Referat - Økonomiudvalget den 15. august 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 15. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Borgmesteren orienterede om:

-Tilmelding af et kommunalbestyrelsesmedlem til konference om Landsudligning den 30. august 2016 (Mogens Leo Hansen (Ø) deltager).

-Afholdelse af Flagdag den 5. september 2016.

-Aflysning af økonomiudvalgsmøde den 5. september 2016.

-Salg af kolonihaver i Præstemosen.

-Gungevej.

-Udbud af Parallelvejgrunden.

-Strandmarkens Fritidscenter.


3. Budget 2017-2020 - Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen.

Mogens Leo Hansen (Ø) bad om en belysning af, hvad de vedtagne skattenedsættelser betyder provenumæssigt i 2017.

Mogens Leo Hansen (Ø) foreslog, at der ansøges om at sætte skatterne op.

Niels Ulsing (F) bad om en belysning af, hvor meget skatteprocenterne (både personskat og grundskyld) skal sættes op for at få en indtægt på 20, 30 eller 40 mio. kr.

Niels Ulsing (F) bad om en belysning af de økonomiske konsekvenser for at sænke de gældende klassekvotienter i 0. klasse til 24, 25 eller 26 elever i hver klasse.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede Direktionens katalog for eget område.

Gruppe A og O ønsker, at der udarbejdes forslag til en 5 mio. kr. reduktion på administrationen.

Gruppe A og O ønsker i den videre budgetbehandling forslag til, hvordan den fremtidige personalekantinedrift kan løses.

Gruppe A og O ønsker ud fra et sundhedsperspektiv, at forslaget fra MED udvalget om rygeforbud undersøges og beskrives nærmere til budgetbehandlingen.

Ad 3.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf)
 2. Afdækkende analyser til Udvalg (pdf)
 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf)
 4. Takster til udvalg 2017 (pdf)

4. Taxinævnet i Region Hovedstaden, regnskab for 2015 og budget for 2016.

Beslutningstema

Taxinævnet i Region Hovedstaden har fremsendt regnskab for 2015, samt budget for 2017 til orientering i medlemskommunerne.

Udvalget bedes tage disse orienteringer til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at regnskab 2015 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning
 2. at budget 2017 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget tog regnskab 2015 for Taxinævnet i Region Hovedstaden  til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget tog budget 2017 for Taxinævnet i Region Hovedstaden til efterretning.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden har med brev af 11. juli 2016 fremsendt regnskab for 2015 og budget for 2017.

Taxinævnet har på møde den 14. april 2016 godkendt regnskabet for 2015, og budgettet for 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til godkendte vedtægter for den fælleskommunale myndighed ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”.

Økonomiske konsekvenser

Regnskab 2015 udviser et overskud på 557.423 kr. Overskuddet indgår som en del af driften for 2016, da øgede udgifter i forbindelse med diverse retssager, nyt IT-system og hjemmeside, samt digital førerkortprøve vil belaste indeværende års drift. Budgettet for 2016 er endnu ikke korrigeret i henhold til dette.

Hvidovre Kommune har i 2015 og 2016 bidraget med henholdsvis 72.556 kr. og 73.893 kr.

I budget 2017 forventes den samlede nettoudgift for taxinævnet og det tilknyttede sekretariat at udgøre 2.438.000 kr. Nettoudgiften fordeles mellem de 28 kommuner efter befolkningstal.

Hvidovre Kommunes andel for 2017 er beregnet til 74.529 kr. I basisbudgettet for 2017 er der afsat 77.490 kr.

Bilag

 1. Brev af 11. juni 2016, fra Taxinævnet i Hovedstaden (pdf)
 2. Regnskab 2015 og budget 2017 for Taxinævnet i Hovedstaden (pdf)
 3. Fordeling af nettobudget 2017 på medlemskommunerne (pdf)

5. Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende Bygningsforbedringsudvalgets regnskab for de forbrugte midler til bygningsforbedring mv. i 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Bygningsforbedringsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalgets årsberetning og regnskab for 2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 14-06-2016

Godkendt.

