Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 14. september 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Borgmesteren orienterede om Skatterådets afgørelse. Der vil blive forelagt en sag for Økonomiudvalget til beslutning.


3. Ansøgning om forlænget løbetid på realkreditlån med kommunal garanti, Lejerbo afd. 2, Sønderkærgården

Beslutningstema

Det skal tages stilling til om løbetiden på to realkreditlån kan forlænges, således at de kommunale garantier for lånene forlænges tilsvarende.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at løbetiden på realkreditlån på 40.335.000 kr. og 8.736.000 kr. forlænges fra 25 år til 30 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2014 optagelse af realkreditlån på 40.335.000, og den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af realkreditlån på 8.736.000 kr.

Begge lån blev optaget af lejerbo afd. 2, Sønderkærgården, i forbindelse med planlagt renovering af facade, gavl og altaner.  Der blev ydet 100 % kommunal garanti ved optagelse af begge lån.

Begge lån blev optaget med en løbetid på 25 år af hensyn til den på ejendommen tinglyste tilbagekøbsklausul med tilbagekøbsret 2040. Denne løbetid blev valgt, da indfrielse af lånene ville være tilendebragt inden tilbagekøbsretten eventuelt blev aktualiseret, hvorved lånene kunne ydes uden udvidet garantistillelse.

Afdelingen er nu frikøbt af tilbagekøbsklausulen, jf. den indgåede aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder, og løbetiden ønskes nu forlænget til 30 år. Lejerbo har oplyst, at den forlængede løbetid vil bevirke en lavere husleje på 75-80 kr. månedligt i alle årene.

Retsgrundlag

Hjemlen til garantistillelse er almenboliglovens § 98, hvor det også er bestemt, at den maksimale løbetid er 30 år. (Lbkg. nr. 1023 af 21/08/2013).

Økonomiske konsekvenser

Forlængelse af løbetiden bevirker at kommunens garantiforpligtigelse forlænges, således at garantien ophører ved lånenes indfrielse 2045 i stedet for i 2039, som oprindeligt godkendt. Størrelsen af kommunens garantier påvirkes ikke af den forlængede løbetid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget godkendte, at løbetiden på realkreditlån på 40.335.000 kr. og 8.736.000 kr. i Lejerbo afd. 2, Sønderkærgården forlænges fra 25 år til 30 år.

Bilag

 1. Tilbud Nykredit 30 år efter tilbagekøb hjemfald.pdf (pdf)
 2. 08 01 15 - ref (godkendt) org. forlænget løbetid.pdf (pdf)
 3. Lånetilbud (pdf)
 4. Referat afdelingsmøde (pdf)

4. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning, Lejerbo afd. Rosenhøj

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse i forbindelse med kollektiv råderet samt godkendelse af den afledte huslejestigning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende Lejerbos ansøgning om optagelse af lån på 4.053.000 kr.
 2. at godkende lejestigning på op til 29,25 % ved fuld udnyttelse af den kollektive råderet.

Sagsfremstilling

Ved brev af 31. juli 2015 har Lejerbo Hvidovre på vegne af afdeling 82, Rosenhøj, ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning til iværksættelse af frivillige moderniseringer af køkkener (kollektiv råderet).

Organisationsbestyrelsen har den 8. januar 2015 godkendt moderniseringerne, og beboerne godkendte forslaget på et afdelingsmøde den 29. april 2015.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse: almenboliglovens § 29, (lbkg. nr. 1023 af 21/08/13).

Godkendelse af lejeforhøjelse: almenlejeloven § 10, (lbkg. nr. 961 af 11/08/10).

Økonomiske konsekvenser

Ved optagelse af lån på 4.053.000 forventer man at kunne finansiere modernisering af 50 køkkener.

Der arbejdes med 4 moderniseringstyper med følgende priser:

 1. 59.000 kr.
 2. 72.000 kr.
 3. 84.000 kr.
 4. 98.000 kr.

Afhængigt af lejlighedsstørrelse og hvilken modernisering der vælges vil huslejestigningerne ligge mellem 7,9 % og 29,25 %.

I absolutte tal er den mindste stigning gældende for en lejlighed på 110 kvm. fra 6.754 kr. mdl. til 7.294 kr. mdl., og den største stigning vedrører lejligheder på 50 kvm. som stiger fra 3.048 kr. mdl. til 3.940 kr. mdl.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte Lejerbos ansøgning om optagelse af lån på 4.053.000 kr.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte lejestigning på op til 29,25 % ved fuld udnyttelse af den kollektive råderet.

Bilag

 1. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - Bilag til Låneaftale.pdf (pdf)
 2. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - Låneaftale.pdf (pdf)
 3. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - Kreditaftale Lejerbo Hvidovre afd. 082-0 4.053 t.kr.pdf (pdf)
 4. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - Rosenhøj Afdelingsmøde indkaldelse.pdf (pdf)
 5. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - 08 01 15 - ref (godkendt).pdf (pdf)
 6. Lejerbo Hvidovre afdeling 082-0 - 082-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900001- Udkast.pdf (pdf)
 7. Referat afdelingsmøde (pdf)
 8. Ansøgning (pdf)

5. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, afd. 13-1, Bredalsparken

Beslutningstema

Der skal tages stilling til optagelse af realkreditlån.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 20.000.000 kr. i Hvidovre almennyttige Boligselskab, afdeling Bredalsparken

Sagsfremstilling

Hvidovre almennyttige Boligselskab, afdeling Bredalsparken, har ansøgt om godkendelse af optagelse af realkredit lån på 20 mio. kr.

Lånet skal finansiere udskiftning af en række altandøre og vinduespartier på blokkene beliggende Sognegårds allé 70-86 og 35-39 samt Gurrevej lige numre.

Den samlede anskaffelsessum er 31 mio. kr. Der sker finansiering ved anvendelse af egen trækningsret i Landsbyggefonden med 11. mio. kr. således at den resterende udgift på 20 mio. kr. skal finansieres med realkreditlån.

Realkreditlånet optages som fastforrentet tiårigt lån.

Projektet er godkendt  på afdelingsmøde 11. november 2014 og i organisationsbestyrelsen 1. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Huslejestigningen som følge af projektet vil være 2,8 %, således at den gennemsnitlige årlige husleje vil udgøre 791 kr./kvm./årl.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget godkendte, optagelse af realkreditlån på 20.000.000 kr. i Hvidovre almennyttige Boligselskab, afdeling Bredalsparken

Bilag

 1. Ansøgning om belåning, august 2015 (pdf)

6. Ansøgning om låneoptagelse i forbindelse med individuel renovering

Beslutningstema

Der skal tages stilling til optagelse af lån i forbindelse med individuel renovering i den almene boligafdeling, Skårupvej.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Hvidovre Boligselskabs ansøgning om godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med renovering af indvendige trapper og køkkener godkendes.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev ikke behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015 på foranledning af administrationen, da forretningsføreren i KAB den 13. august 2015 meddelte, at Hvidovre Boligselskab havde besluttet at forhøje de maksimale priser for modernisering af trapper og køkkener.

KAB fremsendt derfor ny ansøgning den 27. august 2015, hvor det er angivet, at moderniseringerne af de enkelte lejemål maksimalt må koste 120.000 kr. for indvendige trapper og 120.000 kr. for køkkener.

Finansiering sker ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 2.500.000 kr.

Huslejeforhøjelsen vil andrage 700 kr. månedligt for hver modernisering, hvis det maksimale beløb anvendes.

Huslejekonsekvenser for henholdsvis de mindste og største lejlighedstyper kan angives således:

Lejlighedstype

Aktuel husleje

Husleje efter maksimal modernisering

Relativ stigning

2-vær, 67 kvm

5.945 kr.

7.345 kr.

24 %

4-vær, 96 kvm

8.512 kr.

9.912 kr.

16 %

Sagsfremstilling

Ved brev af 18. juni 2015 har KAB på vegne af Hvidovre Boligselskab, afdeling Skårupvej, ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til iværksættelse af individuelle moderniseringer af indvendige trapper og køkkener i afdelingen.

De berørte boliger ligger på Skårupvej nr. 1-23, 2-50, 49-63 og 104-160.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 17. marts 2015 vedtaget iværksættelse af moderniseringen.

