Referat - Økonomiudvalget den 1. juni 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 1. juni 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Besøg af Phoam Studio, præsentation af ungdomsboligprojekt på Kløverprisvej

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Godkendt.

Mikkel Dencker (O) gjorde opmærksom på, at Ivan Fogtmann (O) deltog på Økonomiudvalgets møde den 28. april 2015.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Der afholdes temamøde om ESCO projektet samtidig med temamøde om Hvidovre Bymidte den 16. juni 2015.


3. Omlægning af lån, Hvidovre almennyttige Boligselskab, afd. Bredalsparken

Beslutningstema

Udstedelse af pantebrev i forbindelse med omlægning af realkreditlån samt vedgåelse af tidligere stillede garantier skal godkendes.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning godkendes.
 2. at tidligere indgåede garantiforpligtelser for realkreditlån vedstås.

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af 4. maj 2015 har Realkredit Danmark på vegne af Hvidovre almennyttige Boligselskab, afd. Bredalsparken, ansøgt om godkendelse af udstedelse af pantebreve i forbindelse med omlægning af 8 realkreditlån.

Afdelingen kan opnå en årlig besparelse på ydelserne på ca. 297.000 kr. ved omlægningen.

Låneomlægningen forudsætter endvidere at Hvidovre Kommune vedstår de tidligere stillede garantier for realkreditlån. Iflg. økonomiafdelingens oversigt over kommunens garantiforpligtelser garanterer kommunen for 3 lån i afdelingen med en samlet garantiforpligtigelse på ca. 1,8 mio. kr.

Retsgrundlag

Godkendelse af pantebrevsudstedelse sker efter almenboliglovens § 29 stk. 1, og garanti for realkreditlån er stillet i medfør af almenboliglovens § 127 (lbkg. nr. 1023 af 21. august 2013).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning, samt at godkende, at tidligere indgåede garantiforpligtelser vedstås.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)

4. Boliganvisning - Prioritering og dispensation for kriterier

Beslutningstema

Boliganvisningen oplever stort pres på 1-2-rums lejeboliger i kommunen. Direktionen ønsker, jfr. handleplanen på voksenspecialområdet, at reducere udgifter til bl.a. anbringelse af voksne i botilbud, ved at prioritere disse borgere til billige boliger via den kommunale boliganvisning. Samtidig skal det sikres, at Hvidovre Kommunes arbejde med boligsocial politik via Boliganvisningen fortsat er succesfuld.

Dagsordenspunktet giver en detaljeret beskrivelse af udfordringerne samt et forslag til Boliganvisningens fremtidige prioritering og dispensation for kriterier.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at der kan dispenseres for kriteriet om, at borgere der anvises bolig, skal have tilknytning til Hvidovre kommune. Denne dispensation gælder kun for anbragte voksne efter Lov om Social Service §§ 107, 109 og 110 som omhandler midlertidig boplacering
 2. at den nuværende praksis hvor borgere, prioriteret af Børne- og Velfærdsforvaltningens voksenspecialområdet, får anvist hver fjerde af Boliganvisningens billige 1-2 rums boliger i ”øvrige Hvidovre”, fortsætter
 3. at ordningen, jf. pkt. 1. og 2., foreløbig gælder 1 år  og derefter evalueres

Sagsfremstilling

Direktionen har drøftet den aktuelle situation, hvor Børne- og Velfærdsforvaltningens specialiserede voksenområde har store udgifter til anbringelse af voksne, der er klar til hjemgivelse til egen bolig. Der er derfor behov for, at der anvises en billig bolig til disse borgere, der ikke længere har behov for at bo i særligt botilbud.

Visse af de anbragte voksne, opfylder ikke Boliganvisningens godkendte kriterie om tilknytning til Hvidovre Kommune og er derfor ikke opskrevet i øjeblikket.

Samtidig har den kommunale boliganvisning i øvrigt en meget stor efterspørgsel efter boliger og specielt de billige 1-2-rums boliger, fra borgere, der opfylder de godkendte kriterier for opskrivning på kommunens venteliste bl.a. ældre, syge, skilsmisseramte og herunder også flygtninge, der i følge lovgivningen har krav på en bolig.

Den nuværende praksis og de aktuelle dilemmaer er beskrevet nedenfor.

Som det fremgår, er der mange hensyn at tage, så Boliganvisningen både tilgodeser de særlige borgere fra bl.a. det specialiserede voksenområde, men også de borgere i kommunen, der i øvrigt har akut behov for en bolig.

Problemstillingen er særlig aktuel for de billige 1-2 rums boliger i Øvrige Hvidovre (områder i kommunen, der ikke er Avedøre Stationsby og Egevolden II), da boliger i Avedøre Stationsby og Egevolden II på grund af huslejens størrelse og det politiske ønske om en balanceret boligsocial udvikling, som udgangs-punkt ikke anvises til denne målgruppe.

Konsekvensen af indstillingen vil være, at hver fjerde af de billige 1-2-rums boliger i Øvrige Hvidovre i 2015 fortsat anvises til borgere, der er prioriteret af voksenspecialområdet området og de øvrige vil blive anvist til flygtninge / andre borgere fra akutlisten / ventelisten.

Der vil dog  være flere borgere tilknyttet voksenspecialområdet området på ventelisten, da borgere uden tidligere tilknytning til Hvidovre Kommune, herefter også vil kunne optages på listen.

Den nuværende boliganvisningspraksis og overblik over boliganvisning i 2013 og 2014

Lejligheder, som Hvidovre Kommune har anvisningsret over:

-25% af de ledige lejemål i de almene boligbyggerier i kommunen

-100% anvisningsret til lejlighederne i Avedøre Stationsby og Egevolden II. (I 1997 indgik Hvidovre Kommune en aftale med KAB om 100% anvisningsret i Avedøre Stationsby og i 2007 en aftale med KAB om Egevolden II med ønsket om at sikre en mere balanceret boliganvisning og dermed en mere positiv boligsocial udvikling i områderne).

Pr. januar 2015 udgjorde ventelisten på boliger 1307 borgere, heraf var 1059 opskrevet til familiebolig (1-5 rum) og 248 til ungdomsbolig.

Af de 1059, der var opskrevet til familiebolig udgjorde ventelisten til Avedøre og Egevolden 447 borgere og 612 til Øvrige Hvidovre.

