Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 30. november 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 30. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Borgmesteren orienterede om, at der var en fejl i indstillingen til sagen om det ekstraordinære indskud til Strandparken I/S, som Økonomiudvalget behandlede den 21. september 2015 og kommunalbestyrelsen den 29. september 2015. Der skulle have stået et beløb på 308.000 kr., som der også står i sagsfremstillingens økonomiske konsekvenser og ikke 300.000 kr.


3. Budget 2016 - Gebyr for byggesagsbehandling

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2015 budgettet for 2016-2019 herunder taksterne for 2016. Der er fejlagtigt medtaget et forkert takstblad for byggesagsgebyrer. Taksten for 2016 skal hermed berigtiges.

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende gebyr for byggesagsbehandling 2016 i henhold til takstblad for 2016

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev taksterne for 2016 godkendt. Takstoversigten indeholdt imidlertid fejlagtige gebyrer for byggesagsbehandling. De korrekte takster fremgår af bilag 1.

Som konsekvens af ny lov om byggesagsgebyrer godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014, pkt. 11 principperne for opkrævning samt timesats for 2015. Der er indført fuldt timegebyr, hvor forhåndsdialog og klager undtages fra gebyr samt undtagelse for opkrævning af gebyr for byggearbejder, der er omfattet af småhusreglementet.

Retsgrundlag

Folketinget har ved lov nr. 640 af den 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Bestemmelserne i instruksen er fastsat med hjemmel i Bygningsreglement 2010, kap. 1.12 og efter Byggelovens § 28, lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010 med senere ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2016 – 2019 på Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2015.

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2014, pkt. 11 godkendt principperne for opkrævning af byggesagsgebyr samt fastsat timetakst for 2015.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2014 blev taksten for  2015 fastsat til 676 kr. pr. time.

Timeprisen i 2016 på 688 kr. er prisreguleret med KL-fremskrivning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende gebyr for byggesagsbehandling 2016 i henhold til takstblad for 2016.

Bilag

 1. Takstblad - Gebyr for byggesagsbehandling (pdf)

4. Opløsning af Vestegnens Brandvæsen I/S

Beslutningstema

Fra 1. januar går kommunerne bag Vestegnens Brandvæsen I/S med i Hovedstadens Beredskab I/S. Både personale og materiel fra Vestegnens Brandvæsen I/S overdrages i den forbindelse til Hovedstadens Beredskab I/S. Vestegnens Brandvæsen I/S ophører dermed og skal derfor opløses ved udgangen af regnskabsåret 2015.

I denne sag beskrives rammerne for opløsningen, og de nødvendige beslutninger indstilles til afgørelse i de 5 kommunalbestyrelser, så interessentskabets formue kan blive fordelt og selskabet kan blive lukket i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S
 2. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune for Vestegnens Brandvæsen I/S forestår det praktiske omkring salg af brandstationen til Hvidovre Kommune
 3. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune træffer beslutninger i sagen om et omtvistet krav mod et forsikringsselskab
 4. at give Glostrup Kommune som administrationskommune mandat til, at varetage lukningen, jfr. vilkårene som er beskrevet i forhåndsgodkendelsen til Statsforvaltningen.
 5. at tage til efterretning, at det endelige, revisionsgodkendte regnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S forelægges til godkendelse i de fem kommuners kommunalbestyrelser i første halvår af 2016, og at kommunernes andel af de selskabets nettoaktiver udbetales umiddelbart herefter.

Sagsfremstilling

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 - indgået mellem KL og regeringen - blev det aftalt at reducere de kommunale beredskabsenheder til maksimalt 20. På den baggrund har der igennem næsten 1 år været ført indgående drøftelser mellem kommuner i Hovedstadsområdet om sammenlægning af beredskaber. Disse drøftelser er nu udmundet i etableringen af et fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S.

Organisering i Hovedstadens Beredskab I/S:

Det nye beredskab skal organiseres som § 60-selskab. Beredskabslovens § 10 giver hjemmel til, at to eller flere kommunalbestyrelser kan vælge at samordne deres redningsberedskab. Her skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. De nærmere vilkår for samordningen skal fastsættes i en aftale eller vedtægt og denne skal godkendes af Statsforvaltningen. Vedtægterne er forhåndsgodkendt i Statsforvaltningen. Det forventes, at den endelige godkendelse sker senest i december 2015.

Opgaver i Hovedstadens Beredskab I/S:

Alle de kommunale opgaver på området, dvs. opgaver efter Beredskabsloven, Lov om fyrværkeri og Lov om beskyttelsesrum overdrages til selskabet. Derudover kan det fælles beredskab levere tilgrænsende opgaver til de enkelte kommuner eller andre offentlige myndigheder, såfremt det godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes dog, at disse opgaver er omkostningsmæssigt klart adskilt fra den fælles finansierede del af beredskabet og er fuldt ud indtægtsfinansierede.

