Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget 2014-2017 den 21. juni 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. juni 2016
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2016

Ingen meddelelser.


3. Budget 2017-2020 - indgået Økonomiaftale

Beslutningstema

Regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om  Økonomiaftalen for 2017. På den baggrund skal Økonomiudvalget drøfte den videre budgetproces.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orientering om Økonomiaftale til efterretning
 2. at udvalget godkender, at der indsendes ansøgning til Økonomiaftalens særtilskudspulje (§ 19)
 3. at den videre budgetproces drøftes - herunder omfanget af økonomisk prioriteringsrum

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orientering om Økonomiaftale til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte, at der indsendes ansøgning til Økonomiaftalens særtilskudspulje (§19).

Ad 3.

Økonomiudvalget drøftede den videre budgetproces. Forvaltningen udarbejder et effektiviseringskatalog på 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

Da Regeringen og Kommunernes Landsforening den 9. juni indgik Økonomiaftalen 2017, blev de overordnede økonomiske rammer for kommunerne Budget 2017 lagt fast.

De væsentligste elementer i økonomiaftalen er:

-Omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligtafskaffes. Som en overgangsordning for 2017 skal kommunerne aflevere 0,2 mia. kr. , hvilket svarer til 2 mio. kr. for Hvidovre Kommunes vedkommende.

-Kommunerne skal i 2017 frigøre 0,3 mia. kr. De skal tilvejebringes gennem en mere effektiv administrativ drift. For Hvidovre Kommune betyder det, at der skal afleveres 3 mio. kr.

-Fra 2018 igangsættes der et flerårigt moderniserings– og effektiviserings-program. Det sker i samarbejde mellem Regeringen og KL. Der skal fra 2018 hvert år findes 0,5 mia. kr. i kommunerne til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. For Hvidovre Kommune betyder det, at der hvert år fra 2018 skal afleveres nye 5 mio. kr. til formålet.

-Finansieringstilskuddet fastholdes med 3,5 mia.kr. Midlerne fordeles efter en skævdeling i forhold til kommunernes behov. Det var også tilfældet i 2016, hvor Hvidovre Kommune modtog godt 29 mio. kr.

-Anlægsniveauet sænkes fra det nuværende niveau på 16,6 mia. kr. i 2016 til 16,3 mia. kr. i 2017. En forholdsmæssig anlægsramme udgør for Hvidovre Kommune ca. 163 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2016 udgjorde bruttoanlægsbudgettet 173 mio. kr. for året 2017. Der er efterfølgende truffet politiske beslutninger, der medfører, at anlægsbudgettet i overslagsåret 2017 pt. udgør ca. 185 mio. kr.

-    Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp omlægges til bloktilskud, som herefter vil være midler som de enkelte kommunalbestyrelser har mulighed for prioritering af. Det drejer om i alt 400 mio. kr. for kommunerne. For Hvidovre Kommune udgør dette i alt 4 mio. kr.

-Der afsættes i lighed med tidligere år en skattepulje, hvor kommunerne under ét har mulighed for at hæve skatten i 2017 med netto i alt 200 mio. kr., ligesom staten fortsat præmierer skattenedsættelser inden for en ramme på 200 mio. kr.

-Effektiviseringspulje: Der er afsat en lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.

-    Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017 mod 190 mio. kr. i 2016.

På baggrund af Økonomiaftalens elementer har forvaltningen udarbejdet vedhæftede foreløbige opgørelse for Hvidovre Kommunes budget i 2017. KL arbejder pt. på opgørelse af tilskud og udligning, ligesom beregninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet pågår. Det skal bemærkes, at oversigten ikke indeholder eventuelt tilskud fra særtilskudspuljen, som sker efter ansøgning og hvor kommunen i 2016 har modtaget 11 mio. kr. Derudover er der ikke taget højde for tekniske korrektioner som forventes at udgøre i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Forud for Økonomiaftalen har forvaltningerne arbejdet med følgende materiale der vedlægges som bilag.

 • Besvarelse af fagudvalgenes forslag til ændringer og effektiviseringer som blev fremsat på fagudvalgsmøderne i marts 2016.
 • Budgetafdækninger for alle områder i Hvidovre Kommune
 • Forslag fra MED organisationen (kommenteret)
 • Besvarelse af spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens Budgetseminar den 29. april.

Materialet tjener som et grundlag for de fortsatte budgetdrøftelser, herunder de aftalte drøftelser på fagudvalgsmøderne i august.

Bilag

 1. Budget 2017 - Budget 2017 - Analyser.pdf (pdf)
 2. Budget 2017 - Budget 2017 - Spørgsmål fra udvalg (pdf)
 3. Budget 2017 - Budget 2017 - Forslag MED (pdf)
 4. Budget 2017 - MED Forslag Kommentering fra forvaltningerne (pdf)
 5. Samlet Spørgsmål fra budgetseminar 29. april (pdf)
 6. Budget 2017 - Finansieringsoversigt (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2016

Mogens Leo Hansen (Ø) bad om et notat om fælles private veje.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til køleskabe på skolerne. Notat udarbejdes.