Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Repræsentanter fra Hvidovre Hospital orienterer om hospitalets udbygningsplaner mv. i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. april 2016.

-Kommunen har i 2015 haft over 1700 rotteanmeldelser, hvilket er det næsthøjeste antal, der er registreret.


3. Projekt 0174 ESCO - frigivelse af projekt

Beslutningstema

Frigivelse af den resterende anlægssum på 45,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO til igangsættelse af projektets fase 2 og 3.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give tillæg til anlægsbevilling på 45,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO, så den samlede anlægsbevilling udgør 50,5 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er afsat 50,5 mio. kr. til at gennemføre energioptimerende tiltag samt indeklimaforbedrende tiltag på 11 af kommunens bygninger, hvoraf 5 mio. er frigivet. Kultur, Miljø og Vækst ansøger om frigivelse af de resterende 45,5 mio. kr. til igangsættelse af projektets fase 2 og 3.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. september 2015, at der blev indgået kontrakt om projekt 0174 ESCO, fase 2, udførsel og fase 3, drifts- og garantifase på rene energitiltag og light tiltag – med partner Siemens for et rammebeløb på 16,0 mio. kr. i 2016, på 19,7 mio. kr. i 2017, på 9,6 mio. kr. i 2018 samt 2,2 mio. kr. til opfølgning af garanti og videnoverlevering. Den simple tilbagebetalingstid på tiltag ligger mellem 20 og 25 år. Den samlede godkendte anlægssum, inkl. forbrugte 3 mio. kr. er således 50,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2012, punkt 3 blev anlægsbevilling på 75 mio. kr. givet til projekt 0174 ESCO.

Ved budgetvedtagelsen 2013, 9. oktober 2012, blev anlægsbevillingen reduceret til 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 50,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO:

Forbrug ult. 2014

2015

2016

2017

2018

2019-2024

I alt

1,9

1,1

16,0

19,7

9,6

2,2

50,5

5 mio. kr. af anlægssummen er frigivet ved godkendt anlægsbevilling i 2012.

Kultur, Miljø og Vækst ansøger nu om tillæg til anlægsbevilling på 45,5 mio. kr., således af den samlede anlægsbevilling udgør 50,5 mio. kr., svarende til den samlede anlægssum.


4. Projekt 3444 Overførsel af anlægsbevilling fra Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling

Beslutningstema

Overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, for herved at sikre bedst mulige midlertidige indskolingsfaciliteter til Holmegårdsskolen

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orientering om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1.

For: Liste H og Gruppe C.

Gruppe A, O og V afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2015, 7. oktober 2014, blev 1.000.000 kr. afsat til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Forundersøgelse er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Ejendomsafdelingen vurderer, at en overførsel af midler fra projekt 3444 til projekt 3448 er fordelagtig, da de midlertidige indskolingsfaciliteter derved kan etableres på bedst mulig vis.  

Projekt 3444 afsluttes og opgøres som en del af regnskab 2015.

Retsgrundlag

I henhold til Hvidovre Kommunes bevillingsregler skal Kommunalbestyrelsen godkende ansøgning om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.

Arkitektfirmaet NOVA5 har udarbejdet rapporten, som beskriver mulighederne for etablering af nye ind- og udskolingsfaciliteter på skolen. På Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2015, punkt 16, orienterede Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd om rapportens indhold og der blev fremlagt 3 forslag til udbygning. Punktet udgik på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015, og punktet blev behandlet ved budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen har på møde 24. november 2015 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Arbejdet er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst (KMV) foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2016 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Ved overførsel af mindreforbruget fra projekt 3444 til projekt 3448 udgør anlægssummen til midlertidige indskolingsfaciliteter 623.000 kr.

I 2018-2021 er der samlet afsat rådighedsbeløb for 136.600.000 kr. til permanente indskolings- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.


5. Det Grønne Råds anbefaling om grønne hegn og plankeværker

Beslutningstema

Det Grønne Råd har vedtaget en anbefaling om grønne hegn mod offentlig vej, i hvilken der er opstillet konkrete forslag til retningslinjer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om, og i givet fald hvordan, man vil anvende Rådets forslag til retningslinjer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at Det Grønne Råds intentioner om at udvikle Hvidovre som en grøn kommune ved blandt andet at sikre levende, grønne hegn mod offentlig vej i boligområderne tages til efterretning,
 2. at Rådets konkrete anbefalinger kan være retningsgivende for indholdet i fremtidige lokalplaner.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og Liste H.

Imod: Gruppe V og C.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd er bekymret over det stigende antal høje plankeværker, der sættes op ud mod kommunens offentlige veje. Det Grønne Råd ønsker, at kommunen konsekvent fokuserer på at blive en stadig mere grøn kommune, herunder mere beplantning og mindre befæstelse. Opstilling af de mange plankeværker i kommunen trækker i den modsatte retning.

Derfor ønsker det Grønne Råd at komme med en anbefaling til, hvordan krav til et grønt udtryk mod offentlig vej eller fortov fremad kan udformes.

Det Grønne Råd har drøftet emnet og besluttede på møde 10. september 2015 at rette en konkret anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget. Anbefalingen er vedlagt som bilag. Det fremgår ikke af anbefalingen, hvordan Rådet har tænkt sig, at kommunen skal følge op på denne.

