Referat - Økonomiudvalget den 18. august 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 18. august 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Borgmesteren orienterede om følgende:

·Udbud af Avedøre Bibliotek

·Hjemfald

·Artikel om erhvervsundersøgelse fra Dansk Industri og Dansk Byggeri

·Kommunen på Facebook

· Avedøre Stadion

·Udlejning af Stevnsbogård

·Møde med politiet (”din betjent”). Temamøde med Kommunalbestyrelsen den 9. september kl. 16-17.


3. Redegørelse cykelprojekt - Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

At redegørelsen tages til efterretning, og at kommunaldirektøren pålægges:

·at undersøge – som nævnt i redegørelse af 13. december 2013 sammen med kommunens revisor – de skattemæssige konsekvenser for de enkelte medarbejdere og i forlængelse heraf sikre, at medarbejderne kompenseres for øgede skattemæssige udgifter som følge af deltagelse i projektet. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes indenfor den eksisterende ramme.

·at udarbejde retningsliner for kompetenceniveauet imellem afdelingschefer og direktion

For: Udvalget.

Ændringsforslaget vedtaget.

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at redegørelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der henvises til vedlagte redegørelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Sten Ørskov Larsen (C) omdelte et notat med 16 punkter, der skal indgå i kommissoriet for en ekstern undersøgelse af cykelprojektet.

Grupperne O, V og C stemmer for alle 16 punkter.

Gruppe Ø stemmer for punkterne 3 – 14 og 16.

Grupperne A og F stemmer imod alle punkterne, idet gruppe A og F finder sagen er tilstrækkeligt belyst.

Godkendt, at punkterne 3 – 14 og 16 indgår i kommissoriet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2013

Forslag fra Gruppe V:

 • at der foretages en ekstern konsulentundersøgelse, idet der fortsat er tvivlsspørgsmål blandt andet vedrørende skat og moms, samt fastsættelse af værdien af medarbejdernes arbejdsgiverbetalte træningstid som kan sætte de ansatte i en uhensigtsmæssig situation. Endvidere bør det endelige ansvar placeres, såvel administrativt som politisk.

For: Gruppe C, O, V og Liste H og T.
Imod: Gruppe A, F og Carsten Jelund (UPL).

Forslaget vedtaget.


Sagen sendes til Økonomiudvalget, der skal udarbejde et kommissorium for den eksterne undersøgelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. november 2013 et forslag fra Steen Ørskov Larsen gruppe C vedrørende drøftelse af Materielgården og sagen om cykelprojekt.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at anmode forvaltningen om at udarbejde en redegørelse om cykelprojektet.

I redegørelsen beskrives baggrunden for cykelprojektet Hvidovre – Skagen, økonomien i projektet, herunder moms og skattemæssige forhold, klubstrukturen på Materielgården samt opfølgende foranstaltninger i forlængelse af cykelprojektet.

Bilag

 1. Redegørelse om cykelprojekt på Materielgården (pdf)
 2. Ekstern konsulentundersøgelse (pdf)

4. Regnskabsrevision til regnskab 2013

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendelse af revisionsberetningen for 2013

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet i april kommunens regnskab for 2013 til revisionsmæssig gennemgang.

Tidligere i år – på mødet den 25. marts 2013, punkt 10, behandlede Kommunalbestyrelsen desuden revisionsberetning nr. 9, delberetning om revisionsarbejder vedrørende 2013, der var udført indtil januar 2013.

Hvidovre Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har den 1. august 2014 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2013, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet 2013 – beretning nr. 10.

Herefter kan Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2013.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 7. august 2014, og vedlægges desuden som bilag.

Forvaltningen vil kort fremhæve følgende fra revisionsberetningen:

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.4, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens bemærkninger

Som det fremgår af afsnit 1.5.2, hvortil der henvises, har revisionen givet anledning til bemærkninger vedrørende følgende forhold:

-Udgifter til danskuddannelse og opgørelse af rådighedsbeløb vedrørende integrationsprogram og Introduktionsforløb

-Langfristede tilgodehavender vedrørende vand- og spildevandsforsyningsselskaber

-Hensatte forpligtigelser til statslige tjenestemænd.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2013 en gennemsnitlig kassebeholdning på 405 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2012, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 314,4 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2013. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2014.

Det er med baggrund i budgetterne vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab”.

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til bemærkninger.

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og omskiftelig.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Vi har dog konstateret flere fejl og mangler i refusionsopgørelsen vedrørende Sociale Ydelser. På de områder, hvor vi har konstateret fejl og mangler i refusionsopgørelsen, har vi påset, at alle fejl efterfølgende er rettet og at statsrefusionen er hjemtaget korrekt. ”

Forvaltningsrevision vedrørende Anden aktør.

I afsnit 7 redegør revisionen for den udførte forvaltningsrevision vedrørende Anden Aktør.

Den samlede konklusion lyder:

”Det er vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune overordnet set har tilrettelagt en hensigtsmæssig styring/administration af anvendelsen af Anden Aktør i beskæftigelsesindsatsen.

I vores vurderinger har vi lagt vægt på, at:

• Anvendelsen af Anden Aktør i forbindelse med myndighedsudøvelsen kun sker på et forholdsvis begrænset område.

• der er tilrettelagt arbejdsgange, hvor henvisningen til Anden Aktør sker centralt i Jobcenteret.

• der er tilrettelagt en løbende evaluering af indsatsen

•der er tilrettelagt en arbejdsgang hvor den del, der vedrører myndighedsdelen, skal omkonteres til konto 6.

Vi har noteret os, at der ikke er foretaget nogen omkontering af den del af udgiften, der vedrører myndighedsdelen i 2012. Det er dog vores vurdering, at den manglende omkostning ikke har haft refusionsmæssig betydning. Vi har i forbindelse med den afsluttende revision påset, at der er sket omkontering vedrørende regnskabsår 2013”

Forvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen

Forvaltningen er generelt tilfreds med revisionsberetningen til regnskab 2013, idet følgende bemærkes.

De angivne bemærkninger vedrørende

-”Langfristede tilgodehavender vedrørende værdi af vand- og spildevandsforsyning”, samt ”Hensatte forpligtigelser til tjenestemandspensioner” vurderes at være uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet.

-”Udgifter til danskuddannelse og opgørelse af rådighedsbeløb vedrørende Integrationsprogram og Introduktionsforløb” har ikke refusionsmæssig betydning. Bemærkningen tages til efterretning og revisionens anbefaling følges.    

Bilag

 1. Hvidovre Kommune afsluttende beretning 2013 010814 (pdf)

5. Økonomirapportering pr. 30 juni 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at økonomirapporteringen pr. 30. juni 2014 tages til efterretning

Sagsfremstilling

 1. Indledning

Sagsfremstillingen skal ses i sammenhæng med sagen om aflæggelse af kommunens halvårsregnskab, hvortil der naturligt vil være visse overlap, og hvortil der også henvises.

Nærværende sagsfremstilling er en sammenfatning af forvaltningernes økonomirapporteringssager, som er eller bliver behandlet i de respektive fagudvalg i august/september 2014, og hvortil der i øvrigt henvises.

Sagen udgør tillige Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2014.

I det følgende indledes med en opgørelse over forbruget pr. 30. juni efterfulgt af en oversigt over det forventede merforbrug pr. 30. juni 2014.

Dernæst følger en oversigt over renter og finansiering, og der gives en kort status på anlægsforbruget.

Afslutningsvis følger en opgørelse over den vurderede likviditet i 2014 som følge af økonomirapporteringen.

Forbruget pr. 30. juni 2014

Tabel 1 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr. 30. juni 2014 fordelt på hovedkonti.

Tabel 1: Forbrug på drift fordelt på hovedkonti - netto

1.000 kr.

Oprindeligt budget

  Tillægsbev./
omplacering

Korr. budget

Forbrug pr. 30/6

Forbrugs-pct. af korr. budget.

Drift

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

68.530

1.738

70.269

28.694

40,8

Renovationsområdet

-330

0

-330

-22.093

-

Transport og infrastruktur

98.660

930

99.590

57.239

57,5

Undervisning og kultur

582.076

25.604

607.680

284.249

46,8

Sundhedsområdet

270.501

1.632

272.133

126.870

46,6

Sociale opgaver og beskæftigelse

1.874.383

4.387

1.878.770

937.672

49,9

Fællesudgifter og administration

399.339

-2.017

397.321

203.758

51,3

Driftsvirksomhed   i alt

3.293.159

32.274

3.325.433

1.616.389

48,6

Som det fremgår, udgør den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2014 på driften 48,6 %, mod en norm på 50 %.

Hovedkonto 2 udviser forbrug på 57,5 %.Dette skyldes primært vejafvandingsbidrag til HOFOR, hvor hele bidraget betales primo regnskabsåret.

Forventet merforbrug i 2014

Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i 2014.

Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på netto 7,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug dækker over både mer- og mindreudgifter.

Nedenstående tabel viser det forventede merforbrug fordelt på de enkelte fagudvalg, sammenholdt med den tilsvarende vurdering pr. 31. marts 2014.

Tabel 2. Forventet mer/mindreforbrug fordelt på udvalg - netto

Udvalg

Afvigelse pr. 31.3

1.000 kr.

Afvigelse pr. 30.6

1.000 kr.

ARU

-2.000

-2.000

BUV

-8.000

-14.700

KFU

450

800

SSU

5.500

11.600

TMU

8.200

7.200

ØU

7.002

4.690

I alt

11.152

7.590

Det samlede forventede finansielle mer- eller mindreforbrug forventes således at udgøre godt 7,6 mio. kr., og er nærmere specificeret i hhv. tabel 3, 4 og 5.

 1. Servicerammen og serviceudgifterne

Ved budgetvedtagelsen udgjorde serviceudgifterne og dermed servicerammen i alt 2.402,4 mio. kr.

Forvaltningernes vurderinger af udgifterne inden for servicerammen udviser et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr., som fordeler sig jf. tabel 3 under udvalgene.

Det korrigerede driftsbudget for 2014 indeholder rul fra 2013 på 31,7 mio. kr.

Såfremt der forbruges af rullebeløbet, og der ikke rulles beløb fra 2014 til 2015, vil det givet et pres på servicerammen i 2014 – og dermed forøget risiko for at kommunen bliver omfattet af sankktionslovgivningen. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne under et, overstiger den aftalte serviceramme.

Tabel 3: Forventede mer/mindreudgifter inden for servicerammen (drift).

Pr. 31.3.

1.000 kr.

Pr. 30.6.

1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

03.30 Produktionsskoler

1.000

1.100

03.22 Folkeskoler m.v.

0

200

05.28 Børne- og Familieområdet

-9.000

-12.000

Kultur- og Fritidsudvalget

00.32 Andre fritidsfaciliteter

200

400

03.35 Energiudgifter Medborgerhuset

250

400

Social- og Sundhedsudvalget

04.62 Genoptræning

0

1.700

05.32 Tilbud til ældre og handicappede

0

-2.700

05.38 Stofmisbrugere

0

2.000

05.38 Botilbud

0

6.200

Teknik- og Miljøudvalget

02.32 Busdrift

-1.500

-2.500

Økonomiudvalget

00.25 Tomgang – kommunalt anviste boliger

0

-600

04.62 Befordringsgodtgørelse til pensionister og begravelseshjælp

-150

-150

05.72 Tinglysningsafgift

-200

-200

06.45 Ejendomsudgifter Stevnsbogård

788

788

06.45 FLIS

0

-510

06.45 Udbetaling Danmark

0

-438

I alt alle udvalg

-8.612

-6.310

På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter til tomgangsleje til kommunalt anviste boliger, befordringsgodtgørelse til pensionister og begravelseshjælp, tingslysningsafgift i forbindelse med skadesløsbreve vedr. lån til betaling af ejendomsskatter samt ejendomsudgifter og manglende lejeindtægter vedr. Stevnsbogård.

Der er afsat 721.000 kr. til KOMBIT’s ledelsesinformationssystem FLIS, der skulle have været færdigudviklet i 2014. Det er kun dele af systemet der er igangsat, og kommunens betaling udgør i 2014 211.000 kr., hvorefter 510.000 kr. kan indgå i økonomirapporteringen.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark udgør 438.000 kr. mindre end budgetteret i 2014.

På de øvrige fagudvalgsområder kan som de største poster nævnes, at der forventes mindreudgifter på 12 mio. kr. på børne- og familieområdet,  som følge af omlægning af tilbud og øget fokus på styring. Og der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde, bl.a. botilbud til voksne med særlige behov.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes merudgifter på i alt 8,1 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende:

Tabel 4: Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift).

Pr. 31.3

1.000 kr.

Pr. 30.6. 1.000 kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

05.46 Integrationsområdet

1.000

1.000

05.57 Dagpenge, kontanthjælp m.v.

-10.000

-12.000

05.58 Revalidering

0

2.000

05.68 Driftsudgifter til aktivering m.v.

7.000

7.000

Børne- og Undervisningsudvalget

05.57 Sociale formål

0

-4.000

Social- og Sundhedsudvalget

04.62 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

0

6.400

05.22 Refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager

5.500

5.500

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg

0

-7.500

Teknik- og Miljøudvalget

01.38 Renovationsområdet

9.700

9.700

I alt alle udvalg

13.200

8.100

Der forventes merudgifter til medfinansiering, idet der blev budgetteret med udgangspunkt i KL’s skøn over de kommunale aktivitetsbestemte medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet.