Hvidovre Kommune havde pr. januar 2015 en akutliste, der udgjorde 79 af de 1307.

Akutlisten består af borgere, der akut ikke har et sted at bo / ikke har råd til at bo i nuværende bolig, som fx ældre, der sælger bolig, flygtninge, anbragte voksne, som er klar til hjemgivelse, skilsmisse, sygdom og borgere på kontanthjælp, der har behov for billigere bolig.

I øjeblikket har Hvidovre Kommune 3 flygtninge på akutlisten, som også søger torumsbolig. De har pt. ophold på Belægningen.

På grund af stigende flygtningestrømme forventes en yderligere stigning i antallet af flygtninge i den kommende tid. Det forventes, at størstedelen af disse flygtninge er enlige med behov for en mindre torumsbolig.

Anviste boliger i 2013 og 2014

2013

2014

I alt anviste boliger (alle typer)

502

451

Heraf:

   Avedøre Stationsby

301

282

   Egevolden II

22

19

   Øvrige Hvidovre

179

150

Anvist i Avedøre Stationsby, fordelt på typer:

       Hybler (ungdomsboliger)

66

45

       1-rums bolig

11

16

       2-rums bolig

89

86

       3-rums bolig

66

76

       4-rum bolig

62

50

       5-rums bolig

7

9

Anvist i Egevolden II, fordelt på typer:

       2-rums bolig

8

9

       3-rums bolig

7

4

       4-rum bolig

7

6

Anvist i Øvrige Hvidovre, fordelt på typer:

       Hybler og 1-rums boliger

27

22

       2-rums bolig

52

43

       3-rums bolig

79

57

       4-rum bolig

21

27

       5-rums bolig

0

1

En gennemgang af de anviste 2-rums boliger i Øvrige Hvidovre har vist, 13 ud af 52 boliger i 2013 (25%) og 11 ud af 43 boliger i 2014 (25%) er blevet anvist til borgere, prioriteret af Børne- og Velfærdsforvaltningens SSB område.

Aktuelle dilemmaer

1)Behov for boliger - et redskab til at reducere merforbrug på det specialiserede voksenområde

Børne- og Velfærdsforvaltningen har på baggrund af interne analyser redegjort for, at anvisning af en torumsbolig i egen kommune vil have to formål;

-væsentlig reduktion i udgifterne til herberg og krisecentre

-mulighed for hjemtagning af borgere fra midlertidige boligtilbud

Aktuelt i oktober 2014 vurderes, at der er ti sager, hvor der kunne udvisiteres fra et socialt tilbud til egen bolig/torumsbolig. Disse sager udgør en udgift på 221.000 kr. per måned, hvor de opholder sig på det specialiserede tilbud. De drejer sig om borgere, der nu har et midlertidigt tilbud og nu har opnået så meget selvstændighed, så de kan være i egen bolig.

Disse borgere har ikke pension som forsørgelsesgrundlag, og der er på den baggrund en interesse i bolig set ift. beskæftigelse.

Børne- og Velfærdsforvaltningen gør opmærksom på, at det mest optimale ville være, at, at der kunne anvises en bolig inden ophold i midlertidigt botilbud.  Der er videnskabelig dokumentation for, at unge med eksempelvis psykiatriske diagnoser, der støttes rigtigt i ungdomsårene i egen bolig har langt større mulighed for at fastholde kontakten til uddannelse og arbejdsmarkedet. Anvisning af egen bolig med støtte skal derfor ses som en forebyggende indsats i forhold til at mestre eget liv, og dermed undgå botilbud af længerevarende karakter.

Såfremt der ikke kan anvises en bolig før midlertidigt ophold i botilbud, har forvaltningen mulighed for at støtte borgeren enten med socialpædagogisk støtte eller Housing-first i forbindelse med etablering i egen bolig. Indsatsen er oftest rettet mod både det at lære at betale for boligen, men også støtte til at have et socialt liv herunder uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Anvisning af en selvstændig bolig skal derfor ses dels som værende den optimale hjælp til borgeren ligesom, det også er en forudsætning for, at forvaltningen kan tilbyde et alternativ til ophold i botilbud.

Børne- og Velfærdsforvaltningen bemærker endvidere, at kriteriet ift. manglende tilknytning til Hvidovre er en udfordring for eksempelvis borgere;

-der er tilflyttet kollegiet fra en anden kommune, hvorefter de kort tid efter falder ud af uddannelsessystemet grundet eksempelvis psykisk sygdom.

-Der er flyttet ind hos en kæreste/ og eller co-adresse for kort tid efter at melde sig boligløs.

Det er derfor nødvendigt, at der dispenseres for tilknytningskriteriet, hvis der skal kunne anvises bolig til denne gruppe af borgere.

2) Tildelingskriterierne som redskab til at fastholde en balanceret boligsocial udvikling 

Hvidovre Kommune har aftaler med KAB om 100% anvisning i Avedøre Stationsby og Egevolden II og har på den baggrund arbejdet målrettet med at sikre en balanceret boligsocial udvikling i området. Disse boligområder er derfor ikke relevante i forhold til anvisning af boliger til borgere fra voksenspecialområdet området bl.a. som følge af kriteriet om fast fuldtidsarbejde.

Det øvrige Hvidovre er udfordret i forhold til en balanceret boligsocial udvikling. Bl.a. er Frihedens Boligselskab presset med mange ressource-svage borgere. En stigmatisering af andre boligområder i øvrige Hvidovre er på den baggrund en risiko. 

Samarbejdet med boligselskaberne fungerer i dag godt og konstruktivt, men boligselskaberne bemærker også, at Hvidovre Kommune for nuværende anviser flere ressourcesvage borgere med bl.a. sprog- og adfærdsproblemer. Ved en udvikling mod anvisning af flere ressourcesvage - eksempelvis psykisk syge voksne - i det øvrige Hvidovre, kan vi forventeligt risikere, at samarbejdet med boligselskaberne bliver vanskeliggjort, idet boligselskaberne aktuelt ikke har sammenfaldende interesser med kommunen.

I 2013 og 2014 er ca. 25 % af de billige 2-rums boliger blevet anvist til borgere tilknyttet voksenspecial området. Det vurderes, at denne fordeling også kan forsvares i 2015.

