Referat - Økonomiudvalget den 29. august 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 29. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog i stedet for Mikkel Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Borgmesteren orienterede om forlig om støjpuljen. Forliget indebærer, at der afsættes 19,2 mio. kr. til en støjskærm (imellem jernbanen og motorvej) ved Allingevej.


3. 1. behandling af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-2020

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på 3,2 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag C- Tekniske korrektioner
 3. at servicedriftsudgifterne ligger 15 mio. kr. over servicerammen
 4. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 35,1 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 3,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag E – Lov- og cirkulæreprogram
 6. at Direktionens budgetkatalog behandles, jf. bilag F – Direktionens budgetkatalog.
 7. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag G – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
 8. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag B – budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag H – Takster
 10. at bemærkninger m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 15. og 16. august 2016, Bilag I - tages til efterretning
 11. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag J – Høringssvar og udtalelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Niels Ulsing (F) bad om følgende oplysninger:

Antal ansatte i Jobcenteret

Hvor stor en sagstamme har hver sagsbehandler, Jobkonsulent?

Hvilken effekt vil det give at optimere med 5 % flere sagsbehandlere/Jobkonsulenter  i forhold til ledigheden, den langsigtede økonomi og den beskæftigelsesrettede indsats?

Hvordan er effekten af ressourceforløb?

Hvilket beløb bruges der på anden aktør og hvordan er effekten?

Hvilke retningsliner er der for, hvilke tilbud der må gives /købes til borgerne og hvornår?

Sker der ændringer i løbet af budgetåret på grund af budgetoverskridelser?

Karl Erik Høholdt (V) bad om et notat om konsekvenserne af, at Hvidovre melder sig ud af Køge Bugt Strandpark, og økonomien heri?

Karl Erik Høholdt (V) bad om et notat om sammenlægning af skoledistrikterne, så der er i alt 3 skoledistrikter i forhold til ledelse, antal børn i klasserne samt vikarforbrug.

Karl Erik Høholdt (V) bad om et notat om konsekvenserne på lønsummen af den seneste organisationsændring.

Steen Ørskov Larsen (C) bad om et notat om, i hvilket omfang kommune kan lave bindende aftaler om jobforløb i virksomhederne og brugen heraf?

Sten Ørskov Larsen (C) bad om et notat om fordele og ulemper, herunder økonomien ved at ombygge/renovere Strandmarkens Fritidscenter til skole.

Mogens Leo Hansen (Ø) foreslog at der ansøges om at hæve skatten svarende til budgetunderskuddet på 35 mio.kr.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, V og C.

Forslaget bortfaldet.

Økonomiudvalgets bemærkninger oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 foreligger følgende bilagsmateriale:

A.Notat vedr. finansieringsmuligheder

B.Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 i form af budgetrapport på drift/refusion på hovedkonto 00-06.

C.Oversigt over tekniske korrektioner.

D.Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

E.Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020

F.Direktionens budgetkatalog

G.Direktionens forslag til investeringsoversigt 2017-2020

H.Forslag til basisbudgettets takster for 2017

I.Protokoller fra fagudvalgenes møder den 15. og 16. august 2016

J.Indkomne høringssvar og udtalelser

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2017, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2016. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2017 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2017 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på en gennemgang af alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune, med henblik på at bringe anlægsomfanget på niveau med den forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme for kommunerne.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgning er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af denne ansøgning forventes modtaget primo september.

Bundlinjen i budget 2017

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet, under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 160,2 mio. kr. og et finansieringsunderskud på 55,2 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2018-2020.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2017 kan opgøres til 2.573 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram og servicerammen udgør 2.588 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 15 mio. kr. over servicerammen.

Tekniske korrektioner

I bilag C er samlet forvaltningernes forslag til 1. runde af tekniske korrektioner til budget 2017, som i alt udgør 3,2 mio. kr. Der vil ved 2. behandlingen af budgettet indgå 2. runde af tekniske korrektioner, som bl.a. omfatter økonomi afledt af børnetal fastsat den 5. september i folkeskoler, regulering i forhold til den kommunale medfinansiering, samt regulering i forhold til transportsamarbejdet med Movia.

Overførselsudgifter

Af bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2017 og overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 35,6 mio. kr., som følge af forventning om forbedrede konjunkturer.

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2017 udgør 3,8 mio. kr. jf. oversigten i bilag E. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

Budgetafdækninger

Af bilag F – Direktionens budgetkatalog fremgår det materiale som Direktionen har udarbejdet til brug for de politiske drøftelser. Udgangspunktet for udarbejdelsen har været at opgøre de områder i Hvidovre Kommunes økonomi, hvor der ud fra en gennemsnitsbetragtning og i sammenligning med andre kommuner er en mulighed for et økonomisk potentiale.

Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2017 anvende i alt 16,3 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 1. og den 22. september 2016. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 163 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med nedbringelse af anlægsudgifterne i forhold til det niveau der udgør niveauet for 2017 ved vedtagelsen af budget 2016 tillagt tillægsbevillinger siden da. Det er sket gennem tidsforskydninger i planlagte projekter. Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for 160,2 mio. kr. Det er Direktionens samlede forslag til anlægsaktiviteter, der danner rammen om anlægsforslaget ved 1. behandlingen. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag G – Investeringsoversigt inklusiv bemærkninger til de enkelte forslag.

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag H.

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 15. og 16. august 2015

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 15. og 16. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger og spørgsmål fremgår af Bilag I.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag J – Høringssvar og udtalelser.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelseslovens § 37, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget den 23. august 2016:

 • Økonomiudvalget tog orienteringen om den økonomiske status til efterretning, og konstaterede, at der er en ubalance på 35 mio. kr.

 • Tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder ) kendes ikke på nuværende tidspunkt og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Budgetrapport 2017-2020 (pdf)
 3. Bilag C - Tekniske korrektioner - 1 (pdf)
 4. Bilag D - Konjunkturnotat (pdf)
 5. Bilag E - Lov- og Cirkulæreprogram (pdf)
 6. Bilag F - Direktionens katalog - drift (pdf)
 7. Bilag G - Investeringsoversigt (pdf)
 8. Bilag H - Takster (pdf)
 9. Bilag I - Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 (pdf)
 10. Bilag J - Høringssvar og Udtalelser til budget 2017 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2016 - halvårsregnskab for hele Kommunen

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2016 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de seks første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2016 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Økonomiudvalget tog økonomirapportering pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 30. juni 2016. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg den 15. og 16. august 2016, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2016

Drift:

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og på driftsområderne forventes nettomindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr. Heraf forventes der merudgifter på ca. 6,8 mio. kr. på områderne inden for servicerammen og mindreudgifter på 7,3 mio. kr. uden for servicerammen.

Fra Direktionens side er der et forstærket ledelsesmæssigt fokus på de forventede merudgifter inden for - og der vil pågå en ledelsesmæssig indsats i forhold til budgetoverholdelse set i lyset af de forventede merudgifter på driftsområderne.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter.

Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse under tabellen.

Tabel 1

I mio. kr.
(- = udgifter)

Korrigeret

budget

Forbrug pr. 30/06-16

For-

brugs-

pct.

Forventet mer-/mindre-

forbrug

"-" = mer-

forbrug

Arbejdsmarkedsudvalget

- Inden for servicerammen

-8,7

-4,0

45%

-0,4

- Uden for servicerammen

-509,2

-270,5

53%

3,9

Børne- og Undervisningsudvalget

- Inden for servicerammen

-1.085,1

-546,9

50%

-3,6

- Uden for servicerammen

-7,2

-8,2

113%

Social- og Sundhedsudvalget

- Inden for servicerammen

-741,3

-383,9

52%

-1,4

- Uden for servicerammen

-390,5

-164,3

42%

Kultur- og Fritidsudvalget

- Inden for servicerammen

-99,5

-53,2

53%

-0,5

- Uden for servicerammen

-0,1

Teknik- og Miljøudvalget

- Inden for servicerammen

-118,2

-56,1

48%

0,1

- Uden for servicerammen

-4,1

20,7

-502%

2,6

Økonomiudvalget

- Inden for servicerammen

-500,5

-238,5

48%

-1,2

- Uden for servicerammen

-53,9

-27,5

51%

0,9

Drift i alt

-3.518,5

-1.732,5

49%

0,5

- heraf inden for servicerammen

-2.553,4

-1.282,5

50%

-6,8

Anlæg

-265,8

-63,3

24%

-7,7

Renter

6,2

9,0

144%

9,1

Afdrag på lån

-49,1

-12,3

25%

0,8

Balanceforskydninger

-5,1

-214,7

4223%

Finansiering

3.672,8

1.981,1

54%

-1,2

Forøgelse af likvide aktiver

159,6

32,7

1,5

Forklaring til afvigelserne

Uddybende bemærkninger fremgår af økonomirapportering pr. 30. juni 2016 fra de enkelte fagudvalg, som er behandlet på udvalgenes møder i august.

Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ny lovgivning medfører større udgifter for kommunen til løntilskudsmodtagere ansat i kommunen. Disse udgifter bliver delvist kompenseret via bloktilskuddet.

Uden for servicerammen

 • Mindreudgifter, som hovedsageligt vedrører indførelsen af integrationsydelsen og færre dagpengeudgifter til forsikrede ledige, som tilsvarende reduceres i bloktiskuddet.

Børne- og Undervisningsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ca. 60 flere børn i i 0-5 års alderen betyder forøgede udgifter. Der er generelt et væsentligt højere børnetal end forudsat bl.a. som følge af øget tilflytning.

Social- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Lovændringer vedrørende kompetenceløft i forhold til ældremedicinske patienter, flere hospicepladser, fasttilknyttede læger på plejecentre samt akutfunktioner i sygeplejen forventes at medføre øgede udgifter på i alt 1,4 mio. kr. Samtlige midler er fuldt kompenseret via bloktilskuddet i 2016.

