Referat - Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Borgmesteren orienterede om Copenhagen Film Funds bestyrelse og valg af Jørgen Ramskov som formand.


3. Aflæggelse af anlægsregnskaber

Beslutningstema

Godkendelse af 4 stk. anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

Indstilling

Økonomi & Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab vedr. projekt 0221 Grunde Præstemosen, salg 2015 godkendes
 2. at anlægsregnskab vedr. projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015, Hvidovre/KBH godkendes
 3. at anlægsregnskab vedr. projekt 3441, Vedligeholdelse/udbygning skole-it (2015) godkendes
 4. at anlægsregnskab vedr. projekt 6198, Køb af it-udstyr (2014) godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. – 4.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt 0221, Grunde i Præstemosen, salg 2015

Der blev på investeringsoversigten for 2015 afsat 1.500.00 kr. vedr. indtægter for salg af grunde i Præstemosen, og 100.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med salg.

Der blev i 2015 solgt 10 grunde, hvilket medførte en indtægt på  5.425.500 kr. og der blev afholdt udgifter på i alt 371.207 kr. vedr. ejendomsmægler samt tilslutning til kloak og vand som Hvidovre kommune har forpligtet sig til.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                              371.207 kr.

Bevilling                              100.000 kr.

Indtægter                        -5.425.500 kr.

Bevilling                          -1.500.000 kr.

Mindreudgift                    -3.654.293 kr.

Merindtægten skyldes at der er solgt flere grunde end forventet, og tilsvarende er der også afholdt flere udgifter.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 0233, Hjemfaldspligt 2015, Hvidovre/KBH

Beløbet er den samlede indbetaling i henhold til aftale indgået i marts 2015 om frikøb af tilbagekøbsrettigheder indgået mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune. På en række almene boligorganisationers afdelinger var der tinglyst deklarationer om tilbagekøbsret for Hvidovre Kommune og/eller Københavns Kommune. Tilbagekøbsrettighederne var et stigende problem for boligorganisationerne, da optagelse af realkreditlån på almindelige vilkår forudsatte at udamortisering var tilendebragt inden hjemfaldsåret.

Regnskabet ser således ud:

Indtægter                    -199.366.654 kr.

Bevilling                       -199.366.654 kr.

Mindreindtægt/udgift                      0 kr.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 3441, Vedligeholdelse/udbygning skole-IT (2015)

Der blev på investeringsoversigten for 2015 afsat 2.790.000 kr. til vedligehold/udbygning af skole IT.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           2.788.769 kr.

Bevilling                           2.790.000 kr.

Mindreudgift                           1.231 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

 • Udskiftning af de gamle projektorer på skolerne, 800.000 kr.
 • Udskiftning af pc’ere helt tilbage fra 2009, 600.000 kr.
 • Optimering af det interne net på skolerne gennem store investeringer i nye switche, 700.000 kr.
 • Indkøb af SCCM til skoleområdet (SCCM bruges til at lave et image til pc’erne på skolerne) 115.000 kr.

Der er brugt 400.000 kr. til dækning af manglende budget på projekt 3440, Ipad/tablets til skoler og 0-18 års institutioner. Det manglende budget på projekt 3440 skyldes, at det i forbindelse med budgetvedtagelse for 2015 blev besluttet, at der skulle reduceres med 10 % i budgettet svarende til 360.000 kr. Da budgettet var disponeret i henhold til den af Kommunalbestyrelsen godkendte visionsplan for 0-18 års området, var det nødvendigt med denne finansiering.

De resterende midler på ca.173.000 kr. er brugt på nye accespoints til skoler og institutioner, opgradering af Airwatch (MDM-system) samt virtualisering af servere.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 6198, Køb af IT-udstyr (2014)

Der blev på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.200.000 kr. til indkøb af IT-udstyr.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           2.174.854 kr.

Bevilling                           2.200.000 kr.

Mindreudgift                          25.146 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

 • Indkøb af småudstyr til KB Medlemmer
 • Netværksudstyr til KB medlemmer, til trådløst netværk
 • Printere
 • Servere til infrastruktur
 • Netværksforbindelse til KMD
 • Bærbare computere
 • Netværksudstyr til Medborgerhuset
 • DataBackup Server og licenser
 • Telefoncentral udstyr og licenser
 • Licens til Webscanner
 • Konsulentarbejde på infrastruktur
 • Klippekort til konsulenttimer
 • Etablering af linier til KB medlemmer
 • Netværksudstyr til infrastruktur
 • Konsulentarbejde på infrastruktur
 • Computere - stationære og bærbare

Regnskabet indstilles til godkendelse.


4. Behandling af indkomne høringssvar til og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2014

Beslutningstema

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2014 er der indkommet 29 høringssvar. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til indholdet i disse høringssvar samt beslutte, om der på denne baggrund skal ske ændringer i kommuneplanen.

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne høringssvar på mødet i januar 2016, og derefter drøfter de foreslåede ændringer i kommuneplanen på mødet i februar, som forberedelse af sagens afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde, den 8. februar 2016, har de politiske grupper i Kommunalbestyrelsen haft mulighed for at fremsende supplerende ændringsforslag til forslaget til Kommuneplan 2014. Dette er sket med henblik på at skabe et samlet overblik over ændringsforslagene og for at give forvaltningen mulighed for at rådgive Kommunalbestyrelsen, hvis dette skulle være nødvendigt.

Der er indkommet supplerende ændringsforslag fra fem grupper: Konservative, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Forvaltningen har samlet ændringsforslagene i notat af 7. marts 2016. Dette notat samt de fem henvendelser fra de politiske grupper er vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. og 2.

Anbefales godkendt i henhold til afstemningslisten.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Kommuneplan 2014 vedtages endeligt
 1. at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014 foretages de 35 ændringer af planen, der fremgår af sagsfremstillingen og forvaltningens notat af 1. december 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Udsat til behandling på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2016. Frist for aflevering af ændringsforslag til forvaltningen blev fastsat til den 1. marts 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2014 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. september – 27. oktober 2015.

