Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 24. august 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 24. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Kommunalbestyrelsens medlemmer er velkomne til at overvære mødet.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Borgmesteren orienterede om ARC, byggeriet ved Gl. Køge Landevej 479 og Hvidovrevej 438.

Økonomiudvalgets møde den 31. august 2015 aflyses.


3. 1. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-2019

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag C- Tekniske korrektioner
 3. at servicedriftsudgifterne ligger 2 mio. kr. over servicerammen
 4. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 54,8 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag E – Lov- og cirkulæreprogram
 6. at forslag til driftsudvidelser og -reduktioner (budgetanalyser) behandles, jf. bilag F – Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner
 7. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag G – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
 8. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag B – budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag H – Takster
 10. at bemærkninger m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 10. og 11. august 2015 samt opfølgning herpå, Bilag I - tages til efterretning
 11. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag J – Høringssvar og udtalelser

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 foreligger følgende bilagsmateriale:

 1. Notat vedr. finansieringsmuligheder
 2. Budgetforslag 2016 og overslagsår 2017-2019 i form af budgetrapport på drift/refusion på hovedkonto 00-06.
 3. Oversigt over tekniske korrektioner
 4. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019
 6. Udarbejdede budgetanalyser – aktivitetsudvidelses- og -reduktionsforslag
 7. Direktionens forslag til anlægsoversigt 2016-19
 8. Forslag til basisbudgettets takster for 2016
 9. Opfølgning på fagudvalgenes møder den 10. og 11. august 2015
 10. Indkomne høringssvar og udtalelser

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2016, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2015. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2016 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet som følge af ændring i befolkningens sammensætning, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2016 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde, der er gennemført igennem foråret 2015 og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune. Analysearbejdet er suppleret med forslag indsendt af eksterne parter, samt projekter der tidligere er politisk italesat men endnu ikke budgetlagt.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgningerne er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af disse ansøgninger forventes modtages primo september. For 2015 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 14 mio. kr. fra puljerne.

Årets Økonomiaftale omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt til omfordeling af ressourcer inden for hele den offentlige sektor. For 2016 drejer det sig om 2,4 mia.kr for alle kommuner svarende til 23,8 mio. kr. for Hvidovre Kommune. Omfordelingen medfører en tilbageførsel af i alt 1,9 mia. kr. til kommunerne svarende til 18,9 mio. kr. i Hvidovre Kommune.

Bundlinjen i budget 2016

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet – under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 168,3 mio. kr. et finansieringsunderskud på 16,8 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2017-2019, hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance, der først og fremmest afspejler anlægsniveauet, men også det valgte driftsserviceniveau.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2016 kan opgøres til 2.498 mio. kr. jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram samt omprioriteringsbidrag og servicerammen udgør 2.500 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 2,0 mio. kr. over servicerammen.

Tekniske korrektioner

I bilag C er samlet forvaltningernes forslag til tekniske korrektioner til budget 2016, som i alt udgør 13,3 mio. kr.

Overførselsudgifter

Af bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2016 og overslagsårene vil være merudgifter til overførselsudgifter og udgifter som følge af især refusionsreformen på 54,8 mio. kr. Dette kompenseres via budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2016 udgør 1,8 mio. kr. jf. oversigten i bilag E. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

Budgetanalyser

Af bilag F – Budgetanalyser fremgår de budgetanalyser, der er udarbejdet i fagudvalgene. Udgangspunktet for udarbejdelsen har været at aktivitetsudvidelsesforslag skulle fuldt ud finansieres af forslag til reduktioner. På denne måde omfatter budgetanalyserne mulige udvidelser for i alt 27,8 mio. kr. og kompenserende besparelser for 29,9 mio.kr.   

Anlægsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2015 anvende i alt 16,6 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 3. september 2015. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 165 mio. kr.

Der er indregnet anlægsudgifter for 168,3 mio. kr. Det er Direktionens samlede forslag til anlægsaktiviteter, der danner rammen om anlægsforslaget ved 1. behandlingen. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag G – Anlægsoversigt inklusiv bemærkninger til de enkelte forslag.

