Referat - Økonomiudvalget den 17. marts 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 17. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Chris Enrico Petersen og Bjarne Roerup Rom fra BDO vil deltage under punkt 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Borgmesteren orienterede om Innovationspris og datoer for interviews til administrationsanalysen.


3. Administrationsanalyse, 1. afrapportering til politisk følgegruppe

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Taget til efterretning.

Følgende kommuner valgt: Hvidovre, Tårnby, Høje-Taastrup, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage 1. afrapportering vedrørende administrationsanalysen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2014 blev følgende vedtaget: ”I diverse undersøgelser ligger kommunen højt hvad angår forbrug på det administrative område. Området skal analyseres nærmere ved hjælp af et eksternt konsulentfirma. Udgifterne hertil er estimeret til 0,5 mio. kr. og holdes indenfor rammerne af forvaltningernes budgetter. Direktionen udarbejder kommissorium til politisk forelæggelse.”

På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2014 og Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 blev Direktionens forslag til kommissorium for administrationsanalysen godkendt, og det blev godkendt, at Direktionen har bemyndigelse til at vælge det eksterne konsulentfirma, som skal gennemføre analysen.

Direktionen har efterfølgende besluttet, at det bliver konsulentfirmaet BDO, som skal gennemføre administrationsanalysen. Den overordnede begrundelse for valget af BDO er, at BDO i sin analyse vil gå tæt ind i validiteten af tværkommunale data og benchmark, ligesom BDO i sit tilbud har et bredt perspektiv på administrationen.

Administrationsanalysen gennemføres i løbet af de kommende måneder med henblik på, at der afrapporteres til Kommunalbestyrelsen på temamøde den 20. maj 2014. Analysens resultater og anbefalinger vil ligeledes blive kommunikeret til medarbejdere og chefer i organisationen. Der er nedsat to følgegrupper; en politisk følgegruppe, som består af Økonomiudvalget, og en administrativ følgegruppe, som består af 6 medarbejderrepræsentanter valgt af Hoved-MED og 6 ledelsesrepræsentanter fra ChefGruppen. Begge følgegrupper har til opgave at drøfte og give sparring på fremdrift og problemstillinger, som eventuelt opstår undervejs i analysefasen.

På Økonomiudvalgets møde vil Chris Enrico Petersen og Bjarne Roerup Rom fra BDO deltage og gennemgå administrationsanalysens design. Et tema til drøftelse i følgegruppen vil bl.a. være valg af sammenligningskommuner.


Det næste møde i den politiske følgegruppe for administrationsanalysen (Økonomiudvalget) finder sted den 22. april 2014 kl. 17.00 (i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde).


4. Effektivisering af befordringsområdet, principbeslutning om tværkommunale tiltag

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Punktet udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde. Der uarbejdes en beskrivelse af Ishøj-modellen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende principbeslutning om at lade trafikselskabet Movia Flextrafik forestå udbud og kørselsplanlægning (Model 1) på befordringsområdet.
 2. at forvaltningen fremlægger endelig indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende effektivisering af befordringsområdet, når Movia og forvaltningen har udarbejdet forslag til kommunens udbud og kørselsplanlægning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune anvendte i 2012 ca. 14 mio. kr. til visiteret borgerkørsel (fx til genoptræning, læge, børn til specialinstitutioner m.m.). Kørslen er foregået gennem 5 kontrakter med Handicap-Befordring A/S og ColumBus A/S samt via almindelig taxikørsel.

Visiteret borgerkørsel kaldes også befordringsområdet eller ”lukket kørsel” – i modsætning til ”åben kørsel” med kollektiv trafik.

Fem kommuner på Vestegnen (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Ishøj) har i fællesskab og med assistance fra konsulentfirmaet COWI lavet en analyse af mulige effektiviseringer ved at udbyde og tilrettelægge kørslen mere hensigtsmæssigt.

Analysen konkluderer, at der er muligheder for effektivisering uden serviceforringelser. Besparelsespotentialet ved en effektivisering via tværkommunale tiltag forventes at udgøre 5 %, men kan også blive større.

Besparelsespotentialet kan opnås ved at udbyde og koordinere kørslen sammen med:

-det fælleskommunale trafikselskab Movia

-gå sammen med en række kommuner på Vestegnen

Kommunalbestyrelsen skal tage principbeslutning om den fremtidige model for koordinering og udbud af befordringsopgaven. Der kan vælges mellem tre løsninger, nemlig:

-det fælleskommunale trafikselskab Movia skal udbyde og koordinere kørslen (betegnet ”Flextrafik”)

-kommunen skal udbyde og koordinere i fællesskab med en række andre kommuner på Vestegnen

-kommunen skal fortsat selv tilrettelægge og udbyde den visiterede borgerkørsel.

Regeringsaftale om effektiviseringer

KL og Finansministeriet har, bistået af en analyse af konsulentfirmaet Deloitte, vurderet, at der er store effektiviserings- og besparelsesmuligheder for kommunerne på befordringsområdet. Analysen fremgår af rapporten ”Kortlægning og analyse af befordringsudfordringer” (vedlagt som bilag 4). Efterfølgende har Deloitte udarbejdet en ny rapport for bl.a. KL om ”Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring (vedlagt som bilag 5). Denne rapport peger på, at trafikselskaberne i mange tilfælde varetager befordringen mere effektivt end kommunerne. Det fremgår af rapporten, at der er størst (sikkerhed for fuld) gevinstrealisering i et løsningsscenarie, hvor ansvaret for udbud af variabel og rutebaseret kørsel samt ansvaret for drift og planlægning af den variable kørsel overgår til trafikselskaberne.

I regeringsaftalen for 2014 blev Regeringen og KL enige om, at kommunerne skal effektivisere for 100 mio. kr. i 2014 og op til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 får kommunerne lov til at beholde besparelsen for at kunne anvende dem på sundhed i stedet. KL anbefaler som nævnt, at kommunerne lader de fælleskommunale trafikselskaber varetage udbud og samordning af kørslen, men i aftalen mellem KL og regeringen blev det gjort frivilligt at vælge trafikselskaberne eller egen løsning.

Hvidovre kommune bliver således modregnet i DUT fra 2014 med 1 mio. kr. stigende til 4,3 mio. kr. i 2017. Dog således at besparelsen først får virkning fra 2015.

Vestegnskommunernes analyse

De fem vestegnskommuner gennemførte den fælles kørselsanalyse med det formål at finde enkeltkommunale og tværkommunale effektiviseringsmuligheder på befordringsområdet, samt synergieffekter mellem befordringen og den åbne kørsel (busruter og Flextur hos kommunernes trafikselskab Movia). Vallensbæk Kommunes kørsel indgår for en stor del i analysen på grund af det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune.

Kørselsanalysen viser mange effektiviseringsmuligheder, som fremgår af kommunernes sammenfatning, som er vedlagt som bilag 1. Desuden er der vedlagt et notat, med en sammenfatning af kørselsanalysen i de fem kommuner (bilag 2) samt et notat med løsningsmuligheder for Hvidovre Kommune (bilag 3).

Effektiviseringsmulighederne kan overordnet opdeles på følgende måde:

 • Alle kørselstilbud udbydes – i det omfang det ikke allerede finder sted
 • Kørselstilbuddene udbydes samlet med mulighed for samkørsel (hvor der ikke udtrykkeligt er behov for solokørsler). Dette kræver en edb-model til at ”pakke” turene
 • Kørslen tilrettelægges, så den kan afvikles mere hensigtsmæssigt (eksempelvis ved at mødetider fordeles tidsmæssigt mere jævnt, således at alle ikke har brug for transport på samme tid)
 • Flere kommuner går sammen for at opnå stordriftsfordele.

De ovennævnte effektiviseringsmuligheder kan kombineres.

Modeller for organiseringen af kørslen

Forvaltningen vil i det følgende pege på to modeller som de mest oplagte til at opnå besparelser (se bilag 1):

Model 1) Trafikselskabet:

Hvidovre Kommune overdrager opgaven til Movia Flextrafik. Movia vil – i samarbejde med Hvidovre Kommune – foretage koordinering af kommunernes befordringsopgaver på tværs af de kommuner og regioner, som Movia varetager kørselsordninger for. Herefter vil de udbyde opgaven til private vognmænd. De vil endvidere – på baggrund af kommunernes bestillinger – ”pakke” turene og bestille vognmænd (som der er indgået aftale med i forbindelse med udbuddet) til at gennemføre turene.

Model 2) Tværkommunalt samarbejde:

Hvidovre Kommune går sammen med en række andre kommuner – eksempelvis de fire kommuner, som kørselsanalysen er gennemført sammen med – og laver samme proces som nævnt ovenfor i Model 1.

Forvaltningens vurdering

Kommunen kan opnå effektiviseringer ved tværkommunalt udbud og tværkommunal koordinering af kørslen – enten foretaget af Movia (model 1) eller af kommunerne selv (model 2).

Effektiviseringsmulighederne indebærer som udgangspunkt ikke ændringer i kommunens serviceniveau på befordringsområdet, men udelukkende rent tekniske ændringer i forhold til koordinering og udbud. Såfremt effektiviseringen alligevel viser sig at indebære ændringer i serviceniveauet, vil forslag til reviderede serviceniveauer blive fremlagt til politisk behandling.

Movia oplyser, at effektiviseringer bl.a. opnås ved, at flere passagerer er i samme køretøj (samkørsel), og at køretøjet bruges mest muligt (kædekørsel). Det sker ved, at Movia kan ”pakke” og koordinere køretøjerne bedre, da Movia kan varetage kørslen for alle kommuner og regioner på Sjælland, Lolland og Falster. Dette – samtidig med at Movia varetager administrationen af kørslerne (ikke visiteringen) og kontrol af vognmændenes ture – giver fordele for kommunerne, og især stordrift i forhold til sammenligning med model 2.

Movia Flextrafik beskrives udførligt i notatet ”Movia Flextrafik fordele for kommunernes i Trafiksamarbejdet” (vedlagt som bilag 6).

De fire vestegnskommuner plus Vallensbæk kommune har for nærværende besluttet følgende:

-Brøndby Kommune: At anvende Movia (Model 1)

-Glostrup Kommune: At anvende Movia (Model 1)

-Albertslund Kommune: ikke besluttet endnu (forventer at beslutte at anvende Movia (Model 1))

-Ishøj Kommune: afventer de øvrige kommuner (kommunen har eget personale til såvel bestilling som kørsel)

-Vallensbæk Kommune: Afventer Ishøj Kommunes beslutning.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vælger Model 1, hvor opgaven overlades til trafikselskabet for en periode på 2-4 år. Denne model vil kræve færrest ressourcer i kommunen. Kommunen kan endvidere opnå nyttig erfaring i kontraktperioden og vil derfor være bedre i stand til selv at overtage opgaven (Model 2), såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker dette efter de første år med Movia.

Forvaltningen kan, ud fra COWIs analyse og Movias redegørelser, ikke med sikkerhed vurdere, om den ene model vil medføre større besparelser end den anden.

Beskrivelse af processen frem til endelige beslutninger

Når Kommunalbestyrelsen har truffet principbeslutning om, hvilken af de to modeller (trafikselskabet eller fælleskommunalt udbud) der vælges, forestår arbejdet med afdækning af kørselsopgaverne i Hvidovre Kommune (præcis beskrivelse af hver enkelt kørselsordning, serviceniveau, mm.).

Arbejdet vil ske i et tæt samarbejde med Movia, hvis Model 1 vælges - ellers vil det foregå i tæt samarbejde med de kommuner, der eventuelt måtte vælge Model 2.

Forvaltningen vil beskrive den hidtidige organisering af opgaven i kommunen med forslag til eventuelle forbedringer.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt gennemgangen af kørselsopgaverne i Hvidovre Kommune med de nuværende serviceniveauer og eventuelle forslag til reviderede serviceniveauer til vedtagelse efter sommerferien 2014.

Derefter kan ydelsesbeskrivelsen og udbuddet gennemføres for alle visiterede borgerkørsler med kontraktstart i oktober 2015. I perioden frem til oktober 2015 kan de eksisterende kontrakter med vognmænd bringes til udløb.