Organisationsbestyrelsen har den 30. april 2015 godkendt projektet.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse sker i medfør af almenboliglovens § 29 stk. 1 (lbkg. 1023 af 21. august 2013).

Økonomiske konsekvenser

Moderniseringerne af de enkelte lejemål må maksimalt koste 90.000 kr. for indvendige trapper og 60.000 kr. for køkkener, incl. håndværker- og materialeudgifter samt finansieringsudgifter.

Finansiering sker ved optagelse af et 20 årigt kontantlån på 2.500.000 kr.

Huslejeforhøjelsen vil andrage 700 kr. månedligt for trappemodernisering og 400 kr. for køkkenmodernisering.

Huslejekonsekvenserne for de mindste og de største lejligheder i afdelingen, er følgende:

Aktuel husleje

% stigning køkkenmodernisering

% stigning trappemodernisering

Maksimal

% stigning

2 vær.,

67 kvm

6.249

6

11

18

4 vær.,

96 kvm

9.215

4

8

12

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Sagen behandles på næste økonomiudvalgsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget godkendte, Hvidovre Boligselskabs ansøgning om godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med renovering af indvendige trapper og køkkener.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Ansøgning 270815 (pdf)

7. Forhøjet kommunal garantistillelse, afd. 13-11, Bredalsparkens ældreboliger

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forhøjelse af den kommunale garantistillelse i forbindelse med endelig finansiering af Bredalsparkens ældreboliger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende 100 % kommunal garanti for tillægslån på 165.620

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2014 at godkende skema C med tillægslån på 181.000 og en kommunal garantistillelse på 62,9 %.

DAB har nu oplyst, at den endelige finansiering har resulteret i et tillægslån på 165.620 kr, i stedet for 181.000 kr. som tidligere oplyst.

Desuden er det nu oplyst, at tillægslånet forudsætter 100 % kommunal garanti, i stedet for 62,9 % som tidligere oplyst.

Retsgrundlag

Garanti for låneoptagelsen er fastlagt i almenboliglovens § 127 (lbk. nr. 1023 af 21/08/2013).

Beslutning om garantistillelse træffes af Kommunalbestyrelsen i medfør af den kommunale styrelseslovs § 41 stk. 1 (lbk. nr. 769 af 09/06/2015).

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garantistillelse ændres fra 62,9 % af 181.000 kr. til 100 % af 165.620 kr., hvorved garantistillelsen øges med 41.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende 100 % kommunal garanti for tillægslån på 165.620 i afd. 13-11, Bredalsparkens Ældreboliger.

Bilag

 1. Skema C, Bredalsparkens ældreboliger (docx)
 2. Supplerende oplysninger (pdf)
 3. Oplysning ændret garanti % (pdf)

8. Likviditet 2. kvartal 2015

Beslutningstema

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Oversigten forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen, dvs. hhv. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. Obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit efter disse bestemmelser må ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 på 539,7 mio.kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 har ligget mellem 447 og 539 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 30. juni 2015.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditet i indeværende år udvikler sig på samme måde som 2014.

Kommunen har modregnet 237,3 mio. kr. i april, til Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsrettigheder, ligeledes er likviditet faldet. Jf. bilag 1

På opgørelsestidspunktet er ca. 375 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. Det skal bemærkes, at kursregulering af obligationsbeholdningen alene opgøres og bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Investeringsresultatet pr. 30. juni 2015 hos kommunens tre kapitalforvaltere fremgår af tabel 1.

Porteføljekommentarer

Investeringsresultat for 2. kvartal 2015 har været negativ med et samlet tab på 2,28 %. Fra 2,60 pct. i først kvartal til 0,32 pct. Det svarer til et samlet afkast på ca. 1,01 mio. kr. ultimo juni.Danske Capital (forvalter) har ultimo juni foretaget en ændring i kommunens danske obligationer fra direkte investering i enkelt obligationer til investeringsforeningen, Profilinvest (DIS DK obl abs).  Næsten alle danske obligationer har i dag en nominel rente, der er højere end det aktuelle renteniveau. Det er derfor realiserede tabsom følge af omlægningen.

Tabel 1

Aktivside

Ultimo juni 2015

Bemærkninger

Aktuel % andel i

Investering

Afkast tom.

Beløb

Realiseret

Urealiseret

Akt.

obl.

Invt. grade

Kontanter

portefølje

juni 2015*

i mio.

Tab/gev.

Tab/gev.

- / +

- / +

Forvalter 1

0,33

257

-2,16

-0,44

12

78

9

1

Forvalter 2

-0,29

59

-0,18

-2,18

10

80

9

1

Forvalter 3

0,89

59

0,44

-0,69

12

87

0

1

375

Vægtet gennemsnit %

0,32

* Afkast er inklusiv realiseret og urealiseret tab/gevinst

Til trods for en positiv udvikling i store dele af verdensøkonomien vil 2. kvartal mest af alt blive husket for dramaet om Grækenlands fremtid. Det satte også sit præg på porteføljens afkast i kvartalet, der var -2,28 pct. Afkast for 2015 er herefter på i alt 0,32 pct. Europas finansielle markeder blev kraftigt påvirket af den politiske udvikling, hvilket overskyggede de ellers gode makroøkonomiske forhold. Både danske og europæiske renter skød voldsomt i vejret, og dette førte til markante kursfald på obligationer, der ligesom europæiske aktier, gav negative afkast i 2. kvartal.

Gennem kvartalet er der foretaget flere justeringer som følge af de gener, den negative indskudsbevisrente i Nationalbanken påfører alle bankerne i Danmark.

Blandt andet er Hjemfaldspengene på 199,4 mio.kr. blevet indskudt i en separat portefølje jf. kommunens finansielle politik. Af hensyn til at bevare størst mulig sikkerhed for den indskudte kapital er det aftalt at danske obligationer maksimalt kan have en varighed på 3. Derudover er yderligere 80 mio. kr. indskudt i den bestående porteføljeaftale, under de nuværende investeringsrammer. Dette er sket for at imødegå en negativ kreditrenteeffekt for Hvidovre Kommune, som følge af den negative indskudsbevisrente i Nationalbanken som alle pengeinstitutter er underkastet.

Økonomiske og finansielle nyheder[1]

Det meste af foråret har som nævnt været præget af situationen i Grækenland og forhandlingerne om landets gæld og afbetaling af denne. Med en ny lånepakke ser det ud til at grækerne for en tid er kommet væk fra markedets søgelys. Flere kommentatorer fremhæver, at problemet vil dukke op igen senere på året. Det sker, når markedet indser, at grækerne ikke kan betale deres meget store gæld tilbage uden en betragtelig afskrivning af gælden. Den græske økonomi er fortrinsvis indenlandsk, hvor eksportsektoren, i modsætning til eksempelvis Danmark, er meget lille. Derfor ventes det at være meget vanskeligt at kunne øge indtjeningen, så den nuværende gæld kan afdrages. Hidtil har kreditorerne afvist at afskrive i grækernes gæld. Ser man mod Asien kan den indgåede aftale med Iran om deres atomprogram og lempelse af sanktionerne betyde et større udbud af råolie på markedet. Det kan være medvirkende til at fastholde olieprisen på det nuværende lave niveau til gavn for væksten globalt set. Det kraftige fald i det kinesiske aktiemarked har hidtil primært berørt de kinesiske investorer, men markedet kan være bange for, at det kan smitte andre aktiemarkeder i Asien og dermed brede sig til andre dele af verden. Markedet ser faldet som et tegn på, at væksten i Kina har toppen, og seneste tal viser, at de udenlandske investeringer er aftaget, og den tendens kan ventes at fortsætte. Fortsætter man videre mod øst og kommer til USA, er situationen en helt anden. Her er der kommet fuld tryk på kedlerne og den amerikanske centralbank ventes, at hæve renten i 2015. Om det bliver i september eller i december er der i skrivende stund tvivl om, men markedet er sikker på, at den kommer i år.

Pengemarkedsrente:

Periode

Valuta

Rente p.a.

Cibor

3 m

DKK

-0,09 %

Euribor

3 m

EUR

-0,02 %

Indskudsbevisrente[2]

-0,75 %[1] KommuneKredit markeds information uge 32

[2] Nationalbank.dk

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at tage orientering om likviditet 2. kvartal 2015 til efterretning.

