Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 12. januar 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. januar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Borgmesteren orienterede om følgende:

 • Beredskabsarbejdet.
 • Langkildegrunden.
 • Aftalen om hjemfald.
 • Vallensbæk Kommunes udtræden af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

3. Medlemsforslag fra Gruppe F vedr. ansættelse af pædagogiske medarbejdere til Avedøre Bibliotek

Sagsfremstilling

Medlemsforslag fra SF til kommunalbestyrelsesmødet den 16.12.2014:

På grund af de mange hændelser på Avedøre bibliotek, som har skabt stor utryghed blandt personalet og brugerne af biblioteket, og ført til afkortning af åbningstiden fra kl. 20.00 til kl. 18.00 foreslår SF:

Der ansættes 2 medarbejdere med pædagogisk kompetence og erfaring med at arbejde med unge mennesker, og som kan agere rollemodeller for de unge.

Der er behov for at få skabt ro på biblioteket, så personalet og brugerne igen kan føle sig trygge, og synes, at det er rart at komme på arbejde, eller benytte sig af bibliotekets mange tilbud og således, at vi kan komme tilbage til de oprindelige åbningstider. Der er desuden brug for en præventiv indsats, så vi ikke igen kommer til at opleve en situation, som den, vi har i øjeblikket.

Der er tale om en meget akut situation, som kræver handling nu. Det er derfor nødvendigt med en tillægsbevilling i 2015 på kr. en million, som efterfølgende må indarbejdes i budget 2016.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2014

Gruppe A stillede forslag om, at Gruppe F’s medlemsforslag drøftes på Økonomiudvalgsmødet den 12. januar 2015.

Forslaget vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Der blev omdelt et notat om handlingsplan for arbejdsmiljøet på Avedøre Bibliotek og et notat om handleplan Avedøre.

Udvalget tog de omdelte planer til efterretning. Der udarbejdes en status for arbejdet til Økonomiudvalget om 3 måneder.

Bilag

 1. Handlingsplan for arbejdsmiljøet på Avedøre Bibliotek (pdf)
 2. Handleplan Avedøre (pdf)

4. Portrætmaleri af borgmester Helle Adelborg og tidligere borgmester Milton Graff Pedersen

Beslutningstema

Intet

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at det godkendes at der udføres portrætmaleri af Helle Adelborg og Milton Graff Pedersen
 1. at det godkendes at udgiften hertil afholdes inden for det godkendte budget.

Sagsfremstilling

Siden 1952, hvor Hvidovre Kommune fik status som forstadskommune og dermed ret til at vælge en borgmester, har Hvidovre haft 7 valgte borgmestre,

1952 – 1958   Ole Toft Sørensen

                     (Sognerådsformand 1944-1952)

1958 – 1966   Christian Sørensen

1966 – 1979   Svend Aagesen

1979 – 1993   Inge Larsen

1993 – 2007   Britta Christensen

2007 – 2012   Milton Graff Pedersen

2012 -           Helle M. Adelborg     

På 3. sal hænger portræt af Hvidovres borgmestre, dog mangler portræt af Milton Graff Pedersen og Helle Adelborg og i overensstemmelse med tidligere tilkendegivelser i Økonomiudvalget, er der indgået aftale med portrætkunstner Mikael Melbye om de to portrætter.

Retsgrundlag

Intet

Politiske beslutninger og aftaler

Intet

Økonomiske konsekvenser

Prisen for portrætmalerierne, som er ca. 130.000 kr. pr. stk. afholdes inden for det godkendte budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Ad 1. og 2. Godkendt.


5. Søvangsgården - låneomlægning

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende belåning vedrørende selvejende institutioner, som Hvidovre Kommune har driftsoverenskomst med. Hvidovre Kommune har driftsoverenskomst med det selvejende plejecenter, Søvangsgården, som ansøger om godkendelse af omlægning af lån i ejendommen begrundet i den lave markedsrente.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at den selvejende institution Søvangsgården omlægger to ud af tre eksisterende lån, jævnfør driftsoverenskomstens § 6.
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 372.000 kr. i 2015 og 403.800 kr. i de efterfølgende år. Beløbene tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det selvejende plejecenter Søvangsgården har den 17. december 2014 søgt Hvidovre Kommune om godkendelse af omlægning af to ud af tre eksisterende lån hos Realkredit Danmark.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. driftsoverenskomstens § 6, godkende omlægning af lån.

Søvangsgården ønsker lånene omlagt begrundet i den historisk lave markedsrente.

