Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 2. november 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Borgmesteren orienterede om Tårnby Kommunes brev vedr. ARC.


3. Borgerrådgiverens årsberetning for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen modtager årligt 2 afrapporteringer fra borgerrådgiveren i form af en midtvejsstatus og en årsberetning. Midtvejsstatus blev taget til efterretning på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2015 (pkt. 17). Med denne sag forelægges årsberetning for perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2015.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning, idet ansvaret for opfølgning på anbefalingerne i øvrigt ligger hos Direktionen.

Sagsfremstilling

I dette første beretningsår, som strækker sig over perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2015, har borgerrådgiveren oprettet 124 sager vedrørende 100 borgeres forhold.

Der er tale om 58 konkrete klagesager og 66 vejlednings- og vejvisningssager.

Antallet skal ses i forhold til forventet 180 sager/år og i forhold til kommunens samlede opgaveportefølje, hvor forvaltningen på årsbasis håndterer titusindvis af sager, henvendelser, indsatser og tilbud.

Erfaringsmæssigt kan mange forskellige forhold indvirke på antallet af sager ved borgerrådgiveren, herunder kendskabsgraden til funktionen.

Alt andet lige så er det forholdsvist lave antal sager dog positivt og et vidnesbyrd om, at kommunens dialog med borgerne oftest er god og konstruktiv.

På bofællesskabsområdet i Ældre- og Handicapafdelingens regi har borgerrådgiveren imidlertid fundet grundlag for at iværksætte nærmere undersøgelse i 4 sager.

I disse 4 sager er konstateret en række utilfredsstillende forhold i kommunens sagsbehandling og betjening.

Forholdene er påtalt af borgerrådgiveren med kritik og henstilling til følge, og på den måde har de, som har klaget i de pågældende sager, fået medhold på en række vigtige punkter.

De nævnte sager giver ikke grundlag for at antage, at der generelt set er utilfredsstillende forhold i afdelingen.

Det er dog samtidig åbenbart, at nogle af de omhandlede forhold, hvor der er udtrykt alvorlig kritik, kan være relevante i et læringsperspektiv.

Derfor finder borgerrådgiveren det også opløftende, at afdelingen har anvendt udtalelserne aktivt i bestræbelserne på at udvikle kvaliteten i arbejdet.

Afdelingen har i øvrigt arbejdet med mange andre udviklingstiltag.

Disse initiativer og den politiske retning, som er udstukket, anser borgerrådgiveren for solide indikationer på, at udviklingen nu må formodes at gå den rigtige vej på dette område.

Med det massive fokus på udvikling - og i lyset af det læringsperspektiv som er udstukket med udtalelserne i de 4 nævnte sager - anser borgerrådgiveren anbefalinger på området for overflødige.

Borgerrådgiverens øvrige iagttagelser i beretningsåret har ført til en konkret anbefaling vedrørende opdatering og vedligeholdelse af oversigten over sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside.

Borgerrådgiveren har også en konkret anbefaling vedrørende gennemgang af praksis med henblik på at sikre at der så vidt muligt anvendes Digital Post frem for ukrypterede e-mails, når der afsendes fortrolige og personfølsomme oplysninger ”ud af huset”.

Ansvaret for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger ligger - ifølge vedtægten for funktionen - formelt set hos Direktionen.

Borgerrådgiveren har i øvrigt udvalgt og gennemgået en række af de hyppigst forekommende klagetemaer som kan være relevante opmærksomhedspunkter i den daglige drift for de berørte afdelinger.

Endelig har borgerrådgiveren anset en række problemstillinger for løst allerede gennem den løbende sparring og rådgivning til afdelingschefer og direktion.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage borgerrådgiverens årsberetning til efterretning, idet ansvaret for opfølgning på anbefalingerne i øvrigt ligger hos Direktionen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens årsberetning til efterretning, idet ansvaret for opfølgning på anbefalingerne i øvrigt ligger hos Direktionen.

Bilag

 1. Borgerrådgiverens årsberetning 01102014-30092015.pdf (pdf)

4. Kommunal digitaliseringsforening

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk kommuner forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om kommunernes løsning af digitaliseringsopgaver.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om etablering af kommunal digitaliseringsforening til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne oplever stadigt flere obligatoriske krav til digitalisering, eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes IT-systemer.