Bilaget undergår redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har nedsat et bygningsforbedringsudvalg til at varetage Kommunalbestyrelsens opgaver om tilskud til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, jævnfør kapitel 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Der kan ydes støtte i form af kontante tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, nedrivning af ejer- og andelsboliger når nedrivningen er begrundet i bygningens fysiske tilstand, etablering af bad og til afhjælpning af kondemnable forhold. Støtten skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele – støtte til nedrivning er naturligvis undtaget fra dette krav.

Til bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet højst udgøre tre fjerdedele af de støtteberettige udgifter.

Kommunen afholder udgifterne til tilskuddene, idet staten dog refunderer 50 procent af kommunens udgifter. Den enkelte kommune får en vejledende udgiftsramme, som ikke må overskrides. Den vejledende udgiftsramme for Hvidovre var i 2015 på kr. 400.000.

Udvalget har i 2015 meddelt tilsagn om støtte til ét nyt projekt. Støttebeløbet i dette projekt var på kr. 50.000

Retsgrundlag

Kommunen skal hvert år aflægge regnskab for de forbrugte midler til bygningsforbedring mv. Det sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 168 af 4. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Revision af kommunernes regnskaber på bygningsforbedringsområdet udføres af vedkommende kommunes revision. Efter bekendtgørelsens § 17 afgiver revisionen hvert år, senest samtidig med afgivelsen af beretning om revision af kommunens øvrige regnskaber, beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.

Senest samtidig med at revisionsberetninger mv. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyndighed, sender kommunalbestyrelsen den i §17 nævnte beretning og svar på revisionsbemærkninger i 1 eksemplar til Socialministeriet. Samtidig skal der sendes 1 eksemplar af besvarelsen til revisionen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2016 besluttet ikke at overføre uforbrugte midler til bygningsforbedring, kr. 450.000, fra Budget 2015 til 2016.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er til Projekt nr. 0096, ramme 2010-2013 afsat rådighedsbeløb til udgifter 360.000 kr. og til indtægter 140.000 kr. Hertil er givet anlægsbevilling til udgifter 1.500.000 kr. og indtægter 750.000 kr.

Ramme

2010-2013

Forbrug tidl. år

Forbrug 2015

Forbrug i alt

Anlægsbevilling

Udgifter

636.977

25.000

661.977

1.500.000

Indtægter

-361.439

0

-361.439

-750.000

Netto

275.538

25.000

300.538

750.000

Forbruget i 2015 vedrører tilskud til Kløverprisvej 26, hvor der er givet tilsagn i efteråret 2014.

Uforbrugt rådighedsbeløb er overført til 2016 med udgifter 250.000 kr. og med indtægter 100.000 kr. Disse beløb går til allerede meddelte tilsagn om støtte.

Herudover er der i budget 2015 til Projekt nr. 0228, ramme 2014-2017  afsat rådighedsbeløb til udgifter 500.000 kr. og til indtægter 250.000 kr. Hertil er der i 2015 givet anlægsbevilling til udgifter 500.000 kr. og indtægter 250.000 kr. Der har ikke været forbrug på dette projekt. Uforbrugt rådighedsbeløb er ikke overført til 2016.

Udvalget har meddelt tilsagn om støtte til ét nyt projekt med et samlet støttebeløb på kr. 50.000. Byggearbejderne på dette projekt er aktuelt ikke afsluttede, hvorfor støtten endnu ikke er udbetalt. Der er derfor heller ikke hjemtaget den statslige refusion til det støttede projekt.

Bilag

 1. Årsberetning og regnskab 2015, revideret udgave af 15. juni 2016 (pdf)

6. Afsluttende beretning for Hvidovre Kommunes regnskab 2015

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal kommunens regnskab endeligt godkendes. Herudover skal der træffes beslutning om revisionens bemærkninger til Regnskab 2015.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2015 godkendes.
 2. at revisionens bemærkning om korrektion af pensionsforpligtelsen tages til efterretning, idet der primosaldoreguleres i 2016 med 33.327.940 kr.
 3. at der i relation til revisionens bemærkning om periodisering af købesummen på 13,3 mio. kr. af den tidligere brandstation på Avedøre Havnevej ikke foretages ændring i regnskab 2015, men at der tilrettelægges optimerede kontroller mod posteringer omkring årsskifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. april 2016 kommunens regnskab for 2015 til revisionsmæssig gennemgang.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 13. juni 2016 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2015, og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 14.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2016, og vedlægges desuden som bilag.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen endelig godkende kommunens årsregnskab for 2015.