Bilag

 1. Kommunernes sammenfatning afn kørselsanalysen. Af kørselsanalysens tværgående projektleder, udgave af den 20. november 2013 (pdf)
 2. Sammenfatning og læsevejledning for analyse af de lukkede kørselsordninger i fem kommuner på Vestegnen. Af COWI, udgave af den 13. marts 2013 (pdf)
 3. Hvidovre - løsningsnotat. 3. udgave af 14. marts 2013 (pdf)
 4. Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Side 1-22: Sammenfatning. Udarbejdet af Deloitte for Finansministeriet, januar 2012 (pdf)
 5. Trafikselskabernes varetagelse af offentlig befordring. Side 1-25: Sammenfatning. Udarbejdet for bl.a. KL og Finansministeriet af Deloitte, april 2013 (pdf)
 6. Movia Flextrafik fordele for kommunerne i Trafiksamarbejdet. Af Movia, udgave af den 8. november 2013 (pdf)

5. Hvidovre Kommunes effektiviseringsmuligheder vedrørende visitation og serviceniveau, befordringsområdet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Punktet udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde. Der uarbejdes en beskrivelse af Ishøj-modellen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forvaltningen arbejder videre med en sag til politisk behandling om effektiviseringsmulighederne vedrørende visitation og serviceniveau på befordringsområdet.

Sagsfremstilling

I Hvidovre kommune blev der i 2012 anvendt 14 mio kr til den visiterede kørsel/befordringsområdet.

Fem kommuner på Vestegnen: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Ishøj har i fællesskab og med assistance fra konsulentfirmaet COWI lavet en analyse af mulige effektiviseringer på befordringsområdet både m.h.t. til tilrettelæggelsen af kørslen og serviceniveauet.

I dagsordenspunkt om effektivisering af befordringsområdet, principbeslutning om tværkommunale tiltag, fremgår forslag til anbefalinger omkring effektiviseringer ved at udbyde og tilrettelægge kørslen mere hensigtsmæssigt. Der forventes en effektivisering på 5 % eller mere. Disse effektiviseringer er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det eksisterende serviceniveau skal fastholdes.

Derudover er der mulighed for yderligere effektiviseringer via politiske tiltag i forhold til visitation og serviceniveau i Hvidovre kommune. Denne effektivisering kan bidrage med op til ca. 25 % besparelse på den visiterede kørsel.

I regeringsaftalen for 2014 blev Regeringen og KL enige om, at kommunerne skal effektivisere for 100 mio. kr. i 2014 og op til 430 mio. kr. i 2017. Hvidovre kommune bliver således modregnet i DUT fra 2014 med 1 mio. kr. stigende til 4,3 mio. kr. i 2017. Dog således at besparelsen først får virkning fra 2015.

I det følgende opsummeres tiltag i visitation og serviceniveau, som kommunen kan udføre uden andre kommuners medvirken, og som ikke påvirker kommunens valg af tværkommunale tiltag for befordringen. Der er tale om følgende muligheder:

 • Muligheder for at nuværende brugere af lukket kørsel/befordring kan henvises til den åbne kørsel ved forbedring af denne. Eksempelvis ved brug af efterspørgselsstyrede og større fladedækkende transportsystemer som Movias Flextur-ordning eller ved servicebusser specielt planlagt for ældre og gangbesværede. Det er som nævnt principielle muligheder, der måske kan anvendes.
 • Valg af lukkede kørselstilbud: Det kan besluttes, om der kun gives lovpligtige kørselstilbud (obligatorisk ”skal-kørsel”), eller om der også gives kørsel, der støtter andre kommunale tilbud af mere frivillig karakter (frivillig ”kan-kørsel”).
 • Valg af visitationsprocedurer: Det kan besluttes, om der skal ændres ved reglerne for:
  • Hvem der får tilbudt en bestemt kørselsordning?
  • Hvordan en persons kørselsberettigelse konkret testes?
  • Om en person skal visiteres generelt til en bestemt kørselsordning eller konkret til hver tur?
  • Hvor tit og hvordan skal generelle visitationer revurderes?
 • Diskussion af serviceniveau i lukket kørsel: Kan graden af samkørsel øges i forhold til nu? Diskussionen kan foregå ved fastlæggelse af regler for bestillingsfrister til kørsel samt ventetider og omvejskørsel eller graden af chaufførhjælp ved ind- og udstigning.
 • Muligheder for at pålægge lukkede kørselsordninger brugerbetaling (evt. øget brugerbetaling).

Disse principielle løsningsmuligheder kan opsummeres i følgende forskellige politiske tiltag, som fremgår af nedenstående skema:

Politisk tiltag

Besparelsesmulighed

Handlemuligheder

Brug af åben kollektiv trafik

Overførsel af brugere fra lukkede kørselsordninger

Brug af servicebus

Brug af flextur (telebus)

Valg af kørselstilbud

Udgifter til en kørselsordning fjernes helt

Ikke lovpligtig kørsel sløjfes

Ikke lovpligtige aktiviteter sløjfes

Visitation

Reduktion i det nødvendige antal personture

Antal brugere reduceres

Antal ture pr. bruger reduceres

Serviceniveau

Øget samkørselsgrad og/eller reduceret tomkørsel

Øget ventetid på institution eller ved hjemmet

Øget omvejskørsel

Forringet chaufførhjælp

Brugerbetaling

Øgede indtægter (på kørselsordninger, hvor brugerbetaling er lovlig)

Indførelse af brugerbetaling

Forhøjelse af brugerbetaling

Der visiteres ifølge COWI generelt meget stramt til befordring i Hvidovre Kommune.

COWI skønner dog, at der er mulighed for tiltag for så vidt angår lægekørslen, nemlig:

 1. Strammere førstegangsvisitation (besparelse ca. 5 %)
 2. Årlig revisitering (besparelse ca. 10 %)
 3. Det ugentlige besøgstal for ældre til almene dagcenteraktiviteter efter Serviceloven kan formentlig reduceres med gennemsnitligt ca. 20 % uden uoverstigelige problemer på længere sigt.

Beskrivelse af processen frem til endelige beslutninger
Der arbejdes videre med de i befordringsanalysen beskrevne effektiviseringsmuligheder vedrørende visitation og serviceniveau i et samarbejde mellem Movia/kommuner og forvaltningen.

Dette arbejde skal i givet fald foregå i de politiske udvalg, som har ansvaret for kørslen på de forskellige områder og med høring af Ældreråd og Handicapråd.

Efter fagudvalgenes videre behandling af sagen, forelægges indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedrørende gennemførelse af eventuelle effektiviseringer vedrørende visitation og serviceniveau via politiske tiltag.

Bilag

 1. Kommunernes sammenfatning afn kørselsanalysen. Af kørselsanalysens tværgående projektleder, udgave af den 20. november 2013 (pdf)
 2. Sammenfatning og læsevejledning for analyse af de lukkede kørselsordninger i fem kommuner på Vestegnen. Af COWI, udgave af den 13. marts 2013 (pdf)
 3. Hvidovre - løsningsnotat. 3. udgave af 14. marts 2013 (pdf)

6. Fastsættelse af basisbudgetrammer 2015-2018

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-4 Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at basisbudgettet for 2015-2018 i 2015 pris- og lønniveau godkendes.
 1. at der indarbejdes nyt PL-skøn, når dette foreligger fra KL.
 1. at tillægsbevillinger til og med 1. marts 2014 indarbejdes i basisbudgettet.
 1. at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner til basisbudgettet, som efterfølgende forelægges Økonomiudvalget i juni til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. februar 2014, planen for den politiske budgetproces 2015. Det fremgår af planen, at fastsættelse af basisbudgettet og den foreløbige anlægsramme i marts.

De generelle økonomiske udsigter i budget 2014

Som det fremgår af sagen om proces- og tidsplanen udviser budget 2015, som det foreligger ved vedtagelsen af budget 2013 en ubalance (finansieringsunderskud) på 18,8 mio. kr. For så vidt angår overslagsårene 2016 og 2017 er der et finansieringsoverskud på hhv. 11,7 mio.kr. og 40,9 mio. kr.

Det er vigtigt at bemærke, at der vil ske ændringer i forudsætningerne for disse tal i budget 2015 og overslagsårene, både i nedadgående som opadgående retning. Det sker bl.a. som følge af lovændringer– og når grundlaget for person-, selskabs- og ejendomsskatter foreligger.

Derudover vil den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen selvsagt ændre på billedet. Forvaltningen vil løbende foretage beregninger i takt med, at der foreligger oplysninger om ændrede forudsætninger og orientere Økonomiudvalget. Herudover vil Kommunalbestyrelsen løbende blive orienteret som led i den vedtagne budgetproces.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der indarbejdet en reduktion på 0,5 %, stigende til 2 % i 2016. Denne reduktion er indarbejdet i basisbudgettet og direktionen vil udarbejde en samlet oversigt for udmøntningen til brug for budgetarbejdet for 2015.

PL regulering

Budgettet er reguleret i forhold til KL´s budgetvejledning af 20. februar 2014. I det omfang der kommer nye PL reguleringer indstiller forvaltningen at disse indarbejdes administrativt.

Basisbudget, drift

Nedenstående oversigt viser basisbudgetrammerne 2015-2018 for alle udvalg, ekskl. tekniske korrektioner og andre eventuelle omplaceringer, som først indarbejdes, når de foreligger.

Basisrammerne er opgjort med udgangspunkt i flerårsbudgettet som det foreligger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.

Budgetrammer, drift. 1.000 kr.

2015, netto

2016, netto

2017, netto

2018, netto

Økonomiudvalget

513.744

512.217

512.192

512.192

Social- og Sundhedsudvalget

1.086.734

1.080.883

1.081.511

1.081.511

Teknik- og Miljøudvalget

127.112

125.714

124.045

124.045

Arbejdsmarkedsudvalget

452.586

452.611

452.635

452.635

Kultur- og Fritidsudvalget

95.522

94.765

94.765

94.765

Børne- og Undervisningsudvalget

1.077.271

1.071.945

1.071.826

1.071.826

Udvalgene i alt

3.352.969

3.338.135

3.336.974

3.336.974

Basisrammerne vil som nævnt blive korrigeret for evt. nye PL skøn, når de foreligger.

Basisbudgetrammerne vil danne udgangspunktet for de videre drøftelser af budgettet for 2015. De enkelte forvaltninger vil foretage den tekniske budgetlægning samt forestå udarbejdelse af budgetbemærkninger samt andet budgetmateriale.

Som orienteret på Økonomiudvalgsmødet i februar vil forvaltningen gennemføre en række budgetanalyser som led i det almindelige budgetarbejde.

Tekniske korrektioner

Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke et overblik over de tekniske korrektioner – fx som følge af ændret demografi mv.

Det indstilles, at forvaltningen – i lighed med sidste år – bemyndiges til at indarbejde relevante tekniske korrektioner i budgettet når de foreligger, og at der efterfølgende gives en orientering herom til Økonomiudvalget på mødet i juni.

Overførselsindkomster

I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet et notat med vurderinger af udviklingen på området for overførselsindkomster – bl.a. kontanthjælp, dagpenge, førtidspension mv.

Overførselsindkomstområdet er traditionelt præget af mange store lovgivningsmæssige ændringer som har såvel faglig som økonomisk konsekvens.

Når forvaltningens analyse af området foreligger vil det indgå i det videre budgetarbejde. Dette vil senest ske i tilknytning til direktionens udsendelse af ”budget i balance” den 1. august.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Det forventes at lov- og cirkulæreprogrammet modtaget ultimo juni/primo juli. Fagforvaltningerne vil efter modtagelse af aktstykket vurdere de konkrete konsekvenser for Hvidovre Kommune, med henblik på hel eller delvis godkendelse og indarbejdelse af konsekvenserne i budgettet. Dette vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 25. august.

Anlæg

Kommuneaftalen for 2015, der formodentligt indgås medio juni, forventes at indeholde rammer der begrænser anlægsaktiviteten i forhold til det budgetlagte for 2015.

Ifølge den vedtagne procesplan skal Kommunalbestyrelsen på temadagen den 25. april drøfte prioritering indenfor anlægsrammen. Det gælder både i forhold til rammen for 2015 men også for det forventede ”rul” af uforbrugte midler fra 2013-2014 sammenholdt med indeværende års budget.

Bruttoanlægsrammen for 2015 udgør pt. 165 mio.kr. Den tilsvarende anlægsramme for 2014 er 136 mio. kr.

Direktionen vil til Kommunalbestyrelsens drøftelse af anlægsrammen for 2015 lægge til grund af anlægsrammen for 2015 som udgangspunkt udgør i omegnen af 140 mio.kr. 

Servicerammen for 2015

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne kommunens serviceramme for 2015, idet beregningen beror på resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Økonomiaftalen forventes indgået medio juni, hvorefter forvaltningen vil beregne servicerammen for 2015.

Skatter og generelle tilskud

Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges yderligere om finansieringssiden, end det der foreligger i budgetoplægget for 2015 i det vedtagne budget for 2014.

Når økonomiaftalen for 2015 foreligger, vil der blive foretaget nye beregninger af indtægter fra skatter, udligning og tilskud.

Idet der henvises til den vedtagne Procesplan for Budget 2015, ser den videre budgetproces således ud.

