Referat - Økonomiudvalget den 21. september 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 21. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ingen meddelelser.


3. 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at tekniske korrektioner på 8,6 mio. kr. ekskl. generelt tilskud er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
 2. at takster for 2016 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag E
 3. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
 4. at der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning
 5. at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes uændret til 15 promille
 6. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme, forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
 7. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2016. I 2015 er promillen 10,0
 8. at grundskyldspromillen besluttes for 2016. I 2015 er promillen 30,3
 9. at skatteprocenten besluttes for 2016. I 2015 er skatteprocenten 25,5
 10. at en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen
 11. at Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb    

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 foreligger følgende bilagsmateriale:

 1. Notat om finansieringsmuligheder
 2. Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde
 3. Forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner, drift (budgetanalyser)
 4. Anlægsoversigt
 5. Takster
 6. Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. september 2015 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat).

Der er forslag til nye tekniske korrektioner på i alt 8,6 mio. kr. (netto merudgifter). Korrektionerne vedrører mindreindtægter fra byggesagsbehandling samt demografisk regulering af elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud samt konsekvenser for forældrebetaling. Hertil kommer regulering af medfinansiering af sundhedsvæsnet som konsekvens af Regionernes Økonomiaftale med Regeringen – dette dækkes dog stort set af et øget generelt tilskud, som er tillagt kommunernes rammer.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2016 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 15 mio. kr. fra puljerne. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.  

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 4,1 mio. kr. i 2016 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. I notatet er ligeledes gennemgået ændringer siden oversigt fra 1. behandlingen.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør de finansielle resultater følgende i overslagsårene:

2017: -125 mio. kr. 2018: -86 mio. kr. 2019: -11 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne overstiger den udmeldte serviceramme med 3,3 mio. kr.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2016 er som det forelå ved 1. behandlingen.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og –promiller i budgetforslaget:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille, 30,3 0/00.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme 10 0/00.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme 15 0/00.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Siden 1. behandling af budgettet har KL udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2016-18. Disse ændringer er beskrevet i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 30 mio. kr. Låneoptagelsen er anbefaler lån til energibesparende foranstaltninger, herunder ESCO-projektet.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2015.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 15. oktober. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og Indenrigsministeren.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at tekniske korrektioner på 8,6 mio. kr. ekskl. generelt tilskud indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag B.

Ad 2. 3. og  5. – 11.

Økonomiudvalget oversender punkterne til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der vælges statsgaranti med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Tekniske korrektioner (pdf)
 3. Bilag C - Budgetanalyser (pdf)
 4. Bilag D - Anlægsoversigt (pdf)
 5. Bilag E - Takster (pdf)
 6. Bilag F - Indkomne høringssvar og udtalelser (pdf)

4. Anmodning om ekstraordinær bevilling til indskud i Strandparken I/S

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om indskud af likviditet i Strandparken I/S, efter København og Frederiksberg kommuners endelige udtræden.

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende indskud af 300.000 kr. i Strandparken I/S, der bevilges af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 30.06.2015 modtog Strandparken I/S afgørelse fra Statsforvaltningen om udtrædelsesopgørelse i forbindelse med København og Frederiksberg kommuners udtræden af Strandparken I/S.

Statsforvaltningen godkender den af Strandparken I/S udarbejdede udtrædelsesopgørelse, hvorefter København og Frederiksberg Kommuners andele af fællesskabets nettoformue opgøres til henholdsvis 3.993.674 kr. og 682.417 kr. eller i alt 4.676.091 kr. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for, at udtrædelsesgodtgørelsen skal forrentes.

Frederiksberg og Københavns Kommuner har formelt været udtrådt af Strandparken I/S siden 31.12.2007. Hvidovre Kommunes ejerandel har både før og efter Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden været 14 %. Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S har dermed ingen afledte organisatoriske effekter for Hvidovre Kommune. Interessentskabets bestyrelse, der tidligere bestod af otte medlemmer har siden 31.12.2007 bestået af fem medlemmer; Hvidovre, Brøndby, Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Behov for indskud af likviditet

Frederiksberg og Københavns udtræden af samarbejdet kræver en større godtgørelse, hvilket af hensyn til Strandparken I/S’ likviditet kræver, at de tilbageværende medlemmer indskyder yderligere likviditet i selskabet.

For Hvidovre Kommunes vedkommende betyder dette, at der skal indbetales 0,3 mio. kr., der skal sikre at kommunen bevarer sin ejerandel i selskabet og herved de finansielle anlægsaktiver, svarende til kommunens ejerandel på 14 %. Da betalingen til Frederiksberg og København skal ske inden 30.09.2015, skal kommunens ekstraordinære bidrag til Strandparken I/S indbetales inden denne dato.