Forvaltningen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen:

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.4, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens bemærkninger

Det fremgår af afsnit 1.5.2, at revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

”Hensatte forpligtelser

Hvidovre Kommune har fra og med år 2015 valgt at få lavet en aktuarberegning af pensionsforpligtelser hos Sampension.

Aktuarberegningen viser en nettoforpligtelse på 1.115.357.706 kr. ved en pensionsalder på 62 år, som er den pensionsalder som Social- og Indenrigsministeriets regnskabsregler foreskriver skal anvendes.

Administrationen har dog i regnskabet indregnet nettoforpligtelsen på 1.082.029.766 kr. svarende til en pensionsalder på 65 år. Forholdet medfører, at kommunen har hensat 33.327.940 kr. for lidt.

Forholdet har hverken drifts- eller likviditetsmæssig betydning i 2015.

Konklusion

Vi skal anbefale at forholdet rettes, eventuelt som primosaldokorrektion i regnskab 2016, samt at fremtidige årlige reguleringer af forpligtigelsen sker efter Social-og Indenrigsministeriets regler.

Periodisering

Hvidovre Kommune har købt den tidligere brandstation på Avedøre Havnevej. Købesummen på 13,3 mio. kr. er betalt ultimo 2015, men ejendommen er først overtaget den 1. januar 2016.

Vi har konstateret, at købesummen er registreret i driftsregnskabet i 2015 som en anlægsudgift i stedet for retteligt at være bogført som mellemregning mellem regnskabsårene og derved som tilgodehavende i balancen ultimo 2015.

Konklusion

Vi skal anbefale, at forholdet rettes samt at der i forbindelse med kommende regnskabsaflæggelser, tilrettelægges bedre kontroller målrettet mod posteringer omkring årsskifter.”

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2015, beregnet en gennemsnitlig kassebeholdning på 668,9 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2014, hvor den beregnede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 447,0 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2015. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2016.

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Vi har dog noteret os, at der budgetteres med kassetræk i størrelsesordenen 23,5 - 70,1 mio. årligt, i budgetoverslagsårene 2017 - 2019.”

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og omskiftelig.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 7.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Vi har konstateret enkelte fejl og mangler i refusionsopgørelsen vedrørende Sociale Ydelser. På de områder, hvor vi har konstateret fejl, har vi påset, at alle fejl efterfølgende er rettet, og at statsrefusionen er hjemtaget korrekt.”

Økonomi og Stabes bemærkninger til revisionsberetningen

Økonomi og Stabe anbefaler at revisionens bemærkninger besvares med følgende:

Hensatte forpligtigelser

Differencen på de 33.327.940 kr. rettes som primosaldokorrektion.

Forholdet tages til efterretning.

Periodisering

Forholdet rettes ikke i Regnskab 2015. Iflg. aftale med BDO tilrettelægges optimerede kontroller målrettet mod posteringer omkring årsskifter.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov om kommuners styrelse § 36-42. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Styrelseslovens § 45c, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der foretages korrektion af primosaldo af pensionsforpligtelsen, som opskrives med 33,3 mio. kr., hvorved kommunens egenkapital nedreguleres med samme beløb.

Forholdet har hverken drifts- eller likviditetsmæssig betydning i 2015.

Bilag

 1. Afsluttende beretning Hvidovre Kommune (pdf)

7. Likviditet 2. kvartal 2016

Beslutningstema

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit efter disse bestemmelser må ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 688,3 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning i perioden var per 1. januar 2016 454,3 mio. kr. mens kassebeholdningen den 30. juni 2016 udgjorde 415,3 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2016 til 30. juni 2016.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2015, med typiske toppunkter i 1. halvdel af januar og juli samt jævnt faldende likviditet imellem disse to tidspunkter. Udviklingen i 2016 ligger på et lavere niveau.