Lovgivning

Opsætning/plantning af hegn sker efter reglerne i hegnsloven, med mindre andet er fastsat i en byplanvedtægt eller lokalplan.

Hegnsloven fastlægger i § 10, stk. 3, at ved rejsning af hegn mod gader, veje, stier og pladser bør der tilstræbes et tiltalende helhedsindtryk, men der er ikke krav om bestemte typer hegn.

I hegnslovens § 11, stk. 1, er det fastlagt, at hegn langs veje mv. skal rejses helt på egen grund, og at levende hegn skal plantes i en sådan afstand fra vejen, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen.

Hegnsloven fastsætter ikke en maksimal højde for hegn mod vej, men hegnets højde kan om nødvendigt fastsættes af hegnssynet under hensyntagen til bestemmelsen i § 10, stk. 3, og eventuelle bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner.

Planloven giver i § 15, stk. 2, punkt 10, kommunen mulighed for at optage bestemmelser om hegnsforhold og beplantning i nye lokalplaner.

Eksisterende, lovlige hegn kan dog fastholdes, idet en lokalplan ikke medfører handlepligt. Hvis hegnet udskiftes, skal ejeren følge de bestemmelser, der er indeholdt i lokalplanen for ejendommen.

Praksis

De ældre byplanvedtægter for boligområder i Hvidovre indeholder ikke bestemmelser om hegning mod vej.

Men planlovens mulighed for at lave bestemmelser om hegning mod vej er udnyttet i de lokalplaner, som forvaltningen har udarbejdet de senere år. Det gælder for eksempel de lokalplaner, som er udarbejdet for parcelhusområderne til erstatning for ældre byplanvedtægter.

I Lokalplan 134 er der f.eks. indføjet følgende bestemmelse som § 7.1: ”Hegn langs skel mod vej eller sti skal være levende hegn, det vil sige hække eller buske. Det levende hegn må suppleres med et trådhegn på indersiden af det levende hegn. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn, når dette er fuldt udvokset – der må dog ikke anvendes trådhegn med større højde end 1,8 m. Enhver form for hegn mod vej eller sti skal plantes bag skellet fuldstændigt på egen grund og med god afstand til vejskellet. Levende hegn skal om nødvendigt beskæres eller klippes, således at det sikres, at hegnet i sin helhed er placeret på egen grund året rundt.”

Vurdering

Forvaltningen deler Rådets intentioner med at fastholde bybilledet grønt og attraktivt, og heri indgår hegnenes karakter naturligvis i væsentlig grad.

Imidlertid er det forvaltningens vurdering, at Rådets konkrete anbefalinger ikke tager de nødvendige hensyn til forskellene i kommunens byområder. Dette gælder i forhold til vejenes størrelse og trafik, i forhold til bebyggelsernes og områdernes arkitektoniske udtryk, og endelig i forhold til grundejernes ønsker.

Med hensyn til fremtidig lokalplanlægning er det således forvaltningens vurdering, at målet om at bevare de grønne hegn i boligområderne bedst sikres gennem dialog med de involverede grundejere og deres repræsentanter. Denne vurdering underbygges af indholdet om hegning i de seneste vedtagne lokalplaner.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Rådets konkrete anbefalinger kan være retningsgivende for indholdet i fremtidige lokalplaner. 

Retsgrundlag

Hegnslovens § 10, stk. 3 fastlægger at hegn, der etableres ud mod  gader, veje, stier og pladser, bør tilstræbes at have et tiltalende helhedsindtryk. Hegn må heller ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving, eller være til ulempe for færdslen. Porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret.

Hegnslovens § 11, stk. 1, fastlægger endvidere, at hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel, skal rejses på egen grund. Levende hegn skal plantes således, at bevoksningen til enhver tid holdes indenfor skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnssynet. Grundejeren kan ikke kræve at det offentlige eller vejejeren deltager i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Planlovens § 15, stk. 2, punkt 10, fastlægger, at der i en lokalplan kan optages bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje og andre færdselsarealer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Det Grønne Råds anbefaling vedr. grønne hegn mod offentlig vej, vedtaget 10. september 2015 (pdf)

6. Justering af Det Grønne Råds forretningsorden

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Grønne Råd, der oprettedes i 2001, er forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål. Rådet mødes 4 gange årligt. Rådets kommissorium og forretningsorden udarbejdedes i 2001.

Det Grønne Råd har ønsket at justere og opdatere kommissoriets forretningsorden, så det bedre reflekterer Det Grønne Råds faktiske arbejde. Rådet har derfor udarbejdet ændringsforslag til kommissoriets forretningsorden, som Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Det Grønne Råds forslag til ændring af rådets forretningsorden godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål.

I rådet skal idéer til miljøtiltag mm. kunne præsenteres, behandles og videregives til fremme af arbejdet i retning af bæredygtighed. Rådet mødes 4 gange årligt. Kommunalbestyrelsen har i 2001 godkendt Rådets  kommissorium og forretningsorden og i 2004 godkendt en revision/konsekvensrettelse.