Ejerne af et interessentskab hæfter solidarisk og direkte overfor selskabets kreditorer. Det vil sige, at alle virksomhedens forpligtelser også er ejernes forpligtelser. Solidarisk hæftelse betyder, at skulle interessentskabet komme i en situation, hvor det ikke er muligt at betale sin gæld, kan kreditorerne - her Københavns og Frederiksberg Kommuner - rette deres krav direkte mod de tidligere interessenter.

Hvidovre Kommune er derfor som interessent forpligtet økonomisk overfor Strandparken I/S, og er således forpligtet til at betale de 300.000 kr. til Strandparken I/S, da Statsforvaltningen i deres afgørelse af 30. juni 2015 har bestemt, at Strandparken I/S skal betale udtrædelsesgodtgørelse til Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Endvidere foreslår Strandparkens Bestyrelse en forhøjelse med 3 % af ejernes årlige bidrag for at styrke likviditeten yderligere i selskabet.

I forslag til budget 2016 er der medtaget bidrag til Strandparken I/S med knap 1,1 mio. kr. Vedtages forslag fra Strandparkens bestyrelse på en 3 % forhøjelse af bidraget vil det for Hvidovre Kommune betyde en årlig merudgift på 32.811 kr., således at omkostningerne i alt årligt udgør 1.132.811 kr.

Hvidovre Kommunes interesser i Strandparken I/S

Københavns og Frederiksberg Kommuners opsigelse af aftalen i 2007 med Strandparken I/S begrundes blandt andet med, at kommunerne som følge af kommunalreformen havde mistet deres amtsstatus, hvorved kommunernes amtsforpligtelser bortfaldt. Samtidig rækker Strandparkens geografiske areal ikke ind i København og Frederiksberg Kommuner og kommunerne har dermed ikke en direkte interesse i Strandparken I/S. 

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2 hvorefter foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke i værksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Gældende vedtægter for Strandparken I/S.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Frederiksberg Kommune og København Kommune udtræden af samarbejdet betinger, jf. Statsforvaltningens godkendelse, en udtrædelsesgodtgørelse på 4,7 mio. kr., hvilket af hensyn til Strandparkens likviditet kræver at de tilbageværende medlemmer foretager yderligere indskud i selskabet. Strandparkens Bestyrelse har vurderet, at det samlede behov for yderligere indskud udgør 2,2 mio. kr., hvoraf Hvidovre Kommunes andel udgør 308.000 kr., svarende til en ejerandel på 14 %.

Indbetalingen på 0,3 mio. kr. er med til at sikre Strandparkens likviditet, og kommunens værdi i selskabet, og herved kommunens finansielle anlægsaktiver. Betalingen til Frederiksberg og København skal ske inden udgangen september. Beløbet finansieres af kassen, og påvirker ikke serviceramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Økonomiudvalget godkendte, at der gives et ekstraordinært indskud på 300.000 kr. i Strandparken I/S, der bevilges af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Statsforvaltningens afgørelse (pdf)
 2. Vedtægter for Strandparken I/S (pdf)

5. Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at Hvidovre Kommune deltager i Hovedstadens Beredskab I/S og skal nu træffe beslutning om en række yderligere forhold i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder bl.a. justeret forslag til vedtægter, budget og foreløbig åbningsbalance, aftaler om service for myndigheds- og forebyggelsesopgaver (såkaldte SLA), forslag til ejerstrategi mv.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at godkende ændrede vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S, som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen

2.at godkende, at i tilfælde af, at Tårnby Kommune i løbet af efteråret 2015 måtte beslutte sig for at deltage i Hovedstadens Beredskab I/S, gennemføres dette ved justering af budget, åbningsbalance og ejerandele efter de herfor anvendte principper og således, at den plads i bestyrelsen, som besættes af et medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, i stedet tilfalder Tårnby Kommunes borgmester

3.at godkende budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder Hvidovre Kommunes driftsbidrag for 2016, ejerandele og overførsel af aktiver til selskabet fra Hvidovre Kommune

4.at godkende, at der indføjes en mulighed for regulering af kommunernes betaling efter det første regnskabsår, som beskrevet i sagsfremstillingen

5.at godkende forslag til Service Level Agreement (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesopgaver

6.at godkende, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA)

7.at godkende forslag til ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S

8.at Kommunalbestyrelsen udpeger endnu et medlem fra Hvidovre Kommunalbestyrelse til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt principaftale for etablering af et fælles beredskab pr. 1. januar 2016, samt at Hvidovre Kommune indgår i etableringen af det fælles beredskab.