Principper for overdragelse af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab I/S:

Overgangen til det nye kommunale fællesskab hviler for de overenskomstansatte medarbejderes vedkommende på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de medarbejdere der fuldt ud eller overvejende er beskæftiget med opgaver, som overføres til selskabet, overgår til det nye selskab. Samme kriterium følges for tjenestemandsansatte.

Der er ingen tjenestemandsansatte i Vestegnens Brandvæsen.

Der er i juni sendt breve vedr. virksomhedsoverdragelse til samtlige medarbejdere i Vestegnens Brandvæsen.

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S:

Medlemmerne af bestyrelsen i Vestegnens Brandvæsen I/S er i september 2015 varslet om ophør af deres virke pr. 31. december 2015 i forbindelse med opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S og etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S.

Opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S som følge af etablering af Hovedstadens Beredskab I/S

Rammerne for opløsning af Vestegnens Brandvæsen I/S:

De beredskabsmæssige opgaver, der hidtil har været varetaget af Vestegnens Brandvæsen I/S, overgår pr. 1. januar 2016 til Hovedstadens Beredskab I/S.

Statsforvaltningen har meddelt en forhåndsgodkendelse af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S på baggrund af de indsendte vedtægter og tilhørende bilag vedrørende etableringsgrundlag (regnskaber 2014, aktiver og passiver og anlægsoversigt).

Hovedstadens Beredskab I/S etableres således med indskud af alt materiel fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Herefter udestår 3 aktiver: Brandstationen på Avedøre Havnevej 37 – netto for det udestående lån i bygningen, et omtvistet krav mod et forsikringsselskab på 81.000 kr. og det akkumulerede overskud i Vestegnens Brandvæsen I/S pr. 31. december 2015. Disse aktiver skal fordeles mellem interessentkommunerne.

Rammerne for opløsning af Vestegnens Brandvæsen I/S er ud over det forudsatte indskud af anlægsaktiver i Hovedstadens Beredskab I/S, at en (eventuel) overskydende nettoformue skal fordeles efter indbyggertallene i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015, jf. § 14 i vedtægterne for Vestegnens Brandvæsen I/S, og at Statsforvaltningen skal godkende vilkårene for opløsningen.

Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse:

Statsforvaltningen er den 10. oktober blevet tilskrevet om forhåndsgodkendelse af opløsningen af Vestegnens Brandvæsen og vilkårene herfor (se bilag). Nærværende dagsordenspunkt er i overensstemmelse med den ansøgte forhåndsgodkendelse. Når sagen er godkendt i de 5 kommunalbestyrelser vil opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S blive sendt til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Brandstationen på Avedøre Havnevej 37

Hvidovre Kommune vedtog på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, at købe ejendommen på Avedøre Havnevej 37 med henblik på udlejning til Hovedstadens Beredskab I/S.

Håndtering af aktiver indtil realisering

Selve håndteringen af aktiver vil i perioden indtil de sælges/omsættes til penge ske ved, at de hidtidige interessentkommuner i Vestegnens Brandvæsen I/S administrerer aktiverne i fællesskab med Glostrup Kommune som administrator på vegne af de hidtidige interessentkommuner, men uden nogen form for kompetenceoverførsel. Det indebærer bl.a., at et salg af brandstationen på Avedøre Havnevej 37med dette dagsordenspunkt foreslås godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser.

Skæringsdag for opgørelsen af aktiver i Vestegnens Brandvæsen I/S:

Skæringsdagen for opgørelsen af aktiver i Hovedstadens Beredskab I/S bliver den 1. oktober 2015.

Skæringsdatoen for opgørelsen af aktiver i Vestegnens Brandvæsen I/S fastsættes ligeledes til den 1. oktober 2015 for at undgå problemer med fastsættelse af værdien af aktiver, der pr. 1. januar 2016 indskydes i Hovedstadens Beredskab I/S.

Derimod vil driftsudgifter til f.eks. løn, forsikringer osv. blive opgjort med udgangen af 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2015, punkt 11, godkendt etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab I/S.

Økonomiske konsekvenser

Aktiverne

Samtlige aktiver i Vestegnens Brandvæsen I/S overgår til Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016, dog undtaget brandstationen på Avedøre Havnevej 37.

Skæringsdatoen for opgørelsen af aktiver i Vestegnens Brandvæsen I/S fastsættes til den 1. oktober 2015. Det er samme dato, værdierne er fastsat til ved etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S.

Aktiver under 100.000 kr. er ikke værdisat.

Værdien af aktiver over 100.000 kr. udgør pr. 1. oktober 2015 ca. 5,6 mio. kr., se specifikation af aktiverne på vedhæftet bilag.

Likvidationsregnskab

Den forventede balance ser således ud ved salg af brandstationen på Avedøre Havnevej 37 til Hvidovre Kommune til vurderingsprisen, med forbehold for regnskabsresultatet for 2015:

Hele kr.

