Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 9. maj 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 9. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutningstema

Kl. 17.00 kommer Finn Larsen, KAB med oplæg om Bolignøglen.

Kl. 18.00 kommer Ulf Kjellerup, Cowi med oplæg om udviklingsmuligheder på Avedøre Holme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Oplæg afholdt.

Borgmesteren orienterede om Letbanen og HovedMeds forslag om at rykke det fælles budgetmøde til den 21. juni 2016.


3. Bolignøglen, udlejning efter særlige regler - Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fravigelse af de almindeligt gældende regler for udlejning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. om det skal godkendes, at Boligselskabet Friheden tilsluttes KAB’s venteliste ”Bolignøglen” – model B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Kopi af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2016 punkt 12 omdelt.

For: Gruppe V og F.

Imod: Gruppe A, O og Ø.

Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Udsættes til møde i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Friheden v/administrator KAB har i udkast til ny aftale om anvisning af boligselskabets boliger forudsat godkendelse af boligselskabets tilslutning til fællesventelisten, kaldet ”Bolignøglen”. Den nye aftale er gældende indtil 31. maj 2020, hvor genforhandling skal finde sted.

Bolignøglen består af to elementer:

1.En fællesventeliste

2.En fravigelse af beboerfortrinsretten

Boligselskabet Friheden er tilsluttet bolignøglens 1. element, som ikke forudsætter kommunal godkendelse. Fællesventelisten giver beboerne mulighed for at søge bolig på tværs af de boligorganisationer administreret af KAB, som er tilsluttet ventelisten.

Det er således alene bolignøglens element om fravigelse af beboerfortrinsretten, som omtales i det følgende.

Bolignøglen giver muligheder for tre fravigelser af den almindelige beboerfortrinsret – model A, B og C. Frihedens Boligselskab har ønsket tilslutning til model B:

Model A ændrer ikke ved beboerfortrinsretten, som den er fastlagt i udlejningsbekendtgørelsen. Denne model er alene tilslutning til fællesventelisten.

Model B: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 25 % går til den eksterne venteliste, mens 75 % går til interne ansøgere i boligselskabet. Såfremt de 75 % ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

Model C: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 50 % går til den eksterne venteliste, mens 50 % går til interne ansøgere i boligorganisationen. Såfremt boligerne ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

KAB har anført følgende, som baggrunden for etablering af bolignøglen:

”Formålet med bolignøglen er todelt:

·at etablere slagkraftig fællesventeliste til en konkurrencedygtig pris, der sikrer gode ventelister til familieboliger i alle boligorganisationer administreret af KAB samt at etablere en nem og overskuelig måde for den enkelte boligsøgende at søge en bolig i Hovedstadsområdet, såvel fra oprykningsventelisten (intern venteliste) og fra den almindelige venteliste.

·en modernisering af udlejningsmodellen for boligsøgende til familieboliger på den almindelige venteliste gennem beslutning om udlejning efter modellerne A, B eller C for den enkelte afdeling i de enkelte boligorganisationer.”

Såfremt tilslutning til bolignøglen godkendes, sker udlejning i øvrigt efter de fleksible kriterier, som behandlet under et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 6.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 60 (Lbkg. 1278 af 18/11/15).

Udlejningsbekendtgørelsen (Bkg. 1303 af 15/12/2009).

Politiske beslutninger og aftaler

Spørgsmålet om Boligselskabet Friheden’s tilslutning til bolignøglen blev også behandlet i 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2013 ikke at godkende tilslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Fakta vedr. Bolignøglen (pdf)
 2. Anvisningsaftale Friheden l + Vl, 150416 (pdf)
 3. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 16.03.2016 punkt 12 (pdf)

4. Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny aftale om anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende aftalen om kommunal anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden, afdelingerne l og Vl.
 2. at godkende aftalen om kommunal anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden, afdeling Langhusene
 3. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af boliger
 4. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af tilgængelighedsboliger
 5. at godkende ommærkning af 28 familieboliger til ungdomsboliger, som anvises af Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Helle Adelborg (A), Gruppe O, V, F og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

Anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Helle Adelborg (A), Gruppe O, V, F og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Udsættes til møde i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes gældende aftale med Boligselskabet Friheden om kommunal anvisning samt boligselskabets anvendelse af fleksible kriterier for udlejning skal fornys.

