Referat - Økonomiudvalget den 18. maj 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 18. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Kenneth F. Christensen deltog i stedet for Finn Gerdes

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Der blev orienteret om indholdet i lærertidsaftalen.


3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2015

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2015 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at økonomirapportering pr. 31. marts 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2015. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2015, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1.Oversigt over det samlede forbrug

2.Opgørelse over den forventede likviditet 2015

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerindtægter i forhold til budgettet på 190,7 mio. kr. De markant høje forventede nettomerindtægter skyldes hovedsageligt de indkomne hjemfaldsmidler.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse i tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2015

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr. 31/3

For-brugs-pct.

Forventet mer-/ mindre-forbrug
"-" = mindre.

Bemærkninger

Arbejdsmarkedsudvalget

 - Inden for servicerammen

7,82

4,35

56%

Forbrugsprocent: UU-Center - halvårligt driftstilskud udbetalt

 - Uden for servicerammen

437,40

99,76

23%

Børne- og Undervisningsudvalget

 - Inden for servicerammen

1.055,72

254,52

24%

 - Uden for servicerammen

6,82

0,17

3%

Kultur- og Fritidsudvalget

 - Inden for servicerammen

96,30

24,64

26%

 - Uden for servicerammen

0,14

Social- og Sundhedsudvalget

 - Inden for servicerammen

707,74

172,25

24%

5,70

Merudgift som følge af manglende indfrielse af indregnet reduktion vedrørende hverdagsreabilitering

 - Uden for servicerammen

386,02

65,46

17%

7,00

Øget aktivitetsniveau til sundhedsvæsen - forventes kompenseret.

Teknik- og Miljøudvalget

 - Inden for servicerammen

126,21

18,47

15%

2,45

Movia: efterregulering vedrørende regnskab 2014.

 - Uden for servicerammen

2,10

-40,38

-

Økonomiudvalget

 - Inden for servicerammen

475,87

113,29

24%

0,85

Manglende udleje af Produktionsskole

 - Uden for servicerammen

53,54

13,40

25%

-0,20

Mindreudgifter, boligstøtte

Drift i alt

3.355,70

725,94

22%

15,80

 - heraf inden for servicerammen

2.469,67

587,52

24%

9,00

svarer til 3,6 promille af korrigeret budget

Anlæg

134,51

0,06

-199,40

Hjemfaldsmidler indgået

Renter

-3,42

1,19

-0,20

Afdrag på lån

45,58

9,19

Balanceforskydninger

15,92

330,74

Finansiering

-3.545,78

-1.158,78

-6,94

Forventet bloktilskudskompensation, medfinansiering af sundhedsvæsen samt byggesagsgebyr

Ændring af likvide aktiver

6,11

91,62

190,7

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,469 mia. kr. i 2015. Det forventede forbrug på servicerammeområderne er 2,504 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på godt 35 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2015 til 2016 på 25 mio. kr. og det forventede merforbrug er på nuværende tidspunkt på ca. 10 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Det forventede merforbrug på servicerammeområderne er på 9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget til disse områder udgør afvigelsen 3,6 promille.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2015.

Tabel 2 – Likviditetsopgørelse

Primo likviditet 2015 (- = træk på kassebeholdning)

290,2

Budgetteret kasseforøgelse i 2015

1,6

Tillægsbevillinger i 2015 – drift inkl. overførsler fra 2014

-20,3

Tillægsbevillinger i 2015 – anlæg inkl. overførsler fra 2014

-75,6

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 31.3. 2015

190,7

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2016

Drift

25,0

Anlæg

70,0

Forventet ultimo likviditet 2015

481,6

Den forventede likviditet ved udgangen af 2015 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2015. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2014 til 2015.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2015. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2015 fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomirapporteringer er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i maj.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2015, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2015.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 190,7 mio. kr. Merudgifter uden for servicerammen beløber sig til 6,8 mio. kr., og inden for servicerammen forventes merudgifter for 9 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at økonomirapportering pr. 31. marts 2015 tages til efterretning.


4. Budget 2016-2019 Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 skal de enkelte fagudvalg have status på budgetanalyser på maj mødet.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at status på budgetanalyser tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-2019.

-Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.

-Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.

-Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2015, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

På mødet foreligger Økonomi- og Stabsforvaltningens status på budgetanalyserne til understøttelse af driftsomprioriteringerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget tager status på budgetanalyser til efterretning.


5. Likviditet 1. kvartal 2015

Beslutningstema

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring’s” bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Oversigten forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen, dvs. hhv. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit efter disse bestemmelser må ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2015 på 469,3 mio.kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 har ligget mellem 447 og 469 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 31. marts 2015.

Grafiske fremstillinger viser, at likviditet i nuværende år, udvikler sig på same måde som sidste år.

Ultimo marts har kommune fået tilført i alt 436,7 mio. kroner fra almene boligorganisationer vedrørende tilbagekøbsrettigheder, af disse tilhører 237,3 mio. kr.  Københavns kommune, hvilket er modregnet til dem i april måned, hvilket ikke fremgår af opgørelsen da den overførsel først har fundet sted i april. Derfor er den daglige beholdning ultimo marts på 881 mio.kr.

På opgørelsestidspunktet er ca. 385,5 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. Det skal bemærkes, at kursregulering af obligationsbeholdningen alene opgøres og bogføres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 31. marts 2015 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 1. kvartal 2015 har været positivt med et samlet afkast på 2,6 %. Det svarer til ca. 9,9 mio. kr. (inklusiv urealiseret gevinst på 7,4 mio.kr.) En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1

Aktivside

Ultimo marts 2015

Bemærkninger

Aktuel % andel i

Investering
 portefølje

Afkast tom.
marts 2015*

Beløb
i mio.

Realiseret
Tab/gev.
- / +

Urealiseret
Tab/gev.
- / +

Akt.

obl.

Invt.grade

Kontanter

Forvalter 1

2,59

265

0,00

0,02

12

77

10

0

Forvalter 2

1,97

61

0,00

0,02

10

80

9

1

Forvalter 3

3,31

60

0,01

0,02

12

87

0

1

385

Vægtet gennemsnit %

2,60

* Afkast er inklusiv realiseret og urealiseret tab/gevinst

Økonomiske og finansielle nyheder[1]

I løbet af vinteren har den gængse opfattelse i markedet væ­ret, at renterne i USA ville begynde at stige fra medio 2015. Det er i USA, den økonomiske udvikling er længst fremme efter snart 7 år med svag økonomisk vækst og centralbankrenter tæt ved 0 pct. Derfor har det været naturligt for markedet at forvente, at fremtidige rentestigninger først ville komme i USA. Blandt andet derfor er USD også steget i valutamarkedet med ca. 20 pct. overfor EUR (og dermed også DKK) siden sidste sommer.

 Det er der flere årsager til, men FED (Federal Reserve System) er bekymret over den kraftige stigning i USD overfor andre valutaer, som er med til at vanskeliggøre eksporten fra USA. Samtidig er næsten alle andre centralbanker fortsat i færd med at lempe renter eller foretage andre former for lempelser af pengepolitikken. Mar­kedet vurderer, at FED er bekymret for yderligere styrkelse af USD samtidig med, at de korte renter stiger. Det kan ramme amerikansk økonomisk vækst, som er på vej fremad. I tilfældet med FED har de selv nævnt, at de har sat to kriterier for en forhøjelse af renten.

Den ene er en fortsættelse af forbedringen af den amerikan­ske ledighed. Den er i februar faldet til 5,5 pct., og FED er af den opfattelse, at den “naturlige” ledighed ligger ved 5 pct., så der er altså plads til yderligere forbedring af ledigheden før den resulterer i bekymrende lønstigninger.

Den anden er udviklingen i inflationen, som stadig er meget lavere end FEDs mål på ca. 2 pct. Det er særligt den stigende USD, der er medvirkende til at presse inflationen nedad, og senest blev forventningen til inflationen også sænket. Der er altså lige nu ikke meget, der tyder på stigende inflation de nærmeste måneder, og det virker derfor overvejende sandsyn­ligt, at den amerikanske centralbank ikke vil røre ved renten før i slutningen af året eller måske først i starten af 2016. Her­udover kan det være FEDs holdning, at det er bedre at hæve renten for sent end for tidligt.

Den sandsynlige udsættelse af den amerikanske rentestig­ning får også betydning for de europæiske og dermed danske renter. På trods af lav økonomisk vækst, negativ inflation og meget lave renter i Europa, har udviklingen på det amerikanske rentemarked stor betydning for Europa. Med en udsættelse af den første amerikanske rentestigning, ser renterne i Eurozo­nen (og Danmark) ud til at forholde sig lave længe endnu. Her er det også vigtigt, at ECB er i gang med obligationsopkøb for EUR 60 mia. de næste 19 måneder. Det har fået renten i den lange ende af rentekurven til at falde de seneste uger, og det forventes at understøtte de lange lave renter længe endnu.

Pengemarkedsrente:

Periode

Valuta

Rente p.a.

Cibor

3 m

DKK

-0,24 %

Euribor

3 m

EUR

-0,01 %

Indskudsbevisrente[2]

-0,75 %[1] Kommunekredit Information Nr.1: marts 2015

[2] Nationalbank.dk

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at orientering om likviditet 1. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

 1. Bilag til dagsorden 1. kvt. 2015 (xlsx)

6. Søvangsgårdens ansøgning om optagelse af lån

Beslutningstema

Det selvejende plejecenter Søvangsgården ansøger om optagelse af lån i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i budget 2015 om omlægning af beskyttede boliger til plejeboliger.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende det selvejende plejecenter Søvangsgårdens optagelse af lån til udbygning og ombygning af de 39 beskyttede boliger til 37 plejeboliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har – i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 – besluttet en større omlægning af boligmassen for ældre- og handicappede i Hvidovre Kommune.

