Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 20. januar 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 20. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sundhedscentret, rødt mødelokale

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Borgmesteren orienterede om direktør Anders Thannings fratræden 1. februar 2014.

Borgmesteren orienterede om fejlmeddelelser fra KMD. Notat omdelt.

Borgmesteren orienterede om venskabsbymøde i Sollentuna den 5. – 6. juni 2014 og et kommende besøg fra venskabsby Rydultowy i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

 • Orientering om saldoopgørelser fra KMD Opus Debitor.

Bilag

 1. Notat om saldoopgørelser.pdf (pdf)

3. Forretningsorden for Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsorden.

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Som følge af ændringen af udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt har det været nødvendigt at foretage en ændring af de stående udvalgs forretningsorden. Derudover er der foretaget en modernisering af sprogbrugen og ajourføring af teksten, således at den er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Der er ikke foretaget betydelige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere forretningsorden. 

Bilag

 1. Ny forretningsorden (docx)

4. Kommissorium for administrationsanalyse

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Direktionens forslag til kommissorium for administrationsanalyse.

2.at Direktionen får bemyndigelse til at vælge det eksterne konsulentfirma, som skal gennemføre analysen.    

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2014 blev følgende vedtaget: ”I diverse undersøgelser ligger kommunen højt hvad angår forbrug på det administrative område. Området skal analyseres nærmere ved hjælp af et eksternt konsulentfirma. Udgifterne hertil er estimeret til 0,5 mio. kr. og holdes indenfor rammerne af forvaltningernes budgetter. Direktionen udarbejder kommissorium til politisk forelæggelse.”

Som bilag er vedlagt Direktionens forslag til kommissorium for administrationsanalysen.

Formålet med analysen er at give Kommunalbestyrelsen et beslutningsgrundlag, som sikrer, at Hvidovre Kommune har en hensigtsmæssig og effektiv administration, som understøtter kerneydelserne, og hvor kommunen får mest ud af ressourcerne. Konkret er det forslaget, at analysen vil indeholde tre elementer: 1) En kortlægning og beskrivelse af administrationen i bred forstand, 2) den egentlige analyse, og 3) anbefalinger som kan skabe effektivisering eller øge kvaliteten og administrationens evne til at understøtte kernefunktionerne. De tre elementer i analysen er nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium.

Der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af Økonomiudvalget samt en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra Hoved-MED og ChefGruppen. Begge følgegrupper bliver som minimum to gange i løbet af analysefasen orienteret om analysens fremdrift. Hoved-MED drøfter kommissoriet på møde den 16. januar 2014.

Det er planen, at analysens resultater kan fremlægges for hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 20. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. til administrationsanalysen jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2013, punkt 8, hvor det blev besluttet, at administrationsanalysen finansieres af de midler, der er sparet på forsikringsområdet under Økonomi- og Stabsforvaltningens budget på grund af en lavere forsikringspræmie.

Bilag

 1. Kommissorium.pdf (pdf)

5. Redegørelse for cykelprojekt Hvidovre - Skagen, Materielgården

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2013

Forslag fra Gruppe V:

 • at der foretages en ekstern konsulentundersøgelse, idet der fortsat er tvivlsspørgsmål blandt andet vedrørende skat og moms, samt fastsættelse af værdien af medarbejdernes arbejdsgiverbetalte træningstid som kan sætte de ansatte i en uhensigtsmæssig situation. Endvidere bør det endelige ansvar placeres, såvel administrativt som politisk.

For: Gruppe C, O, V og Liste H og T.
Imod: Gruppe A, F og Carsten Jelund (UPL).

Forslaget vedtaget.


Sagen sendes til Økonomiudvalget, der skal udarbejde et kommissorium for den eksterne undersøgelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Sten Ørskov Larsen (C) omdelte et notat med 16 punkter, der skal indgå i kommissoriet for en ekstern undersøgelse af cykelprojektet.

Grupperne O, V og C stemmer for alle 16 punkter.

Gruppe Ø stemmer for punkterne 3 – 14 og 16.

Grupperne A og F stemmer imod alle punkterne, idet gruppe A og F finder sagen er tilstrækkeligt belyst.

Godkendt, at punkterne 3 – 14 og 16 indgår i kommissoriet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. november 2013 et forslag fra Steen Ørskov Larsen gruppe C vedrørende drøftelse af Materielgården og sagen om cykelprojekt.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at anmode forvaltningen om at udarbejde en redegørelse om cykelprojektet.

I redegørelsen beskrives baggrunden for cykelprojektet Hvidovre – Skagen, økonomien i projektet, herunder moms og skattemæssige forhold, klubstrukturen på Materielgården samt opfølgende foranstaltninger i forlængelse af cykelprojektet.

Bilag

 1. Redegørelse om cykelprojekt på Materielgården (docx)
 2. Ekstern konsulentundersøgelse (pdf)

6. Principper for intern kontering/udgifter

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Notat om juletræ taget til efterretning. Principper om intern kontering indgår i regulativ for økonomistyring.

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1.at notat om juletræ og principperne for intern kontering/udgifter drøftes.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Økonomiudvalgsmødet den 17. december 2013, blev der stillet spørgsmål til principperne for interne kontering og fakturering i Hvidovre Kommune.

Økonomi- og Stabsforvaltningen kan på den baggrund oplyse følgende.

Omfanget af interne faktureringer i Hvidovre Kommune, er endnu ikke  opgjort for hele 2013, men udgør pr. 19. december 2013 godt 11,6 mio. kr. Dette dækker over en lang række forskellige typer faktureringer.

I regulativet for økonomistyringen i Hvidovre Kommune er der ikke opstillet konkrete regler eller principper for anvendelsen af intern fakturering, men kommunen arbejder efter en række sædvaner på de forskellige områder.

Regulativet står overfor at skulle opdateres og i den anledning vil en række forhold vedrørende intern fakturering skulle afdækkes og fremadrettet fastlægges.

Det gælder som minimum spørgsmålene om hvorfor der faktureres, hvad faktureres, hvordan der faktureres, og hvor meget der faktureres.

”Hvorfor” handler om afgrænsning af fakturering til, hvor det giver mening. Et eksempel på, hvor det systematisk kan give god mening at fakturere, er hvor en fakturering kan være incitamentsdannende for en begrænsning af forbruget på området.

”Hvad” handler om afgrænsningen af, hvilke typer vare- og tjenesteydelser der er omfattet og hvilke der ikke er.    

”Hvordan” handler om, at man i en lang række tilfælde - som alternativ til fakturering - kan anvende ompostering, da fakturering typisk er mere ressourcekrævende at håndtere i organisationen.

”Hvor meget” handler om hvorvidt, der skal indføres bagatelgrænser for udarbejdelsen af interne fakturaer.  