Kommissoriets forretningsorden omfatter faste dagsordenspunkter, emner til dagsordenen, mødeledelse, mødeindkaldelse, referat samt beslutningsdygtighed.

Det Grønne Råd har udarbejdet et forslag til justering af forretningsordenen, så denne bedre reflekterer rådets faktiske arbejde. Følgende ændringer er foreslået:

 1. at dagsordenspunkter og deres rækkefølge justeres, så de bedre reflekterer mødernes behov og forløb
 2. at en sektion om arbejdsgruppe-nedsættelse indføjes
 3. at termen ”By- og Teknikforvaltningen” ændres til ”Kultur, Miljø og Vækst”.
 4. at medlemmer og deltagere ikke som nu kan stille forslag til dagsordenspunkter helt op til mødets start, men at forslag skal være modtaget og udsendt til rådet forinden sammen med dagsordenen

Retsgrundlag

Amterne havde tidligere pligt til at oprette et grønt råd, der havde til opgave at rådgive i spørgsmål vedrørende Amtsrådets administration af Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven blev ændret pr. 1. oktober 2004, hvorefter rådet ikke længere er lovpligtigt. Ikke desto mindre har en række kommuner valgt at bibeholde det grønne råd til at rådgive kommunen om naturbeskyttelse, naturforvaltning, benyttelse af naturen mv.

Kommunalbestyrelsen kan efter Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Men der må ikke ske indskrænkninger i økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence. § 17, stk. 4-udvalget skal derfor nedsættes under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område – i dette tilfælde Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Sammensætningen af udvalget besluttes af Kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutningen om oprettelsen af Det Grønne Råd blev taget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2000 og det første møde i rådet blev afholdt den 25. april 2001.

Kommissorium, forretningsorden og sammensætning er udarbejdet den 4. september 2001, revideret 28. juni 2004 og konsekvensrettet efter Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2004.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Nuværende Kommissorium af 31. august 2004 (pdf)
 2. Nuværende kommisorium med markerede ændringsforslag fra rådet (pdf)
 3. Nyt kommissorium for Det Grønne Råd af 23. februar 2016 (pdf)

7. Strandbovej 67B - Lovliggørelse af tagterrasse og benyttelse af loftrum

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 1, til at bibeholde en tagterrasse på 2. sals niveau, samt benyttelse og indretning af loftrummet til beboelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til lovliggørelse af tagterrassen på 2. sal.

2.at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til lovliggørelse af loftrummets anvendelse til beboelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 20. august 2015, ved tilsyn af ejendommen konstateret, at der på ejendommen er opført en tagterrasse på 2. sals niveau, uden tilladelse fra kommunen.

I den forbindelse modtager forvaltningen den 12. september 2015 en dispensationsansøgning, hvori ejer ønsker at få tilladelse at bibeholde en allerede opført tagterrasse på omtrent 5 m2.

Derudover kan det konstateres, at loftrummet på omtrent 40 m2, i skrivende stund, er indrettet til beboelse. Ansøgning om tilladelse til at bevare den nuværende anvendelse af loftrummet, er også omfattet af dispensationsansøgningen.

Byplanvedtægt

Området er omfattet af Byplanvedtægt 1, deri § 17 stk. 1 angiver, at der på ejendommen må opføres villa- og rækkehusbebyggelse med 2 beboelseslag. Her vil godkendelse af dispensationsansøgningen resultere i, at bebyggelsen har 3 beboelseslag.

Naboorientering

Dispensationsansøgningen har i perioden den 9. oktober 2015 til 27. oktober 2015 været sendt til naboorientering.

Bemærkninger til naboorienteringen

Kultur, Miljø og Vækst har til naboorienteringen modtaget 5 rettidige bemærkninger til ansøgningen fra de orienteringsberettigede parter.

4 ud af de 5 modtagne svar på naboorienteringen har udtrykt, at der ikke bør meddeles dispensation til at bevare tagterrassen, på baggrund af de øgede indbliksgener som følge af opførelsen af tagterrassen.

I forhold til lovliggørelse af loftrummet, kommer det til udtryk i 2 af de modtagne svar, at de ingen indvendinger har imod benyttelsen af loftrummet, såfremt de oprindelige skråvinduer genetableres og dette ikke forårsager øgede indbliksgener for de omkringliggende ejendomme.

Partshøring

I forbindelse de modtagne svar på naboorienteringen, har ejere af Strandbovej 67B, fået lejlighed til at komme med en udtalelse i perioden den 30. oktober 2015 til 13. november 2015.

Partshøringssvar

Forvaltningen modtager den 10. november 2015 svar på partshøringen, hvori ejere af Strandbovej 67B, bemærker at der er mulighed for indblik på kryds og tværs mellem huse og haver, samt at det efter deres mening er et forhold, man er nødt til at acceptere, når man bor i dette parcelhuskvarter. Tagterrassen vil, efter deres mening, ikke bidrage til yderligere indbliksgener for naboer. Derudover gør de opmærksom på, at der er på tagterrassen er opsat sejl, hvorved indbliksgenerne skulle være fjernet.