Omlægningen indebærer i sin helhed, at de nuværende beskyttede boliger på Søvangsgården omlægges til plejeboliger, de nuværende plejeboliger på Svendebjerghave omlægges til pladser til midlertidigt ophold samt at aflastningspladserne på Retræten nedlægges.

For Søvangsgårdens vedkommende omlægges 37 af plejecentrets 39 beskyttede boliger, hvor de fire beskyttede boliger som pt. er beregnet til ægtepar, vil blive anvendt til særlige målgrupper med plejebehov.

Kommunalbestyrelsens beslutning indebærer, at udgifter til ombygninger, herunder opførelse af to opholdsstuer, vindfang, ombygning af to boliger til kontor m.v. samt etablering af netværk til både beboere og personale vil kunne finansieres ved optagelse af lån i Søvangsgårdens bygninger med en maksimal årlig ydelse på 300.000 kr. Halvdelen af den årlige ydelse vil blive betalt af beboerne i de nuværende beskyttede boliger. Den anden halvdel af belåningen finansieres af Hvidovre Kommune svarende til knap 150.000 kr. årligt.

Det selvejende plejecenter Søvangsgården har med brev af 24. april 2015 anmodet om godkendelse til at optage et lån på et beløb på 4,6 mio. kr. i Realkredit Danmark. Lånet vil være et 20 årigt kontantlån med fast rente på 1,5 % med kurs ca. 98 jf. oversigt over lån tilbud fra Realkredit Danmark den 23. april 2015.

Det ansøgte lån udviser d.d. en årlig ydelse på 285.175 kr., hvilket er inden for den aftalte ramme. Den endelige ydelse kan først præcist oplyses, når lånet er optaget. Det vil afhænge af dagens kurser og renteniveau.

Byggeprojektet er godkendt af byggemyndigheden ved Hvidovre Kommune og der er udstedt byggetilladelse den 14. april 2015. Byggeriet er anmeldt til start den 29. april og forventes at være færdigt medio oktober og ibrugtaget før jul.

Søvangsgården har sammen med ansøgning fremsendt prospekt over byggeriet, vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens §§41, 58 og 59 og bekendtgørelse om kommuners låntagning skal Kommunalbestyrelsen godkendes låntagning i selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har – i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 – besluttet, en større omlægning af boligmassen for ældre- og handicappede i Hvidovre Kommune herunder omlægning af Søvangsgårdens beskyttede boliger til plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har – i forbindelse med budget 2015-18 – godkendt en kommunal udgift til ydelse på nyt lån på op til 150.000 kr. Der er taget højde for disse i Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015-18.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende det selvejende plejecenter Søvangsgårdens optagelse af lån til udbygning og ombygning af de 39 beskyttede boliger til 37 plejeboliger.

Bilag

 1. Byggeprojekt (pdf)

7. Implementering af digitalt dagsordenssystem

Beslutningstema

Med henblik på at forbedre og forenkle politikernes mødeforberedelse skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tage til efterretning, at der indkøbes nyt system for digitale dagsordener til brug for kommunalbestyrelse, fagudvalg og direktion. Systemet kan bruges på Ipad.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage indkøb af digitalt dagsordenssystem til brug for kommunalbestyrelse, fagudvalg, direktion og chefgruppen til efterretning
 2. at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer til referencegruppe

Sagsfremstilling

Baggrund
Hvidovre Kommune har siden kommunalvalget i 2013 stillet iPads til rådighed for Kommunalbestyrelsens medlemmer med henblik på at give politikere og medlemmer af direktionen en let, mobil adgang til dagsordener og bilag.

Det var både i 2013 og 2014 forventet, at der hurtigt kunne etableres et it-system, som kunne giver politikerne adgang til både åbne og lukkede punkter, og mulighed for at lave egne – digitale - påtegninger af punkter og bilag, så politikerne helt kunne undgå at printe og medtage papirer til møder.

Indsatsen i 2013-2014 har ikke kastet brugbare resultater med sig, særligt fordi leverandøren (Formpipe, som også leverer Acadre, og derfor tilbød en attraktiv pris) havde svært ved at leve op til de specifikationer, som de havde lovet kommunen.

Status er således, at potentialet ved at indføre Ipads i forbindelse med politikernes mødeforberedelse endnu ikke er fuldt realiseret.

Overordnet formål med projektet
Det overordnede formål med indkøb af digitalt dagsordenssystem er at lette og forenkle arbejdsgange i forbindelse med den administrative mødeforberedelse. Dette sker blandt andet ved, at det for brugerne af systemet bliver enklere at håndtere dagsordenerne på iPad, at det bliver lettere at navigere i dagsordenerne samt at der kan tages noter direkte i et dagsordenspunkt. Noterne kan deles med øvrige brugere af it-systemet (hvis vedkommende har adgang til de samme møder).

Gevinster for administrationen

Ved projektet realiseres også en række administrative gevinster.  Blandt andet lettes arbejdsgange i forbindelse med produktion af dagsordener til politiske møder samt direktionsmøder.

Indkøbs- og driftsomkostninger
Det elektroniske dagsordenssystem, eDagsorden, er tilbudt til 200.000 kr. i indkøb (listepris), samt 72.000 kr. i årligt drift (listepris). Samlet set over fire år udgør listeprisen 488.000 kr., og holder sig således under udbudsgrænsen. Indkøbet kan finansieres via eksisterende budgetter, som følge af et overskud på driftsbudgettet hos It-afdelingen. Hertil kommer et mindre antal interne projektledelses- og undervisningstider.

Politisk referencegruppe og uddannelse af Kommunalbestyrelsen
Der udpeges tre repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til en politisk referencegruppe for projektet. Dette sker med henblik på lette og målrette implementeringen af systemet ud fra et brugerperspektiv. Den politiske referencegruppe skal inddrages ved udarbejdelse af undervisnings- og kommunikationsmateriale.

Uddannelse af politikere - og direktion - i brug af systemet forventes gennemført via tre typer aktivitet:

 • 30 minutters demo + spørgsmål i.f.m. et KB møde
 • (Gentages 1-3 gange i sensommer/efteråret 2015)
 • eLæring
 • 1:1 instruktion via fx IT-Afdelingens floorwalkere og/eller Borgmesterkontorets medarbejdere.

Samtidig afholdes et eller flere undervisningsmøder efter behov for Kommunalbestyrelsen og direktionen, med henblik på uddannelse i håndtering af systemet. Der vil desuden blive udviklet en intern vejledning i det elektroniske dagsordenssystem. Alle brugergrupper, herunder alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, vil således få en indføring i det digitale dagsordenssystem.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 8 a kan kommunalbestyrelsen beslutte, at mødemateriale kan formidles elektronisk.

Af Kommunalbestyrelsens forretningsorden § 3, stk. 6 om udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse, fremgår det, at materialet der skal gøres tilgængeligt efter § 3, kan formidles elektronisk, således at den elektroniske formidling træder i stedet for fremsendelse med almindelig postbefordring og fremsendelse pr. e-mail.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostningerne afholdes via det eksisterende budget på fælles IT.  Indkøb afholdes af overførsel fra IT afdelingen 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ved projektet hentes også en række administrative gevinster. Blandt andet lettes arbejdsgange i forbindelse med produktion af dagsordener til politiske møder samt direktionsmøder. Den konkrete besparelse er allerede indhentet via omflytning og bedre anvendelse af ressourcer på Borgmesterkontoret, siden at Borgmesterkontorets dagsordensteam nu kun består af to medarbejdere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at  tage indkøb af digitalt dagsordenssystem til brug for kommunalbestyrelse, fagudvalg, direktion og chefgruppen til efterretning, samt at kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer til en referencegruppe vedrørende det digitale dagsordenssystem.


8. Danmarks udsendte 2015

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om der skal afholdes arrangement i anledning af Danmarks udsendte for en 2-årig periode (2015 og 2016) og godkendelse af finansiering heraf.

I 2014 afholdt Hvidovre Kommune et arrangement, hvor der blev inviteret på kaffe og kage på Bataillionen med ca. 50 fremmødte.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til, om arrangementet - ud over markering af Flagdagen - for Danmarks udsendte fra Hvidovre den 5. september skal gøres gældende for en 2-årig periode
 2. at deltagerkredsen ud over forsvaret (militæret), ligeledes skal omfatte politiet og beredskabet
 3. at tilhørende ægtefæller skal inviteres med til arrangementet

Sagsfremstilling

I 2009 besluttede Det Officielle Danmark at markere Danmarks udsendte med en national flagdag den 5. september.

Hvidovre Kommune markerede dagen for første gang i 2014.

Der blev inviteret på kaffe og kage på Bataillionen, og der var tale ved borgmester Helle Adelborg og ved repræsentant fra veteranerne.

Der deltog ca. 50 inviterede til arrangementet ud af de fra forsvaret registrerede veteraner bosiddende i Hvidovre Kommune samt medlemmer af kommunalbestyrelsen. I 2014 blev Danmarks udsendte inviteret uden deltagelse af ægtefæller.

Der er kommet mange tilkendegivelser fra veteraner, som udtrykker glæde for initiativet og kommunens fokus på flagdagen – en succes, som mange håber, at kommunen vil gentage.

Ved forespørgsel hos beredskabet, er det oplyst, at de har registreret 3 veteraner fra beredskabet bosiddende i Hvidovre Kommune.