Der forventes mindreudgifter til førtidspensioner. Ligeledes forventes mindreudgifter på i alt 4 mio. kr. til Sociale formål, som vedrører tabt arbejdsfortjeneste 8 mio. kr., og merudgifter 4 mio. kr. til handicappede børn.

Endvidere forventes mindreindtægter på refusion af særlig dyre enkeltsager, idet der er sammenhæng med mindreudgifterne til børne- og familieområdet (Tabel 3).

Udgiften til renovationsområdet skal ses som en afvikling af det akkumulerede mellemværende på 19,4 mio. kr. Renovationsområdet er en forsyningsvirksomhed, og skal ”hvile i sig selv” mellem årene.

Finansiering

Tabel 5. Finansiering – Konto 7 og 8

Økonomiudvalget

Pr. 31.3.

1.000 kr.

Pr. 30.6.

1.000 kr.

Mindreindtægt, tilskud til skattenedsættelse

6.564

6.564

Midtvejsregulering

0

-540

Medfinansiering skrå skatteloft

0

-224

I alt Økonomiudvalget

6.564

5.800

I forbindelse med budgetvedtagelsen forventedes tilskud til skattenedsættelse på i alt 19,9 mio. kr. Den endelige fordeling blev først udmeldt senere, og udgør i alt 13,3 mio. kr. Da kommunerne samlet nedsatte skatterne mere end aftalt med Regeringen, blev de kommuner der nedsatte skatten ikke kompenseret i lige så høj grad som forudsat.

Merindtægten på netto 0,5 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen kan henføres med indtægt på 3,2 mio. kr. i regulering af tilskud og udligning, udgift på 0,7 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud og 2,0 mio. kr. skyldes modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder (Vejafvandingsbidrag).

Endvidere er der budgetteret med 2,4 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft. Udgiften hertil beløber sig til 2,2 mio. kr., hvorfor denne reguleres med 0,2 mio. kr.

Anlæg 2014

Det samlede anlægsbudget i 2014 udgør brutto i alt 224,1 mio. kr. (korrigeret budget pr. 30. juni 2014). Fra 2013 blev overført 81,1 mio. kr. til forventet udførelse af anlægsprojekter i 2014.

Forbruget pr. 30. juni 2014 udgjorde brutto 31,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 14 %.

Forvaltningerne har i forbindelse med halvårsregnskabet meddelt, at der forventes overført anlægsprojekter til 2015 for ca. 60 mio. kr., noget mindre end rullet fra 2013 til 2014.

 1. Vurdering af likviditeten 2014

Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2014, kan der opstilles nedenstående vurdering af likviditeten ultimo 2014, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold.

Der er fx korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2014 finansieret af kassebeholdningen samt rullet fra 2013 til 2014.

Tabel 6: Vurdering af likviditeten 2014

Mio. kr.

Primo likviditet 2014

206,8

Budgetteret kasseforbrug i 2014

6,8

Tillægsbevillinger i 2014 – drift incl. overførsler fra 2013

-30,8

Tillægsbevillinger i 2014 – anlæg incl. overførsler fra 2013

-87,7

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30.6

-7,6

Forventet rul vedr. drift og anlæg til 2015

Drift

25,0

Anlæg

60,0

Forventet ultimo likviditet 2014

172,5

Som det fremgår, forventes likviditeten ultimo 2014 – under de givne forudsætninger – at udgøre 172,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Erfaringen fra tidligere år viser, at forvaltningerne fremkommer med et forsigtigt skøn for det forventede regnskabsresultat. Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved næste økonomirapportering.

Der skal fortsat være fokus fra forvaltningens side på at overholde serviceudgifterne i 2014. Det er dog på det foreliggende grundlag vurderingen, at en overholdelse af servicerammen er et realistisk scenarie.

Kommunens likviditet på forventet 172,5 mio. kr. ved årets udgang er opgjort på baggrund af meddelte bevillinger og forventning om rul fra 2014 til 2015.

Bilag

 1. Regnskabsoversigt - samlet per 30.juni 2014 (pdf)

6. Hvidovre Kommunes halvårsregnskab 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kommunens halvårsregnskab for 2014

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for det samlede regnskabsresultat.

Intentionen med halvårsregnskaber er at understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, ligesom halvårsregnskabet kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Det er i bekendtgørelse til kommunernes budget- og regnskabsvæsen fastsat, at Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet til Kommunalbestyrelsen, inden udvalget udarbejder forslag til næste års budget til Kommunalbestyrelsen.

Det er endvidere fastlagt, at Kommunalbestyrelsen senest på sit 1. møde i september, eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget, skal godkende halvårsregnskabet. Det vil dog være hensigtsmæssigt – med sigte på kommunens egen nytte af budgetopfølgningen – at den politiske behandling af halvårsregnskabet sker på et tidligere tidspunkt.

Halvårsregnskabet og kommunernes skøn over det forventede regnskab skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2014.

Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal endvidere offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Derfor har forvaltningen udarbejdet vedlagte regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt, som viser forbruget pr. 30. juni 2014, og det forventede regnskab for 2014.

Nærværende sag om godkendelse af kommunens halvårsregnskab skal ses i sammenhæng med sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2014, hvortil der vil være visse overlap, og hvortil der også henvises.

Forbruget pr. 30. juni 2014

Halvårsregnskabet består af to elementer, nemlig det regnskabsmæssige/bogførte forbrug pr. 30. juni 2014 samt det forventede årsregnskab for hele året.

Kommunens halvårsregnskab udviser netto og ekskl. forsyningsvirksomheder et forbrug pr. 30. juni 2014 på driften på 1.638,0 mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 49,3 i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget + rul fra 2013 + øvrige tillægsbevillinger).

I forhold til oprindeligt budget udgør forbrugsprocenten 49,8 %.

Vurdering af forventet regnskab for 2014

I forbindelse med halvårsregnskabet har Økonomiafdelingen anmodet fagforvaltningerne om at følge op på økonomien og vurdere det forventede årsregnskab på de respektive områder.

Forvaltningernes vurderinger er herefter samlet i vedlagte regnskabsopgørelse, og vil blive indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fagforvaltningernes vurderinger af det forventede regnskabsresultat for 2014 på driften, forudsat at der rulles ca. 25 mio. kr. til 2015, resulterer i nettoudgifter på i alt 3.293,0 mio. kr.

Som det fremgår af sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2014, forventes det at servicerammen overholdes, forudsat at der rulles et mindreforbrug til 2015. Servicerammen i 2014 er beregnet til 2.402,4 mio. kr.

I nærværende sagsfremstilling om godkendelse af kommunens halvårsregnskab, og den efterfølgende indberetning til ministeriet, vil forvaltningen derfor forudsætte, at kommunens serviceramme i 2014 kan overholdes.

Konklusion

Der skal fortsat være fokus fra forvaltningernes side på at overholde serviceudgifterne i 2014. Det er dog på det foreliggende grundlag vurderingen, at en overholdelse af servicerammen er et realistisk scenarie.

Bilag

 1. Regnskabsopgørelse - Forventet regnskab 2014 (pdf)

7. Borgerarrangement vedrørende Budget 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Økonomiudvalget besluttede at afholde borgerarrangement vedrørende budget 2015 den 6. september 2014 kl. 10.30 – 12.00 i Borgerservice.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1.at forslaget om afholdelse af budgetmøde for borgerne i Hvidovre Kommune den 6. september 2014 drøftes. 

Sagsfremstilling

I tilknytning til Budgetprocessen for de tidligere år er blevet afholdt  budgetmøde med borgerne.

Det foreslås, at der lørdag den 6. september 2014, kl. 10.30 - 12.30 afholdes sådan et budgetmøde vedrørende Budget 2015-2018.

Lørdag den 6. september er samme dag, som der afholdes markedsdag ved Rådhuset,og det foreslås i den anledning, at Rådhuset åbner for en   Budgetcafé i Borgerservice. Her kan kommunalbestyrelsens medlemmer drøfte budgetforslaget med Hvidovres borgere.

Derudover vil der være en stand, der viser de faktuelle forhold omkring budgettets sammensætning. Borgerservice planlægger at være til stede af hensyn til markedsføring af Nem-id mv.     

De nærmere detaljer for arrangementet vil blive udarbejdet i forlængelse af behandlingen i Økonomiudvalget. 


8. Likviditetsopgørelse for 2. kvartal 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Det sker som element i den kortsigtede økonomistyring. Kommunen indberetter efter gældende regler kvartalsvis oversigt om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 365 dage af de daglige saldi på kommunens bankkonti. Det fremkomne gennemsnit må ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Hvidovre Kommune har ingen problemer med at overholde denne regel, idet den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 har ligget mellem 423 og 410 mio. kr. jf. grafisk bilag.

Oversigt viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014.

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske kassebeholdning udgjorde pr. 30. juni 2014 223,7 mio. kr.

Som grafen viser, er den faktiske daglige kassebeholdning i årets første måneder højere end i resten af året. Årsagen hertil er de indbetalte ejendomsskatter i januar.

Status på portefølje investering (aktivside)

Kommunens investeringsportefølje er pt. sammensat som følgende:

Kapitalplejedepoter:

%

jf. finansiel strategi

Danske stats- og realkredit
obligation

79,52

min. 75 %

Investeringsforeninger:

Danske og internationale aktie

11,34

max. 15 %

Investment grade obligationer

8,15

max. 15 %

Kontant hos forvaltere

0,98

max. 2 %

Afkastet fra kapitalplejeaftalerne har i første halvdel af 2014 samlet set udgjort 1,49 %, svarende til ca. 5,6 mio. kr. (inklusive realiseret kursgevinst/tab) Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Den urealiserede positive kursgevinst, kommer på baggrund af stigende global vækst, og den bedste bidrag kommer fra aktier og kreditobligationer svarende til ca. 5,5 mio.kr.

Det forgangne kvartal var præget af globalt renteflad og stigende aktiemarkeder. Renterne fortsatte med at falde i 2. kvartal, og den 10-årige danske statsobligationsrente faldet til 1,29 %, hvilket er tæt på historiske lave renteniveauer. Med generelle rentefald blev rentekurven flader ud til 10 år, mens rentekurven blev stejlere fra 10 år til 20 år.

En væsentlig årsag til rentefaldet er udsigten til fortsat lav inflation i eurozonen, som får ECB til at fastholde meget lave styringsrenter. ECB-mødet i begyndelsen af juni tiltrak betydelig fokus i markedet, og ECB leverede en pakke med pengepolitiske lempelser, med første gang nogensinde negative indlånsrenter i eurozonen -0,10 % (danske indlåns rente er på 0,05 %) og udlånsrente blev sænket til 0,15 % (danske udlånsrente er på 0,20 %).

Danmarks Nationalbank fastholdt sine ledende renter og undlod at følge ECB. Dette var medvirkende til, at kronen i juni blev styrket betydeligt overfor EUR. (7,464 til 7,455).

Bilag

 1. Likvid beholdning graf juni 2014 (pdf)

9. Orientering om ansøgning af Økonomi-og Inderigsministeriets §17 og §19 puljer

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har med ansøgningsfrist den 4. august 2014 indsendt ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende

-Særtilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer

-Særtilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder

Tilskudspuljen vedrørende §17 udgør 413,3 mio. kr. i 2015. Formålet med puljen er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer.

Tilskudspuljen vedrørende §19 udgør i alt  203,5 mio. kr. Økonomi- og

Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter § 19 angive de kriterier og hensyn, som der er blevet lagt til grund for fordelingen. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 66,5 mio. kr. for 2015 fra puljen.

Det tilstræbes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det afgives svar på ansøgningerne inden udgangen af august 2014. 

Bilag

 1. Ansøgninger om særtilskud §19 og §17 (pdf)

10. Web streaming af billede og lyd fra Kommunalbestyrelsens møder

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Ad 1

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C og Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C og Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 3

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C og Ø.

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tilbuddet om web streaming af billede og lyd fra AVC accepteres og at kameraerne 1 og 3 placeres på den hvide væg
 1. at yderligere tilbud om visning af dagsorden og afstemningsresultat, samt ekstra skærme, accepteres
 2. at beløbet finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. marts 2014, på baggrund af et medlemsforslag fra grupperne A og O, at bemyndige forvaltningen til at indhente tilbud og fremsætte forslag om at web streame billede og lyd fra kommunalbestyrelsens møder, samt anvise finansiering heraf.

På denne baggrund har Økonomi- og Stabsforvaltningen indhentet tilbud fra Audio-Visuelt Centrum, som allerede har installeret mikrofonanlægget i kommunalbestyrelsessalen. Det kan oplyses, at forvaltningen endvidere har afholdt møder med andre leverandører, men disse er ikke anmodet om at komme med et tilbud.

Tilbuddet er udarbejdet, sådan at kommunalbestyrelsen har mulighed for at tilvælge yderligere produkter end den rene billedoptagelse. Der kan udover dette således tilvælges visning af dagsorden og afstemningsresultat i salen, samt ekstraskærme.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til finansiering af web streaming anslås at udgøre 287.000 kr. fordelt med 262.000 kr. til etableringen af kameraer, afstemningsresultat  m.v., og ca. 25.000 kr. til udførelse af snedkerarbejde m.v.

Beløbet finansieres af kassebeholdningen.


