Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 15. december 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 15. december 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-12-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-12-2015

Intet.


3. Sydholmen 5 - Ansøgning om dispensation fra lokalplan 507

Beslutningstema

Ejer af ejendommen ønsker at opføre 3 tilbygninger, som består af en ”tilbygning 1” på 1662 m2, en ”tilbygning 2” på 52 m2 og en ”ny 1.sal” på 279 m2, endvidere ansøger de om dispensation til at udlægge færre parkeringspladser end foreskrevet i Lokalplan 507.

Området er omfattet af Lokalplan 507, der angiver, at det bebyggede areal ikke må overstige 40 % af nettogrundarealet, samt at der skal udlægges parkeringsareal, svarende til 50 % af bruttoetagearealet.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til overskridelse af det bebyggede areal med 7,9 %, samt udlæggelse af parkeringsareal, svarende til 30 % af bruttoetagearealet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 507, § 8,1, og herved tilladelse til at overskride det bebyggede areal med 7,9 %.
 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 507, § 7,1, og herved tilladelse til at udlægge parkeringsareal, svarende til 30 % af bruttoetagearealet.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 09. november 2015 modtaget en dispensationsansøgning om opførelse af 3 tilbygninger på i alt 1993 m2 og etablering af parkeringsarealer, som illustreret på situationsplanen, jf. vedlagte bilag 8.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 507, der i § 7.1 anfører, at ved udformningen og placeringen af bebyggelsen skal der sikres mulighed for, at der på grundene kan etableres det til de enkelte virksomheder nødvendige antal parkeringspladser til parkering af virksomhedernes egne køretøjer, personaleparkering og gæsteparkering.

Til disse formål skal der på hver grund udlægges parkeringsareal, svarende til mindst 50 % af bruttoetagearealet.

Lokalplanen anfører endvidere i § 8.1, at det bebyggede areal ikke må overstige 40 % af nettogrundarealet.

Ansøger fremhæver følgende punkter som begrundelse for dispensationsansøgningen:

 • at firmaet er i voldsom vækst, både i Danmark og eksport til udlandet, samt at webshoppen også er i vækst, hvilket resulterer i at der er mangel på lagerplads.
 • at der skabes mere plads til det såkaldte gæste arrangementer, da dette er en betydningsfuld del af markedsføringen,
 • at store dele af bygningen er lager og dermed er der ikke behov for et parkeringsareal, der svarer til 50 % af bruttoetagearealet.

Der har i perioden den 13. november 2015 til den 26. november 2015 været foretaget naboorientering til de omkringliggende ejendomme.

Der er i høringsperioden ingen indsigelser indkommet, hverken fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme eller omkringliggende ejendomme, mod de ansøgte tilbygninger.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at en overskridelse af bebyggelsesgraden med 7,9 % ikke har væsentlig betydning, da den samlede volumen er overholdt. Parkeringsarealets fremtidige størrelse har heller ikke en væsentlig betydning, da der bliver bygget en lagerhal.

På baggrund af dette, indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles dispensation til overskridelse af bebyggelsesgraden og færre parkeringsarealer i forhold til det ansøgte projekt.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 507

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-12-2015

Ad 1. – 2. Godkendt.

Bilag

 1. Plantegning 1. sal af 12. november 2015 (pdf)
 2. Dispensationsansøgning om parkeringsforhold af 13. november 2015 (pdf)
 3. Dispensationsansøgning om bebyggelsesgraden af 09. november 2015 (pdf)
 4. Facadetegning af 12. novemeber 2015 (pdf)
 5. Bygningen set fra Fugleperspektiv af 12. novemeber 2015 (pdf)
 6. Plantegning opholdsrum i lagerhal af 12. november 2015 (pdf)
 7. Høringssvar fra Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme (pdf)
 8. Situationsplan Sydholmen 5 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-12-2015

Intet.