Der er i løbet af den offentlige høring indkommet 29 høringssvar fra myndigheder, organisationer, foreninger, borgere og virksomheder. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog over de indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014 i notat af 17. december 2015, der vedlægges som bilag 2. I denne hvidbog er der givet et kort resumé af indholdet i de enkelte indsigelser, og forvaltningen knytter sine bemærkninger til disse. Desuden indeholder hvidbogen forvaltningens forslag til ændringer i kommuneplanen.

En stor del af ændringsforslagene udspringer af høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen på vegne af Staten (høringssvar 1). Det er en forudsætning for kommuneplanens endelige vedtagelse, at indholdet i dette høringssvar imødekommes af Kommunalbestyrelsen. Det skyldes, at en indarbejdning af de foreslåede ændringer i kommuneplanen på foranledning af Erhvervsstyrelsen er en forudsætning for, at Erhvervsstyrelsen ikke har gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget. En indsigelse mod et planforslag fra en statslig myndighed har karakter af veto.

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et borgermøde om kommuneplanforslaget. Borgermødet fandt sted i Enghøjhuset i Avedøre, den 21. september 2015. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 3.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Kommuneplan 2014 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen, og som i oversigtsform og med angivelse af nummeret på høringssvaret er gengivet herunder:

1.   Forvaltningens eget forslag:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 1.1 om bygningsændringer på konkrete daginstitutioner udtages (sidste afsnit)

2.   Høringssvar 21:

      Den indledende tekst til afsnit 1.3 (de to første tekstafsnit) om det gode familieliv ændres

3.   Høringssvar 21:           

      Målsætningen i afsnit 3.0 (1. målsætning) om letbaner ændres

4.   Høringssvar 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 23:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 3.2.1 om det viste eksempel på bebyggelse af Cirkusgrunden ændres

5.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.3 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder indsættes

6.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.3 om butikker til særligt pladskrævende varer indsættes

7.   Forvaltningens eget forslag:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 3.3.1 om Hvidovre Bymidte ændres

8.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.4 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder indsættes

9.   Høringssvar 21:

      Målsætningen i afsnit 3.5 (2. målsætning) om nyt boligbyggeri ændres

10. Forvaltningens eget forslag:          

      Retningslinje 3.5.11 om lavenergibyggeri udtages

11. Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.7 om risikovirksomheder indsættes

12. Høringssvar 1:

      Retningslinje 3.7.2 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder præciseres

13. Høringssvar 1:

      Retningslinje 3.7.5 om maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varer ændres

14. Høringssvar 1:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 3.7 om risikovirksomheder indsættes

15. Høringssvar 1:

      Nyt afsnit i redegørelsen til kap. 4.0 om arealer til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg indsættes

16. Høringssvar 1: 

      Ny retningslinje 4.1.3 om de grønne kiler i Fingerplan 2013 indsættes

17. Høringssvar 10:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 4.7 om ikke-varige kolonihaver indsættes (som andet afsnit)

18. Forvaltningens eget forslag:

      Redegørelsen til afsnit 5.2 om affaldsplanen ændres (sidste to afsnit)

19. Høringssvar 1:

      Sidste afsnit i redegørelsen til afsnit 5.9 om eksisterende overordnede kabelanlæg ændres

20. Høringssvar 1:

      Retningslinje 5.10.2 om store vindmøller ændres

21. Høringssvar 1:

      Retningslinje 5.10.12 om placering af vindmøller i forhold til højspændingsanlæg og jordkabelanlæg ændres

22. Høringssvar 1:

      Sidste afsnit i redegørelsen til afsnit 5.10 om placering af vindmøller ændres

23. Høringssvar 11:

      Målsætningen i afsnit 5.12 om maksimal støjbelastning af boliger ændres

24. Høringssvar 11:

      Retningslinje 5.12.1 om støjgrænser i forhold til anvendelsestyper ændres

25. Høringssvar 11:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 5.12 om grænseværdier for støj fra jernbane indsættes (som fjerde og femte afsnit)

26. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 3.2 ændres ved at indtegne cirkelslag omkring stationerne

27. Høringssvar 1:

      Nyt kortbilag til afsnit 3.7 med indtegning af risikovirksomheder og buffer

28. Høringssvar 1:

      Nyt kortbilag til afsnit 4.1 med indtegning af den grønne struktur i forhold til grønne kiler jævnfør Fingerplan 2013

29. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 4.2 og 4.3 ændres ved at indtegne de grønne kiler jævnfør Fingerplan 2013

30. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 5.9 ændres ved at indtegne 132 kV transmissionsledninger

31. Høringssvar 28:

      Rammekortet ændres ved at overføre Vojensvej 29 og et mindre, indeliggende baneareal syd for denne ejendom fra rammeområde 1E7 til rammeområde 1B41.

Retsgrundlag

Efter udløbet af den offentlige høring af et planforslag kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jævnfør planlovens § 27, stk. 1.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag, jævnfør § 27, stk. 2. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette offentliggøres igen.

Et planforslag kan efter § 28, stk. 1, ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt inden udløbet af høringsfristen. Forslaget kan i så fald først vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Miljøministeren (nu Erhvervs- og Vækstministeren) skal efter § 29, stk. 1, fremsætte indsigelse mod et forslag til kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser, med mindre forholdet er af underordnet betydning.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslaget til Kommuneplan 2014 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 24. juni 2015.

Gruppe C i Kommunalbestyrelsen ønskede i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2014 at følgende mindretalsudtalelse offentliggøres med planforslaget:

 • Pkt. 3.2 udgår: ”at antallet af parkeringspladser ved beboelse i stationsnære områder nedbringes”
 • Pkt. 3.2.1: udgår ”At der kan laves en ny bebyggelse i op til 8 etagers højde i området ved Avedøre Station/Cirkusgrunden, samt at parkeringsdækningen kan reduceres”
 • Pkt. 3.11: at det tilføjes at ”vejnettet udvikles med særlig vægt på hensyntagen til den kollektive trafik og cykel-/gangtrafik”
 • Pkt. 3.11.1 udgår ”vejforløb på Hvidovrevej” (s. 67)
 • At det i Pkt 2.7 – erhvervsområder – anføres, at arbejdet med at ændre anvendelsesmuligheder på Avedøre Holme skal ske med hensyntagen til eksisterende virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-01-2016

Ad 1.