Hvis andelen bliver større, vil det bl.a. have den konsekvens, at øvrige personer på ventelisten, som søger en lille billig bolig, eksempelvis ældre, syge og skilsmisseforældre, vil skulle stå længere tid på ventelisten. Ligesom presset på akutlisten vil være større og betyde, at bl.a. flygtninge vil skulle stå længere tid på venteliste. Disse flygtninge medfører allerede væsentlige udgifter, og usikkerheden om fremtidens flygtningestrøm til Hvidovre er stor. Det er nu udmeldt, at Hvidovre Kommune skal modtage 22 flygtninge i 2015.

Pga. stigende pres på 1-2 rums boliger kan Boliganvisningen være nødsaget til at anvise eksempelvis 3-rums boliger til enlige, hvilket betyder større udgifter til boligstøtte.

Der vil blive evalueret på beslutningen efter ca. 1 år. Evalueringen forelægges Økonomiudvalget i Maj  2016.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger mv.

§ 59

Stk. 1 (Uddrag)

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende

boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet

Stk. 2 (Uddrag)

Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og

beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Stk. 3 (Uddrag)

Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, dog således at kommunalbestyrelsen anvender de pågældende ungdomsboliger til løsning af unges boligsociale

problemer i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendte tildelingskriterier (Formulering fra kommunens hjemmeside)

Lejlighederne i Hvidovre Kommune anvises efter en række tildelingskriterier, som ØU har godkendt i april 2013.

Kriterier for borgere, der bor i Hvidovre Kommune i egen bolig

·Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig

·Personer, der på grund af sygdom eller handicaphar brug for anden bolig

·Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig

·Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig

·Unge, der bor i ungdomsbolig og er i fast arbejde

Kriterier for borgere fra andre kommuner

·Alle voksne i husstanden skal være i fast fuldtidsarbejde

·Der kan kun anvises til Avedøre Stationsby og Egevolden II, hvor vi har fuld anvisningsret

·Anvisningen sker på baggrund af en individuel vurdering.

Kriterier for ungdomsboliger

·Personer, der er i gang med en SU-berettiget uddannelse

·Personer, der går på produktionsskole

·Personer, der har en elev- eller læreplads.

Hvornår kan kommunen IKKE hjælpe?

·Hvis du bor på en midlertidig adresse

·Hvis du bor i et tidsbegrænset lejemål

·Hvis du har taget ophold hos familie eller venner.

Du kan ikke blive skrevet op, hvis dit boligproblem er forudsigeligt eller opstået i en anden kommune.

Økonomiske konsekvenser

I oktober 2014 var der 10 sager, hvor borgere kunne hjemtages fra boligsociale tilbud. Disse 10 sager udgjorde en udgift på 221.000,00 kr. pr. måned.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at besparelsen på hjemtagelse af borgere til egen bolig kan variere fra sag til sag, da enhedspriserne for tilbuddene er forskellige, selv indenfor samme kategori, ligesom behovet for støtte i forbindelse med flytning til egen bolig kan variere fra borger til borger. I det følgende beskrives to eksempler, hvor det vil være økonomisk fordelagtigt at hjemtage en borger til eget hjem samtidig med at borgeren får muligheden for at opbygge et selvstændigt liv eventuelt med støtte fra forvaltningens personaler.

Flytning fra herberg

Gennemsnitsprisen for ophold på et herberg udgør ca. 38.000 kr. pr. måned. Ved hjemtagelsen af en sådan borger, vil reduktionen i udgifterne oftest være tilsvarende, da disse borgere fremadrettet kan flytte til egen bolig med et minimum af hjælp over en kort periode. Det kan eksempelvis være støtte fra forvaltningens housing-first team, som er et etableret tilbud i forvaltningen. 

Flytning fra botilbud

Et andet eksempel kan være, at en borger hjemtages fra midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service, hvor gennemsnitsprisen udgør ca. 45.000 kr. om måneden.  Borgere, der hjemtages fra disse tilbud, vil ofte have behov for støtte over længere eller kortere perioder i form af dagtilbud, socialpædagogisk støtte i eget hjem og muligvis hjemmepleje. Disse udgifter vil gennemsnitligt udgøre en udgift på 20.000 kr. om måneden. Den månedlige reduktion af udgifterne vil derfor udgøre ca. 25.000 for en borger ved fraflytning af midlertidigt botilbud.

Opgørelse over antal personer i § 109 og § 110 fra 2012 til dato

Antal personer

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015 (april)

Kvindekrisecentre (§ 109)

24

30

20

8

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)

78

53

49

25

I alt

102

83

69

33

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Punktet udsættes til mødet i august.


5. Fastsættelse af retningslinjer for udvalgsrejser

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om retningslinjer for udvalgsrejser og tilhørende budget for udvalgsrejser.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende retningslinjer for udvalgsrejser
 2. at godkende at det i forbindelse med budgetbehandling for 2016 drøftes at afsætte 840.000 til udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg i Hvidovre Kommune har mulighed for at tage på udvalgsrejser. I denne sagsfremstilling præsenteres nye retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune.

Baggrund

Med henblik på at ensarte vilkårene for udvalgenes rejser, fremlægger forvaltningen hermed forslag til retningslinjer for udvalgenes rejser.

Det er forvaltningens vurdering, at der er faglige gevinster ved politiske studieture. Der er derfor i de nye retningslinjer fokuseret på, at der i ansøgningen forelægger en beskrivelse af det faglige udbytte og merværdi ved udvalgenes rejser. Dette sker med henblik på at sikre, at der er sikkerhed om de faglige gevinster, samt at udgifterne er proportionale med det faglige udbytte.

I retningslinjerne er det fremhævet, at Økonomiudvalget og de stående udvalg i Hvidovre Kommune kan foretage rejser for at udvikle den faglige viden om udvalgenes områder.

Retningslinjer

I det følgende gennemgås administrationens forslag til retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune. De endelige retningslinjer for udvalgenes rejser er beskrevet i notat (bilag).

