Referat - Økonomiudvalget den 6. august 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde. Arne Bech deltog for Mogens Leo Hansen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Ingen bemærkninger.


3. Standsning af ulovligt byggeri på Gl. Køge Landevej 479

Beslutningstema

Drøftelse af muligheder for lovliggørelse af byggeri under opførelse i henhold til byggetilladelse givet af Plan- og Miljøafdelingen i strid med de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 407.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479
 2. at Økonomiudvalget drøfter muligheder for lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479
 3. at Kommunaldirektøren pålægges i samarbejde med forvaltningen at kvalitetssikre den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med byggeri på Gl. Køge Landevej 479 indkommet en klage fra Advokat Steen Petersen på vegne af naboerne til ejendommen med klage over placeringen af nybygning på ejendommen tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i 8 m’s højde 6 m fra skel mod naboejendommene.

Borgmester og kommunaldirektør har på baggrund af en redegørelse fra Plan- og Miljøafdelingen, Hvidovre Kommune anmodet bygherren om at standse byggeriet på Gl. Køge Landevej 479.

Anmodningen om standsning er givet på baggrund af, at det i redegørelsen fra Plan- og Miljøafdelingen fremgår, at byggetilladelsen er givet på et uretmæssigt grundlag, idet tilladelsen er i strid med Lokalplan 407 § 4, C, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ” Erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinje mod Gl. Køge Landevej”.

Bygningen, der p.t. er under opførelse, er således i strid med lokalplanens bestemmelser opført tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i en højde på 8,5 m og 6 m fra skel til naboerne mod syd.

Byggetilladelsen er givet administrativt, uden at der er gennemført en nabohøring og uden at en evt. dispensation for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser har været politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Bygherre samt naboerne, der er repræsenteret ved Advokat Steen Petersen, er inviteret til møder mandag den 3. august 2015 til en drøftelse af, hvordan kommunen på bedst mulig måde kan medvirke til at rette op på de fejl, der er sket.

En lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479 kan enten ske ved en fysisk lovliggørelse, dvs. en nedrivning og efterfølgende opførelse af ny bygning i henhold til lokalplanens bestemmelser eller ved en retlig lovliggørelse i form af en efterfølgende dispensation til byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Både den fysiske og den retslige lovliggørelse vil medføre udgifter til kommunen i form af erstatning til sagens parter. Overslag vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget tog redegørelse vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479 til efterretning.

Ad 2. Punktet drøftes på Økonomiudvalgets møde den 10. august 2015.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at kommunaldirektøren i samarbejde med forvaltningen kvalitetssikrer den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Notat revideret 31-07-2015 vedr. mails fra advokat Steen Petersen (pdf)
 2. Pressemeddelelse 31-07-2015 kommunen standser ulovligt byggeri (pdf)
 3. Mail fra advokat Steen Petersen vedr. klage over byggeri (pdf)
 4. Brev fra kommunen af 31-07-2015 meddelelse om standsning af byggeri (pdf)
 5. Anden ansøgnig revideret materiale af 12-03-2015 (pdf)
 6. Første ansøgning af 29-09-2014 og revideret materiale af 14-10-2014 ansøgning (pdf)
 7. Godkendelse af projektændringer af 18032015 (pdf)
 8. Lokalplan 407 (pdf)
 9. Notat vedr. blok 5-dommen (pdf)
 10. Tilladelse23102014_Godk18032015 (pdf)
 11. Tilladelse af 23102014 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Ingen Bemærkninger.