Borgmesteren stillede forslag om, at kommuneplanforslaget kaldes kommuneplan 2016.

Godkendt.

Sagen drøftes på ny på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016.

Ad 2.

Sagen drøftes på ny på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016.

Bilag

 1. Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014 (81 sider) (pdf)
 2. Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014, notat af 17. december 2015 (pdf)
 3. Referat af borgermøde om Kommuneplan 2014 (pdf)
 4. Kommuneplan 2014. Temaer - med forslag til ændringer indarbejdet, dateret den 18. december 2015 (136 sider) (pdf)
 5. Kommuneplan 2016 - Ændringsforslag fra Konservative (pdf)
 6. Ændringsforslag til Kommuneplan 2014 fra Venstre (pdf)
 7. Gruppe A indlæg (pdf)
 8. Enhedslistens forslag til ændringer i kommuneplanen_29-2-2016 (pdf)
 9. Forslag fra SF til kommuneplanen om naturgenopretning og letbanemetro til Hvidovre (pdf)
 10. Supplerende forslag til ændringer i kommuneplanen fra de politiske grupper_notat af 7-3-2016 (pdf)
 11. Afstemningsoversigt - forslag til ændringer i Kommuneplan 2014 (pdf)

5. Den videre proces for Bymidten

Beslutningstema

Den 24. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der med afsæt i Bedømmelsesudvalgets anbefaling arbejdes videre med team Vandkunstens forslag som afsæt  for en helhedsplan for Hvidovre Bymidte. Der tages delvist afsæt i BCVA’s forslag med ti supplerende fokuspunkter, samt at der arbejdes videre med muligheden for at finde plads til en udsigtsplatform eller udkigstårn.

Projektet udarbejdes fortsat inden for de bærende kriterier om kulturliv og identitet, mulighed for en varieret brug af byrummene og social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en procesplan for projektet, der omfatter notat om helhedsplanens disponering af funktioner, oplæg til en business case, samt oplæg til den videre borgerinddragelse i projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

 1. at der arbejdes videre med en procesplan, som fastsætter endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hvidovre Bymidte ultimo 2016, jf. bilag 1,
 2. at drøfte og beslutte funktionsbeskrivelserne jf. bilag 2, hvor der er taget afsæt i Vandkunstens vinderforslag og de 11 fokuspunkter,
 3. at der med udgangspunkt i de vedtagne funktionsbeskrivelser og arealdisponeringer udarbejdes en indledende business case,
 4. at der fortsat arbejdes med borgerinddragelse i form af et Bymidteudvalg samt to borgermøder i perioden, hvor forslag til helhedsplanen er offentliggjort, som er beskrevet under Borgerinddragelse i afsnittet om den videre proces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt

Ad 2.

Anbefales godkendt

Ad 3.

Anbefales godkendt

Ad 4.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at Bymidteudvalget udvides med en repræsentant fra Kunstrådet

For: Gruppe A, F, Ø

Gruppe O, V, og C afventer kommunalbestyrelsen

Ændringsforslaget vedtaget

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag

Sagsfremstilling

Parallelopdraget 2015

Processen med parallelopdraget med de to indbudte tegnestuer, Vandkunsten og BCVA blev afsluttet ved Kommunalbestyrelsens møde d. 24. november 2015. Undervejs var der en bred dialog mellem politikere, borgere og faglige rådgivere, bl.a. med flere workshops tidligt i forløbet. På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni 2015 blev det besluttet, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november 2015 lød på, at der skal arbejdes videre med 11 fokuspunkter. For at kunne arbejde videre med de 11 punkter, har forvaltningen efterfølgende lavet en overordnet gruppering.

Risbjerggårdgrunden:

 • Ramme for kultur- og foreningslivet
 • Orangeri
 • Teater Vestvolden

Nye pladser og forbindelser:

 • Cykelforbindelse på tværs af bymidten
 • Plads foran Rådhuset
 • Plads foran Hovedbiblioteket
 • Varierede forløb og zoner til ophold
 • Et udsigtssted til byens borgere

Nye boliger og butikker:

 • Tilgodese målgrupper med nye boliger – unge, familier og ældre
 • Boliger ved Claus Petersens Allé
 • Specialbutikker langs Hvidovrevej

Notatet med funktionsbeskrivelserne (bilag 2) beskriver inden for den overordnede gruppering, hvilke funktioner,  kommunale bygninger med offentlig/ privat service og øvrige pladser og arealer, som der kan arbejdes videre med i helhedsplanen.

Den videre proces i 2016

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november 2015 har forvaltningen indledt en dialog med Vandkunsten om justering af helhedsplanen. I 2016 vil der blive arbejdet videre med en kvalificering af helhedsplanen. Grundlaget for parallelopdraget var ikke en færdig liste over ønskede funktioner i bymidten, da kommunen fra start ønskede en åben dialog om de muligheder området kunne rumme.

I det følgende beskrives de forhold, som skal klarlægges i arbejdet med bymidten. Det omfatter blandt andet, at der arbejdes videre med de forskellige funktioner, som bymidten kan indeholde, at der laves en business case, og at der fortsat er en væsentlig grad af borgerinvolvering. Resultatet af disse skal sammen med den fremlagte proces samles i den endelige helhedsplan, som forventes vedtaget efter sommeren 2016. Herefter vil planen kunne danne grundlag for blandt andet en ny lokalplan for området.

Gruppering af funktioner – Med beslutningen af 24. november 2015 fik forvaltningen mandat til at arbejde videre med helhedsplanen i sit fulde omfang med særligt fokus på de 11 punkter. Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en proces, hvor der arbejdes videre med fokuspunkterne indenfor en gruppering, som ses af bilag 2, og hvor der arbejdes med de forskellige funktioners synergi indadtil og udadtil, ambitionsniveau i forhold til rummelighed, arkitektur og bæredygtighed.