Takster

Basisbudgettets takster oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling jf. bilag H.

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 10. og 11. august 2015

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 10. og 11. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger fremgår af Bilag I.  

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag J – Høringssvar og udtalelser.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelseslovens § 37, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Politiske beslutninger og aftaler

ØKONOMIUDVALGETS TIDLIGERE BESLUTNINGER I FORHOLD TIL BUDGETTET KOMMER IND HER

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Ad 1., 2., 4. og 5.

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet, og økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgetforslaget.

Ad 3. og 6. – 11.

Økonomiudvalget oversender det samlede budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - budgetrapport (pdf)
 3. Bilag C - Tekniske korrektioner (pdf)
 4. Bilag D - Konjunkturnotat 2016-19 (pdf)
 5. Bilag E - LCP-endelig (pdf)
 6. Bilag F- Budgetanalyser samlet august 2015 (pdf)
 7. Bilag G - Anlæg 2016-2019 (pdf)
 8. Bilag H - Takster ØU (pdf)
 9. Bilag I - Fagudvalgenes beslutninger samt notater (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2015

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2015 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 30. juni 2015. Disse afrapporteringer behandles i de respektive fagudvalg ultimo august/primo september 2015, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2015

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerindtægter i forhold til budgettet på 172,3 mio. kr. De markant høje forventede nettomerindtægter skyldes hovedsageligt de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

På driftsområderne forventes merudgifter på ca. 37 mio. kr. heraf godt 18 mio. kr. inden for servicerammen.

Fra Direktionens side er der et forstærket ledelsesmæssigt fokus på de forventede merudgifter og der vil pågå en ledelsesmæssig indsats i forhold til mulig budgetoverholdelse set i lyset af de forventede merudgifter på driftsområderne.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter.

Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse under tabellen.

Tabel 1

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr. 30/6-15

For-
brugs-
pct.

Forventet mer-/mindre-forbrug
"-" = mindreforbrug

Arbejdsmarkedsudvalget

 - Inden for servicerammen

7,82

6,75

86%

1,00

 - Uden for servicerammen

436,71

226,09

52%

11,80

Børne- og Undervisningsudvalget

 - Inden for servicerammen

1.066,98

535,32

50%

7,93

 - Uden for servicerammen

6,82

3,70

54%

Kultur- og Fritidsudvalget

 - Inden for servicerammen

97,19

51,15

53%

 - Uden for servicerammen

0,14

Social- og Sundhedsudvalget

 - Inden for servicerammen

714,54

351,64

49%

5,70

 - Uden for servicerammen

386,01

166,10

43%

7,00

Teknik- og Miljøudvalget

 - Inden for servicerammen

128,21

63,94

50%

1,95

 - Uden for servicerammen

2,10

-23,72

-1127%

Økonomiudvalget

 - Inden for servicerammen

467,69

225,02

48%

1,90

 - Uden for servicerammen

53,54

27,76

52%

-0,70

Drift i alt

3.367,77

1.633,76

49%

36,59

 - heraf inden for servicerammen

2.482,44

1.233,83

50%

18,49

Anlæg

214,94

-168,31

-205,58

Renter

-6,98

0,11

-0,20

Afdrag på lån

49,14

12,64

Balanceforskydninger

15,92

293,96

-10,92

Finansiering

-3.545,78

-1.939,00

7,80

Ændring af likvide aktiver

-95,01

166,85

-172,31

Forklaring til afvigelserne

Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ny lovgivning betyder større udgifter for kommunen til løntilskudsmodtagere ansat i kommunen. Delvis kompensation via DUT.
 • Forbrugsprocent: UU-Center - halvårligt driftstilskud udbetalt.