Søvangsgården er blevet tilbudt at omlægge to fastforrentede lån til nedenstående lave rente.

Nuv. lån (hovedstol)

Rente i %

Restløbetid

Nyt lån
(hovedstol)

Rente i %

Løbetid

1.

       37.383.000

3,37 %

 22 år

 34.618.000

2,04 %

 20 år

2.

       10.000.000

2,34 %

 8 år og 3 mdr.

        8.132.000

1,14 %

 12 år

De eksisterende lån skal opsiges senest pr. 31. januar 2015, således at det nye lån kan udbetales pr. den 31. marts 2015.

Den samlede helårlige besparelse ved at omlægge de eksisterende lån til en lavere rente er på henholdsvis 165.956 kr. og 237.865 kr. og dermed i alt på 403.821 kr.

Der vil ved omlægningen ske en samlet forøgelse af obligationsrestgælden på henholdsvis 52.481 kr. og 30.116 kr. og dermed i alt på 82.597 kr.

Retsgrundlag

Af driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Søvangsgårdens bestyrelse fremgår af § 6, at ”Hverken institutionen eller dens bestyrelse kan uden Kommunalbestyrelsens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse af lån – eller ændre på lånevilkår (….).”

Økonomiske konsekvenser

Ved den foreslåede omlægning af lånene, opnås en mindreudgift til ydelser på ca. 403.800 kr. i hvert af årene fra 2016-25 og 166.000 kr. i årene 2026-35, idet det ene lån udløber i 2025.

I 2015 vil der være en mindreudgift på 372.000 kr.

Mindreudgifterne tilføres kommunens kassebeholdning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. VS: Låneomlægning Søvangsgården - Låneomlægning 2015 (pdf)

6. Sammenlægning af lejligheder på Hæderdalsvej 23

Beslutningstema

På adressen Hædersdalvej 23 skal der træffes beslutning om tilladelse til at sammenlægge beboelseslejemålet i stueetagen med beboelseslejemålet på 1. sal. Hvis udvalget ikke ønsker at tillade en sammenlægning, skal ansøger have svar senest onsdag den 21. januar 2014.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at der meddeles samtykke til sammenlægning af to lejligheder på Hædersdalvej 23 og derved lade huset overgå til at være et dobbelthus.

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 21. marts 2014 modtaget en ansøgning om sammenlægning af 2 beboelseslejemål på Hædersdalvej 23.

Det er kun i den ene halvdel af dobbelthuset, der søges om sammenlægning. Det er for Hædersdalvej 23, stuen, der er på 114 m2 (BBR) og Hædersdalvej 23, 1. sal, der er på 83 m2 (BBR). I alt 197 m2.

Det ansøgte

Huset er fra 1939 og ombygget i 1961. Det fremstår i 2 etager med mansardtag og fuld kælder. Der er to 4-værelses lejligheder. Begge lejligheder er selvstændige med eget køkken og bad, rummelige og velbelyste, dog må WC/bad og køkken betegnes som utidssvarende.

Ansøgers begrundelse

Ansøger oplyser, at boligerne er frivilligt fraflyttet. De har forsøgt salg af ejendommen siden august 2012, men der har ikke været købere til ejendommen. De ønsker at sælge den som én bolig. Derfor ønsker de nu en sammenlægning.

Forvaltningens vurdering og anbefaling af sammenlægningen

Forvaltningen ser positivt på, at der skabes en stor og rummelig familiebolig.

Kommunen kan i henhold til Boligreguleringsloven kun nægte samtykke til en boligsammenlægning såfremt:

 • der i kommunen er mangel på boliger af denne kvalitet, beliggenhed og størrelse ud fra en generel vurdering om boligforholdene i kommunen og hensyn til boligsøgende i kommunen
 • der er boligsøgende til den ledige lejlighed

Endelig kan der ud fra boligpolitiske overvejelser argumenteres for sammenlægningen ved, at den blandt andet gradvist sikrer, at familier der bliver større også har mulighed for at blive boende i Hvidovre, og at nogle af de ældre boliger bliver opdateret til et tidssvarende niveau.

Ud fra det foreliggende materiale, i henhold til de planmæssige bestemmelser og boligreguleringsloven, anbefaler Forvaltningen, at der meddeles samtykke til sammenlægning af de to beboelseslejemål. Hermed bliver den ene halvdel af dobbelthuset til én lejlighed.

Retsgrundlag

Gældende for ejendommen

For ejendommen gælder Byplanvedtægt 16, der i § 2A og kortbilag 1, udlægger området til åben og lav boligbebyggelse. Bebyggelsen skal bestå af fritliggende parcelhuse. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig for én familie.