Ved forespørgsel hos rigspolitiet, er det oplyst, at de ikke kan være behjælpelig med lister over udsendte, da de ikke har oplysningerne samlet et sted. De oplyser, at de gerne, hvis vi fremsender oplysninger om arrangementet, vil offentliggøre disse på deres hjemmeside.

Det anbefales, at Hvidovre Kommune, ud over fremsendelse af personlige invitationer, sørger for annoncering om arrangementet via Flagavisen og inviterer til arrangementet via Hvidovre Avis og via kommunens hjemmeside, samt Rigspolitiets hjemmeside.

Afhængig af om, deltagerne bliver inviteret inkl. eller ekskl. ægtefælle forventes deltagerantallet at være henholdsvis:

- Ca. 75 personer ekskl. ægtefælle

- Ca. 125 personer inkl. ægtefælle

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til forplejning af op til 150 personer og leje af Bataillionen inkl. lørdagstillæg beløber sig til kr. 11.250,- samt evt. annoncering i lokalavisen.

Udgifterne finansieres af jubilæumskontoen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe Ø, med den bemærkning, at det er i orden at højtideligholde dagen, men ikke nødvendigt at afholde et arrangement.

Økonomiudvalget besluttede, at arrangementet for Danmarks udsendte fra Hvidovre, den 5. september afholdes i 2015, 2016 og 2017. Deltagerkredsen omfatter udsendte fra militæret, politiet og beredskabet og disses ægtefæller.


9. Ring 3 Letbane - godkendelse af udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udbudsstrategien for Ring 3 Letbane I/S skal ændres fra få store udbudspakker til 2-3 vejanlægskontrakter (totalentreprise) og et antal detailprojekterede mindre kontrakter for broer og andre komplicerede arbejder.

Endvidere skal udvalget tage stilling til, om der, som konsekvens af en ændret udbudsstrategi, skal foretages fremrykning af 100 mio.kr. samt en fremrykning af 110 mio.kr. til bl.a. ledningsomlægninger, som den indgåede Principaftale giver mulighed for.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at udbudsstrategien ændres som foreslået, at opdele udbuddet til anlæg af veje/ombygning af broer i nogle mindre udbudspakker.
 2. at godkende at der totalt fremrykkes 210 mio.kr.

Sagsfremstilling

Metroselskabet, som er udpeget til at stå for hele planlægningen og udarbejdelsen af udbudsmateriale til realisering af Letbanen, har sammen med bestyrelsen for Letbanen, på baggrund af undersøgelser og erfaringerne med udbud til lignende projekter som Letbanen erfaret, at store udbudspakker kan medføre færre bud og højere priser.

Derfor foreslås det nu, at opdele udbuddet til anlæg af veje/ombygning af broer i nogle mindre udbudspakker. Dette vurderer bestyrelsen vil give større konkurrence og lavere priser. Men det forudsætter også at udbudsmaterialet detaljeret mere, hvorfor der skal bruges flere penge i denne fase af projektet.

Derfor ønsker bestyrelsen, at der gives mulighed for, at fremrykke yderligere 100 mio.kr. I den indgåede principaftale er det forudsat at der skulle bruges 265 mio.kr. til projektering, udbud mv. Endvidere er der i Principaftalen allerede åbnet mulighed for at fremrykke 110 mio.kr. til bl.a. igangsætning af ledningsomlægninger.

Der er ikke tale om at udvide den samlede anlægspris, men kun at bruge nogle af pengene inden det endelige udbud og beslutning om etableringen af Letbanen.

Såfremt de endelige udbud viser, at den estimerede anlægspris overskrider det, der er forudsat i principaftalen, er der principielt den risiko, at parterne i samarbejdet, beslutter at droppe projektet.

Hvis dette skulle ske, vil det betyde, at de 475 mio.kr. er tabt og parterne skal udrede beløbet efter den fordelingsnøgle, der er aftalt.

Da Hvidovre Kommune har en ejerandel på 0,5 %, vil det for Hvidovre Kommunes vedkommende betyde, at kommunen skal betale 2,6 mio.kr.   

Retsgrundlag

Anlægsloven for Ring 3 Letbane I/S samt den indgåede Principaftale

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. april 2013 at ingå samarbejdsaftale (Principaftale) for etablering af Letbanen i Ring 3.

Økonomiske konsekvenser

Ved fremrykning af de 210 mio.kr. vil der inden den endelige beslutning om anlæggelse af Letbane på baggrund af udbudsmaterialet være brugt 475 mio.kr.

Såfremt letbaneprojektet droppes, vil der således være tabt 475 mio.kr. som staten, Region Hovedstaden og kommunerne skal dække.

For Hvidovre Kommune betyder det, at der skal betales 2,6 mio.kr.

Hvis der ikke fremrykkes nogen anlægsomkostninger og projektet droppes vil Hvidovre Kommune tab være 1,325 mio.kr.

Hvis der kun fremrykkes de 110 mio.kr. som den indgåede Principaftale giver mulighed for og projektet droppes, vil Hvidovre Kommunes tab være på 2,1 mio.kr.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at det godkendes, at udbuddet til anlæg af veje/ombygning af broer opdeles i mindre pakker, og at der totalt fremrykkes 210 mio.kr.

Bilag

 1. Anbefaling til ejerne om udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger - Anbefaling af udbudsstrategi og fremrykning.pdf (pdf)

10. Projekt nr. 4008, Kommunal genoptræning - ramme for program

Beslutningstema

Valg af program for totalentreprise for flytning af kommunal genoptræning og konsekvenser heraf.

Rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning svarende til det valgte forslag.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik - og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvilket et af de tre beskrevne forslag til program for totalentreprise, der skal gennemføres, samt at tage konsekvenser af det valgte forslag til efterretning:                                                

Forslag 1) til 25 mio. kr., svarende til den afsatte anlægssum,

Forslag 2) til 32,6 mio. kr., svarende til en merudgift på 7,6 mio. kr.

Forslag 3) til 33,75 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,75 mio. kr.

 1. at give rådighedsbeløb i 2017 og tillæg til anlægsbevilling til projekt 4008 Kommunal genoptræning, svarende til det i punkt 1 valgte forslag og at merudgiften finansieres af kassebeholdningen
 2. at godkende at rådighedsbeløb for samlet 7 mio. kr. overføres fra 2015 og 2016 til 2017 som følge af ændret anlægsperiodisering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsengodkendte på møde d. 26. august 2014, punkt nr. 16, forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.

Funktioner fra Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 er allerede flyttet til Høvedstensvej 3.

Ejendomsafdelingens bygherrerådgiver COWI A/S har gennemgået funktionsbehov i fht. projektets rammebetingelser og fundet, at der er et misforhold mellem projektets formål, rådighedsareal, lovkrav og økonomi. Såfremt alle krav og funktioner skal opfyldes, er der både en økonomisk manko på 7,6 mio. kr. og en arealmanko på 800 m2.

Både arealudfordringen og den økonomiske udfordring skal afklares, før der kan udarbejdes et entydigt program for totalentreprisen. Ejendomsafdelingen, har i samarbejde med COWI og med bidrag fra Sundheds- og bestillerenheden og Familie- og Dagtilbudsafdelingen, - udarbejdet 3 forslag til program for totalentreprise med de deraf afledte konsekvenser. Forlag 2 og 3 kan ved at anvende det eksisterende sundhedscenter (Høvedstensvej 3) løse den arealmæssige udfordring.

Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, hvilket program, der skal gennemføres med de beskrevne afledte funktionelle-, tidsmæssige- og økonomiske konsekvenser.

I bilag_01 redegøres i detaljer for areal- og økonomianalysen samt de lovgivningsmæssige rammer, som projektet skal løses indenfor.

Tidsplan

Nedenstående reviderede rammetidsplan er gældende for alle tre forslag, og under forudsætning af, at politisk beslutning foreligger ultimo maj 2015:

Juni-august i 2015

Byggeprogram færdiggøres, afholdelse af råds- og borgermøder

Medio august 2015

Deadline for aflevering af mødesag til politisk godkendelse

September 2015

Politisk behandling af byggeprogram og udbudsmateriale

Oktober- december 2015

Totalentrepriseudbud og evaluering af tilbud

Ultimo dec. 2015

Deadline, aflevering af mødesag til politisk behandling

Januar 2016

Ingen planlagte politiske møder

Februar 2016

Politisk godkendelse af økonomisk mest fordelagtige tilbud

Marts 2016

Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør

Marts- august 2016

Myndighedsprojekt, projektforslag, hovedprojekt

September 2016-marts 2017

Byggeperiode

April 2017

Aflevering og mangler

Maj- juni 2017

Klargøring, og opkobling i kommunalt regi

Ultimo juni 2017

Ibrugtagning

Forslag

Herunder følger de tre forslag til program for totalentreprise, som forholder sig til areal- og økonomiudfordringen.

Generelt gælder for alle forslag, at klimaskærm ikke røres. Klimaskærmen på posthuset er fra en større ombygning af ejendommen i 1981. Da den ikke røres, forventes en restlevetid på +5år for vinduer, + 20 år for facade og +10 år for tag.

Forslag 1: Sundhedshus i posthus

 • Sundhedshus tilpasset posthusets areal
 • Posthuset lovliggøres og indrettes nødtørftigt
 • Klimaskærm røres ikke
 • Fastholdelse af den økonomiske ramme på 25 mio. kr.