 • Den 20.-21. marts, Kommunalpolitisk Topmøde, KL 
 • Den 3. april, KL regionale møder med ØU medlemmer.
 • Den 25. april, Budgettemamøde 1 for KB.
 • Den 22. april, sag om befolkningsprognose forelægges ØU.
 • Den 29. april, Fagudvalgenes budget analyseforslag forelægges KB
 • Den 13. maj, Borgmestermøde, KL 
 • Den 19. maj, økonomirapportering pr. 31.3 forelægges ØU
 • Den 16. juni, ØU møde, tekniske korrektioner mv.
 • Den 20. juni, Budgettemadag 2 for KB.

7. Grønt budget

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at der ikke udarbejdes Grønt Budget for 2015 at der i 2014 udarbejdes et Grønt Regnskab for 2013

2.at der arbejdes videre med energibudgetmodellen, der danner grundlag for det Grønne Budget med henblik på udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

Sagsfremstilling

I tilknytning til udarbejdelsen af kommunens årlige økonomiskebudget udarbejdes der et Grønt Budget. Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det Grønne Budget vedtaget under forudsætning af, at der skulle arbejdes videre med at gøre det Grønne Budget mere tilgængeligt og retvisende.

En hidtil oplevet mangel i det Grønne Budget er den manglende sammenhæng mellem det Grønne Budget og det Økonomiske Budget, idet der ingen økonomisk sammenhæng er mellem de to budgetter. Formålet med det Grønne Budget har hidtil været – gennem modeludarbejdelse - at opstille forventede driftsudgifter på bygningsniveau, men det har sædvanligvisikke haft bevillingsmæssig konsekvens.

Der er et stærkt ønske om at skabe denne sammenhæng. Dette kan sikres på følgende måde:

-Der arbejdes videre med den allerede anvendte energibudgetmodel med henblik på at tilrette denne, så budgettal fremadrettet er i overensstemmelse med den økonomiske udmøntning.

-Der udarbejdes primo 2015 Grønt regnskab for 2014, der kan danne grundlag for udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

Med gennemførelsen af ovenstående to initiativer vil det styringsmæssige grundlag tilvejebringes for den direkte sammenhæng mellem det forventede energiforbrug, det faktiske forbrug og de afsatte budgetter. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at det faktiske forbrug ikke nødvendigvis afspejler det forventede energiforbrug. Det forventede energiforbrug beregnes ud fra de bygningsmæssige data, de optimale forhold samt i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes forpligtigelse som Klimakommune.Det faktiske energiforbrug afhænger af brugeradfærd og kan derfor være vanskeligt præcist at beregne og skal således ikke nødvendigvis være udslagsgivende for den økonomiske udmøntning.

En styringsmodel for energiforbrug forudsætter beslutninger om afgrænsning og placering af nuværende budgetter mv. Oplæg til disse beslutninger vil blive fremsat til politisk behandling særskilt.

Tidsplanen for det grønne budget er herefter:

-I foråret 2014 udarbejdes Grønt Regnskab for 2013, der anvendes som udgangspunkt i det fremadrettede energiarbejde.

-Der vil i løbet af 2014 samt 1. halvdel af 2015 arbejdes videre med udviklingen af modellen, der ligger til grund for udarbejdelse af det Grønne Budget.

-Primo 2015 udarbejdes Grønt Regnskab for 2014, der kan danne grundlag for udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

-I foråret 2015 vil justeret model foreligge og denne kan indgå i budgetarbejdet for 2016.

Under forudsætning af at dette godkendes – vil der ikke blive udarbejdet Grønt Budget i 2015 men fortsat regnskab for 2014 og 2015.


8. Tiltrædelsesberetning og revisionsberetning til regnskab 2013

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi og stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning
 2. at den løbende beretning for 2013 tages til efterretning 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med god revisionsskik, har Hvidovre Kommunes revision fremsendt en tiltrædelsesberetning i form af ”Beretning om revisionsaftale”, således at den pr. 1. januar 2014 valgte kommunalbestyrelse er bekendt med samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Derudover har kommunes revision fremsendt revisionsberetning – delberetning 9 vedrørende regnskabsåret 2013, som fremlægges til efterretning. Delberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra økonomiafdelingen.   

Bilag

 1. Hvidovre Kommune, Tiltrædelsesberetning, løbende beretning samt besøgsnotat 2013 - Tiltrædelsesberetning nr. 8, Hvidovre Kommune.pdf (pdf)
 2. Hvidovre Kommune, Tiltrædelsesberetning, løbende beretning samt besøgsnotat 2013 - Løbende beretning 2013, nr. 9, Hvidovre Kommune.pdf (pdf)

9. Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt med den bemærkning, at det fælleskommunale samarbejde har til formål at belyse forskellige mulige frikøbsmodeller. Samarbejdet forhindrer således ikke Hvidovre Kommunalbestyrelse i at beslutte at undersøge og eventuelt anvende andre alternative muligheder. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor også alternativer til en frikøbsmodel belyst, og pålægger forvaltningen at undersøge og forelægge alternative løsninger.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre kommune indgår i et fælles kommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler, jfr. vedlagte kommissorium om samarbejdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og eller Københavns Kommune . Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris  - som regel til  den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret.

Kommunerne har først ret til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036  til 2077.

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for de almene boligselskaber, da de ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde  værdi på grund af kommunens tilbagekøbsret. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering m.v. i boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

I København og Århus er tilsvarende problemstillinger med tilbagekøbsrettigheder løst ved, at de almene boligselskaber har købt sig fri af tilbagekøbsretten.

I København indgik kommunen og boligselskaberne i år 2000 en aftale, der indebar, at boligselskaberne betalte Københavns Kommune et beregnet frikøbsbeløb, og i Århus indgik kommunen og boligselskaberne i 2012 en aftale om frikøb, også med et beregnet frikøbsbeløb.

Begge modeller tager udgangspunkt i den offentlige ejendomsværdi ved fastsættelsen af frikøbsbeløbet, men der er forskel på den måde beregningen af frikøbsbeløbet foretages. I ingen af modellerne har aftalen betydet en betaling af det fulde frikøbsbeløb, og i begge aftaler modsvares boligselskabernes betaling af et frikøbsbeløb af kommunale forpligtelser for anvendelsen af provenuet ved frikøbsaftalerne.

I både Københavner og Århusmodellen finansieres frikøbsbeløbet af boligselskabernes egenkapital og realkreditlån.  På grund af balancelejeprincippet i den almene boligsektor betyder betalingen af frikøbsbeløbene derfor også lejeforhøjelser i de almene boliger. Disse blev i Københavns Kommune delvist begrænset af midler fra Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte og driftsbidrag

Fælles kommunalt samarbejde

Da en lang række af omegnskommunerne har fælles problemstillinger med tilbagekøbsretten - blandt andet, at Københavns Kommune har tilbagekøbsretten enten direkte eller hvis beliggenhedskommunen ikke ønsker at bruge tilbagekøbsretten på ejendommene sekundært – har der på det administrative niveau iblandt omegnskommunerne været igangsat et udredningsarbejde om omfanget af tilbagekøbsrettighederne i 2012 og 2013.

På baggrund af boligselskabernes aktuelle problemer med realkreditbelåning har kommunaldirektørerne i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Tårbæk , Rødovre og Københavns Kommune drøftet mulighederne af at indgå i et fælles kommunalt samarbejde for at opnå en fælles aftale med boligselskaberne i alle de berørte kommuner om eventuel betaling af et frikøbsbeløb og en snarlig ophævelse af tilbagekøbsrettighederne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt på forhånd at anvise efter hvilken konkret model aftalerne skal udarbejdes. Der er stor forskel på de modeller – i henholdsvis København og Århus – der indtil nu har været brugt i forbindelse med aftaler om ophævelse af tilbagekøbsrettigheder i de almene boliger. Dette skyldes både forskelle i indholdet af de konkrete rettigheder, men også udviklingen i ejendommenes værdi fra 2000, hvor København indgik aftalen, og 2012, hvor Århus Kommune indgik aftalen.

Dertil kommer, at der på de almene boliger i omegnskommunerne er pålagt tilbagekøbsrettigheder til såvel beliggenhedskommunen, som Københavns Kommune. Disse ”dobbeltrettigheder” var ikke gældende hverken i  Århus eller København og det medfører nogle særlige problemstillinger, som der skal tages højde for i en eventuel aftale om frikøb.

Det fælleskommunale samarbejde skal derfor belyse, hvilke modeller, der kan anvendes i omegnskommunernes særlige situation, herunder vurdere de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser. I modellerne skal også indgå hvilke parter, der udover kommunerne og boligselskaberne – Landsbyggefonden og staten - kan bidrage til en samlet aftale.

Organisering

Ansvaret for det fælleskommunale samarbejde skal varetages af borgmestrene i de kommuner, der vil deltage i en fælles aftale. Det foreslås, at Hvidovre Kommunes borgmester – da Hvidovre Kommune har den største andel af almene boliger med hjemfaldspligt – er formand for den politiske styregruppe, indtil andet eventuelt besluttes i styregruppen.

Til at rådgive og komme med oplæg til den politiske styregruppe etableres en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne (Hvidovre Kommunes kommunaldirektør er formand).

Til at forhandle med de involverede parter – boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Staten - nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af kommunaldirektørerne fra Hvidovre (formand), Herlev, København og Lyngby-Tårbæk Kommune.

Der etableres en sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommune

Juridiske forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har efter almenboliglovens § 98 a, stk. 1, ret til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste tilbagekøbsrettigheder.

Kommunalbestyrelsen kan efter almenboliglovens § 98 a, stk. 2, fastsætte frikøbssummen til et beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af tilbagekøbsretten.

Statsforvaltningen har i afgørelse af 23. september 2013 (Århusaftalen) udtalt at:  ” En kommune har således hjemmel i almenboliglovens § 98 a, stk. 2, til at indgå aftale med almennyttige boligorganisationer om ophævelse af tilbagekøbsklausuler til en pris, der er lavere end markedsprisen, eller at ophæve klausuler uden betaling herfor”.

Økonomiske konsekvenser

Der etableres en sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommune. Opgaverne med det fælleskommunale samarbejde vil blive opgjort på timebasis. Når arbejdet er afsluttet skal hver enkelt kommune, der indgår i samarbejdet, bidrage til sekretariatsarbejdet med et beløb svarende til kommunens størrelse af frikøbsbeløb (fordelingsnøgle).

De øvrige økonomiske konsekvenser for kommunerne af en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder kan endnu ikke opgøres. Det vil afhænge af de modeller og den forhandlingsløsning, der kan opnås.

Personalemæssige konsekvenser

Sekretariatsfunktionen placeres i Hvidovre Kommunes Borgmesterkontor. Derudover vil hver kommune bidrage med juridiske, analyse - og beregningstekniske ressourcer.

Andre konsekvenser

Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte at udtræde af samarbejdet og vil dermed ikke være omfattet af den aftale, der indgås.

Bilag

 1. Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler(1). (pdf)

10. Afholdelse af valg, bevillingsansøgning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives en tillægsbevilling på 330.000 kr. til afholdelse af hhv. EU-parlamentsvalget og Integrationsrådsvalg i 2014 samt 300.000 kr. i 2015 m.fl. år til afholdelse af kommende valg. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.
 1. at  der til projekt 6304, Udskiftning af valgurner gives en anlægsbevilling på 73.000 kr.  Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Tillægsbevilling til afholdelse af EU-parlamentsvalg og Integrationsrådsvalg i 2014 samt kommende valg

Til kommune- og Regionsrådsvalget i 2013, var der afsat 698.000 kr. hvortil der i økonomirapporteringen i 2013 blev givet en tillægsbevilling på 200.000 kr. Budgettet blev efterfølgende teknisk reduceret med 12.000 kr., og udgjorde herefter i alt 886.000 kr. Regnskab i 2013 udgjorde 1.196.000 kr. og udviser derfor et merforbrug på 310.000 kr.

Merforbruget i forhold til tidligere valg skyldes primært stigning i udgifter til porto til udsendelse af valgkort, lønudgifter til personalet, stemmesedler, valgudskrivning fra KMD samt generelle prisstigninger til madvarer, kontorartikler og lignende som indkøbes i forbindelse med valg.

Derudover blev der afholdt valgcafe i kantinen på valgaftenen samt mobile valgsteder til brevstemmeafgivning 2 lørdage i hhv. Frihedens Butikscenter og Hvidovre Center. Disse aktiviteter blev kun afviklet som følge af kommunevalget.

Der er i 2014 m. fl. år et korrigeret budget på 826.000 kr. på valgkontoen. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2014 m.fl. år for at imødekomme de stigende udgifter til afholdelse af valg. Såfremt budgettet ikke bruges fuldt ud eller der i et budgetår ikke afholdes valg, tilfalder restbudgettet kassebeholdningen.