 1. Hvert udvalg kan foretage én rejse til udlandet eller i Danmark i valgperioden, betalt af afsatte driftsmidler.
 2. Økonomiudvalget skal godkende den enkelte rejse.
 3. Ansøgningsskema, med program og budget for rejsen, fremsendes til Økonomiudvalget, som hovedregel i foråret ved rejser i efteråret og fremsendes i efteråret ved rejser i foråret.
 4. I ansøgningen til Økonomiudvalget beskrives temaet for rejsen, det strategiske formål med rejsen samt den ønskede effekt, med henblik på at skabe sikkerhed om udbyttet af udvalgsrejsen.
 5. Udvalgene anvender Økonomi- og Stabsforvaltningens ansøgningsskema, med henblik på at sikre ensartethed og passende informationsbehov til brug for beslutning i Økonomiudvalget.
 6. Kommunalbestyrelsen rejsekonto kan maksimalt afholde en udgift på 15.000 kr. pr. deltager, pr. 4. år.
 7. Kommunalbestyrelsen rejsekonto kan afholde udgiften til 1-3 embedsmænds deltagelse i den enkelte rejse. 
 8. Når rejsen er afholdt skal der udarbejdes regnskab til den budgetansvarlige afdeling (Borgmesterkontoret).

Budget og økonomi

Administrationen foreslår, at der kan afholdes 15.000kr. pr. medlem af Kommunalbestyrelsen pr. valgperiode til udvalgsrejser.

Budgettet for forestående udvalgsrejser fremsendes og godkendes af Økonomiudvalget, sammen med ansøgningsskema. Efter gennemførelsen af rejsen, fremsendes regnskab til Borgmesterkontoret, der offentliggør regnskabet på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Der er ingen regler om udvalgenes rejser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 15.000 kr. pr. medlem af pågældende udvalg, i alt 840.000 kr. hvert fjerde år (pr. ny valgperiode) til udvalgsrejser svarende til 38 udvalgspladser og max 3 embedsmænd pr. udvalg (18 embedsmænd). I alt 56 deltagere. Budgettet for forestående udvalgsrejser fremsendes og godkendes af Økonomiudvalget, sammen med ansøgningsskemaet.

Budgettet kræver en tillægsbevilling til Økonomi- og Stabsforvaltningens ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende nye retningslinjer for udvalgsrejser.

Ad 2.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at det i forbindelse med budgetbehandling for 2016 drøftes at afsætte 840.000 til udvalgsrejser.

Bilag

 1. Retningslinjer for udvalgsrejser i Hvidovre Kommune 2.pdf (pdf)

6. Bytoften 29 - anvendelsesmuligheder

Beslutningstema

Fremtidig anvendelse af adressen Bytoften 29.

Ansøgning om tillægsbevilling på 150.000 kr. til at afsøge det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved den besluttede anvendelse.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvad adressen Bytoften 29 fremover skal anvendes til
 2. at der til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved den besluttede anvendelse gives tillægsbevilling på 150.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Anvendelsesmuligheder for Bytoften 29, 2650 HvidovreEjendommen på Bytoften 29 bliver ledig, idet Justitsministeriet har opsagt lejemålet per 1. januar 2016. Politiet fraflytter bygningerne allerede 1. april 2015.

Hvidovre Kommune er ejer og udlejer af ejendommen. KTMA beder Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tage stilling til matriklens videre anvendelse.

Som baggrund for en beslutning anføres herunder ejendommes stamdata og anvendelsesmuligheder samt økonomiske scenarier herfor.

Ejendommens rammebetingelser
Ejendommen ligger på matrikel nr. 45b.
Adresse er Bytoften 29, 2650 Hvidovre.
Matriklens samlede areal udgør 3.938 m2

Der er to bygninger på ejendommen.

Plangrundlag
Ifølge Hvidovrekortet.dk er området i kommuneplanen udlagt til offentlige formål, men nærområdet er ifølge lokalplan H3 udlagt til blandet bolig og erhverv. Der skal eventuelt dispenseres fra /ændres i lokalplanen, såfremt ejendommen skal ændre anvendelse. Dette kræver en nærmere granskning. Tidsrammen for ændring af lokalplanen er ca. 1 år.

Bebyggelsesprocenten er jf. kommuneplanen på 50 %, dvs. at grunden må bebygges med knapt 2000 m2 (3.938 m2 X 0.5 = 1969 m2). Der kan i visse tilfælde dispenseres for bebyggelsesprocenten. Dette kan undersøges nærmere.

Bygningerne
På grunden findes to bygninger. Den ene bygning (A) er fra 1940’erne (den nye) og består af kælder, stue og 1. sal.

Den anden bygning (B) (den gamle) er bevaringsværdig i kategori 4 (middel bevaringsværdi). Poul Sverrild fra Forstadsmuseet har oplyst, at bygningen stammer fra 1902  - og ikke fra 1886 som angivet tidligere i mødesag. Desuden oplyser han, at både bygning og have har stor kulturhistorisk værdi og bør lades urørte. Bygningen har fungeret som skole frem til 1924 og herefter fungeret som Hvidovre Rådhus frem til 1955. Poul Sverrild skriver, at ” Hus og have udgør sammen ét af de meget få helstøbte offentlige anlæg i Hvidovre med stilhistoriske rødder.” Der skal i den forbindelse vurderes, hvilke ydre og indre ændringer der må foretages ved en renovering og evt. ændret planløsning. Dette er på nuværende tidspunkt ikke afklaret og den endelige beslutning vil skulle træffes af Teknik og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Derudover findes en mellembygning, der forbinder bygning A og bygning B.

Udearealet
Udearealet er udlagt som grønt areal øst for den gamle bygning, og er asfalteret med parkeringspladser mellem og langs de to bygninger. Der er adgang til matriklen fra Bytoften og fra Hvidovregade. Se venligst luftfoto fra Hvidoverkort.dk i bilag 1.

Grunden betragtes som lettere forurenet og kræver en nærmere undersøgelse. Her gøres opmærksom på, at udearealet bl.a. til brug for 0-6 årige skal dokumenteres rent i den øverste ½ meter jordbund. Eventuelle udgifter til oprensning af jordbund kendes ikke og er ikke med i vedlagte estimat.
Der er fjernvarmeforsyning på ejendommen.