Forvaltningen har derudover modtaget en bemærkning fra Tavlekærsvej 4, uden for høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt som bilag nr. 13 til orientering, på baggrund af sagens natur samt udskydelse ved forrige Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. januar 2016.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer,

·At der meddeles afslag til dispensation til at bevare tagterrassen, på det trods af afskærmning ved hjælp af opsat sejl, har ansøger fortsat udsigt over de omkringliggende ejendomme. Det kan derfor ikke afvises, at indbliksgenerne øges ved bevarelse af tagterrassen.

·At det ikke er praksis i kommunen, at der meddeles dispensation til overskridelse af antal beboelseslag. Ligeledes er dette ej heller sædvanlig for området.

Forvaltningen skal kort bemærke, at der i dispensationsansøgningen henvises til ejendommen Sdr. Kystagervej 35, hvilket efter forvaltningens kendskab ikke overskrider de 2 beboelseslag. Ejendommen Strandbovej 48 er opført med 3 beboelseslag, dog skal det bemærkes, at bygningen blev opført før den gældende Byplanvedtægt nr. 1.

Det hører også med til forvaltningens vurdering, at der på naboejendommen i 2013 har været ansøgt om indretning af loftrummet til beboelse, hvor forvaltningen meddelte afslag, da dette ville resulterer i, at bebyggelsen ville have 3 beboelseslag.

På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der ikke meddeles dispensation til lovliggørelse af loftrummet og tagterrassen på 2. sals niveau.

Retsgrundlag

Planloven og Byplanvedtægt nr. 1 med tillæg 1 og 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-01-2016

På mødet uddeltes mail fra ansøger med bemærkninger og supplerende oplysninger.

Sagen udsat til næste møde med henblik på at give ansøger mulighed for at møde op i formandens træffetid.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning, modtaget den 3. oktober 2015 (pdf)
 2. Bilag til dispensationsansøgningen, modtaget den 3. oktober 2015 (pdf)
 3. Tegningsmateriale, modtaget den 12. september 2015 (pdf)
 4. Bemærkning fra Grundejerforeningen Strandøre, modtaget den 21. oktober 2015 (pdf)
 5. Bemærkning fra Sdr. Kystagervej 41, modtaget den 21. oktober 2015 (pdf)
 6. Bemærkning fra Strandbovej 72, modtaget den 26. oktober 2015 (pdf)
 7. Bemærkning fra Tavlekærsvej 4, modtaget den 20. oktober 2015 (pdf)
 8. Bemærkning fra Tavlekærsvej 6B, Ellen, modtaget den 16. oktober 2015 (pdf)
 9. Bemærkning fra Tavlekærsvej 6B, John, modtaget den 16. oktober 2015 (pdf)
 10. Svar på partshøring fra Strandbovej 67B, modtaget den 10. november 2015 (pdf)
 11. Klage fra Sdr. Kystagervej 41, modtaget den 5. oktober 2015 (pdf)
 12. Mail fra ansøger med bemærkninger og supplerende oplysnigner (pdf)
 13. Kommentar til partshøring fra Tavlekærsvej 4, modtaget efter høringsperioden den 12. december 2015 (pdf)

8. Budget 2016 Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane)

Beslutningstema

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane) har den 17. december 2015 godkendt selskabets budget for 2016.

Budgettet er fremsendt til interessenterne i selskabet, herunder Hvidovre Kommune, til orientering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen om Ring 3 Letbane I/S’s budget for 2016 til efterretning.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. at der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 letbane i 2016, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Metroselskabet, og Ring 3 Letbane I/S, har den 22. december 2015 via mail, fremsendt budget 2016 for Ring 3 Letbane I/S.

I henhold til selskabets vedtægter, punkt 7, skal budget for det kommende år, senest ved indeværende års udgang, være fremsendt til selskabets interessenter.

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S, godkendte den 17. december 2015 selskabets budget 2016. Budget for 2016 indeholder også elementer i selskabets langtidsbudget, herunder opstilling af budget til og med overslagsår 2019.

Transport- og Bygningsministeriet har sendt udkast til Lov om ændringer af Lov om letbane på Ring 3 i høring. Vedtages denne lov vil det får betydning for selskabets økonomi og budgetter. Betydning af disse ændringer vil blive afdækket af selskabet i det tidlige forår 2016.

I ovennævnte ændringsforslag til Lov om letbane på Ring 3, indgår også forslag om ændring af selskabets navn til ”Hovedstadens Letbane I/S”. Omkring dette henvises udvalget til separat mødepunkt præsenteret på dette udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3, nr. 165 af 26. februar 2014.

Senere ændringer via Jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

Endvidere har Transport- og Bygningsministeriet den 23. oktober 2015, sendt udkast til Lov om ændringer af Lov om letbane på Ring 3 i høring.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2013 punkt 15, Udredning om letbane på Ring 3, og at borgmesteren bemyndiges at indgå aftaler omkring dette, jf. forslag til principaftale.