På kommunalbestyrelsens møde 25. februar 2014, pkt. 12 blev det besluttet at 30.000 kr. vedr. udgifter til afholdelse af valg til Integrationsrådet i 2014, skal afholdes af valgkontoen. I forbindelse med behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde d. 17. februar 2014, pkt. 19, blev der gjort opmærksom på, at der ville komme en bevillingsansøgning, da der ikke er dækning på valgbudgettet til denne finansiering af integrationsrådsvalget. Der søges derfor om en tillægsbevilling i 2014 på 30.000 kr. Beløbet finansieres af kassebeholdning.

Projekt 6304, Udskiftning af valgurner

Der forefindes på nuværende tidspunkt 18 plasticcontainere a 110 liter på hvert valgsted til anvendes til valgurner. Der anvendes 9 plasticcontainere pr. valg pr. gang. Der er imidlertid rigtigt mange, der har knækket håndtagene, og skal udskiftes, og det anbefales derfor, at alle valgsteder får nye plasticcontainere med hjul under, da de nuværende er svære at håndtere på grund af vægten, når de er fyldte med stemmesedler. Dette vil skåne de tilforordnede vælgere, der skal håndtere valgurnerne på afstemningsstederne samt de medarbejdere der står for transport af valgurnerne. Der indkøbes 7 grå og 8 gule til hvert valgsted. De gule anvendes til bl.a. Regionsrådsvalget, hvor stemmesedlerne er meget store, og derfor fylder mere.

Beløbet på 73.000 kr. er beregnet på, at der indkøbes 15 stk. 140 liter plastic-containere til hvert valgsted, i alt 120 stk. til 604 kr. pr. stk.


11. Fastholdelse af oprustning på erhvervsområdet

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende fastholdelse af ekstra ressource på erhvervsområdet i 2014.

Sagsfremstilling

Fastholdelse af oprustning på erhvervsområdet

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 250.000 kr. i 2013 og 150.000 kr. i 2014 til at styrke relationerne til erhvervslivet.

I marts 2013 blev arbejdet med at styrke relationerne til erhvervslivet sat i gang og følgende indsatser er sat i værk:

Der er opbygget et velfungerende Erhvervsteam

Der er retningslinjer for arbejdet i Taskforcen

Der afholdes 2-3 Erhvervsklubmøder om året

En hjemmeside til erhvervslivet

Engelsk hjemmeside med info til virksomhederne

Digitale velkomstpakker til nytilflyttede virksomheder

Markedsføringsindsats for film- og medievirksomheder.

Til at varetage en del af disse opgaver er der for et år (marts 2013 til marts 2014) projektansat en studerende 25 timer om ugen.

Hvis disse mange nye initiativer skal holdes i gang og Hvidovre Kommune skal kunne gennemfør de næste planlagte indsatser bl.a. markedsføring af Avedøre Holme, opkvalificering af medarbejdere, som har kontakt med virksomhederne og en digital tilfredshedsundersøgelse til virksomhederne, vil det være nødvendigt at fastholde den ekstra ressource til erhvervsområdet.

Det foreslås derfor, at den erhvervsstuderende projektansættes året ud fra 1. maj 2014 (hvor vedkommende er færdiguddannet) og resten af året. Dette giver en lønudgift på ca. 264.000 kr. i 2014.

Økonomiske konsekvenser

En projektansættelse af den erhvervsstuderende den 1. maj 2014 og resten af året giver en lønudgift på ca. 264.000 kr. i 2014.

Denne udgift kan afholdes inden for eksisterende midler på erhvervsområdet med:

Rullemidler på erhvervsområdet                                    163.839 kr.

Afsat til at styrke relationerne til virksomhederne i 2015   100.000 kr.

I alt                                                                       263.839 kr.

Der er i alt afsat 150.000 til at styrke relationerne i 2015 og de resterende 50.000 dækker udgifter til andre opgaver som annoncering o.lign. Ligesom de øvrige midler på erhvervsområdet til markedsføring mv. vil blive prioriteret til at have fokus på at styrke relationerne til virksomhederne.

En fastholdelse af den ekstra ressource på erhvervsområdet fra 2015 og frem, foreslås drøftet i forbindelse med budgetbehandlingerne for 2015.


12. Økonomiudvalgets profileringspulje - budget 2014

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte og godkende forslag til anvendelse af budgetramme til profilering i 2014.

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der afsat en ramme på 336.930 kr. til profilering

Forslag til prioritering af rammen er vedlagt i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet forslaget til anvendelse af profileringsbudgettet afholdes inden for den afsatte beløbsramme.

Bilag

 1. Profileringsbudget 2014 (pdf)

13. Ansøgning om støtte til Kultur og Fritidsmessen 2014

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte og beslutte om ansøgningen om 17.500 kr. fra profileringskontoen til støtte til Kultur- og Fritidsmesse Hvidovre 2014 skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Niels E. Pedersen, Fritidsbutikken og Lene Christensen, BuQetten søger 17.500 kr. til PR-materialer i forbindelse med Kultur- og Fritidsmesse Hvidovre 2014.

Profileringskontoen har tidligere år ydet støtte i forskelligt omfang til Kultur- og Fritidsmessen.

Økonomiske konsekvenser

På profileringsbudget 2014 er foreslået afsat 150.000 kr. til markedsføring af lokale arrangementer.

Der er pt. brugt 10.000 kr., til støtte til Syriske børn via et lokalt arrangement, og der er afsat 66.000 kr. til ekstra is-tid i curlinghallen fra denne del af profileringsbudgettet. Det betyder, at der pt. er 74.000 kr. tilbage på denne del af profileringskontoen.

Status på budget til profilering af lokale aktiviteter 150.000 kr.

Måned

Aktivitet

Beløb

Restbeløb

Februar

Støtte til syriske børn

10.000 kr.

140.000 kr.

Februar

Ekstra is-tid i curlinghallen

66.000 kr.

 74.000 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til Kultur- og Fritidsmesse (pdf)

14. Årsrapport Forsikring 2013

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at  Forsikringskontorets Årsrapport 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 28. august 2007 et forslag fra den daværende Centralforvaltning til ny forsikringspolitik for Hvidovre Kommune til ikrafttræden 1. januar 2008.

Den ny forsikringspolitik repræsenterede et skifte fra et – næsten – fuldt dækkende forsikringsprogram leveret af en ekstern forsikringsgiver til en meget høj grad af selvforsikring. Udtrykt i ændring af præmie: Fra 23 mio. kroner til 5 mio. kroner i 2007-tal.

Den nye forsikringspolitik er båret af tre hovedelementer:

·Forsikring tegnes mod katastrofer og specielle risici

·Løbende driftsskader finansieres af Hvidovre Kommune

·Der gennemføres massiv skadeforebyggelse

Forsikringspolitikken fastlægger endvidere, at Kommunalbestyrelsen hvert år modtager en Årsrapport om aktiviteter og udviklinger på forsikringsområdet. Udover at omtale begivenhederne i 2013 trækker den foreliggende Årsrapport naturligt nok en linje fra 2007 til og med 2013. Følgende kan fremdrages:

 • Hvidovre Kommune oplevede utilfredsstillende mange skader i 2013, og det gælder både tingskader og arbejdsskader.

 • Kommunens ejendomme slap nådigt igennem de to – forsikringsdækkede – stormskader i oktober og december.

 • Hvidovre Kommune gennemførte et særdeles tilfredsstillende
  EU-udbud, hvor vi opnåede en yderligere besparelse på 2,5 mio. kroner på bygning-/løsøreforsikring i hvert af årene 2014-2016.

 • Kommunen iværksatte en mangfoldighed af forebyggende aktiviteter rettende sig mod såvel arbejdsmiljø som værdisikring.

Bilag

 1. Årsrapport 2013 Forsikringskontoret (docx)

15. Firkantmøde den 5. - 6. juni 2014

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Følgende udpeget til at deltage:

Mikkel Dencker (O), Mogens Leo Hansen (Ø), Karl Erik Høholt Jensen (V), Niels Ulsing (F), Finn Gerdes (A), Helle Adelborg (A), Nich Bendtsen og Gert Stephan Nelth.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at der udpeges deltagere til Firkantmødet 5. – 6. juni 2014 i venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Hvert andet år afholdes Firkantmøde mellem venskabsbyerne. I 2014 fore­går mødet 5. – 6. juni i Sollentuna, Sverige.

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at udpege deltagere til arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Flybilletter samt hotel og fortæring.

Bilag

 1. VS: Preliminärt program för Fyrkantsmöte 5-6 juni 2014 - Brev Fyrkantsmöte 5-6 juni_20131129.docx.pdf (pdf)
 2. VS: Preliminärt program för Fyrkantsmöte 5-6 juni 2014 - Program Fyrkantsmöte 5-6 juni 2014.pdf (pdf)

16. Anlægsregnskab - Projekt 0125, Salg af Marianelund

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab vedr. projekt 0125, Salg og Marianelund godkendes.

Sagsfremstilling

Feriekolonien Marianelund var i 2011 udbudt til salg uden at der blev modtaget noget bud på ejendommen.

I 2012 udbydes den igen til salg, hvor der indkommer et bud, men det lykkes ikke at sælge ejendommen.

I foråret 2013 udbydes ejendommen igen til salg, og der indkommer et bud på 8.650.000 kr. Kommunalbestyrelsen accepter dette bud på deres møde den 18. juni 2013, pkt. 45.

Det blev yderligere besluttet, at udgifter i forbindelse med salget fragår salgsprovenuet.

Udgifterne udgjorde 251.209 kr. og er afholdt til vurdering af ejendommen, tilstandsvurdering, annoncering af ejendommen samt forbrugsafgifter og vedligehold i forbindelse med tomgang.

Der er til projekt 0125, salg af Marianelund givet en indtægtsbevilling på 8.650.000 kr. Regnskabet ser således ud:

Udgifter i forbindelse med salget              251.209 kr.

Salgsindtægt                                    -8.650.000 kr.

Netto salgsprovenu                           -8.398.791 kr.

Anlægsbevilling                                 -8.650.000 kr.

Afvigelse                                             251.209 kr.

Anlægsregnskabet anbefales godkendt.


17. Letbanen på Ring 3 - ændring af fordelingen af driftsomkostninger.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- & Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at allongen til skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3Letbane I/S tiltrædes og bliver en del af aftalegrundlaget.

Sagsfremstilling

Fordelingen af driftsunderskuddet Ring 3 Letbane I/S er ikke fastlagt i Principaftalen af 20. juni 2013 mellem kommunerne, Regionen og Staten.

I Lov om Letbane på Ring 3, der blev vedtaget den 6. februar 2014 fremgår det af § 14, hvad ejerfordelingen bliver efter Statens udtræden. I § 14, stk. 2 angives det, at ejerfordelingen kan ændres såfremt alle 11 kommuner er enige herom.

Transportministeriet har oplyst, at hvis kommunerne ikke kan forhandle sig frem til en fordeling af driftsunderskuddet, vil ejerfordelingen være udgangspunkt for fordelingen.

Borgmestrene i kommunerne er imidlertid enige om at påbegynde en proces, hvor principperne og parametrene for en sådan fordeling kan besluttes. De har endvidere tiltrådt at fordelingen skal holdes inden for en ramme, hvor den enkelte kommunes andel maksimalt kan blive 20 % højere end den enkelte kommunes ejerandel – besluttet ved almindelig stemmeflertal.

Dette maksimum ønskes ændret til 35 % og indføjet i aftalen mellem kommunerne og Ring 3 Letbane I/S via vedlagte allonge. Såfremt ændringerne bliver større end 35 % skal der værre enighed mellem kommunerne.

Endvidere ønskes ændringer i omkostninger til busdrift, samt alle øvrige relevante forhold, som en direkte følge af etableringen af letbanen, skal indgå i fordelingen af driftsomkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

Allongen betyder, at Hvidovre Kommunes andel af  driftsomkostningerne skal holdes inden for en ramme, hvor andelen maksimalt kan udgøre 35% højere end kommunens ejerandel – besluttet ved almindeligt stemmeflertal. Ved højere andel skal der være enighed mellem kommunerne.