Ultimosaldo 2015

AKTIVER

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

Hvidovre Brandstation

0

Diverse køretøjer

0

Anlægsaktiver i alt

0

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:

Nettoprovenu ved salg af Hvidovre Brandstation

4.100.000

Akkumuleret overskud

3.500.000

Omsætningsaktiver i alt

7.600.000

AKTIVER I ALT

7.600.000

PASSIVER

Likvidationssaldo

7.500.000

Langfristede gældsforpligtelser, restgæld på lån

0

Kortfristede gældsforpligtelser

100.000

Gældsforpligtelser i alt

100.000

PASSIVER I ALT

7.600.000

Interessentkommunernes andele af likvidationssaldoen kan herefter anslås til følgende beløb:

Kommune

Hele kr.

Albertslund

1.189.000

Brøndby

1.499.000

Glostrup

956.000

Hvidovre

2.241.000

Rødovre

1.615.000

I alt

7.500.000

Det endelige beløb til fordeling vil blive fastlagt, når der foreligger et revisionsgodkendt regnskab for 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende  opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune for Vestegnens Brandvæsen I/S forestår det praktiske omkring salg af brandstationen til Hvidovre Kommune.

Ad 3.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune træffer beslutninger i sagen om et omtvistet krav mod et forsikringsselskab

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at give Glostrup Kommune som administrationskommune mandat til, at varetage lukningen, jfr. vilkårene som er beskrevet i forhåndsgodkendelsen til Statsforvaltningen.

Ad 5.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage til efterretning, at det endelige revisionsgodkendte regnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S forelægges til godkendelse i de fem kommuners kommunalbestyrelser i første halvår af 2016, og at kommunernes andel af de selskabets nettoaktiver udbetales umiddelbart herefter.

Bilag

 1. Vestegnens Brandvæsen IS - aktiver over 100.000 kr. pr. 1. oktober 2015 (pdf)
 2. Forhåndsgodkendelse vedr. opløsningen af Vestegnens Brandvæsen sendt til Statsforvaltningen 30/10-15 (pdf)

5. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel - indkøb

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har 24. februar 2015 vedtaget en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Økonomiudvalget skal sammen med Økonomiudvalgets fagområder formulere en række mål, som skal være gældende fra 2016. På møde i Økonomiudvalget den 17. august 2015 vedtog Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med overskrifterne: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde uddyber afdelingerne overskrifterne fra sidste møde og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trend, nøgletal og/eller gældende politikker.

På dette møde vil temaet indkøb blive behandlet. På de næste møder vil kommunikation og presse samt erhvervspolitik blive behandlet.

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning
 2. at Økonomiudvalgets refleksioner, i forbindelse med de uddybende præsentationer, indgår i den endelige målformulering.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 17. august, blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med følgende emner og temaer: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde vil temaet indkøb blive uddybet.

Afdelingen uddyber på mødet overskriften fra møde i Økonomiudvalget den 17. august og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trends, nøgletal og/eller gældende politikker, der kan indgå som en del af den endelige målformulering, som senere vil blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets ønsker til udvikling af fagområdet formuleres på mødet i dialog med fagområdet.

Retsgrundlag

Der er ingen retslige konsekvenser.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende faglige overskrifter: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: Lokal og tværkommunal og Indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget tog de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalgets bemærkninger indgår i den endelige målformulering.


6. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel - kommunikation

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har 24. februar 2015 vedtaget en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Økonomiudvalget skal sammen med Økonomiudvalgets fagområder formulere en række mål, som skal være gældende fra 2016. På møde i Økonomiudvalget den 17. august 2015 vedtog Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med overskrifterne: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde uddyber afdelingerne overskrifterne fra sidste møde og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trend, nøgletal og/eller gældende politikker.

På dette møde vil temaet kommunikation blive behandlet. På det næste møde vil erhvervspolitik blive behandlet.

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning
 2. at Økonomiudvalgets refleksioner, i forbindelse med de uddybende præsentationer, indgår i den endelige målformulering.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 17. august, blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med følgende emner og temaer: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde vil temaet kommunikation blive uddybet.

Afdelingen uddyber på mødet overskriften fra møde i Økonomiudvalget den 17. august og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trends, nøgletal og/eller gældende politikker, der kan indgå som en del af den endelige målformulering, som senere vil blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets ønsker til udvikling af fagområdet formuleres på mødet i dialog med fagområdet.

Retsgrundlag

Der er ingen retslige konsekvenser.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende faglige overskrifter: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: Lokal og tværkommunal og Indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget tog de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalgets bemærkninger indgår i den endelige målformulering.


7. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Mogens Leo Hansen spurgte til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af parkering på Parallelvej.


8. Projekt 5729, Opførelse af ny daginstitution, Cirkusgrunden (Lille Sky)

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-11-2015

Ad 1.

Taget til orientering.

Ad 2.

Godkendt. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 7. december 2015.