Bilag

 1. Likviditet ultimo juni 2015 (pdf)

9. Vestegnens Brandvæsen I/S, Regnskab for 2014

Beslutningstema

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 skal regnskabet for Vestegnens Brandvæsen I/S forelægges og godkendes i de 5 interessentkommuner og der vil normalt efterfølgende blive udarbejdet budget for 2016 og årene frem, men på grund af den forestående fusion til Hovedstadens Beredskab for 8 kommuner i hovedstadsområdet, vil der derfor kun blive forelagt regnskabsaflæggelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen om Regnskab for 2014 for Vestegnens Brandvæsen I/S tages til efterretning.
 2. at Hvidovre Kommunes andel af overskuddet som udgør 154.020 kr. indgår i den samlede økonomi for driften af Beredskabet i Hvidovre.

Sagsfremstilling

Den 17. juni 2015 godkendte Beredskabskommissionen at regnskabet for 2014 for Vestegnens Brandvæsen I/S videresendes direkte til behandling i Økonomiudvalget, og at regnskabet eftersendes til Beredskabskommissionen til orientering, da regnskabet endnu ikke var afsluttet til Beredskabskommissionens møde.

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte den 22. juni 2015 regnskabet for 2014. Regnskabet for 2014 viser et overskud på 590.306 kr., som bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte at tilbageføre til de 5 ejer kommuner, fordelt efter kommunernes andel af regnskabet.

Det skal bemærkes, at det overførte overskud fra tidligere år på 3.497.175 kr. overføres til 2015. Bestyrelsen har i 2014 godkendt, at der bruges 2.672.701 kr. af det tidligere overskud på 6.169.876 kr.

Retsgrundlag

I henhold til beredskabslovens § 13 kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse, med private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver indenfor kommunens redningsberedskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Sammen med Hvidovre, Brøndby, Glostrup og Albertslund kommuner, har man indgået aftale om etablering og drift af Vestegnens Brandvæsen I/S.

Beredskabskommissionen har den 17. juni 2015 godkendt at regnskabet sendes til efterretning i Beredskabskommissionen, når det foreligger endeligt. Glostrup Kommune har den 6. juli 2015 fremsendt regnskab 2014 vedrørende Vestegnens Brandvæsen I/S. Dette forelægges hermed til efterretning for Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte efter anbefaling fra Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget den 24. februar 2015, punkt 5, dagsordenspunkt om redningsberedskabets ny struktur, herunder bl.a. at Hvidovre Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet samt principaftale om det fælles beredskab. Efterfølgende har Tårnby Kommune fravalgt deltagelse i det nye fælles beredskab, som derfor nu planlægges med 8 kommuner.

Kommunalbestyrelsen godkendt efter anbefaling fra Økonomi og Stabsforvaltningen den 24. juni 2015, punkt 9, principperne for at fra 2016 at indlede et nyt beredskabssamarbejde med Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, samt de nuværende medlemmer af Vestegnens Brandvæsen I/S i et nyt selskab, Hovedstadens Beredskab I/S.

Vestegnens Brandvæsen I/S vil i den forbindelse ophører med sin nuværende funktion.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af regnskab 2014 udgør i alt 7.825.578 kr. Der er a’conto betalt 7.979.598 kr.

Regnskabsafslutningen for Vestegnens Brandvæsen I/S udviser et overskud på 590.306 kr., der fordeles efter indbyggerantal, og dermed andel af regnskabet, mellem de 5 interessentkommuner.

Hvidovre Kommunes andel af overskuddet som udgør 154.020 kr. indgår i den samlede økonomi for driften af Beredskabet i Hvidovre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orientering om Regnskab for 2014 for Vestegnens Brandvæsen I/S til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at Hvidovre Kommunes andel af overskuddet, som udgør 154.020 kr., indgår i den samlede økonomi for driften af Beredskabet i Hvidovre.

Bilag

 1. Brev af 6. juli 2015 fra Glostrup Kommune, regnskab 2014 vedrørende Vestegnens Brandvæsen I/S (pdf)
 2. Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab og beretning 2014 (pdf)
 3. Vestegnens Brandvæsen I/S - Revisionsprotokollat til regnskab 2014 (pdf)

10. Valg af tildelingskriterie i forbindelse med Udbud af forsikringsmæglerydelse

Beslutningstema

Valg af tildelingskriterium i forbindelse med kommunens udbud af forsikringsmægleropgaven.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Kommunen udbyder Anskaffelsen af forsikringsmægleropgaven i henhold til tildelingskriteriet, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Sagsfremstilling

Det indstilles således, at Kommunen udbyder anskaffelsen af forsikrings-mægleropgaven i henhold til tildelingskriteriet, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, fordi

at forsikringsmæglerydelser er sammensatte tjenesteydelser, der er komplekse og, som vanskeligt kan beskrives fuldt ud i entydige krav. Løsningsbeskrivelsen kan endvidere med fordel overlades tilbudsgiverne i et afgrænset omfang.

at forsikringsmæglerydelsen er sekundær i forhold til det primære, der er at opnå bedre og billigere forsikringsdækninger, hvorfor de kvalitative egenskaber forbundet med rådgivningen hos en forsikringsmægler er af væsentlig betydning, samt

at Kommunen ved valget af dette tildelingskriterium får en vis skønsbeføjelse inden for rammerne af de udbudsretlige principper - om ligebehandling og gennemsigtighed - under evalueringen af tilbuddenes kvalitative egenskaber - i modsætning til en evaluering af prisen alene.

Tildelingskriteriet, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, giver derfor Kommunen mulighed for at lægge vægt på andre faktorer end prisen herunder de udførende personers erfaring, uddannelse og kvalifikatio-ner.

Kriteriet, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, er særligt egnet til mere komplekse anskaffelser som denne, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at definere opgaven i detaljen, eller hvor der ønskes konkurrence om anskaffelsens kvalitative forhold.

Alternativet:

Vælges tildelingskriteriet, ”laveste pris”, er det alene de tilbudte priser, som danner grundlag for konkurrencen og tildelingen.

Kriteriet er særligt egnet ved anskaffelser, hvor ordregiver er helt sikker i beskrivelsen af opgaven herunder i form af en detaljeret og udtømmen-de kravspecifikation. Priskriteriet er særligt egnet ved visse varekøb og simplere tjenesteydelser.

Ulempen ved prisen som det eneste konkurrenceparameter er dog, at ordregiver ikke har nogen skønsmæssig frihed ved sin vurdering af tilbuddene.

Der vil således alene være mulighed for enten (A) at antage det billigste tilbud, eller (B) at aflyse proceduren, hvis begrundelsen for (B) ikke er usaglig.

Et prismæssigt fokus alene vil endvidere kunne få konsekvenser for den tilbudte kvalitet.

Retsgrundlag

Udbudsdirektivets artikel 53: Tildelingskriteriet

Offentlige myndigheder skal vælge ét af følgende kriterier som grundlag for evalueringen af indkomne tilbud under en udbudsprocedure i henhold til Udbudsdirektivet:

(A)”laveste pris”

eller

(B)”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen er juridisk forpligtet til at bringe forsikringsmægleropgaven i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har anmodet en advokat med speciale i udbudsforretninger om at forestå udbuddet af forsikringsmægleropgaven, og der vil i den forbindelse skulle afholdes en udgift til den advokatmæssige bistand herfor.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget godkendte, at kommunen udbyder forsikringsmægleropgaverne  i henhold til tildelingskriteriet, ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Bilag

 1. Sag 300630: Hvidovre Kommune; udbud af forsikringsydelser - 150430 - Sag 300634; Hvidovre - Forsikringsmæglerydelser, NOTAT om tildelingskriterium (vol. 3 - end).docx (docx)

11. Stilling som Plan- og Miljøchef

Beslutningstema

I forbindelse med Plan- og Miljøchefens fratræden, ønskes stillingen genbesat med henblik på besættelse den 1. januar 2016. Økonomiudvalget, som er ansættende myndighed for denne stillingskategori, skal tage stilling og beslutte den i sagsfremstillingen skitserede ansættelsesprocedure. 