11. Ændret koncept for dagsordenspunkter til politisk behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage ændret skabelon for dagsordenspunkter til politisk behandling til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder løbende med at optimere arbejdet med dagsordenspunkter til politisk behandling. For at understøtte dette arbejde er der udarbejdet et nyt koncept for dagsordenspunkter i form af:

 • En opdateret vejledning og en tjekliste, som sagsbehandlerne i forvaltningen skal bruge, når de skriver dagsordenspunkter til politisk behandling.
 • En ny skabelon for dagsordenspunkter til politisk behandling (med ny afsnitsopdeling af dagsordenspunkter).

Der vil desuden i den kommende periode være fokus på at skabe øget opmærksomhed i forvaltningen omkring, hvordan man skriver et godt dagsordenspunkt. Vejledning og tjekliste vil blive formidlet til sagsbehandlere via nogle roadshows m.v.

Formålet med det nye koncept er at løfte kvaliteten i dagsordenspunkter til Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg og dermed sikre gode arbejdsbetingelser for medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Dagsordenspunkterne danner grundlag for de beslutninger, som bliver truffet i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen, og alle dagsordenspunkter skal derfor have en høj kvalitet med en tydelig kommunikation.

God kvalitet i dagsordenspunkterne handler helt overordnet om, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen får de oplysninger, som er nødvendige for de politiske beslutninger og for de vigtige politiske diskussioner med borgere, erhvervsliv og med hinanden internt i Kommunalbestyrelsen. Ved at arbejde med, at dagsordenspunkterne kommunikeres på en klar og tilgængelig måde, øges også borgernes muligheder for at følge med og deltage i det lokale demokrati.

Arbejdet med dagsordensskabelonen og vejledningen er bl.a. sket i lyset af den feedback, forvaltningen ved forskellige lejligheder har fået fra medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, bl.a. i forbindelse med arbejdet med Kommunalbestyrelsens kodeks. Det er i lyset af denne feedback indarbejdet i vejledningen, at forvaltningen skal:

 • Være opmærksom på, at der tilrettelægges brede og inddragende processer for hele Kommunalbestyrelsen, når det handler om større sager
 • Sikre at sagerne er koordineret på tværs af fagområder og forvaltninger inden den politiske behandling. Direktionen behandler derfor sager af tværgående eller principiel karakter inden den politiske behandling
 • Oplyse sagerne grundigt, beskrive både fordele og ulemper, og i sager med flere oplagte udfaldsmuligheder beskrives flere forskellige scenarier
 • Overveje, hvordan borgerne eventuelt involveres i sagen som et element i beslutningsprocessen.

Den nye skabelon til dagsordenspunkter indebærer følgende ændringer i forhold til den nuværende skabelon:

 • Fremover vil der være et indledende afsnit med titlen ”beslutningstema”. I dette afsnit vil forvaltningen kort og i et direkte og uformelt sprog beskrive baggrunden for dagsordenspunktet, og hvad politikerne skal træffe beslutning om. Afsnittet skal være med til at lette læsningen af de ofte komplekse dagsordenspunkter.
 • Rækkefølgen af afsnittene ændres, således at beslutningen fremover skrives efter beslutningstema og indstilling. Denne rækkefølge er mere logisk, idet man normalt har brug for at læse beslutningstema og indstilling for at forstå selve beslutningen.
 • Følgende afsnit vil fremover altid være beskrevet under sagsfremstillingen: ”Retsgrundlag”, ”Politiske beslutninger og aftaler” samt ”Økonomiske konsekvenser”. Disse afsnit er obligatoriske, idet det altid er relevant at kende en sags sammenhæng med lovgivningen, sammenhængen med tidligere trufne beslutninger og politiske aftaler samt de økonomiske konsekvenser af en beslutning.
 • Følgende afsnit er (ligesom i dag) med, hvis det er relevant i den enkelte sag: ”Personalemæssige konsekvenser”, ”Sundhedsmæssige konsekvenser” og ”Miljømæssige konsekvenser”.

Som bilag er vedlagt illustration af, hvordan dagsordenspunkterne fremover vil se ud.

Det er planen, at den nye skabelon implementeres snarest i løbet af efteråret 2014. Der vil være en overgangsperiode, hvor Kommunalbestyrelsen både vil møde dagsordenspunkter skrevet i den nye og den gamle skabelon.

Konceptet vil blive evalueret i sidste halvdel af 2015, dvs. ca. et år efter implementeringen af vejledningen og den nye skabelon til dagsordenspunkter.

Bilag

 1. Illustration af fremtidig dagsordensskabelon (pdf)

12. Kontraktstyring i 2015 og udvikling af ny styringsmodel

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Ad 1 Anbefales godkendt.

Ad 2 Anbefales godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage til efterretning, at Direktionen udarbejder et forslag til fremtidig styringsmodel i Hvidovre Kommune
 2. at der i lyset af dette arbejde som udgangspunkt ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015, men at kontraktmålene for 2014 videreføres også i 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende styring er baseret på en kontraktstyringsmodel, som over flere omgange er blevet justeret og tilpasset, bl.a. i forbindelse med ændret lovgivning om kvalitetskontrakter.

Det er imidlertid Direktionens vurdering, at der er behov for at vurdere tilstrækkeligheden og kvaliteten af det nuværende styringskoncept, som er centreret omkring kontraktstyring, afdelingskontrakter og Direktionens Strategibrev.

Direktionen arbejder derfor i øjeblikket med et oplæg om udvikling af Hvidovre Kommunes styringsmodel. En ny styringsmodel skal sikre sammenhæng i organisationen mellem Kommunalbestyrelsen, forvaltning og kerneydelser, og styringsmodellen skal være enkel og ubureaukratisk samt bygge på dialog, klare mål og feedback som grundlæggende elementer.

Når der foreligger et konkret forslag til en fremtidig styringsmodel, vil Direktionen præsentere Kommunalbestyrelsen for tankerne, så Kommunalbestyrelsen kan være med til at definere styringsmodellen nærmere, herunder fx komme med ønsker til redskaber i forbindelse med den politiske styring. Udviklingen af styringsmodellen vil ligeledes ske i samarbejde med både Hoved-MED, den tværgående chefgruppe og kommunens institutionsledere. Det er Direktionens forventning, at dette arbejde og dialogen i Kommunalbestyrelsen om den fremtidige styringsmodel vil finde sted inden udgangen af 2014, således at den nye styringsmodel kan implementeres i løbet af 2015.

I lyset af arbejdet med at udvikle en ny styringsmodel er det Direktionens indstilling, at der som udgangspunkt ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015, men at kontraktmålene for 2014 videreføres også i 2015. Dette giver god mening, idet kontraktmålene for 2014 er udarbejdet i lyset af Direktionens Strategibrev og politisk godkendte strategier mv., som alle indeholder fokusområder med et sigte, som rækker længere end et enkelt år.

Såfremt der på enkelte fagområder eller i den enkelte institution vurderes at være behov for en justering af kontraktmålene, fx i forlængelse af nye politisk godkendte strategier mv., vil dette ske. Eventuelle justeringer af kontraktmålene vil blive behandlet i de relevante politiske fagudvalg.


13. Personalegoder i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt.

Steen Ørskov Larsen (C) bad om notat om de samlede udgifter til kaffe og frugtordningen til de ansatte på konto 6.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage beskrivelsen af det fremtidige niveau for personalegoder i Hvidovre Kommune til efterretning

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2013, punkt 5, behandlede Kommunalbestyrelsen redegørelse for cykelprojekt Hvidovre-Skagen, Materielgården. Af redegørelsen fremgik, at borgmesteren har bedt om, at Direktionen drøfter en harmonisering af personalegoderne i Hvidovre Kommune samt niveauet for disse.

Som bilag er vedlagt resultatet af Direktionens drøftelser i form af en beskrivelse af det fremadrettede niveau for personalegoder i Hvidovre Kommune. Beskrivelsen indebærer, at der fremover vil være følgende personalegoder for administrative medarbejdere på ”Rådhusgrunden” samt øvrige funktioner og arbejdspladser, som ikke er kontraktstyret:

 • Kaffe/te-ordning, inkl. mælk og sukker
 • Frugtordning
 • Tilskud til DHL-stafet
 • Tilskud til julefest
 • Mulighed for at forvaltningerne giver et tilskud på op til 100 kr. pr. deltager til én årlig fest, udover julefesten
 • Julegave

For så vidt angår decentralt personale på de kontraktstyrede institutioner vil der fortsat være en høj grad af autonomi i forhold til personalegoder, idet det vil være i modstrid med tankegangen bag kontraktstyringen at ensarte personalegoderne. Rammen for personalegoderne er den grænse, som følger af reglerne for beskatning.

Hoved-MED har drøftet Direktionens forslag til fremtidige personalegoder på møde den 16. juni 2014, punkt 3. Referat fra mødet er vedlagt som bilag. Hoved-MEDs drøftelse har ikke givet anledning til ændringer i oplægget om personalegoder. Bemærkningerne fra Hoved-MED handler primært om arbejdsmiljømæssige og sundhedsfremmende initiativer, som der efterfølgende også vil være fokus på i overensstemmelse med Hoved-MEDs bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det beskrevne niveau for personalegoder vil ikke medføre ekstra udgifter.

Bilag

 1. Beskrivelse af niveau for personalegoder i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Referat fra møde i Hoved-MED den 16. juni 2014 (pdf)

14. Taxinævnet i Region Hovedstaden, regnskab for 2013 og budget for 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at regnskab 2013 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning
 2. at budget 2015 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden har med brev af 20. maj 2014 fremsendt regnskab for 2013 og budget for 2015.

Taxinævnet har på møde den 23. april 2014 godkendt regnskabet og budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Regnskab 2013 udviser et overskud på 397.168 kr. Underskud fra tidligere år på 443.123 kr., er dækket ind via ekstraopkrævning hos medlemskommunerne i 2013.

Hvidovre Kommune har i 2013 bidraget med 70.010 kr. og  med ekstraopkrævning på 13.904 kr. som følge af underskuddet fra tidligere år.

I budget 2015 forventes den samlede nettoudgift for taxinævnet og det tilknyttede sekretariat at udgøre 2.392.000 kr. Nettoudgiften fordeles mellem de 28 kommuner efter befolkningstal.

Hvidovre Kommunes andel for 2015 er beregnet til 72.556 kr. I basisbudgettet for 2015 er der afsat 71.300 kr.

Bilag

 1. Brev Taxinævnet 20. maj 2014, vedrørende regnskab 2013 og budget 2015 (pdf)

15. Godkendelse af overordnet indhold i Forslag til Kommuneplan 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at forvaltningen udarbejder et Forslag til Kommuneplan 2014 med det overordnede indhold, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede, den 19. maj 2014, punkt 18, at den forestående revision af Kommuneplan 2009 fortsat skal ske med udgangspunkt i Planstrategi 2011.

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Planstrategi, den 7. maj 2012, punkt 11, besluttede man samtidig, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, jf. planlovens § 23a, stk. 2.

Indholdet i det nye kommuneplanforslag skal således udarbejdes med udgangspunkt i Planstrategi 2011, de udmeldte statslige interesser i kommuneplanlægningen, Fingerplan 2013 samt indhold fra den gældende Kommuneplan 2009, der føres videre uden ændringer. Dertil kommer Kommunalbestyrelsens vision, der blev vedtaget efterfølgende.

Kommunalbestyrelsens vision

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 enstemmigt besluttet sig for en vision for Hvidovre Kommune, der lyder:

”Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”.

Børn og familier er det primære fokusområde, som hviler på et grundlag i form af fokusområderne ”byen”, ”velfærd og service” samt ”civilsamfund”.

Kommuneplanen skal følge op på og operationalisere Kommunalbestyrelsens vision. Det vil derfor være centralt i Kommuneplan 2014 at opstille målsætninger og retningslinjer til sikring af, at både den fysiske planlægning og sektorplanlægningen har fokus på børnenes og familiernes læring og fritidsliv.

Byen er som nævnt et særligt fokusområde i visionen, og her er koblingen til kommune-, lokal- og sektorplanlægningen helt åbenlys. I visionen omtales udarbejdelsen af konkrete planer med fokus på børne-, familie- og fritidsliv, f.eks. udviklingen af Hvidovre Bymidte, Hvidovre Havn eller andre lokalområder, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter at sætte gang i byudviklingen.

Planstrategi 2011

Planstrategien indeholder fem emner, som der skal sættes særligt fokus på i de kommende års planlægning. Det er:

 • bosætning og boligpolitik
 • sundhed og bevægelse
 • service- og kulturtilbud
 • trafik og bymiljø
 • klima, energi og miljø.

Desuden indeholder planstrategien seks cases, der fungerer som eksempler på, hvordan vi vil anvende de overordnede mål og visioner i den konkrete byomdannelse.

Indholdet i planstrategien skal anvendes som udgangspunkt for formulering af målsætningerne i Kommuneplan 2014. Der bør desuden arbejdes videre med skitseringen på vores konkrete byomdannelsesområder – som minimum de områder, der var udpeget som caseområder i planstrategien.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Miljøministeriet har i 2011 offentliggjort ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, jævnfør planlovens § 2a. Oversigten giver en status over de statslige interesser med fokus på de interesser, der har indvirkning på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske udvikling i Danmark.

Oversigtens enkelte afsnit gengiver de krav, som kommuneplanerne skal opfylde for at tilgodese de statslige interesser. Det er krav, som har hjemmel i enten planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget eller som stammer fra politiske aftaler mellem Regeringen og KL.

Oversigten indeholder seks tematiske afsnit med følgende overskrifter:

 • byudvikling
 • særlige forhold i hovedstadsområdet
 • forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg
 • friluftsliv, turisme og ferie- og fritidsanlæg
 • benyttelse i det åbne land
 • beskyttelse i det åbne land.