Uden for servicerammen

 • Kommunen modtager flere kvoteflytninge 22 ekstra (2 mio. kr.).
 • Sygedagpengereform var forventet at være udgiftsneutral, men har vist sig at betyde meromkostninger for kommunen pga. flere sager over 52 uger (4,5 mio. kr.)
 • Ny lovgivning - ophævelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende (3,8 mio. kr.). Kommunen kompenseres via budgetgarantien.
 • Ny lovgivning - lavere refusion for jobrotationsydelse (1,5 mio. kr.). Kommunen kompenseres via budgetgarantien

Børne- og Undervisningsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ca. 65 flere børn i kommunens egne dagtilbud, ca. 25 flere børn i private pasningstilbud og ca. 15 flere børn i andre kommuners dagtilbud i alt godt 100 børn i 0-5 års alderen. Generelt langt højere børnetal end forudsat bl.a. som følge af øget tilflytning.

Kultur og Fritidsudvalget

 • Ingen bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Merudgift som følge af manglende indfrielse af indregnet reduktion vedrørende hverdagsrehabilitering

Uden for servicerammen

 • Øget aktivitetsniveau til medfinansiering af sundhedsvæsen - forventes kompenseret.

Teknik- og Miljøudvalget

Inden for servicerammen

 • Movia: efterregulering vedrørende regnskab 2014 på 2,45 mio. kr.
 • Vejbelysning: Ny aftale med Dong Energy om vejbelysning - besparelse på 0,5 mio. kr.

Uden for servicerammen

 • Renovation. Forbrugsprocenten kan henføres til, at der er opkrævet renovationsafgift for hele året.

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

 • Flygtningeboliger (0,4 mio. kr.)
 • Manglende udleje af Stevnsbogård (0,8 mio. kr.)
 • Forventet udgift til folkeafstemning (1,2 mio. kr.)
 • Mindre tomgangshusleje – kommunalt udlejede boliger (-1,7 mio. kr.)
 • Bymidteprojektet (parallelopdrag og midlertidige aktiviteter) (0,5 mio. kr.)
 • Byggesagsgebyr lovbestemt, mindreindtægt (1,4 mio. kr.)
 • Øgede administrationsudgifter til jobcentret som konsekvens af beskæftigelsesreform (0,5 mio. kr.) - er kompenseret via bloktilskud
 • DOL (lederuddannelse), barsels- og lønpulje samt elever (-0,8 mio. kr.)

Uden for servicerammen

 • Mindreudgifter, boligstøtte (-0,7 mio. kr.)

Anlæg

 • Hjemfaldspligt på 200 mio. kr. samt ekspropriationserstatning for Quark, Ringstedbane 2. del på 6 mio. kr.

Balanceforskydninger

 • Mindreudgifter på finansforskydninger som følge af nyt skøn

Finansiering

 • Forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet, herunder efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsen (-6,3 mio. kr.) samt særtilskud til flygtning (-1,3 mio. kr. )
 • Forventet restudbetaling 2014 for tilskud vedrørende kommunens udgift til tilbagebetaling af grundskyld (-0,5 mio. kr.)
 • Tilbagebetalinger som følge af Vurderingsmyndighedens nedsættelse af vurderinger på erhvervsejendomme ved klagesagsbehandling (2,3 mio. kr.)
 • Nedjustering af lån fra 20 mio. kr. til 6,3 mio. kr. bl.a. som følge af forventede mindreudgifter til ESCO-projekt i 2015 samt reservering af låneramme til Cirklen (besluttet i KB maj 2015)

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,469 mia. kr. i 2015. Det forventede forbrug på servicerammeområderne er 2,507 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på godt 38 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2015 til 2016 på 25 mio. kr. og det forventede merforbrug forventes derfor - på nuværende tidspunkt – at være ca. 13 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I forhold til det korrigerede budget til serviceområderne udgør afvigelsen ca. 1,5 pct.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2015.

Primo likviditet 2015 (- = træk på kassebeholdning)

290,2

Budgetteret kasseforøgelse i 2015

1,6

Tillægsbevillinger i 2015 – drift inkl. overførsler fra 2014

-19,9

Tillægsbevillinger i 2015 – anlæg inkl. overførsler fra 2014

-83,1

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/6-15

172,3

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2016

Drift

25,0

Anlæg

70,0

Forventet ultimo likviditet 2015

456,0

Heraf hjemfaldspligt

199,4

Den forventede likviditet ved udgangen af 2015 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2015. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2014 til 2015.