Indstilling

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget,

1.at godkende, at stillingen som Plan- og Miljøchef opslås

2.at Økonomiudvalget udpeger repræsentanter til ansættelsesudvalget

3.at ekstern konsulent medvirker ved ansættelsesprocessen.

4.at stillingen tentativt ønskes besat fra den 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Plan- og Miljøchefens fratræden pr. den 1. september 2015, er der en ledig chefstilling til besættelse snarest muligt. Stillingen er kategoriseret efter cheflønsaftalen og økonomiudvalget er ansættende myndighed.

Det tilstræbes, at stillingen besættes med virkning fra den 1. januar 2016.

Ansættelsesudvalget foreslås nedsat således: Økonomiudvalgets udpegede medlemmer, med Borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren for Kultur, Miljø og Vækst, samt tre medarbejderrepræsentanter, en fra hver af afdelingerne, Plan-, Byg- og Miljøafdelingen. Beredskabet overgår til Beredskab Hovedstaden pr. den 1. januar 2016, derfor er beredskabet ikke repræsenteret i ansættelsesudvalget.

Det anbefales, at der knyttes ekstern konsulent til opgaven; da Plan- og Miljøchefen er chef for fagområder med stor bevågenhed fra politikere og borgere i kommunen. Chefen skal være i besiddelse af den nødvendige robusthed og integritet, have en inviterende dialogform, hvor mange synspunkter kan rummes og balanceres i samspillet med politikere, borgere og kolleger i øvrigt. Det er ligeledes afgørende vigtigt, at vedkommende kan kommunikere klart og med den nødvendige gennemslagskraft, så planprocesser mv. kan gennemføres smidigt og tilfredsstillende for alle parter.

På baggrund af stillingens kompleksitet og tyngde, anbefales det, at Kjerulf og partnere tilknyttes opgaven.

Den videre planlægning af ansættelsesforløbet, møder i ansættelsesudvalget mv., udarbejdes sammen med den valgte konsulent på opgaven.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med ansættelsesproceduren afholdes af Kultur Miljø & Vækst’s budget. Lønnen forhandles med udgangspunkt i det nuværende lønniveau.

Personalemæssige konsekvenser

Stillingen er overenskomstmæssigt kategoriseret efter cheflønsaftalen. Økonomiudvalget er ansættelsesudvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.- 4.

Økonomiudvalget godkendte, at stillingen som Plan- og Miljøchef opslås på de forslåede betingelser, og at Helle Adelborg, Mikkel Dencker og Karl Erik Høholt Jensen udpeges som medlemmer af ansættelsesudvalget.


12. Høring af Praksisplan for Almen Praksis 2015-2018

Beslutningstema

Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden sender den lovpligtige Praksisplan for almen praksis 2015-2018 i høring. Praksisplanen indeholder bl.a. opgaver fra sundhedsaftalen, som vedrører opgaveløsningen i almen praksis. Der skal træffes beslutning om forslag til høringssvar.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-08-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til høringssvar
 2. at Handicaprådets- og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Praksisplanen for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis´ rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse.

Høringsudkastet er udarbejdet af Praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.

Politiske visioner

Praksisplanen har de samme fire politiske visioner som sundhedsaftalen:

 • At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Med dette udgangspunkt udfoldes de politiske visioner i overordnede mål- og delmålsætninger samt anbefalinger for udviklingen i perioden 2015-2018.

Forvaltningens bemærkninger til processen

Praksisplanen er som sundhedsaftalen udviklet i en bredt involverende proces, der har styrket samarbejdet i det tværsektorielle felt. Den politiske og administrative samarbejdsstruktur har givet et godt udgangspunkt for at sætte et kommunalt præg på praksisplanen.

Praksisplanen indeholder emner, der er af særlig interesse for kommunerne:

·Lægebetjening af akuttilbud i kommunen og sygebesøg
  Samarbejde mellem praktiserende læger og kommune om medicin

Disse emner har betydning for den pågående videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, der sker i takt med øget specialisering og kortere indlæggelser på hospital.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, der udover ovenstående to emner, omfatter emner, der også har betydning for kommunen og kommunens borgere.

Forslag til høringssvar

Side 5. Indledning, afsnit 4 og 5

Det foreslås at supplere teksterne ”Konsultationer sker i langt de fleste tilfælde efter patienternes anmodning” samt ”forudsætningen for at patienterne henvender sig” med en kort tekst om patienter/borgere, der ikke har ressourcer til selv at henvende sig, og derfor har brug for en proaktiv læge eller brug for at en kommune henvender sig på vegne af borgeren.

Praksisplanen del 2: Patienten som aktiv samarbejdspart

Generelt foreslås det, at afsnittet uddybes evt. med inspiration fra Fælles erklæring ”Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen, april 2015, som mange af sundhedsvæsenets parter står bag bl.a. Lægeforeningen, Danske Regioner og KL, samt med inspiration fra publikationen ”Plan for Borgernes Sundhedsvæsen – vores Sundhedsvæsen”.

Praksisplanens del 2: Lighed i sundhed

Side 18, 4.1.1 Tidlig opsporing af sårbare og udsatte borgere

Det foreslås at supplere med en tekst om, at almen praksis, hospital og kommuner skal være særligt opmærksomme på borgere, der ikke har ressourcer til selv at kontakte sundhedsvæsenet eller udebliver fra aftaler.

Praksisplanens del 3: Kapacitet og tilgængelighed

Side 27. 5.3 Betjening af akuttilbud og sygebesøg

Afsnittet er af afgørende betydning for den pågående videreudvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Hvidovre Kommune foreslår derfor, at det fremgår af praksisplanen, at det er et prioriteret emne for parterne, og at parterne er enige om at arbejde for løsninger inden for en kortere tidshorisont.

Det foreslås, at sætningen ”Parterne er enige om, at der skal ses på den samlede ydelse for sygebesøg, herunder lægebetjening af patienter, der har midlertidigt ophold uden for hjemmet” suppleres eller erstattes med en mere forpligtende anbefaling.

Praksisplanens del 4: Udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen

Side 44. 6.1.2 sidste afsnit

Det står ”Desuden skal der arbejdes hen imod, at der for hver kommune udelukkende findes et lokationsnummer”. På side 65 står der ”for at sikre hurtige og tilgængelige henvisningsveje skal der være let adgang til kommunernes lokationsnumre, ligesom der generelt skal tilstræbes en entydig kommunikation og med så få lokationsnumre som muligt.

Der foreslås, at teksten side 44 udgår eller erstattes med teksten side 65.

Side 57. 6.2 Samarbejde om medicin

Parterne har fælles udfordringer i samarbejdet om medicin, herunder særligt vedrørende FMK (Det Fælles Medicin Kort) og medicingennemgang.

Hvidovre Kommune foreslår derfor, at dette område prioriteres blandt andet ved klarere aftaler om at følge op på implementeringen af FMK og medicingennemgang samt klarere aftaler om at handle på opfølgningen, hvis der er behov for det.

Side 60. 6.2.4 Dosisdispensering

Anbefalingen: ”at arbejde for at dosisdispensering kan anvendes sikkert” foreslås ændret til ”at arbejde for at øge anvendelsen af dosisdispensering, hvor det er sikkert”.

Retsgrundlag

I Henhold til lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af Sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. januar 2015 under dagsorden punkt 10 den lovpligtige Sundhedsaftale 2015-2018.

Praksisplanen medvirker til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er til udmøntning af Praksisplanen afsat 1 mio. kr. i 2015 og overslagsårene. Udmøntningen af Praksisplanen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen.

Blandt de centrale overenskomstparter er det i 2014 aftalt, at den underliggende aftale til praksisplanen skal udmønte en central ramme for samtlige regioner på 200 mio. kr.

I den videre proces med at realisere praksisplanen er det afgørende at fastlægge en udmøntningsaftale, som bestemmer implementeringen af planen, herunder udmøntning af den centrale ramme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Praksisplanen bidrager til, at borgeren modtager høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-08-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om at godkende forslag til høringssvar.