Baggrunden for at arbejde med disse præciseringer er at rammesætte og optimere økonomistyringen for Hvidovre Kommune som helhed.     

Bilag

 1. Juletræ på Hvidovre Torv (pdf)

7. Status for udmøntning af budget 2014 - Drift

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Godkendt med bemærkning om, at teksten i punkt 3 ændres.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om status på udmøntning af budget 2014 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2014 og overslagsårene 2015-2017 på mødet den 8. oktober 2013.

Budgettet indeholder en lang række punkter, hvoraf nogle er af teknisk karakter, hvis udmøntning blot sker ved indberetning i økonomisystemet, mens andre kræver egentlig og eller større tilpasning og analyser.

Flere af disse punkter er blevet, eller vil blive behandlet i de respektive fagudvalg.

Forvaltningen har som arbejdsredskab for udmøntning af budgettets  udarbejdet vedlagte skema, som for hvert af punkterne i aftalen beskriver status for udmøntningen.

Det indstilles, at statusorienteringen tages til efterretning.

Bilag

 1. Udmøntningsplan af budgetaftale 2014.XLSX (xlsx)

8. Videreførelse af Bygningsforbedringsudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Notat om regler for statens tilskud undersøges inden næste Kommunalbestyrelsesmøde.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at videreføre Bygningsforbedringsudvalget.

Sagsfremstilling

Videreførelse af Bygningsforbedringsudvalget:

Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i Byfornyelseslovens kapitel 4 yde støtte til:

·Ejerboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren.

·Andelsboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af andelshaveren.

·Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvis at udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter Byfornyelseslovens kapitel 4 og efter §§ 38 a og 38 b i samme lov.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 8. december 2009 pkt. 59 besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har senest fungeret i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Det anbefales at Bygningsforbedringsudvalget fortsættes.

Udpegning af medlemmer og suppleanter:

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at Bygningsforbedringsudvalget fortsættes, vil forvaltningerne søge kandidater til at repræsentere bevaringsinteresserne og Grundejerinteresserne. Førstnævnte findes ved kontakt til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, mens kandidater til repræsentanter for grundejerinteresserne findes ved skriftlig kontakt til kommunens grundejerforeninger.

Når egnede kandidater er fundet vil Kommunalbestyrelsen på et  efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde udpege medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget blandt de indstillede kandidater i henhold til byfornyelseslovens § 31.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til Bygningsforbedringsudvalget er ikke indeholdt i Budget 2014.

Imidlertid er der uforbrugte midler fra Budget 2013, der kan overføres til udvalgets arbejde i 2014. Der overføres i alt 562.600 kr., men heraf er i alt 411.300 kr. allerede disponeret gennem tilsagn om støtte. Bygningsforbedringsudvalget vil således kunne disponere over 151.300 kr. i 2014.

De disponerede tilsagn fordeler sig således:

 • 200.000 kr., Hvidovre Torv 7-7A
 • 60.000 kr., Bavnevej 29
 • 55.000 kr., Kløverprisvej 33
 • 53.000 kr., Storegade 30
 • 43.300 kr., bidrag til Byggeskadefonden for Hvidovre Torv 7-7A.

Der har i den seneste fireårige periode været givet tilsagn til renovering af 13 ejendomme med et samlet støttebeløb på 951.000 kr. Af dette beløb refunderer staten halvdelen, dvs. at kommunens direkte udgift til tilskuddene i fireårsperioden er på 475.000 kr.

Hertil skal lægges den indirekte udgift til administrationen af lovområdet og brug af konsulenter, som samlet vurderes at være cirka 132.000 kr. over den fireårige periode.


9. Forlængelse af Boligsocialt projekt Egevolden II - Kommunal medfinansiering

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Kenneth F. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Notat som uddyber lønudgifter og aktivitetsniveau, udarbejdes inden Kommunalbestyrelsesmøde.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke under punktet.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune forlænger aftale med Lejerbo, Hvidovre om boligsocialt projekt i afd. 184-0, Egevolden med ét år
 1. at forlængelsen af det boligsociale projekt Egevolden II finansieres med de resterende bevilgede projektmidler svarende til 265.000 kr.

Sagsfremstilling

I oktober 2007 bevilgede Landsbyggefonden 4,1 mio. kr. til et projekt i Egevolden II ved Boligselskabet Lejerbo. Midlerne blev bevilget som led i en social- og forebyggende indsats i problemramte boligselskabsafdelinger. Projektet var i hovedsagen rettet mod en aktivitets/ igangsættelse af unge beboere. Omdrejningspunktet var en ansættelse af en opsøgende gadeplansmedarbejder, der skulle virke som inspirator, tovholder og igangsætter af aktiviteter for Egevoldens unge beboere.

Hvidovre Kommunes samlede andel i projektet blev estimeret til 520.000 kr. fordelt med 325.000 til en opsøgende gadeplans medarbejder og 195.000 kr. til ”uddannelsesvejledning”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. oktober 2007 pkt. 33 ansøgning om medfinansiering i boligsocialt projekt Egevolden II mellem Hvidovre Kommune og boligselskabet Lejerbo, Hvidovre. I forlængelse af godkendelsen blev der indgået en egentlig samarbejdsaftale mellem kommunen og Lejerbo.

Hvidovre Kommune har jf. medfinansieringssagen givet tilsagn til at medfinansiere 520.000 kr. over en 5-årig periode fra 2009 til 2013, hvor projektet var forudsat til at forløbe. Det er dette projekt, der nu ønskes forlænget med ét år.

Hvidovre Kommunes bidrag i perioden 2009-2013

Hvidovre Kommune har i projektperioden aflønnet den opsøgende gadeplansmedarbejder, som også varetog opgaven i Egevoldsprojektet svarende til 5 timers ugentlig aktivitet i projektet. Den samlede lønudgift beløber sig til 135.000 kr.

I projektet har uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd også deltaget på vegne af Hvidovre Kommune.Den samlede kommunale medfinansiering af uddannelsesvejledning kan opgøres til 120.000 kr. for perioden.

Hvidovre Kommunes samlede medfinansiering har for perioden 2009-2013 udgjort 255.000 kr. og er mindre end oprindeligt estimeret. Dette skyldes primært, at projektet kom senere i gang end oprindeligt planlagt, samt at udgiften til den opsøgende gadeplansmedarbejder har været mindre end oprindeligt budgetteret.

Aktiviteter i 2014

Forlængelsen af projektet skal primært bruges til forankring af aktiviteterne i afdelingen. Afdelingen har oplevet et ”generationsskifte” på bestyrelsesniveau, og det har taget tid at finde fodfæste og dermed afklare holdning og tilgang til de mange ansvarsområder, deriblandt det boligsociale. Der er efteråret 2013 startet et aktivitetsudvalg op i afdelingen, som har fået ansvaret for alle klubber i afdelingen. Siden projektets start er antallet af klubber vokset fra 4 til 15. Aktivitetsudvalget har været meget længe undervejs og skal understøttes i en periode førend det kan betragtes som selvkørende.