Der har været forhandlinger med Boligselskabet Friheden, senest den 11. april 2016, hvor der var enighed om, at ændre den hidtil gældende aftale, således at kommunen får anvisningsret til i alt 30 % af de ledige boliger. Udkast til ny anvisningsaftale er vedlagt som bilag.

Hidtil har kommunen haft anvisningsret til 25 % af de ledige boliger samt yderligere anvisningsret til 63 specifikke boliger. Boligselskabet Friheden har ikke ønsket at fortsætte aftalen, da der var forholdsmæssigt mange stueetageboliger blandt disse 63 boliger. Ved den aftalte ændring skønnes det, at et større antal stueetageboliger bliver til rådighed for intern flytning i afdelingen.

Det skal bemærkes, at kommunal anvisningsret, ud over 25 %, beror på aftale med boligselskabet.

Den nye aftale er gældende indtil 31. maj 2020, hvor genforhandling skal finde sted.

I anvisningsaftalen er det anført, at Boligselskabet Friheden udlejer de resterende 70 % af de ledige boliger, således at 60 % udlejes efter fleksible kriterier og de resterende 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler. Kriterierne er gældende for afdelingerne Friheden l og Friheden Vl.

Fleksible kriterier anvendes for at give ressourcestærke boligsøgende fortrinsret ved udlejning af ledige boliger. De fleksible kriterier giver fortrinsret til følgende:

-I arbejde

-Skilsmisseramte i Kommunen

-I uddannelse

-Senior bolig

Efter ønske fra Boligselskabet Friheden er det aftalt, at 28 ud af i alt 112 familieboliger på 38 kvm., ommærkes til ungdomsboliger. Hvidovre kommune har 100 %’s anvisningsret til disse boliger.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan for Friheden bliver 14 boliger omdannet til tilgængelighedsboliger. For disse boliger blev udlejningskriterier godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 28. januar 2014. Disse kriterier fortsætter uændret.

Udlejningskriterierne for tilgængelighedsboligerne er flg. i prioriteret rækkefølge:

 • 25 % til kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Intern venteliste blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Intern venteliste, ældrekriteriet dvs. borgere over 70år
 • Intern venteliste øvrige
 • Ekstern venteliste, boligsøgende der opfylder handicapkriterie ældrekriteriet, øvrige

For afdeling Langhusene fortsætter den hidtil gældende aftale uændret.

Udkastet til ny anvisningsaftale indeholder endvidere forslag til godkendelse af boligselskabets tilslutning til ”Bolignøglen”. Spørgsmålet om tilslutning til ”Bolignøglen” fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 5.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 og § 60 (lbkg. 1278 af 18/11/15).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anvisningsaftale Langhusene, 150416 (pdf)
 2. Anvisningsaftale Friheden l + Vl, 150416 (pdf)

5. Supplerende anvisningsaftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en tilføjelse til en godkendt anvisningsaftale.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilføjelsen til den af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016 godkendte anvisningsaftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 23.februar 2016 blev anvisningsaftalen med Avedøre Boligselskab fornyet. Der er nu indgået en supplerende aftale med Avedøre Boligselskab, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens og Organisationsbestyrelsens godkendelse, hvorfor sagen forelægges til politisk behandling på ny.

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte aftale om 100 % kommunal anvisning af ledige boliger i Avedøre Stationsby ændres ikke ved tilføjelse.

Tilføjelsen til aftale

Udover aftalen om 100 % kommunal anvisningsret, har kommunen gennem de ca. seneste 10 år haft en aftale om, at 3 unge med særlige behov bor i et af rækkehusene i afdeling Nord. Denne aftale, som hidtil har været mundtlig, er nu anført i den nye aftale.

