Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 2. august 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 2. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde. Ivan Fogtmann deltog for Mikkel Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-08-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-08-2016

Borgmesteren orienterede om nogle personalesager.


3. Budget 2017- 2020

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfte initiativer i forhold til budget 2017 på baggrund af en drøftelse af budgetsituationen, afledt af Social- og Indenrigsministeriets rammeudmelding den 30. juni 2016.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orientering om den økonomiske status til efterretning
 2. at den videre budgetproces drøftes – herunder mulige initiativer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-08-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orientering om den økonomiske status til efterretning, og konstaterede, at der er en ubalance på 35 mio. kr. Tilskud fra § 19 puljen kendes dog ikke på nuværende tidspunkt og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede den videre budgetproces. Der afholdes budgetseminar fredag den 16. september 2016 kl. 15.00.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 21. juni forelå der en opgørelse af de samlede rammer inkl. indregnede elementer fra Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Med udgangspunkt heri besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et effektiviseringskatalog på 10 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriets har den 30. juni udmeldt  indtægtsrammer for den enkelte kommune for 2017. Med denne udmelding ændrede forudsætningerne for budget 2017 sig markant.

Den foreløbige finansieringsoversigt fremgår som bilag. Med skæringsdato den 28. juli udviser balancen en negativ saldo på 58,3 mio. kr.  På det seneste Økonomiudvalgsmøde den 21. juni udviste saldoen en positiv saldo på 5,3 mio. kr.  

De væsentligste årsager til de ændrede forudsætninger er lavere lands- og hovedstadsudligning end forudsat, samt et formindsket statstilskud. De bagvedliggende årsager til dette er, at Hvidovre Kommune i sammenligning med lands- og hovedstadskommunerne klarer sig relativt bedre end forventet.     

Udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet afstedkom, at Borgmesteren umiddelbart anmodede Direktionen om at udarbejde et udvidet budgetkatalog, der kan tjene som grundlag for de kommende politiske drøftelser af et balanceret budget. Til understøttelse af budgetarbejdet blev der i foråret udarbejdet budgetafdækninger for alle politikområder i Hvidovre Kommune.  

På mødet den 2. august vil Direktionen dels give en status for Budget 2017, samt fremlægge resultatet af arbejdet med et grundlag for et balanceret budget.

I forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 2. august er der planlagt HovedMED-udvalgsmøde den 3. august, hvor resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser drøftes. Herefter sendes materialet til Kommunalbestyrelsen og i høring den 5. august.

Høringsmaterialet vil omfatte:

-Basisbudgettet

-Basisbudgettet tilrettet med budgettekniske tilretninger, - herunder Pris- og lønskøn, og tekniske korrektioner. Herudover er konsekvenserne af Økonomiaftalen 2017, samt Social- og Indenrigsministeriets rammeudmelding indregnet

-Budgetkatalog udarbejdet af Direktionen 

-Budgetafdækninger for alle områder i Hvidovre Kommune

-Takster   

I forlængelse af udsendelsen i høring vil der, som planlagt være fagudvalgsbehandling af materialet ved møderne den 15. og 16. august samt 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 29. august.  

Høringsfristerne er i forhold til fagudvalgene den 13. august og for Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017 den 20. august. Alle fremsendte høringssvar vil fremgå af materialet til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt ØU 2.august 16 (pdf)
 2. Oplæg om budget 2017 Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 02.08.2016 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-08-2016

Finn Gerdes (A) spurgte til Hvidovre Privatskoles skiltning på Sønderkær. Sagen tages op i Teknik- og Miljøudvalget.