I løbet af projektforløbet er der blevet foretaget to målinger af den sociale kapital; første gang i november 2009 og senest i juni 2013. Det er planlagt at holde opgangsmøder/fremtidsværksteder på baggrund af naboskabsbesvarelserne i løbet af de første måneder af 2014. Fokus vil være på naboskabs-temaet ”Ressourcer”. På den måde vil beboerne komme i dialog om spørgsmålet og være med til at give bestyrelsen en fornemmelse af, hvad der er lyst og behov for i afdelingen og dermed lægge op til en definition af afdelingens boligsociale profil.

Fortsættelse af lommepengeprojekt – der er børn til minimum to hold og den rette instruktør er tæt på at være fundet. Dette er et vigtigt element i de hærværksdæmpende initiativer.

Velkomstmøder og nyhedsblade skal op at køre som en naturlig del af afdelingens liv. Det er bestyrelsesbaseret arbejde og har brug for en støttende hånd indtil diverse rutiner og vaner er bundfaldet i afdelingsbestyrelsen.

Samarbejde med andre afdelinger skal øges, således at børn og unge bliver et fælles indsatsmål i Lejerbo, Hvidovre – dette arbejde er påbegyndt men mangler endelig forankring. Der skal øget fokus på det brede samarbejde i hele Hvidovre Kommune herunder SSP. Helhedsplanen for Avedøre indeholder et mål om at styrke den boligsociale dialog mellem kommunens almennyttige boligselskaber i forhold til den styringsdialog, der eksisterer mellem kommune og de almennyttige boligselskaber. Det er i styregruppen foreslået, at et oplagt fokus for denne dialog kan være en børne- og ungeindsats.

Hvidovre Kommune bidrag i 2014

Konkret vil indsatsen udmøntes i fastholdelse og udvidelse af aktivitetstimer. Der vil således ske en intensivering af gadeplansarbejdet fra medarbejderen der er tilknyttet projektet. Der forventes i 2014 lønudgifter på 185.000 kr. til denne del af projektet

Derudover ønskes det nuværende lommepengeprojekt varetaget af UU-vejledningen intensiveret svarende til 2 års indsats. Dette vil indebære deltagelse af en instruktør, tilknyttes projektet. Der forventes i 2014 udgifter svarende til 80.000 kr. til denne del af projektet.

Økonomiske konsekvenser

I projektet har der i perioden 2009-2013 været udgifter svarende til

255.000 kr. Udgifterne har i perioden primært dækket 5 timers aktiviteter ugentligt ved en opsøgende medarbejder i Egevolden, samt opgaver løst af uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd i 2010.

Der resterer således i alt 265.000 kr. i forhold til det oprindelige tilsagn på 520.000 kr.

Der har været afsat budgetter i de 5 år (2009-2013) på 104.000 kr. årligt finansieret af Børne- Familieafdelingen og Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen svarende til i alt 520.000 kr. Uforbrugte beløb er løbende overført og der er dermed budgetmæssig dækning for det resterende tilsagn på 265.000 kr. i 2014, som søges anvendt til forlængelse af projektet.


10. Kompetenceplan på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den præcisering vedrørende §13, stk. 4 og 5, ”at kommunen og VISO indbyrdes kan videregive oplysninger”.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kompetenceplanen på Børne- og Undervisningsudvalgets område godkendes

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag som afdelingerne arbejder efter. Formålet med kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvilke beslutninger, der skal træffes i de konkrete udvalg, af forvaltningen eller på institutionen/skolen. Kompetenceplanerne er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetenceplanerne afspejler som udgangspunkt de niveauer, hvor beslutninger i dag kan træffes indenfor lovgivningernes bestemmelser. Børne- og Velfærdsforvaltningen foreslår dog følgende ændringer:

Folkeskoleloven

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. december 2012, at kompetence til at træffe en række beslutninger indenfor rammerne af Folkeskoleloven blev delegeret til forvaltningen. Af beslutningen følger at det daværende Skoleudvalg nu Børne- og Undervisningsudvalg modtager en årlige orientering om beslutninger, der er truffet inden for følgende bestemmelser:

 • Folkeskoleloven § 33, stk. 2 tilsyn med hjemmeundervisning
 • Folkeskoleloven § 33, stk. 4, godkendelse af opfyldelse af undervisningspligten ved udgangen af 7. klasse
 • Folkeskoleloven § 40, stk. 2 punkt 4, suspension af det frie skolevalg.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller at denne orientering udgår, som en del af en generel afbureaukratiseringsindsats.

Lov om Social Service

Der er kommet flere nye paragraffer i Lov om Social Service på Børne- og Familieområdet. I kompetenceplanerne er disse markeret med ”Ny”.

Dagtilbudsloven

På dagtilbudsområdet er der kommet to paragrafændringer. Det er i kompetenceplanen markeret med ”Ny”.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller endvidere at Børne- og Undervisningsudvalget fremadrettet ikke skal godkende forslag om konkrete børnetal for et givent år samt at kompetence vedr. afregning i forbindelse med en eventuel merindskrivning tildeles administrationen i Dagtilbudsafdelingen.

Bilag

 1. Kompetenceplan BUV - Folkeskoleloven.pdf (pdf)
 2. Kompetenceplan BUV - Dagtilbudsloven - Skole.pdf (pdf)
 3. Kompetenceplan - reduceret udgave - DAF.pdf (pdf)
 4. kompetenceplan 2014 - BOF - Kompetencer efter øvrige lovområder.pdf (pdf)
 5. kompetenceplan 2014 BOF - Kompetencer efter Serviceloven(3).pdf (pdf)

11. Kompetenceplan på Social- og Sundhedsudvalgets område

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 13-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kompetenceplanen på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalgets område. Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag som afdelingerne arbejder efter. Formålet med kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvilke beslutninger, der skal træffes i de konkrete udvalg, af forvaltningen eller på institutionen. Kompetenceplanerne er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetenceplanen for det samlede Social- og Sundhedsudvalg er ændret i forlængelse af den ændrede fagudvalgsstruktur. Således er Børne- og familieafdelingen og Daginstitutionsafdelingens opgaver ikke medtaget i kompetenceplanen for Social- og Sundhedsudvalget men er med i kompetenceplanen for Børne- og Undervisningsudvalget.

Kompetenceplanen er dækkende for de opgaver der løses i Ældre- og Handicapafdelingen samt i Sundheds- og Bestillerafdelingen. Kompetenceplanen lægger på disse områder op til en fortsættelse af den hidtidige arbejdsfordeling og er bygget op omkring delegation på samme niveau som hidtil. Den eneste undtagelse er at enkelte kompetencer på pensionsområdet er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark.  