Den 20. juni 2013 blev der indgået principaftale mellem Transportministreret, Region Hovedstaden og Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune om anlæggelse af letbane på Ring 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2014 punkt 16, aftaler og rammer for stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S, herunder stiftelsesdokument, vedtægt, ejeraftale og aftale mellem selskabet og de enkelte kommuner, samt regionen. Endvidere godkendtes bemyndigelse til borgmesteren, jf. disse aftaler og rammer, at sikre etablering af selskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og interessenterne, påtager interessenterne sig en forpligtigelse for finansiering af selskabets samlet anlægsomkostninger på i alt 3,6 mia. kr. Hvidovre Kommunes andel heri udgør 19,2 mio. kr., som er registreret som et tilgodehavende i selskabet. Dette tilgodehavende afdrages via aftale om årligt indskud, der dækker selskabets driftsomkostninger, samt selskabets anlægsomkostninger. 

I budget 2016 har selskabet beregnet interessenternes samlede indskud, i henhold til aftaler om betalinger mellem selskabet og interessenterne, til at være 175,2 mio. kr. Heraf udgør Hvidovre Kommunes andel 1,1 mio. kr.

Hvidovre Kommunes nøjagtige betaling af indskud til finansiering af anlægsomkostningerne i 2016, forventes at være 1.090.391 kr., beregnet ud fra Moderniseringsstyrelsens Byggeomkostningsindeks til regulering af anlægsprojekter. I basisbudgettet for 2016 er der afsat 1 mio. kr.

Kultur, Miljø og Vækst søger derfor om tillægsbevilling på 100.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 letbanen i 2016, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indskuddet for 2014 og 2015, var henholdsvis 1.057.446 kr. og 1.079.141 kr.

Hvidovre Kommune skal herefter årligt, fra 2017-2056, betale 951.000 kr. i 2013-niveau. Beløbet vil indeksregulerede, jf. Moderniseringsstyrelsens Byggeomkostningsindeks, være beregnet til 990.412 kr. i 2017.

Der er i 2017 afsat 1.000.000 kr. og i 2018 og 2019 årligt afsat 950.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 Letbanen.

Bilag

 1. Ring 3 Letbane - Hovedstadens Letbane budget 2016 (pdf)

9. Orientering om konsekvenserne af høringen af anlægsloven for Letbanen

Beslutningstema

Udvalget gives en orientering om, at der på baggrund af den offentlige høring af udkastet til anlægsloven for Letbanen i Ring 3, foretages ændring i anlægsloven, således at omlægning af ledningsomlægningerne udskydes til efter indhentningen af udbud for anlæggelsen af Letbanen.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget  

 1. at tage orienteringen til efterretning.

.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 23. oktober 2015 sendte Transport og Bygningsministeriet udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 mv. i høring med frist for fremsendelse af bemærkninger den 23. november.

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette henholdsvist den 25. november og den 15. december 2015.

Ud over ændring af selskabsnavnet bag letbanen fra ”Ring 3 Letbane I/S” til ”Hovedstadens Letbane I/S” var det primære formål med lovudkastet, at få indarbejdet nogle ændringer af linjeføringen i henholdsvis Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

I høringen af lovforslaget kom der indsigelser/bemærkninger fra en række ledningsejere, der gjorde gældende, at såfremt omlægningen af ledningerne skulle udføres inden udbuddet af anlægsarbejderne var gennemført, og den endelige beslutning om igangsætning af projektet var taget, ville ledningsselskaberne stiller krav/betingelse om, at deres udgifter til ledningsomlægningerne blev godtgjort, såfremt der på baggrund af udbudsresultaternes størrelse, mod forventning, blev taget beslutning om ikke at gennemføre projektet. (se bilag 1)

Da der principielt er en risiko for, at udbudsresultaterne kan medføre, at projektet ikke gennemføres og omkostningerne til de nødvendige ledningsomlægninger løber op i et trecifret millionbeløb, har kommunerne taget ledningsejernes bemærkninger til efterretning og accepteret at det betyder at tidsplanen for projektet rykkes således at Letbanen først kan åbnes i 2023. (se bilag 2).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Letbaneselskabet er ved at afdække de økonomiske konsekvenser for udskydelsen af arbejdet med ledningsomlægninger og der med også selve anlægsarbejderne til Letbanen, men har først et overblik i det tidlige forår 2016, hvor selskabets ejere vil blive orienteret

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der ikke vil blive tale om meget væsentlige ændringer i den samlede anlægsøkonomi.

Bilag

 1. Notat af 16. december om ledningsejernes høringssvar (pdf)
 2. Brev af 17. december til Transport- og bygningsministeriet (pdf)

10. Projekt 2497 Pulje til lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016. Prioritering af årets arbejder

Beslutningstema

Prioritering af projekt 2497 Pulje til lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende administrationens forslag til prioritering af projekt 2497 Pulje til lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har forlods på sit møde den 25. november 2015 godkendt, at 300.000 kr. af puljen anvendes til etablering af el og vand til to faste stadepladser samt en midlertidig brønd på Hvidovre Torv.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at den resterende pulje på 1,2 mio. kr. i lighed med de forrige år anvendes til moderniseringer og istandsættelser på nedennævnte områder.

Signalanlæg

Der er fortsat meget ældre materiel, der trænger til at blive udskiftet. Endvidere trænger flere signalanlæg til at blive omprogrammeret, så de bedre svarer til nutidens trafikmønster. Den seneste tilstandsvurdering af kommunens 37 anlæg er fra 2012 og trænger til at blive ført ajour.