Hvert afsnit indledes med en beskrivelse af de statslige mål, og herefter følger de generelle krav til den kommunale planlægning med henvisning til den konkrete lovhjemmel.

I temaet om særlige forhold i hovedstadsområdet henvises der alene til, at kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet ikke må stride mod reglerne i landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning – ”Fingerplan 2007”. Dette landsplandirektiv er nu afløst af Fingerplan 2013, se nedenfor.

Fingerplan 2013

Kommuneplanen må ikke stride mod landsplandirektiver, herunder landsplandirektivet for hovedstadsområdet. For at sikre, at kommunerne indarbejder landsplandirektiverne i planlægningen, skal retningslinjerne efter planlovens § 11a, nr. 21, indgå i kommuneplanen.

Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2013, trådte i kraft den 30. august 2013.

Letbanen langs Ring 3 er fastlagt til at forløbe mellem Lundtofte og Ishøj med en mulig afgrening mod Brøndby Strand. Hvidovre Kommune indgår således ikke i Fingerplanens krav om arealreservation til letbane. Ikke desto mindre skal også vi fastlægge grønne bykiler til frilufts- og fritidsformål som en del af byomdannelsen langs Ring 3.

Avedøre Holme er fortsat udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, nu miljøklasse 6 og 7. Men kommunen har nu mulighed for at planlægge for en zonering af Avedøre Holme, så dele af området kan anvendes til virksomheder i lavere miljøklasser. Zoneringen skal efterfølgende indarbejdes i Fingerplanen.

Avedøre Holme er desuden udpeget som egnet lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv.

Allerede etablerede regionshospitaler kan nu udvides, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder.

Fingerplan 2013 fastlægger som noget nyt et overordnet, rekreativt stinet, som kommunerne skal indarbejde i kommuneplanerne. Der er tilsvarende krav om indarbejdelse af et overordnet net af pendlercykelstier.

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 var kommunens første, egentlige digitale kommuneplan. Den er derfor opbygget i en matrix-struktur med fire temaer (kulturarv, byområdet, landskab & friluftsliv, samt miljø & forsyning), hvortil der er opstillet en hovedstruktur med målsætninger, retningslinjer samt redegørelse. Byen er desuden underopdelt i kvarterer med beskrivelse af bevaringsinteresser og udviklingspotentiale, samt rammeområder med rammerne for lokalplanlægningen.

Kommuneplanen fik en struktur og et indhold, så den kunne overholde planlovens nye regler, hvor de hidtidige regionplaner skulle indarbejdes i kommuneplanlægningen. Regionplanerne bortfaldt herefter.

Indholdsmæssigt betød det, at der blev opstillet retningslinjer for de mange, forskellige arealanvendelser, der fremgår af planlovens § 11a.

Retningslinjerne for landskabsområderne blev overført direkte fra Regionplan 2005, idet Miljøministeriet forlangte en særlig redegørelse for miljøkonsekvenserne, hvis kommunerne ønskede at foretage en ændring af ordlyden af disse retningslinjer.

Rammerne for lokalplanlægningen blev gennemgået og ajourført med hensyn til de maksimale bebyggelsesprocenter, bygningshøjder og etageantal, anvendelsesbestemmelserne blev gennemgået og ajourført for boligområderne, men de øvrige byområder mangler at blive gennemgået og eventuelt ændret.

Kulturarven blev indarbejdet som tema i kommuneplanen og der blev udarbejdet kvarterbeskrivelser for alle områder i kommunen. Dog er det ikke alle kvarterbeskrivelser, der har fået beskrevet konkrete bevaringsinteresser og udviklingspotentialer. Ud af de i alt 49 kvarterer mangler der udpegning af bevaringsinteresser og udviklingspotentialer for 26 kvarterer.

Kommuneplanen indeholder en liste over de bevaringsværdige bygninger. Denne liste med alle bygninger med en SAVE-værdi på 1-4 er baseret på registreringerne fra Kommuneatlas 2000 for Hvidovre. Det er en faglig vurdering, at der især er mange bygninger med bevaringsværdien 4, der efter en revurdering ikke længere bør udpeges som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Indsatser:

 • Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2014 bør ordlyden af retningslinjerne for landskabsområderne gennemgås og tilrettes, så de passer til de lokale forhold i Hvidovre
 • Der bør ske en gennemgang af de specifikke anvendelsesbestemmelser for alle byområderne, bortset fra boligområderne
 • Et antal af de 26 kvarterbeskrivelser, der mangler beskrivelse af de konkrete bevaringsinteresser og udviklingspotentialer, bør færdiggøres
 • De 515 bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdien 4 bør gennemgås og revurderes. Der er i sommeren 2011 gennemført en ny registrering af 155 af disse bygninger. Desuden er bevaringsværdierne blevet revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner. Fraregnes bygninger, der er sikrede i lokalplaner samt bygningerne i Avedøre Stationsby, mangler der at blive revurderet 191 bygninger med bevaringsværdien 4.

Klimatilpasningsplan 2013

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem KL og regeringen, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen.

Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med en kommuneplanrevision eller som et tillæg til kommuneplanen.

HOFOR har i sommeren 2013 som forsyningsselskab leveret de fornødne analyser, oversvømmelseskort og risikokort, lige som selskabet har haft en koordinerende rolle i forhold nabokommunerne forud for udarbejdelsen af Hvidovres Klimatilpasningsplan 2013. Forvaltningen er aktuelt ved at afslutte arbejdet med at skrive selve forslaget til klimatilpasningsplan.

Forslaget til klimatilpasningsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, og planen er fremlagt i offentlig høring indtil den 14. september 2014. Målsætningerne, indsatsområderne og kortlægningen fra klimatilpasningsplanen kan indarbejdes i Kommuneplan 2014, når klimatilpasningsplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Struktur i Forslag til Kommuneplan 2014

Forvaltningen vil på denne baggrund foreslå, at indholdet i Forslag til Kommuneplan 2014 opbygges med følgende seks temaer:

 • Børn og familier

Områder til offentlige formål med fokus på læring, friluftsliv, fritidsanlæg og byens grønne områder samt velfærd (herunder institutioner for børn og ældre)

 • Kulturarv

Kulturhistoriske bevaringsværdier og udviklingsmuligheder i de enkelte kvarterer, bevaringsværdige bygninger

 • Byområdet

Udvikling af afgrænsede konkrete byområder med udgangspunkt i Planstrategi 2011, herunder Hvidovre Bymidte og Avedøre Holme. Stationsnære områder, boligområder, blandede byområder, centerområder, erhvervsområder, områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, trafikanlæg og transport, veje, stier, by- og landzone samt kystnærhedszonen

 • Landskab

Den grønne struktur, udvikling af Den Grønne Kile og arealerne langs Kalveboderne, landskabs- og naturværdier, skovrejsning, kolonihaver, store husdyrbrug

 • Klimatilpasning

Målsætninger, risikoområder og prioriterede indsatser

 • Miljø og forsyning

Støjbelastede arealer, drikkevand, spildevand, kollektiv varmeforsyning, renovation og affaldsanlæg, biogasanlæg, vindmøller, antenner, områder til tekniske anlæg

Det nye i denne struktur er tilkomsten af to ekstra fokusområder, nemlig børn og familier henholdsvis klimatilpasning. De øvrige fire temaer videreføres som struktur fra Kommuneplan 2009.

Temaet om børn og familier vil dels komme til at bestå af nyt indhold, hvor forvaltningerne søger at konkretisere Kommunalbestyrelsens vision, dels af indhold, der hentes fra temaet om byområdet (underafsnittet om offentlige områder) i Kommuneplan 2009.

Temaet om klimatilpasning vil komme til at bestå af indhold fra selve Klimatilpasningsplanen.

Overordnet tidsplan

Forvaltningen har udarbejdet en overordnet tidsplan for arbejdet med kommuneplanrevisionen, der forventes at forløbe i perioden august 2014 – juli 2015:

Produktion af planen: august-november 2014

Rammer: september + december 2014

Skitsering lokaliteter: oktober-november 2014

Redigering: februar- april 2015

Digitalisering: april-juli 2015

I samme tidsplan er der indsat følgende milepæle, hvor der sker en politisk drøftelse af udvalgte dele af kommuneplanforslaget eller hele kommuneplanforslaget:

ØU om foreløbigt, principielt indhold i byomdannelsen: december 2014

ØU om temaerne: januar 2015

ØU om byomdannelsen: februar 2015

ØU om rammerne: marts 2015

ØU behandling af samlet forslag: maj 2015

KB behandling af samlet forslag: maj 2015

Borgerinddragelse

Efter planlovens § 24 skal forslaget til Kommuneplan 2014 fremlæges i offentlig høring i mindst otte uger. Dette vil ske i eftersommeren 2015.

Derudover foreslås det, at der i forbindelse med produktionen af kommuneplanforslaget foretages særskilt borgerinddragelse ved udarbejdelsen af skitserne til de enkelte byomdannelsesområder, det vil sige den videre bearbejdning af caseområderne i Planstrategi 2011.

Hertil skal det bemærkes, at der allerede påtænkes igangsat særlige forløb med omfattende borgerinddragelse til udvikling af Hvidovre Bymidte og Avedøre Holme.


16. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

 1. at Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse at fremlægge kommuneplantillægget i offentlig høring i perioden fra den 8. april til den 3. juni 2014.

Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej blev i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde med mulighed for blandet bolig og erhverv, etageboliger og tæt-lav boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner.

Udskillelse af områder til erhverv

Et område, som i kommuneplanen er udlagt til blandet byområde, kan kun anvendes til erhverv i form af ikke-generende erhverv og offentlige formål. Områderne kan desuden anvendes til tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 reduceres rammeområdet til blandet byområde, benævnt 2A1, og der udskilles af dette et nyt rammeområde til blandet byområde, benævnt 2A2, samt to nye rammeområder til erhvervsformål, benævnt 2E4 og 2E5. De to erhvervsområder må anvendes til virksomheder inden for industri- og fremstillingserhverv, engroshandel, lagervirksomhed, forretningsservice og administration.

De blandede byområder ligger stadig som en bufferzone mellem fremstillings- og håndværksvirksomhederne i erhvervsområderne og de eksisterende, omkringliggende boligområder.

Reduktion af område til rekreative formål

Rammeområde 2F2 er udlagt til rekreativt område ved Gungevej. Det omfatter fodboldbanen på Gungevej 4 samt ejendommen Gungevej 8, som i dag anvendes til erhvervsformål.

Udlægget af ejendommen på Gungevej 8 til offentlige/rekreative formål er en utilsigtet fejl, der stammer helt tilbage fra den første kommuneplan i 1988.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 overføres ejendommen Gungevej 8 fra rammeområde 2F2 til et af de nye rammeområder til erhvervsformål.

Den offentlige høring

I forbindelse med den offentlige høring indkom der i alt fem høringssvar fra tre grundejere, en lejer og fra Naturstyrelsen.

To høringssvar forholder sig positiv til lokalplanen, to høringssvar drejer sig blandt andet om lokalplanens anvendelsesbestemmelser og Naturstyrelsen beder om en præcisering af de bestemmelser, der giver tilladelse til detailhandel.

Forvaltningen har i notat af 8. juni 2014 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med følgende ændringer:

·I kommuneplantillæggets rammebestemmelse for områderne 2E4 og 2E5 tilføjes følgende:

Bemærkninger: Der må etableres detailhandel til salg af egne produkter, når den enkelte butik ikke overstiger 200 m2 bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til nybyggeri og omdannelse til butiksformål, må ikke overstige 400 m2.

Bilag

 1. KTMA`s notat af 8. juli 2014 vedrørende de indkomne høringssvar (pdf)
 2. Forslag til Tillæg nr 9 til Kommuneplan 2009. Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej (pdf)
 3. Høringssvar (pdf)

17. Rykning af kommunalt pantebrev

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget

 1. at kommunalt pantebrev i Rebæk Søpark Kollegiet rykker i prioritetsstillingen for nyt lån på 17,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. december 2012 at godkende låneoptagelse på 18 mio. kr. for Rebæk Søpark Kollegiet.

Lånet skulle finansiere et renoveringsprojekt omfattende isolering, udskiftning af vinduer og tagpap, opgradering af tekniske installationer, opsætning af solceller, samt modernisering af indgangsparti.

Den endelige projektering af renoveringen har vist, at lånebehovet er på 17,5 mio. kr.

I henhold til indhentet lånetilbud skal lånet have prioritetsstilling efter et realkreditpant på 4,4 mio. kr. Dette forudsætter, at 11 efterstående statslige pantebreve og 1 kommunalt pantebrev accepterer at rykke i prioritetsstillingen til fordel for det nye lån på 17,5 mio. kr.

Hvidovre Kommunes pantebrev er på kr. 170.000 kr.

Det samlede statslige pant i ejendommen beløber sig til 13 mio. kr.

Efter optagelse af det nye lån på 17,5 mio. kr. vil de samlede panterettigheder i ejendommen beløbe sig til 22 mio. kr. Ejendomsvurderingen er på 95 mio. kr.

Statens Administration har accepteret at rykke de 11 statslige panterettigheder i ejendommen.

Bilag

 1. Tingbogsattest (pdf)
 2. Lånetilbud (pdf)
 3. Anm om rykning (pdf)

18. Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Gruppe O stillede forslag om, at Hvidovre Kommune ikke skal have noget måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, idet det altid er den bedst kvalificerede ansøger, der skal ansættes, uden skelen til tilhørsforhold til minoritetsgrupper

For: Gruppe O og C.