Konsekvenser for funktionAf pladsmæssige hensyn kan der ikke etableres tilstrækkelig kapacitet til genoptræning, hvorfor det vil være nødvendigt fortsat at anvende faciliteter på plejehjemmene Krogstenshave og Strandmarkshave til genoptræning, også af borgere der ikke bor på de pågældende plejehjem.

Sundhedscenter og sundhedspleje vil opleve forringede vilkår i form af utilstrækkelig plads til aktiviteter. Det betyder, at der fortsat vil skulle afholdes en række aktiviteter på andre lokationer uden at der er en faglig begrundelse for at henlægge aktiviteterne til de pågældende lokationer.

Konsekvenser for bygning
Idet der kun foretages absolut nødvendig reparation og udskiftning i installationer, sanitet, overflader mv., vil huset komme til at fremstå ”råt”, med synlige rørføringer, loftsflåder i stedet for væg- til væg- akustiklofter mv. Særligt kælderen, hvor eksisterende toiletter og omklædningsrum bevares uændret, vil fremstå utidssvarende/nedslidt.

I forhold til den senere projektering i totalentreprenørs regi, vil nye funktioner skulle underordne sig eksisterende disponering af installationer, hvorved det vil det blive vanskeligt at lave arealeffektive indretninger af posthuset og opfylde diverse nærhedskriterier, som der er arbejdet med i arealanalysen.

Idet overflader i posthuset kun renoveres nødtørftigt, og rørføringer for ventilation er synlige, vil rengøringen af arealerne blive vanskeliggjort. Derved er risiko for, at standarden for hygiejne ikke kan opretholdes på et acceptabelt niveau. Idet ventilationsanlæggene kun opfylder basale krav, kan det ikke udelukkes, at der især i kontorområderne bliver problemer med indeklimaet i huset.


I denne løsning frigøres areal på Høvedstensvej 3 til andre formål, idet både Sundhedsplejen, Sundhedscentret og Sygeplejeklinikken fraflytter. De decentrale arealer, Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres ikke.


Konsekvenser i forhold til retsgrundlag

Nugældende tilgængelighedskrav i forhold til udearealer kan muligvis kun opfyldes ved hjælp af dispensation, idet eksisterende rampe til hovedindgang, som skal bruges af kørestolsbrugere, ikke omlægges.

Driftskonsekvenser

Generelt vil forslag 1 fastholde et højt udgiftsniveau til både drift og vedligeholdelse ved f.eks. tæring i indmurede rørføringer. Endvidere bibeholdes eksisterendevarmeinstallation (direkte fjernvarme). Ved lækage i varmesystemet vil der være betydelig risiko for vandskader, idet hele det lokale fjernvarmenet i princippet risikerer at blive tømt ud i ejendommen.

Pga. minimal renovering af varmeinstallationen kan der forventes strafafgift fra fjernvarmeværket grundet dårlig afkøling af fremløb. Eksisterende ventilations anlæg bevares og vil opfylde indeklima- og brandkrav, men komforten bliver helt basal. Således må forventes problemer med kulde/træk og overophedning. Det ombyggede anlæg dækker kun træningsområdet og møderum samt kontroludsugning fra toiletter, bad og køkkener. Dette vil belaste indeklimaet, særligt i kontorarealerne, hvor der ikke er mekanisk ventilation, og heller ikke krav til dette jfr. retsgrundlaget. Der er således risiko for dårligt arbejdsklima.

Ældre sanitet og armaturer beholdes (bortset fra nye handicaptoiletter), hvorved mulighederne for vandbesparende løsninger bliver minimale.

Forslag 2: Sundhedshus i posthus og på Høvedstensvej 3:

 • Estimeret arealbehov realiseres
 • Ombygning og indretning af posthuset som ”fuld”/komplet løsning
 • Klimaskærm røres ikke
 • Ingen ombygninger i Høvedstensvej 3
 • Økonomisk ramme opskrives til 32,6 mio. kr. jfr. budgetoverslag.

Konsekvenser for funktion
Med forslaget forbliver sundhedsplejen i det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3. Med den direkte adgang mellem posthusbygningen og Høvedstensvej 3 er der fortsat mulighed for et tæt og dynamisk samarbejde på tværs af sundhedspleje, sundhedscenter, genoptræning og visitationen.

Løsningen med sundhedshus fordelt i to bygninger betyder, at sundhedscenter, genoptræning, sundhedspleje og sygeplejeklinik får fysiske rammer, der kan rumme de nuværende funktioner og kendte aktivitetsudvidelser. Der er ikke taget højde for aktivitetsudvidelser, som endnu ikke er planlagt. Det kan f.eks. være udvidelser som følge af opgaveflytninger fra det regionale sundhedsvæsen til kommunen.

Konsekvenser for bygninger

I denne løsning frigøres ikke areal i Høvedstensvej 3 til andre formål.

Der foretages heller ikke nogen bygningsmæssige ændringer trods den ændrede anvendelse af Høvedstensvej 3. Der vil således blive forskel på niveau og kvalitet af rum og funktioner i de to sundhedshuse.

Træningsfaciliteterne på plejehjemmet Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres, således at beboerne på de to plejehjem kan anvende faciliteterne.

Driftskonsekvenser
I forslag 2 udskiftes ventilation og varmeanlæg, så indeklimaforholdene bringes op på nutidig standard. Dette betyder, at fremtidige indsatser på drift og vedligehold på tekniske anlæg minimeres.

Der arbejdes med behandlerrum og øvrig indretning, så der er mulighed for diskretion omkring behandlingen og samtaler.

Forslag 3: Sundhedshus i posthus og på Høvedstensvej 3.

 • Estimeret arealbehov realiseres
 • Ombygning af posthuset som fuld/komplet løsning
 • Klimaskærm røres principielt ikke
 • Mindre tilpasning af Høvedstensvej 3
 • Økonomisk ramme opskrives til 33,7 mio. kr. jfr. Budgetoverslag.

Konsekvenser for funktion:

Med forslaget forbliver sundhedsplejen i det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3. Med den direkte adgang mellem posthusbygningen og Høvedstensvej 3 er der fortsat mulighed for et tæt og dynamisk samarbejde på tværs af sundhedspleje, sundhedscenter, genoptræning og visitationen. Løsningen med sundhedshus fordelt i to bygninger betyder, at sundhedscenter, genoptræning, sundhedspleje og sygeplejeklinik får fysiske rammer, der kan rumme de nuværende funktioner og kendte aktivitetsudvidelser.

Konsekvenser for bygninger

Der frigøres ikke areal på Høvedstensvej 3 til andre formål.

Der foretages ombygning i Høvedstensvej 3 til den ændrede funktion, hvorved de to bygninger får samme niveau og kvalitet. Træningsfaciliteterne på plejehjemmet Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres, således at beboerne på de to plejehjem kan anvende faciliteterne.

Driftskonsekvenser

I forslag 3 udskiftes ventilation og varmeanlæg, så indeklimaforholdene bringes op på nutidig standard. Dette betyder, at fremtidige indsatser på drift og vedligehold på tekniskeanlæg minimeres.

Der arbejdes med behandlerrum og øvrig indretning, så der er mulighed for diskretion omkring patientbehandlingen og patient samtaler.

Retsgrundlag

Ved brug af bygning til sundhedhus er der ifølge bygningsmyndigheden ikke grundlag for ændring af anvendelsen. Der vil derfor ikke blive stillet krav til efterisolering af klimaskærmen. Ingen af de 3 forslag omfatter derfor renovering af klimaskærm. Det har konsekvenser for efterfølgende udgifter til energiforbrug, drift og vedligehold.

Ved forslag 1 kan nugældende tilgængelighedskrav i forhold til udearealer muligvis kun opfyldes ved hjælp af dispensation, idet eksisterende rampe til hovedindgang, som skal bruges af kørestolsbrugere, ikke omlægges.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsengodkendte på møde d. 26. august 2014, punkt 16, forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.

Kommunalbestyrelsen har på møde 17. december 2013, punkt 31, givet anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til projekt 4008 Kommunal genoptræning.

Økonomiske konsekvenser

For forslag 1,2 og 3 (med ansøgt rul 14-15 indarbejdet)

Til projekt 4008 Kommunal genoptræning er der i 2014 forbrugt 347.000 kr. Endvidere er i 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 4.653.000 kr. (inkl. ansøgt rul) og 20.000.000 kr. Således er til projekt 4008 Kommunal genoptræning i alt afsat rådighedsbeløb på 25.000.000 kr.

Rådighedsbeløb for samlet 7 mio. kr. overføres fra 2015 og 2016 til 2017 som følge af ændret anlægsperiodisering, svarende til 3.653.000 kr. fra 2015 og 3.347.000 kr. fra 2016.

Den foreslåede ændring af anlægsperiodiseringen og det valgte forslag indarbejdes i budgetprocessen for 2016-2019 i henhold til nedenstående oversigt:

I kr. 1.000

År

2014

2015

2016

2017

I alt

Nuværende periodisering*  

347

4.653

20.000

-

25.000

Foreslået ændring forslag 1

-3.653

-3.347

+7.000

 -

Ny foreslået periodisering forslag 1

347

1.000

16.653

7.000

25.000

Foreslået ændring forslag 2

-3.653

-3.347

+14.600

+7.600

Ny foreslået periodisering, forslag 2

347

1.000

16.653

 14.600

32.600

Foreslået ændring forslag 3

-3.653

-3.347

+15.750

+8.750

Ny foreslået periodisering, forslag 3

347

1.000

16.653

15.750

33.750

* I henhold til ansøgning om rul fra 2014-2015 forelagt på Kommunal-bestyrelsens møde 28. april 2015.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 16.500.000 kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 25.000.000 kr., svarende til den afsatte anlægssum.