Kommunalbestyrelsen har desuden efterfølgende godkendt indstilling om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder udkast til vedtægter, beregningsgrundlag for kommunens driftsbidrag og ejerandel, rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab, principper for overførsel af medarbejdere mv.

Af sidstnævnte sag fremgik, at kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i september/oktober 2015 og koordineret med behandlingen af budget 2016 får fremlagt yderligere en indstilling vedrørende budget 2016 for Hovedstadens Beredskab I/S, indikatorer for serviceniveau på myndigheds- og forebyggelsesområdet (SLA), overførsel af aktiver til selskabet, eventuelle ændringer til budgetgrundlag og eventuelle større ændringer til det godkendte udkast til vedtægter. Herudover forelægges en ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S til godkendelse.

Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S mv.

Principaftalen om etablering af fælles beredskab blev indgået mellem følgende ni kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i Tårnby i juni 2015 besluttet, at Tårnby Kommune ikke skal være en del af det fælles beredskab med de otte andre kommuner.  

I konsekvens af Tårnby Kommunes beslutning er vedtægterne ændret i forhold til sammensætning af beredskabskommissionen (bestyrelsen), idet det er anført i Beredskabslovens § 10, stk. 2, at antallet skal være ulige.

Af hensyn til at sikre et ulige antal, det samme antal medlemmer og så vidt muligt samme balance i bestyrelsen, foreslås det, at Hvidovre Kommune tildeles en ekstra plads i bestyrelsen. Begrundelsen for dette er, at Hvidovre Kommune efter indbyggertal er den klart største af de kommuner, som i henhold til det tidligere godkendte udkast til vedtægter er tildelt én plads i bestyrelsen. Det indstilles derfor til Kommunalbestyrelsen at udpege endnu et medlem til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S.

Derudover er de 8 kommuners ejerandele ubetydeligt forøget som følge af Tårnby Kommunes beslutning og justeret som følge af endeligt forslag til budget 2016 jf. nedenfor.

Hvis Tårnby Kommune senere, men inden den 1. januar 2016, beslutter at indgå i samarbejdet, vil Tårnby Kommune atter få en plads i bestyrelsen, og Hvidovre Kommune vil gå tilbage til at have én plads. Budget, åbningsbalance og ejerandele vil i dette tilfælde ligeledes blive justeret efter de herfor anvendte principper.

Udover disse ændringer er der i forlængelse af dialogen med Statsforvaltningen foretaget mindre justeringer/præciseringer af vedtægterne, bl.a. i § 5.2 (proces for overførsel af myndighedsopgaver ved senere hjemmel) og i § 6.5 (godkendelseskrav ved ændring af fordelingsnøgle). Statsforvaltningen har med de anførte ændringer og justeringer forhåndsgodkendt vedtægterne uden bemærkninger.

Det skal i øvrigt præciseres, at vedtægternes § 1.3, om hjemstedskommune ikke skal tillægges betydning i forhold til, hvor centrale administrative funktioner i Hovedstadens Beredskab skal lokaliseres. Samtidig bemærkes vedr. vedtægternes § 9.5, hvorefter ”bestyrelsen kan fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. beredskabslovens § 9, stk. 4”, at der pt. alene er hjemmel til at yde diæter mv., men ikke honorar. I fald der ved ændring af beredskabsloven gives hjemmel til at honorere bestyrelsesarbejdet, forudsættes det, at bestyrelsen forelægger forslag herom til ejerkommunernes godkendelse før endelig vedtagelse i bestyrelsen.

Det indstilles til kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i de otte kommuner at godkende vedtægterne (vedlagt som bilag). Beslutningsprotokoller vil herefter blive fremsendt til Statsforfatningen med henblik på endelig godkendelse af vedtægterne.

Kommunernes Landsforening (KL) har på kommunernes vegne indhentet responsum og forestået dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt sammenlægning af beredskaberne er omfattet af fusionskontrolreglerne. På denne baggrund er det KL’s vurdering, at de nye beredskabsenheder ikke skal anmeldes efter fusionskontrolreglerne.

Budget, driftsbidrag, åbningsbalance og overførsel af aktiver

Forslag til Budget 2016, ejerandele og driftsbidrag er beregnet med regnskab for beredskabet 2014 som grundlag og er herefter reguleret jf. de aftalte, overordnede principper.