Hertil er lagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2015. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2015 på 456 mio. kr. fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomirapporteringer behandles tillige i de respektive fagudvalg på møder i august/september.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en lovpligtig vurdering af det forventede regnskab for 2015, og er forbundet med en vis usikkerhed. Eventuelle bevillingsmæssige tiltag afventer vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2015.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 172,3 mio. kr. Merudgifter uden for servicerammen beløber sig til 18,1 mio. kr., og inden for servicerammen forventes merudgifter for 18,6 mio. kr. På anlæg forventes merindtægter på 205,6 mio. kr. og på de øvrige områder (renter, balanceforskydninger og finansiering) forventes samlede mindreudgifter på 3,3 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning.


5. Administrative procedurer for byggesagsbehandling

Beslutningstema

I forbindelse med godkendelse af en byggesag på Gl. Køge Landevej 479, blev der begået en administrativ fejl. De afledte konsekvenser er en væsentlig økonomisk byrde for kommunen. Det er vurderingen, at der er behov for opstramning af de administrative procedurer i byggesagsteamet.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

1.at de foreslåede tiltag implementeres prompte

Sagsfremstilling

Kommunens byggesagsteam har den 23. oktober 2014 givet byggetilladelse til opførelse af en værkstedsbygning på 808 m2 på ejendommen Gl. Køge Landevej 479.

Ved byggetilladelsen har byggesagsbehandleren fejlagtigt godkendt, at ejendommen bliver opført tilbagetrukket på grunden, hvilket ikke er overensstemmende med lokalplanens bestemmelser om, at erhvervs-, administrations- og udstillingsbygninger skal opføres med facade i byggelinje ud mod Gl. Køge Landevej.

Byggesagsbehandleren har erkendt, at han overså bestemmelsen i lokalplanen, som regulerer det omtalte byggeris placering på grunden.

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst har i dialog med Planchefen vurderet de nuværende procedurer, og fundet disse for utilstrækkelige, hvis lignende sager i fremtiden skal undgås. På den baggrund har direktøren for Kultur, Miljø og Vækst i samråd med Planchefen udarbejdet et sæt retningslinjer i samarbejde med afdelingens medarbejdere.

De nye retningslinjer fremgår af bilaget til sagen.

De nye retningslinjer sikrer, at kritiske byggesager, som er defineret som, etagebyggeri, erhvervssager, klagesager og sager, som har politisk bevågenhed i al almindelighed - fremover bliver gennemgået af to sagsbehandlere, forinden der træffes afgørelse i sagen.

Det er vigtigt at understrege, at mange byggesagsafgørelser beror på faglige skøn, og der vil, også i fremtiden, være afgørelser, som borgeren ikke er tilfredse med. Det er derfor vigtigt, at byggesagsteamet i disse sager er saglige og kan underbygge afgørelsen i et forståeligt sprog, så borgeren kan forstå byggesagsbehandlerens ræsonnementer for at nå en afgørelse. 

Da byggesager dels afgøres på baggrund af bestemmelserne i byplanvedtægter og lokalplaner, og på skøn - så er det vigtigt, at der er lagt en administrativ principiel linje for, hvor meget skønnene kan variere, uden, at det af borgerne opfattes som manglende ligebehandling. Den principielle linje lægges på afdelingsmøder med byggesagsbehandlerne.

Der er ingen tvivl om, at sagen er alvorlig, og det er indiskutabelt, at der er behov for opstramninger. Det er dog direktørens vurdering, at det nye regelsæt vil højne kvalitetssikringen af byggesagsbehandlingen, og fejl vil kunne undgås.