Funktionsbeskrivelserne opdeles overordnet i anvendelsesmæssige delområder med kultur- og forening, offentlig- og privat service, detailhandel og boliger. Det vedlagte notat beskriver vinderforslagets overordnede forslag til rummeligheder(m2), beskrivelse af mulige funktioner og typer af rum i de enkelte områder. Beskrivelse af funktioner kan på sigt indgå som bidrag til lokalplaner, byggeprogrammer m.v. og være med til at understøtte en politisk dialog og prioritering af hvilke områder, man vil igangsætte først.

Business case - Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en business case i dette forår, da den vurderes at være et relevant redskab for beslutninger i projektet. Formålet med business casen er at give et billede af størrelserne på den samlede økonomi, herunder en eventuel nettoudgift for kommunen. Således kan en business case indgå i en samlet beskrivelse af de rummelige, funktionelle og økonomiske rammer for udviklingen af bymidten.

Udarbejdelsen af en business case kræver flere konkrete fakta om bebyggelsens omfang, anvendelser af bygninger, pladser mv. end der i dag kan læses ud af resultatet af parallelopdraget. Vandkunstens videre arbejde med en kvalificering af helhedsplanens funktioner vil kunne danne grundlag for et overordnet forsigtigt bud på en økonomi for projektet.

Da der er tale om en overordnet synliggørelse af økonomiske nytteeffekter, omkostninger, risici m.v. vil en business case være behæftet med væsentlige usikkerheder, da den beregnes på tentative arealdisponeringer og funktionsbeskrivelser. Business casen skal korrespondere med areal- og funktionsbeskrivelserne og forventes udarbejdet sideløbende med forslaget til helhedsplanen forud for offentliggørelsen.

Åbenhed i processen – I den foreløbige proces har der været en høj grad af åbenhed blandt andet i form af briefing til tegnestuerne, bedømmelsesudvalg, borgerinput samt kommunikation via hvidovre.dk.

Sideløbende med helhedsplanen fastholdes arbejdet med midlertidige aktiviteter i bymidten. Det indgår dog ikke direkte i projektet, som det var tilfældet i 2015.

Borgerinddragelse

Forvaltningen indstiller at inddrage de borgere, som tidligere sad i bedømmelsesudvalget til fortsat at være med i arbejdet om bymidten i et nyt Bymidteudvalg, se mere bilag 4. Forvaltningen anbefaler, at det nye udvalg ændres fra Bedømmelsesudvalg til Bymidteudvalg, dels fordi parallelopdraget er afsluttet og derved også bedømmelsesrollen, dels fordi sammensætningen af medlemmerne i udvalget ikke længere involverer de to fagdommere. Bymidteudvalgets rolle vil være at bidrage til, at de oprindelige fokuspunkter, som bedømmelsesudvalget fremsatte i efteråret 2015 tages med i det videre arbejde. Ønsket er at fastholde den viden, erfaring og kontinuitet, som udvalget har bidraget med i processen.

Desuden indstiller forvaltningen, at der afholdes to borgermøder i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planen efter sommeren. Efter vedtagelse af helhedsplanen forventes det, at der arbejdes videre med en konkretisering af de forskellige delområder, eks. Risbjerggårdgrunden. Relevante bruger- og borgergrupper vil blive involveret særskilt i denne del af processen.

Retsgrundlag

Helhedsplanen er ikke en formel plantype, som er hjemlet i planloven.

Der  er derfor ikke tale om offentliggørelse, som kommunen er juridisk forpligtiget til, da planen ikke har status af en lokalplan eller et kommuneplantillæg. I projektet arbejdes der alene med en visualisering af visionerne for bymidten. Der vil derfor heller ikke være en lovpligtig høringsperiode eller form. Såfremt helhedsplanen som forventeligt efterfølges af bindende planer for området, eks. en lokalplan eller kommuneplantillæg vil det kræve høringer, jævnfør planlovens bestemmelser.

Forvaltningen vil dog anbefale, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af helhedsplanen både afsættes tid til en høringsperiode og til afholdelse af et borgermøde. I det tidligere forløb har der været en høj grad af borgerinvolvering og dialog, herunder det arbejde Bedømmelsesudvalget bidrog med til udvælgelsen af Vandkunstens forslag. På baggrund af dette er tidsplanen derfor gjort mere rummelig, således at disse forhold kan afklares i løbet af foråret inden helhedsplanen offentliggøres for borgerne med mulighed for kommentarer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30.september 2014;

 • at godkende den beskrevne proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte
 • at den overordnede tidsplan for processen godkendes
 • at der til Projekt nr. 0213, Bymidten til igangsætning af processen, gives en anlægsbevilling på alt 500.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Økonomiudvalget besluttede d. 12. januar 2015 at tage program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. juni 2015 at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. november 2015 at arbejde videre med Vandkunstens forslag til helhedsplanen med særlig vægt på 11 fokuspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Selve udarbejdelsen af helhedsplanen på visionsniveau og en business case har ikke miljømæssige konsekvenser. Det vil blive behandlet i den efterfølgende lokalplanproces i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bilag

 1. Procesplan (pdf)
 2. Notat med Funktionsbeskrivelser (pdf)
 3. Vandkunstens forslag fra Parallelopdraget 2015 (pdf)
 4. Sammensætning af Bymidteudvalg (pdf)
 5. Oplæg til Økonomiudvalgets møde d. 14. marts 2016 (pptx)

6. Projekt 0239 Lokalerokade 3 - Opfølgning, Avedøre Tværvej 15

Beslutningstema

Nedrivning af Avedøre Tværvej 15.