Udgangspunktet for dannelse af budgetforslag 2016 har været beredskabernes driftsresultater for 2014, tillagt diverse direkte og indirekte omkostninger (overhead) som en selvstændig virksomhed naturligt vil have. De lokale beredskaber har benyttet sig af kommunernes øvrige organisation og ressourcer, og når beredskabet etableres som selvstændig virksomhed, er det derfor korrekt at beregne et vist tillæg for disse ydelser. Overheadprocenten er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af, hvor meget beredskabet har benyttet sig af den enkelte kommunes organisation og ressourcer, og der er derfor indbyrdes forskel blandt kommunerne på størrelsen af overheadprocenten.

Blandt de udgifter, der har været særlig opmærksomhed om, er udgifter til genanskaffelse af materiel og udgifter til forsikringer. For begge kategorier af udgifter er en del af dem afholdt internt over de årlige budgetter til beredskabet og en anden del finansieret ved centrale bevillinger/betalt centralt i kommunerne.

For så vidt angår genanskaffelsesudgifter, er der i det foreliggende forslag til samlet budget peget på en samlet mulighed for årlige genanskaffelser på godt 11 mio. kr. De fleste af midlerne til genanskaffelse er til stede i driftsbudgettet og er dermed en del af grundlaget fra 2014, men ud fra en konkret vurdering er der tillagt 3,6 mio. kr. til rammen vedrørende Københavns Brandvæsen og 160.000 kr. vedrørende Vestegnens Brandvæsen.

Vedrørende forsikringer er der i budgetgrundlaget taget udgangspunkt i et overslag over samlede forsikringsudgifter vedr. køretøjer og mandskab, inkl. bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring), svarende til at Hovedstadens Beredskab tegner forsikringer og fravælger at være selvforsikret. Dette indebærer, at der tilføres det samlede budgetgrundlag ca. 5 mio. kr. således, at budgettet til disse formål udgør 9 mio. kr. Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om selvforsikring endnu. Ved maksimal selvforsikring vurderes det, at forsikringsbeløbet kunne reduceres med 3,4 mio. kr., men i det tilfælde skal der på anden måde ske en afdækning af de skader, der herved ikke er forsikringsmæssig dækning for.

Budgettet er desuden reguleret i forhold til serviceopgaver. Endvidere er der indregnet en P/L-fremskrivning på 3,1 % over 2 år, dækkende årene fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016.

Budgettet indeholder en stigning i omkostningerne til husleje. Det skyldes dels, at lejen fremover skal ske på markedsvilkår. Dels at beredskaberne i Dragør og Frederiksberg ikke tidligere har betalt husleje til kommunerne. I det omfang, at kommunerne er udlejer til beredskabet, vil det også betyde en tilsvarende indtægt for kommunen.

Beregning af ejerandele og budget 2016, jf. ovenstående, er gennemgået og kvalitetssikret af revisionsfirmaet PWC, der ikke har fundet forhold, der har givet anledning til ændringer. Materialet gennemgås for nærværende af revisionsfirmaet BDO.

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens beslutning i juni 2015 omkring effektiviseringsmål er der i budgettet for 2016 indregnet en besparelse på 20 % af den samlede effektiviseringsgevinst, svarende til i alt 5,6 mio. kr. Den samlede effektiviseringsgevinst er de otte kommuners forholdsmæssige andel af den rationaliseringsgevinst på beredskabsområdet, som forudsættes i Økonomiaftale for 2015 mellem KL og Regeringen. Fra budget 2017 vil den fulde besparelse på i alt 28 mio. kr. blive indarbejdet.

Åbningsbalancen gøres endeligt op med skæring 1. oktober 2015, og den vedlagte foreløbige opgørelse er derfor primært af interesse i forbindelse med vurdering af størrelsen på beredskabernes anlægsaktiver. Hovedparten af balancen udgøres af anlægsaktiverne.

Den samlede egenkapital og kommunernes indskud til den samlede egenkapital vil derfor for de fleste kommuner være næsten lig kommunens indskudte anlægsdel. Anlægsaktiverne for Vestegnens Brandvæsen indgår i de fem ejerkommuners indskudte anlægsaktiver i forhold til ejerandelene i selskabet, da selskabet opløses i forbindelse med etablering af det nye beredskab.

De indskudte anlægsaktiver udgør alt materiel fra de enkelte beredskaber, fx køretøjer, større udstyr mv. med anskaffelsessum på minimum 100.000 kr. Bygninger er ikke medtaget.

Herudover vil der naturligt indgå mindre anlæg (under 100.000 kr.), fx materiel, administrativt inventar mv., uden at dette fastsættes som en sum i det indskudte beløb.