Direktøren anbefaler, at kommunens revision dels bistår med implementeringen af det nye regelsæt, dels foretager en opfølgning ved den løbende revision, med henblik på at vurdere det nye regelsæts effekt på kvalitetssikringen af byggesagsbehandlingen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Økonomiudvalget godkendte, at de foreslåede tiltag vedrørende de administrative procedurer for byggesagsbehandling implementeres, og at kompetenceplaner på Teknik- og Miljøudvalgets område forelægges på udvalgets møde i oktober.

Bilag

 1. Oplæg til kvalitetssikring af byggesagsteamets arbejdsgange og processer (docx)

6. Evaluering af lørdagsåben i Borgerservicecentret

Beslutningstema

Evaluering af lørdagsåben i Borgerservicecentret og beslutning om den fremtidige åbningstid

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at evalueringen tages til efterretning
 1. at Borgerservice fra 1. januar 2016 holder åbent 1 lørdag om måneden, fra kl. 10.00-13.00, efter en fastlagt plan. Der gives bevilling til løn på 70.000 kr., der indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene

eller

 1. at Borgerservice fortsætter med at holde åbent hver lørdag fra kl. 10.00-12.00, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og evt. andre indeklemte lørdage. Der gives bevilling til løn på 100.000 kr., der indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at udvide åbningstiden i Borgerservicecentret med 2 timer om lørdagen. Der blev afsat budget på  90.000 kr. og forsøget skal evalueres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016.

Med udgangspunkt i den bevilgede udgift til opgaven, er Borgerservice om lørdagen bemandet med 2 medarbejdere. Arbejdstiden pr. lørdag er i 2015 2½ time pr. medarbejder.

Åbningstiden er i 2015 kl. 10.00 – 12.00 på alle lørdage, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og eventuelt andre indeklemte lørdage.

Evaluering

Fra januar til og med maj måned 2015 (19 lørdage) er der foretaget i alt 595 ekspeditioner svarende til et gennemsnit på 31 ekspeditioner pr. lørdag. Størstedelen af ekspeditionerne har været udstedelse af pas (54%) og kørekort (13%).

Borgerservice vurderer, at dette antal henvendelser er noget lavt i forhold til indsatsen og mener derfor, at det vil være mere hensigtsmæssigt at der kun er åbent 1 lørdag om måneden. Åbningstiden bør så være 3 timer og bemandingen være 4 medarbejdere. Borgerservice er bekendt med, at det i andre kommuner fx Rødovre, fungerer fint med åbent 1 lørdag om måneden.

Det vurderes, at denne lørdag bør ligger rimelig fast, så det er til at huske for borgerne. Der kan udarbejdes en plan, der offentliggøres inden årets start.

For fortsat at nedsætte risikoen for røveri, kan indbetalinger kun foretages ved anvendelse betalingskort og MobilePay. Dvs. der er ingen kontanter i kassen om lørdagen.

Ordningen, hvor rådhuset åbnes og lukkes af Biblioteksbetjenten, der ligeledes kan tilkaldes efter behov, fungerer tilfredsstillende.

Borgerne udtrykker tilfredshed med muligheden for at komme om lørdagen, især børnefamilierne, der kan have svært ved at nå det på hverdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Lønudgiften er beregnet til 70.000 kr., hvis Borgerservice fra 1. januar 2016 holder åbent 1 lørdag om måneden, fra kl. 10.00-13.00, efter en fastlagt plan.

Lønudgiften er beregnet til 100.000 kr. såfremt Borgerservice fortsætter med at holde åbent hver lørdag fra kl. 10.00-12.00, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og evt. andre indeklemte lørdage.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage evaluering vedrørende lørdagsåbent i Borgerservice til efterretning.

Ad 2. og 3.

Gruppe A, O og F foreslår, at beslutningen om revision af lørdagsåbent i Borgerservice udskydes til den dialogbaserede styringsdialog, hvor Borgerservice er et af temaerne,

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at beslutningen om revision af lørdagsåbent i Borgerservice udskydes til den dialogbaserede styringsdialog.


7. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Ingen bemærkninger.


8. Personalesag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.