På opgørelsestidspunktet er ca. 664 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 30. juni 2016 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 2. kvartal 2016 har været positivt med et samlet afkast på 1,55 %. Det svarer til ca. 9,9 mio. kr. (inklusiv urealiseret gevinst på 6,7 mio.kr.) En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 30. juni 2016.

Aktivside

Ultimo juni 2016

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
juni 2016

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Forvaltere 1

1,59

344

9,30

80,33

10,27

0,00

0,09

Forvaltere 2

2,39

61

13,59

79,09

6,59

0,73

Forvaltere 3

2,44

62

5,87

89,95

4,18

Hjemfald-hos DC

0,95

200

7,41

81,45

10,99

0,15

668

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

1,55

Porteføljekommentarer[1]

Den generelt positive stemning på de finansielle markeder i 2. kvartal,  bød på pæne afkast især i april og juni. Juni blev anderledes turbulent, idet den britiske afstemning om EU kom til at sætte et altoverskyggende aftryk på afkastudviklingen. Forud for afstemningen, der fandt sted den 23. juni, bølgede især aktiemarkederne op og ned i takt med meningsmålingerne. De finansielle markeder havde inddiskonteret et JA, og derfor var det en kæmpe overraskelse, at det blev et NEJ. GBP svækkedes yderligere, mens den amerikanske dollar (USD) og den japanske yen (JPY) blev styrket. Kombinationen af usikkerhed afledt af afstemningen, fik herudover den effekt, at den amerikanske centralbank (Fed) kom med mere afdæmpede meldinger om kommende renteforhøjelser end tidligere.

Ultimo juni rettede aktiemarkedet sig imidlertid en del, som følge af forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser og udskydelse af amerikanske renteforhøjelser, og 2. kvartal endte med et samlet positivt afkast

Økonomiske og finansielle nyheder - aktuelt[2]

Ingen lempelse fra den europæiske centralbanks (ECB) rente der fortsat er -0,40 %. ECB gentog at de ledende renter vil blive fastholdt på de nuværende lave niveauer eller lavere, længe ud over perioden med opkøb af obligationer, som pågår med 80 mia. EUR pr. måned frem til marts næste år. Der er møde igen den 8. september, og her ventes ECB’s økonomer at komme med nye forventninger til den økonomiske vækst i Eurozonen efter Brexit. Med afsæt i forventningen om en svagere økonomisk udvikling i Europa efter Brexit, vurderer markedet, at ECB vil kunne iværksætte yderligere tiltage for at sætte skub i udviklingen. ECB understregede i tilknytning hertil, at de har viljen og midlerne til at håndtere eventuelle negative effekter af Brexit

Valutakurser:

EUR

CHF

USD

Valutakurs mod DKK

743,90

686,90

676,59

 • DKK stabil mod EUR de seneste uger. Der er ikke meget der tyder på, at Nationalbanken har solgt DKK for at svække kronen i løbet af juli måned.
 • USD lidt stærkere mod DKK efter Fed har talt om muligheden for en renteforhøjelse på 0,25 % sidst på året.
 • CHF er stærk mod DKK og EUR. Den primære årsag er markedets søgning mod sikre aktiver.

Pengemarkedsrenter:

Periode

Valuta

Rente p.a.

Cibor

3 m

DKK

-0,18 %

Euribor

3 m

EUR

-0,30 %

Indskudsbevisrente[3]

-0,65 %

De korte pengemarkedsrenter i DKK er stabiliseret de seneste uger. Nationalbankens ventes at sænke renten, såfremt presset for en styrket DKK øges.

[1] Nordea Investment Management rapportering 30. juni 2016

[2] Kommunekredit Information uge 30 – 25. juli 2016

[3] Nationalbanken.dk

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Bilag

 1. Bilag 1 - Likviditet 2. kvartal 2016 (pdf)

8. Ansøgning om låneoptagelse og godkendelse af huslejestigning, Hvidovrebo afd. 7

Beslutningstema

Der skal tages stilling til dels optagelse af realkreditlån, dels huslejestigning som følge af låneoptagelsen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 19,2 mio. kr.
 2. at godkende huslejestigning på 10,9 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte optagelse af realkreditlån på 19,2 mio. kr. i afd. 7, Hvidovrebo.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte en huslejestigning på 10,9 % i afd. 7, Hvidovrebo.