Ni kommuner i Storkøbenhavn – Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk – forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om digitaliseringsopgaverne. Relevante dokumenter for etablering af en digitaliseringsforening er under udarbejdelse.

Formålet med foreningen vil være at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver i medlemskommunerne. Foreningen vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne vil udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes digitaliseringsopgaver bedst og billigst.

Der etableres et mindre sekretariat med det formål at koordinere og facilitere samarbejdet med specialkompetencer som den enkelte kommune typisk ikke selv har mulighed for at tilvejebringe, mens de konkrete projektressourcer til implementering af projekter kommer fra medarbejdere i de enkelte kommuner, således at man udnytter kompetencerne på tværs mest effektivt. Sekretariatet vil på skift være placeret i en af kommunerne.

Fokus vil være på de obligatoriske digitaliseringsopgaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digitaliseringsprojekter herudover. Disse projekter finansieres fuldt ud af de kommuner, der indgår i dem.

Etablering og deltagelse i foreningen vil ikke medføre indskrænkning i den enkelte kommunalbestyrelses beføjelser.

Der vil blive afholdt en stiftende generalforsamling med en administrativ repræsentant fra hver medlemskommune i første kvartal af 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i digitaliseringsforeningen, herunder sekretariatsbistand, finansieres i Hvidovre Kommune indenfor det eksisterende IT-budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Notat omdelt.

Økonomiudvalget tog orienteringen om etablering af kommunal digitaliseringsforening til efterretning.

Bilag

 1. PowerPoint oplæg Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (pdf)

5. Redegørelse Gl. Køge Landevej 479

Beslutningstema

Der er udarbejdet en redegørelseom sagsbehandlingsforløb og klagesagsbehandling af sagen vedrørende byggeriet på Gl. Køge Landevej 479. Redegørelsen indeholder tillige kommentarer til sagsbehandlingen af byggetilladelsen og klagesagen samt en beskrivelse af de nye retningslinjer for sagsbehandling af byggesager og klagesager, som forvaltningen har indført i forlængelse af sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1.at redegørelse vedrørende byggesagsbehandling og klagesagsbehandling, herunder indførelse af nye retningslinjer tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en redegørelse om sagsbehandlingen og sagsforløbet vedrørende det ulovlige byggeri på Gl. Køge Landevej 479.

Der henvises i øvrigt til punkt 25 på Kommunalbestyrelsens den 29. september 2015.

For så vidt angår initiativer til forbedring af sagsbehandlingen i byggesagsteamet (Plan- og Miljøafdelingen) henvises til punkt 5 på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2015.

Retsgrundlag

Intet

Politiske beslutninger og aftaler

Intet

Økonomiske konsekvenser

Intet

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Artikel fra Horten om kommunalfuldmagten og kommunernes adgang til at indgå forlig omdelt.

Referat af møde med borgerne den 7. august 2015 omdelt.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Gruppe V og C afventer Kommunalbestyrelsens møde.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen af tage redegørelse vedrørende byggesagsbehandling og klagesagsbehandling i sagen vedrørende Gl. Køge Landevej 479, herunder indførelse af nye retningslinjer, til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Undlader: Liste H, Gruppe C, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen tog redegørelse vedrørende byggesagsbehandling og klagesagsbehandling i sagen vedrørende Gl. Køge Landevej 479, herunder indførelse af nye retningslinjer, til efterretning.

Bilag

 1. Redegørelse om byggeriet Gammel Køge Landevej 479 (pdf)
 2. Underskrevet aftale om fysisk lovliggørelse af byggeri Gl. Køge Landevej 479 (pdf)
 3. Referat af møde 07.08.2015 mellem kommunen og advokat og naboer til byggeri (pdf)
 4. Artikel fra Horten (pdf)

6. Bindende svar fra SKAT vedrørende beskatning af deltagelse i teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal indbringe Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af Cykelprojektet i Vej og Park - eller dele af denne - for Landsskatteretten.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor - beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen
 2. at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling ( link til sagen indsættes)af den redegørelse advokatfirmaet Lett udarbejdede om teambuildingprojektet Hvidovre – Skagen  i kommunens Vej og Parkafdeling besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle afholde de udgifter, de deltagende medarbejdere havde i forbindelse med en eventuel beskatning af cyklen og deltagelse i projektet.

