Referat - Økonomiudvalget den 10. august 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 10. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Der indkaldes til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde fredag den 14. august 2015 kl. 15.00.


3. Regnskabsrevision til regnskab 2014

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal kommunens regnskab endeligt godkendes.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2015 kommunens regnskab for 2014 til revisionsmæssig gennemgang.

Hvidovre Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har den 9. juni 2015 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2014, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet 2014 – beretning nr. 12.

Herefter kan Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2014.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2015, og vedlægges desuden som bilag.

Forvaltningen vil kort fremhæve følgende fra revisionsberetningen:

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.4, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens bemærkninger

Som det fremgår af afsnit 1.5.2, hvortil der henvises, har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på 447 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2013, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 405,5 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2014. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2015.

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab.”

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til bemærkninger.

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og omskiftelig.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Vi har konstateret enkelte fejl og mangler i refusionsopgørelsen vedrørende Sociale Ydelser.

På de områder, hvor vi har konstateret fejl, har vi påset, at alle fejl efterfølgende er rettet, og at statsrefusionen er hjemtaget korrekt.”

Økonomi og Stabes bemærkninger til revisionsberetningen

Økonomi og Stabe har ingen yderligere bemærkninger til revisionsberetningen til regnskab 2014.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov om kommuners styrelse §36-42

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 28. april 2015 kommunens regnskab for 2014 og oversendte dette til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Økonomiudvalget indstiller, at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune afsluttende beretning 2014 (pdf)

4. Fastsættelse af retningslinjer for udvalgsrejser

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om retningslinjer for udvalgsrejser og tilhørende budget for udvalgsrejser.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende retningslinjer for udvalgsrejser
 2. at godkende at det i forbindelse med budgetbehandling for 2016 drøftes at afsætte 840.000 til udvalgsrejser

Supplerende sagsfremstilling

Drøftes i forbindelse med budgetforhandling 2016.

Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg i Hvidovre Kommune har mulighed for at tage på udvalgsrejser. I denne sagsfremstilling præsenteres nye retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune.

Baggrund

Med henblik på at ensarte vilkårene for udvalgenes rejser, fremlægger forvaltningen hermed forslag til retningslinjer for udvalgenes rejser.

Det er forvaltningens vurdering, at der er faglige gevinster ved politiske studieture. Der er derfor i de nye retningslinjer fokuseret på, at der i ansøgningen forelægger en beskrivelse af det faglige udbytte og merværdi ved udvalgenes rejser. Dette sker med henblik på at sikre, at der er sikkerhed om de faglige gevinster, samt at udgifterne er proportionale med det faglige udbytte.

I retningslinjerne er det fremhævet, at Økonomiudvalget og de stående udvalg i Hvidovre Kommune kan foretage rejser for at udvikle den faglige viden om udvalgenes områder.

Retningslinjer

I det følgende gennemgås administrationens forslag til retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune. De endelige retningslinjer for udvalgenes rejser er beskrevet i notat (bilag).

 1. Hvert udvalg kan foretage én rejse til udlandet eller i Danmark i valgperioden, betalt af afsatte driftsmidler.
 2. Økonomiudvalget skal godkende den enkelte rejse.
 3. Ansøgningsskema, med program og budget for rejsen, fremsendes til Økonomiudvalget, som hovedregel i foråret ved rejser i efteråret og fremsendes i efteråret ved rejser i foråret.
 4. I ansøgningen til Økonomiudvalget beskrives temaet for rejsen, det strategiske formål med rejsen samt den ønskede effekt, med henblik på at skabe sikkerhed om udbyttet af udvalgsrejsen.
 5. Udvalgene anvender Økonomi- og Stabsforvaltningens ansøgningsskema, med henblik på at sikre ensartethed og passende informationsbehov til brug for beslutning i Økonomiudvalget.
 6. Kommunalbestyrelsen rejsekonto kan maksimalt afholde en udgift på 15.000 kr. pr. deltager, pr. 4. år.
 7. Kommunalbestyrelsen rejsekonto kan afholde udgiften til 1-3 embedsmænds deltagelse i den enkelte rejse. 
 8. Når rejsen er afholdt skal der udarbejdes regnskab til den budgetansvarlige afdeling (Borgmesterkontoret).

