Referat - Økonomiudvalget den 23. februar 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 23. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 16:55
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Ingen bemærkninger.


3. Indledende risikobaseret dimensionering 2016

Beslutningstema

Som følge af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen skal der over de næste år findes besparelser på beredskabsområdet, herunder i Hovedstadens Beredskab. Derfor er der udarbejdet forslag til risikobaseret dimensionering (RBD) 2016, som muliggør de effektiviseringer, der skal findes i 2016. Forslag til RBD 2016 indebærer, at det operative beredskab på Station Dæmningen i Valby nedlægges, samt at der vil være en ny struktur for operativ ledelse i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til RBD 2016, den indledende risikobaserede dimensionering

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser indenfor redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Som led i de effektiviseringer, der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til en indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

Det står i forbindelse med de indledende operative analyser af beredskabet i de 8 kommuner klart, at der er behov for at opdele processen med RBD’en i to dele. En første indledende RBD, der som udgangspunkt primært har til formål at hente første fase af de nødvendige effektiviseringer uden herved fundamentalt at påvirke det operative serviceniveau. Samtidig hermed lægges der an til en proces med udarbejdelse af en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RBD gældende fra 2017 og frem.

På baggrund af de forudgående analyser og operative overvejelser er Hovedstadens Beredskab nået frem til to indledende ændringer i det operative beredskab:

 1. Nedlæggelse af det operative beredskab på Station Dæmningen (Valby).
 2. Ny struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Analyser viser, at den mest hensigtsmæssige og skånsomme justering af serviceniveauet vil være at nedlægge beredskabet på Station Dæmningen. Beslutningen skal ses ud fra en vurdering af den nuværende udrykningsaktivitet i distriktet og sammenholdt med, at der som følge af sammenlægningen vil opstå en synergi i det operative beredskab, hvilket åbner op for mulighed for en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Hertil kommer, at Station Dæmningen er lokaliseret tæt på Hvidovre Brandstation, og det vurderes, at i forhold til robustheden af det samlede beredskab vil nedlæggelsen af beredskabet på Station Dæmningen have begrænset effekt.

Formålet med justeringen af strukturen for operativ ledelse er dels at kvalitetssikre og udnytte de fælles ressourcer i den operative ledelse på en mere optimal måde, dels at ensrette ledelsen af de operative indsatser i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Hovedstadens Beredskab modtog den 23. december 2015 Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. den indledende risikobaserede dimensionering.

Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til ændringerne i det operative beredskab, idet det nuværende serviceniveau i Station Dæmningens udrykningsområde fastholdes. I forhold til indsatslederstrukturen er det væsentligt at være opmærksom på, at der i udkast til den risikobaserede dimensionering grundlæggende ikke er tale om store besparelser på den operative ledelse. Hovedstadens Beredskabs forslag til justeringer handler primært om, at der er behov for at konvertere ressourcerne til at opprioritere kompetencerne hos indsatslederne. Det skyldes, at erfaringerne fra de seneste års større indsatser viser, at effektiv og god indsatsledelse ikke kun handler om hurtig responstid, men i høj grad også om at sikre god kvalitet i håndtering af indsatsen, dvs. at de besidder de rette teoretiske og praktiske kompetencer samt personlige evner. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 23. december 2015 samt bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de daværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion i Hovedstadens Beredskab. Derfor har det været nødvendigt at implementere indsatslederstrukturen.

Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget udgøres af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 5, dagsordenspunkt om redningsberedskabets ny struktur.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2015, punkt 9, dagsordenspunkt om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder bl.a. rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen den 29. september 2015, punkt 11, dagsordenspunkt vedrørende Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Indledende risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab 2016 (pdf)
 2. Beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende forslag til risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab (pdf)
 3. Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Niels Ulsing (F) spurgte til evaluering af modtagerpladser.