Bygningernesstand
Bygning A, den nye bygning: Taget er i meget dårlig stand og utæt. Facader er pudset murværk, udført inden for de seneste 10 år, så eventuelle skader kan ikke umiddelbart ses. Vinduerne er i meget dårlig stand og bør udskiftes, da de ikke vurderes at kunne renoveres. Sokkel og fundamenter har revnedannelser, muligvis på grund af gamle sætningsskader. Indvendigt er der bærende og stabiliserende vægge, som vurderes ikke umiddelbart kan fjernes. Dette medfører begrænsninger i planløsninger. Kloakken (fælles system) er skiftet i gården i 2014.
Konklusion: Bygningens generelle tilstand er dårlig.

Bygning B, den gamle bygning: Taget er for nogle år siden skiftet fra gamle tagsten til tagpap. Murværk i facader er i god stand. Vinduer trænger til renovering eller udskiftning, synlig del af sokkel/fundament er i god stand. Indvendigt er der bærende murstensvægge, som umiddelbart vurderes ikke kan fjernes. Dette medfører begrænsninger i planløsninger. Kloakken (fælles system) er skiftet i gården i 2014.
Konklusion: Bygningens generelle tilstand er middel.

Imellem bygningerne ligger en varmecentral i jorden / kælderplan. Denne er ramt af fugt og regnvands indtrængen (muligvis pga. højt grundvand kombineret med regnvand).

AnvendelsesmulighederEjendomsafdelingen gør i det følgende rede for nogle mulige anvendelser af Bytoften 29. Der ses på følgende muligheder: Plejebolig, daginstitution og ungdomsbolig. Der kunne være andre anvendelsesmuligheder. En afdækning af brugerbehov med input fra alle 3 forvaltninger kunne vise det fulde behov og anvendelighed.
I forhold til afdækning af behov skal der her gøres opmærksom på tidsperspektivet i forbindelse med et byggeprojekt. Afhængig af renoveringens/byggeriets omfang kan ejendommen først benyttes til det besluttede formål efter 2-3 år fra en projektbevilling gives.

Muligheden for - samt provenuet ved - at sælge ejendommen er ikke undersøgt i denne forbindelse.

ArealerUdgangspunktet for de følgende opgørelser bygger på BBR tal.
BBR oplyser et grundareal på 3.938 m2.
BBR oplyser et brutto bebygget areal på 1.602 m2 uden kælder
Bygningernes samlede nettoareal udgør 1.413 m2 uden kælder

Det eksisterende byggeri har en bebyggelsesprocent på 40%.

Ved en fuld udnyttelse af bebyggelsesprocenten på 50 % kan der bygges 3.938 m2 x 0,5 = 1.969 m2 brutto.

Bygningernes fodaftryk på matriklen udgør i dag 886 m2 .
Det efterlader et udeareal på 3.052 m2.

Hvad er der plads til på matriklenHerunder følger en vurdering af, hvor mange pladser der kan skabes ved de ovennævnte anvendelsesmuligheder.

Plejebolig 65 m2/ per beboer (bruttoareal, - uden personaleareal)
I Lov om individuel boligstøtte fremgår det af § 12, at borgere i ældreboliger såvel som andre boliger, kan opnå boligstøtte til 65 m² - samt til yderligere 20 m² for ægtepar. Heri er ikke indregnet eventuel plads til personale ej heller eventuelle fælles faciliteter *Se venligst bilag, note 1) for reference.
Det svarer til:
ca. 24 normale plejeboliger for enlige uden handikap i det eks. byggeri
ca. 30 normale plejeboliger for enlige uden handikap i nybyggeri

Institutionsplads 105 m2 per gruppe (min. nettoareal uden personale og køkken) En gruppe svarer til enten 12 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn. En gruppe kan disponeres alt efter behov for integrerede grupper.
Se venligst underliggende beregninger i bilag 1, note 2) samt notat til direktionen den 3. 12.2014 omkring anvendelse af Bytoften 29.
Det svarer til:
ca. 10 børnegrupper i det eksisterende byggeri
ca. 12 børnegrupper i nybyggeri

Ungdomsbolig 50 brutto m2 (med eget bad og køkken uden fællesrum)
En ungdomsbolig er typisk på 50 brutto m2, svarende til 40 - 45 netto m2 .
Se venligst bilag, note 3) for reference.
Det svarer til:
ca. 32 ungdomsboliger i det eksisterende byggeri
ca. 39 ungdomsboliger i nybyggeri

Brugerinteresser/behov

Brugerinteresser og behov er på nuværende tidspunkt ikke afdækket for alle fagområder.

Børne- og velfærdsforvaltningen er interesserede i at benytte Bytoften 29 til institution Børne- og Velfærdsforvaltningen informerer om, at der i Nord/Midt Hvidovre er et stort pres på 0-6 års institutionerne. Det er det pasningsområde, hvor der på nuværende tidspunkt er størst pres på pladserne. Endvidere er der flere af de nuværende bygninger, som ikke lever op til den ønskede standard. I 10-års planen er det beskrevet, at der skal bygges et nyt "Kernehuset", hvorefter flere utidssvarende institutioner vil kunne nedlægges.


Børne- og velfærdsforvaltningen ser således Bytoften 29 som et stort aktiv i denne forbindelse. Beliggenheden er helt central i forhold til borgernes brug af en evt. ny institution. Den vil ligge tæt på det eksisterende ”Kernehuset”, og vil derfor kunne optage børn herfra. Samtidig vil Børne- og velfærdsforvaltningen kunne udfase nogen af de institutioner, som ikke lever op til den ønskede standard jf. 10 års planen.


Hvis ikke Børne- og velfærdsforvaltningen kan anvende Bytoften 29, fås en stor udfordring i området, da der ikke umiddelbart er nogen ledige byggegrunde. Det betyder, at kommunen vil få svært ved at udbygge i Nord/Midt til den ønskede kapacitet.

I øjeblikket får Børne- og velfærdsforvaltningen mange borgerhenvendelser, da de er utilfredse med, at de ikke kan få plads i Nord/Midt. Børne-, og velfærdsforvaltningen skal derfor snarest have fundet en løsning på kapacitetsudfordringerne i området.


Brugerinteresser og behov på de øvrige områder eller ved anden anvendelse, er på nuværende tidspunkt ikke afdækket.

Direktionen anbefaler på baggrund af de data, der foreligger fra sektoranalyse og daginstitutionsanalyse, at Bytoften 29 anvendes til børneinstitution.