Supplerende indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at nye oplysninger om ekstra udgifter på 283.000 kr. i forbindelse med nedrivning af ejendommen Avedøre Tværvej 15 ligeledes finansieres af sparede driftsudgifter samt salgsindtægter fra de ejendomme, der sættes til salg under projekt 0239 Lokalerokade 3. De samlede nedrivningsudgifter for ejendommen Avedøre Tværvej 15 er således 666.000 kr

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Udgår.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst forelægger nye oplysninger om merpris på nedrivningen af ejendommen Avedøre Tværvej 15, som følge af øget behov for miljøsanering, der er fremkommet efter miljøanalysen er foretaget.

De nye oplysninger fremgå af notatet af 7. marts 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for

Kommunalbestyrelsen

 1. at bygninger på Avedøre Tværvej 15, 2650 Hvidovre, nedrives og grundstykket reetableres med græs
 2. at tage til orientering, at KAB herefter er forpligtet på at betale ejendomsskat for grundstykket
 3. at udgifter i forbindelse med nedrivningen af ejendommen, estimeret til 383.000 kr., finansieres af sparede driftsudgifter samt salgsindtægter fra de ejendomme, der sættes til salg under projekt 0239 Lokalerokade 3

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til orientering.

Ad 3. Anbefales godkendt, idet der udarbejdes notat om en forventet fordyrelse af nedrivningen til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2014, punkt 8, Lokalerokadesagen 3 – Opfølgning, at Ejendomsafdelingen undersøgte eventuelle fremtidsscenarier for Avedøre Tværvej 15. Denne ejendom blev således taget ud af ”nedrivnings puljen” for en undersøgelse af muligheder for anvendelse af bygningen.

Herunder følger en redegørelse for ejerforhold, indgåede aftaler og afsøgte fremtidige scenarier samt en anbefaling til nedrivning.

Ejerforhold
Grunden Avedøre Tværvej 15 er ejet af KAB og kommunen lejer den for et beløb, der svarer til ejendomsværdiskatten. Ejendomsafdelingen er blevet oplyst af Juridisk Kontor, at der ikke forefindes en lejekontrakt, og at aftalen formodentlig er indgået mundtlig. Der findes to bygninger på ejendommen, begge med et meget stort vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen ejer begge ejendomme og har den totale forpligtigelse for såvel udvendig som indvendig vedligehold.

Restriktioner på matrikel
Ejendommen ligger i en ”friholdelses-zone”, hvilket betyder, at der ikke må opføres nyt byggeri på ejendommen. Såfremt ejendommen skal være bebygget, skal man istandsætte eksisterende ejendomme, hvilket ikke anses for at være rentabelt.

Mulig fremtidig anvendelse
Ejendomsafdelingen har kontaktet KAB for at drøfte deres ønsker til fremtidsscenarier for ejendommen. KAB oplyser, at de ikke kan finde anvendelse for bygningerne og har således ingen interesse i dem. KAB’s ønske er, at kommunen nedriver ejendommene, bortskaffer affald og reetablerer grunden med græs eller lignende og endeligt opsiger lejemålet.

KAB pålægges i forbindelse med opsigelse af lejemålet ejendomsskat af grundstykket. KAB har i de indledende drøftelser omkring fremtidsscenarier ingen indsigelser haft hertil.

Bygningernes stand

Avedøre Tværvej 15 står tom og er i meget dårlig stand og generelt i forfald. Der er fugt- og skimmelskader, og kælderen er ramt af en vandskade forårsaget af et sprængt vandrør. Derudover har der været begået hærværk mod bygningen, der har resulteret i flere knuste ruder.

Ejendomsafdelingen foreslår, at bygningen Avedøre Tværvej 15 nedrives med efterfølgende planering af grunden samt etablering af en græsplæne.

Miljøvurdering
Før Ejendomsafdelingen kan indhente en pris på nedrivning, skal der foretages en lovpligtig miljøvurdering af ejendommen, hvilket koster ca. 75.000 kr. på grund af tilbygninger, ændringer i indretninger og renoveringer, hvor mange forskellige materialer er anvendt.

Estimat for nedrivning

Der redegøres her for den estimerede pris på nedrivning (inklusiv bortskaffelse af affald og etablering af græsplæne), miljøanalyse og rådgiverhonorar. Estimatet er baseret på erfaringspriser fra de seneste nedrevne bygninger i Hvidovre Kommune, samt et indhentet tilbud på miljøanalyse af bygningen. 

Anslåede udgifter i forbindelse med nedrivning (ekskl. Moms)

Miljøanalyse:

75.000 kr.

Sanering, nedrivning og reetablering: 311 m2 á 900 kr/m2

279.900 kr.

Rådgiverhonorar – 10 % af entreprisesum

27.990 kr.

I alt

382.890 kr.

Priser er med forbehold for fund ved miljøvurdering.


Tidsplan

Der vil gå ca. 2 måneder fra en beslutning om nedrivning er taget til grunden er planeret og græsplæne er etableret. 

Retsgrundlag

Krav om miljøvurdering fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, Bek. nr. 1309 af 18/12/2012, kapitel 13.

For området gælder Lokalplan nr. A11 samt A11 tillæg nr. 1

Friholdelseszonen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede på møde 17. marts 2014, punkt 29, igangsætning af optimeret brug af kommunale lokaler (lokalerokade), herunder at lokalerokaden finansieres af overførte driftsbudgetter fra de ejendomme, som nedlægges i forbindelse med lokalerokaden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 28. oktober 2014, punkt 8, Lokalerokadesagen 3 – Opfølgning, at Ejendomsafdelingen undersøgte eventuelle fremtidsscenarier for Avedøre Tværvej 15.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nedrivning af Avedøre Tværvej 15 er estimeret til 383.000 kr., som foreslås finansieret af sparede driftsudgifter på ejendommen og salgsindtægter ved salg af ejendomme under projekt 0239 Lokalerokade 3. 

Driftsbudgettet til ejendommen Avedøre Tværvej 15 er på 87.000 kr.


7. Ændrede vedtægter for Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ændring af vedtægterne for Boligselskabet Friheden.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende ændring af vedtægterne for Boligselskabet Friheden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet har ved mail af 21. januar 2016 ansøgt om godkendelse af ændrede vedtægter.