Sagsfremstilling

Hvidovrebo har den 9. juni 2016 ansøgt om godkendelse af optagelse af realkreditlån på 19,2 mio. kr. til udskiftning af tag i afd. 7. beliggende Kærstykkevej/Tavlekærsvej.

Tagudskiftningen blev besluttet på afdelingsmøde den 17. marts 2016 og på organisationsbestyrelsesmøde 18. april 2016.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse, almenboligloven § 29 (lbkg. 1278 af 18/11/2015.

Godkendelse af lejeforhøjelse, almenlejelovens § 10 (lbkg. nr. 961 af 11/08/2010).

Økonomiske konsekvenser

Den årlige husleje stiger til 780 kr./kvm., Hvilket er en stigning på 10,9 %.

Bilag

 1. HvidovreBo afdeling 7 - 2016-06-09 Ansøgning om låneoptagelse Hvidovre Kommune (pdf)
 2. HvidovreBo afdeling 7 - Anlægsbudget udskiftning af tag HB 7 - budget 3.2 (pdf)
 3. HvidovreBo afdeling 7 - 2016-03-17 Referat ekstraordinært afdelingsmøde (pdf)
 4. HvidovreBo afdeling 7 - 2016-04-18 referat 35_ORG.BEST_HVIDOVREBO2 (pdf)

9. Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2016 tilbagesendt Indkøbspolitikken til Økonomiudvalget. På den baggrund har forvaltningen besvaret de spørgsmål, der blev stillet under behandlingen i Kommunalbestyrelsen, samt beskrevet forslag til nye formuleringer i Indkøbspolitikken. Disse fremgår af bilaget omhandlende besvarelse af de stillede spørgsmål. Ved tiltrædelse vil ændringerne bliver indarbejdet i Indkøbspolitikken.

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ny Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Borgmesteren foreslog, at de udarbejdede svar fra forvaltningen (fra bilaget) indarbejdes i indkøbspolitikken.

Godkendt.

Punktet udsættes til ØU den 12. september 2016.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalg, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at

 1. Godkende forslaget til ny indkøbspolitik for Hvidovre Kommune 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

Borgmesteren stillede forslag om, at indkøbspolitikken sendes tilbage til udvalget, så der kan arbejdes med de forslag, der er stillet under debatten.

Godkendt. Forslaget sendes tilbage til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, C og F.

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i den gennemførte styringsdialog på Økonomiudvalgets område er der for indkøbsområdet i Hvidovre Kommune opstillet mål om, at der i 2016 udarbejdes en ny indkøbspolitik. Udkast til denne politik fremlægges til drøftelse og beslutning.

I Hvidovre Kommune udgør indkøb af varer, tjenesteydelser samt håndværkeropgaver anslået ca. 750 mio. kr. om året. Disse udgifter har således stor betydning for kommunens samlede økonomi og dermed i sidste ende den service, kommunen kan yde borgerne.

Udarbejdelsen af en ny indkøbspolitik udstikker rammerne for indkøb for såvel vare- og tjenesteydelser, som IT og anlæg.

Indkøbspolitikken fastlægger bl.a. de overordnede rammer for indkøb for så vidt angår

-Hensyn ved Indkøb

-Beslutningskompetence

-Organisering og ansvar

-Brugerinddragelse og samarbejde

-Bæredygtighed og Miljø- og klimahensyn

-Sociale - og arbejdsmarkedsklausuler

-Innovation      

Det er et en forventning at anvendelse af aftaler indgået indenfor rammerne af indkøbspolitikken anvendes. Graden af anvendelse af indgåede aftaler kaldes i daglig tale for compliance. I Hvidovre Kommune vurderes det at der generelt er tale om en høj grad af compliance, men med en vis varians mellem de enkelte aftaler. Af samme årsag er der i styringsdialogen med Økonomiudvalget opstillet mål om at der i 2016 og 2017 arbejdes med konkrete indsatser der kan sikre en stigende anvendelse af de indgåede aftaler. En vej hertil er indkøb af et egentlig E-handelssystem.             