Bilag

 1. Udkast af 5. marts 2014 til allonge til Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S (pdf)

18. Facilitering af EU-udbud for ESDH-system

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at rådighedsbeløb på It-udviklingspuljen 2014 på kr. 450.000 frigives til engagement af rådgiver i ESDH-udbud (it-udbud over beløbsgrænsen for EU-udbud)
 2. at rådgivers (Rambøll) anbefaling om EU-udbud med prækvalifikation følges
 3. at godkende forvaltningens anbefaling til proces for EU-udbuds-projektet for ESDH-systemet i 2014-2015

Sagsfremstilling

Kommunens aftale med nuværende leverandør af Elektronisk Sags- og Dokument-Håndteringssystem (ESDH-system) udløber i 2015. Ved indkøb af it-system over udbudsgrænsen kan flere metoder anvendes, bl.a. indkøb via Statens og Kommunernes Indkøbsservice rammeaftale (SKI 02.18) eller EU-udbud med/uden prækvalifikation. Kommunens tværgående gruppe DIgitalisering og KOordinering (DIKO) har bedt It-Afdelingen foretage en foranalyse af mulighederne blandt potentielle leverandører af rådgivning. Muligheden for at undgå udbud via forlængelse af serviceaftale med den nuværende leverandør blev vurderet ulovligt efter rådgivning fra Horton advokaterne.

Resultatet af foranalysen, DIKO´s og Direktionens drøftelser blev, at forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Hvidovre Kommune går i begrænset EU-udbud med rådgivning og facilitering fra Rambøll. Rambøll har vist fine resultater på de indkomne tilbud fra leverandørerne i forbindelse med begrænset EU-udbud (deres speciale), og Rambøll har en konkurrencedygtig pris på rådgivningen, der ligger inden for budgettet på 500.000 kr.

Udbudsprojektet ledes af en projektleder fra It-afdelingen, som har it-udbud som fagområde. ESDH-koordinator og organisationen omkring ESDH-systemet og udpegede deltagere fra forvaltningerne deltager i arbejdet med kravspecifikationen til det fremtidige ESDH-system.

Formålet med EU-udbuddet er at konkurrenceudsætte ESDH-systemet og derved opnå markedets bedst mulige priser på ESDH-funktionalitet, integrationer og klippekortstimer til opgradering af systemet.

Hvidovres nuværende leverandør, Formpipe, har en fordel i udbuddet, idet timer til uddannelse og integrationer, er afholdt på dette system, men skal afholdes igen ved en eventuel ny leverandørs implementering af et konkurrerende system.

En reimplementering af et nyt ESDH-system formodes at lægge beslag på en del administrative ressourcer i organisationen til roller som implementeringsprojektleder og deltagere i arbejdsgrupper, omlægning af arbejdsgange, kursusdage til medarbejdere, uddannelse af undervisere, superbrugere og administratorer.

Økonomiske konsekvenser

De 450.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udbuddet finansieres af kommunens it-udviklingspulje.

Udbuds-projektet køres af Rambøll i en ’alt-i-en-model’, hvor rådgiver udformer alle dokumenter og bilag. I tilfælde af fejl eller mangler er det rådgivers ansvar og ansvarsforsikring, som skal dække ved klager fra leverandører.

Bilag

 1. Kommissorium_ESDH-udbud_rådgivning og udbudsprojekt_sit-khg (pdf)

19. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i tilknytning til fremlæggelsen af Forslag til Lokalplan 232,
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej blev i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde med mulighed for blandet bolig og erhverv, etageboliger og tæt-lav boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2013, punkt 25, at gennemføre en forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej. Høringsmaterialet bestod blandt andet af et oplæg til nye anvendelser af ejendommene i området.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2013, punkt 21, at forvaltningen arbejdede videre med udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2009 for området med udgangspunkt i debatoplægget ”Forudgående høring af kommuneplanændring”. Dog skulle boldbanen på Gungevej 4 fastholdes som rekreativt område og ikke udlægges til erhverv, som det ellers var beskrevet i debatoplægget.

Forvaltningen forelægger hermed Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 til politisk godkendelse. Kommuneplantillægget skal offentliggøres i tilknytning til Forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej.

Udskillelse af områder til erhverv

Et område, som i kommuneplanen er udlagt til blandet byområde, kan kun anvendes til erhverv i form af ikke-generende erhverv og offentlige formål. Områderne kan desuden anvendes til tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 reduceres rammeområdet til blandet byområde, benævnt 2A1, og der udskilles af dette et nyt rammeområde til blandet byområde, benævnt 2A2, samt to nye rammeområder til erhvervsformål, benævnt 2E4 og 2E5. De to erhvervsområder må anvendes til virksomheder inden for industri- og fremstillingserhverv, engroshandel, lagervirksomhed, forretningsservice og administration.

De blandede byområder ligger stadig som en bufferzone mellem fremstillings- og håndværksvirksomhederne i erhvervsområderne og de eksisterende, omkringliggende boligområder.

Reduktion af område til rekreative formål

Rammeområde 2F2 er udlagt til rekreativt område ved Gungevej. Det omfatter fodboldbanen på Gungevej 4 samt ejendommen Gungevej 8, som i dag anvendes til erhvervsformål.

Udlægget af ejendommen på Gungevej 8 til offentlige/rekreative formål er en utilsigtet fejl, der stammer helt tilbage fra den første kommuneplan i 1988.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 overføres ejendommen Gungevej 8 fra rammeområde 2F2 til et af de nye rammeområder til erhvervsformål.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

I forhold til den gældende kommuneplanlægning giver tillægget mulighed for flere typer erhverv, der kan skabe gener for omkringliggende støjfølsomme anvendelser. I forhold til den faktiske anvendelse af området bliver der dog med kommuneplantillægget mulighed for en mindre andel af generende erhverv i forhold til, hvad der findes i området i dag.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er omfattet af Bilag 4, punkt 10a ”Anlægsarbejder i industriområder” og 10b ”Anlægsarbejder i byzoner”, men fastlægger kun anvendelsen af et mindre område.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 (pdf)

20. Aflæggelse af anlægsregnskaber - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projektnr. 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for følgende projekter:

Regnskab

Bevilling i alt

Forskel

Projekt nr. 0144

Miljø- og Energipuljen 2012

10.679.501

10.681.000

-1.493

Projekt nr. 0147

Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2012

3.481.510

3.500.000

-18.490

Projekt nr. 2454

Vedligeholdelse af færdselsbaner 2013

5.942.664

6.000.000

-57.336

Projekt nr. 2455

Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. 2013

3.348.407

3.420.000

-71.593

Projekt nr. 3398

Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.500.281

3.500.000

281

Projekt nr. 3407

Risbjergskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.515.562

3.500.000

15.562

Projekt nr. 3411

Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2012

12.033.991

12.034.000

-9

Projekt nr. 5702

Køkkener i daginstitutioner

7.856.210

8.000.000

-143.790

Projekt nr. 5704

Fritidshjem på Præstemoseskolen

21.275.359

21.287.954

-12.595

Projekt nr. 6176

Rådhuset, installering af ABA-anlæg

3.417.137

3.475.000

-57.863

I alt

75.050.622

75.397.954

-347.326

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 10 stk. anlægsregnskaber for projekterne 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 (pdf)

21. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Projekt nr. 2451. Overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

For: A, O, F, C og V.

Imod: Ingen.

Undlader at stemme: Mogens Leo Hansen (Ø).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

For: Gruppe A, O, V, C, F og Liste H.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe Ø.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning,
 2. at der gives rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2014 til projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2013.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Langt hovedparten af de foreslåede arbejder i form af forskellige tiltag til mere sikre og trygge skoleveje er gennemført som planlagt. Imidlertid har enkelte af de foreslåede tiltag af praktiske og tidsmæssige årsager ikke kunnet gennemføres inden udgangen af 2013.

De foreslåede men endnu ikke gennemførte tiltag fremgår af bilag 1. Hertil kommer enkelte, mindre opfølgningsarbejder på allerede gennemførte tiltag.

På projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, resterer et rådighedsbeløb på kr. 463.000 i 2013.

Ved overførsel af det resterende rådighedsbeløb til 2014 vil By- og Teknikforvaltningen kunne igangsætte de endnu ikke gennemførte arbejder, således at tiltagene er færdiggjort til senest skolestarten i august 2014.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. maj 2012, punkt 10, blev der til Projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur, givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb fordelt med kr. 250.000 i 2012 og kr. 1.750.000 i 2013.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Af den samlede økonomiske ramme for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, på kr. 2.000.000 er anvendt kr. 1.537.000, således at resterende rådighedsbeløb udgør kr. 463.000.

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres derved af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens notat af 14. februar 2014. Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 (pdf)

22. Godkendelse af procedure for gennemførelse af Skolebestyrelsesvalget 2014

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 11-03-2014

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Udvalget anbefaler, at formand og næstformand vælges på den enkelte Skolebestyrelses konstituerende møde.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende proceduren for gennemførelse af Skolebestyrelsesvalget 2014
 2. at beslutte, om formanden og næstformanden vælges ved flertalsvalg som beskrevet, eller om formanden og næstformanden vælges på den enkelte skolebestyrelses konstituerende møde af og blandt de valgte medlemmer af den enkelte skolebestyrelse
 3. at godkende, at proceduren tilføjes en bestemmelse om valg af repræsentanter for specialtilbud ved skoler, der har specialtilbud på mindst tre klassetrin

Sagsfremstilling

Indledning

Der skal hvert fjerde år gennemføres valg til skolebestyrelserne. Valget afholdes i foråret efter der har været valg til Kommunalbestyrelsen. Der skal således afholdes valg i foråret 2014 med henblik på at vælge medlemmer til skolebestyrelserne for skolerne for perioden 1. august 2014 til og med 31. juli 2018.

Regelforenkling

Som led i gennemførelsen af Folkeskolereformen og den efterfølgende implementering af regelforenklinger i kommunerne, har regeringen fremsat et lovforslag om revidering af Folkeskoleloven. Det følger af den nye Folkeskolelov § 43, at den enkelte kommune selv fastlægger egne regler for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg. Konkret er regelforenklingen på området udmøntet i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 28 af 14/01/2014.

Ændringer i den nye bekendtgørelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 20. januar 2014 og medfører, at de hidtidige regler om fredsvalg og kampvalg ikke længere er gældende. Det følger således af bekendtgørelsen, at den enkelte Kommunalbestyrelse skal godkende en procedure for valg til skolebestyrelser. Proceduren kan kun godkendes af Kommunalbestyrelsen efter godkendelse af hver skolebestyrelse. Proceduren skal udarbejdes som et bilag til kommunens styrelsesvedtægt for Skolevæsenet.

Overordnede principper for den nye procedure for skolebestyrelsesvalg

Da den nye bekendtgørelse først blev offentliggjort den 14. januar og valget skal kunne være gennemført inden sommerferien 2014, har Børne- og Velfærdsforvaltningen allerede den 23. januar sendt et forslag til en procedure for skolebestyrelsesvalg til godkendelse hos hver skolebestyrelse. Forslaget er udarbejdet efter dialog med skolelederne.

Den nye procedure bygger på følgende principper:

 • Proceduren skal være nem at håndtere for skolerne
 • Proceduren skal være så tidsmæssigt kort, som det er muligt og
 • Proceduren skal sikre, at det lokale demokrati har optimale rammer.

På baggrund af de beskrevne principper har forvaltningen udarbejdet en procedure med følgende afsnit:

 • Ansvarsfordeling i forhold til gennemførelse af valget
 • Valgtidspunkt og muligheden for forskudte valg og
 • Afholdelse af valg

Afsnittene er i øvrigt bygget op, så de indeholder de emner, som Skolebestyrelsesbekendtgørelsen bestemmer, der skal være. Af Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 1 er det således angivet, at følgende forhold skal beskrives i proceduren:

 • Hvem, der har ansvaret for gennemførelse af valget
 • Valgtidspunkt
 • Afstemningsformen
 • Muligheden for fredsvalg
 • Opgørelse af valget
 • Klager over valget
 • Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædelse
 • Suppleringsvalg og
 • Bekendtgørelse af valgets resultater.

Forvaltningens forslag til proceduren er vedlagt denne sag som bilag 1. I bilag 2 kan tidsplanen for valget ses.

Indholdet i den nye procedure for skolebestyrelsesvalg

Herunder beskrives hovedpunkter fra de enkelte afsnit i proceduren.

Ansvar for gennemførelse af valget

I proceduren er det beskrevet, at ansvaret for skolebestyrelsesvalgets gennemførelse er placeret hos følgende:

 • Kommunalbestyrelsen
  • Kommunalbestyrelsen godkender proceduren og udpeger hvert fjerde år medlemmer til valgbestyrelserne.
 • Den centrale kommunale koordinator
  • Kommunalbestyrelsen udpeger hvert fjerde år en central kommunal koordinator, der har ansvaret for, at valget gennemføres efter den beskrevne procedure
 • Valgbestyrelsen
  • Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af valget på den enkelte skole, herunder bl.a. at afholde valgmøde

Valgtidspunkt og forskudte valg

I dette afsnit er det beskrevet, at valg til skolebestyrelserne afholdes i uge 21 hvert fjerde år – året efter valget til Kommunalbestyrelsen. Det er ligeledes beskrevet, at der ikke afholdes forskudte valg. Forskudte valg er en mulighed for at besætte f.eks. tre pladser i den enkelte skolebestyrelse for 2-årige perioder, frem for de normale perioder på fire år.