Imod: Gruppe A, F, V og Ø.

Forslaget forkastet.

Ad 1

For: Gruppe A, F, V og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Anbefales godkendt.

Ad 2

For: Gruppe A, F, V og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Anbefales godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune godkendes, og
 2. at der i annoncerings- og rekrutteringsstrategien, fortsat arbejdes med, hvordan kommunen kan fremme, at andelen af kommunens ansatte med ikke-vestlig baggrund afspejler det omkringliggende samfund

Sagsfremstilling

I Trepartsaftalen i 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Som minimum skal hver kommune fastsætte et måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder.

Formålet med måltallene er, at andelen af kommunens ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Ved således at opstille måltal kan kommunen aktivt være med til at tage et socialt ansvar for, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen.

Sidste gang Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget tog stilling til måltallene var den 1. november 2010 under sidste overenskomstperiode. Med indgåelse af en ny overenskomstperiode for 2013-2015 er det blevet aktuelt at opstille nye måltal.

Siden 2008 er andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune steget fra 10,3 % til 11,1 % (429 til 480), hvilket svarer til en samlet stigning på 11,9 %:

Administrativt område

Børn- og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

2008[1]

3,6%

8,8%

25,9%

4,0%

10,5%

10,3%

2013[2]

4,4%

6,8%

29,2%

3,8%

14,8%

11,1%

Som tallene viser, er der siden 2008 sket en stigning i andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i medarbejdergruppen, dog ikke på ’Børn- og ungeområdet’ og ’Undervisningsområdet’, hvor der er sket et fald. Dette indikerer, at medarbejdere med ikke-vestlig baggrund primært ansættes i ufaglærte jobfunktioner eller i jobfunktioner, der kun kræver kortvarig uddannelse, hvilket afspejler den generelle samfundstendens.

Samtidig med stigningen i andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, er der, trods et lille fald i den totale arbejdsstyrke på 2 % (fra 25.589 til 25.084), sket en markant stigning i andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken på 19,6 % (fra 2.592 til 3.100):

Hvidovre Kommune

2008

2013

Arbejdsstyrken total

25.589

25.084

Borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken

2.592

3.100

Andel af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken

10,1%

12,4%

Hvor andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i 2008 således oversteg andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken med +0,2 procentpoint (10,3 % - 10,1 %), er tallet i 2013 -1,3 (11,1 % - 12,4 %).

Selvom tallet på -1,3 procentpoint sammenlignet med de øvrige vestegnskommuner ligger pænt over gennemsnittet (se bilag), indstiller Økonomi- og Stabsforvaltningen til, at andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, skal svare til samme andel i Hvidovre Kommunes samlede arbejdsstyrke på 12,4 %, for på denne måde at leve op til Trepartsaftalens formålserklæring.

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til følgende måltal:

Administrativt område

Børn- og Unge området

Teknisk område samt service

Under-

visnings-

området

Ældre, Sundhed og handicap

Total

Måltal

5,1%

(36)

7,0%

(77)

33,1%

(199)

3,9%

(30)

16,9%

(194)

12,4%

(536)

Angivet i ( ) er antallet af medarbejdere. Ovenstående er beregnet ud fra tallene på medarbejderstaben i 2013.

For at realisere måltallet foreslår Økonomi- og Stabsforvaltningen, at der i annoncerings- og rekrutteringsstrategien fortsat arbejdes med at sikre, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund afspejler befolkningssammensætningen.

[1] Tallene som Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget tog stilling til i 2010 var baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik, 2008.

[2] Tallene er baseret på den seneste særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL, 2013 (16-66 år).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.

Bilag

 1. Artikel fra KL af den 17-03-2014 (pdf)
 2. Statistik for ansatte og borgere i arbejdsstyrken med ikke vestlig baggrund.pdf (pdf)
 3. Statistik for andelen af kommunalt ansatte med ikke vestlig baggrund i Hvidovre Kommune (pdf)

19. Projekt nr. 4008, Kommunal genoptræning mv. Forslag til anvendelse af Hvidovrevej 272.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-08-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Ad 1, 2, og 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Høringssvarene indgik i sagens behandling.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at der ikke gives tilladelse til oprettelse af yderligere kontorer eller arbejdspladser i bygningen Hvidovrevej 272 stueetagen end genoptræning og reception, før det er afklaret, hvor megen plads genoptræningen har brug for.

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, F, C og V.

Ændringsforslaget forkastet.

Ad 1:

For: Gruppe A, O, F, C og V.

Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Ad 2 - 4: Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik - og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.
 2. at rådighedsbeløb til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning nedskrives med 6.500.000 kr. og at rådighedsbeløb afsat i 2015-2016 udvides med tilsvarende beløb.
 3. at ændringerne i periodiseringen for projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning indarbejdes i budgetprocessen for 2015-2018
 4. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17.12.2013 under punkt 31 at godkende nyt forslag til disponering af ejendom på Hvidovrevej 272, herunder, at der til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning, afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 8.250.000 kr. og i 2016 8.250.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen samt at det til projekt nr. 0198 Hvidovrevej 272 - ny anvendelse, afsatte rådighedsbeløb i 2013 og anlægsbevilling på 950.000 kr. overføres til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning samt at der gives anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb for 2013 på 7.550.000 kr. og at afledt nettoudgift indarbejdes i budgetforslag for 2015-2018.

For så vidt angår disponeringen af Posthuset anbefalede den daværende By - og Teknikforvaltning, at der skulle arbejdes videre med et forslag til genoptræning i stue- og kældertage samt ikke nærmere definerede administrative arbejdspladser på 1. sal. Med hensyn til 1. salens brug var der i mødesagsfremstillingen oplistet mulige administrative funktioner, som kunne tænkes placeret på 1. sal. Dermed var lagt op til en videre proces, hvori By- og Teknikforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger, skulle fastlægge de enkelte funktioners behov og på baggrund heraf klarlægge, hvilke funktioner, der reelt var plads til at placere på 1. sal. Således skulle den endelige disponering af Posthusets 1. sal foreligge i form af et byggeprogram til politisk godkendelse i april-maj 2014.

På foranledning af Direktionen har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen analyseret forskellige scenarier for brug af Posthusets 1. sal med særlig fokus på synergieffekten mellem funktionerne på 1. sal og genoptræningen i stuetagen. Gruppen har endvidere set på, hvilke funktioner, det ud fra et borgerperspektiv, ville være mest hensigtsmæssigt at placere sammen med genoptræningen i Posthuset.

Parallelt med dette arbejde er der netop vedtaget en organisations-ændring, som endnu ikke har udmøntet sig i fysiske flytninger. Organisationsændringen har imidlertid givet anledning til at genoverveje anvendelsen af Posthusets 1. sal i forhold til eventuelle fysiske konsekvenser heraf.

Med baggrund i analysearbejdet og med henblik på at afgrænse og dermed fremme posthussagen, anbefaler Direktionen, at der etableres et sundhedshus i Posthuset.

Med etableringen af et sundhedshus i Posthuset er det tanken at skabe én indgang til sundhed for borgerne i Hvidovre Kommune. En fysisk samlokalisering af det nuværende sundhedscenter, sundhedspleje, sygeplejeklinik, genoptræning og hjælpemidler vil skabe muligheder for faglig synergi samt en mere sammenhængende indsats for borgerne. Borgerne vil i det samme hus kunne få eksempelvis genoptræning, sygepleje og sundhedsrådgivning. Samtidig vil der for medarbejderne blive skabt et fagligt miljø med sundhed som omdrejningspunkt og de vil kunne trække på hinandens kompetencer og få sparring i det daglige.

Der vil således være fokus på at skabe et sundhedshus med størst mulig faglig synergi og moderne faciliteter for såvel borgere som medarbejdere.

Desuden foreslås det at samle visitationen til hjemmehjælp, pleje-, og ældreboliger samt hjælpemidler i det nuværende sundhedscenter og derved skabe én indgang til visitationen på området.

Sundhedscentret disponeres til hjemmeplejesagsbehandlerne, hjælpemiddelsagsbehandlerne, Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam, Bestiller- og Boligenheden samt grupperum og gruppeleder tilknyttet hjemmeplejen. Funktionerne placeres i Sundhedscentret med en logistisk tilknytning til Posthuset, hvorved der ikke skulle blive behov for mere end én samlet reception for de to bygninger.

I arbejdet med disponeringen af Sundhedscentret vil der endvidere blive lagt vægt på, at arealerne udnyttes effektivt og således, at der bliver så stort et areal som muligt til overs til andre formål. Fordeling og disponering af de ledige arealer som følge af forslaget vil blive håndteret i en selvstændig sag og forelagt til politisk behandling uafhængigt af dette projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning.

Disponering af Hvidovrevej 272 (Posthuset) og Høvedstensvej 3 (nuværende sundhedscenter)

Posthuset, Hvidovrevej 272

Stue og kælder: Reception, sygeplejeklinik, genoptræning, hjælpemiddeldepot samt kontorer til: reception, hjælpemiddeldepotets personale og genoptræningsledelsen.

1. sal: Sundhedscenter, sundhedspleje og ergoterapeuter, herunder ledelse af sundhedscenter og sundhedspleje.

Det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3

Stue/parterre: Hjemmeplejegruppe inklusive gruppeleder og hjælpemiddelsagsbehandlere.

1. sal: Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam samt Bestiller- og Boligenhed.

I det videre arbejde skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at placere hjælpemiddeldepotet i kælderen i Posthuset eller om der udelukkende skal være en form for showroom og/eller nærdepot. I givet fald vil selve depotet skulle placeres andetsteds. Dette også i relation til behovet for cykelparkering i kælderen, samt de trange udearealer på ejendommen, som fortrinsvis tænkes brugt til parkeringspladser for borgere med ærinde til det nye sundhedshus.

Interne flytterokader som følge af forslaget

Hjælpemiddeldepotets 4 medarbejdere (samt evt. hele hjælpemiddeldepotet) flytter fra Høvedstensvej 45 til Posthusets stueetage og kælder.

Sygeplejeklinikkens 1-2 medarbejdere flytter fra Sundhedscentret til Posthusets stueetage.

Sundhedscentret og sundhedsplejen – i alt 44 medarbejdere - flytter fra Sundhedscentret til Posthusets 1. sal.

Ergoterapeuterne (5 medarbejdere) flytter fra Medborgerhusets 1. sal til Posthusets 1. sal. Et 5-mands kontor på Medborgerhusets 1. sal bliver således disponibelt til andre formål.

Hjælpemiddelsagsbehandlerne flytter fra Medborgerhusets 1. sal til Sundhedscentrets stueetage. Herved bliver ca. tre små kontorer på Medborgerhusets 1. sal disponible til andre formål.

De nævnte lokaler bliver først ledige, når Posthuset er færdigt.

I øvrigt bliver 3 kontorer i Medborgerhusets kælder disponible til andre formål,når Næsborgvej er indrettet til Socialpsykiatri m.m. Næsborgvej forventes taget i anvendelse omkring 1. juli 2015.

Bygningsmæssige konsekvenser

I forbindelse med indretning af Sundhedscentret til hjemmeplejegruppe og gruppeleder, hjælpemiddelsagsbehandlerne, Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam samt Bestiller- og Boligenheden vurderes arealerne i Sundhedscentret at kunne anvendes, som de er.

Løst inventar til indretningen af 1. sal i Posthuset forudsættes medbragt fra Sundhedscentret. I budgetrammen for Projekt 4008 er kun indeholdt inventar til genoptræningsområdet.

Børne- og Velfærdsforvaltningen har rejst ønske om, at Sundhedscentret og Posthuset forbindes med en overdækket gang for at optimere sambrug af bl.a. mødefaciliteter og samarbejde mellem afdelingerne i de to bygninger. Der tages forbehold for, hvorvidt denne ekstraudgift kan rummes inden for den afsatte budgetramme på 25 mio. kr.

Revideret tidsplan

Sep. 2014 - jan. 2015

Udbud af bygherrerådgivning, intern brugerproces med tilknyttet bygherrerådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale

Feb. 2015

Politisk godkendelse af byggeprogram

Færdiggørelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud

Mar. – jun. 2015

Begrænset udbud, totalentreprisekonkurrence som omvendt licitation

Jul. - aug. 2015

Behandlingstid samt indstilling af økonomisk mest fordelagtige tilbud

Sep. - nov. 2015

Detailprojektering, indhentning af byggetilladelse

Dec. 2015 - nov. 2016

Byggeperiode

Dec. 2016

Inventering, flytterokade, ibrugtagning af Hvidovrevej 272

Økonomiske konsekvenser

Til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 8.500.000 kr. Endvidere er i 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 8.250.000 kr. og 8.250.000 kr. Således er til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning i alt afsat rådighedsbeløb på 25.000.000 kr.

Der søges om nedskrivning af rådighedsbeløb i 2014 på kr. 6.500.000 kr. og udvidelse af afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 med samme beløb.

Den foreslåede ændring af anlægsperiodiseringen indarbejdes i budgetprocessen for 2015-2018 i henhold til nedenstående oversigt:

I kr. 1.000

År

2014

2015

2016

I alt

Nuværende periodisering

8.500

8.250

8.250

25.000

Foreslået ændring

-6.500

-5.250

11.750

0

Ny foreslået periodisering

2.000

3.000

20.000

25.000

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidovre Ældreråd (pdf)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)

20. Projekt nr. 0185. Frihedens Idrætscenter omklædning, anlægsbevilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Steen Ørskov Larsen (C) kan ikke følge indstillingen.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C.