Scenarier
Der er følgende 3 scenarier for udvikling og konvertering til anden anvendelse af Bytoften 29:

a) Renovere de eksisterende bygninger
b) Nedrive de eksisterende bygninger
c) Kombination af a) og b)

a) Renovere de eksisterende bygninger
Ved renovering skal tag, facader, dræn omkring fundament, tekniske installationer, bærende konstruktioner gennemrenoveres/udskiftes. Indvendigt skal der etableres nye vægge, lofter, gulve, døre og tekniske anlæg. Elevatorer skal etableres for tilgængelighed. Afhængigt af anvendelsesformål kommer der herudover udgifter til f.eks. etablering af produktionskøkken, personale-faciliteter og bade- og toiletfaciliteter. Bygningernes aktuelle stand spiller en stor rolle for hvor meget der kan genanvendes ved en renovering. Den umiddelbare vurdering er, at det kun er råhusene (ydermur og bærende konstruktioner), der kan genanvendes. Resten skal bortskaffes efter gældende regler på området herunder eventuel forurening, som asbest, PCB, blyholdigt maling mv.

b) Nedrive de eksisterende bygninger
Ved nybyggeri skal eksisterende ejendomme nedrives og bortskaffes efter gældende regler på området herunder eventuel forurening, som asbest, PCB, blyholdigt maling mv. Grunden ryddes og klargøres for nyt byggeri.

c) Kombination af a) og b) - Nedrive bygning A, den nyere bygning og renovere bygning B, den gamle bygning:
Ved en kombination af scenarie 1) og 2) vil alle nævnte arbejder komme i spil.

Tidsperspektivet for alle 3 scenarier vurderes til at ville ligge på mellem 2½-3 år fra en projektbevilling.

Prisestimater
Prisestimater for anvendelser ved dels renovering og nybyggeri er baseret på følgende forudsætninger

Bygningsreglement 2015 Det forudsættes, at der renoveres eller nybygges ud fra det nyeste bygningsreglement 2015.

Inkluderet i estimater er tekniske installationer og niveaufri adgang og tilgængelighed.
Ekskluderet i estimater er udgifter til en eventuel oprensning og bortskaffelse af forurenet jord (specielt for daginstitutioner) samt inventar.

Se venligst bilag, note 5) for flere detaljer omkring estimater.

Scenarie A
Renovering af eksisterende byggeri

Min-max pris

Anlægs-omkostninger

Estimerede pladser

Børneinstitution

35.204

10 gr.

49.591

10 gr.

Ungdomsbolig

32.757

32

42.552

32

Plejebolig

37.961

24

48.674

24

Note: En gruppe består af 10 børn for en vuggestue og 20 børn for en børnehave.

Scenarie B
Nybyggeri med fuld bebyggelse

Min-max pris

Anlægs-omkostninger

Estimerede pladser

Børneinstitution

40.861

12 gr.

56.172

12 gr.

Ungdomsbolig

38.348

39

48.737

39

Plejebolig

41.913

30

55.255

30

Note: En gruppe består af 10 børn for en vuggestue og 20 børn for en børnehave.


Scenarie C

Kombination renovering og nybyg m. fuld bebyggelse

Min-max pris

Anlægs-omkostninger

Estimerede pladser

Børneinstitution

39.537

11

54.848

11

Ungdomsbolig

37.024

36

47.413

36

Plejebolig

41.368

28

53.931

28

Forskellen mellem minimum pris og maksimum pris er kvalitetsniveau i byggematerialer, indeklima, energi, arkitektur og design, samt mængden af disse kvaliteter i byggeriet.

Vær opmærksom på en difference i kvadratmeter ved hhv. renovering og nybyg / kombineret byg.

Ved nybyggeri /kombineret byg kan byggeprocenten udnyttes fuldt ud, hvilket muliggør flere kvadratmeter og dermed flere pladser.

Derudover kan der i nybyggeri arbejdes med fleksible planløsninger, som giver en bedre udnyttelse per m2.

Retsgrundlag

Såfremt matriklen skal skifte anvendelsesformål, skal der undersøges om der skal dispenseres eller ændres i lokalplan for området.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke relevante politiske sager omkring ny anvendelse af Bytoften 29.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tillægsbevilling på 150.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved den besluttede anvendelse.

De i sagen fremlagte økonomiske estimater er vejledende. De økonomiske konsekvenser kan forelægges efter en grundigere totaløkonomisk betragtning for valgte anvendelse.

Miljømæssige konsekvenser

Såfremt Bytoften 29 skal anvendes til børneinstitution er der skærpede krav til oprensning af jord ved en eventuel forurening.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

Borgmesteren foreslå, at sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2015, og udvalgets møde starter på Bytoften 29 med en besigtigelse.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2015

Sagen udsat til politisk drøftelse. Sagen genoptages i maj 2015. Der udarbejdes et notat hvordan bygningen er undersøgt/gennemgået. Notatet udarbejdes hurtigst muligt. Derudover udarbejdes yderligere behovsanalyse for henholdsvis daginstitutionspladser (bygget på 10 årsplanen) og ungdomsboliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at gruppe C ønsker bygningen solgt som helhed.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at adressen Bytoften 29 anvendes til daginstitutioner, samt at der afgives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved anvendelsen af bygningen til daginstitution.

Bilag

 1. Noter-Bytoften 29, Anvendelsesmuligheder (pdf)
 2. Bytoften 29 visuel vurdering af bygninger (docx)
 3. Notat _behovsanalyse fra BV samt undersøgelse af bygninger fra KTMA (pdf)
 4. Behovsanalyse ungdomsboliger (pdf)

7. Teknisk servicefunktion og lejeindtægt fra Hvidovre Privatskole på Sønderkær

Beslutningstema

Den tekniske servicefunktion på Sønderkær foreslås opnormeret med ti timer set i lyset af Hvidovre Kommunes og Hvidovre Privatskoles sambrug af Sønderkær fra og med den 1. august 2015. Dette foreslås finansieret af lejeindtægten fra Hvidovre Privatskole. Desuden foreslås det, at funktionen overflyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives tillægsbevilling (indtægt) på 415.000 kr. i 2015 til lejeindtægt fra Hvidovre Privatskole på Sønderkær og at indtægten på 995.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2016-2019
 2. at den tekniske servicefunktion opnormeres med 10 timer ugentligt fra 1. august 2015 og at der hertil gives udgiftsbevilling  på 69.000 kr. i 2015 og at udgiften på 138.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2016-2019, og udgifterne finansieres af lejeindtægten fra Hvidovre Privatskole
 3. at den tekniske servicefunktion på Sønderkær overflyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 1. august 2015 og at der hertil omplaceres 83.000 kr. i 2015 fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget og at omplaceringen indarbejdes i budget 2016-2019, svarende til 198.800 kr. årligt
 4. at der gives indtægtsbevilling på Hvidovre Privatskoles andel af teknisk servicefunktion på Sønderkær på 29.000 kr. i 2015 og at indtægten på årligt 68.000 kr. indarbejdes i budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Det foreslås, at den nuværende tekniske servicefunktion på Sønderkær fra og med 1. august 2015 varetages af Hvidovre Stadion med 30 timer ugentligt.