Endelig er det i afsnittet beskrevet, at der er syv medlemmer af hver skolebestyrelse. Det fremgår af afsnittet, at man vælges ind i skolebestyrelsen på baggrund af antal stemmer. Det skal bemærkes, at dette afsnit ikke beskriver muligheden for at inddrage foreninger og erhvervslivet i skolebestyrelserne. Dette vil blive særskilt beskrevet i sagen om Styrelsesvedtægt for Hvidovre Kommunes Skolevæsen på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i april måned.

Afholdelse af valg og valgformen

Som det fremgår af ovenstående, er grundtanken bag den nye procedure, at valget er demokratisk. Dette medfører, at muligheden for fredsvalg ikke længere vil være en mulighed. Valget gennemføres derfor fremadrettet som almindeligt flertalsvalg. Det er derfor antallet af stemmer, der afgør, om en kandidat vælges som medlem af skolebestyrelsen eller i stedet er suppleant.

Valget afholdes fremadrettet elektronisk. Fremadrettet vil afstemningen således ske over op til 5 hverdage. Såfremt den enkelte forælder ikke kan benytte NemID, kan forælderen henvende sig på skolens kontor eller i Borgerservice med henblik på at få hjælp til at bruge NemID. Der kan således ikke stemmes pr. post eller på anden måde. Det er indbygget i proceduren, at såfremt det elektroniske system til afholdelse af valget bliver ramt af nedbrud, kan den centrale kommunale koordinator afbryde valget og igangsætte en ny afstemning 2 uger efter.

Valgets opgørelse sker om almindelig optælling af stemmer via det elektroniske system. Hvert hjem kan afgive to stemmer pr. forældremyndighedsindehaver.

Klage over valget

Såfremt forældre på skolen, de opstillede kandidater eller andre ønsker at klage over valget, skal klagen sendes til den enkelte skoles valgbestyrelse. Valgbestyrelsen træffer afgørelse om klagen i dialog med den centrale kommunale koordinator.

Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædelse

Skolebestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter den 1. august i det år, de er valgt. Som det fremgår af proceduren, så er det forvaltningens intention, at formanden og næstformanden for den enkelte skolebestyrelse er de kandidater, der har modtaget flest stemmer. Da det er forvaltningens opfattelse, at ikke alle kandidater vil være interesseret i en formandspost, men gerne vil arbejde i skolebestyrelsen, vil det være muligt at afgive formandsposten og i stedet afholde konstituerende møde.

Suppleringsvalg

Hvis den enkelte skolebestyrelse ikke længere har suppleanter til bestyrelsen og et medlem udtræder, skal der holdes suppleringsvalg. Suppleringsvalg gennemføres efter samme principper som de almindelige valg. Her er afstemningsperioden dog ikke uge 21. Afstemningsperioden bestemmes dog konkret i hvert tilfælde af den centrale kommunale koordinator i dialog med skolen og efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse af valgets resultat

Valgets resultater bekendtgøres i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside senest 4 uger efter valget er afsluttet.

Godkendelse af proceduren hos skolebestyrelserne

Som nævnt sendte forvaltningen den 23. januar 2014 den nye procedure til godkendelse hos skolebestyrelserne. Forvaltningen har vedlagt svarene fra de enkelte skolebestyrelser som bilag 4 til sagen. I bilag 3 er svarene sammenskrevet og forvaltningen har besvaret eventuelle kommentarer i dette bilag.

Skolebestyrelserne peger generelt på, at det er mest hensigtsmæssigt, at skolebestyrelsen selv vælger formand og næstformand på det konstituerende møde i skolebestyrelsen. Skolebestyrelserne godkender dog proceduren.

Det er forvaltningens indstilling, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om formanden og næstformanden skal vælges ved flertalsvalg, som beskrevet i proceduren, eller om valget af formand og næstformand skal ske på det konstituerende møde af og blandt de valgte medlemmer af den enkelte skolebestyrelse.

Et par skolebestyrelser peger på, at forældre fra specialtilbud skal sikres repræsentation. Forvaltningen skal bemærke, at Folkeskoleloven § 42 beskriver, at såfremt, der er specialklasser på mindst tre klassetrin på skolen, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst et medlem. Forvaltningen vil således indarbejde denne præcisering i proceduren, således at en forældrerepræsentant fra specialtilbud altid vælges ind i skolebestyrelsen – uanset antallet af stemmer. Herudover skal forvaltningen bemærke, at dette også beskrives i Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommunes Skolevæsen.

Endelig kritiserer en skolebestyrelse den meget korte frist, der har været for at afgive svar på proceduren. Forvaltningen skal her beklage den meget korte frist, som skolebestyrelserne har haft til at forholde sig til den nye procedure. Det er korrekt – som angivet i svarbrevet – at forvaltningen allerede i starten af januar begyndte at forholde sig til en evt. tidsplan. Forvaltningen kendte desværre ikke regelsættet før den 14. januar 2014, hvorfor den formelle procedure ikke kunne beskrives før efter denne dato.

Bilag

 1. Bilag 1 - Procedure for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Bilag 2 - Tidsplan for valg til skolebestyrelserne 2014 (pdf)
 3. Bilag 3 - Sammenskriv af skolebestyrelsernes svar på anmodning om godkendelse af valgprocedure (pdf)
 4. Bilag 4 - Skolebestyrelsernes svar på anmodning om godkendelse af skolebestyrelsesvalgsproceduren (pdf)

23. Ændringer og forbedringer i 0 - 6 års institutioner - Aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 11-03-2014

Anbefales godkendt.

Udvalget anmodede forvaltningen om en oversigt over ”spændende” anskaffelser, eksempelvis Christiania-cykler, fordelt på institutionsniveau.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende projekt 5700, Ændringer og forbedringer i 0 – 6 års institutioner

Sagsfremstilling

I årene 2009 - 2012 afsatte Kommunalbestyrelsen midler på anlægsområdet for at imødekomme dagtilbuddenes løbende behov for mindre vedligeholdelser og forbedringer af den fysiske standard. Midlerne blev i perioden samlet i en anlægspulje, som institutionerne kunne ansøge, efter behov.

Udmøntningen af puljen er hvert år blevet politisk godkendt.

I alt er der bevilget 3.176.004 kr. i perioden. Anlægsinvesteringerne er fordelt på både indendørs- og udendørsvedligehold og forbedringer, samt diverse udstyr.

Overordnet er anlægsmidlerne anvendt til følgende vedligeholdelser og forbedringer:

Indendørs er midlerne blevet bevilget til udskiftning af hårde hvidevarer og pusleborde, og til at vedligeholde og forbedre den fysiske standard af institutionerne med nyt inventar som borde og stole, mindre bygningsændringer og maling.

Udendørs er midlerne bevilget til områder, hvor børenes sikkerhed skulle forbedres. Det omfatter nye hegn, låger, hække og legeredskaber. Midlerne er ligeledes bevilget til et løft af udendørsarealer med etablering af nyt græs, udskiftning af legeredskaber og etablering af skure.

Derudover er der bevilget midler til en udskiftning af diverse udstyr som barnevogne og klapvogne. Desuden er der bevilget midler til indkøb af Christianiacykler, så institutionerne i højere grad kan komme på ture med mindre børnegrupper, hvilket betyder at institutionens fysiske kapacitet kan anvendes mere optimalt.

Regnskabet ser således ud:

Bevilling         3.176.004 kr.

Udgifter         3.146.149 kr.

Mindreudgift       29.855 kr.

Anlægsregnskab se bilag 1.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 29.855 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Bilag

 1. Anlægsregnskab projekt 5700.pdf (pdf)

24. Samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de 9 øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland om et samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å og Fæstningskanalen er centrale vandveje for afledning af regnvand fra 10 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

Tilledninger til Harrestrup Å er i dag reguleret af utidssvarende landvæsenskommissionskendelser, og der har over de sidste 30 år - uden succes - været gjort adskillige forsøg på at opnå samarbejde i oplandet om en ny regulering.

Efter de voldsomme skybrud i 2010 og 2011 står det klart, at der er behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, hvis det i fremtiden skal kunne lade sig gøre, at begrænse skader som følge af ekstreme regnhændelser. Der skal store anlægsinvesteringer til, og det er vigtigt, at de udføres koordineret og med udgangspunkt i helhedsbetragtninger på tværs af kommunegrænser. Dette blev drøftet på et borgmestermøde omkring skybrud den 14. oktober 2011, hvor også ”Regnvandsforum” blev etableret som et forum for samarbejde mellem kommuner og forsyninger i hovedstadsområdet.

På initiativ af Regnvandsforum blev der i efteråret 2013 igangsat et projekt, der fik til formål at skabe grundlaget for et kommende samarbejde om kapaciteten i Harrestrup Å.

Med udgangspunkt i værdierne ”åbenhed, tillid og enighed”, har kommuner og forsyningsselskaber siden oktober 2013 arbejdet med to forskellige spor, et teknisk og et juridisk, som tilsammen skal danne et fælles grundlag for at etablere et samarbejde. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra alle kommunerne og deres forsyningsselskaber.

I det tekniske spor er der arbejdet med at afdække de fysiske forhold og hydrauliske begrænsninger i åen og foreslå løsningsprincipper for optimering af brugen af åen. Der er tale om et indledende arbejde, som blot skal sikre, at vi har et fælles teknisk udgangspunkt. Der er således endnu ikke tale om konkrete løsninger. Det indledende arbejde er afrapporteret i ”fælles udnyttelse af Harrestrup Å – Vandvej under skybrud” der er vedlagt i bilag 1.

I det juridiske spor er der arbejdet med at formulere en samarbejdsaftale, som kan definere ”spillereglerne” for det kommende samarbejde. Den vigtigste forudsætning for aftalen vil være enighed og det indebærer, at ingen part kan pålægges omkostninger eller forpligtigelser uden samtykke. Samarbejdsaftalen skal sikre en proces gennem de forskellige faser af samarbejdet, og den vil givet vis skulle justeres og udbygges efterhånden som de fælles aktiviteter bliver mere konkrete. Et udkast til aftale: ”Samarbejdsaftale – Fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å” er vedlagt som bilag 2.

Det er By- og Teknikforvaltningens vurdering, at alle kommuner langs Harrestrup Å i de kommende år vil etablere forskellige skybrudsløsninger og at disse anlæg – hvis de ikke etableres koordineret – vil kunne medføre en væsentlig forøget belastning af den nedre del af åløbet med en forøget risiko for oversvømmelser i blandt andet Hvidovre til følge. Samtidig vil stærkt hævet vandstand i Harrestrup Å under et skybrud begrænse Hvidovres kloaksystems mulighed for at aflede vand fra større områder i den østlige del af Hvidovre, hvilket vil give yderligere oversvømmelser på terræn og i kældre.

By- og Teknikforvaltningen ser derfor en fælles, koordineret indsats som en væsentlig forudsætning for at undgå fremtidige oversvømmelser i kommunen i forbindelse med skybrud.

Formålet med, at borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne underskriver en samarbejdsaftale, er at sikre grundlaget for det videre arbejde. Undervejs i samarbejdsprocessen forskellige faser vil eventuelle ønsker om at genforhandle spillereglerne blive respekteret jævnfør samarbejdsaftalen, således at det sikres, at alle kan gå med videre til næste fase i processen. Ukast til brev til alle borgmestre og bestyrelsesformænd i Harrestrup Ås oplandskommuner er vedlagt som bilag 3.

Det er en af forudsætningerne i projektet, at der så vidt muligt skal ses på løsninger, som kan finansieres af forsyningerne. Derfor lægges der også op til, at det er forsyningerne, der finansierer den førstkommende fase i samarbejdet der vil bestå i en mere detaljeret teknisk afklaring af løsningsmuligheder.

På denne baggrund vil By- og Teknikforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de øvrige 9 kommuner i Harrestrup Ås opland om et samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Bilag

 1. Fælles udnyttelse af Harrestrup Å - Vandvej under skybrud, Rambøll 18. februar 2014 (pdf)
 2. Revideret samarbejdsaftale udkast_07.02.14.docx (pdf)
 3. Udkast til brev til borgmestre og bestyrelsesformænd af 07. februar 2014 (pdf)

25. Miljøtilsynsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at vedlagte udkast til miljøtilsynsplan sendes i høring i perioden den 26. marts 2014 til den 23. april 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 23. maj 2013 trådte Miljøministeriets miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013).