Ved godkendelse af forslag 2 eller 3 ansøges herudover om rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på henholdsvis 7.600.000 kr. eller 8.750.000 kr. Begge forslag foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 1 vil medføre et uhensigtsmæssigt og utilfredsstillende arbejdsmiljø pga. de nævnte løsninger og det begrænsede areal til den høje personbelastning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forslag 1:

Idet overflader i posthuset kun renoveres nødtørftigt, og rørføringer for ventilation er synlige, vil rengøringen af arealerne blive vanskeliggjort. Derved er risiko for, at standarden for hygiejne ikke kan opretholdes på et acceptabelt niveau for et sundhedshus. Idet ventilationsanlæggene kun opfylder basale krav, kan det ikke udelukkes, at der især i kontorområderne bliver problemer med indeklima pga. den høje personbelastning i huset.

Forslag 2 og 3:

Ingen konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Idet klimaskærmen på posthuset i alle forslag ikke røres, forventes et forholdsmæssigt højt CO2 udslip sammenlignet med nybyggeri.

I forslag 1 vil der være en yderligere CO2 belastning og øget vandforbrug, idet renovering af tekniske installationer grundet budgetrammen er begrænset til et minimum.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2015

Udvalget afventer behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Udvalget stillede ændringsforslag om, at der til brug for den videre behandling beregnes et overslag over hvad det vil koste at nedrive sundhedscentret og posthuset og opføre et nyt sundhedshus.

For: alle.

Anbefales godkendt.

Indstillingerne 1. – 3. bortfalder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Borgmesteren foreslog, at Økonomiudvalget afventer en beregning af omkostningerne ved at nedrive sundhedscenteret og posthuset og bygge et nyt sundhedshus, således at sagen behandles igen på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni.

Godkendt, at sagen genbehandles, når der foreligger en beregning af omkostningerne ved at nedrive sundhedscenteret og posthuset og bygge et nyt sundhedshus.

Bilag

 1. Bilag_01 Redegørelse for areal- og økonomianalysen samt de lovgivningsmæssige rammer, som projektet skal løses indenfor (pdf)

11. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2015 – for private leverandører og kommunal hjemmepleje.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2015 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes

2.at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælpsydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2014 og de leverede timer i 2014 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2015. De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser, private leverandører for 2015 (kr.)

Personlig pleje, dag

331

Personlig pleje, ubekvemme tider

462

Praktisk hjælp

331

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale hjemmehjælp - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

Det betyder, at der vil være en forskel mellem den pris som den private leverandør og den kommunale leverandør afregnes for en leveret en hjemmehjælpstime – svarende til de indirekte udgifter.

Timepriser til den kommunale hjemmepleje for 2015 i kr.

Personlig pleje, dag

312

Personlig pleje, ubekvemme tider

442

Praktisk hjælp

312

De ovenstående priser for 2015 er stort set identiske med de tilsvarende priser for 2014 – når der ses bort fra lønfremskrivning. Dette skyldes et udgiftsneutralt regnskabsresultat i hjemmeplejen.

I 2014 var timepriserne til hhv. private og kommunale leverandører:

Timepriser 2014

Private
leveran-dører

Hjemme-plejen

Personlig pleje, dag

325

307

Personlig pleje, ubekvemme tider

452

435

Praktisk hjælp

325

307

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at de private leverandører i 2014 leverede 30,1 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede de private leverede ca. 19,7 pct. i 2013.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at timepriser for 2015 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje (pdf)
 2. Høringssvar fra Hvidovre Ældreråd (pdf)

12. 2. års evaluering af Hvidovre-Avedøre Rideklub

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal indgås en ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Avedøre Rideklub for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019. Såfremt dette besluttes, skal der godkendes ny finansiering af driftsbudgettet til den årlige drift af ridecenteret. Evalueringen af Hvidovre-Avedøre Rideklubs toårige forsøgsperiode skal tages til efterretning, og det skal drøftes, hvordan ridecenterets faciliteter fremadrettet tilpasses i henhold til ’Lov om hold af heste’.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at evaluering af Hvidovre-Avedøre Rideklubs 2. årige forsøgsperiode, som driftsansvarlige for ridecenteret, tages til efterretning.
 2. at godkende, at forvaltningen igangsætter en udarbejdelse af ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub, for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
 3. at finansiering af driftsbudgettet på 340.000 kr., til den årlige drift af ridecenteret, finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Der skal afsættes 340.000 kr. i 2016 og overslagsårene til den årlige drift af ridecenteret.

Driften finansieres via tilpasning af energibudgettet vedrørende Stevnsbogård (-189.028 kr.), driftsbudgettet til husholdningsskoler (elevtilskud) nulstilles, idet der ikke har været elever på skoler i 2013 og 2014 (-110.496 kr.) samt via en tilpasning af budgettet til lokaletilskud til foreninger (-40.476 kr.)

 1. at drøfte hvordan ridecenterets faciliteter fremadrettet tilpasses i henhold til ’Lov om hold af heste’.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre-Avedøre Rideklub driver rideklub og rideskole på Hvidovre-Avedøre Ridecenter. Klubbens brug af faciliteterne i og omkring ridecenteret er reguleret via en brugsretsaftale, en forpagtningskontrakt og en lejekontrakt.

Rideklubbens virke i ridecenteret har gennem en årrække været kendetegnet af interne stridigheder og økonomiske vanskeligheder. Der har været manglende kontinuitet i bestyrelsen med hyppige udskiftninger af formænd, kasserere samt menige medlemmer af bestyrelsen. De interne stridigheder har især omhandlet uenigheder om økonomiske dispositioner, fordeling mellem privat- og rideskoleheste og generelle dyreetiske overvejelser vedrørende pasning af heste, valg af foder m.v.

Den 7. maj 2013 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af møde med Hvidovre-Avedøre Rideklubs bestyrelse og medlemmer, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at give Hvidovre-Avedøre Rideklub en forsøgsperiode på to år med evaluering efter første år. Forsøgsperioden blev givet i forventning om, at rideklubben fremadrettet ville forsøge at løse de beskrevne problemer, og derved sikre ridecenteret den fornødne stabilitet og kontinuitet.

2. års evaluering

Kultur- og Fritidsafdelingen har holdt skærpet tilsyn med Hvidovre-Avedøre Rideklub igennem de seneste to år. Der har været afholdt kvartalsvise møder med rideskolens bestyrelse, hvor der er blevet redegjort for hvert møde i indeværende periode. Det skal bemærkes, at bestyrelsen har efterlevet de anmodninger, som Kultur- og Fritidsafdelingen har haft i forbindelse med møder, redegørelser, evalueringsmateriale og andet forefaldent arbejde.

Bestyrelsen har appelleret til bedre og bredere samarbejde mellem klubbens medlemmer. Og i tråd med Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om, at klubben søgte ekstern konsulentbistand i henhold til at løse aktuelle problemer og konflikter, er der blevet afholdt dialogmøder med Hvidovre Idrætsråd (se evalueringsrapport – bilag 1).

Det skal hertil bemærkes, at bestyrelsen for første gang i flere år har siddet perioden ud. Der har været færre henvendelser til forvaltningen vedrørende bestyrelsen og dens arbejde på ridecenteret. Der er indført kvartalsvise nyhedsbreve, som gør distancen mellem bestyrelsen og medlemmer kortere. Alle henvendelser, herunder kommunikation med medlemmer, er blevet gjort synlige, og sker enten via klubbens hjemmeside eller på sociale medier. Der svares hurtigere på henvendelser fra medlemmer, og der er indført personalemøder. Der har dog været lidt efterslæb med offentliggørelse af diverse bestyrelsesreferater og protokoller til tiden, hvilket fremover vil blive prioriteret højere.

Brugsretsaftale og Lov om hold af heste

Såfremt der træffes beslutning om indgåelse af ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019, skal der i forbindelse med udarbejdelsen tages højde for ’Lov om hold af heste’, som trådte i kraft i januar 2008 (se bilag 2).

 Lovens overordnede formål er at gennemføre en regulering af forskellige forhold omkring hestevelfærd. Den berører både det private og erhvervsmæssige hestehold, hvorved også det hestehold, som finder sted på ridecenteret, bliver berørt. Lovgivningen om hestehold betyder, at der er en række mindstekrav til hold af heste, som dels omhandler selve opstaldningen af heste og adgangen til fold, dels bestemmelser angående omgangen med heste - herunder træning og foder.

For eksisterende hestehold gælder der en række overgangsordninger for, hvornår de forskellige dele af loven træder i kraft. Dette sker over tre etaper gældende pr. 1. januar 2011, 1. januar 2016 og 1. januar 2020:

Fra januar 2011

 • Forbud mod opstaldning i spiltov
 • Krav til sikkerhedsmæssigt forsvarlig indretning af stald og udstyr i disse
 • Krav til indeklima – luftcirkulation, støvindhold, temperatur og luftfugtighed

Den nuværende brugsretsaftale lever op til ovenstående punkter.

Fra januar 2016

 • Krav om skridsikkert gulv i stalden
 • Øgede krav om adgang til foldarealer og benyttelse af samme

Den nuværende brugsretsaftale lever op til punkt vedrørende krav om skridsikkert gulv i stalden. Krav om øget adgang til foldareal skal indarbejdes i en ny brugsretsaftale.

Fra januar 2020

 • Krav til naturligt lysindfald i stalden
 • Krav til boksstørrelser
 • Krav til loftshøjde i stalden
 • Arealkrav til løsdriftsstalde og folingsbokse

Ovenstående punkter skal drøftes og eventuelt indarbejdes i en ny brugsretsaftale.