Hvidovre Stadion vil yde teknisk service fra kl. 7 – 13 eller kl. 8 – 14 på Sønderkær. Efter kl. 13/14 kan der tilkaldes hjælp fra det øvrige personale på Hvidovre Stadion.

Dette vil betyde en ændring i forhold til den nuværende tekniske servicefunktion siden Sønderkær lukkede ned som offentlig skole i 2013. Praksis har siden dette tidspunkt været en teknisk servicefunktion på ca. tyve timer om ugen, varetaget af teknisk servicepersonale ansat under Gungehusskolen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde 28. april 2015 godkendt indgåelse af lejekontrakt med Hvidovre Privatskole i Sønderkær.

Kommunalbestyrelsen har på møde 25. februar 2014 givet tillægsbevilling på 200.000 kr. årligt i 2014 og frem til teknisk servicefunktion på Sønderkær. Med den reducerede lønfremskrivning i 2015 er bevillingen reduceret til 198.800 kr. fra 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges netto om en indtægtsbevilling på 375.000 kr. i 2015 til forøgelse af kassebeholdningen. Helårseffekten på netto 925.000 kr. (indtægt) foreslås indarbejdet i budget 2016-2019 fra 2016 til forøgelse af kassebeholdningen.

2015

2016 og frem

Lejeindtægt

-415.000

-995.000

Opnormering af teknisk servicefunktion

69.000

138.000

Hvidovre Privatskoles andel af teknisk servicefunktion

-29.000

-68.000

Forøgelse af kassebeholdning

-375.000

-925.000

- = indtægt

Der søges samtidig om omplacering af driftsbudget til den tekniske servicefunktion på 83.000 kr. i 2015 fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Omplacering af helårseffekten på 198.800 kr. foreslås indarbejdet i budget 2016-2019 fra 2016.

Opnormeringen af den tekniske servicefunktion med 69.000 kr. i 2015 og 138.000 kr. i de efterfølgende år foreslås finansieres af lejeindtægten fra Hvidovre Privatskole.

Personalemæssige konsekvenser

Stillingen som teknisk servicefunktion på Sønderkær foreslås opnormeret fra 20 timer til 30 timer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der gives tillægsbevilling (indtægt) på 415.000 kr. i 2015 til lejeindtægt fra Hvidovre Privatskole på Sønderkær og at indtægten på 995.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2016-2017.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at den tekniske servicefunktion opnormeres med 10 timer ugentligt fra 1. august 2015 og at der hertil gives udgiftsbevilling på 69.000 kr. i 2015 og at udgiften på 138.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2016-2017, og udgifterne finansieres af lejeindtægten fra Hvidovre Privatskole.

Ad 3. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at den tekniske servicefunktion på Sønderkær overflyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget pr. 1. august 2015 og at der hertil omplaceres 83.000 kr. i 2015 fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget og at omplaceringen indarbejdes i budget 2016-2017, svarende til 198.800 kr. årligt.

Ad 4. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der gives indtægtsbevilling på Hvidovre Privatskoles andel af teknisk servicefunktion på Sønderkær på 29.000 kr. i 2015 og at indtægten på årligt 68.000 kr. indarbejdes i budget 2016-2017.


8. Samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til det foreslåede indhold i allonge 2015 for samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen samt tage Væksthus Hovedstadsregionens  kommunerapport 2014 for Hvidovre til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage allonge 2015 til samarbejdsaftalen mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Hvidovre Kommune til efterretning
 2. at tage Væksthus Hovedstadens kommunerapport 2014 for Hvidovre til orientering

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden januar 2011 haft ejerskabet af de fem regionale væksthuse. I Hovedstadsregionen er det Væksthus Hovedstadsregionen.

Væksthus Hovedstadsregionen varetager tre typer opgaver:

·Vækstkortlægning i virksomheder, som omfatter kortlægning af virksomhedernes vækstpotentiale, udarbejdelse af en vækstplan og henvisning til rådgivning og offentlige tilbud,

·Samarbejde og kultur, hvor Væksthuset er knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem og bidrager til en styrket vækstkultur

·Opgaver, som projektleder for regionale projekter og særlige vækstforløb

Samarbejdsaftalen

De overordnede rammer for samarbejdet mellem Væksthus Hovedstadsregionen og HvidovreKommune er fastsat i samarbejdsaftalen fra 2011. Herfra aftales en 1-årig allonge.

Samarbejdsaftalen beskriver rammerne samt arbejds- og rollefordelingen for at sikre, at parterne i fællesskab skaber rammerne for et enstrenget og sammenhængende erhvervsservicesystem. Iværksættere og virksomheder skal, uanset hvor de henvender sig, henvises til de services og ydelser, som bedst passer til deres behov. Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale. Den lokale erhvervsservice i Hvidovre Kommune har til formål at vejlede og rådgive lokale iværksættere og virksomheder.

I allonge 2015 er der som noget nyt indføjet at Væksthus Hovedstadsregionen udarbejder en rapport for Hvidovre Kommune om årets resultater i kommunen og regionen. Ligeledes er det indføjet at Hvidovre Kommune udarbejder en oversigt over kommunens erhvervsrettede aktiviteter. 

Retsgrundlag

Væksthusene er reguleret af Lov om erhvervsfremme, paragraf 12. Her kan kommuner gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Politiske beslutninger og aftaler

Den overordnede samarbejdsaftale er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2011. Herefter har økonomiudvalget årligt godkendt en allonge. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen bidrager via DUTmidler med 1.008.000,00 kr. til Væksthus Hovedstaden i 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Udvikling, Erhverv og Kommunikation varetager det daglige samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Økonomiudvalget tog allonge 2015 til samarbejdsaftalen mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Hvidovre Kommune til efterretning og tog Væksthus Hovedstadens kommunerapport til orientering.