Det anbefales, at der – i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for Hovedstadens Beredskab for 2016 – gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betalinger. Erfaringen viser, at der i løbet af det første års drift vil fremkomme yderligere information om de faktiske driftsforhold. Selskabets revision får derfor til opgave – som en del af revisionsopgaven vedrørende regnskabet for 2016 – at vurdere regnskabet i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelse af selskabet.

Hvis denne vurdering viser afvigelser af væsentligt omfang i de forudsætninger, der er lagt til grund for den enkelte kommunes betaling til Hovedstadens Beredskab – eller det samlede tilskud – kan der ske regulering af grundlaget for den fremtidige betaling til selskabet, dvs. en regulering af budgetgrundlaget og/eller ejerandelene. En eventuel regulering af kommunernes betalinger og ejerandele indstilles af bestyrelsen for selskabet og godkendes i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen. Da der vil være tale om en vedtægtsændring, skal der herefter indhentes godkendelse i Statsforvaltningen.

I forbindelse med overdragelse af opgaver til Hovedstadens Beredskab og opstart af det nye selskab kan det ske, at Hovedstadens Beredskab vil være nødt til at afregne udgifter, som rettelig er afviklingsudgifter vedrørende en kommunal aktivitet, eller vice versa. Det forudsættes, at sådanne ”periodeafgrænsnings­poster” afklares bilateralt mellem Hovedstadens Beredskab og den enkelte kommune, og at den administrative forberedelsesgruppe påtager sig rollen som opmand, hvis det skulle blive nødvendigt.

Forslag til SLA, myndigheds- og forebyggelsesopgaver, samt etablering af samarbejdsorgan

I principaftalen om det fælles beredskab fremgår, at der skal etableres en Service Level Agreement (SLA) for myndighedsopgaverne. Formålet er at sikre en ensartet og høj service i forbindelse med behandling af sager i beredskabet.

Der er udarbejdet forslag til SLA for i alt 14 myndigheds- og forebyggelsesopgaver. Der er lagt op til, at serviceniveauet skal være ensartet på tværs af kommunerne - med mulighed for at en kommune kan bede om at tilkøbe ekstra service i forhold til afgrænsede opgaver.

Forslaget til SLA er udarbejdet som et bedste bud på en meningsfuld måling af kvaliteten på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Forslaget skal dog ses i det lys, at der generelt i kommunerne kun i begrænset omfang har været nedskrevne målsætninger eller dokumentation for kommunernes nuværende service- og kvalitetsniveau. Derfor kan der efter 1. januar 2016 vise sig et behov for justering af SLA.

Med henblik på det fremtidige løbende samarbejde foreslås det, at der nedsættes et samarbejdsorgan med deltagelse af Hovedstadens Beredskab og kommunerne. Samarbejdsorganet, hvis nærmere rammer og bemanding afklares som led i implementeringsprocessen, skal bl.a. håndtere eventuelle problemstillinger i forhold til myndigheds- og forebyggelsesopgaverne. Det anbefales derfor, at samarbejdsorganet bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre justeringer af SLA.

Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil derimod ske i forbindelse med udarbejdelsen af en ny risikobaseret dimensionering, og forelægges kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen.

De enkelte forslag til SLA indeholder følgende parametre:

·Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling

·Aftalens omfang

·Svarfrist/sagsbehandlingstid (for ansøger og for kommune)

·Vejledning

·Dialogmøder

·Lovpligtig uddannelse/krav til kompetencer

·Krav til objektkendskab

·Kvalitet

·Dokumentation og opfølgning

·Generelle bemærkninger

·Forhandling, genforhandling og opsigelse

·Godkendelse

Som bilag er vedlagt forslag til SLA for myndigheds- og forebyggelsesopgaver. Det indstilles til kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i de otte kommuner at godkende forslaget til SLA.

Derudover indstilles, at kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen godkender, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA).

Forslag til ejerstrategi

Formålet med en ejerstrategi er at være et redskab til at sikre kommunernes overordnede interesser i forbindelse med Hovedstadens Beredskab I/S. I ejerstrategien beskrives ejernes, dvs. de otte kommuners, ønsker og krav til udviklingen af selskabets ydelser og til løbende effektivisering af selskabet aktiviteter. Ejerstrategien skal ses som et supplement til vedtægterne. Ejerstrategien erstatter som sådan principaftalen, som blev indgået initialt i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab.