Udvalget  anbefaler godkendt at give anlægsbevilling på 10.070.000 kr. til projekt 0185 til ombygning af omklædningsfaciliteter på Isstadion.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefaleoverfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give anlægsbevilling på kr. 10.070.000 til projekt nr. 0185, Ombygning af Frihedens Idrætscenters omklædningsfaciliteter

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen anbefalede i sin indstilling på Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2012, punkt 14, at Hvidovre Kommune opfører nye permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Permanente omklædningsfaciliteter vil være gunstigt for kommunen ud fra flere betragtninger.

Hvidovre Kommune vil bl.a. kunne reducere udgifter til energi og leje betragteligt, da disse udgifter er høje i den eksisterende, midlertidigt opstillede pavillonbygning.

Herudover er der et generelt behov for nye omklædningsfaciliteter. Det skyldes, at de eksisterende omklædningsrum er nedslidte, for små og utidssvarende i forhold til bl.a. større brugerbelastningen og fornøden ventilation.

Samtidig er der et væsentligt større brug af faciliteterne nu, idet der er mange hold, som anvender Frihedens Idrætscenter. En permanent langsigtet løsning vil øge brugerkomforten og understøtte den øgede aktivitet i klubberne.

Såfremt anlægsbevillingen gives, kan projektets indledende fase sættes i gang i september med ideudvikling og brugerhøringer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til hele anlægssummen på kr. 10.070.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2014, punkt 6, blev ny anlægsperiodisering godkendt, jr. nedenstående oversigt:

I kr. 1.000

År

2014

2015

I alt

Rådighedsbeløb

2.000

8.070

10.070


21. Projekt nr. 5773. Socialpsykiatrisk Center, anlægsbevilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling på kr. 5.500.000 til Projekt nr. 5773, Ombygning af ungdomsskolen til socialpsykiatri

Sagsfremstilling

Ombygningen er en konsekvens af Enghøj-projektet. Ungdomsskolen flyttede i sommeren 2014 fra Næsborgvej til Enghøj. Det efterlader et areal på 785 m2, som i forbindelse med budget 2014 blev besluttet anvendt til socialpsykiatrien.

Lokalerne er nedslidte efter 10 års anvendelse til ungdomsskole og skal istandsættes. Der skal bl.a. etableres en elevator for øget tilgængelighed og der skal foretages mindre indvendige ombygninger, for at optimere bygningerne for den nye anvendelse.

Der er, i forbindelse med ombygningen og anvendelsesændringen, ikke stillet myndighedskrav til forbedring af energirammen iht BR 10, jævnfør bestemmelserne om rentabilitet.

Projektet er opstartet med projektgruppemøder, hvor behov og ønsker vendes. Lejekontrakten på Kettegård Allé 14, socialpsykiatriens nuværende placering, er opsagt 1. juli 2014. Opsigelsesfristen på lejekontrakten er 1 år, hvilket betyder at ombygningen på Næsborgvej skal være gennemført inden 1. juli 2015, således at lejemålet kan fraflyttes.

Ombygningen er planlagt med indledende brugerinddragelse, udarbejdelse af projektforslag fra rådgiver, hvorefter opgaven udbydes til entreprenør. Afslutningsvis afsættes der tid til bygherreleverancer, hvorefter der forventes indflytning medio juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen er budgetteret til kr. 5.500.000 og forventes at medføre driftsbesparelser for 595.000 kr. årligt fra ibrugtagning i 2016.

Der er afsat rådighedsbeløb for kr. 2.500.000 i 2014 og 3.000.000 kr. i 2015 i investeringsoversigten for 2014-2017.

1.000 kr.
2013 p/l

 2014

2015

2016

2017

Samlet overslag

Anlægsudgifter

2.500

3.000

0

0

5.500

Anlægsindtægter

Afledte driftsudgifter, netto

-595

-595


22. Hvidovre Strandpark. Projekt nr. 0103

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Godkendt. Beslutningen forelægges ikke Kommunalbestyrelsen, da projektet indgår i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at ”DEN LILLE og ”DEN STORE” idéskitse indgår i budgetforhandlingerne for 2015

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 15. januar 2014, punkt 18, at der udarbejdes 2-3 idéskitser med særlig vægt på to temaer: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard til at udarbejde to idéskitser, henholdsvis ”DEN LILLE” og ”DEN STORE” idéskitse. Skitserne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Ved ”DEN LILLE” øges sandarealet 3-4 gange mens ved ”DEN STORE” øges sandarealet 6-7 gange i forhold til i dag.

Både ”DEN LILLE” og ”DEN STORE” omfatter etablering af nye opholdspladser langs stien og på høfderne. Pladserne kan indrettes med borde, bænke, grill og solstole.

Begge idéskitser indebærer endvidere, at den nuværende sti skal flyttes 5 – 15 meter ind i parken samt at der som en mulighed kan etableres en kant mellem sandarealet og stien med skiftevis brede trapper og træbænke.

På ”DEN STORE” idéskitse er høfden, syd for den nuværende strand, fjernet. Det fjerner samtidig det hjørne, hvor der ofte ligger tang mv der rådner og lugter. Desuden foreslås, at badebroen flyttes hen til den høfde, der ligger nord for den nuværende strand.

De to idéskitser viser også eksempler på aktiviteter, der kan etableres i forbindelse med en videreudvikling af Strandparken: Badeø, fitness og legeplads. Aktiviteterne er ikke med i nuværende overslag.

Øgningen af sandarealet indebærer, at der skal fjernes jord. For ”DEN LILLE” idéskitse er mængden ca. 950 m³ og for ”DEN STORE” er det ca. 1750 m³.  

Idéskitserne viser eksempler på hvordan jorden, hvis den er ren, kan indbygges i parken. På idéskitserne er udformet 2 – 3 bakker.

Da Lodsparken består af gammelt opfyld, kan det derfor ikke forventes, at jorden kan indbygges i parken.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bemærkninger og anbefaling.

Idéen om et bredere sandareal, ved at flytte stien, vil give en større rekreativ værdi for brugerne. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler derfor, at arbejde videre med en af idéskitserne.

Der er i dag en stejl skråning mellem sandarealet og vandet, som præges af erosion. Løsningen med kantafgrænsningen vil afhjælpe problemet med erosion af skrænten, der er til stor gene for brugerne.

Jordflytningen er en stor udgiftspost. Forvaltningen vil derfor undersøge muligheden for at indbygge jorden i parken. Det kunne eksempelvis være lave bakker eller ”gryder”, der kunne give læ til brugerne af stranden.

Det nye sandstrandsareal og opholdspladser kan tidligst etableres i 2015, da projektforslaget først skal godkendes hos Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har en sagsbehandlingstid på ca. 16 uger.

Jævnfør det nuværende budget, vil det tage mange år før ”DEN STORE” idéskitse kan etableres.

Projektforslag med etapeplan og økonomi vil blive forelagt udvalget i efteråret/vinteren 2014.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj, Punkt 7. Plant et træ kampagne for hvert nyfødt barn blev det besluttet at: undersøge muligheden for etablering af en naturlegeplads i tilknytning til Hvidovre Strandpark/Kystagerparken eller Lodsparken med tilhørende bænke. Der afsættes beløb i lighed med den netop etablerede legeplads ved Rebæk Søpark til etablering af legeplads.

Forvaltningen foreslår, at legepladsen integreres i udbygningen af Hvidovre Strandpark, herunder i godkendelsen hos Fredningsnævnet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2013 til Projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt kr. 268.000. Der er brugt kr. 68.000 til dags dato til borgermøder, udarbejdelse af idékatalog og idéskitser. Restbeløbet foreslås anvendt til udarbejdelse af projektforslag.

På investeringsoversigten er der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark afsat kr. 500.000 årligt 2014 - 2017.

Prisoverslag:

”DEN LILLE” idéskitse

Pris

3-4 gange større sandareal, omlægning af sti samt nye opholdspladser:

1.000.000 – 1.200.000

Bortskaffelse af jord*:

500.000 - 1.000.000

Rådgiver og projektering:

150.000

Overslag i alt:

1.650.000 – 2.350.000 Kr.

”DEN STORE” idéskitse

Pris

6-7 gange større sandareal, omlægning af sti samt nye opholdspladser:

1.500.000 – 1.900.000

Bortskaffelse af jord*:

1.000.000 – 2.000.000

Rådgiver og projektering:

200.000

Overslag i alt:

2.700.000 – 4.100.000 Kr.

* Udgiften til bortskaffelsen af jorden afhænger af jordens forureningsgrad. Der er endnu ikke foretaget jordanalyser eller undersøgt om jorden kan indbygges i parken.

Bilag

 1. "DEN LILLE" idéskitse udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, dateret maj 2014 (pdf)
 2. "DEN STORE" idéskitse udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, dateret maj 2014 (pdf)
 3. Forslag til kunstneriske løsningner på udvidelse og optimering af publikumsforhold, Hvidovre Strand (pdf)

23. Fremrykning af midler til Projekt nr. 5770, Børnehuset Krogen og Stenen, produktionskøkken

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Steen Ørskov Larsen (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Angående ny daginstitution på Cirkusgrunden ønsker udvalget, at der til den videre behandling i Økonomiudvalget foretages en økonomisk sammenligning med Københavns Kommunes institution på Fingersvej i Valby.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmøde.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Finn Gerdes (A) gør opmærksom på, at vi skal huske beslutningen om sociale klausuler og kædeansvar.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2016 indarbejdes rådighedsbeløb på kr. 3.950.000 til projekt nr. 5770 ”Udvidelse og sammenbygning af Børnehuset Stenen og Krogen” til etablering af ét fælles produktionskøkken. Rådighedsbeløbet indgår i rammen for ”10 årsplanen for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard”, som blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets møder i henholdsvis april og maj 2014.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. november 2013 anlægsbevilling til Projekt nr. 5770 ”Udvidelse og sammenbygning af Børnehuset Stenen og Krogen”på 7 mio. kr. I forbindelse med budgetprocessen for 2014 har der været fremlagt to løsningsforslag for sammenlægningen og udvidelsen. Det scenarie der blev valgt, til 7 mio. kr., var baseret på, at de to eksisterende køkkener i institutionerne blev bibeholdt.

I forbindelse med opstart af projektet og igangsatte forundersøgelser, er behovet præciseret til at omfatte et fælles produktions-køkken, der både kan dække institutionens udvidede behov og desuden kan benyttes til pædagogisk madlavning.Forundersøgelsen påviser, at dette behov ikke kan dækkes gennem en udvidelse af de eksisterende køkkener, og peger mod et forslag med ét nyt fælles produktionskøkken med eller udenpædagogisk køkkenfaciliteter.

Sagsforløb

Ejendomsafdelingen påbegyndte projektet i april måned 2014, umiddelbart efter den politiske behandling af høringssvarene i forbindelse med sammenlægningen.

Ejendomsafdelingen bød, efter aftale med styregruppen, arkitektrådgivningen ud den 7. april 2014, og den 5. maj 2014 modtog Ejendomsafdelingen 4 tilbud.

Det vindende firma, KANT arkitekter har udarbejdet et løsningsforslag, som både Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Børne- og Velfærdsforvaltningen er meget begejstrede for.

Løsningsforslaget understøtter sammenlægningen af de to børnehuse og personalegrupper ved at foreslå en ny samlet personaleafdeling. De to nye børnegrupper etableres i de to nuværende personaleafdelinger, der bygges om til grupperum. Dette sikrer, at de to nye børnegrupper får den samme nære tilknytning til fællesrummet, som de nuværende børnegrupper.

Undervejs i tilbudsfasen gav Børne- Velfærdsforvaltningen udtryk for, at de ikke vil kunne forsvare at gennemføre udvidelsen og sammenbygningen af Børnehuset, indeholdende to separate produktionskøkkener (et i hvert hus).

Der blev derfor afholdt er ekstraordinært styregruppemøde den 29. april 2014. På det møde, blev det besluttet, at Ejendomsafdelingen skulle i gangsætte en forundersøgelse af mulighederne for at etablere ét fælles produktionskøkken i Børnehuset Stenen og Krogen samt muligheden for en eventuel mellemløsning.

Forundersøgelserne blev udført af Wissenberg Rådgivende Ingeniører A/S i samarbejde med Københavns Madhus, der har bistået Hvidovre Kommune med rådgivning i forbindelse med etablering af produktionskøkkener i kommunens 0-6 års institutioner.

Resultatet af forundersøgelserne blev forelagt styregruppen den 28. maj 2014.

I forundersøgelserne fremgår det, at det ikke vil være muligt at producere al maden i ét af de nuværende køkkener og at en mellemløsning ikke er at betragte som en mulighed. Det fremgår også, at de to nuværende køkkener kun kan producere mad til 80 børn hver. Det vil derfor ikke være muligt at producere mad til de to nye børnegrupper i de nuværende køkkener.

På direktionsmøde torsdag den 19. juni 2014 blev det på baggrund af ”Orienteringsnotat til Direktionen vedr. etablering af fælles produktionskøkken i forbindelse med udvidelse af Børnehuset Stenen og Krogen”, besluttet at indstille overfor Økonomiudvalget at fremrykke midler til forslag 1a, „udvidelse og sammenbygning af Børnehuset Stenen og Krogen“. Forslaget omfatter et nyt produktionskøkken og personalefaciliteter centralt placeret i institutionen. Det nye produktionskøkken inkluderer et område til pædagogisk madlavning. Forslaget forudsætter en fremrykning af midlerpå 3.950.000 kr.