Bilag

 1. Skabelon til Kompetenceplan - SSU Pensions og handicapområdet.DOCX(1).pdf (pdf)
 2. Kompetenceplan - SSU - Sundheds- og Bestillerafdelingen.pdf (pdf)
 3. Kompetenceplan - SSU - hjælpemiddelområdet(2).pdf (pdf)
 4. Kompetenceplan - SSU - Omsorgsområde og hjemmepleje.pdf (pdf)
 5. Kompetenceplan - SSU - Bestillerenhed og Genoptræning.pdf (pdf)
 6. Kompetenceplan - SSU - Generelle kompetencer.pdf (pdf)
 7. Kompetenceplan - SSU - Diverse tilbud(1).pdf (pdf)

12. Folkeskolereformen. Bevillingsansøgning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til indledende bygherrerådgivning i forbindelse med afklaring af projektets omfang. Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2014 på 10.000.000 kr.
 2. at projektet overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 24. september 2013, punkt 6, godkendt, at det inden for en række områder er nødvendigt at investere i et løft af skolernes fysiske rammer. Der henvises særligt til sagens indstillingspunkt 10, Investeringer i de fysiske rammer på skolerne. Det drejer sig om følgende områder:

Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter

-Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke skolernes arbejde med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Samtidig skal skolerne leve op til Hvidovre Kommunes vedtagne Kvalitetsløft, der har som målsætning, at 98 % af kommunens elever er inkluderede i folkeskolerne i 2015

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

-Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Herudover vil forvaltningen gennem en efteruddannelsesindsats af idrætslærerne løfte lærernes mulighed for at inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen. Samtidig med dette vil forvaltningen inddrage pædagogernes kompetencer inden for området.

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

-Der investeres i etableringen af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger. Formålet med etableringen af arbejdspladserne er dels reformens målsætning om øget samarbejde mellem personalegrupperne, dels den nye aftale om lærernes arbejdstid, der blev vedtaget som lov i maj måned 2013.

De samlede udgifter til investeringer i de fysiske rammer på skolerne udgør i budgetårene 2014-2015:

Estimat udgifter i mio. kr.

I alt

Inklusionsfaciliteter

4,2

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

10,2

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

5,6

I alt

20,0

Overstående estimat af projektets udgifter er baseret på den oprindelige vurdering af projektet indhold og omkostninger. Afhængig af projektet endelig indhold og forløb vil der kunne ske afvigelser indenfor de enkelte forhold til dette estimat.

Projektet planlægges udført i to dele i hhv. 2014 og 2015. Og således at de første delprojekter idriftsættes ved skolestart 2014.

Projekterne for 2014 planlægges gennemført i følgende fire faser: 1. Idé og afklaring, 2. Analyse og projektering, 3. Udførelse og implementering og 4. Drift.

Produktet af faserne 1 og 2 vil danne grundlaget for det fulde projekt, både i 2014 og i 2015, idet de enkelte delprojekter konkretiseres, prioriteres og prissættes. Til bygherrerådgivning i disse faser søges en bevilling på 500.000 kr.

I forbindelse med indsatserne på de enkelte skoler inddrages skoleledelsen i videst muligt omfang i udmøntningen af projektmidlerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014, er der afsat rådighedsbeløb i år 2014 på 10.000.000 kr. og i år 2015 på 10.000.000 kr.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter vedrørende projekterne.


13. Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Punktet udsættes til januar 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2013, at punktet udsættes til januar 2014. Efterfølgende er mødesagen tilføjet projekter under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2013 budgettet for 2014-2017.

Administrationen anmoder om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter, hvortil der i forbindelse med budgetvedtagelsen er afgivet rådighedsbeløb i 2014. De konkrete projekter frigives efterfølgende af fagudvalgene.

Anlægsbevilling ønskes til nedenstående projekter:

Teknik- og Miljøudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

0205

Energimærkning af bygninger

2.500

2.500

BT

0206

Tilgængelighedspulje, bygninger, 2014

500

500

BT

0207

Miljø- og energipulje, 2014

7.000

7.000

BT

0208

Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, 2014

16.000

16.000

BT

0209

Alle bygninger, renovering af kloak, 2014

3.000

3.000

BT

0211

Oprensning af § 3-vandhuller, 2014

100

100

BT

2474

Bilordning, reinvestering, 2014

2.100

2.100

BT

2476

Støjskærme, Gl. Køge Landevej, 2014

600

600

BT

2478

Belysning på veje/pladser, 2014

1.000

1.000

BT

2479

Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje, 2014

3.000 U

-1.350 I

3.000 U

-1.350 I

BT

2480

Veje og trafik, vedligeholdelse af fortove, 2014

4.000

4.000

BT

2481

Veje og trafik, vedligeholdelse af færdselsbaner, 2014

8.500

8.500

BT

2482

Vedligeholdelse af broer,

tunneller m.v., 2014

3.000

3.000

BT

2483

Trafiksanering, 2014

550

550

BT

2484

Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, 2014

4.000

4.000

BT

2485

Pulje, lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v., 2014

2.000

2.000

BT

2486

Forbedring og opradering af cyklistforhold, 2014

1.000

1.000

BT

Børne- og Undervisningsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

3388

Ændring og tilpasning af SKU’s

Institutioner, 2014

1.150

1.150

BV

4010

Udskiftning af tandplejeunits

350

350

BV

5742

Vision fysiske standard institutioner, 0-6 årige, 2014

5.000

5.000

BV

5760

Forbedring og renovering af legepladser, 2014

2.000

2.000

BV

Social- og Sundhedsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

5774

Kapacitetsplanlægning, ældre- og socialområdet

1.150

1.150

BV

Økonomiudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

3436

IPads/tablets og administrative maskiner

3.600

3.600

KA

3437

Vedligeholdelse/udbygning af skole-IT

3.100

3.100

KA

6198

Køb af IT-udstyr

2.200

2.200

KA

6199

IT-udviklingspulje

4.200

4.200

KA

Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

0396

Ændringer og tilpasning af KFU’s bygninger

1.500

1.500

KA


14. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Bevillingsansøgning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Steen Ørskov Larsen (C) stiller forslag om at finansiering sker inden for den vedtagne anlægsramme.

For: C, V og H

Imod: O og A

Forslaget ikke godkendt.

For indstillingen: O og A

Imod: C, V og H under henvisning til det stillede ændringsforslag.

Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V og C.

Anbefales godkendt.

Mogens Leo Hansen (Ø) bad om et notat om planen for at bruge Quark som udstillingsvindue for energirenoveringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Konservative foreslår, at finansieringen sker indenfor den vedtagne anlægsramme, idet Maritimt Center udgår af årets budget – eller alternativt udskydes.

For: Gruppe V, C og Liste H.

Imod: Gruppe A, Ø, F og O.

Undlader: Ingen.