Desuden er der indgået en ny aftale om, at kommunen anvender yderligere to rækkehuse til unge med særlige behov, et i afdeling Nord og et i afdeling Syd.

Målgruppen for disse boliger er unge, som har et socialt betinget behov for at bo i et bofællesskab.

Retsgrundlag

Den supplerende aftalen er indgået i medfør af almenboliglovens § 51 stk. 2 og § 59 (lbk nr.1278 af 18/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anvisningsaftale 2016-2017 (pdf)

6. Medlemsforslag fra SF om at Hvidovre går med i partnerskabet for grønne indkøb

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Udsættes til junimødet, hvor sagen om en ny indkøbspolitik skal behandles.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen besluttede, at medlemsforslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

SF foreslår, at Hvidovre Kommune går med i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Mange ansvarlige Hvidovre borgere der selv bestræber sig på, at købe grønt og miljøvenligt må have en forventning om, at kommunen også tager ansvar for miljøet når den køber ind for skattekronerne.

Hvidovre Kommune skal derfor med i partnerskabet for offentlige grønne indkøb, der kan sikre, at kommunen i langt højere grad får indkøbt grønt og bæredygtigt.

Fordele ved partnerskabet

Partnerskabets medlemmer står for 13 % af det offentlige indkøb i Danmark, så det er et solidt partnerskab, hvor blandt andre København, Roskilde og Ishøj allerede køber ind.

Fordelen er, at Hvidovre Kommune kan spare tid og ressourcer ved ikke, at skulle udforme egne grønne krav, men i stedet blot benytte partnerskabet og dets fælles grønne mål for indkøb.

Partnerskabet gør det lettere for leverandørerne at leve op til ensartede miljøkrav, og på den måde bliver det samlet set billigere, at være miljørigtig, og vi er med til at sætte skub på den grønne omstilling.

Jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har partnerskabet overfor leverandører og producenter.

Miljø- og energirigtige produkter er ikke alene det rigtige at gøre, fordi vi skal tage ansvar for vores miljø og klima, men også fordi det ofte vil være sådan, at hvis man tænker langsigtet og medregner hele produktets levetid, så vil de grønne produkter ofte kunne betale sig på lang sigt.

Partnerskabet vil hjælpe Hvidovre med at leve op til egen politik

At gå med i partnerskabet vil hjælpe kommunen til at leve op til intentionerne i kommunens miljø- og indkøbspolitik.

Samtidig hedder Hvidovres Planstrategi: “Det bæredygtige Forstadsliv”, så der bør ikke være nogen tvivl om, at forstaden Hvidovre også skal købe bæredygtigt ind.

Går Hvidovre Kommune med i partnerskabet, så vil borgerne i Hvidovre opleve mere bæredygtige produkter, som flere økologiske fødevarer i daginstitutioner, svanemærkede bleer, legetøj uden giftige stoffer og meget mere.


7. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Beslutningstema

Planstrategi 2015 er en integration af kommuneplanstrategi og Lokal Agenda 21 strategi i ét dokument, der tegner Kommunalbestyrelsens visioner og mål for en bæredygtig udvikling af Hvidovre.

Efter udløbet af den offentlige høring skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Planstrategi 2015 skal vedtages endeligt og i givet fald, hvilke ændringer, der eventuelt skal besluttes indføjet i strategien.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at Planstrategi 2015 godkendes endeligt med følgende ændringer/tilføjelser:

a)At andet afsnit første sætning under Klima og bæredygtighed ændres til følgende ordlyd: ” Som Klimakommune og som deltager i den globale klimaaftale Compact of Mayors, vil vi fortsat reducere CO2-udslippet via energibesparelser hos kommune, borgere og virksomheder”

b) At sidste afsnit under Planstrategi og Kommuneplanen ændres til følgende ordlyd: ”Da kommuneplanen vedtages i samme år som Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kun en mindre del af kommuneplanen skal revideres, nemlig afsnittet om vindmølleplanlægning.”