I de gældende vedtægter er det bestemt, at indkaldelse til afdelingsmøde skal ske med senest 4 ugers varsel, og at forslag, som beboerne ønsker behandlet på mødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

Boligselskabet har ønsket mere tid til forberedelse af afdelingsmødet, fra fremsættelse af forslag til afholdelse af afdelingsmøde.

Man vil derfor indkalde til afdelingsmødet med 5 ugers varsel med bestemmelse om at forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger efter modtagelse af indkaldelsen. Herved opnås der 3 ugers forberedelsestid fra dagsordenens endelige indhold ligger fast til afdelingsmødets afholdelse.

I bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation er det fastlagt, at forslag der ønskes behandlet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før afdelingsmødets afholdelse.

Det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter har udtalt, at denne ændring efter deres opfattelse forudsætter en ændring af boligselskabets vedtægter.

Boligselskabet Friheden har derfor på repræsentantskabsmøde den 25. november 2015 vedtaget den fornødne ændring af vedtægterne.

Den ændrede bestemmelse har følgende ordlyd: ”…Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest to uger efter indkaldelse til afdelingsmødet er kommet beboerne i hænde…”

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 12 stk. 5, hvor det er bestemt, at kommunalbestyrelsen skal påse, at vedtægter er i overensstemmelse med almenboliglovens regler (Lbkg. 1278 af 18-11-2015).

Bekendtgørelse om normalvedtægter. (Bek. 1299 af 15-12-2009)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Gældende vedtægter (pdf)
 2. Forslag nye vedtægter BS Friheden (pdf)

8. Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny aftale om anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende aftalen om kommunal anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden
 2. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af boliger
 3. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af tilgængelighedsboliger
 4. at godkende ommærkning af 28 familieboliger til ungdomsboliger, som anvises af Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes gældende aftale med Boligselskabet Friheden om kommunal anvisning samt boligselskabets anvendelse af fleksible kriterier for udlejning skal fornys.

Boligselskabet Friheden har udarbejdet udkast til ny aftale med indhold som beskrevet i det følgende. Desuden indeholder aftaleudkastet forslag til godkendelse af boligselskabets tilslutning til ”Bolignøglen”, som fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 9.

Den nye aftale er gældende indtil 31. december 2019, hvor genforhandling skal finde sted.

For så vidt angår den kommunale anvisning af boliger har Hvidovre kommune gennem en længere årrække haft anvisningsret til 63 boliger foruden de 25 %, som kommunen har krav på i henhold til almenboligloven.

Ved forhandling om fornyelse af aftalen var Boligselskabet Friheden ikke indstillet på, at Hvidovre kommune skulle have anvisningsret til mere end 25 % af boligerne. Kommunen var på den anden side interesseret i fortsat at have anvisningsret til 63 boliger foruden de 25 %. Det skal bemærkes, at kommunal anvisningsret, ud over 25 %, beror på aftale med boligselskabet.

Forhandlingerne endte med, at Boligselskabet Friheden accepterede at Hvidovre Kommune får anvisningsret til 18 boliger, ud over 25 %.

Boligselskabet Friheden ønsker endvidere at udleje 65 % af de ledige lejligheder efter fleksible kriterier og de resterende 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler. Kriterierne er gældende for afdelingerne Friheden l og Friheden Vl.

Fleksible kriterier anvendes for at give ressourcestærke boligsøgende fortrinsret ved udlejning af ledige boliger. De fleksible kriterier giver fortrinsret til følgende:

·Ansøgere i arbejde

·Ansøgere under uddannelse

·Ansøgere der er fyldt 62 år, bosiddende i Hvidovre Kommune, og som ønsker at flytte til en bolig, der kan danne rammer om seniortilværelsen

·Borgere i Hvidovre Kommune som pga. skilsmisse eller samlivsophør har behov for en bolig. Samlivet skal have varet mindst 2 år.

For afdeling Langhusene fortsætter den hidtil gældende aftale uændret.

Efter ønske fra Boligselskabet Friheden er det aftalt, at 28 ud af i alt 112 familieboliger på 38 kvm., ommærkes til ungdomsboliger. Hvidovre kommune har 100 %’s anvisningsret til disse boliger.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan for Friheden bliver 14 boliger omdannet til tilgængelighedsboliger. For disse boliger blev udlejningskriterier godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 28. januar 2014. Disse kriterier fortsætter uændret.

Udlejningskriterierne for tilgængelighedsboligerne er flg. i prioriteret rækkefølge:

1.25 % til kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet

2.Intern venteliste blandt beboere som opfylder handicapkriteriet

3.Kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet

4.Intern venteliste, ældrekriteriet dvs. borgere over 70år

5.Intern venteliste øvrige

6.Ekstern venteliste, boligsøgende der opfylder handicapkriteriet, ældrekriteriet, øvrige

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 og § 60 (lbkg. 1278 af 18/11/15).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. 20160119 Aftale fleks udlejning AB+ Langhusene (pdf)
 2. 20160119 Friheden aftale om fleksudlejning revideret udgave 2 (pdf)
 3. Vurdering nyt aftaleudkast, 260116 (docx)

9. Bolignøglen, udlejning efter særlige regler - Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fravigelse af de almindeligt gældende regler for udlejning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. om det skal godkendes, at Boligselskabet Friheden tilsluttes KAB’s venteliste ”Bolignøglen” – model B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Friheden v/administrator KAB har i udkast til ny aftale om anvisning af boligselskabets boliger forudsat godkendelse af boligselskabets tilslutning til fællesventelisten, kaldet ”Bolignøglen”. Den nye aftale er gældende indtil 31. december 2019, hvor genforhandling skal finde sted.

Bolignøglen består af to elementer:

1.En fællesventeliste

2.En fravigelse af beboerfortrinsretten

Boligselskabet Friheden er tilsluttet bolignøglens 1. element, som ikke forudsætter kommunal godkendelse. Fællesventelisten giver beboerne mulighed for at søge bolig på tværs af de boligorganisationer administreret af KAB, som er tilsluttet ventelisten.