Kultur og Fritidsudvalget

Inden for servicerammen

 • Merforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forøget energiforbrug til affugter i Frihedens Idrætscenter.

Teknik- og Miljøudvalget

Uden for servicerammen

 • Mindreudgift på 2,6 mio. kr. som følge af en nedjustering af budgetgrundlag for renovation.

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

Den samlede merudgift udgør 1,2 mio. kr. og omfatter hovedsageligt

·Boligplacering flygtninge medfører merudgifter på 0,7 mio. kr.

·Der forventes mindre tomgangsleje end forudsat, hvilket giver et mindreforbrug på 1 mio. kr.

·HOBER, budgetteknisk besparelse for 2016 alene er ikke udmøntet, hvilket medfører end merudgift på 0,6 mio. kr.

·Færre udgifter til begravelseshjælp medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

·Der forventes som følge af lovændring forøgede udgifter til reduceret sagsbehandlingstid i Plan og Miljø på 0,7 mio. kr. Dette er fuldt kompenseret via bloktilskud i 2016.

·Den fællesoffentlige digitalisering forventes at medføre mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som ligeledes er reduceret i bloktilskuddet for 2016.

·Øget virksomhedsrettet indsats over for integrationsborgere med 0,3 mio. kr., som er kompenseret via bloktilskudi 2016.

·Mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i gebyrer som følge af SKAT’s nedlukning af opkrævningssystemet EFI.

Uden for servicerammen

 • Mindreudgifter til boligstøtte 0,9 mio. kr.

Anlæg

 • Der forventes nettomerudgifter i 2016 på knap 8 mio. kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget. Dette skal ses i sammenhæng med ændret periodisering af anlægsprojekter, hvor bl.a. allerede besluttede projekter fremrykkes og afsluttes i 2016. I det væsentligste omhandler dette færdiggørelse af renovering af Langhøjskolen, hvorfor der afholdes 8,7 mio. kr. i 2016 i stedet for i 2017.

Renter

 • Forventede merindtægter på 9,4 mio. kr. som følge af renteniveau og mindreindtægter (0,3 mio. kr.), som skyldes stop af SKAT"s inddrivelse af offentlige krav.

Afdrag på lån

 • Færre udgifter til afdrag som følge af, at der ikke blev optaget nye lån i 2015.

Finansiering

 • Nettoreduktion på 1,8 mio. kr. vedrørende regulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2016 jf. økonomiaftalen
 • Der er i 2016 givet særskilt integrationstilskud på 2 mio. kr. til øgede udgifter til flygtninge herunder boligplacering
 • Dækningsafgift af forretningsejendomme og offentlige grundværdier er reduceret med 1,3 mio. kr. Skyldes bl.a. fritagelse på Langkildevej 5 samt vurderingsmyndighedens nedsættelse af erhvervsejendommes vurdering efter klagesagsbehandling.

Serviceramme

Kommunens serviceramme udgør 2,52 mia. kr. i 2016. Det forventede forbrug på servicerammeområderne er 2,56 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på godt 40 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2016 til 2017 på 30 mio. kr. og det forventede merforbrug forventes derfor - på nuværende tidspunkt – at være ca. 10 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I forhold til det korrigerede budget til serviceområderne udgør afvigelsen ca. 0,27 pct.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2016.

Primo likviditet 2016 (- = træk på kassebeholdning)

454,7

Budgetteret kasseforbrug i 2016

-3,0

Tillægsbevillinger i 2016 – drift inkl. overførsler fra 2015

-35,8

Tillægsbevillinger i 2016 – anlæg inkl. overførsler fra 2015

-91,9

Plejeboliger på Dybenskærhave (KB 210616)

-30,4

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/06-16

1,5

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2017

Drift

30,0

Anlæg

110,4

Forventet ultimo likviditet 2016

435,4

Heraf hjemfaldspligt

199,6

Den forventede likviditet ved udgangen af 2016 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2016. Primobeholdningen er tillagt det budgetterede kasseforbrug og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2015 til 2016 samt beslutning om etablering af yderligere plejeboliger på Dybenskærhave på 30 mio. kr.

Hertil er lagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2016 på 435,4 mio. kr. fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

”Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.”

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomirapporteringer er  behandlet i de respektive fagudvalg på møder i august.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en lovpligtig vurdering af det forventede regnskab for 2016, og er forbundet med en vis usikkerhed. Eventuelle bevillingsmæssige tiltag afventer vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2016.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr. Merudgifter inden for servicerammen beløber sig til 6,8 mio. kr., og uden for servicerammen forventes mindreudgifter for 7,3 mio. kr. På anlæg forventes nettomerudgifter på 7,7 mio. kr. og på de øvrige områder (renter, balanceforskydninger og finansiering) forventes samlede mindreudgifter på 8,7 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.


5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Ingen bemærkninger.


6. Rekruttering af Handicap- og Psykiatrichef

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.