2. at der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under temaet ”Miljø og Forsyning” vil blive ændret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2015, den 15. december 2015 (bilag 1) og vedtog samtidig at sende den i offentlig høring.

Planstrategien blev fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. januar til den 8. marts 2016.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget et høringssvar fra Byøkologisk Naturcenter Quark (bilagt).

I høringssvaret foreslås det, at nu da Hvidovre Kommune er tilmeldt Compact of Mayors (COM) og dermed forpligtet sig til at handle aktivt for at blive Danmark bliver fossilfrit i 2050, at COM skrives ind som en del af Planstrategi 2016 under temaet om Klima og bæredygtighed.

Da Hvidovre Kommune indgår i flere samarbejder om at reducere CO2-udslippet, foreslår forvaltningen at imødekomme høringssvaret ved følgende formulering: Under andet afsnit Klima og bæredygtighed ændres ordlyden i sætningen fra ”Som klimakommune vil Hvidovre fortsat reducere sit CO2-udslip…..” til ”Som Klimakommune og som deltager i den globale klimaaftale Compact of Mayors, vil vi fortsat reducere CO2-udslippet via energibesparelser hos kommune, borgere og virksomheder”.

Forvaltningen er i høringsperioden blevet opmærksom på, at planlovens § 23 a ikke længere giver mulighed for at træffe beslutning om at kommuneplanen skal videreføres i sin helhed. Dette er imidlertid indeholdt i Planstrategi 2015, idet der på side 10 står, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at genvedtage kommuneplanen i sin helhed.

Derfor foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om at ændre planstrategien således, at der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under temaet ”Miljø og forsyning” vil blive ændret. Det er allerede indeholdt i forslaget til Kommuneplan 2014, at dette emne vil medføre en revision af kommuneplanlægningen, en lokalplan og en VVM-redegørelse, hvis der er grundlag for at arbejde videre med opstilling af et antal større vindmøller på Avedøre Holme.

Forvaltningen foreslår således at sidste afsnit under Planstrategien og Kommuneplanen ændres fra ”Da kommuneplanen vedtages umiddelbart inden Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet at genvedtage kommuneplanen i sin helhed”, til ”Da kommuneplanen vedtages i samme år som Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kun en mindre del af kommuneplanen skal revideres, nemlig afsnittet om vindmølleplanlægning”.

Retsgrundlag

Planlovens § 23 a.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2015 og vedtog at sende planstrategien i offentlig høring, den 15. december 2015, punkt 7. Kommunalbestyrelsen godkendte således Planstrategiens handlingspunkter (27 stk.) og forventningspunkter (9 stk.), som fremgår af boksene under de tre temaer Børnenes og Familiernes By, Virksomhedernes By og Den Grønne og Blå By.

I samme forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen at genvedtage kommuneplanen i sin helhed for en ny 4-års periode i den form, den får ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar fra Christian Black-Storm, dateret den 22. februar 2016 (pdf)
 2. Forslag til Planstrategi 2015 (pdf)

8. Ide til frikommuneforsøg på erhvervs-/planområdet

Beslutningstema

Social- og Indenrigsministeriet har sendt invitation til frikommuneforsøg ud til alle kommuner. Det er anbefalingen, at Hvidovre Kommune arbejder videre med et frikommuneforsøg på erhvervs-/planområdet (vedr. erhvervsområdet på Avedøre Holme).

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage til efterretning, at Hvidovre Kommune arbejder videre med et muligt frikommuneforsøg på erhvervs-/planområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Økonomiudvalget tog til efterretning, at der arbejdes videre med et muligt frikommuneforsøg på erhvervs- og planområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt invitation til nye frikommuneforsøg. Invitationsbrev og brev vedr. forlængelse af ansøgningsfristen er vedlagt som bilag.