Ændringsforslaget forkastet.

Ad. 1) og 2)

For: Gruppe A, Ø, F og O.

Imod: Gruppe V, C og Liste H med henvisning til eget forslag.

Undlader: Ingen.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 7.417.500 kr.
 1. at rådighedsbeløbet i 2014 på 317.500 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18.december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.00 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr., finansieres af kassebeholdningen.

Således udgør den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quark Centret på 7.100.000 kr.

Byggeriet blev i juni 2013 udbudt i licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Der indkom tre tilbud, hvoraf det billigste tilbud var ca. 20 % dyrere end budgetrammen tillod. På grund af tidsplanen for Bane Danmarks ekspropriation af det gamle Quark Center, var der ikke tid til at omprojektere og byde opgaven ud på ny.

Således måtte projektet i kontraktfasen igennem en ekstraordinært stor

sparerunde for at bringe udgifterne ned på et i forvejen reduceret projekt, uden at omfanget af undervisningsareal blev reduceret, og uden at kravet til passivhus blev frafaldet.Der er udført følgende besparelser i forhold til det udbudte projekt:

 • Den bærende konstruktion og klimaskærm er ændret fra præfabrikerede tag - og facadeelementer til en konstruktion, som opføres på stedet under totaloverdækning.
 • Den indskudte 1. sal over depot og værksted, samt trappe er udgået.
 • ”Taghus” med gennemgående ovenlysbånd er udgået og i stedet etableres Velux ovenlys. Mængden af dagslysindfald fra ovenlys er dermed reduceret.
 • Listedækning på paptag er udgået.
 • 3. malerbehandling af træfacade er udgået.
 • Fliser på vægge på toilet er erstattet af malet overflade (vådrumssikret).
 • Skillerum mellem værksted og depot er udgået - bliver et samlet rum i stedet for to.
 • Ventilationsanlæg er udskiftet til billigere model.
 • Isoleringstykkelse i vognport (uopvarmet rum) er reduceret.
 • Diverse besparelser på vvs - og el – installationer er udført.

Udover de ovennævnte tiltag har det været nødvendigt at reducere afsætningsbeløbet til uforudseelige udgifter væsentligt.

Byggeriet er nu under opførelse og der har vist sig uforudsete udgifter, som overskrider budgetrammen med 317.500 kr., svarende til ca. 4,5 % af budgetrammen.

Af store poster har der været øgede udgifter til jordhåndtering på 90.250 kr. Endvidere afventer rodzoneanlæggets og søens etablering en fornyet landzonetilladelse, som forventes givet primo januar 2014. Uden en midlertidig spildevandsløsning kan Quark ikke ibrugtages, og således må der etableres en midlertidig spildevandsløsning i form af en nedgravet septiktank. Udgifterne til dette, som er under udførelse for at sikre, at aflevering af Quarkbyggeriet kan finde sted primo januar 2014, udgør alene 172.500 kr.

Endelig har der vist sig en række uforudseelige udgifter som følge af, at rådgiverne i forbindelse med sparerunden og på grund af tidspresset, ikke nåede at gennemtegne projektet på ny og dermed få overblik over de fulde konsekvenser af sparerunden. Der er således tilkommet ekstraregninger fra entreprenøren, som ikke med rimelighed har kunnet afvises af kommunen.

Der søges således en tillægsbevilling på 317.500 kr.

Til orientering pågår forhandlinger mellem kommunen og Bane Danmark om erstatningsfastsættelse efter ekspropriationen af eksisterende Quark. Erstatningsbeløbet er således endnu ikke fastsat.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.

Der søges om rådighedsbeløb i 2014 og tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr. Det foreslås at rådighedsbeløbet i 2014 finansieres af kassebeholdningen, idet erstatningsbeløb som endnu ikke kendes, vil tilgå kassen.


15. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Orientering om fondansøgninger samt bevillingsansøgning til fåre- og formidlingshus.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2 og 3: For: A, O og V

                Undlader: C og H

                Anbefales godkendt.

Ad 4: Karl Erik Høholt Jensen (V) foreslår, at restfinansieringen findes inden for Børne- og undervisningsudvalgets budgetområde.

For: V, H og O

Imod: A

Undlader: C

Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Udsættes til efter behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 3 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 4 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Ad 1 – 3 Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Ad 4 Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V under henvisning til bemærkning.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Ad. 1-3:

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe C.

Ad. 4:

For: Gruppe A, F, O, Ø, Liste H og Annette Møller Sjøbeck (V).

Imod: Gruppe C og Karl Erik Høholt Jensen (V) under henvisning til bemærkning.

Godkendt med den bemærkning, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelsen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen om fondsansøgninger til fåre - og formidlingshus til efterretning.                                                
 2. at der i stedet for et fårehus opføres et fåre - og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgør i alt 1.100.000 kr.                                                                                              
 3. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgør i alt 7.880.000 kr.                                                                   
 4. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre - og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt. 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.000 kr. finansieres af kassebeholdningen idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26.februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quarkcentret udgør i alt  7.100.000 kr.

Som en del af det nye Quarkcenter skal opføres et fårehus, hvilket pt. foreligger på skitseniveau. I december 2012, i forbindelse med bevillingsansøgningen til Quark blev politisk behandlet, drøftede repræsentanter for Børne- og Velfærdsforvaltningen, By - og Teknikforvaltningen, lederen af Quark Centret, Flemming S. Hansen samt ekstern rådgiver, muligheden for at søge fonde til medfinansiering af et fåre - og formidlingshus til Quark.

Baggrunden herfor var, at økonomien for det nye Quark var meget begrænset, og deri budgetrammen derfor kun er afsat 320.000 kr. til etablering af et lille fårehus til dyrene. Fårehuset foreligger på projektforslagsniveau.

Et fåre - og formidlingshus, som ligeledes foreligger på projektforslagsniveau, vil ifølge Quarks ledelse kunne øge Quarkcentrets pædagogiske og formidlingsmæssige muligheder. Huset indeholder et rum, hvor besøgende kan opleve fårene imens en naturvejleder eller et foreningsmedlem fra ko - eller fåregræsserforeningen informerer om fårenes liv og om den øvrige natur på Avedøresletten. Huset udstyres i øvrigt med et foderrum, en overdækket terrasse med borde og bænke, et toilet samt et udendørs køkken. Den samlede økonomi til etablering af fåre- og formidlingshuset er beregnet til i alt 1,1 mio kr.

Tilføjelsen af fåre- og formidlingshuset kræver, ligesom rodzoneanlæggets omplacering, en landzonetilladelse. Derfor er fåre- og formidlingshuset medtaget i det reviderede projekt, som nu er sendt i høring blandt naboer og høringsberettigede organisationer mv. En landzonetilladelse vil ikke stille krav til at opføre byggeriet, men udelukkende give tilladelse hertil. Et eksisterende multiflexhus, som Quark har fået overdraget af Bane Danmark, overflyttes fra det gamle Quark til det nye, og vil kunne udgøre et midlertidigt shelter for dyrene indtil det er klarlagt, om et er det lille fårehus eller det store fåre- og formidlingshus, som skal opføres.