Bilag

 1. Høringsbrev (pdf)
 2. Høringsudkast (pdf)
 3. Grundbeskrivelse (pdf)
 4. Følgebrev til rettelsesblade til høringsudkast (pdf)
 5. Rettelsesblad. Tabel 26. (pdf)
 6. Rettelsesblad. Tabel 29. (pdf)
 7. Ældrerådets høringssvar om Høring af praksisplan for almen praksis 2015 - 2018 (pdf)
 8. Handicaprådets høringssvar om Praksisplan for almen praksis 2015 - 2018 (pdf)

13. Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2018 til godkendelse

Beslutningstema

Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi i Region Hovedstaden sender Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2018 til godkendelse i kommunerne i regionen. Hvidovre Kommune har afgivet administrativt høringssvar i maj 2015. Der skal træffes beslutning om at godkende praksisplanen.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-08-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2018
 2. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 beskæftiger sig med de fysioterapeutiske ydelser, der leveres i praksissektoren eller i spændet mellem praksissektoren og de øvrige dele af sundhedsvæsenet.

Praksisplanen gælder for alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som virker under bestemmelserne i overenskomsterne for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.

Målene med praksisplanen er at sikre:

 • Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren
 • Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med brugeren og det øvrige sundhedsvæsen
 • Udvikling af den faglige kvalitet i fysioterapipraksis

Administrativ høring

Hvidovre Kommune har afgivet administrativt høringssvar i maj 2015. Der er givet følgende bemærkninger:

 • Kommunerne løfter en større del af efterspørgslen end tidligere. Det er derfor foreslået at begrænse kapaciteten i et langsigtet perspektiv
 • Teksten i afsnittet om samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og kommuner er foreslået præciseret, så der ikke tvivl om, at det er kommunen, der opstiller konkrete mål for rehabiliteringsforløb i samarbejde med borgeren
 • Anbefalingen om at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning er kommenteret, da der allerede pågår kvalitetsudvikling i regionalt og kommunalt regi

Politisk godkendelse

Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi har tilrettet praksisplanen med udgangspunkt i bidragene fra den administrative høring og enstemmigt godkendt Praksisplan for fysioterapi 2015-2018.

Samarbejdsudvalget sender praksisplanen til godkendelse i kommunerne i regionen. Hvidovre Kommunes bemærkning til teksten vedrørende rehabiliteringsforløb er indarbejdet i praksisplanen.

Retsgrundlag

Praksisplanen er udarbejdet på baggrund af overenskomstens bestemmelser og således, at den er i overensstemmelse med regionens øvrige sundhedsplanlægning, herunder regionens samlede sundhedsplan. Kravene til sundhedsvæsenet er fastsat i Sundhedsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har ikke mulighed for at styre udgifterne til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Kommunerne følger udviklingen.

Siden den 1. august 2008 har kommunerne haft myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. I perioden 2009-2013 er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi steget.

Det er en læge, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og borgerne kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut eller i et tilbud som kommunen har etableret. Hvidovre Kommunes genoptræning har haft enkelte borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi.

Praksisplanen anbefaler, at den fysioterapeutiske kapacitet forbliver uændret i planperioden 2015-2018.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Praksisplanen bidrager til, at borgeren har let adgang til fysioterapi i praksissektoren, at borgerens behandling hos fysioterapeut er af høj kvalitet, samt at behandlingen er koordineret med det øvrige sundhedsvæsen.

Miljømæssige konsekvenser

Praksisplanen bidrager til, at borgeren har let adgang til fysioterapi i praksissektoren, at borgerens behandling hos fysioterapeut er af høj kvalitet, samt at behandlingen er koordineret med det øvrige sundhedsvæsen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-08-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at godkende Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2018

Bilag

 1. Følgebrev. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse (pdf)
 2. Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 til godkendelse (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar om Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2015 - 2018 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2015 - 2018 (pdf)

14. Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Det sker i regi af Kommune Kontakt Rådet (KKR), bl.a. gennem indgåelse af en årlig rammeaftale på området. Rammeaftale 2016 er nu til godkendelse i hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden.

Forvaltningen har desuden foretaget en foreløbig evaluering af rammeaftale 2015.

Da Handicaprådet er høringsberettiget organ, er sagen den 20-08-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
 2. at tage foreløbig evaluering af rammeaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning til efterretning
 3. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er delt i to aftaler

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Det sker i KKR regi, hvor kommunerne bl.a. udarbejder en årlig rammeaftale.

Rammeaftalen består af to aftaler: 

-Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud for såvel børn som voksne, samt behov for oprettelsen af nye pladser og tilbud.

-Styringsaftalen skal lægge rammerne for bl.a. takstberegning og takstudviklingen på de takstbelagte tilbud, for såvel børn som voksne.

Det skal bemærkes, at det specialiserede socialområde er i en løbende udvikling, der til dels er dikteret af beslutninger fra centralt hold. Det ses f.eks. i Socialstyrelsens udmeldinger om målgrupper, hvor Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for øget koordination.

Udviklingsstrategi 2016

Det vurderes ikke i udviklingsstrategi 2016, at der er behov for en tværkommunal aftale om oprettelse af nye pladser eller tilbud. Der er dog udvalgt fire fokusområder, som der med fordel kan være opmærksomhed om:

 1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre.
 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene.
 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdeling mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016.

Fokusområde 3 og 4 vil blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema i udviklingsstrategien for 2016 og Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Det særlige tema i udviklingsstrategi 2016 er:

-Udarbejdelsen af en strategi for det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med at igangsætte en strategiproces i 2016 er primært at understøtte det tværgående samarbejde for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen.

Forvaltningen vurderer, at de fire fokusområder og det særlige tema i udviklingsstrategi 2016 er relevante. Udviklingsstrategi 2016 vil forhåbentligt være med til at understøtte, at de rette tilbud til borgerne er til stede.

Styringsaftale 2016

I styringsaftale 2016 fortsætter den flerårige strategi for takstudviklingen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Taksterne må i 2016 maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen minus én pct. i forhold til takstniveauet i 2014.

Desuden indgår i styringsaftale 2016 et gennemsnitligt mål om en overheadprocent på 6 pct. for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. I flere år har normen for overheadprocenten været 7 pct. af tilbuddets direkte omkostninger. 

Derudover er der kommet en ny takstbekendtgørelse af 12. januar 2015, som indebærer tilpasninger i styringsaftale 2016. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at fastsætte forskellige takstniveauer i samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.

Der er kun sket relativt begrænsede ændringer i styringsaftale 2016 i forhold til styringsaftale 2015. Ændringerne forekommer samlet set relevante.

Forvaltningen kan samlet anbefale, at Hvidovre Kommune godkender rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR i Hovedstaden har den samme anbefaling.

Foreløbig evaluering af rammeaftale 2015

I rammeaftale 2015 har der bl.a. været fokus på innovativ udvikling af tilbud og en effektiv ressourceudnyttelse. Det er bl.a. sket ud fra en forventning om, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

I 2015 har fokusområderne ”hjemløse” hhv. ”økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder” f.eks. været genstand for konferencer for hovedstadsregionens kommuner med henblik på at udbrede erfaringer og viden på områderne.

I 2015 har der f.eks. også været set på mulighederne for at sikre gennemsigtighed mellem pris og indhold på de sikrede afdelinger. Undersøgelserne forventes afsluttet primo 2016 og kan bruges som beslutningsgrundlag i forhold til eventuelle fremtidige justeringer i driften af de sikrede afdelinger.

Det er forventningen, at kommunerne i hovedstadsregionen også fremover vil have evnen til løbende at omstille sig i forhold til den løbende udvikling på det specialiserede socialområde og tilrettelægge arbejdet om rammeaftalerne på en hensigtsmæssig måde.

Retsgrundlag

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder at udarbejde en årlig rammeaftale jf.:

-Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014)

-Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK 760, 24/06/2014)

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte styringsaftale 2015 på sit møde den 30. september 2014 (punkt 15). I styringsaftale 2015 indgår den samme flerårige takststrategi som i styringsaftale 2016.

På Økonomiudvalgets møde den 15. september 2008 (punkt 2) blev det protokolleret, at Økonomiudvalget fremover gerne vil have en vurdering af positive og negative erfaringer med rammeaftalen.

Økonomiske konsekvenser

For Hvidovre kommune, som på socialområdet er en udpræget køberkommune, er der et potentielt besparelsespotentiale. Det skyldes, at taksterne til og med 2016 kun må stige med pris- og lønfremskrivningen minus én procent i forhold til takstniveauet i 2014.