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. september 2013, punkt 3 at et medlemsforslag fra gruppe A og F om at indarbejde sociale klausuler på både anlæg og drift/service, samt løbende indarbejdelse de miljømål, der fastlægges i regi af partnerskab for offentlige grønne indkøb skulle oversendes til Økonomiudvalget og indgå i en revision af Hvidovre Kommunes Indkøbspolitik.

Økonomiudvalget har på mødet den 1. februar 2016 pkt. 8, godkendt de politiske pejlemærker og mål for perioden 2016-2017 for Indkøbsområdet, hvilket bl.a. omfatter en revision af Hvidovre Kommune Indkøbspolitik i 2016.

Bilag

 1. Forslag til indkøbspolitik, 1. juni 2016 (pdf)
 2. Svar på spørgsmål vedr. indkøbspolitik - KB den 21. juni 2016 (pdf)

10. Avedøre Holme - vision 2035

Beslutningstema

Visionen for Avedøre Holme er et scenarie for Avedøre Holme år 2035. Udgangspunktet er Avedøre Holmes status som et nøglepositions erhvervsområde med den unikke beliggenhed centralt i Greater Copenhagen omgivet af en region af kvalificeret arbejdskraft.

Visionen beskriver et erhvervsområde, som er tilpasset virksomhedernes behov for udvikling og med forbedret fysisk adgang til området via både kollektiv transport og vejtrafik.

Visionen for Avedøre Holme skal være en ledetråd for udviklingen i området og skal som sådan også bruges i samarbejdet med eksterne parter herunder myndighederne til at få ændret de gældende planrammer.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Avedøre Holme vision 2035

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Udsættes.

Sagsfremstilling

Baggrund for visionen

Den gældende Lokalplan 507 for industrikvarteret Avedøre Holme er fra 1997. Lokalplanen for Avedøre Holme er ikke længere tidssvarende til moderne virksomheders udviklingsbehov, og flere virksomheder har på grund af de lokalplanmæssige rammer problemer, bl.a. med at kunne udvide produktionen, med at samle afdelinger og med at bygge i højden og dermed udnytte grundene bedre.

Behov for ny lokalplan, men uden statslige restriktioner

Der er derfor behov for, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan. Men hvis den gældende lokalplan ændres, træder en statslig reservation i kraft, som betyder, at lokalplanens område skal forbeholdes virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB), en reservation de statslige planmyndigheder har indføjet i et landsplandirektiv, senest i Fingerplan 2013. Hvidovre Kommune har gennem mange år forsøgt at få de statslige planmyndigheder til at ophæve eller begrænse reservationen af Avedøre Holme til VSB, fordi reservationen er en hindring for udvikling af området. En ny lokalplan vil med restriktionerne kun tillade nuværende lovlig godkendt anvendelse af den enkelte grund eller grunden skal overgå til en VSB-virksomhed. Det betyder, at lokaler, der i dag fx anvendes til at producere fødevarer ikke efterfølgende vil kunne benyttes til fx handel med industrimaskiner. Der vil aldrig blive behov for en så stor (ca. 325 ha) reservation til VSB virksomheder. I øjeblikket er der 7 virksomheder med særlige beliggenhedskrav på Avedøre Holme. Og de seneste 10 år er der kun kommet 1 ny VSB- virksomhed til Avedøre Holme. Det betyder, at området vil få bygninger og lokaler, der står ledige hen, fordi der ikke er VSB-virksomheder til at flytte ind og at der ikke lige findes tilsvarende virksomhed som den fraflyttende, som vil købe eller leje sig ind.

Visionen

- bliver der et fælles sigte for at udvikle Avedøre Holme som hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder, der til fulde udnytter de potentialer den bynære beliggenhed giver

-vil blive brugt til det videre arbejde med Erhvervsstyrelsen om at få ophævet de skrappe restriktioner, sådan at det bliver muligt at ændre den gældende lokalplan så den bedre kommer til at matche virksomhedernes behov.

-vil blive brugt i det videre samarbejde med bl.a. DI med konkretisering af indsatsen samt i Greater Copenhagen samarbejdet.

Det videre forløb

Det har været vigtigt i arbejdet med visionen, at sikre at de eksisterende virksomheder fortsat kan blive i området.