Boligreguleringsloven, § 46, stk. 1 og § 51, stk. 1

Uden Kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af to eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Såfremt der nægtes samtykke til sammenlægning, skal ansøger have skriftlig svar senest onsdag den 21. januar 2015 i henhold til 6 ugers svarfristen i boligreguleringsloven § 51, stk. 1. Såfremt svar til ansøger ikke foreligger indenfor tidsfristen, er der automatisk givet samtykke fra Kommunens side.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Forvaltningen udarbejder en redegørelse om sagsbehandlingen, herunder de forskellige datoer, bestræbelser på salg og registrering i BBR m.v.

Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2015.

Bilag

 1. Ansøgning fra LE34, revideret 10. december 2014 (pdf)
 2. Plantegninger af 8. december 2014 (pdf)
 3. Originaltegninger fra april 1938, sag 6227 (pdf)
 4. Oversigtskort, KTMA 15. december 2014 (pdf)

7. Program for parallelopdrag til udvikling af Bymidten

Beslutningstema

Til udvalgets orientering præsenteres her en beskrivelse af det afsæt (parallelopdrag), som to arkitektfirmaer skal udarbejde scenarier for bymidten på baggrund af.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte til efterretning

Sagsfremstilling

Hvad er et parallelopdrag?

Et parallelopdrag er en opgave som stilles flere parter, således at man kan få belyst et områdes mulige udvikling ud fra flere forskellige vinkler.

Parallelopdraget er en kontrakt mellem Hvidovre Kommune og de deltagende arkitektfirmaer, der beskriver hvilket arbejde de skal udføre.

I vores arbejde med bymidten har vi valgt at indbyde to arkitektfirmaer til at give os nogle forskellige bud på, hvordan de aktiviteter, som borgerne, politikerne og en række forskellige interessenter kommer med, kan blive realiseret fx som byggeri i bymidten.

Arkitektfirmaerne arbejder ud fra et grundlag, som hedder et program til parallelopdrag, som er at finde som bilag til denne sag.

Parallelopdraget hedder: Program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte. Denne version er ikke sat op med billeder og kort, men indeholder ren tekst. Eventuelle mindre rettelser i teksten kan forekomme inden programmet sendes ud til deltagerne. Dette vil dog fortrins være af teknisk karakter.

Hvorfor laver vi parallelopdrag?

Årsagen til at vi har valgt at gøre det på denne måde, er, at det vigtigste i arbejdet med bymidten er, at borgerne er sikret inddragelse i, hvad der skal være for nogle aktiviteter i bymidten og for at sikre, at der kommer en god kvalitet ind i projektet. Vi har indbudt fagfolk, arkitekter, til at visualisere, hvordan borgernes ideer kommer til at se ud, hvis man vil bygge det.

Arkitekternes arbejde

For krav til opgaveløsningen gælder, at arkitektfirmaerne skal udarbejde analyser af området. Det vil sige, at de skal vide noget om områdets historik, hvad er Hvidovre´s DNA og hvordan kan man udfordre områdets struktur m.v. Arkitekterne skal være lydhøre overfor de input de får fra borgere, interessenter og politikere og integrere inputtene i deres bearbejdning af forslagene.

Parallelopdragets forløb

Parallelopdraget består overordnet af to faser.

Formålet med at dele processen op i to faser er at involvere borgerne undervejs. Derudover, at få det bedst mulige grundlag til at træffe beslutning om der skal udarbejdes en helhedsplan med eller uden bygningen Risbjerggård.

I fase 1 udarbejder arkitekterne derfor to scenarier hver.

Scenarie A skal fremhæve hvilke muligheder for ny bebyggelse, nye byrum mv., der kan skabes i Hvidovre Bymidte i samspil med Risbjerggård.

Scenarie B skal fremhæve hvilke muligheder for ny bebyggelse, nye byrum mv., der kan skabes, hvis Risbjerggård rives ned.