Besparelsespotentialet, der beløber sig til 1,8 mio. kr., er dog forbundet med usikkerhed. Dette skyldes, at der ved tidligere takstreduktioner har været problemer med, at der på institutionsniveau skrues op for salg af enkeltydelser. Disse ydelser er ikke umiddelbart gennemskuelige eller regulerede. Den faktiske udgift til en plads kan dermed reelt blive den samme, som den er nu.

Takstreduktionen medfører også en budgetreduktion i de takstbelagte tilbud i Hvidovre Kommune. Beløbet svarer til ca. 0,1 mio. kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-08-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-09-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om, at godkende rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om, at tage foreløbig evaluering af rammeaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning til efterretning.

Bilag

 1. Rammeaftale 2016, udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning, opsummering (pdf)
 2. Rammeaftale 2016, styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar om Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområdet og specialundervisning (pdf)

15. Fremtidig deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Hvidovre Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune ikke deltager i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen
 2. at Hvidovre Kommune deltager i den kommende Kultumetropol Copenhagen, og bevillingen på de ekstra 90.000 kr. medtages i budgetforhandlinger 2016

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har de sidste fire år deltaget i Kulturaftalen Kulturmetropol Øresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Den igangværende fireårige kulturaftale udløber til årsskiftet, og Hvidovre Kommune er blevet inviteret til at deltage i en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen (KC), for perioden 2016-2019.

Kulturmetropol Copenhagen

Formålet med den ny kulturaftale er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud, og samtidig styrke en fælles identitet. Indsatsområderne i KC er følgende:

 • Festivaler og events – målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende
 • Musikmetropolen – målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft
 • Unge i samskabelse med kulturlivet – målet er at øge unges muligheder for at udvikle og skabe nye kulturaktiviteter i samarbejde med kommunale og nationale kulturinstitutioner

Kontingentet for den nye aftale er 120.000 kr. årligt. En stigning på 90.000 kr. i forhold til KMØ.

Formålet med Hvidovres deltagelse i KMØ

Formålet med Hvidovre Kommunes oprindelige indtræden i KMØ var hovedsageligt at sikre sig adgang til den tilknyttede Copenhagen Film Fund, da medlemskab af filmfonden på dette tidspunkt var betinget af et medlemskab af KMØ. Udover adgangen til filmfonden har Hvidovre Kommune gennem kulturaftalen KMØ haft adgang til at deltage i en række netværksmøder og konferencer. Beslutningen om medlemskabet blev ikke truffet af Kultur- og Fritidsudvalget, men af daværende borgmester Milton Graff Pedersen.

Hvidovre Kommunes medlemskab af Copenhagen Film Fund er stadig en kultur- og erhvervsrelateret prioritet. Da filmfonden i dag fungerer som en selvstændig enhed, er et samtidigt medlemskab af en kulturaftale dog ikke længere en betingelse for medlemskab i filmfonden.

Forvaltningens anbefaling

Da medlemskab af filmfonden ikke længere er betinget af medlemskab af Kulturmetropol-aftalen - samt at kontingentet for kommunernes deltagelse er steget fra 30.000 kr. til 120.000 kr. - anbefaler forvaltningen, at Hvidovre Kommune ikke deltager i den kommende kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.

Retsgrundlag

Lov om regionale kulturaftaler af 29. december 1999, § 1: ”Lovens formål er gennem regionale kulturaftaler at understøtte amtskommuners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden på det regionale niveau, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommunale enheder, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og amtsgrænser. Ifølge denne kan der indgås aftale om oprettelse af kulturregioner mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner”.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. januar 2015 afgav Kultur- og Fritidsudvalget hensigtserklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen. Hensigtserklæringen blev givet på baggrund af et aftaleudkast, hvor den endelige størrelse på det årlige kontingent endnu ikke var kendt.

Økonomiske konsekvenser

Kontingentet for deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen er 120.000 kr. årligt.

Det årlige kontingent for Kulturmetropol Øresund var 30.000 kr. Et beløb, der hidtil er blevet taget fra Kultur- og Fritidsafdelingens pulje ”Kulturudviklingsprojekter”. Disse midler vil fremover kunne anvendes til lokale aktiviteter og projekter.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at tilslutte sig den ny kulturaftale, skal der findes en ekstra finansiering på 90.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

 1. Godkendt.
 2. Ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om ikke at deltage i den kommende kulturaftale Kulturmetropol.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at Hvidovre Kommune ikke deltager i den kommende Kultumetropol Copenhagen.


16. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Hvidovre Volleyball Klubs ansøgning om forlængelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2019

Sagsfremstilling

Indeværende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub udløber den 31. oktober 2015. Klubben har i den forbindelse ansøgt Kultur, Miljø og Vækst om en forlængelse af reklameaftalen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. november allonge til reklameaftale af 1. november 2012 mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub. Heri gives klubben retten til at sælge halnavnet på boldhallen i Frihedens Idrætscenter, herunder opsætning af reklameskilt med halnavn ovenover dobbeltdørene ind til boldhallen, samt retten til at opføre udendørs reklameskilte, på følgende lokaliteter – Hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge landevej, hjørnet af Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vejen ind til Frihedens Idrætscenter fra Hvidovrevej.

På de nævnte lokaliteter er der i forvejen opført lignende reklameskilte for Hvidovre Ishockey klub.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at reklameaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub godkendes med de eksisterende vilkår for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2019.

Plan- og Miljøafdelingen i Kultur, Miljø og Vækst har givet byggetilladelse til opførelse af de fire reklameskilte og klubben står på nuværende tidspunkt overfor at påbegynde opførelsen af skiltene.

Reklameaftalen har været til udtalelse hos inspektøren i Frihedens Idrætscenter og hos henholdsvis formand og sportschef i Hvidovre Volleyball Klub, som ingen kommentarer har til aftalen.

I forhold til den hidtidige reklameaftale af 1. november 2012 er ændringerne, at klubben har fået tilladelse til at sælge halnavnet på boldhallen i Frihedens Idrætscenter, herunder opsætning af reklameskilt med halnavn ovenover dobbeltdørene ind til boldhallen, samt retten til at opføre udendørs reklameskilte, på følgende lokaliteter – Hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge landevej, hjørnet af Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vejen ind til Frihedens Idrætscenter fra Hvidovrevej.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, på mødet den 25. november 2014, at godkende allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub, med den præcisering, at godkendelse af reklameaftalen alene er gældende til udløb af aftalen den 31. oktober 2015, og ikke danner præcedens for kommende godkendelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Anbefales godkendt.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

For: Gruppe O, V, C, F og Ø.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2019.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 2. Allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 3. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)

17. Fremtidige åbningstider i Avedøre Bibliotek

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til kommende åbningstider for Avedøre Bibliotek

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte status på arbejdsmiljø på Avedøre Bibliotek
 1. at beslutte om lukketiden i vintersæsonen fastholdes til kl. 18 med åbning kl. 8.00
 2. at beslutte om lukketiden i vintersæsonen tilbageføres til den oprindelige åbningstid til kl. 20 med åbning kl. 10
 3. at beslutte om åbningstiden om søndagen skal fastholdes til kl. 16 eller ændres til kl. 14
 4. at beslutte om personalet på Avedøre Bibliotek i vintersæsonen skal arbejde målrettet med kulturelle aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset, således at der skabes mere liv i lokalerne, og at lukketiden fastholdes til kl. 18

Sagsfremstilling

Med henvisning til tidligere mødesag omkring forholdene på Avedøre Bibliotek behandlet d. 16. december 2014 i Kommunalbestyrelsen samt d. 12. januar 2015 i Økonomiudvalget, fremlægges nu status for arbejdet med bibliotekets arbejdsmiljø. I relation hertil forelægges oplæg til fremtidige lukke- og åbningstider i vintersæsonen for Avedøre Bibliotek til behandling.

Kultur, Miljø og Vækst kan endvidere oplyse om, at der ikke har været nogen episoder med de unge i sommerperioden på Avedøre Bibliotek.