Der er aftalt en proces, hvor Hvidovre Kommune indgår i dialog med Erhvervsstyrelsen  i forbindelse med revision af Fingerplanen. Her drøftes mulighederne for at udforme en ny lokalplan for Avedøre Holme, som passer til virksomhedernes behov.

Der er lagt op til at visionen gennemføres i etaper frem imod 2035. Forslag til indsatser vil blive indstillet til de relevante fagudvalg efterhånden som processen skrider frem.

Den erhvervspolitiske indsats i området vil årligt blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med den erhvervspolitiske handleplan.

Politiske beslutninger og aftaler

Avedøre Holme er et af 3 indsatsområder i erhvervspolitik 2015-2018.

Økonomiudvalget behandlede udkast til vision 2035 23. maj 2016, med henblik på at anbefale det foreliggende udkast til kommentering hos DI.

Miljømæssige konsekvenser

I visionen er der lagt særlig vægt på muligheden for at arbejde med industrisymbioser, energi og miljø. Det vil medvirke til at fremme energibesparelser, og øge miljøbevidstheden.  

Bilag

 1. Vision Avedøre Holme 2035 -til godkendelse (pdf)
 2. Vision Avedøre Holme 2035 - bilag om processen (pdf)

11. Aftale vedrørende I/S Amager Ressourcecenter

Beslutningstema

På baggrund af et analysearbejde og efterfølgende forhandlinger forelægges en aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Et løsningsforslag viser, at der ved de foreslåede ændringer af den gældende politiske aftale fra 2012 kan opnås positiv nutidsværdi og likviditet samtidig med, at klima og miljø styrkes. Aftalen er en ændring af den oprindelige politiske aftale, der kræver enighed mellem alle 5 interessentkommuner.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at godkende aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunalbestyrelse besluttede den 29. september 2015, at Hvidovre Kommune indgår i samarbejde med I/S Amager Ressourcecenters øvrige ejerkommuner om en nærmere analyse af scenarier for Amager Ressourcecenters fremtid. Kommunalbestyrelsen bemyndigede i den forbindelse kommunaldirektøren til – i samarbejde med kommunaldirektørerne fra de øvrige ejerkommuner – at udfærdige forslag til den videre proces samt forslag til løsningsmodeller. Dette analysearbejde er nu afsluttet med et forslag til aftale vedrørende Amager Ressourcecenter.

Baggrunden for aftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter er en redegørelse om I/S Amager Ressourcecenters økonomiske udfordringer fra den 4. juni 2015. Redegørelsen viste en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet vedrørende etableringen af nyt forbrændings­anlæg, hvilket skyldes faldende affaldsmængder og elpriser m.v.

Én af de gennemførte analyser er en advokatundersøgelse. Undersøgelsen forholder sig dels til ansvaret for, hvorfor den oprindelige business case for anlægget ikke er blevet realiseret som forudsat, dels til ansvaret fremadrettet, hvis der ikke handles ud fra de foreliggende oplysninger. Analysen konkluderer, at der ikke kan gøres ansvar gældende i forhold til, at den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat. Vedrørende det fremadrettede ansvar påhviler der ejerne, herunder de enkelte kommunalbestyrelses­medlemmer, en forpligtelse til at skabe grundlag for, at selskabet kan genoprette økonomien.

Ligeledes er der gennemført en analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og ARC. Analysen har påvist synergigevinster ved etablering af servicefællesskab mellem de tre selskaber. Der er desuden påvist synergier ved en fusion mellem CTR og ARC.

Analyserne vedrørende ændringer af den politiske aftale viser, at der i henhold til livscyklusbetragtninger opnås en positiv effekt for klimaet ved import af affald. Det skyldes, at forbrænding med effektiv udnyttelse af el og varme erstatter deponering. Desuden kan forbrænding af importeret affald tilrettelægges, så det ved forbrænding i vinterperioden fortrænger fossile brændsler i hovedstadens varmesystem.

På baggrund af analyserne er der udført supplerende beregninger med henblik på at påvise en tilstrækkelig robust økonomi. Beregningerne viser, at der kan opnås en positiv nutidsværdi og likviditet ved at gennemføre en række ændringer i forhold til den gældende aftale fra august 2012.