Det er således alene bolignøglens element om fravigelse af beboerfortrinsretten, som omtales i det følgende.

Bolignøglen giver muligheder for tre fravigelser af den almindelige beboerfortrinsret – model A, B og C. Frihedens Boligselskab har ønsket tilslutning til model B:

Model A ændrer ikke ved beboerfortrinsretten, som den er fastlagt i udlejningsbekendtgørelsen. Denne model er alene tilslutning til fællesventelisten.

Model B: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 25 % går til den eksterne venteliste, mens 75 % går til interne ansøgere i boligselskabet. Såfremt de 75 % ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

Model C: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 50 % går til den eksterne venteliste, mens 50 % går til interne ansøgere i boligorganisationen. Såfremt boligerne ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

KAB har anført følgende, som baggrunden for etablering af bolignøglen:

”Formålet med bolignøglen er todelt:

·at etablere slagkraftig fællesventeliste til en konkurrencedygtig pris, der sikrer gode ventelister til familieboliger i alle boligorganisationer administreret af KAB samt at etablere en nem og overskuelig måde for den enkelte boligsøgende at søge en bolig i Hvoedstadsområdet, såvel fra oprykningsventelisten (intern venteliste) og fra den almindelige venteliste.

·en modernisering af udlejningsmodellen for boligsøgende til familieboliger på den almindelige venteliste gennem beslutning om udlejning efter modellerne A, B eller C for den enkelte afdeling i de enkelte boligorganisationer.”

Såfremt tilslutning til bolignøglen godkendes, sker udlejning i øvrigt efter de fleksible kriterier, som behandlet under et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 8.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 60 (Lbkg. 1278 af 18/11/15).

Udlejningsbekendtgørelsen (Bkg. 1303 af 15/12/2009).

Politiske beslutninger og aftaler

Spørgsmålet om Boligselskabet Friheden’s tilslutning til bolignøglen blev også behandlet i 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2013 ikke at godkende tilslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. 20160119 Friheden aftale om fleksudlejning revideret udgave 2 (pdf)
 2. Fakta vedr. Bolignøglen (pdf)

10. Kompetenceplaner 2016 for Borgerservicecentret

Beslutningstema

Der skal tages stilling til kompetenceplaner, der vedrører hele Borgerservicecentrets område, herunder tages stilling til ændringsforslag fra tilsynet med de almene boligorganisationer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kompetenceplanen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Chefgruppen i KMV har den 8. maj 2015 besluttet at kompetenceplaner for forvaltningens afdelinger skal opdateres eller udarbejdes i de tilfælde, hvor der ikke hidtil har været en kompetenceplan.

Kompetenceplanen definerer fordelingen af beslutningskompetencer inden for det lovgrundlag, som forvaltes inden for Borgerservicecentrets område.

Der har hidtil ikke været nogen kompetenceplan for Borgerservice. Kompetenceplanen indeholder ingen ændringer i forhold til den kompetencefordeling der hidtil har været gældende på området.

For så vidt angår tilsynet med de almene boligorganisationer foreligger der en række beslutninger om Kommunalbestyrelsens eller Økonomiudvalgets delegation af kompetence, som har været grundlaget for administration af området. Disse beslutninger er nu samlet i kompetenceplanen, som også indeholder enkelte ændringer.

Ved de foreslåede ændringer lægges der op til, at delegere kompetence til administrationen i følgende tilfælde, hvor sagerne har karakter af ekspedition uden egentligt politisk indhold:

 • At godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med konvertering og omprioritering samt vedståelse af tidligere stillede garantier, kan ske administrativt. Hidtil er låneoptagelsen godkendt administrativt, medens garantivedståelse er godkendt i kommunalbestyrelsen. Der er intet lovkrav om politisk godkendelse, og kommunen påtager sig ikke garantier ud over, hvad der tidligere er politisk besluttet. Vedståelsen har karakter af formalitet.
 • At godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering/fornyelse og individuel renovering (kollektiv råderet), kan ske administrativt. Hidtil er låneoptagelsen godkendt i økonomiudvalget. Låneoptagelsen er godkendt internt i boligselskabet inden ansøgning fremsendes til kommunen. Kun i særlige tilfælde vil der være grundlag for at overveje afslag. Disse vil blive forelagt Økonomiudvalget.
 • At godkendelse af huslejestigning på op til 10 % kan godkendes administrativt. Disse sager forekommer typisk i sammenhæng med ansøgning om individuel renovering, jf. foregående punkt, hvor lejeforhøjelserne typisk ligger mellem ca. 2 % og 10 %. I henhold til almenlejeloven skal lejeforhøjelser på over 5 % godkendes af kommunen, og hidtil er disse sager behandlet i Økonomiudvalget.

Det skal bemærkes, at Ydelsescentret i februar 2015 blev lagt sammen med Borgerservicecentret. Kompetenceplan for Ydelsescentret blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2015.

Retsgrundlag

Er anført i kompetenceplanen, vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Borgerservice Kompetenceplan 2015 (docx)

11. Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse, Boligforeningen Hvidovrebo

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse i forbindelse med kollektiv råderet samt godkendelse af den afledte huslejestigning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende Boligforeningen Hvidovrebo’s ansøgning om optagelse af lån i afdeling 6 og 7.
 2. at godkende huslejestigninger på op til 17 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved mail af 4. december 2013 ansøgte Boligforeningen Hvidovrebo om godkendelse af finansiering og huslejestigning forbindelse med individuel renovering (kollektiv råderet) i en række afdelinger.

Ved behandling af denne ansøgning blev det ved en fejl ikke taget stilling til optagelse af lån på 4.000.000 kr. til renovering af køkkener i afdeling 6.

Ligeledes blev der ved en fejl ikke taget stilling til optagelse af lån på 5.000.000 kr. til renovering af køkkener og optagelse af lån på 3.000.000 kr. til renovering af badeværelser i afdeling 7.