Konsekvenser for tidsplanen.

Det nuværende projekt for ”Udvidelse og sammenbygning af Børnehusene Stenen og Krogen” er planlagt, så det burde være klar til ibrugtagning januar 2016. Projektet er dog sat på hold, da det afventer denne beslutning vedr. etablering af produktionskøkken.

Ejendomsafdelingen såvel som Børne- Velfærdsforvaltningen har gennem hele forløbet været i tæt dialog med brugerne, der både har forståelse for og er indforstået med processen.


Såfremt tillægsbevilling godkendes ved politisk behandling i august 2014, vil projektet kunne afsluttes med ca. 6 måneders forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Projektet vil i dette tilfælde kunne påbegyndes i november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møder 26. november 2013 og 27. maj 2014 godkendt fire projekter fra 10 årsplanen for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard til gennemførelse i perioden 2014-2017.

Ved etablering af produktionskøkken i forbindelse med sammenbygning af børnehusene Krogen og Stenen udgør projektets anlægssum kr. 10.950.000 og den samlede disponering af rammen for 10 årsplanen kr. 71.450.000.

Projekt nr.

Nuværende anlægssum

Foreslået anlægssum

5729 Ny daginstitution på Cirkusgrunden

39.000.000

39.000.000

5769 Børneinstitutionen Kirsebærhuset, udvidelse

12.800.000

12.800.000

5770 Børnehuset Friheden, udvidelse

8.700.000

8.700.000

5771 Børnehuset Krogen og Stenen, sammenbygning

7.000.000

10.950.000

I alt

67.500.000

71.450.000

I forbindelse med Budget 2015 drøftes den samlede økonomiske ramme for daginstitutionsplanen.

Bilag

 1. Orienteringsnotat til direktionen vedr. etablering af køkken i forbindelse med udvidelse og sammenbygning af Børnehuset Stenen og Krogen (pdf)
 2. Forundersøgelser, notat (pdf)
 3. Forslag 1 (pdf)
 4. Forslag 2 (pdf)
 5. Budgetoverslag (pdf)

24. Tilbageførsel og omprioritering af projekt 0177/18 CTS anlæg TREND

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Ad 1 og 2: Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 3: Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beløbet overføres til næste års Miljø- og Energipulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og miljøudvalget

 1. at Projekt  nr. 0177/18, Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS anlæg til TREND på kr. 600.000 under 0177 Miljø- og Energipuljen 2013, ikke gennemføres
 2. at overføre sammenlagt kr. 433.000 fra Projekt nr.  0177/18,  Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS anlæg til TREND til opgradering af to andre energistyringssystemer under 0177 Miljø- og Energipuljen 2013:
  En opgradering af energistyringssystem på Rådhusets fløj A, svarende til kr. 173.000, og en opgradering af Medborgersalens energistyringssystem, svarende til kr. 260.000
 3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Projekt nr. 0177, Miljø- og Energipuljen 2013 nedskrives med kr. 167.000 (600.000 – 433.000)

Sagsfremstilling

Det foreslåede projekt, under Energi- og miljøpulje 2013, Projekt  nr. 0177/18 Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS anlæg til TREND på kr. 600.000, har ved nærmere undersøgelse  vist sig ikke at kunne give en energibesparelse som vil resultere i en simpel tilbagebetalingstid på 10 år. Den oprindelige antagelse var baseret på daværende kendskab til anlæggets beskaffenhed. En efterfølgende grundigere analyse af bygningens samlede tilstand har imidlertid ikke kunnet påvise, at en modernisering af CTS anlægget alene vil kunne medføre en besparelse.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen  foreslår, at overføre kr. 260.000 fra ovenstående projekt til en opgradering af Medborgersalens energistyringssystem. Dette energistyringssystem er ikke driftssikker, det falder ud til stor gene for brugerne. Især omkring aftenmøder i vinterhalvåret kan dette være ubekvemt, idet der ikke er aftendækning på centralen. Anlægget kan ikke styres centralt, hvilket medfører uregelmæssighed i driften, ujævne temperaturer samt ekstra resurseforbrug.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår ligeledes at overføre  kr. 173.000 fra ovenstående projekt til en opgradering af energistyringssystemet i fløj A på Rådhuset. Også dette system fungerer dårligt, er ikke driftsikker og temperaturen svinger uhensigtsmæssigt meget.

I alt foreslås kr. 433.000 omprioriteret inden for projekt nr. 0177 Miljø- og Energipuljen og de resterende kr. 167.000 foreslås tilført kassen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2012 givet anlægsbevilling på kr. 8.000.000 til Miljø- og Energipuljen 2013.

Restrådighedsbeløb på kr. 3.805.400 indgår i anlægsrullet, behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2014. Heraf er kr. 2.150.000 overført til andre anlægsprojekter – kr. 2.000.000 til Projekt nr. 3439, Langhøjskolen, renovering og kr. 150.000 til Projekt nr. 0220, Energirenovering, Fægtesalen.

Ejendoms- og arealudvalget godkendte den 30. maj 2013 den seneste omprioritering af Miljø- og Energipuljen 2013.

Oprindelig prioritering:Energi- og miljøpulje 2013 Projekt nr. 0177

18

Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS til TREND

600.000

Forslået ændring af prioritering:

Energi- og miljøpulje 2013 Projekt nr. 0177

18

Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS til TREND

0

22

Opgradering af energistyringssystem på Rådhusets fløj A

173.000

23

Opgradering af Medborgersalens energistyringssystem

260.000

Restbeløbet på kr. 167.000 foreslås tilført kassen


25. Nedrivning af ejendom beliggende Avedøre Tværvej 93

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur- Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at det godkendes at ejendommen Avedøre Tværvej 93 nedrives.

Sagsfremstilling

Avedøre Boligselskab v/KAB har ansøgt om kommunens godkendelse af nedrivning af ejendommen Avedøre Tværvej 93.

Avedøre Tværvej 93 er en villa beliggende på en af afdeling Nords matrikler, og har siden 1975 været udlejet. Lejemålet er nu ophørt, og KAB ønsker at nedrive ejendommen, som er i dårlig stand med udbredt skimmelsvamp. KAB vurderer, at ejendommen ikke kan bruges uden at der foretages en betydelig renovering. Avedøre Boligselskab ønsker ikke at foretage denne investering, men vil i stedet etablere en grøn park på området.

I forbindelse med etablering af afdeling Nord blev bl.a. omhandlende ejendom erhvervet. Oprindeligt var det meningen, at ejendommen skulle rives ned. Der blev dog givet dispensation fra byplanvedtægten, således at der blev tinglyst en nedrivningsdeklaration, hvorefter ejendommen skal nedrives og fjernes med 3 måneders varsel uden udgift for Hvidovre Kommune, når kommunalbestyrelse måtte ønske det.

Da ejendommen ligger på afdeling Nords matrikel, betragtes den som en del af det støttede byggeri, selvom der ikke er ydet støtte til ejendommen. Dette bevirker, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal godkende nedrivning af villaen. Ministeriet har oplyst, at man først vil tage stilling til KAB’s ansøgning om nedrivning, når kommunens stillingtagen foreligger.

Sagen har været forelagt for By- og Teknikforvaltningen, som ingen bemærkninger har haft til sagen.

Bilag

 1. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - Avedøre Bs korrektion godkendelse af nedrivning af bygningerne på Avedøre Tværvej - LBF (pdf)
 2. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - accept nedrivning A.T.-93 - Statens administration (pdf)
 3. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - accept nedrivning A.T.-93 - Nykredit (pdf)
 4. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - A.T.-93 - Nedrivningsdeklaration (pdf)
 5. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - 20131203 Fortroligt referat (pdf)
 6. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - 20110531_referat repr.skab (pdf)
 7. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - brev til MBBL - anmodning om godk. af nedrivning - A.T.-93 (pdf)
 8. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - brev til MBBL - Avedøre Tværvej 93 - nedrivning (pdf)
 9. Avedøre Boligselskab afd. Nord - nedrivning af Avedøre Tværvej 93 - Avedøre Tværvej 93 nedrivning - brev Hvidovre Kommune (pdf)

26. Ansøgning om låneoptagelse og kommunal garanti - Lejerbo, afdeling Egevolden l

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Ad 1 – 3 Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur- Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 37.070.000 kr.
 2. at meddele 7,04 % garanti for realkreditlånet
 3. at godkende huslejeforhøjelserne

Sagsfremstilling

Lejerbo Hvidovre har ansøgt om godkendelse af optagelse af lån samt kommunal garanti i forbindelse med planlagt udskiftning af vinduer i afdeling 049, Egevolden l.

Projektet er godkendt i organisationsbestyrelsen den 12. marts 2014 og på afdelingsmøde den 25. marts 2014.

Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til 41.570.000 kr., som finansieres med et 30 årigt realkreditlån på 37.070.000 kr. og benyttelse af trækningsret i Landsbyggefonden på 4.500.000 kr.

Lejestigning til dækning af låneydelsen udgør 92 kr. kvm. årligt, svarende til en stigning på 8,37m %.

Låneoptagelsen forudsætter 7,04 % kommunalt garanti. I medfør af almenboliglovens § 127 (lb kg. Nr. 1023 af 21/08/13) kræves garanti for lån, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Bilag

 1. Lejerbo Hvidovre, afdeling 049-0 - Tilbud RD (pdf)
 2. Lejerbo Hvidovre, afdeling 049-0 - Garantiberegning RD (pdf)
 3. Telefonsamtale 18. juni 2014 (pdf)
 4. Lejerbo Hvidovre, afdeling 049-0 - Kommuneansøgningen (pdf)

27. Status for ombygningen af Enghøjbygningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Ad 1

For: Gruppe A, O, F, C og V.

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2

For: Gruppe A, O, F, C og V.

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 3

For: Gruppe A, O, F, C og V.

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 4-5

Imod: Gruppe Ø.

Gruppe A, F, V, O og C afventer kommunalbestyrelsesmøde.

Det præciseres, at der etableres 27 parkeringspladser på Springets legeplads, der inddrages ikke nogen boldbaner til parkering.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende navnet ”Enghøjhuset” for bebyggelsen
 3. at godkende anvendelsen af kulturdelen
 4. at godkende, at der arbejdes videre med indretning af gårdrummet ud fra det forelagte udkast
 5. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. til projekt 0193 Enghøjbygningen til anlæggelse af gårdrum med skaterbane, parkourbane, boldspil og opholdsarealer

Sagsfremstilling

Status

Ombygningen af Enghøjbygningen er forløbet planmæssigt og byggeriet blev afsluttet 1. juni 2014. Parkeringspladserne bliver etableret i løbet af efteråret.

Avedøre Bibliotek flyttede ind sidste år og Sundhedsplejen og Hjemmeplejen flyttede ind i januar. De øvrige funktioner flyttede ind i løbet af juni måned:

Sporet/Springet

UUcenter-syd

Kulturelle formål

Fritidsbutikken

Ungeindsatsen

Vagt og sikring

Ungdomsskolen flyttede ind lidt senere, da skolen gerne vil have gennemført deres eksamener i de nuværende lokaler. Alle er nu på plads.

Der afholdes ligeledes et møde med de forskellige brugere af centret med henblik på at få et overblik over de praktiske udeståender, der er i forbindelse med idriftsættelsen.

Der er officiel indvielse af bygningen er 28. august, når Hvidovre Kommune får besøg af vores polske venskabsby.

Navnet på bebyggelsen.

Det skal besluttes, hvilket navn bebyggelsen skal have. Nogle kalder det Kulturcenteret Enghøj – men dette navn vil ikke favne alle funktioner, der flytter til Enghøjbygningen. Hvis bebyggelsen fremover kaldes Enghøjhuset udelukkes ingen.

Aula

Inden ombygningen gik i gang, blev indretning af aulaen taget ud af projektet efter politisk ønske. Der har været ønsker om at skabe et stort og aktivt område i aulaen. Rummet kan have mange anvendelsesmuligheder, men vil kunne anvendes til bl.a. udstillinger og i forbindelse med en fernisering etc., kan det tilknyttede køkken benyttes.

Skoler kan benytte rummet til workshops, hvor der kræves god plads. Kulturdelens lokaler kan i denne forbindelse benyttes, når der skal arbejdes i grupper.

Aulaen kan også benyttes som et samlingssted for dagplejerne, institutioner m.v. Dagplejemødre og børn kunne besøge biblioteket, der er nabo til aulaen. Der kunne måske opstå et fællesskab mellem de børn og mødre, der besøger Sundhedsplejen på Enghøjhuset og dagplejerne og deres børn.

Det kan på længere sigt overvejes, om der kan etableres et aktivt rum med andre funktioner. Der overvejes at inddrage aulaen i forbindelse med et beskæftigelsesprojekt.

Kulturdelen

Der har gennem en længere periode været borgerhøringer omkring anvendelse og indhold i kulturdelen.

Ud fra ønsker og tilbagemeldinger på møderne foreslås det, at kulturdelen anvendes på følgende måde:

Avedøre Bibliotek står for den overordnede koordinering af lokalerne og er igangsættere af opstartsarrangementer.