På denne baggrund anmodede kommunen BDO (kommunens revisor) om at indhente bindende svar fra Skat. BDO forelagde herefter SKAT en række spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne uanset egenbetaling og overtagelsestidspunkt skulle beskattes af cyklens værdi, i hvilket indkomstår cyklens værdi skulle beskattes, om deltagelsen i selve cykelturen skulle beskattes samt om Hvidovre Kommunes betaling af skatten for medarbejderne skulle beskattes.

Efter at have modtaget SKATs foreløbige svar anmodede Hvidovre Kommune om foretræde for Skatterådet. Ved foretrædet argumenterede Hvidovre Kommune særligt for, at der ikke skulle ske beskatning af deltagelsen i turen, da denne havde karakter af et teambuildingsprojekt, der var delvist finansieret af afdelingens uddannelsesmidler

Skatterådet tiltrådte den 25. august 2015 SKAT indstilling og begrundelse

Det følger af SKATs svar, at medarbejderne skal beskattes af cyklens værdi – uanset egenbetaling – og at medarbejderne skal beskattes af deltagelse i turen samt at medarbejderne skal beskattes af det beløb, som Hvidovre  Kommune i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning  skal betale til dækning af den beskatning, der følger af modtagelsen af cyklen og deltagelsen i turen.

Beregningen af skatten skal endvidere opdeles på 2013 og 2014.

Skatterådets afgørelse kan indbringes for Landsskatten.

 Hvidovre Kommune kan endvidere vælge at indbringe dele af afgørelsen f.eks. Skatterådets afgørelse om beskatning af deltagelse i turen.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2014, punkt 4 ”Redegørelse cykelprojekt – Hvidovre Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et rammebeløb på 600.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe V, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor – beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Gruppe V og C afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT. Beløbet finansieres af kassen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

Ad 1.

Borgmesteren orienterede om Statsforvaltningens henvendelse, som var udsendt på mail og omdelt. Udkast til svar til Statsforvaltningen forelægges Kommunalbestyrelsen på december mødet. På denne baggrund udsættes behandlingen af beløbets opgørelse og bevilling af et rammebeløb.

Kommunalbestyrelsen tog herefter Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning.

Ad 2.

Udsat

Bilag

 1. Svar fra SKAT (pdf)

7. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel i Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har 24. februar 2015 vedtaget en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune. Økonomiudvalget skal sammen med Økonomiudvalgets fagområder formulere en række mål, som skal være gældende fra 2016. På møde i Økonomiudvalget den 17. august 2015 vedtog Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med overskrifterne: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde uddyber afdelingerne overskrifterne fra sidste møde og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trend, nøgletal og/eller gældende politikker.

På dette møde vil borgerservice blive behandlet. På de næste møder vil digitalisering, indkøb, kommunikation og presse samt erhvervspolitik blive behandlet.

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning
 2. at Økonomiudvalgets refleksioner, i forbindelse med de uddybende præsentationer, indgår i den endelige  målformulering.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 17. august, blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med følgende emner og temaer: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: lokal og tværkommunal samt Indkøb.

På nærværende møde vil temaet borgerservice blive uddybet.

Afdelingen uddyber på mødet overskriften fra møde i Økonomiudvalget den 17. august og præsenterer udvalget for relevant viden om faglige emner, trends, nøgletal og/eller gældende politikker, der kan indgå som en del af den endelige målformulering, som senere vil blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets ønsker til udvikling af fagområdet formuleres på mødet i dialog med fagområdet.

Retsgrundlag

Der er intet retsligt grundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende faglige overskrifter: Borgerservice, Kommunikation og presse, Erhvervspolitik 2015-2018, Digitalisering: Lokal og tværkommunal og Indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget tog de uddybende præsentationer fra afdelingslederne til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalgets bemærkninger indgår i den endelige målformulering.