Ifølge den gældende tilstandsvurdering er det de to kryds på Gammel Køge Landevej ved Catherine Boothsvej og I. C. Lembrechts Alle, der står for tur. 

Gadenavneskilte

Vej- og Parkafdelingen vil fortsætte med at udskifte gadenavneskilte i det sydlige Hvidovre, blandt andet Strandøre.

Tilgængelighed

Der vil blive opsat lydsignaler i krydset Hvidovrevej – Risbjerggårds Alle ved Medborgerhuset.

Fodgængerfelter

Moderniseringen af fodgængerfelterne, så de er lovlige, fortsætter i 2016 med fodgængerfeltet på Sollentuna Alle ved Idrætsvej og Immerkær ved Hædersdalvej.  

Buslæskærme

Der påregnes udskiftning af et par utidssvarende og grimme læskærme.

Der kan som i de foregående år opstå behov i løbet af året for at anvende puljen til andet end ovenstående. Teknik- og Miljøudvalget vil få en status til august måned. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, punkt 19, blev anlægsbevilling på 1.500.000 kr. givet til projekt 2497 Pulje til lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016 med bemærkning om prioritering af fagudvalget inden igangsættelse. 

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 25. november 2015, punkt 11, godkendt at 300.000 kr. af puljen anvendes til etablering af el og vand til to faste stadepladser samt en midlertidig brønd på Hvidovre Torv.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i 2016 er der til projekt 2497 Pulje til lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016 afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr.


11. Projekt 2494 Trafiksanering 2016. Prioritering af årets arbejder.

Beslutningstema

Prioritering af projekt 2494 Trafiksanering 2016. Bump på Dybenskærvej og Kløverprisvej.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende administrationens forslag til prioritering af projekt 2494 Trafiksanering 2016, fire bump på Dybenskærvej og tre bump på Kløverprisvej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at der etableres fire bump på Dybenskærvej og tre bump på Kløverprisvej.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 7. oktober 2015 forslaget til etablering af supplerende bump på Dybenskærvej tidligst i 2016 afhængigt af de afsatte økonomiske midler på Budget 2016.

Kløverprisvej er en del af hastighedszonen på 40 km/t i Hvidovre Nord. I 2015 er der målt hastigheder på Kløverprisvej mellem Rebæk Plads og Hvidovrevej. Hastighederne viste sig desværre at være for høje. Det ønskede Københavns Vestegns Politi, at der skulle gøres noget ved. Vej- og Parkafdelingen har derfor foreslået, at der etableres bump i de tre indsnævringer ved Plovheldvej, Ørager og Markleddet, hvilket Københavns Vestegns Politi har godkendt. Der er i dag bump i indsnævringerne ved Planteheldvej og Ladefyldvej, hvilket ikke har været fartdæmpende nok.        

Vej- og Parkafdelingen etablerer bumpene i foråret 2016. 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, punkt 19, blev anlægsbevilling på 550.000 kr. givet til projekt 2494 Trafiksanering 2016 med bemærkning om prioritering af fagudvalget inden igangsættelse.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 7. oktober 2015, punkt 13, godkendt forslaget til etablering af supplerende bump på Dybenskærvej tidligst i 2016 afhængigt af de afsatte økonomiske midler på Budget 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Fire bump på Dybenskærvej og tre bump på Kløverprisvej vil overslagsmæssigt koste 210.000 kr.

På Investeringsoversigten i 2016 er der til projekt 2494 Trafiksanering 2016 afsat rådighedsbeløb på 550.000 kr.

Der vil således restere 340.000 kr. til senere prioritering af Teknik- og Miljøudvalget.


12. Projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016

Beslutningstema

Vej- og Parkafdelingen har rådført sig med DONG Energy og udarbejdet et forslag til stibelysning i Rebæk Søpark.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til hvilken parklampe, der skal etableres i parken og at frigive anlægsbevillingen på 400.000 kr.

Samtidig foreslås uforbrugt anlægssum fra projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 overført til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til finansiering af stibelysningen.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark.
 2. at vælge hvilken parklampe, der skal etableres i Rebæk Søpark:

a. CitySwan fra Philips Lighting

b. Avenue D² fra Thorn Lighting

c. Sky Park fra Focus Lighting

 1. at godkende, at parklamperne slukkes i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 5.00.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 overføres til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Finn Gerdes (A) uddelte artikel om Eltel Networks til orientering.

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Valgt: a. CitySwan fra Philips Lighting

Ad 3. Godkendes ikke.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen har rådført sig med DONG Energy og udarbejdet vedlagte forslag til belysning i Rebæk Søpark (Bilag 1 og 2). 

Jf. bilag 1 opstilles 30 parklamper langs med stien rundt om søen, undtagen ved Immerkær hvor der i forvejen er lysmaster.

For at oplyse stien optimalt placeres parklamperne med en afstand på 25 – 30 meter og en lyspunktshøjde på ca. 3,5 meter.

Vej- og Parkafdelingen har indhentet prisoverslag på etablering af tre typer parklamper. Lamperne er produceret af tre forskellige firmaer:

 1. CitySwan fra Philips Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 490.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter: 75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 755.000 kr.