Formålet med bekendtgørelsen har været at få implementeret IE-direktivet (Industriel Emissions Directive), der vedrører særligt forurenende virksomheder samt at få fastlagt krav om tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder.

Med vedtagelsen af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en ny tilsynsmodel indført, og bekendtgørelsen erstatter den tidligere aftale, der har været indgået mellem KL og Miljøministeriet, om tilsynsfrekvenser for de forskellige typer af virksomheder.

Den nye tilsynsmodel

I miljøtilsynsbekendtgørelsen stilles der krav til omfang og indhold af tilsynene og skærpede krav til åbenhed omkring myndighedernes tilsynsindsats og virksomhedernes miljøindsats.

Miljøtilsynet

Den nye tilsynsmodel indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder (kategori 1-virksomheder) 1 - 3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode.

Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn med en bestemt procentdel af virksomheder i de to kategorier. Målet er, at tilsynet, på baggrund af en risikovurdering, fremover i højere grad målrettes de virksomheder, der udgør en særlig risiko for miljøet.

Som noget nyt skal kommunen offentliggøre det væsentligste indhold i den tilsynsrapport, som udarbejdes efter hvert tilsyn. Offentliggørelsen skal ske digitalt senest 4 måneder efter tilsynsbesøget og de 2 seneste tilsynsrapporter skal altid være tilgængelige digitalt. Kravet om offentliggørelse af tilsynsrapporter indføres gradvist i 2014.

Ligeledes er der krav om, at tilsynsmyndigheden gennemfører to tilsynskampagner om året. Tilsynsmyndigheden skal en gang om året digitalt offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter.

Samlet set vurderes det, at den nye tilsynsmodel kan medføre øget administration i forbindelse med miljøtilsynsarbejdet.

Miljøtilsynsplan

I den nye bekendtgørelse er der stillet krav om at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. I bekendtgørelsen har ordet miljøtilsynsplan fået en anden betydning end hidtil, idet det ikke er en detaljeret plan for hvilke virksomheder, der får tilsyn hvilke år. Den skal derimod beskrive strategien for, hvordan kommunen arbejder med tilsynsområdet. Miljøtilsynsplanen henvender sig til både borgere og virksomheder og formålet med planen, er at fortælle om og skabe en større indsigt i kommunens tilsynsarbejde.

By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet et udkast til en miljøtilsynsplan, der understøtter bekendtgørelsens krav om følgende indhold:

 • det geografiske område, som planen omfatter,
 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
 • en fortegnelse over de særligt forurenende virksomheder – de såkaldte IED-virksomheder med oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,
 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
 • en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Høring

Det er et krav i bekendtgørelsen, at et udkast til miljøtilsynsplan skal i offentlig høring i 4 uger. Denne høring er planlagt til at skulle forløbe i perioden den 26. marts 2014 og frem til den 23. april 2014 på www.hvidovre.dk, altså umiddelbart efter politisk godkendelse. I forbindelse med høringen vil der blive annonceret i Hvidovre Avis samt i Miljøavisen, ligesom Erhvervskontaktudvalget vil blive orienteret om høringen ved deres møde den. 31. marts 2014. Enhver har ret til at kommentere på miljøtilsynsplanen under høringen.

Efter høringsfristens udløb foretages nødvendige rettelser i miljøtilsynsplanen og denne vil herefter på ny blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Bekendtgørelsen er offentliggjort den 22. maj 2013. Ifølge bekendtgørelsen skulle den første miljøtilsynsplan have været offentliggjort den 31. juli 2013. Eftersom en forsinkelse af offentliggørelsen ikke har haft konsekvenser, har det været nødvendigt for By- og Teknikforvaltningen at prioritere andre opgaver først, og at planen bliver så fyldestgørende som muligt. Det betyder, at planen først foreligger nu.

Bilag

 1. Miljøtilsynsplan 2017-2018, Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen (pdf)

26. Godkendelse af den endelige Beskæftigelsesplan 2014

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at den endelige Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2014. Beskæftigelsesplanen har fået tilføjet:

-budget (pkt. 2.4)

-de endelige kvantitative mål (se tillæg 1 for en oversigt)

-LBR’s virksomhedsplan (tillæg 2)

Den endelige beskæftigelsesplan blev offentliggjort inden for tidsfristen den 31. januar 2014.

Også i år er det tydeligt, at beskæftigelsesplanen er et dokument, som er lang tid undervejs. Kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni 2013 og ændrede to fundamentale ting:

-Kontanthjælp blev delt i uddannelseshjælp og kontanthjælp

-Matchkategorisering blev fjernet, og visitation til målgrupper blev indført.

I forhold til målene i Beskæftigelsesplan 2014 får kontanthjælpsreformen betydning for mål 5, 6 og 7. Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at revidere de berørte mål i Beskæftigelsesplan 2014, og fremlægge målene til godkendelse i Kommunalbestyrelsen igen.

Derudover afventes en reform af sygedagpengeområdet, som  regeringen primo 2014 har indgået aftale om. Mål 8 i beskæftigelsesplanen er om sygedagpengeområdet – hvordan reformen vil påvirke målet er endnu uvist.

Økonomiske konsekvenser

Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2014 - endelig version (pdf)

27. Reklameaftaler mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre, Rosenhøj Boldklub og Avedøre IF Fodboldafdeling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

1-3: anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj Boldklub for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

 2. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

 3. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Avedøre IF Fodboldafdeling for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

Sagsfremstilling

Reklameaftalerne mellem Hvidovre Kommune og  Rosenhøj Boldklub, FC Hvidovre og Avedøre IF Fodboldafdeling udløber pr. 31. marts 2014. I den forbindelse har Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet nye reklameaftaler gældende for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018.

Reklameaftalerne regulerer de tre klubbers reklamerettigheder for opsætning af reklameskilte på indhegningen af Avedøre Stadionbane.

Baneindhegningen består af 142 fag/felter med flethegn. Størrelsen på den flettede del af faget/feltet udgør ca. 200 x 85 cm. På de to langsider af stadionbanen råder Rosenhøj Boldklub og Avedøre IF Fodboldafdeling hver over i alt 6 reklamepladser af 5 fag/felter. FC Hvidovre råder i alt over 6 reklamepladser af hver 4 fag/felter. I målenderne råder klubberne i alt over 50 fag/felter, som de fordeler imellem sig.

Reklameskiltene må kun opsættes i perioden fra den 1. april – 30. november, og skal være udført i vandbestandigt materiale f.eks. PVC og være fastmonteret i form af strips eller andet holdbart materiale.

Alle udgifter til de for reklameringen fornødne installationer, bærerkonstruktioner samt udgifter til reklameskiltenes fremstilling og opsætning er kommunen uvedkommende. Samtlige indtægter for reklamerne tilfalder klubbernes amatørafdelinger. Og klubberne er endvidere fritaget for betaling for retten til reklamering under forudsætning af, at der er tale om en amatørforening.

Aftalerne kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med et varsel på tre måneder til udgangen af en sæson. Genforhandling af reklameaftalerne skal påbegyndes seks måneder før aftalernes udløb.

Rosenhøj Boldklub, FC Hvidovre og Avedøre IF Fodboldafdeling har haft aftalerne til udtalelse, og har ingen bemærkninger hertil.

Juridisk afdeling og stadioninspektøren har ligeledes haft aftalerne til udtalelse og har ingen bemærkninger hertil.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj Boldklub (pdf)
 2. Reklameaftale mellem Avedøre IF Fodboldafdeling og Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre (pdf)
 4. Fællesaftale og baneoversigt (pdf)

28. Redegørelse for ydelser fra Hvidovre Fodbold A/S jvf. sponsorkontrakt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage redegørelse for ydelser fra Hvidovre Fodbold A/S jvf. sponsorkontrakten til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået en sponsorkontrakt, en lejeaftale, en allonge til lejeaftalen, samt en reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015.

Ifølge sponsorkontrakten udbetales der hvert år et beløb i sponsorat (fratrukket Hvidovre Fodbold A/S betaling for husleje og reklame) til Hvidovre Fodbold A/S, der leverer modydelser til kommunen svarende til værdien af det udbetalte sponsorat.

Hvidovre Fodbold A/S udarbejder ifølge sponsorkontrakten primo 2014 en samlet redegørelse for de i 2013 gennemførte aktiviteter (ydelser) til brug for en evaluering af aftalen. Redegørelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at Hvidovre Fodbold A/S i 2013 har leveret de i sponsorkontrakten nævnte ydelser.


Nedenfor ses de ydelser som Hvidovre Fodbold A/S ifølge kontrakten leverer samt redegørelsen herfor:

 1. Trykker Hvidovre Kommunes logo nederst på brevpapir samt kuverter.
  Redegørelse: Kommunens logo er blevet tryk nederst på brevpapir samt kuverter.
 2. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie med farver i kampprogram.
  Redegørelse: Kommunes logolinie med farver er blevet trykt i alle kampprogrammerne.
 3. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie på optaktsside såfremt der reklameres i Hvidovre Avis.
  Redegørelse: Kommunens logolinie blev anvendt ved alle annonceringer.
 4. Etablerer bannerannonce på klubbens hjemmeside.
  Redegørelse: Der var bannerannonce på hjemmesiden.
 5. Der etableres følgende reklameskilte:

A.Super megaskilt: 10 x 1,40 M ved det ene mål v/uret.

B.Megaskilt: 8 x 1,40 M på langsiden modsat Tv-tårn og tribune.

C.Fast bandereklame: 10 x 0,6 M på langsiden modsat Tv-tårn og tribune.

D.Skilte V/Hvidovrevej: Hvidovre Kommunes logo på skilte ud mod Hvidovrevej.

E.Eksisterende skilt over spillerindgang/udgang.

Redegørelse: reklameskiltene var etablerede i 2013.

 1. På skiltene kan opsættes selvklæbende plakater, hvortil Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret, leverer logolinie. Hvidovre Fodbold A/S afholder udgifter til reklameskilte og selvklæbende plakater.
  Redegørelse: opsætning er sket efter aftale.
 2. Tilbyder gratis adgang for kommunens børn og unge under 18 år til samtlige divisionskampe på Hvidovre Stadion.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 3. Tilbyder gratis adgang for børn og unge under 18 år af forældre bosat i kommunen til samtlige divisionskampe på Hvidovre Stadion.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 4. Tilbyder gratis adgang for kommunens pensionister.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 5. Deltager i pressearrangementer og kommunale arrangementer efter aftale med Hvidovre kommune, Borgmesterkontoret, med aktiviteter og lignende.
  Redegørelse: Hvidovre Kommune har ikke anmodet Hvidovre Fodbold A/S om deltagelse i arrangementer.
 6. Underviser på kommunens skoler 11 gange årligt á 1 time.
  Redegørelse: Skolerne har ikke henvendt sig vedrørende undervisning i 2013. Der været afholdt samtaler med studerende vedrørende projektopgaver.
 7. Tilbyder 10 praktikophold pr. år á en uges varighed til kommunens skoleelever.
  Redegørelse: Der har ikke været ansøgere til praktikpladser i 2013.
 8. Står som medarrangører af en årlig skoleturnering med finale som forkamp til en divisionskamp.
  Redegørelse: Der blev ikke afviklet skoleturnering i 2013 på grund af lærerkonflikten.
 9. Tilbyder Hvidovre Kommune 30 medlemskaber af Business-klubben.
  Redegørelse: Medlemskortene er udstedt i henhold til aftale.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge sponsorkontrakten udbetales sponsoratet pr. 1. marts 2014. Inden beløbets (421.408 kr.) udbetaling fratrækkes Hvidovre Fodbold A/S betaling for husleje (- 192.608 kr.), allonge til lejeaftalen (brugsret til herresauna og depotrum, - 20.064 kr. og brugsret til lokalerne for november og december 2013, - 3.344 kr.) samt reklame (- 100.800kr.), således at der udbetales 104.592 kr.

Bilag

 1. Dokumentation for præsterede ydelser i 2013 (pdf)

29. Optimering af lokalebrug - Strandmarkens Fritidscenter

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-4 Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende forslaget om flytning af foreninger fra Avedøre Tværvej 15
 2. at godkende forslaget om flytning af foreninger fra Biblioteksvej 60 A
 3. at godkende forslaget om at de politiske partier tildeles et lokale i Strandmarkens Fritidscenter
 4. at der oprettes en konto under Strandmarkens Fritidscenter, hvor alle etableringsudgifter afholdes og finansieres af overførte budgetbeløb fra Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A. Når alle udgifter i forbindelse med etableringerne er afholdt, tilgår de resterende budgetbeløb kassen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 16. september 2013 sagen om optimering af brugen af kommunale lokaler og bad i den anledning forvaltningen om, at udarbejdet forslag til lokaleoptimering. Af hensyn til overblik, brugerinvolvering mv., er det forvaltningens anbefaling, at optimering af kommunens foreningslokaler skal foregå i faser.