Ejerstrategien omfatter følgende målsætninger:

1.Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

2.Økonomisk effektivitet, dvs. realisering af de forudsatte omkostningsreduktioner og en løbende realisering af potentialer

3.Det aftalte serviceniveau overfor kommunerne med et klart kundefokus i forhold til kommunernes erhvervsservice og byggemyndigheder

4.Relevante forebyggende tiltag og fastholdelse af frivillige

5.Lokalkendskab og godt samarbejde med de enkelte kommuner

6.Hovedstadens Beredskab som en langsigtet bæredygtig arbejdsplads og landets mest attraktive på beredskabsområdet.

Ejerstrategien indebærer, at Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats på de anførte områder i en årlig redegørelse, som ejerkommunerne modtager til orientering.

Som bilag er vedlagt forslag til ejerstrategi, som det indstilles til Kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i de otte kommuner at godkende.

Den videre proces

Implementeringsorganisationen er i gang med den konkrete implementering af diverse forhold, som der skal være styr på inden driftsstart pr. 1. januar 2016. Det vigtigste mål for implementeringen er sikker drift, således at alle beredskabets opgaver også bliver løst efter årsskiftet.

Der er i implementeringsprocessen et stort fokus på kommunikation til medarbejderne, således at der er størst mulig gennemsigtighed og tryghed for de kommende medarbejdere. Efter 1. januar 2016 vil der blive gennemført HR-aktiviteter med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur.

Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen tiltrådte pr. 1. august 2015 og har ansvaret for implementeringsprocessen. Der er et løbende fokus på processen fra både den politiske og den administrative forberedelsesgruppe, og større beslutninger træffes i perioden frem til 1. januar 2016 fortsat af den politiske forberedelsesgruppe. Der er en løbende dialog med og orientering af medarbejdersiden i Forberedelses-MED i Hovedstadens Beredskab.

Der skal udarbejdes en ny risikobaseret dimensionering (RBD). Der er udarbejdet en proces- og faseplan herfor, der tager afsæt i, at den skal kunne træde i kraft senest 1. januar 2017. En ny fælles RBD for de otte kommuner er en forudsætning for den effektivisering, som skal opnås gennem det fælles beredskab. Den nye RBD skal efterfølgende godkendes i de otte kommuners kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen og af Beredskabsstyrelsen.

Retsgrundlag

Hovedstadens Beredskab etableres som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Selskabet vil varetage opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte efter anbefaling fra Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget den 24. februar 2015, punkt 5, dagsordenspunkt om redningsberedskabets ny struktur, herunder bl.a. at Hvidovre Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet samt principaftale om det fælles beredskab.

Kommunalbestyrelsen godkendte efter anbefaling fra Økonomiudvalget den 24. juni 2015, pkt. 9, dagsordenspunkt om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder udkast til vedtægter, beregningsgrundlag for kommunens driftsbidrag og ejerandel, rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab, principper for overførsel af medarbejdere mv.

Økonomiske konsekvenser

Fra og med Budget 2016 vil økonomien for kommunens beredskab være et samlet driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab på samme måde, som det er kendt fra fælleskommunale selskaber, herunder Vestegnens Brandvæsen.

Driftsbidraget vil blive fastsat ud fra den andel, som Hvidovre Kommunes beregnede Budget 2016 indgår med i det samlede budget for Hovedstadens Beredskab. Mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet disponeres af selskabets bestyrelse.

Driftsbidraget er for 2016 foreløbigt fastsat til 10,7 mio. kr., hvilket svarer til en nettoændring på ca. 1 % i forhold til Hvidovre Kommunes budget til beredskabet for 2014 på 10,6 mio. kr. I ændringen indgår fremskrivningen over 2 år og regulering af nye fællesomkostninger for Hovedstadens Beredskab samt de beregnede indirekte omkostninger.  Derudover er 1. års aftalte besparelse på 20 % indregnet i bidraget – svarende til 0,168 mio. kr.

I Hvidovre Kommunes budget for 2015 er der for 2016 indregnet en besparelse på 0,992 mio. kr. i beredskabet. Dette er sket med udgangspunkt i Økonomiaftalen for 2015, indgået mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

I de godkendte rationaliseringsmålsætninger for Hovedstadens Beredskab (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24 juni 2015) forudsættes det at beredskabet udmønter 20% af den samlede rationalisering i 2016 og 100% fra 2017. I Hvidovre Kommunes budget er der forudsat en udmøntning på 100 % fra 1. januar 2016. Forskellen udgør 0,824 mio. kr. Da der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til det tidligere besluttede indarbejdes de 0,824 mio.kr. som en teknisk korrektion i budgettet alene for 2016.