Supervision

Som følge af situationen på Avedøre Bibliotek, hvor personalet har oplevet stor utryghed grundet enkelte brugeres upassende opførsel, har ledelse og personale været underlagt supervision, og en redegørende rapport over supervisionsforløbet ligger nu tilgængelig.

Rapporten konkluderer, at det daglige arbejdsklima, personalets sammenhold og den personlige ansvarlighed er blevet styrket og forandret i positiv retning - med større arbejdsglæde og overskud til følge. Personalet har fået opbygget et effektivt samarbejde som team, og har opnået reelle handlemuligheder i forhold til at udøve fornøden autoritet overfor den utilpassede ungegruppe, som er centrum for problematikken.

Rapporten konkluderer dog samtidigt, at en opbakning fra embedsmænd og politikere i forhold til effektiv beskyttelse af medarbejderne er nødvendig for at bibeholde en brugbar og langtidsholdbar løsning på biblioteket fremover, hvis stressramte medarbejdere og langtidssygemeldinger skal undgås. Samtidig er det overfor brugerne af biblioteket nødvendigt med en forebyggende indsats, da det vurderes, at mange besøgende vil holde sig væk fra biblioteket, hvis forholdene ikke stabiliseres.

Forslag til fremtidige åbningstider

Der har desuden været afholdt en række husmøder på biblioteket, hvor personalet har diskuteret arbejdsmiljøet, samt diskuteret en række løsningsforslag til fremtidige forbedringer. Referat fra husmøde afholdt 28. april 2015 er vedlagt som bilag.

På baggrund af referatet samt løbende dialog med Avedøre Bibliotek har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til fremtidige åbningstider i vintersæsonen:

Forslag 1: Udvidelse af åbningstiden i hverdagen fra kl. 08 – 18

Den tidligere åbningstid vil give mulighed for at tilgodese institutions- og skolesamarbejdet i endnu højere grad. Særligt med henblik på inddragelse af skolerne, vil det give god mening at åbne tidligere i hverdagen. Ydermere vil det give mulighed for at avislæsere, ældre medborgere og andre, der traditionelt er tidlige brugere, får mulighed for at benytte biblioteket i morgentimerne.

Biblioteket vil jævnligt arbejde med kulturelle arrangementer om aftenen, og arbejder desuden meget på at øge samarbejdet med de øvrige institutioner i lokalområdet såsom Porten, Gymnasiet, Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek.

Forslag 2: Tilbageførsel af åbningstiden i hverdagen til den oprindelige åbningstid fra kl. 10 - 20 

Forslag 3: Ændring af lukketiden på søndage fra kl. 16 til kl. 14

Den nuværende udvidede åbningstid fra kl. 14 – 16 anses som ressourcespild, da praktisk talt ingen almene biblioteksgæster benytter institutionen i omtalte tidsrum. Tidsrummet fra kl. 14-16 bliver stort set kun brugt af den utilpassede ungegruppe, der er centrum for de tidligere nævnte problematikker. Det anbefales derfor, at ændre åbningstiden om søndagen til kl. 10 – 14.

Forslag 4: Biblioteket vil fremtidigt arbejde målrettet med kulturelle aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset efter kl. 18

Biblioteket vil have øget fokus på at arbejde med kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag, udstillinger o.l. , så der skabes mere liv i lokalerne efter kl. 18. Dette både for at skabe bedre oplevelser for bibliotekets vante brugere, og samtidigt for at undgå, at den føromtalte utilpassede gruppe af unge får ejerskab over lokalerne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag vedr. ansættelse af pædagogiske medarbejdere til Avedøre Bibliotek blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2014 samt i Økonomiudvalget d. 12. januar 2015. Det blev besluttet at der skulle udarbejdes status for arbejdet efter 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke umiddelbart nogen personalemæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Lisbeth Stegemejer og Kim Rømer Krogh orienterede om status på Avedøre Bibliotek.

1. Drøftet

2. Anbefales godkendt

3. Anbefales afvist

4. Det anbefales at åbningstiden ændres til kl. 14

5. Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at drøfte status for arbejdsmiljø på Avedøre Bibliotek.

Ad 2.-3.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at åbningstiden i vintersæsonen for Avedøre Bibliotek er kl. 8.00 til 18.00.

Økonomiudvalget ønsker åbningstiderne på bibliotekerne evalueret efter et år, og med særlig fokus på måling af fremmøde i ydertidspunkterne.

Ad 4.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at åbningstiden om søndagen for Avedøre Bibliotek er kl. 10.00 -14.00.

Ad 5.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at personalet på Avedøre Bibliotek i vintersæsonen skal arbejde målrettet med kulturelle aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset, således at der skabes mere liv i lokalerne.


18. Ansøgning om tilskud til nyt fyr og vinduer - Hvidovre Roklub

Beslutningstema

Hvidovre Roklub har henvendt sig til Hvidovre Kommune, da klubbens nuværende fyr er gået i stykker og ikke kan repareres. Klubben søger om tilskud til indkøb af nyt fyr og vinduer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at meddele klubben, at de skal søge om tilskud til nyt fyr og nye vinduer i forbindelse med lokaletilskud for 2016.

Sagsfremstilling

Hvidovre Roklubs fyr er gået i stykker, og en professionel vurdering har konkluderet, at det ikke kan repareres. Klubben er således uden opvarmning og varmt vand. Dette bliver en udfordring, når vi nærmer os efteråret og vinteren.

Vinduerne i klubbens klubhus er fra midten af 1960’erne og flere af dem er i dårlig stand, da der er råd i flere vinduesrammer ligesom en del termoruder er punkteret. Vinduerne trænger til udskiftning, hvilket vil have en positiv indvirkning på klubbens varmeregnskab.

Der kan argumenteres for, at det nye fyr og vinduer skal opfattes som to separate ansøgninger, men klubben har valgt at medtage begge i samme ansøgning. De bemærker dog, at det nye fyr har 1. prioritet for klubben.

Klubben er inde i en positiv udvikling, hvor de seneste 3 år har vist en medlemsfremgang på 10 % om året og man råder igen over en ungdomsafdeling. Klubben er urolig for medlemmernes reaktion på manglende varme og varmt vand.

Klubbens økonomi tillader ikke, at de selv investerer i det nye fyr samt vinduer.

Retsgrundlag

I forhold til den specifikke ansøgning er der ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Hvis man anser ansøgningen, som en ansøgning om lokaletilskud sker tilskuddet i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens § 25, som beskrives nedenfor.

Politiske beslutninger og aftaler

Såfremt en forening ejer deres eget hus, gives der lokaletilskud til foreningen med henvisning til Folkeoplysningsloven.

Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge tilskud til driftsudgifter.

Af kommunens tilskuds- og regnskabsfolder fremgår det at der bl.a. ydes tilskud til

•        Udgifter til almindelig vedligeholdelse.

•        Opvarmning.

Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifterne. Hvis mere end

10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes

driftstilskuddet forholdsmæssigt. For Hvidovre Roklub vil dette betyde en reduktion i tilskuddet på 38,10 %.

Foreninger søger om lokaletilskud til det efterfølgende år senest 31. oktober.

Hvidovre Roklub har søgt Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud i 2015, men ikke til fyret og vinduer.

Folkeoplysningsudvalgets midler til lokaletilskud er brugt for 2015, så de vil ikke kunne behandle ansøgningen.

For at illustrere tilskuddet, som Hvidovre Roklub vil kunne opnå gennem Folkeoplysningsudvalget er nedenstående regnestykker opstillet.

Nyt fyr og installationers anskaffelsespris

95.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 95.000 kr.)

68.400 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 68.400 kr.)

26.060 kr.

Beregnet lokaletilskud (68.400 – 26.060)

42.340 kr.

Nye vinduers anskaffelsespris

40.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 40.000 kr.)

28.800 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 28.800 kr.)

10.973 kr.

Beregnet lokaletilskud (28.800 – 10.973)

17.827 kr.

Hvidovre Roklub vil kunne søge om lokaletilskud til det nye fyr og vinduer i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets tildeling af lokaletilskud for 2016.

Forvaltningen anbefaler, at klubben får repareret fyret, og vinduesudskiftningen anbefales henvist til ansøgning om lokaletilskud inden den 31. oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til nyt fyr og nye vinduer.