1. fase er nærværende sag, hvor to foreningsejendomme, nemlig Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A foreslås nedlagt som foreningsejendomme. De foreninger, som bebor disse huse foreslås flyttet til andre lokaliteter i kommunen jf. nedenfor. Fase 2 er fremtidig anvendelse af Sønderkærskolen og fase 3 er sag om forslag til fremtidig anvendelse af ledige bygninger og lokaler.

Den aktuelle sag vedrører som nævnt ovenfor Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A. I samme sagsfremstilling lægges der tillige op til, at de politiske partier og liste samles på Strandmarkens Fritidscenter.

Forvaltningen har afholdt møder med de berørte foreninger, hvor de blev informeret om flytteplanerne. Foreningerne havde på møderne mulighed for at stille spørgsmål til planerne og praktiske problemstillinger. Foreningerne fik forevist de tiltænkte lokaler.

Efterfølgende havde foreningerne mulighed for skriftligt at tilkendegive, om der er særlige forhold forvaltningen skal iagttage i forbindelse med flytningen.

Avedøre Tværvej 15

På adressen Avedøre Tværvej 15 bor foreningerne, Dansk Flyvehistorisk Forening, Dansk Cyklist Forbund, Beredskabsforbundet, Hvidovre Vævekreds og Hvidovre Cykle Klub.

Forvaltningen foreslår, at

-Dansk Flyvehistorisk Forening flyttes til et lokale på flyvepladsen. Lokalet benyttes i dag af Forstadsmuseet og de er indstillet på at afgive dette.

-Dansk Cyklist Forbund flyttes til foreningsejendommen på Byvej 56, hvor de skal gøre sambrug af lokalerne med foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører.

-Beredskabsforbundet flyttes til to sammenhængende lokaler på Strandmarkens Fritidscenter beliggende på 1. sal (Tårnet).

-Hvidovre Vævekreds flyttes til to sammenhængende lokaler på Strandmarkens Fritidscenter beliggende på 1. sal (fløj B).

-Hvidovre Cykle Klub flyttes til et lokale på ca. 125 kvm plus et depotrum på Strandmarkens Fritidscenter beliggende (fløj B)

Biblioteksvej 60 A

På adressen Biblioteksvej 60A foreningerne, Hvidovre Skak Klub, Sønderkær Bridge Klub (Ældresagen) og Hvidovrelisten

Forvaltningen foreslår, at

-Hvidovre Skak Klub og Sønderkær Bridge Klub flyttes til to særskilte lokaler på Strandmarkens Fritidscenter beliggende på 1. sal (fløj B)

-Hvidovrelisten tilbydes i lighed med de øvrige politiske partier et lokale på Strandmarkens Fritiscenter beliggende på øverste etage (Tårnet).

Lokaler til de politiske partier og lise

De politiske partier tilbydes alle et lokale på Strandmarkens Fritidscenter beliggende på øverste etage (Tårnet) samt 1. salen (Tårnet). Derudover kan partierne booke sig ind på de tre mulige mødelokaler på lige fod med alle andre foreninger i huset.

Alle de politiske partier har været forbi Strandmarkens Fritidscenter for at se på hvilke lokaler, der er foreslået. De har i den forbindelse, skriftligt haft mulighed for at komme med deres tilkendegivelser herom.

Høringssvar fra foreningerne i forbindelse med flytning:

-Dansk Flyvehistorisk Forening

Foreningen finder lokalerne på flyvepladsen velegnede til møder såfremt, de bliver opvarmet. I forhold til foreningens kulturhistoriske arkivalier, har foreningen behov for et konstant opvarmet lokale på 15-20 kvm.

Forvaltningen har kontaktet Naturstyrelsen, som er ejere af bygningen, med henblik på afklaring af muligheden for permanent opvarmning af et lokale. Naturstyrelsen skal ligeledes ind over sagen, da der er tale om en fredet bygning. Hvis dette ikke er muligt findes en anden løsning, som tilgodeser foreningens behov for opbevaring af arkivalier.

-Dansk Cyklist Forbund

Foreningen finder lokalerne på Byvej 56 velegnede til deres aktiviteter. Eksperimenterende Danske Radioamatører er indforstået med sambrugen af lokalerne og vil gøre plads til Dansk Cyklist Forbunds behov for depotplads.

-Beredskabsforbundet

Foreningen ser lokalerne som en god erstatning for deres nuværende lokaler.

-Hvidovre Vævekreds

Foreningen ser lokalerne som en god erstatning for deres nuværende lokaler, såfremt der er mulighed for opbevaring.

Forvaltningen kan godt imødekomme ønsket om opbevaring.

-Hvidovre Cykle Klub

Foreningen ønsker en mulighed for at medlemmerne skal kunne låse cykler inde i forbindelse med klubaktiviteter. Desuden ser de en udfordring i at skulle gå i cykelsko mellem lokalerne.

Foreningen oplister en række ønsker til de nye lokaler, som de ikke har i deres nuværende lokaler.

 1. Mødelokale til 150 personer
 2. Spinning og styrketræningsfaciliteter
 3. Køkken, depot, møderum og spiserum

Foreningen har ikke et ønske om at blive på Avedøre Tværvej 15 og vil gerne flytte såfremt ovenstående bliver opfyldt.

Forvaltningen skal bemærke, at de tilbudte lokaler er en væsentlig forbedring i forhold til foreningens nuværende lokaler. Det er ikke muligt at imødekomme alle foreningens ønsker, dog foreslås det, at foreningen kan benytte spinningslokalet i Avedøre Idrætscenter. Muligheden for at foreningen kan benytte styrketræningsfaciliteterne i Avedøre Idrætscenter, Frihedens Idrætscenter og Hvidovre Motionscenter undersøges.

Med hensyn til foreningens ønske om mødefaciliteter, vil der på Strandmarkens Fritidscenter være god mulighed for, at booke lokaler på lige fod med andre med de øvrige brugere af Strandmarkens Fritidscenters lokaler.

Forvaltningen arbejder på en løsning hvad angår cykelklubbens muligheder for at låse deres cykler på en sikker og forsvarlig måde.

-Hvidovre Skak Klub

Foreningen ser lokalerne som en god erstatning for deres nuværende lokaler, såfremt der er mulighed for aflåst opbevaring og, at de kan medbringe deres nuværende inventar. Foreningen ønsker et katederrepos fjernet, så hele gulvarealet kommer i samme niveau. Derudover er der i foreningen behov for et depotrum på 6-8 kvm.

Forvaltningen kan godt imødekomme ønsket om opbevaring samt flytning af inventar. Det er ikke muligt at fjerne katederreposen, da udgiften hertil vil være for omfattende.

-Sønderkær Bridge Klub

Foreningen ser lokalerne som en god erstatning for deres nuværende lokaler, såfremt der er mulighed for opbevaring.

Forvaltningen kan godt imødekomme ønsket om opbevaring.

Høringssvar fra de politiske partier i forbindelse med flytning:

-Venstre

Partiet er meget tilfredse med deres tildelte lokale.

-Enhedslisten

Enhedslisten har et stort ønske om, at der etableres WI-FI til fælles brug med de øvrige partier. Til deres lokale må mindst en af de nuværende reoler gerne blive stående.

-Hvidovrelisten

Hvidovrelisten takker ja til det foreslået lokale. De ønsker at væggen mellem de to små lokaler bliver fjernet, sådan at der forsat er en gang og to mødelokaler. De vil desuden blive glade hvis der kunne findes brugbare genbrugsmøbler og hvis belysningen i lokalerne fungerer.

-Det Konservative Folkeparti

Konservative Folkeparti siger ja tak til de foreslåede lokaler. De ønsker gerne brugte brugelige møbler hvor de kan sidde omkring 10-12 personer omkring. Desuden kunne partiet godt tænke sig en kaffemaskine, som kunne sættes op til fælles brug i det lille tekøkken.

-Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti siger ja tak til de foreslået lokaler og ønsker ikke, at nogle vægge skal fjernes.

De er ligeledes meget interesseret i brugbare genbrugte møbler og at der etableres WI-FI forbindelse.

Vurdering af imødekomne høringssvar

Forvaltningen undersøger muligheden for at finde genbrugelige møbler, som skulle være til overs rundt omkring på skoler mm.

Forvaltningen undersøger ligeledes mulighed for at etablere WI-FI til de politiske partier og liste. Subsidiært foreslår forvaltningen, at der etableres WI-FI til samtlige brugere på Strandmarkens Fritidscenter, mod at der betales et beskedent gebyr, som dækker de aktuelle licensudgifter. Dette vil kræve en tilslutning fra foreningernes side.

Der vil blive sørget for skiltning til de respektive foreninger på Strandmarkens Fritidscenter.

Såfremt forslaget om at foreningerne skal fraflytte ejendommene Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60 A godkendes, vil By- og Teknikforvaltningen foretage en vurdering af ejendommenes stand og fremtid, og denne vurdering vil indgå i lokaleoptimeringens fase 3.

Økonomiske konsekvenser

Budgetafsatte beløb

Avedøre Tværvej 15

Det årlige driftsbudget på Avedøre Tværvej 15 er for Kultur- og Fritidsafdelingens område 83.466 kr.

By- og Teknikforvaltningens årlige driftsudgifter til Avedøre Tværvej 15 har for 2011 været 0 kr., 2012 6.020 kr. og 2013 14.172 kr.

Biblioteksvej 60 A

Det årlige driftsbudget på Biblioteksvej 60A er for Kultur- og Fritidsafdelingens område 76.816 kr.

By- og Teknikforvaltningens årlige driftsudgifter til Biblioteksvej 60A, har for de sidste tre år været 0 kr.

De årlige driftsudgifter for de to ejendomme udgjorde 174.454 kr. i 2013.

Tilgængelighed

Forvaltningen er opmærksom på, at nogle af medlemmerne i Sønderkær Bridge Klub og Hvidovre Vævekreds benytter kørestol eller er dårligt gående. Liften vil desuden gavne Ældresagens brugere, som også benytter Strandmarkens Fritidscenter.

På baggrund af dette foreslås det, at der monteres en lift til kørestol og personer med rollatorer.

Der er indhentet et tilbud på en kørerstolslift som lyder på 100.000 kr.

Flytning og etableringsudgifter

Der vil være udgifter forbundet med flytningen af foreningerne fra Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60 A til Strandmarkens Fritidscenter til flyttefirma, etablering af opbevaringsskabe og ny belysning m.m. det forventes at udgifter hertil vil andrage 100.000 kr.

Forvaltningen vil søge om tilskud til liften fra tilgængelighedspuljen.

Finansieringen til lift samt flytte og ombygningsomkostninger forventes dels finansieret via tilgængelighedspuljen, dels via driftsbesparelser på de to ejendomme samt puljen til fællesudgifter på foreningsejendommene.

Det foreslås, at der oprettes en konto under Strandmarkens Fritidscenter hvor udgifterne til flytningen og etableringer mm. afholdes. 

Udgifterne foreslås dækket via de fremtidige besparelser på de to ejendomme Biblioteksvej 60A og Avedøre Tværvej 15. Budgetbeløbene overflyttes fra disse konti, når afholdelse af tomgangsdrift mv. er afregnet.

Når alle udgifter på konto for etablering af foreninger og politiske partier er afholdt og dækket af de overflyttede driftsbudgetter fra henholdsvis Avedøre Tværvej 15 og Biblioteksvej 60A, vil de fremtidige sparede udgifter tilgå kassen.

I det omfang, de overførte budgetbeløb i 2014 ikke kan dække de afholdte etableringsudgifter, vil dette merforbrug skulle rulles til 2015 med henblik på modregning i de overførte budgetbeløb fra foreningsejendommene. Når merforbruget er udlignet tilføres de resterende budgetmidler kassen.

Bilag

 1. Tegninger over placering af div. på SFC (pdf)
 2. Ansøgning fra foreninger om faste foreningslokaler (docx)

30. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

 • Borgmesteren orienterede om Ridebanen på Sletten.
 • Søren Hansen konstitueres som beredskabschef i stedet for Peter Dræbye som har fået nyt job.

31. Fremtidig anvendelse af Sønderkærskolen - Lukket sag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Punktet udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 22-04-2014

Punktet drøftet og udsættes til næste møde.

Der udarbejdes et notat om udbud af ejendommen inden næste møde.


32. Udbud af forpagtningskontrakt i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter, kiosken på Isstadion og kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

Orienteringsskrivelse omdelt til udvalget.

1-3: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.


33. Ansættelse af ny chef for Ejendomsafdelingen

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Godkendt.