Efter forhandlinger i en politisk styregruppe på tværs af de 5 ejerkommuner bag ARC blev der den 13. juni 2016 opnået enighed om, at en aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning forelægges til behandling i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen i august. Aftalen er et tillæg til den nuværende aftale fra 31. august 2012.

Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

 1. Tilladelse til CO2-fortrængende import af affald og biomasse
 2. Plan for genanvendelse og CO2-reduktion
 3. Strukturel tilpasning
 4. Omlægning af lån og krav til effektiviseringer
 5. Selskabets implementering af aftalen.

I henhold til aftalen får ARC mulighed for at importere affald til forbrænding, hvis det fortrænger mere CO2-belastende brændsler i hovedstadens varmesystem. Mens den nuværende aftale begrænser afbrænding på ARC til ca. 400.000 ton pr. år, får selskabet med den nye aftale som udgangspunkt mulighed for at brænde op til 440.000 ton affald om året svarende til anlæggets nuværende forbrændingstilladelse. Aftalen forholder sig til de nuværende rammebetingelser, men ved ændringer heraf eller ved faldende mængder fra oplandet er ejerkommunerne indstillet på at genforhandle aftalen. Desuden gives mulighed for afbrænding af biomasse.

Som et væsentligt element i aftalen skal der udarbejdes en plan for øget genanvendelse og CO2-reduktion. Planen omfatter etablering af anlæg og skal forelægges, så der kan træffes beslutning om planen i både kommuner og ARC senest den 1. marts 2018 med henblik på ibrugtagning af anlæg i 2020. Planen skal endvidere indeholde finansieringsforslag og vurdering af rentabilitet.

Idet analyserne har påvist synergigevinster ved strukturel tilpasning, skal der i henhold til aftalen gennem­føres en strukturel tilpasning og hjemtages effektiviseringsgevinster. Under forudsætning af aftalens godkendelse undersøges forskellige muligheder i samarbejde med de berørte selskaber og øvrige ejere med henblik på beslutning senest den 1. marts 2017.

Dernæst rummer aftalen bestemmelser over for ARC vedrørende omlægning af lån og krav til effektivise­ringer.

Endelig er interessenterne forpligtet til at gøre status på aftalen senest den 1. juli 2018 i forhold til økonomi, CO2-målsætninger m.m. Ligeledes er interessenterne forpligtiget til at genforhandle aftalen, hvis der sker væsentlige ændringer i det lovgivningsmæssige grundlag, eller hvis der i øvrigt opstår behov herfor for eksempel ved en uventet udvikling i selskabets økonomi.

Under forudsætning af aftalens godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser, træder den i kraft den 1. oktober 2016.

Med en godkendelse af den politiske aftale forpligter interessenterne sig gennem interessenternes kommunalbestyrelser og ved instruktion af respektive bestyrelsesmedlemmer i selskabet til at gennemføre de nærmere angivne beslutninger, jf. ovenfor og jf. bilag.

Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning, som giver selskabet mulighed for at rette op på økonomien samtidig med, at klima og miljø styrkes.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens § 60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7 % af ARC (nøgle: befolkningstal 1. januar2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Sag vedr. analyse af scenarier for Amager Ressourcecenters fremtid blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2015. I den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune indgår i samarbejde med Amager Ressourcecenters øvrige ejerkommuner om en nærmere analyse af scenarier for Amager Ressourcecenters fremtid, samt at kommunaldirektøren bemyndiges til i samarbejde med kommunaldirektørerne fra de øvrige ejerkommuner at udfærdige forslag til den videre proces samt forslag til løsningsmodeller.

Sag vedr. ejeraftale blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2012 (aftale af 31. august 2012 mellem ejerkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse med beskrivelse af en række vilkår som forudsætning for en kommunal lånegaranti til en nyt forbrændingsanlæg).

Sag vedr. godkendelse af låneoptag til nyt affaldsforbrændingsanlæg blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. september 2011.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vedrører ARCs økonomi og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen. Interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser og herunder eventuelle gæld. Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning som giver selskabet mulighed for at rette op på økonomien.

Miljømæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning, som styrker klima og miljø.


12. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016

Ingen bemærkninger.


13. Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme

Lukket sag