Udgifterne til nyt fyr og installationer er opgivet til 95.000 kr.

Udgifterne til nye vinduer er angivet til ca. 40.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Udtalelse fra Hvidovre Roklub uddelt til udvalget.

Punktet udsættes med henblik på en besigtigelsestur for udvalget. Sagen tages op på det kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at udsætte behandlingen af Hvidovre Roklubs ansøgning om tilskud til indkøb af nyt fyr og vinduer, blev der den 20. august 2015 afholdt møde mellem bestyrelsen for Hvidovre Roklub og Kultur- og Fritidsudvalget. Målet med mødet var at klarlægge behovet for renovering af Hvidovre Roklubs klubhus.

Øverst på listen for renoveringsprojekter er udskiftning af vinduer i klubhuset og tag på bådhallen. Klubben har indhentet tilbud på vinduer og er i gang med at indhente tilbud på renovering af tag.

Klubben har set sig nødsaget til at indkøbe et nyt fyr. Fyret er finansieret af klubbens opsparing til indkøb af nye både samt driftmidler.

På baggrund af de nye oplysninger i sagen, fremlægges den til fornyet politisk drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling om at der indgås dialog med Hvidovre Roklub omkring kommunalisering af klubhuset.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at der indgås dialog med Hvidovre Roklub omkring kommunalisering af klubhuset.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til nyt fyr - Hvidovre Roklub (pdf)
 2. Udtalelse fra Hvidovre Roklub (pdf)
 3. Revideret ansøgning - Hvidovre Roklub (pdf)
 4. Notat vedrørende eventuel økonomisk hjælp til Hvidovre Roklub (pdf)

19. Forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens Restaurant for perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2020

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og den nuværende forpagter, vedrørende HBC Hallens Restaurant - for perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2020.

I indeværende aftale, der løber i perioden 1. juni 2012 – 30. juni 2016, er henholdsvis forpagtningsaftale og huslejeaftale vedr. forpagters lejlighed, beliggende på 2. sal i HBC Hallen, samlet i én aftale.

Restauranten (køkkenet) og lejligheden er i øjeblikket ved at blive renoveret efter branden den 5. juni 2015. Af hensyn til forpagterens videre planlægning af investeringer, foreslås det, at der oprettes to særskilte aftaler; en forpagtningsaftale og en lejeaftale.

Forpagtningsaftalen bliver gældende for perioden 1. juli.2016 til 30. juni 2020. Lejeaftalen udarbejdes når renoveringen af lejligheden er færdig og lejeniveauet kan fastsættes.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Den 5. juni 2015 opstod der brand i HBC Hallens køkken, som medførte skader på køkkenet, restauranten og den tilhørende lejlighed. Skaderne er ved at blive udbedret, og køkkenet og lejligheden forventes at kunne tages i brug igen ultimo 2015 eller primo 2016.

Forpagteren har fremsat ønske om, at aftalen genforhandles med henblik på, at forpagteren skal foretage en række langsigtede investeringer for at reetablere køkkenfaciliteterne. Forpagteren ønsker at kunne planlægge investeringerne i forhold til en længere periode end til den nuværende aftales udløb den 30. juni 2016.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at der oprettes to separate aftaler; en forpagtningsaftale vedrørende HBC Hallens Restaurant og en lejeaftale vedrørende lejligheden beliggende på 2. sal i HBC-hallen.
Forpagtningsaftalen bliver gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020, hvilket giver forpagteren det ønskede tidsrum i forhold til langsigtede investeringer.

Den nye aftale fortsætter på uændrede vilkår i forhold til indeværende aftale. Det skal hertil bemærkes, at der endnu ikke kan udarbejdes en inventarliste til forpagtningen, førend renoveringsarbejdet er afsluttet og restauranten står færdig til ibrugtagning. Inventarlisten udarbejdes umiddelbart herefter og tilføjes aftalen. 

Lejeaftalen udfærdiges når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der kan indhentes lejevurdering fra en mægler. Lejeaftalen bliver ligeledes gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Halinspektøren fra HBC Hallen har udtrykt fuld opbakning til den nuværende forpagter af HBC Hallens Restaurant.
Hvidovre Badminton Club har ligeledes udtrykt fuld opbakning og stor tilfredshed med forpagter.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. maj 2012 indeværende forpagtningsaftale og lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og forpagteren vedrørende HBC Hallens Restaurant samt lejlighed til beboelse for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.


Økonomiske konsekvenser

Forpagteren betaler månedligt en afgift for el, vand og varme som i 2015 udgør 1.523 kr. Afgiften betales månedsvis bagud og forpagteren er fritaget for opkrævning i juli og august måned.
Derudover betaler forpagteren en forpagtningsafgift svarende til 5 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger en million kr. pr. kalenderår.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Bilag

 1. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC Hallens Restaurant (pdf)

20. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ingen bemærkninger.


21. Godkendelse af anke

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Undlader: Gruppe C

Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningen har søgt om en 3. instansbevilling fra Procesbevillingsnævnet med henblik på at anke Østre Landsrets afgørelse af 19. juni 2015.


22. Prøvetidsevaluering

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Økonomiudvalget tog prøvetidsevalueringen til efterretning.


23. Udbud af personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83

Lukket sag

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-08-2015

 1. Godkendt.
 1. Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om, at Hvidovre Kommune meddeler tilbudsgiverne, at konkurrenceudsættelsen annulleres.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at drøfte mulighederne for genudbud.


24. Projekt 5770 Stenen og Krogen. Licitationsresultat og udvidelse af anlægsbudget

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V foreslår, at udvalget anbefaler, at det overlades til Børne- og Undervisningsudvalget at prioritere. Endvidere anbefaler udvalget, at afvanding af udeområder og legeplads skal foretages.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at sagsgangen har været meget utilfredsstillende.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget stillede spørgsmål om følgende, som der ønskes svar på inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen:

 • Kan det eksisterende affaldsskur genbruges?
 • Kan de berøringsfrie armaturer købes billigere?
 • Paneler – hvilke konsekvenser har de for bygningens levetid?
 • Kan man genbruge nogle af de eksisterende køkkenelementer i det pædagogiske køkken?

Gruppe A stemte for 2a.

Kashif Ahmad (UP) stemte imod.

Gruppe O og V afventer behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 3.

For: Gruppe A.

Imod: Kashif Ahmad (UP).

Gruppe O og V afventer behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at tage licitationsresultat for sammenbygning af børneinstitutionen Stenen og Krogen (Krogstenshave) til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe C

Gruppe O og V afventer Kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at give tillæg til anlægsbevilling på 6.950.000 kr. og afsætte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til at gennemføre projekt 5770 Stenen og Krogen for en samlet anlægssum på 13.950.000 kr., som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ad 3.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe C

Gruppe O og V afventer Kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende indgåelse af kontrakt med den indstillede virksomhed vedrørende sammenbygning af børneinstitutionen Stenen og Krogen (Krogstenshave), såfremt tillægsbevilling gives.


25. Projekt 0174 ESCO, fase 2 og fase 3

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Udvalget anbefaler, at sagen indgår i budgetbehandlingen for 2016 mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at tage orientering om - og resultat af projekt 0174 ESCO projektet, fase 1, forundersøgelse, til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at der

indgås kontrakt om projekt 0174 ESCO projekt, fase 2, udførsel og fase 3, drifts- og garantifase på rene energitiltag og Light tiltag - med partner Siemens for et rammebeløb på 16,0 mio. kr. i 2016, på 19,7 mio. kr. i 2017 samt på 9,6 mio. kr. i 2018 samt 2,2 mio. kr. til opfølgning af garanti og videnoverlevering. Den simple tilbagebetalingstid på tiltag ligger mellem 20 og 25 år. Den samlede anlægssum, inkl. forbrugte 3 mio. kr., bliver således 50,5 mio. kr.

Ad 3.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende, at salg af tegningsretten til forventede energibesparelser på estimeret 1,8 mio. kr. tilgår ESCO projektet.


26. Rammeaftaler på Bygningsvedligehold, kontrakt

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at tage orientering om udbudsresultat for rammeaftaler på bygningsvedligehold til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at godkende kontraktindgåelse med de vindende firmaer som beskrevet i sagsfremstilling.