Bilag

 1. Samarbejdskontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen (pdf)
 2. Kommunerapport Hvidovre (pdf)

9. Midlertidige aktiviteter i Hvidovre Bymidte

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om midlertidige aktiviteter kan foregå i hele bymidte området.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til om der må ske midlertidige aktiviteter på alle  de kommunalt ejede arealer samt tomme bygninger i forbindelse med udviklingen af Hvidovre Bymidte.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektet udviklingen af Hvidovre Bymidte har der fra begyndelsen været fokus på at skabe liv og aktiviteter og gøre området til et spændende sted i Hvidovre, også inden en helhedsplan for bymidten er klar.

I første omgang blev det besluttet at fokusere på at skabe midlertidige aktiviteter i og omkring Risbjerggård. Her har alle borgere i Hvidovre haft mulighed for at byde ind med hvad området også kan bruges til for at skabe liv og synlighed omkring de mange ting der sker i Hvidovre.

På nuværende tidspunkt er Hvidovrevej 243 taget i brug som kreativt projekthus. Her holder Urban Roots bl.a. til og det denne gruppe, der er i gang med at lave et stort graffitikunstværk (20x4 meter) uden for huset. Kunstværket tager udgangspunkt maleriet i kommunalbestyrelsessalen og vil fortælle Hvidovres historie anno 2015. En række andre midlertidige aktiviteter er også på vej:

 • Tre kunstværker/installationer af kunstnere, som Hvidovre Kunstråd har engageret.
 • Et madfællesskab med udendørs spisning i haven, hvor kokken Claus Meyer og Hvidovre-borger Søren Espersen er garanter for, at kvaliteten er i orden og det nordiske køkken er i højsædet. Der bliver i den forbindelse opstillet en række højbede til urter etc.
 • Bymidtefest den 10.-11. september i forbindelse Vestegnens Kulturuge 2015. Her vil der bl.a. være open air bio (Zentropa), langbordspisning på Hvidovrevej, musikscener og meget mere.
 • Innocite-konkurrencen Stage Your Mind, som forløb frem til den 19. maj 2015. Hvidovre Kommune og bylivsorganisationen GivRum har netop afholdt konkurrencen på innocite.dk; en innovationsplatform for byggesektoren, som er sat i verden af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Konkurrencen gik ud på at invitere til ideer til at bruge Hvidovre Bymidte til at skabe aktiviteter, der viser Hvidovres identitet som filmby er åben for alle. Kravet var, at den idé, man kommer med, skal involvere og kunne udføres af Hvidovre-borgere i løbet af 48 timer. Der er i alt kommet 59 ideer. Vinderideen offentliggøres den 8. juni 2015, og ideen realiseres over sommeren. Det er på jurymøde den 26. maj 2015 aftalt, at Zentropa gerne vil have vinderideen stående efter, at den har været en midlertidig aktivitet i bymidten.
 • Forskellige borgerinddragende, foreningsbaserede aktiviteter.  Aktiviteterne skal give erfaring med nye samarbejder på tværs af kommune, foreningsliv og borgergrupper, og de skal være med til at give et fingerpeg om, hvilke rammer der vil være brug for i en kommende ny Hvidovre Bymidte.

Det har imidlertid hele tiden været tanken, at de midlertidige aktiviteter skulle sprede sig ud i resten af bymidte området. Således at der sker noget flere steder i bymidten. Dette gælder især udearealerne.

Det tidligere posthus, Hvidovrevej 272

Det er besluttet at omdanne det tidligere posthus til et samlet sundhedshus. Denne beslutning har dog ikke nogen betydning for brugen af bygningen i resten af 2015, idet der på nuværende tidspunkt, ikke skal ske ombygning før 2016.

I tråd med at skabe liv og aktiviteter i Hvidovre Bymidte er det oplagt at inddrage både posthusbygningen og pladsen foran. I dag står området efterladt og tomt.

Forvaltningen har flere ideer til, hvilke arrangementer der kunne foregå i og omkring bygningen:

 • Man kunne således benytte parkeringspladsen ved det gamle Posthus som et område til en midlertidig etablering af en mobil skate-bane for unge i Hvidovre. Tanken med skater-banen er, at den opføres som en mobil enhed. Det betyder, at den vil kunne flyttes til et andet sted efterfølgende. Projektet sigter på at styrke området og definere det som et kulturelt samlingspunkt. KFA har allerede mobiliseret unge med tilknytning til skater-miljøet i Hvidovre, som tilkendegiver stor interesse og behov for netop sådan et sted og initiativ. Meningen med projektet er således, at de unge selv skal etablere/bygge skate-banen og de dertilhørende ramper og elementer. Til dette er søgt kr. 60.000 fra ’Den Nationale Platform for Gadeidræt’/GAME og Nordea Fonden, som i år udlodder 15 mio. kr. til netop projekter af denne karakter. Mere om puljen kan læses her: http://gadeidraet.dk/
 • At bruge parkeringspladsen og lokalerne i bygninger som filmværksted i samarbejde med Zentropa og Station Next ifm. vestegnens Kulturuge 2015.

Forvaltningen foreslår, at muligheden for at lave midlertidige aktiviteter udvides til at omfatte hele bymidteområdet. Herunder også muligheden for at aktivere det tidligere posthus og pladsen foran.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2014, punkt 4, Proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte. Heri indeholdt at Risbjerggård og arealet omkring bygningen kunne bruges til midlertidige aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2014, punkt 16, Projekt nr. 4008, kommunal genoptræning mv. Forslag til anvendelse af Hvidovrevej 272. Herunder den foreløbige tidsplan for projektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Økonomiudvalget godkendte, at der i forbindelse med udviklingen af Hvidovre Bymidte kan gennemføres midlertidige aktiviteter på alle de kommunalt ejede arealer og i de tomme bygninger.


10. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Mogens Leo Hansen (Ø) foreslog et besøg på Børnekulturhuset på Amager.


11. Kommunal benchmarking på ejendomsdrift - KORA rapport

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2015

Punktet udgår.