Registrerede anlægsaktiver for Hvidovre Kommune, som skal overføres til Hovedstadens Beredskab, udgør 2 mio. kr. Heri indgår også Hvidovre Kommunes andel af anlægsaktiverne i Vestegnens Brandvæsen I/S. Herudover kan forventes en gruppe af øvrige anlæg, småanskaffelser, inventar mv., som indgår i det lokale beredskabs daglige drift, også at overgå til Hovedstadens Beredskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende ændrede vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S, som er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at i tilfælde af, at Tårnby Kommune i løbet af efteråret 2015 måtte beslutte sig for at deltage i Hovedstadens Beredskab I/S, gennemføres dette ved justering af budget, åbningsbalance og ejerandele efter de herfor anvendte principper og således, at den plads i bestyrelsen, som besættes af et medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, i stedet tilfalder Tårnby Kommunes borgmester.

Ad 3.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder Hvidovre Kommunes driftsbidrag for 2016, ejerandele og overførsel af aktiver til selskabet fra Hvidovre Kommune.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der indføjes en mulighed for regulering af kommunernes betaling efter det første regnskabsår, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ad 5.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til Service Level Agreement (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesopgaver.

Ad 6.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA).

Ad 7.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S.

Ad 8.

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger endnu et medlem fra Hvidovre Kommunalbestyrelse til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S.

Bilag

 1. Forslag til vedtægter (pdf)
 2. Budget 2016, inklusiv ejerandele og driftsbidrag (pdf)
 3. Foreløbig åbningsbalance (pdf)
 4. Anlægsoversigt (pdf)
 5. Forslag til SLA, myndigheds- og forebyggelsesopgaver (pdf)
 6. Forslag til Ejerstrategi (pdf)

6. Velkomst til nye borgere

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at velkomstinformation til nye borgere nu udsendes digitalt, i stedet for bogen som vi har uddelt indtil nu.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Tilflyttere vil fremover blive budt velkommen til Hvidovre Kommune i et velkomstbrev, som sendes til dem via digital post. Brevet indeholder en velkomsthilsen fra borgmesteren. Nederst vil der være et link til en hjemmeside med informationer, der er særligt relevante for nye borgere i den første tid, de bor i kommunen. Informationerne har særligt fokus på kultur- og fritidstilbud, samt kommunens tilbud til familier med småbørn og skolebørn. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye informationer.

Nye borgere vil desuden få tilbud om fribilletter til ét besøg i et af kommunens kultur- og fritidstilbud. Inden for en periode på tre måneder  vil brevet kunne anvendes som fribillet til ét besøg i fx idrætscentrene og Cirkusmuseet.

Velkomstbrev, hjemmeside og tilhørende fribilletter tænkes - ud over at være god service til nye borgere – som effektiv markedsføring af kommunens tilbud til borgerne. Det forventes således, at nye borgere hurtigere vil komme i gang med at benytte kommunens tilbud.

Hjemmesiden kan lige nu ses her: www.nyborger.hvidovre.netmester.dk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle direkte økonomiske konsekvenser af aktiviteten. De omtalte fribilletter vil naturligvis ikke generere et umiddelbart billetsalg for de involverede institutioner, men det forventes, at fribilletterne vil have en stor markedsføringsværdi, og på sigt kunne skabe flere besøg og der med flere solgte billetter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Økonomiudvalget tog orientering til nye borgere til efterretning.


7. Fortsat samarbejde med Københavns Kommune vedr. etablering af plangrundlag for vindmøller på Avedøre Holme

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har samarbejdet med Københavns Kommune om at finde en alternativ placering til Kalvebod Syd vindmøllerne på Avedøre Holme, ligesom Hvidovre Kommune har samfinancieret de indledende undersøgelser. Der er nu opstået en ny situation, idet Natur- og Miljøklagenævnets afslag på dispensation for Strandbeskyttelseslinien har umuliggjort etablering af Kalvebodmøllerne.

Der skal tages stilling til, hvorvidt Hvidovre Kommune fortsat skal bistå Københavns Kommune og HOFOR med opsætning af vindmøller på Avedøre Holme.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der afgives mandat til forvaltningen om fortsat at bistå Københavns Kommune og HOFOR med henblik på at etablere plangrundlag for at etablere vindmøller på Avedøre Holme
 2. at alle udgifter i forbindelse med det videre arbejde med forberedelse, vurderinger, myndighedsbehandlinger, opstilling af møller mv. afholdes af Københavns Kommune og HOFOR.