Hvidovre Kommunes muligheder for deltage i et frikommuneforsøg er blevet undersøgt og drøftet i ChefGruppen og Direktionen. Der har i den forbindelse især været fokus på mulighederne på enten erhvervs-/planområdet (vedr. erhvervsområdet på Avedøre Holme) eller på arbejdsmarkedsområdet.

Det er dog Direktionens anbefaling, at der ikke arbejdes videre med et frikommuneforsøg på arbejdsmarkedsområdet, idet der i øjeblikket arbejdes med projekt ”helhedsorienteret social indsats”. Projektet indgår som et element i KL’s tværkommunale styrings- og effektiviseringsprogram, som Hvidovre Kommune deltager i. Projektet omfatter bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Der bruges således ressourcer fra arbejdsmarkedsområdet til projektet, og der er derfor ikke mulighed for også at igangsætte et frikommuneforsøg på dette område.

Det er derimod Direktionens anbefaling, at der arbejdes videre med et frikommuneforsøg på erhvervs-/planområdet.

I invitationen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår, at kommunerne skal ansøge om at lave frikommuneforsøg i kommunale netværk. Formålet er at fremme fælles idéudvikling og videndeling kommunerne imellem. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

KL har udarbejdet en database over mulige frikommuneforsøg, hvor alle kommuner kan melde deres ideer ind. Hvidovre Kommune har – med forbehold for den politiske behandling af sagen – lagt nedenstående beskrivelse af et muligt frikommuneforsøg ind i databasen. Formålet er at finde kommunale netværk inden for erhvervs-/planområdet.

Beskrivelse af et muligt frikommuneforsøg i Hvidovre Kommune

Store dele af Avedøre Holme er i landsplandirektivet Fingerplan 2013 udpeget til Virksomheder med Særlige beliggenhedskrav (VSB), dvs. særligt miljøbelastende virksomheder og transporterhverv. En ny analyse af behovet for denne type særligt reserverede områder viser, at der ikke er noget behov i hovedstadsregionen for at reservere særlige områder til de miljøbelastende virksomheder. Moderne virksomheder ønsker at tage et ansvar for klima og miljø og er i forvejen underlagt miljølovgivningen. Og ofte vælger de at lokalisere sig ud fra andre parametre som eksempelvis arbejdskraft og tilgængelighed. Mange forskellige typer virksomheder har fremover ønske om at slå sig ned i et af Øresundsregionens mest attraktive erhvervsområder, og de virksomheder, der allerede ligger på Avedøre Holme, ønsker et tidssvarende og fleksibelt erhvervsområde. Virksomhederne har desuden brug for nye udviklingsmuligheder, der kan føre til vækst.

Hvidovre Kommune og virksomhederne på Avedøre Holme ønsker et frikommuneforsøg, hvor Avedøre Holme bliver udpeget som et område, hvor Fingerplan 2013 ikke er gældende. Forsøget skal som et samarbejdsprojekt mellem kommune, stat og erhvervsliv arbejde fremadrettet med konkrete løsninger på, hvordan virksomheder med særlige beliggenhedskrav og øvrigt erhvervsliv kan udvikle sig sammen i et udbygget erhvervsområde, samt udvikle nye samarbejdsformer, som kan fremme symbioser og cirkulær økonomi.

Kommuner med tilsvarende planmæssige udfordringer i forhold til krav om erhvervsarealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav opfordres til at deltage i netværksansøgning vedr. frikommuneforsøget.

Retsgrundlag

Lov om frikommuner.

Politiske beslutninger og aftaler

Det omtalte projekt vedr. helhedsorienteret social indsats blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016, pkt. 7.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg (pdf)
 2. Brev vedr. forlængelse af ansøgningsfristen for frikommuneforsøg (pdf)
 3. Artikel fra Altinget om erhvervsområdet på Avedøre Holme og lokalplaner (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Karl Erik Høholt Jensen spurgte til Smartpuljen.


10. 3. Instansbevilling - Hvidovre Kommune mod Guldborgssund Kommune

Lukket sag