Budget og økonomi

Administrationen foreslår, at der kan afholdes 15.000kr. pr. medlem af Kommunalbestyrelsen pr. valgperiode til udvalgsrejser.

Budgettet for forestående udvalgsrejser fremsendes og godkendes af Økonomiudvalget, sammen med ansøgningsskema. Efter gennemførelsen af rejsen, fremsendes regnskab til Borgmesterkontoret, der offentliggør regnskabet på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Der er ingen regler om udvalgenes rejser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 15.000 kr. pr. medlem af pågældende udvalg, i alt 840.000 kr. hvert fjerde år (pr. ny valgperiode) til udvalgsrejser svarende til 38 udvalgspladser og max 3 embedsmænd pr. udvalg (18 embedsmænd). I alt 56 deltagere. Budgettet for forestående udvalgsrejser fremsendes og godkendes af Økonomiudvalget, sammen med ansøgningsskemaet.

Budgettet kræver en tillægsbevilling til Økonomi- og Stabsforvaltningens ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende nye retningslinjer for udvalgsrejser.

Ad 2.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at det i forbindelse med budgetbehandling for 2016 drøftes at afsætte 840.000 til udvalgsrejser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der i forbindelse med budgetbehandling for 2016 afsættes 840.000 kr. til udvalgsrejser.

Bilag

 1. Retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune 2 (pdf)

5. Budget 2016 - Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
 2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 4. at indkomne høringssvar og udtalelser indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Processen vedrørende budget 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev først indgået i starten af juli og det har medført at de tekniske beregninger af skattegrundlag samt generelle tilskud for kommunen er blevet forsinket. Et udkast til Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 14. august 2015.

Udvalgets økonomi

Økonomiudvalgets samlede budget udgør 477,9 mio. kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 54,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs område udarbejdet budgetanalyser.

På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser indeholdende forslag til aktivitetsudvidelser for 2,20 mio. kr. og forslag til reduktioner for 2,20 mio. kr.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede takster for 2016 på udvalgets område.

Ad 3. Forslaget oversendes til 1. behandling.

Ad 4. De indkomne høringssvar og udtalelser indgik i behandlingen.

Bilag

 1. Bilag: ØU-budgetanalyser- august (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Mogens Leo Hansen (Ø) henledte opmærksomheden på en artikel i Udsyn om ytringsfrihed, og spørgsmålet om loyalitet i forhold til ombudsmandens udtalelser. Det undersøges.

Niels Ulsing (F) spurgte til elevator i bygning på Hvidovrevej 438. Sagen behandles på Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 11. august 2015.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til kommunernes ergoterapeuter og opsigelse, samt borgerhenvendelse om lokalplan i Avedøre Landsby. Børne- og Velfærdsdirektøren og borgmesteren redegjorde for sagerne.


7. Køb og salg af ejendomme

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Ad 1 – 5. Økonomiudvalget afventer yderligere drøftelser med HOFOR.


8. Standsning af ulovligt byggeri på Gl. Køge Landevej 479

Beslutningstema

Drøftelse af muligheder for lovliggørelse af byggeri under opførelse i henhold til byggetilladelse givet af Plan- og Miljøafdelingen i strid med de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 407.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget drøfter muligheder for lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479
 2. at Økonomiudvalget drøfter muligheder for lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479
 3. at Kommunaldirektøren pålægges i samarbejde med forvaltningen at kvalitetssikre den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget tog redegørelse vedr. byggetilladelsen til byggeri på Gl. Køge Landevej 479 til efterretning.

Ad 2. Punktet drøftes på Økonomiudvalgets møde den 10. august 2015.