8. Oprettelse af deleboliger

Beslutningstema

Der skal tages stilling til eventuel etablering af deleboliger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en henvendelse fra KAB om muligheden for oprettelse af deleboliger, som kan være en måde at tilvejebringe boliger til flygtninge.

For at kunne etablere en delebolig, (i almenboligloven omtalt som ”kollektivt bofællesskab”) skal boligen bestå af mindst fire værelser, således at der udover et værelse pr. beboer også er et fællesrum.

Deleboliger oprettes i almene boligafdelinger efter aftale med boligorganisationen, således at anvisning af lejere foretages af kommunen.

Om anvisning til deleboliger skal ske blandt de 25 % af ledige boliger, som kommunen får til anvisning, eller om anvisning til deleboliger skal ske udover 25 % af de ledige boliger, beror på en aftale med boligorganisationerne.

Kommunen hæfter for lejerens kontraktmæssige forpligtelser overfor boligorganisationen, ligesom kommunen hæfter for tomgang. Dette svarer til den almindelige forpligtelse der er, når kommunen har anvist boligen.

Ved oprettelse af en delebolig indgås der sædvanlig lejekontrakt mellem boligorganisationen og de enkelte lejere, som betaler husleje opgjort som lejerens forholdsmæssige andel af boligens samlede husleje. Lejerne har mulighed for at søge boligstøtte og støtte til betaling af beboerindskud.

Kommunen sikrer, at lejerne i en delebolig indgår aftale om interne regler for rygning, rengøring mv. Hvis der opstår problemer mellem lejerne, er det kommunens kontaktpersoner, der skal søge en løsning.

Forvaltningen påtænker at inviterer alle boligorganisationer, som er repræsenteret i kommunen, til et møde for at drøfte muligheden for at indgå en aftale om deleboliger omfattende alle boligorganisationer.  

Retsgrundlag

Grundlaget for deleboliger er lov nr. 528 af 29/04/2015, hvor fornødne ændringer i almenboliglovens og boligstøtteloven blev vedtaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

For: Gruppe V, C, F og Ø.

Imod: Gruppe A og O. Gruppe A med den bemærkning, at Gruppe A havde ønsket en oversigt over hvilke lejligheder, KAB havde ønsket indgik i ordningen.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger.

Gruppe O bad om, at sagen kom til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

For: Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe A, O og Bo Christof (UP).

Arne Bech (H) bad om en kopi af borgmesterens indledende bemærkninger til punktet.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger.

Bilag

 1. Beskrivelse delebolig (pdf)

9. Sammenlægning af lejligheder, Avedøre Boligselskab Store Hus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anmodning om lejlighedssammenlægning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til Avedøre Boligselskabs anmodning om en forhåndstilkendegivelse til forventet ansøgning om sammenlægning af lejligheder i afdeling Store Hus

Sagsfremstilling

Helhedsplan for afdeling Store Hus, er under behandling i Landsbyggefonden. Skema A vil forventeligt foreligge i  2019.

Som et delprojekt i helhedsplanen arbejdes der med et forslag til lejlighedssammenlægning af 72 2-rums boliger til 48 3-rums boliger.

Landsbyggefonden har udbedt sig en tilkendegivelse om Hvidovre Kommunens indstilling til lejlighedssammenlægningen. Avedøre Boligselskab anmoder således ikke om en godkendelse af lejlighedssammenlægningen, men om en tilkendegivelse af kommunens holdning til en eventuel fremtidig ansøgning om sammenlægning. Den eventuelle konkrete ansøgning vil indgå som en del af skema A ansøgningen.

Afdeling Store Hus består af 464 lejemål, som er fordelt på 432 2-rums boliger, 24 4-rums boliger og 8 1-rumsboliger.

Som begrundelse for ønsket om sammenlægning af lejligheder anfører boligselskabet:

 • At afdelingen har stor fraflytning. Sammenlægning til et antal større boliger vil medføre besparelse på vedligeholdelsesudgifterne.
 • At det giver aktuelle lejere mulighed for en større bolig.
 • At beboersammensætningen vil blive mere varieret med et udbud af mindre og større boliger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af antallet af lejligheder vil påvirke afdelingens drift i positiv retning, idet der vil være besparelser på f.eks. vedligeholdelsesudgifter på grund af færre fraflytninger, til fordel for afdelingens beboere.