 1. Avenue D² fra Thorn Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 410.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter:75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 675.000 kr.

 1. Sky Park fra Focus Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 265.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter: 75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 530.000 kr.

Anlægsarbejdet udføres af DONG Energy. Alle priser er eksklusiv moms. De uforudsete udgifter er primært afsat til jordarbejder.

De 3 valgte parklamper har samme energiforbrug. De er valgt ud fra, at de har LED-armatur, at lyset er nedadrettet og lampernes fremtoning i parken både om dagen og om natten. Fotos af lamperne kan ses på bilag 2.

Vej- og Parkafdelingen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at vælge en af de 3 parklamper.

Parklamper kobles på vejbelysningen, således at belysningen tændes når vejbelysningen tændes. For at spare på energien og af hensyn til dyrelivet foreslår Vej- og Parkafdelingen, at parklamperne slukkes i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 5.00.

Da dele af Rebæk Søpark er fredet, skal Hvidovre Kommune søge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen inden parklamperne kan etableres.

Vej- og Parkafdelingen forventer, at parklamperne kan etableres i efteråret/vinteren 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 2015, punkt 16, frigav udvalget en anlægsbevillingen på 400.000 kr. til projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 og besluttede, at Kultur, Miljø og Vækst skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

·Legeplads i Krogholtparken

·Belysning i Rebæk Søpark

·Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. september 2015, punkt 9, besluttede udvalget, på baggrund af at grundejerforeningen Krogholtsbjerg ikke ønskede en legeplads i Krogholtparken, at Kultur, Miljø og Vækst ikke skulle arbejde videre med etablering af en legeplads i Krogholtparken, men i stedet for belysning i Rebæk Søpark.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, punkt 19, blev anlægsbevilling på 400.000 kr. givet til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 med bemærkning om prioritering i fagudvalget inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til anlægspuljen Fornyelse af byens parker afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i hvert af årene 2016 – 2019.

De samlede udgifter til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark beløber sig til ca. 535.000 – 755.000 kr.

Anlægspuljen for 2015 er endnu ikke ibrugtaget og etablering af stibelysning i Rebæk Søpark kan ikke afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2015 overføres fra projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016, således at anlægssummen for projekt 0243 udgør 800.000 kr. i 2016.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Belysningen skal øge antallet af timer til rekreative formål i vinterhalvåret, eksempelvis for motionsløbere og gående mv.

Bilag

 1. Placering af parklamper i Rebæk Søpark, udarbejdet af DONG Energi, dateret 21.12.2015 (pdf)
 2. 3 forslag til parklamper i Rebæk Søpark.pdf (pdf)
 3. Artikel om Eltel Networks (pdf)

13. Ændringer i Lov om offentlige veje.

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om konsekvenserne af den nye vejlov, hvor vinterbekæmpelse og renholdelse på fortove skal udvides.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lov om offentlige veje fra 1972 er blevet væsentlig revideret og vedtaget den 19. december 2014 med ikrafttrædelse den 1. juli 2015.

Kommunen har som noget nyt fået ansvaret og opgaven med vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove ud for grundejere, der ikke har direkte adgang til sit fortov, eller hvor der er to parallelle fortove ved skrå vejhjørner.

Grundejere, der ikke har direkte adgang til sit fortov.

Vej- og Parkafdelingen har gennemgået kommunens veje og fundet frem til, at der er ca. 700 meter fortov, hvor kommunen skal overtage vinterbekæmpelsen og renholdelsen fra private grundejere.

Det er fordelt på fortove på følgende veje: Brostykkevej, Dybenskærvej, Kettevej, Byvej og Frydenhøjstien.

Det er vurderet, at det vil tage ca. 1 uges mandskabstimer ekstra om året.

Grundejeren skal forsat klippe sin eventuelle hæk ud til fortovet, selvom grundejeren ikke har direkte adgang til sit fortov.

Grundejere, hvor der er to parallelle fortove ved skrå vejhjørner.

Vej- og Parkafdelingen har fået præciseret af Vejdirektoratet at kommunen kun skal vinterbekæmpe og renholde det ene parallelle fortov, såfremt det skråhjørne er så stort at der er et egentlig bed med buske/blomster mellem de to parallelle fortove.

Den type vejhjørner findes ikke i kommunen.

Kommunen har mange andre vejhjørner, hvor der er en befæstigelse med fortov, asfalt eller lignende og disse vejhjørner med to parallelle fortove skal kommunen ikke vinterbekæmpe og renholde, det er forsat grundejerens pligt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Vej- og Parkafdelingens ca. 1 uges ekstra ressourceindsats på de offentlige fortove indgår i driften.

Vej- og Parkafdelingen har dog samtidig fået en besparelse på 293.000 kr., som er indregnet i budgettet fra 2016, under funktion 02.28.12, Kommunale veje – Belægninger m.v. Denne besparelse skyldes, at Transportministeriet og KL har aftalt, at revideringen af vejloven samlet set giver de 98 kommuner en samlet besparelse på 29 mio. kr. fra 2016 og frem.