I faciliteterne tilbydes målrettede arrangementer til områdets og kommunens borgere – det vil bl.a. være:

Foredrag om aktuelle emner – f.eks. forfatteraften, digitalisering, miljø, affald, energi, sundhed, motion, velvære m.m. Disse arrangementer tænkes arrangeret af Hvidovre Kommune.

Desuden tænkes det, at lokalerne stilles til rådighed for kommunernes borgere. Der kunne tænkes følgende aktiviteter ind:

 • Frivilligt-center (her kan man efterlyse hjælp/man kan tilbyde sin hjælp til grupper, foreninger, organisationer m.m.)
 • Fortæl om din hobby
 • Fortæl om dit job
 • Ung til ung rådgivning
 • Møder for forskellige grupper – mødre-grupper, lokale foreninger, socialgrupper

Der indrettes særligt lokale til musikøverum.

Lokalerne skal endvidere anvendes af bygningens øvrige brugere til afholdelse af møder m.m. – særligt i dagtimerne.

På sigt tænkes oprettet et brugerråd, der kan stå for administration af kulturdelen, være afvikler af arrangementer samt koordinere brugen med øvrige brugere.

Selve indretningen af lokalerne tænkes gjort fleksibelt, således at de kan anvendes til så mange forskelligartede arrangementer som muligt.

Tankerne er at et lokale indrettes som traditionelt mødelokale, et indrettes med en mere ”afslappet” stil og det sidste lokale tænkes indrettet med forskelligt IT udstyr.

Der arbejder p.t. en gruppe med forslag til en spændende og alternativ indretning, der kan give brugerne ny og anderledes inspiration.

Gadeplansmedarbejdere

Gadeplansmedarbejderne får mulighed at benytte lokaler. Hvis de får behov for lokaler til samtaler med unge, kan de låne lokaler i biblioteket, i Fritidsbutikken eller i kulturafsnittet.

Handicapadgang

Der er 2 handicapparkeringspladser i gården, der giver nem adgang til elevator. Elevatoren fører fra underetagen op i aulaen og biblioteket.

Der sikres adgangskontrol til biblioteket, således at elevatoren kan bruges af handicappede, men ikke af stedets øvrige brugere. Dette set i forhold til materialekontrol fra biblioteket og i forhold til brugernes færden rundt i huset.

Brugere, der jævnligt kommer i huset, får udleveret en brik, der giver nem adgang til huset via elevatoren.

Indretningen og de forskellige funktioner drøftes og afprøves i tæt samarbejde med kommunes lokale aktører på handicapområdet.

Udearealer/gårdrum

Det er ikke besluttet, hvordan indretningen af gårdrum og udendørsarealer skal være, udover at der har været afsat 1.000.000 kr. i budget til etablering af parkering.

Der blev holdt et møde med alle involverede brugere i foråret. Der var et stort ønske om, at gårdrummet blev et aktivt rum for de unge der kommer i Enghøjhuset og Avedøre i øvrigt. Der var ønsker om muligheder for boldspil, skaterbane og parkour. Samtidig skulle der også være stille områder, hvor de ansatte på Enghøjhuset kunne sætte sig hen og spise frokost eller holde et udendørs møde.

Den eksisterende legeplads i gården bevares.

Den eneste parkering, der vil blive tilladt i gårdrummet, er2 pladser for handicappede ved indgangen til elevator.

Der arbejdes endvidere med forslag om opsætning af trådløst netværk i gårdrummet. Der er gode erfaringer fra andre boligområder med opsætning af netværk. De unge vil holde til i området, da området opfylder deres ønsker. Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet tilbud på opsætningen og driften heraf.

Gårdrummet vil være til glæde for alle Enghøjhusets brugere. Derudover vil Avedøre få et område, der er offentligt tilgængeligt, og hvor områdets beboere kan komme.

Mod vejen er der en eksisterende pergola, der smukt og præcist definerer gårdrummet.

Parkering

Det er i henhold til lokalplan muligt, at etablere parkeringspladser på Springets legeplads bag bebyggelsen og på området ved tandplejen, hvor der i dag er 2 boldbaner.

Springet er indforstået med at halvere deres legeplads. Derfor etableres der 27 nye parkeringspladser på legepladsen, hvoraf de 5 er forbeholdt bebyggelsens trailere og minibusser.

Alternativt har brugerne foreslået, at bruge græsplænen mod Store Hus, men dette vil i så fald kræve en lokalplansændring.

Projektering af parkeringspladser på Springets legeplads igangsættes i august. Etablering af p-pladser vil ske i løbet af efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møder den 18. december 2012 og 19. marts 2013 givet anlægsbevilling på 20.000.000 kr. til projekt 0193 Enghøjbygningen.

Ved foreslået etablering af gårdrum og trådløst internet vil anlægssummen udgøre 21.700.000 kr.

Etablering af handicapadgang og parkering er indeholdt i projekt 0193 Enghøjbygningen.

Indretning af gårdrum kan opgøres således:

Indretning af gårdrum

3.200.000 kr.

Afsat budget til udearealer/gårdrum under projekt 0193 Enghøjbygningen

1.500.000 kr.

Ansøgning om anlægsbevilling/rådighedsbeløb

1.700.000 kr.

Drift af trådløst internet afholdes over Kultur- og Fritidsudvalget driftsramme.

Til indretning af kulturdelen har Kultur- og Fritidsudvalget afsat 175.000 kr. under projekt 0396 Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger, til anskaffelse af inventar, materialer m.m.

Bilag

 1. Enghøj inspirationskatalog pr. 2014-06-17 (pdf)

28. Rotter - Handlingsplan 2014-2016

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016

Sagsfremstilling

Den 26. juni 2012, vedtog folketinget ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. 696 af 26-06-2012.

I bekendtgørelsen er der en række nye bestemmelser som kommunen skal efterleve. Nedenfor er nogle af de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen beskrevet:

·Der skal etableres rottespærrer på kommunale bygninger (skoler, plejehjem og daginstitutioner), hvor det er teknisk muligt. Rottespærrerne skal være etableret inden den 26-06-2015. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil i løbet af 2014 få overblik over, hvor det er teknisk muligt at opsætte rottespærre samt efterfølgende etablere rottespærrerne.

·Krav om hvornår en borger skal have udført et rottebesøg. Ved indendørsrotter foreskriver bekendtgørelsen at en borger skal have besøg af en rottefænger indenfor 1 døgn og ved udendørs rotter skal borgeren have besøg inden for 8 dage. Hvidovre Kommune har en rådighedsvagt i forhold til udkald uden for normal arbejdstid. Det giver således mulighed for at opfylde bekendtgørelsens krav om besøg inden for 1 døgn også i week-enderne.

·Tiltag i forhold til mindskning af giftudsættelse. Der skal anvendes den mildeste gift, som muligt. Dette tema har Hvidovre kommune længe haft fokus på og anvender allerede i dag den mildeste gift, som muligt. Over år, er giftforbruget således også faldet markant i kommunen.

·Der er indført krav om autorisation i forhold til udførelse af rottebekæmpelse. Alle kommunens rottebekæmpere har den lovpligtige autorisation i forhold til bekæmpelse af rotter.

Den nye bekendtgørelse foreskriver endvidere, at alle kommuner skal have en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som minimum skal fornyes hvert 3 år. Handlingsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og sættes på kommunens hjemmeside.

I vedlagte Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 har Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (tidligere By- og Teknikforvaltningen) opstillet mål og succeskriterier, dels for områder som er nye i forbindelse med den nye bekendtgørelse, og dels i forhold til områder, som forvaltningen generelt ønsker at forbedre.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 erstatter den eksisterende rottestrategi fra 2009.

Økonomiske konsekvenser

Området skal økonomisk ”hvile i sig selv” over år. Primo 2014 udviste området et underskud på 161.106 kr.

Der er i 2014 afsat 2,4 mio. kr. som dækker løn til udkørende rottebekæmpere, administrationsgebyr, rottegift, materialeanskaffelser, biler, kampagner med videre. Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Opkrævningen i 2014 er fastsat til en promille på 0,05 af ejendomsvurderingen.

I budgetforslag 2015 påregnes ingen økonomiske ændringer, idet den nye bekendtgørelse kan opfyldes inden for de allerede afsatte ressourcer. Ligeledes foreslås taksten fastsat til den samme som i 2014.

Fremover vurderes aktivitetsniveauet i forbindelse med den årlige budgetplanlægning, om der skal ske ændringer i forhold til promillesatser.

Bilag

 1. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016, dateret 23. juni 2014 (pdf)

29. Grønt Regnskab 2013

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Grønt Regnskab 2013 til efterretning

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har i 2013 investeret 4,2 mio. kr. i energibesparende tiltag. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag så som optimering af ventilationsanlæg, belysningsanlæg og styringssystemer (CTS) samt efterisolering af bygninger. Herudover har Hvidovre Kommune investeret i vedvarende energikilder som solceller på Gungehusskolen. Endelig er kommunens klimaambassadørordning blevet genlanceret med dertil afholdte adfærdskampagner i daginstitutionerne og skolerne.

Samlet reduktion af CO2-udledningen på 1,5% mod forventet 2%

Resultaterne i 2013 har desværre ikke levet op til forventningerne. Årsagen hertil er primært et stigende varmeforbrug hos næsten alle af Hvidovre Kommunes mindre ejendomme, særligt fritidsklubberne og foreningsejendommene. Det kan være et tegn på, at der ikke har været investeret i større energitiltag på disse ejendomme.

Dermed nåede kommunen ikke sin målsætning om en årlig reduktion af CO2-udledningen med 2 %, idet den kun har reduceret sin CO2-udledning med 1,5 %.  Resultatet har dog ikke konsekvenser for Hvidovre kommunes aftale med Naturfredningsforeningen om at være ”Klimakommune”.

Resultater for hhv. el, varme og vand

Det er lykkedes Hvidovre Kommune at indfri løfterne til Center for Energibesparelser om en reduktion på 2 % af el-forbruget. Elforbruget er faldet med 2,1 % i 2013. Til gengæld er både varme- og vandforbruget steget med hhv. 3 % og 2 %.


Ejendomsafdelingens tiltag i 2013

Trods det stigende varmeforbrug har Hvidovre Kommunes indsats overfor folkeskolerne båret frugt. Her har tendensen været et jævnt faldende forbrug for alle kommunens skoler i perioden 2009 – 2013.

Hvidovre Kommune har ligeledes gennemført mange energitiltag på egne administrative ejendomme såsom Rådhuset og Multihuset, hvilket kan ses på det kontinuerte faldende forbrug. Dog viser det også, at der ikke har været lige så meget fokus på fritidsklubberne og på Hvidovre Ungdomsskole, disse har haft et stigende varmeforbrug gennem hele perioden 2009-2013. Samtidigt ses det af regnskabet, at de mindre ejendomme som foreningsejendomme og udlejningsejendomme udgør en betydelig del af det arealfordelte energiforbrug.

Konklusion og fokusområder fremover

Konklusionen må derfor være, at der fremover skal være mere fokus på de mindre ejendommes energiforbrug. Dette sker i tråd med, at der bliver udført energimærker for alle ejendomme under 1500m2 i 2014. Deraf kan der laves en prioriteret liste over rentable energitiltag til projekter i 2015 og 2016.

Det forventes tillige, at det kommende ESCO-projekt kan skabe flere betydelige energibesparelser i varmeforbruget. Dette vil bidrage til at reducere Hvidovre Kommunes samlede energiforbrug.

Bilag

 1. Grønt Regnskab 2013 (pdf)
 2. Grønt Regnskab 2013 - Bilag (pdf)

30. Miljøtilsynsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Miljøtilsynsplan 2014-2018 godkendes og herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside

Sagsfremstilling

I den nye miljøtilsynsbekendtgørelse, er der stillet krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. (Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj  2013).

I bekendtgørelsen har ordet miljøtilsynsplan fået en anden betydning end hidtil, idet det ikke er en detaljeret plan for hvilke virksomheder, der får tilsyn. Det er derimod en plan, der skal beskrive strategien for, hvordan kommunen arbejder med tilsynsområdet. Miljøtilsynsplanen henvender sig både til borgere og virksomheder og formålet med planen er, at fortælle om kommunens tilsynsarbejde og dermed skabe en større indsigt.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (tidligere By- og Teknikforvaltningen) har udarbejdet en miljøtilsynsplan i udkast, der understøtter bekendtgørelsens krav om følgende indhold:

 • det geografiske område, som planen omfatter,
 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
 • en fortegnelse over de særligt forurenende virksomheder – de såkaldte IED-virksomheder med oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,
 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
 • en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Udkastet til miljøtilsynsplan har tidligere været fremlagt for kommunalbestyrelsen, som ved møde den 25. marts 2014 godkendte, at planen blev sendt i 4 ugers offentlig høring i perioden 26. marts 2014 til den 23. april 2014.

I forbindelse med denne offentlige høring er der indkommet et høringssvar fra en borger.

Høringssvaret drejer sig om brændeovnsrøg. Det er et relevant høringssvar, men forvaltningen har vurderet, at problematikken allerede er indarbejdet i det nuværende udkast, og der er derfor ikke ændret i teksten.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at Miljøtilsynsplan 2014 – 2018 godkendes.

Bilag

 1. Høringssvar fra borger - anonymiseret (pdf)
 2. Miljøtilsynsplan 2014-2018, Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen (pdf)

31. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2014

Det undersøges hvilke muligheder, der er for at give påbud til private byggerier.

Deltagerkredsen til flagdagen (politiet).

Affaldsbeholdere på Ulfsborgsvej.

Hotlinie til IT.