Beskrivelse af forløbet (uddybes i bilaget):

Fase 1

 • Arbejdsproces for arkitekterne – analyse af området, skitsering af scenarie A og B, hvor arkitekterne tænker i, hvad er det for en ramme vi mener, er vigtig for udvikling af bymidten, til en bymidte med de aktiviteter, som bliver præsenteret for og drøftet med borgerne på første workshop.
 • workshop for borgere, interessenter og politikere – På dette tidlige tidspunkt vil arkitektfirmaerne have nogle grove skitser som borgerne skal vurdere og kommentere. Borgerne skal her komme med forslag til hvilke aktiviteter, der er vigtige i bymidten og med holdninger til, hvordan det kan udformes. Alle får mulighed for at arbejde med alle forslag.
 • Arbejdsproces for arkitekterne – videreudvikling af scenarie A og B på baggrund af inputs på workshoppen.
 • Udarbejdelse af business cases over scenarierne – udarbejdes af Økonomisk sekretariat. Business case skal belyse de økonomiske konsekvenser af de enkelte scenarier.
 • 1. møde i bedømmelsesudvalget – præsentation af fire scenarier
 • 2. møde i bedømmelsesudvalget – beslutning om, hvad udvalget skal anbefale overfor Kommunalbestyrelsen.

Med udgangspunkt i bedømmelsesudvalgets indstilling skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning, om der skal arbejdes videre med scenarie A eller B.

Fase 2

 • Arbejdsproces for arkitekterne – kvalificering af det valgte scenarie.
 • 2. workshop for borgere, interessenter og politikere – hvor borgerne igen skal komme med input til aktiviteter og udformning.
 • Arbejdsproces – viderebearbejdning af det valgte scenarie på baggrund af inputs på workshoppen
 • 3. møde i bedømmelsesudvalget – præsentation af to scenarier for Hvidovre Bymidte

Parallelopdraget afsluttes når de to arkitektfirmaer har præsenteret deres scenarie for Hvidovre Bymidte for bedømmelsesudvalget.

Følgende forløb følger efter parallelopdraget:

 • 4. møde i bedømmelsesudvalget – udvalget vurderer de valgte to scenarier og peger på det foretrukne eller en kombination af begge.
 • Udarbejdelse af business case over scenariet – udarbejdes af økonomisk sekretariat.
 • Bearbejdning af det valgte scenarie til et forslag til en helhedsplan.
 • Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at sende forslag til helhedsplan i offentlig høring.
 • Forslag til Helhedsplan for Hvidovre Bymidte i offentlig høring
 • Kommunalbestyrelsen vedtager en helhedsplan for Hvidovre Bymidte.

På baggrund af en vedtaget helhedsplan udarbejdes en lokalplan for området. Alt efter hvad lokalplanen giver mulighed for, kan der blive bygget nyt og/eller udbudt arealer til salg.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2014, punkt 4, Proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte. Heri indeholdt, at program for udarbejdelse af helhedsplan godkendes politisk inden udsendelse.

Ligeledes godkendte Kommunalbestyrelsen, den 30. september 2014, punkt 5, Sammensætning af bedømmelsesudvalg og udvælgelse af deltagere til den første workshop til bymidte projekt. Heri at bedømmelsesudvalget, nedsættes af Økonomiudvalget og består af følgende medlemmer: Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, fagdirektøren, plan- og miljøchefen, kultur- og fritidschefen, kommunikationschefen samt to fagdommere og tre aktive borgere fra Hvidovre Kommune.

De tre borgerne blev valgt på workshoppen d. 26. november 2014, og er Charlotte Strandfelt, Erling Groth og Birthe Mingon.

Det forventes at de to fagdommere udpeges i januar 2015.

Grundlaget for program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte

Programmet beskriver visionen om Børnene og familiernes by og de fire bærende temaer; borgerdialog, kulturliv og identitet, mødested og bæredygtighed. Visionen og temaerne indgår sammen med input fra borgere, interessenter og politikere i afsættet for arkitekternes arbejde.

Udgangspunktet for programmet er det foregående arbejde for Hvidovre Bymidte, herunder Planstrategi 2011. Under udarbejdelsen af planstrategien, blev borgerne inviteret til Ideworkshop for Byens Midte søndag d. 20. marts 2011. De fire bærende temaer er en opsummering af, hvad der kom frem på denne workshop. Med vedtagelsen af Planstrategi 2011 blev det efterfølgende besluttet, at der som opfølgning på borgerdialogen, skulle udarbejdes scenarier for en konkret udvikling af området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Notat om status for midlertidige aktiviteter i Hvidovre Bymidte omdelt.

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte (pdf)
 2. Status midlertidige aktiviteter i Hvidovre Bymidte (pdf)

8. Handlemuligheder for påklage af Kalvebod Syd vindmøller

Beslutningstema

Forvaltningen vil redegøre for, hvilke handlemuligheder kommunen har i forhold til Københavns Kommunes vedtagne kommuneplantillæg, VVM og Lokalplan for placering af vindmøller på Kalvebod Syd.