Bilag

 1. 2 eksempler på facadeløse grunde. (pdf)

14. Takst Sjælland 16

Beslutningstema

Orientering om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik på Sjælland.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen om takstharmonisering på Sjælland fra Movias bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen til efterretning.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Movias bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen, Herlevs borgmester, har ved brev af 18. december 2015 til borgmestre og regionsformænd på Sjælland orienteret om bred politisk opbakning til at harmonisere taksterne på Sjælland.

Brevet er vedhæftet dagsordenen til udvalgets orientering og efterretning. 

Movia håber, at implementeringen af Takst Sjælland 16 kan begynde i efteråret 2016.

Takst Sjælland 16 indebærer, at Sjælland bliver et stort pendlingsområde med ens rejseregler.

Takst Sjælland 16 omfatter 70 pct. af alle kollektive rejser i Danmark.

Movias administration tilbyder at komme ud og præsentere Takst Sjælland 16 mere detaljeret for kommunalbestyrelser og regionsråd.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev af den 18. december 2015 fra formanden fra Movia om Takst Sjælland 16 (pdf)

15. Projekt 2474 Anlægsregnskab

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 2474 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

2474 Bilordning, reinvestering 2014

U

2.097.111 kr.

2.100.000 kr.

-2.889 kr.

Total

2.097.111 kr.

2.100.000 kr.

-2.889 kr.

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 2.889 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 2474 Bilordning 2014 - Anlægsregnskab (pdf)

16. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel - arkitekturpolitik

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en ny dialogbaseret styringsmodel gældende fra 2016. Teknik- og Miljøudvalget skal i 2016 i dialog med forvaltningens fagområder formulere en række mål, som skal være gældende fra 2016 med henblik på meningsfuld politisk styring.

Vi fortsætter nu forberedelsesfasen, hvor udvalget vil blive orienteret nærmere om en arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune med henblik på målformulering på et efterfølgende møde. Dette i forlængelse af møder om emnet i november 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering vedrørende arkitekturpolitik til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt en ny styringsmodel for Hvidovre Kommune.  Baggrunden er, at den hidtidige styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Med den ny styringsmodel er det ønsket, at Kommunalbestyrelsen får et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så engagement og motivation sikres hos chefer, ledere og medarbejdere.

Der skal i udgangspunktet arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i styringsmodellen er dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere/chefer/medarbejdere, som fagudvalgene har i deres portefølje.

Kultur, Miljø og Vækst arbejder med en ’firetrinsmødemodel’ for implementering af den ny styringsmodel;

 1. ’Appetitvækkermøde’ – identificering af emner/faglige overskrifter.
 2. Forberedelsesmøder  – udvalget præsenteres for uddybende relevant viden/data/dokumentation om emnet.
 3. Dialogmøde – udvalget får mulighed for direkte dialog med  ledere/chefer/evt. medarbejdere, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og arbejdet med det aktuelle emne.  Dette med henblik på efterfølgende målformulering.
 4. Målformuleringsmøde – Her formuleres mål for det valgte emne. Her tages der ligeledes stilling til, hvordan der skal følges op på de fastsatte mål.

I maj 2015 havde Teknik- og Miljøudvalget det første ’appetitvækkermøde’, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre emner/faglige overskrifter;

A)Mål for indvinding af grundvand og de afledte konsekvenser for drikkevand og jordforureningshåndtering

B)En arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune

C)En ejendoms- og klimastrategi

Med hensyn til A) Mål for indvinding af grundvand og de afledte konsekvenser for drikkevand og jordforureningshåndtering behandles emnet i første kvartal 2016 når ny plan- og miljøchef er ansat. Med hensyn til C) xx[m1]

Med hensyn til B) en arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune så blev udvalget på møde den 4. november 2015 præsenteret for oplæg ved Johnny Svendborg, arkitekt og ejer af Svendborg Arkitekter med fokus på bl.a. erfaringer med emnet i andre kommuner. Museumschef på forstadsmuseet Povl Sverrild deltog ligeledes på udvalgets møde i november 2015 med et oplæg, som i høj grad satte fokus på kulturarven i Hvidovre.

Konstitueret ejendomschef Anne Bodil Pallesen vil på dette februarmøde i udvalget på ny sætte fokus på en arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune. Dette under overskriften;  Hvorfor skal Hvidovre Kommune have en arkitekturpolitik?  Anne Bodil Pallesen vil præsentere et oplæg på mødet Oplægget vil blive eftersendt til udvalget.


[m1]Hvad er status her efter mødet i november?

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt ny styringsmodel for Hvidovre kommune.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 6. maj 2015 besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre følgende faglige overskrifter.

 • Mål for indvinding af grundvand og de afledte konsekvenser for drikkevand og jordforureningshåndtering
 • En arkitekturpolitik for Hvidovre kommune
 • En Ejendoms- og klimastrategi.

17. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Steen Ørskov Larsen (C) ønsker en sag på Teknik- og Miljøudvalget om problemerne med rotter.

Kristina E. Young (H) spurgte til Vojensvej.


18. Valg af lovliggørelsesmodel for ulovligt opført byggeri i kolonihaveområdet Præstemosen

Lukket sag