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte, at kommunaldirektøren i samarbejde med forvaltningen kvalitetssikrer den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med byggeri på Gl. Køge Landevej 479 indkommet en klage fra Advokat Steen Petersen på vegne af naboerne til ejendommen med klage over placeringen af nybygning på ejendommen tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i 8 m’s højde 6 m fra skel mod naboejendommene.

Borgmester og kommunaldirektør har på baggrund af en redegørelse fra Plan- og Miljøafdelingen, Hvidovre Kommune anmodet bygherren om at standse byggeriet på Gl. Køge Landevej 479.

Anmodningen om standsning er givet på baggrund af, at det i redegørelsen fra Plan- og Miljøafdelingen fremgår, at byggetilladelsen er givet på et uretmæssigt grundlag, idet tilladelsen er i strid med Lokalplan 407 § 4, C, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ” Erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinje mod Gl. Køge Landevej”.

Bygningen, der p.t. er under opførelse, er således i strid med lokalplanens bestemmelser opført tilbagetrukket fra Gl. Køge Landevej i en højde på 8,5 m og 6 m fra skel til naboerne mod syd.

Byggetilladelsen er givet administrativt, uden at der er gennemført en nabohøring og uden at en evt. dispensation for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser har været politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Bygherre samt naboerne, der er repræsenteret ved Advokat Steen Petersen, er inviteret til møder mandag den 3. august 2015 til en drøftelse af, hvordan kommunen på bedst mulig måde kan medvirke til at rette op på de fejl, der er sket.

En lovliggørelse af byggeriet på Gl. Køge Landevej 479 kan enten ske ved en fysisk lovliggørelse, dvs. en nedrivning og efterfølgende opførelse af ny bygning i henhold til lokalplanens bestemmelser eller ved en retlig lovliggørelse i form af en efterfølgende dispensation til byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Både den fysiske og den retslige lovliggørelse vil medføre udgifter til kommunen i form af erstatning til sagens parter. Overslag vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Bilag

 1. Notat revideret 31-07-2015 vedr. mails fra advokat Steen Petersen (pdf)
 2. Pressemeddelelse 31-07-2015 kommunen standser ulovligt byggeri (pdf)
 3. Mail fra advokat Steen Petersen vedr. klage over byggeri (pdf)
 4. Brev fra kommunen af 31-07-2015 meddelelse om standsning af byggeri (pdf)
 5. Anden ansøgning revideret materiale af 12-03-2015 (pdf)
 6. Første ansøgning af 29-09-2014 og revideret materiale af 14-10-2014 ansøgning (pdf)
 7. Godkendelse af projektændringer af 18032015 (pdf)
 8. Lokalplan 407 (pdf)
 9. Notat vedr. blok 5-dommen (pdf)
 10. Tilladelse23102014_Godk18032015 (pdf)
 11. Tilladelse af 23102014 (pdf)
 12. Mail af 08.08.2015 kl. 12.19 fra advokat Steen Petersen - Aktindsigt byggesag Gl. Køge Landevej 479 (pdf)
 13. Mail af 08.08.2015 kl. 14.22 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 14. Mail af 07.08.2015 kl. 16.10 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 15. Mail af 07.08.2015 kl. 15.56 fra advokat Steen Petersen (pdf)
 16. Underskriftsindsamling (pdf)
 17. Mail af 07.08.2015 kl. 16.27 vedr. Brdr's Auto Taastrup ApS åbningstider (pdf)
 18. Mail af 08.08.2015 kl. 13.57 fra advokat Steen Petersen - korrespondance vedr. Gl. Køge Landevej 479 (pdf)
 19. Vejledende udtalelse af juli 2014 fra Energistyrelsen vedr. lovliggørelse af ulovligt byggeri (pdf)
 20. Vejledende udtalelse af 27.02.2014 fra Energistyrelsen - lovliggørelse af ulovligt byggeri (pdf)