Indstilling

Kultur- Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om  handlemuligheder til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

Hvidovre Kommune undersøger for øjeblikket sammen med HOFOR og Københavns Kommune, om der som alternativ til Kalvebod Syd vindmøllerne kan opstilles vindmøller på Avedøre Holme.

Parallelt med denne undersøgelse ønsker Københavns Kommune også at færdiggøre plangrundlaget for opsætning af Kalvebod Syd vindmøllerne. På den måde holder Københavns Kommune begge døre åbne.

Således har Københavns Kommunes borgerrepræsentation 27. november 2014 vedtaget plangrundlaget for Kalvebod Syd vindmøllerne det vil sige VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. I sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalget står bl.a.:

"Der har i løbet af foråret 2014 været drøftelser mellem Københavns Kommune, HOFOR og Hvidovre Kommune om muligheden for at flytte Kalvebodmøllerne til Avedøre Holme, og HOFOR har udført indledende beregninger på økonomien i møllerne. Det blev i drøftelserne tydeliggjort, at Københavns Kommune fortsætter den igangværende planproces, hvor møllerne placeres på Kalvebod Syd, indtil der foreligger et færdigt plangrundlag fra Hvidovre Kommune for placering af møller på Avedøre Holme”

Københavns kommune har bekendtgjort beslutningen om vedtagelsen den 15. december ligesom de har oplyst, at HOFOR nu kan meddeles VVM-tilladelse til opførelsen. Endvidere at HOFOR skal ansøge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningsbestemmelserne. Nævnet mødes et par gange om året, og VVM-tilladelsen gives ikke, før en fredningsdispensation er givet.

Hvidovre Kommunes hidtidige tiltag:

·Hvidovre Kommune har 3. maj 2012 nedlagt veto, da kommunen mener, at planforslaget vil have en væsentlig negativ betydning for udviklingen af Hvidovre Kommune. Naturstyrelsens afgørelse af 8. oktober 2014 vurderer dog ikke, at dette er tilfældet. Denne afgørelse kan ikke påklages.

·Hvidovre Kommune har 2. december 2013 påklaget Naturstyrelsens dispensation fra Strandbeskyttelseslinien til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har 18. november 2014 telefonisk oplyst, at man vil besigtige områderne i Hvidovre Kommune i marts 2015, før en afgørelse træffes.

Hvidovre Kommunes handlemuligheder

Forvaltningen har fået juridisk assistance til at afdække, hvilke muligheder, der er for at gøre indsigelse i Københavns Kommunes kommende planlægningsproces.

Der er to muligheder. Den ene mulighed er at anvende de i loven fastsatte muligheder for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Den anden mulighed er at anlægge søgsmål.

På baggrund af den juridiske rådgivning vil Hvidovre Kommune i første omgang klage indenfor det administrative system. Det vil sige:

 • Klage til Natur og Miljøankenævnet over Københavns Kommunes vedtagelse af plangrundlaget, herunder VVM, kommuneplantillæg, lokalplan mv. I denne klage behandles retlige og procesuelle spørgsmål, fx om planerne er i overensstemmelse med Fingerplan, VVM bekendtgørelsen, Habitatbekendtgørelsen mm. Offentliggørelsen af beslutningen skete d. 15. december 2014 med frist for klager til klagenævnet d. 12. januar 2015. Klagen er fremsendt.
 • Klage over en eventuel dispensation fra Fredningsnævnet
 • Klage over at Københavns Kommune giver VVM-tilladelse til HOFOR. Her kigger Natur- og Miljøklagenævnet primært på det indholdsmæssige i VVMredegørelsen og habitatvurderingen, herunder en Natur- og Miljøteknisk prøvelse af de skøn og afvejninger der er foretaget i forhold til fx naboer, støj, fugle. Der foretages dog også en retlig vurdering jævnfør ovenfor.

Afhængig af udfaldet af disse afgørelser anbefaler juristerne, at man på et senere tidspunkt kan overveje at anlægge søgsmål (retssag).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune skal i en forhandling med Københavns Kommune finde ud af, hvor langt vi skal i processen, før planen om placering af vindmøller på Kalvebod Syd droppes helt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen omkostninger forbundet med klager til Natur- og Miljøklagenævnet udover den tid, forvaltningens bruger på klageudarbejdelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Taget til efterretning.


9. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Mogens Leo Hansen (Ø) foreslog besøg på Børne og Kulturcenter på Amager.


10. Valg af arkitektfirmaer til parallelopdrag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Følgende to tegnestuer valgt: Vandkunsten og BCVA.