Fondsansøgningerne blev udarbejdet af Flemming S. Hansen, og i enighed med Børne- og Velfærdsforvaltningen. By - og Teknikforvaltningen har ikke deltaget i udarbejdelse af fondsansøgningerne, men er løbende blevet holdt orienteret.

I december 2012 blev fremsendt ansøgning til Max Fodgaard fonden, somhar bevilget kr. 20.000. Kommunen modtog fondsmidlerne den 26. november 2013. I marts 2013 blev fremsendt ansøgning til Friluftsrådet, som efterfølgende har bevilget kr. 500.000. Nyheden om dette blev offentliggjort på kommunens intranet den 17. september 2013 og i Hvidovre Avis den 12. september 2013. I september 2013 blev fremsendt ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som omkring 1. november 2013 bevilgede kr. 150.000 til den del af fåre - og formidlingshuset, som udgør formidlingsdelen, samt handicaptoilettet.

Den samlede mængde fondsmidler udgør i alt 670.000 kr. Dette beløb tillagt det i projektet reserverede beløb til fårehus på 320.000 kr. udgør således i alt 990.000 kr. Der er således en manko på 110.000 kr.

Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden har pr. november 2013 oplyst, at deres fondsmidler først vil blive udbetalt, når fåre - og formidlingshuset er opført.

By- og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaler på den baggrund, at kommunen, når landzonetilladelse foreligger,opfører et fåre- og formidlingshus, at kommunen tager imod de tildelte fondsmidler på i alt 670.000 kr., og at kommunen medfinansier projektet med 110.000 kr., som er differencen mellem de bevilgede fondsmidler, det afsatte beløb på projektet, 320.000 kr. til fårehus, og de kalkulerede udgifter til et fåre- og formidlingshus.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.


16. Digital annoncering på plan-, natur- og miljøområdet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt med den ændring, at ”indtil den 1. januar 2016” udgår af pkt. 3.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at offentliggørelsen af kommunens høringer, afgørelser og tilladelser på plan-, natur- og miljøområdet fra den 1. april 2014 alene sker i digital form på kommunens hjemmeside.
 2. at offentliggørelsen af større planer mv., der kun fremlægges med flere års mellemrum, bliver suppleret med en annoncering i lokalavisen.
 3. at den digitale offentliggørelse indtil den 1. januar 2016 suppleres med underretninger i lokalavisen, hvor der henvises til, at man kan læse offentliggørelserne på hjemmesiden.
 4. at borgerne gennem annoncer i lokalavisen i perioden 4. - 25. marts 2014 bliver gjort opmærksom på ordningen, herunder på muligheden for at abonnere på de nævnte offentliggørelser.

Sagsfremstilling

Med Lov nr. 1273 af 21. december 2011 har det siden den 1. januar 2012 været tilladt for kommunerne at offentliggøre sine høringer, afgørelser og tilladelser på plan-, natur og miljøområdet udelukkende i digital form.

Dette gælder annoncering efter planloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenet jord, lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, naturbeskyttelsesloven samt skovloven.

Ved digital annoncering forstås i denne sammenhæng, at kommunen stiller oplysninger til rådighed for en ubestemt kreds af modtagere på sin hjemmeside.

Hvidovre Kommune vil have flere fordele ved at droppe annonceringen af disse afgørelser mv. i den lokale ugeavis.

Kommunen undgår en direkte udgift til annonceringen, og man vil desuden undgå det administrative arbejde med at skrive annoncen og koordinere denne med bureauet, der opsætter kommunens annoncer.

Men, hvilket vurderes at være mere vigtigt, så vil processerne kunne gøres mere fleksible og kortere, idet afgørelser mv. kan offentliggøres på hjemmesiden straks efter de politiske beslutninger og ikke længere behøver at blive indpasset efter lokalavisens deadline og udgivelsesdato. Således vurderes det, at f.eks. en lokalplanproces kan afkortes med 3 - 4 uger, hvis der udelukkende skal ske annoncering via hjemmesiden.

I bemærkningerne til lovforslaget er det fremhævet, at kommunerne skal sikre sig, at annonceringen er passende, betimelig og effektiv, jævnfør kravet herom i Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser mv.

Hvis kommunerne udelukkende vælger digital annoncering på de ovennævnte områder, kræves det derfor, at offentliggørelsen fremgår tydeligt på kommunens hjemmeside, og at borgerne m.fl. har let og gratis adgang til det offentliggjorte materiale via hjemmesiden.

Det foreslås i bemærkningerne til lovforslaget, at der indføres abonnementsordninger, hvorigennem det bliver muligt at få tilsendt oplysning om offentliggørelsen af bestemte typer planforslag, afgørelser mv. via e-mail eller sms.

Det foreslås desuden i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne oplyser offentligheden om, at man overgår til udelukkende digital annoncering på de pågældende områder, i de lokale aviser og dagblade, som kommunerne hidtil har annonceret i, så det sikres at borgerne m.fl. fremadrettet ved, hvor de skal søge relevant information.

Med overgangen til nyt CMS-system og lanceringen af Hvidovre Kommunes nye hjemmeside blev der tekniske muligheder for at indføre den omtalte abonnementsordning. Forvaltningen har derfor etableret en abonnementsordning for følgende høringer, afgørelser og tilladelser:

 • Kommuneplantillæg
 • Lokalplan
 • Landzonetilladelse
 • VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet)
 • Naturbeskyttelse
 • Miljøgodkendelse

Borgerne har mulighed for at sammensætte abonnementet efter sine egne, individuelle præferencer gennem afkrydsning af et eller flere felter.

Den digitale offentliggørelse af større planer mv., der kun fremlægges med flere års mellemrum, bør suppleres af en annoncering i lokalavisen. Dette gælder f.eks. planstrategier, kommuneplaner, klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner, vandforsyningsplaner osv.


17. Affaldsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de 3 mål og 12 initiativer
 2. at godkende revideret tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Sagsfremstilling

RESUME

Miljøstyrelsen har udskudt fristen for vedtagelse fra 1. januar 2014 til 1. oktober 2014. Affaldsplanen skal overholde statens og EU’s lovgivning samt støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan. Affaldsplanen skal desuden støtte op om den aftale, der er indgået mellem interessentkommunerne i det tidligere I/S Amagerforbrænding (herefter ARC).

BAGGRUND

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2012 forslag til tidsplan og proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2013 de overordnede målsætninger til Affaldsplan 2014-2018.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Planen skal blandt andet indeholde:

 • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
 • En målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
 • En planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 6 år af planperioden.