Der foreligger ikke beregninger på, hvad etablering af de sammenlagte lejligheder vil beløbe sig til.

Den aktuelle gennemsnitlige leje i afdelingen er 927 kr./kvm./årl. Den forestående helhedsplan og eventuelle lejlighedssammenlægning vil medføre en endnu ikke estimeret huslejeforhøjelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

For: Gruppe A, O, V, C og F.

Imod: Gruppe Ø.

Økonomiudvalget besluttede at tilkendegive over for Avedøre Boligselskab, at kommunen som udgangspunkt er indstillet på at imødekomme en kommende ansøgning om sammenlægning af lejligheder i afdeling Store Hus.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Tegninger og lejeberegning.pdf (pdf)

10. Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal som resten af landets kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats.

Beskæftigelsesplanen er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik og er samtidig kommunens strategi for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Kultur-, Miljø- og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Beskæftigelsesplan 2016

2.Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet indgår i det videre arbejde

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der følgende krav til indholdet af beskæftigelsesplanen.

 • Hvert år senest den 31. december skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
 • I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år.
 • Umiddelbart efter vedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen sende beskæftigelsesplanen til Det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette alle kommunens strategier, så de bliver udarbejdet efter den samme overordnede styringsmodel i alle fagudvalg i kommunen. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 i Hvidovre Kommune består af fire trin:

 1. Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen udarbejder fire politiske pejlemærker: Unge, Virksomhedsindsats, Langtidsforsørgede og Integration.
 1. Dialogmøde mellem politikere og ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver. På mødet udarbejder politikerne målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2016.
 1. Politikernes målsætninger inden for de fire pejlemærker omsættes til konkrete mål for Arbejdsmarkedsafdelingen og Jobcentret.
 1. Opfølgning på målene og dokumentation af effekt i 2016.

Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet uddeles på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget og vedlægges beskæftigelsesplanen.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med fastlæggelsen af og opfyldelsen af målene i Beskæftigelsesplan 2016. Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Udvalget besluttede at behandle beskæftigelsesplanen på næste udvalgsmøde. Bemærkninger fra Mogens Leo Hansen (Ø) fremsendes med dagsordenen.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Punktet udsættes.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2016 - Hvidovre Kommune (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Karl Erik Høholt Jensen (V) spurgte til Kultur- og Fritidsudvalgets punkter om et tilskud på 250.000 kr. til Hvidovre Vinterbadere og om Forstadsmuseets ansøgning om tilskud til julemarked i forhold til budgetvedtagelsen.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til Kultur- og Fritidsudvalgets punkt om et tilskud på 250.000 kr. til Hvidovre Vinterbadere og beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser, og punktet om skøjteklubben.


12. Avedøre Havnevej 37

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

For: A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, F , Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe C med bemærkning, at der i stedet burde etableres et fælles kommunalt udlejningsselskab.

Godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, F , Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe C med bemærkning, at der i stedet burde etableres et fælles kommunalt udlejningsselskab.

Godkendt.


13. Midlertidig boligplacering af flygtninge

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den i punkt 1 nævnte indstilling.

Gruppe A og O foreslog, at der annonceres efter ledige værelser til udlejning til flygtninge.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Anbefales godkendt, at der overfor Teknik- og Miljøudvalget fremlægges en sag om renovering af en del af Stevnsbogård, der herefter indrettes til boligplacering.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2015

Ad 1

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O, C og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte den i punkt 1 nævnte indstilling fra Økonomiudvalget.

Gruppe O foreslog, at der annonceres efter ledige værelser til udlejning til flygtninge.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der annonceres efter ledige værelser til udlejning til flygtninge.

Ad 3.

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O, C og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der overfor Teknik- og Miljøudvalget fremlægges en sag om renovering af en del af Stevnsbogård, der herefter indrettes til boligplacering.


14. Projekt 5729, Opførelse af ny daginstitution, Cirkusgrunden - Varsling af ophævelse af kontrakt

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Godkendt.