Det vurderes især at være denne del af loven, som har med staldindretning og foldareal at gøre, der vil have størst betydning for ridecenteret og Hvidovre-Avedøre Rideklub, da det forventes at blive omkostningstungt at lovliggøre faciliteterne i forhold til den nye ’Lov om hold af heste’. Rideklubben har umiddelbart ikke mulighed for at finansiere de nødvendige investeringer selv, hvis ikke klubkontingentet skal stige betragteligt. Større udgifter til ombygning af stald og staldindretning vil derfor ikke være muligt uden tilskud fra kommunen. 

Ovennævnte forhold betyder, at det skal overvejes, hvilke ønsker man har til ridesportens udvikling i kommunen og til rideklubbens overlevelse og fremtidige drift af stedet. Til brug for de politiske overvejelser i henhold til finansiering af de merudgifter, som ’Lov om hold af heste’ vil medføre, har Hvidovre-Avedøre Rideklub udarbejdet en 5-årsplan (se bilag 3), indeholdende visioner for ridning i Hvidovre samt 3 fremtidsscenarier for ridecenteret. Rapporten skal ses i lyset af de tidsfrister ’Lov om hold af heste’ stiller krav om, og som et indspark til debatten om Hvidovre-Avedøre Rideklubs bestræbelser på at bevare driften af rideskolen.

Ovenstående overvejelser skal naturligvis ses i sammenhæng med kommunens politiske og strategiske målsætninger i forhold til balancen mellem kommunale tilbud af breddeaktiviteter kontra individuelle sportsgrene; herunder i hvor høj grad området skal finansieres ved brugerbetaling.

I forbindelse med rideklubbens udarbejdelse af rapporten, har klubben konsulteret sig med bygningskonstruktør ’Bundgård Byg’ i henhold til økonomiske overslag på til- og ombygninger på ridecenteret. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt uden byggesagkyndig bistand at verificere det oplyste investeringsbehov på ridecenteret.

Retsgrundlag

Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget ’Lov om hold af heste’ der trådte i kraft den 1. januar 2008. Loven foreskriver en række mindstekrav vedrørende eksempelvis minimumsmål for boksstørrelse, minimumskrav til loftshøjde i boksen og krav om foldadgang (se bilag 2). 

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2011 blev brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub godkendt for perioden 21. juni 2011 til 31. december 2015.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. maj 2013, at give Hvidovre-Avedøre Rideklub en forsøgsperiode på to år med evaluering efter første år.

Den 3. juni 2014 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget årsevaluering af Hvidovre-Avedøre Rideklub, som blev taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. november 2013 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Avedøre Rideklub for perioden 1. december 2013 til 30. november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes 340.000 kr. i 2016 og overslagsårene til den årlige drift af ridecenteret.

Driften finansieres via tilpasning af energibudgettet vedrørende Stevnsbogård (-189.028 kr.), driftsbudgettet til husholdningsskoler (elevtilskud) nulstilles, idet der ikke har været elever på skoler i 2013 og 2014 (-110.496 kr.) samt via en tilpasning af budgettet til lokaletilskud til foreninger (-40.476 kr.)

Der er ikke i budgettet afsat midler til imødekommelse af merudgifter som følge af ’Lov om hold af heste’.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2015

 1. Det anbefales at evalueringen tages til efterretning
 2. Anbefales godkendt
 3. Gruppe F stiller ændringsforslag om, at der indarbejdes 340.000 kr. som teknisk korrektion i budget 2016 og overslagsårene til årlig drift af ridecenteret.

Alle stemte for. Ændringsforslaget anbefales godkendt

 1. Drøftet. Udvalget anbefaler, at forvaltningen indarbejder ændringerne af ridecenterets faciliteter i investeringsoversigten i overslagsårene som følge af den nye hestelov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at evalueringen af Hvidovre-Avedøre Rideklub tages til efterretning, og at der igangsættes en brugsretsaftale med rideklubben.

Økonomiudvalget anbefaler, at det drøftes i forbindelse med budgetbehandlingen 2016, at afsætte de 340.000 kr. til årlig drift af ridecenteret, samt at ændringerne i ridecenteret som følge af lov om hestehold beskrives og drøftes med henblik på, at indarbejde det i investeringsoversigten i overslagsårene.

Bilag

 1. 2. års evaluering HVR (pdf)
 2. Guide til den nye hestelov (pdf)

13. Allonge til reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvorvidt Hvidovre Ishockey Klub, i henhold til indeværende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter, kan få ophævet betingelsen om, at navnet Hvidovre skal indgå i arenanavnet ved et salg heraf.    

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte allonge til reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub med henblik på at beslutte om navnet ’Hvidovre’ må udgå af aftalen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2014 reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (se bilag 2).

I henhold til reklameaftalen, har Hvidovre Ishockey Klub fremsendt ansøgning til Kultur- og fritidsafdelingen, hvori de ønsker at få ophævet betingelsen om, at navnet ’Hvidovre’ skal indgå i arenanavnet ved et salg.

Hvidovre Ishockey Klub henviser til kommunalbestyrelsens beslutning fra 25. november 2014, hvor reklameaftale med henholdsvis Hvidovre Badminton Club og Hvidovre Volleyball Klub blev godkendt uden forbehold om, at navnet ’Hvidovre’ skulle indgå ved et salg af enten halnavn eller arenanavn. 

På baggrund af Hvidovre Ishockey Klubs ansøgning har Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet en allonge til indeværende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre ishockey Klub.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter klubbens anmodning om udeladelse af følgende formulering i reklameaftalens § 3. stk. 2:

”Det er i den forbindelse en betingelse, at navnet ’Hvidovre’ indgår i arenanavnet”.  

Der er således i allonge til reklameaftale for opvisningshallen (se bilag 1) tilføjet, at denne formulering udelades, således § 3. stk. 2 herefter lyder:

”Hvidovre Ishockey Klub har endvidere ved denne aftale erhvervet retten til at sælge arenanavn på opvisningshallen i Frihedens Idrætcenter”.

Opsætningen af reklameskilte med arenanavn skal ske inden for gældende lokalplansrammer, og Hvidovre Ishockey Klub skal søge om byggetilladelse hos Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen før opsætning og ibrugtagning af skiltene.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. maj 2008, at godkende sponsoraftale med tilhørende reklameaftale og lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Elitehockey ApS. Indbefattet i aftalerne var placering af to stk. reklameskilte med arenanavn i størrelsen 9*3 meter på facaden ud mod Gl. Køge Landevej. Ansøger har vedlagt eksempel på skilt med samme mål. (se bilag 3).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2015

Det anbefales at navnet ’Hvidovre’ udgår af aftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler at godkende, Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at navnet ”Hvidovre” udgår af reklameaftalen for Frihedens Idrætscenter.

Bilag

 1. Allonge til reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter (pdf)
 2. Underskrevet reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter (pdf)

14. Takster for jollepladser i Hvidovre Lystbådehavn

Beslutningstema

Der skal godkendes takster for jollepladser i Hvidovre Lystbådehavn. Hvidovre Sejlklub Suset, som driftsansvarshavende i lystbådehavnen, har på vegne af Hvidovre Kommune opkrævet havneafgifter for jollepladser i lystbådehavnen fra og med 2014. Dette er sket i henhold til seneste driftsoverenskomst, indgået juli måned 2013, mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset. Taksten for en jolleplads er endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takst for jollepladser i Hvidovre Lystbådehavn for 2015 på i alt 800 kr./plads
 2. at indtægtsbudgettet vedrørende Hvidovre Lystbådehavn opskrives med 25.000 kr.

Sagsfremstilling

Hvidovre Sejlklub Suset er driftsansvarshavende i Hvidovre Lystbådehavn, og forestår, på vegne af Hvidovre Kommune, alle forhold vedrørende driften af havnen - herunder opkrævning af havneafgifter til afregning over for kommunen i henhold til regler og takster fastsat af Kommunalbestyrelsen.      

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er dog blevet opmærksom på, at de angivne takster for jollepladser i Hvidovre Lystbådehavn, som optræder på Hvidovre Sejlklub Suset hjemmeside, endnu ikke er blevet formelt godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har indhentet oplysninger om lignende takster for jollepladser i andre nærliggende havne, for at sikre, at udgiftsniveauet og en fremadrettet prisfastsættelse modsvarer lignende havne.

Som det fremgår af nedenstående model, ligger den gennemsnitlige takst – 870 kr. - for en jolleplads i nærliggende havne, på omtrent samme niveau som i Hvidovre Lystbådehavn.

I øjeblikket opkræves 800 kr. om året for en jolleplads i Hvidovre Lystbådehavn.

Havn

Vallensbæk

Brøndby

Kastrup

Ishøj

I alt

Pris i kr.

690 kr.

680 kr. 

785 kr.

1.325 kr.

3.480 kr.

Gennemsnit

870 kr.

Forvaltningen anbefaler, at taksten forbliver uændret på 800 kr. og at taksten indarbejdes i kommunens takstregulativ for 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Sejlklub Suset har i 2014 opkrævet kommunal havneafgift for i alt 31 stk. jollepladser, hvilket beløber sig til en indtægt på 24.800 kr. Hvidovre Sejlklub Suset har vurderet, at det samlede antal af lejede jollepladser i de kommende år, vil ligge på samme niveau. Forvaltningen indstiller på ovenstående baggrund, at indtægtsbudgettet opskrives med 25.000 kr.        