I 2013 er der gennemført borgermøde den 15. maj, møder med fokusgrupper (virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner) samt spørgeundersøgelse på internettet om initiativer og ønsker til indholdet den nye affaldsplan. Med henblik på koordinering af affaldsplaner på tværs af kommunerne i ARC’s opland, blev der desuden nedsat en arbejdsgruppe i ARC-regi, som også har afholdt flere møder.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldsplan udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.

Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald Genanvend mere – forbrænd mindre” forelå i oktober 2013. Ressourcestrategien har fokus på følgende punkter:

 • Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
 • Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
 • Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse
 • Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor
 • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
 • Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder

På baggrund af Ressourcestrategien har Regeringen udarbejdet en Ressourceplan. Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering udgør den nationale affaldsplan og indeholder mål og sigtelinier for affaldssektoren i 2018, samt udviklingen frem mod 2024. Ressourceplanen er den 29. november 2013 sendt i høring og indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til Ressourcestrategien.

EU’s målsætning er, at man i 2020 udsorterer 50% af de tørre fraktioner af husholdningsaffaldet (papir, glas, plast, metal) til genanvendelse. Regeringens målsætning er, at i 2022 frasorteres også 50% af det våde husholdningsaffald (organisk affald).

Servicevirksomhedernes affald ligner husholdningernes. Derfor er der også blandt servicevirksomheder et stort potentiale for at bidrage med en højere genanvendelse. På baggrund af Ressourcestrategien er Regeringens mål, at genanvendelsen af papir, pap, glas, metal og plast forøges med en fjerdedel til 70% i 2018, og at 60% af det organiske affald fra restauranter, dagligvarehandel mv. i 2018 indsamles og udnyttes til biogas.

Hvidovre Kommunes aftale med ARC omfatter en reduktion af husholdningsaffald til forbrænding på 20% pr. indbygger frem til år 2030. Aftalen omfatter også en forpligtelse til at fastsætte målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald for så vidt angår plast, organisk affald, papir, pap, glas og metal.

Arbejdsgruppens arbejde i ARC-regi har desuden resulteret i følgende planlagte samarbejdsprojekter:

 • Forberedelse af beslutningsgrundlag for fælles sorteringsanlæg
 • Fælles indsats for øget genanvendelse af erhvervsaffald
 • Fælles tiltag med henblik på bedre kildesortering
 • Fælles afsætning af affald
 • Fælles afrapporterings- og opfølgningsstandard

MÅL OG INITIATIVER I HVIDOVRE KOMMUNE

I Hvidovre Kommune eksisterer en del ordninger for forskellige affaldstyper. Desuden er der med udgangspunkt i den nuværende affaldsplan i Hvidovre Kommune arbejdet på at indføre en ny genbrugsordning for enfamiliehuse med frasortering af plast, metal, glas og papir ved husstanden. Denne ordning vil blive implementeret i løbet af 2014 og er i tråd med Regeringens nye mål om genanvendelse.

Denne ordning vedrører indtil videre kun enfamiliehuse og øget genanvendelse af udvalgte affaldsfraktioner. Der er derfor behov for implementering af yderligere initiativer, der omfatter øvrige borgere og virksomheder, samt behov for initiativer, der omfatter yderligere affaldsfraktioner, for at opfylde Ressourcestrategiens mål.

Desuden er der behov for initiativer for decideret affaldsforebyggelse, eksempelvis i form af direkte genbrug, samt et ønske om bedre service og selvbetjening, hvilket er i tråd med Regeringens digitaliseringsstrategi.

For at støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan samt målene på affaldsområdet er der således brug for implementering af yderligere initiativer, som angivet nedenfor.

Den foreløbige proces med inddragelse af interessenter har resulteret i nedenstående forslag til mål og initiativer, som vurderes at støtte op om ovenstående målsætninger. Samtlige initiativer forventes udført under en høj grad af kommunikation med brugerne i form af forskellige metoder til information og inddragelse af borgere, virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner.

Hvert initiativ vil blive nærmere beskrevet i høringsversionen af Affaldsplan 2014-2018, lige som det vil blive beskrevet, hvornår i planperioden, de enkelte initiativer forventes udført. Et initiativ kan omfatte en eller flere handlinger f.eks. ændring af affaldsordninger og gennemførelse af kampagner, som enten kan ligge i første eller anden del af planperioden eller lappe over hele planperioden.

MÅL 1: SKAB MINDRE AFFALD

Initiativ 1: Genbrugshallen og genbrugsdage

Initiativ 2: Grønne industrisymbioser (virksomheders brug af hinandens affald som råvarer til ny produktion)

Initiativ 3: Inddragelse af skolebørn

MÅL 2: ØGET GENANVENDELSE AF RESSOURCERNE I AFFALDET

Initiativ 4: Kommunen som rollemodel (Mere og bedre sortering i kommunens egne institutioner og forvaltninger)

Initiativ 5: Mere og bedre sortering i enfamiliehuse og nærområder

Initiativ 6: Mere og bedre sortering i etageejendomme

Initiativ 7: Mere og bedre sortering på virksomheder

Initiativ 8: Mere kvalitet i genanvendelsen (inklusiv undersøgelse af muligheder for centralt sorteringsanlæg i ARC-regi; eksempelvis til eftersortering af indsamlet plast)

Initiativ 9: Undersøge muligheder for kildesortering af organisk affald; dvs. sortering af dagrenovation i bioaffald og restaffald.

MÅL 3: BEDRE SERVICE

Initiativ 10: Bedre selvbetjening; eksempelvis i form af udbygning af selvbetjeningsmuligheder på affaldsområdet, jf. Regeringens digitaliseringsstrategi

Initiativ 11: Øget samarbejde med ejendomsfunktionærer

Initiativ 12: Øget samarbejde med virksomheder

REVIDERET TIDSPLAN

Januar 2014: Godkendelse af mål og initiativer på overordnet niveau

Januar-februar 2014: Udarbejdelse af kortlægningsdel, konkretisering af målsætningsdel og udarbejdelse af planlægningsdel

April 2014: Godkendelse af høringsversion

Maj-juni 2014: Høringsperiode

August 2014: Udarbejdelse af godkendelsesversion

September 2014: Vedtagelse af endelig Affaldsplan

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 afholdes over forsyningsvirksomheden affaldshåndtering, inden for det afsatte budget.

Miljømæssige konsekvenser

Affaldsplan 2014-2018’s opfyldelse af Regeringens Ressourcestrategi vil have fokus på affaldsforebyggelse, ressourceudnyttelse og bedre kvalitet i genanvendelsen samt sortering i flere affaldstyper.


18. Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisning af boliger

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 • At samarbejdsaftalen mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornys indtil d. 31. december 2015.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 1997 udøvet den fulde anvisningsret i Avedøre Stationsby.