Sagsfremstilling

Samarbejde og samfinanciering

Københavns Kommune startede i 2011 en plan- og VVM proces med henblik på at opføre 4 store vindmøller på Kalvebod Syd. Som alternativ til Kalvebodmøllerne enedes Hvidovre og Københavns Kommuner imidlertid om at undersøge muligheden for en vindmølleplacering på Avedøre Holme.

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune har således siden december 2013 samarbejdet og samfinancieret indledende undersøgelser på Avedøre Holme for at vurdere mulighederne. Der har endvidere været afholdt møder og foretaget besigtigelser med grundejerne på Avedøre Holmes østside, hvor møllerne i givet fald skulle placeres.

De indledende undersøgelser og dialoger har vist, at muligheder for vindmølleopstilling er til stede og at de fleste grundejere er positive.

Hvidovre Kommunes andel af undersøgelsesomkostningerne har indtil videre været omkring 180.000 kr. og det var aftalt, at Hvidovre Kommune også skulle samfinanciere VVM-undersøgelsen med et yderligere beløb på ca. 300.000 kr. i bestræbelserne på at opstille et planmæssigt alternativ til placeringen af vindmøllerne på Avedøre Holme.

Ny situation

Imidlertid er der opstået en ny situation, idet Københavns Kommune har fået afslag på sin dispensationsansøgning fra Strandbeskyttelseslinien, hvilket betyder, at hele Kalvebod Syd projektet ikke bliver en realitet.

Det er uformelt blevet oplyst, at Københavns Kommune fortsat er interesseret i at opstille møller på Avedøre Holme i en eller anden form.

Forvaltningen vurderer ud fra en rimelighedsbetragtning, at det vil være fornuftigt af Hvidovre Kommune at bistå Københavns Kommune og HOFOR med at få tilvejebragt det fornødne plangrundlag mv., så møllerne kan opstilles. Det vil kræve, at Kommunalbestyrelsen afgiver et mandat til forvaltningen, hvilket anbefales.

Det er dog forvaltningens vurdering, at alle udgifter i forbindelse med det videre arbejde med VVM udarbejdelse, kommuneplantillæg, lokalplan mv. afholdes af Københavns Kommune og HOFOR. Hvidovre Kommune vil således ikke have udgifter til det videre arbejde med at opstille møller mv. 

Såfremt forvaltningen får mandat til, sammen med Københavns Kommune og HOFOR, at etablere det fornødne plangrundlag til opstilling af vindmøller, vil forvaltningen, efter en dialog med Københavns Kommune herom, forelægge en sag til politisk drøftelse.

Hvis planprocessen kører uden problemer, vil den samlede proces inklusiv forudgående høring tage ca. 2 år.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Statussag vedr. eventuel alternativ placering af vindmøller på Avedøre Holme blev fremlagt i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har afholdt 180.000 kr. til undersøgelsesomkostninger mv. Det indstilles, at Københavns Kommune og HOFOR afholder yderligere omkostninger til projektet, såfremt det ønskes realiseret. 

Miljømæssige konsekvenser

Opstilling af vindmøller vil øge tilbuddet af alternativ energi til kraftværker og dermed mindske CO2-produktionen i Hovedstadsområdet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, V og C

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der afgives mandat til forvaltningen om fortsat at bistå Københavns Kommune og HOFOR med henblik på at etablere plangrundlag for at etablere vindmøller på Avedøre Holme.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, V og C

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at alle udgifter i forbindelse med det videre arbejde med forberedelse, vurderinger, myndighedsbehandlinger, opstilling af møller mv. afholdes af Københavns Kommune og HOFOR.

Bilag

 1. Status på arbejdet med placering af vindmøller på Avedøre Holme i stedet for vindmøllerne på Kalvebod Syd - dagsordenspunkt fra KB 25.11.14 (docx)
 2. Redegørelse for forløb af vindmøllesagerne ved Kalvebod Syd og på Avdeøre Holme (docx)

8. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ingen bemærkninger.


9. Analyse af scenarier for Amager Ressource Centers fremtid

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at Hvidovre Kommune indgår i samarbejde med ARC’s øvrige ejerkommuner om en nærmere analyse af scenarier for ARC’s fremtid som skitseret under sagsfremstillingen.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at bemyndige kommunaldirektøren til i samarbejde med kommunaldirektørerne fra de øvrige ejerkommuner at udfærdige forslag til den videre proces samt forslag til løsningsmodeller.


10. Standsning af ulovligt byggeri på Gl. Køge Landevej 479

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Hvidovre Kommune vil om nødvendigt gennemføre den fysiske lovliggørelse ved påbud m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende det indstillede erstatningsbeløb.