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2015

 1. +  2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Kultur– og Fritidsudvalgets indstilling om, at taksterne for en jolleplads i Hvidovre Lystbådehavn udgør 800 kr. i 2015, og at indtægtsbudgettet opskrives med 25.000 kr.


15. Omstrukturering af Hvidovre Ungdomsråd

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forvaltningens forslag om omstrukturering af Hvidovre Ungdomsråd

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at nedlægge Hvidovre Ungdomsråd og i stedet oprette en ny søgbar pulje målrettet kommunens unge

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Ungdomsråd blev indskrevet i budgetaftalen for 2011 på baggrund af et politisk ønske om at styrke unges indflydelse i kommunen. Hensigten med rådet var oprindeligt at være talerør for kommunens unge, at varetage deres interesser og at inddrage dem i de politiske processer.

Visionen var at opbygge et råd, der formelt fungerede på samme vilkår som kommunens andre eksisterende råd med fast mødeafholdelse, nominering af faste medlemmer, udpegning af formand m.m.

Ungdomsrådet fik desuden råderet over et fast årligt beløb til afvikling af arrangementer o.l.

Problematikker vedr. driften af rådet

Administrationen af Ungdomsrådet blev placeret under Kultur- og Fritidsafdelingen, som på baggrund af de seneste års erfaringer nu vurderer, at det er vanskeligt at hverve og efterfølgende fastholde interesserede unge i rådet. På trods af flere kampagner og forsøg på hvervning har interessen for rådet vist sig ikke at være særlig høj, og det har været tæt på umuligt at finde deltagere, der har haft lyst til at etablere sig i rådet i længere tid ad gangen. Ungdomsrådets aktivitetsniveau har derfor været meget varierende, og i visse perioder har kun 1-2 personer været fast tilknyttet rådet; i andre perioder har der ingen faste medlemmer været.

En del af denne problematik skyldes, at Ungdomsrådets nuværende formelle struktur ikke passer så godt overens med de unges liv, da deres dagligdag, skoleliv og fritidsinteresser ofte er meget ustrukturerede, og vanskelige at tilpasse rammerne i et traditionelt, kommunalt råd. En række af de unge, forvaltningen har været i dialog med, har således givet udtryk for et ønske om mere selvstændig drift udenfor forvaltningens faste rammer og administration, hvad der har været vanskeligt ud fra rådets oprindelige vision og vedtægter.

Erfaringer fra andre kommuner

Forvaltningen har gennem Netværket af Danske Ungdomsråd (NAU) delt erfaringer med en række andre danske kommuner, som arbejder med ungeinddragelse på en mindre stringent måde, hvor de unge ikke er underlagt traditionelt formelle rammer såsom rådsmøder o.l., men i højere grad finder sammen i uforpligtende og selvkørende interessefællesskaber omkring enkeltstående projekter. Kommunernes erfaringer siger nemlig, at det vigtigste for de unges involvering er, at det er let og uforpligtende, og så vidt muligt på deres egne præmisser.

Flere kommuner arbejder således ikke med ungdoms-råd, men ungdoms-puljer, hvor alle kommunens unge – uden at være tilknyttet et formelt råd eller organ - har mulighed for at søge midler til forskellige initiativer, ideer og projekter.

Forslag til omstrukturering

Ud fra ovenstående betragtninger er det forvaltningens vurdering, at en omstrukturering af Hvidovre Ungdomsråd er nødvendig for at højne den lokale ungeinddragelse.

Dette vil for det første indebære, at de unge får mulighed for at igangsætte projekter udenom de faste, skemalagte rammer administreret af forvaltningen. Derfor foreslås det at nedlægge det eksisterende Hvidovre Ungdomsråd – som pt. kun har et enkelt medlem – og i stedet anvende rådets allerede bevilgede midler til at oprette en ny søgbar pulje for kommunens unge. Puljen skal kunne søges af kommunens herboende unge mellem 15-30 år til deres egne ideer; hvad enten det er i form af gennemarbejdede, langsigtede projekter, eller spontane, kortsigtede initiativer. Det er nemlig symptomatisk for mange ungdomsinitiativer, at de opstår spontant, og at de unge ønsker at kunne handle og reagere hurtigt. Puljen skal derfor kunne søges via en let forståelig formular på kommunens hjemmeside eller ved personlig henvendelse i kultur- og fritidsafdelingen. Den efterfølgende sagsbehandlingstid skal ideelt set gøres så kort som muligt, så de unges ideer ikke brænder ud.

Forvaltningen vurderer, at dette vil skabe en mere attraktiv og lettilgængelig indgangsvinkel for de unge, som på denne måde kan tage aktiv del i kommunen med forskellige enkeltstående projekter på deres egne præmisser. Det tilbageværende medlem af Ungdomsrådet bakker desuden op om ændringsforslaget.

En søgbar pulje for unge vil stadig kunne underbygge Hvidovre Ungdomsråds oprindelige vision om at være talerør for kommunens unge, og samtidig kunne varetage deres interesser.
Dog vil puljen ikke nødvendigvis inddrage de unge mere i de kommunalpolitiske processer - men de seneste års erfaringer med Ungdomsrådet har da netop også vist, at de forskellige konstellationer af Ungdomsrådet stort set alle har fokuseret mere på praktisk afvikling af aktiviteter, koncerter og cafe-aftener end på den kommunalpolitiske deltagelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Ungdomsråd blev indskrevet i budgetaftalen for 2011.

En omlægning af Ungdomsrådet og dets tilhørende midler til en lettilgængelig, søgbar pulje for unge underbygger Kultur- og Fritidspolitikkens fokus på bedre borgerinddragelse og –samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Ungdomsråd har et årligt budget på 50.000 kr. De samme midler forslås omlagt til en åben, søgbar pulje for kommunens unge.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at nedlægge Hvidovre Ungdomsråd og i stedet at oprette en søgbar pulje målrettet kommunens unge.


16. Ansøgning fra FDF, Ingeborg om omlægning af lån

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til FDF, Ingeborgs ansøgning om omlægning af lån

Endvidere skal der tages beslutning om FDF, Ingeborgs ansøgning om lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af lån
 2. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om fornyet 10-årig periode vedr. aftale om lokaletilskud

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

     3. at tage stilling til FDF, Ingeborgs ansøgning om lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet Ingeborg

Sagsfremstilling

Omlægning af lån - FDF, Ingeborg

FDF Hvidovre har siden 1989 drevet Ingeborg som et stort aktiv for foreningen. Grundlovsdag 2008 brændte Ingeborg og stod ikke til at redde.

Et nyt Ingeborg blev opført i 2010, og blev finansieret af overførslen af lånet fra det gamle Ingeborg, forsikringserstatning, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og tillægslån ydet af Hvidovre Kommune.

På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procent tilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000,- kr. Dispensationen vedr. tilskud til afdrag er gældende i 10 år, hvorefter den skal tages op til vurdering.

FDF optog et lån på 3.450.000,- kr. samt et lån på 1.150.000,- kr. Afdragene på 3.450.000,- kr. har været 100% tilskudsberettiget, og lånet på 1.150.000,- kr. svarende til 10,87%

FDF Hvidovre har modtaget et tilbud om at forny lånene med nye 2%-lån mod de nuværende 4%- og 5%-lån.

FDF Hvidovre ønsker en omlægning, der giver fordele for både FDF og Hvidovre Kommune. Derudover ønsker FDF at forlænge dispensationen gældende begge lån, optimalt set til restløbetiden for lånene, men alternativt for en ny 10-årig periode til udgangen af 2025.

En omlægning af foreningens lån vil betyde en årlig besparelse på ydelserne, men en øget restgæld til dækning af omkostningerne ved låneomlægningen.

Brev fra FDF og Nykredit er vedlagt som bilag.

Lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Tårnet på Ingeborg har haft problemer med indtrængende vand. Tårnet har funktion af aktivitetstårn, udkigspost, klatrevæg, solcelleanlæg og depot. For at undgå permanent skade på bygningen er det vurderet nødvendigt at foretage en hovedrenovering af tagfladen. Arbejdet er yderligere beskrevet i vedlagte ansøgning.

Budgettet forventes at udgøre ca. 198.625,- kr. Lokaletilskud svarende til 72% udgør 143.010,- kr.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 25 samt Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) § 15.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2009, at FDF Hvidovres ansøgning om øget låneramme til det nye Ingeborg returneredes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet behandling og dialog med FDF.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Omlægning af lån, FDF Ingeborg

Siden 2010 er der udbetalt lokaletilskud til FDF, Ingeborg:

År

Tilskud

Bemærkninger

2010

232.877,- kr.

Kun lejrdrift fra maj-december

2011

421.391,- kr.

2012

491.482,- kr.

Inkl. Varmepumpe bevilget af  FOU 8/12-2011

2013

304.670,- kr.

2014

368.640,- kr.

Forskudsvis – ikke afregnet pt.

Lokaletilskudsprocenten er pt. 72%

For lånet med hovedstol 3.450.000,- kr. vil en omlægning betyde en årlig besparelse på ca. 30.000,- kr., men i forbindelse med omlægningen vil der være en øget restgæld på 165.885,- kr.

For lånet med hovedstol 1.150.000,- kr. vil en omlægning betyde en årlig besparelse på ca. 27.000,- kr. og en øget restgæld på 9.240,- kr.

Den årlige besparelse på ca. 57.000,- kr. vil med tilskudsprocenten 72% fordeles med ca. 41.040,- kr. til Hvidovre Kommune og 15.960,- kr. til FDF Hvidovre.

Lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Der er fra FDF Hvidovre udarbejdet et budget på i alt 198.625,- kr. inkl. moms. En lokaletilskudsprocent på 72% udgør 143.010,- kr. inkl. moms, svarende til 124.418,70 kr. ekskl. moms.

I budget 2015 er der afsat i alt 1.135.900,- kr. ekskl. moms til lokaletilskud.

Der er for 2015 modtaget ansøgninger for i alt 1.133.962,13 kr. ekskl. moms, altså et forventet mindreforbrug på i alt 1.937,69 kr.

Ovenstående ansøgning på 124.418,70 kr. medfører et forventet merforbrug på 122.481,01 kr. ekskl. moms.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

Ad. 3. Der gives afslag med henvisning til, at udvalget ikke har økonomisk dækning til det ansøgte.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2015

Folkeoplysningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at FDF Hvidovre omlægger lån, samt fornyer perioden med lokaletilskud for en 10-årig periode.


17. Forlængelse af linje 13 ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Movia’s forslag om at forlænge buslinje 13 fra Brøndby Strand Station ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte forlængelsen af linje 13 fra Brøndby Strand Station ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station som beskrevet i Movia’s notat af 26. marts 2015: ”Forlængelse af linje 13 til Friheden Station” og
 1. at den forøgede årlige driftsudgift indarbejdes i Movia’s budgetforslag 2016 – 2019 og herved medtages som en teknisk korrektion fra 2016 ved behandlingen af Budgetforslag 2016 - 2019

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har siden efteråret 2013 ønsket busbetjening på Gammel Køge Landevej.

Borgmesteren skrev i brev af 16. januar 2015 til Brøndby Kommune, at Hvidovre Kommune var indstillet på at finde en fælles løsning. I brevet blev specifikt nævnt en forlængelse af linje 13 til Friheden Station.

Movia præsenterer i sit notat af 26. marts 2015 et forslag om forlængelse af linje 13 til Friheden Station, der indebærer en omtrentlig timedrift langs Gammel Køge Landevej mellem Brøndby Strand Station og Friheden Station alle ugens syv dage fra tidlig morgen til sen aften.

Linje 121, der blev nedlagt i 2011, havde også timedrift.

Betjeningen tilrettelægges sådan, at hver anden tur forlænges til Friheden Station i de tidsrum, hvor linje 13 kører 2-3 gange pr. time til Brøndby Strand Station. I de tidsrum, hvor linjen kun kører en gang pr. time, forlænges alle ture. 

Forslaget imødekommer borgernes ønsker om busbetjening på Gammel Køge Landevej med forbindelse til såvel Brøndby Strand Station som Friheden Station.

Movia anslår, at forlængelsen af linje 13 årligt vil tiltrække ca. 25.000 nye passagerer til den kollektive trafik. Movia vurderer, at passagertilstrømningen kan blive større i og med, at det store boligområde omkring Strandesplanaden nu får direkte forbindelse til Friheden Station og Frihedens Butikscenter.  

Forlængelsen kræver ikke, at der skal tilføres flere busser til linjen, idet udvidelsen kan rummes inden for den eksisterende køreplan. Derfor vil det årlige tilskudsbehov for Hvidovre Kommunes vedkommende ”kun” være 700.000 kr. Dette tilskudsbehov til forlængelsen af linje 13 skal holdes op mod nytteværdien for borgerne på strækningen, som i dag er uden busbetjening.

Tilskuddet i sin tid til linje 121 udgjorde årligt ca. 750.000 kr., hvilket er stort set det samme som det tilskud, der nu er tale om til forlængelsen af linje 13. Forskellen er, at linje 13 er mere nyttig, idet den i modsætning til linje 121 kører til Brøndby Strand Station.   

Brøndby Kommune vil ligeledes tage stilling til forslaget i løbet af maj måned 2015.

Movia kan implementere løsningsforslaget i køreplanen for 2016, såfremt løsningsforslaget godkendes i både Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune og Movia får besked primo juni måned 2015.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2014, at der tages kontakt til Brøndby Kommune med henblik på en fælles løsning på busbetjeningen af Gl. Køge Landevej på strækningen mellem Friheden Station og Brøndby Strand Station.

Økonomiske konsekvenser

Forlængelsen af linje 13 til Frihedens Station vil årligt medføre en ekstra udgift på 700.000 kr. fra og med 2016. Beløbet indarbejdes i Movias budgetforslag som vil blive indregnet i driftsbudgettet 2016 - 2019 som en teknisk korrektion.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt, idet det forudsættes, at betalingen afspejler passagerbehovet i de respektive kommuner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at forlænge buslinje 13 fra Brøndby Strand ad Gammel Køge Landevej til Frihedens Station, samt at den forøgede årlige driftsudgift indarbejdes i Movias budgetforslag 2016-19, således at udgiften for Brøndby Kommune bliver 700.000 kr. og for Hvidovre Kommune  500.000 kr..

Bilag

 1. Movias notat af 26. marts 2015. Forlængelse af linje 13 til Friheden Station (pdf)
 2. Brev til Brøndby Kommune, dateret 16. januar 2015 (pdf)
 3. Brev dateret 11.05.15 til Brøndby Kommune om forlængelse af linje 13 (pdf)

18. Hovedstadens Rekrutteringsservice

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, om de ønsker at anbefale forslaget om at Jobcenter Hvidovre indgår i samarbejde om Hovedstadens Rekrutteringsservice over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formålet med Hovedstadens Rekrutteringsservice er at give virksomhederne én indgang til rekruttering af medarbejdere på tværs af hovedstadsområdets jobcentre og kommunegrænser til store bygge- og anlægsprojekter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre bliver en del af samarbejdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Sagsfremstilling

De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet  som har etableret Hovedstadens Jobrotationsservice (HJS), udvider dette samarbejde til målrettet opsøgende indsats i forhold til virksomheder, som er involveret i de store bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet.

Samarbejdet består i etablering af et fælles sekretariat til den opsøgende virksomhedskontakt i forbindelse med store projekter og et styrket tværgående koordineret samarbejde om rekrutteringsopgaven, kaldet Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS).

Hovedstadens Rekrutteringsservice hovedopgave vil være - gennem opsøgende indsats i forhold til store projekter og hjemtagelse af jobordrer til besættelse - at bistå virksomheder med store jobordrer gennem rekruttering af ledige på tværs af kommunerne i Hovedstadsområdet.

Hovedstadens Rekrutteringsservice målretter den opsøgende indsats til bygge- og anlægsområdet, hvor jobcentrene har erfaringer med en koordineret indsats med Frederiksberg som koordinator på Metroprojektet, og hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Indholdet i samarbejdet om opsøgende virksomhedskontakt og rekruttering koncentrerer sig om følgende:

 • Opsøgende indsats til virksomheder med behov for arbejdskraft inden for bygge- og anlægsområdet i Hovedstadsområdet
 • En fælles indgang og et fælles telefonnummer: 7080 8055 (det eksisterende nummer til 9-kommune-samarbejdet) 
 • Det jobcenter, hvor virksomheden ligger, har kontakten til virksomheden og koordinerer rekrutteringsopgaven med øvrige jobcentre i HRS, med mindre andet aftales
 • Fælles principper for visitering og screening af ledige til indkomne jobordrer
 • Fælles skabelon for CVer (til brug for udsøgning) til ledige på dansk og engelsk
 • Fælles opfølgning i forbindelse med ansættelse på de store projekter gennem en fælles indslusningskonsulent til ledige, som formidles til de ledige job
 • Samarbejde om opkvalificering af ledige til store bygge- og anlægs-projekter

Hovedstadens Rekrutteringsservice kan eventuelt indgå skriftlige samarbejdsaftaler med virksomheder, der over en længere periode skal rekruttere et større antal medarbejdere, og som ønsker dette.

Forslaget om etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice ligger i forlængelse af visionerne på beskæftigelsesområdet i KKR Hovedstaden. KKR foreslår i bilag til KKR-mødet den 23. februar 2015 om tværkommunale samarbejder:

 • At alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab
 • At alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).

Hvis Hvidovre Kommune ønsker at indgå i Hovedstadens Rekrutteringsservice vil samarbejdet være med følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Hovedstadens Rekrutteringsservice etableres pr. 1. juni 2015 og fortsætter frem til udgangen af 2018. Jobcentrene skal senest den 21. april 2015 afgive svar om de ønsker at være en del af Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Yderligere information om forslaget til etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice kan ses i bilaget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sekretariatet for Hovedstadens Rekrutteringsservice bemandes med 2 opsøgende virksomhedskonsulenter samt 1 indslusningskonsulent. De medvirkende jobcentre finansierer i fællesskab de 3 medarbejdere incl. overhead på 1,8 mio. kr.

Forudsat at den samlede udgift til 3 medarbejdere bliver 1,8 mio. kr., og at udgiften betales ligeligt af de 16 deltagende jobcentre, vil investeringen for det enkelte jobcenter være tjent hjem, når rekrutteringssamarbejdet har medført ansættelse af en forsikret ledig i 6,27 måned (en fuldtidsforsikret får 17.918 kr. i dagpenge om måneden).

Hvis alle 16 jobcentre deltager, er beløbet pr. jobcenter 112.500 kr. om året.

Udgiften finansieres indenfor Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetramme.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om, at Hvidovre tilslutter sig Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Bilag

 1. Etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice (pdf)

19. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Der afholdes temamøde om Hvidovre bymidte den 16. juni 2015.


20. Udbud af administrationen af Kommunens ældre- og plejeboliger, Teknik- og Miljøudvalget

Lukket sag

21. Projekt nr. 3438. Risbjergskolen etape II, tage og vinduer

Lukket sag