Gældende samarbejdsaftale udløb 31. december 2013. Der har været afholdt møde med Avedøre Boligselskab v/KAB om fornyelse af aftalen, hvor der var gensidigt ønske om at forny aftalen.

Kommunen har siden overtagelse af anvisningsretten udarbejdet øjebliksbilleder over situationen i Avedøre Stationsby. Seneste øjebliksbillede blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 16. september 2013. Det er vurderingen, at den kommunale anvisning i Avedøre Stationsby har haft en gavnlig virkning på udviklingen i området.

I forhold til den tidligere aftale er der nu lagt op til, at der hvert år foretages en evaluering af aftalen på baggrund af en opgørelse over anvisninger fordelt på anvisningskriterier.

Bilag

 1. Administrationsaftale 2014-2015 (pdf)
 2. Anvisningsaftale 2014-2015 (pdf)
 3. Referat af møde om forlængelse af aftale (docx)

19. Erhvervspartneraftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

For: gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

For: Gruppe A, Ø, F, O og V.

Imod: Gruppe C.

Undlader: Liste H.

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 – 31. januar 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter har ønsket at indgå en erhvervspartneraftale. Motivationen herfor og formålet med partneraftalen er, at profilere Hvidovre Motionscenter bedst muligt i forbindelse med Hvidovre Fodbold A/S’s aktiviteter.

Hvidovre Fodbold A/S’s interesse i aftalen bunder i et ønske om, at divisionsspillerne får nemmere adgang til træningsfaciliteter tæt på Hvidovre Stadion. På nuværende tidspunkt styrke- og genoptræner spillerne i Fitness World (på Hvidovre Stationscenter 143) hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til transporttid og tilgængelighed.

Da Hvidovre Motionscenter ikke har fuld belægning på de træningstider der tilbydes, vurderer Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at det er i kommunens interesse, at der indgås en barter-aftale imellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter. En barter-aftale er en byttehandel to parter imellem. Det vil sige i stedet for at betale penge for en tjeneste eller en ydelse, så byttes der indbyrdes ydelser, der har samme værdi.

Aftalen mellem Hvidovre Motionscenter og Hvidovre Fodbold A/S vil ikke have indflydelse på Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. oktober 2013 om Hvidovre Motionscenters anvendelse som genoptræningscenter indtil det nye genoptræningscenter på Hvidovrevej 272 står klar.

Efter som Hvidovre Motionscenter er kommunalt drevet, kommer erhvervspartneraftalen til at fungere som en allonge til nuværende sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 til 31. december 2015. Allongen ophører dog pr. 1. juli 2014 eller 1. juli 2015, hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned fra 1. division (NordicBet Ligaen). Allongen kan derefter genforhandles, men ingen af partnerne har pligt til at deltage i en genforhandling.

Hvidovre Kommunes forpligtigelser

Hvidovre Kommune stiller via Hvidovre Motionscenter 35. stk. medlemskort/månedskort til rådighed til Hvidovre Fodbold A/S’s spillere og trænere til en samlet værdi på 257.600 kr. Et månedskort til fri styrketræning koster 320 kr. Det vil sige 320 kr. x 35 spillere/trænere = kr. 11.200 kr.

Aftalen kører i 23 måneder, hvilket betyder, at værdien i alt beløber sig til 11.200 kr. x 23 måneder = 257.600 kr.

Hvidovre Fodbold A/S’s forpligtigelser

Hvidovre Fodbold A/S vil arbejde aktivt på udbredelsen af kendskabet til Hvidovre Motionscenter. Herunder at opstille en bandereklame for Hvidovre Motionscenter på 5 x 0,6 meter modsat siddetribunen, så reklamen er synlig i forbindelse med tv-transmissioner. Omtale Hvidovre Motionscenter i højttalerspots ved hjemmekampe samt give tilladelse til, at der uddeles flyers med reklame for Hvidovre Motionscenter til alle hjemmekampe.

Hvidovre Fodbold A/S fremsender reklame eller tilbud for Hvidovre Motionscenter til HIF’s medlemmer (amatørklubben Hvidovre Idrætsforenings medlemmer) og til Hvidovre Fodbold A/S’s øvrige sponsorer tre til fire gange årligt. Herudover vil fire til fem spillere fra divisionsholdet besøge skoler og fritidshjem i Hvidovre Kommune, og sætte fokus på interessen for motion og sundhed koblet med muligheden for at benytte Hvidovre Motionscenter. Derudover indgår pr-materiale for motionscenteret på Hvidovre Fodbold A/S’s hjemmeside samt logotryk på dækkeservietter i restauranten på Hvidovre Stadion.

Ovenstående markedsføringsmæssige forpligtigelser for Hvidovre Fodbold A/S er skønsmæssigt fastsat til en værdi, der svarer til førnævnte 257.600 kr. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering er funderet på Bysted A/S’s notat af november 2007 (se bilag 3).

Bysted A/S vurderede i notat af november 2007 markedsværdien af reklamerettigheder på Hvidovre Stadion for Hvidovre Kommune samt værdien af kommunens sponsorat med Hvidovre Fodbold A/S. Den daværende vurdering blev foretaget på et tidspunkt, hvor Hvidovre Fodbold A/S netop var rykket op i 1. division. I dag spiller Hvidovre Fodbold A/S igen i 1. division. Klubben rykkede op i 1. division i den foregående sæson, og sidst de spillede i 1. division var i sæsonen 2010/2011.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at den daværende reklameværdi ikke har ændret sig væsentligt siden Bysteds notat i 2007, idet Hvidovre Fodbold A/S ikke har ligget permanent i 1. division frem til nu. Den kommercielle værdi må derfor antages at være på et lignende niveau i dag.

Selvom erhvervspartneraftalen udgør en værdi på 257.600 kr., så overstiger det samlede sponsorat til Hvidovre Fodbold A/S ikke Bysteds vurdering af den kommercielle reklameværdi for Hvidovre Kommune.

Allongen har været til udtalelse hos Hvidovre Motionscenter, Hvidovre Fodbold A/S og juridisk afdeling. Der har ikke været bemærkninger til allongen.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en barter-aftale, er der ingen likviditetsmæssig påvirkning af kommunens budget. Det betyder med andre ord, at aftalen er udgiftsneutral for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 2. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 3. Bysted notat af november 2007 (pdf)

20. Eventuelt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Mikkel Dencker spurgte til tilsynet med almene boliger – Bredalsparken og spørgsmål vedrørende vinduer i  ungdomsboliger i Bredalsparken.

Borgmesteren oplyste, at spørgsmålet vil blive taget op på styringsdialogen.


21. Hvidovre Rådhus, øverste etage. Projekt nr. 6195.Bevillingsansøgning

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.


22. Orientering om proces omkring lærernes arbejdstid

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Orientering taget til efterretning.