I afdeling 6 er det besluttet at der kan foretages køkkenrenovering til et beløb på mellem 40.000 kr. og 100.000 kr., afhængigt af hvilken renovering der vælges. Der optages et 20 årigt realkreditlån på 4 mio. kr. kr. til finansiering af renoveringerne, således at ydelserne betales via huslejestigning for de lejere, som vælger at renovere køkkenet.

Den aktuelle husleje i afdelingen er 950 kr./kvm/årligt. Afhængigt af hvilken renovering der gennemføres, vil huslejestigningen andrage mellem 3,6 % og 17 %.

I afdeling 7 er det besluttet at der kan foretages køkkenrenovering til et beløb på mellem 40.000  kr. og 120.000  kr., afhængigt af hvilken renovering der vælges. Der optages et 15 årigt realkreditlån på 5 mio. kr. kr. til finansiering af renoveringerne, således at ydelserne betales via huslejestigning for de lejere, som vælger at renovere køkkenet.

Den aktuelle husleje i afdelingen er 795 kr./kvm/årligt. Afhængigt af hvilken renovering der gennemføres, vil huslejestigningen andrage mellem 3,6 % og 11 %.

Det er desuden besluttet, at der kan foretages badeværelsesrenovering til et beløb på mellem 50.000  kr. og 75.000  kr., afhængigt af hvilken renovering der vælges. Der optages et 20 årigt realkreditlån på 3 mio. kr. kr. til finansiering af renoveringerne, således at ydelserne betales via huslejestigning for de lejere, som vælger at renovere køkkenet.

Afhængigt af hvilken renovering der gennemføres, vil huslejestigningen andrage mellem 4,5 % og 6,4 %.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse: almenboligloven § 29 (lbkg. 1278 af 18/11/15).

Godkendelse af lejeforhøjelse, såfremt den overstiger 5 %: Almenlejeloven § 10, (lbkg. 961 af 11/08/10).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Korrespondance (pdf)
 2. Afdeling 7 (pdf)
 3. Afdeling 6 (pdf)
 4. Korrespondance 2016 (pdf)

12. Opkvalificering af SSP-lærere om æresrelaterede konflikter på skoler

Beslutningstema

Børn og Velfærd orienterer Børne- og Undervisningsudvalget om deltagelse i projekt Vejlederkorps. Projektet har til formål at opkvalificere tre SSP-lærere fordelt på tre skoler, således at disse er i stand til at håndtere og vejlede unge, der oplever konflikter af æresrelateret karakter.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende modtagelse af midler til projekt Vejlederkorps fra Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 2. at godkende indtægtsbevillingen på 574.000 kr. fordelt på årene 2015-2018
 1. at godkende udgiftsbevillingen på 574.000 kr. fordelt på årene 2015-2018
 2. at orienteringen om opkvalificering af SSP-lærere tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort baggrund

Som led i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter har Styrelsen for International Rekruttering og Integration, under Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, afsat midler til at opkvalificere medarbejdere på skoler. Medarbejderne skal opkvalificeres til at kunne identificere, støtte og vejlede unge i problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter.

Projektet ligger i tråd med de eksisterende forebyggelsesstrategier som SSP-samarbejdet har fokus på. Det er bl.a. områder som misbrug- og kriminalitetsforebyggelse, trivsel, konfliktmægling, radikaliseringsforebyggelse m.m. Projektet implementeres derfor som en del af kommunens SSP-samarbejde, og kommunens SSP-konsulent fungerer som intern projektleder.

Hvidovre Kommune er sammen med Ålborg Kommune udvalgt til at deltage i projektet, der løber fra den 1. december 2015 frem til 31. december 2018. Deltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune tildeles tilskud til udgifter forbundet med lærernes arbejdstid, transport og formidling i forbindelse med projektet.

Efter projektets afslutning skal erfaringer fra de to kommuner udbredes til andre kommuner i landet.

Projektets formål

Med projektet er det hensigten at sikre, at unge, der oplever udfordringer af æresrelateret karakter, har adgang til at få kvalificeret hjælp og støtte på deres skole. Skolen er et oplagt sted at sætte ind med støtte og rådgivning til de unge. Her færdes de unge dagligt, og er i tæt kontakt med lærere, pædagoger og andet personale.

Formålet er at opkvalificere tre SSP-lærere fra tre skoler til at varetage funktionen som vejleder i sager om æresrelaterede konflikter blandt elever på skolen. 

Æresrelaterede konflikter kan være af forskellig karakter og indhold, og finder oftest sted internt i familien, hvorfor en æresrelateret konflikt mellem den unge og familien kan være svær at identificere. Konflikter af æresrelateret karakter kan derfor opfattes som værende privat og en indblanding kan opfattes som en kritisk stillingstagen over for andres kulturelle normer og valg af opdragelsesmetoder.

SSP-lærerne skal føle sig sikre på, hvordan de skal hjælpe og støtte de unge, og ikke frygte at de gør noget forkert, ødelægger samarbejdsforholdet til forældrene eller forværrer konflikten mellem forældre og den unge.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er de unge på de udvalgte skoler, der oplever æresrelaterede konflikter. Projektets sekundære målgruppe er unge på kommunens øvrige skoler og klubber, som igennem vejlederne og SSP-netværket vil blive orienteret og få tilbudt vejledning og støtte i forhold til æresrelaterede problemstillinger.

Projektets indhold

Projektet består af 2 x 2 uddannelsesdage, en afsluttende opfølgningsdag samt to netværksdage for de tre SSP-lærere samt projektlederen.

Der er udvalgt tre SSP-lærere fra tre skoler til at deltage i projektet. De skoler er: Engstrand-, Frydenhøj- og Gungehusskolen.

Skolerne er udvalgt, idet de har en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk (mellem 14% og 35%) og derved kan opleve udfordringer af æresrelateret karakter.  

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der afholder kursusforløbet. Styrelsen er desuden tovholder på etableringen af netværket mellem SSP-lærerne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration bevilger i alt 574.425 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen. Projektet løber i perioden 2015-2018.

Udgifter forbundet med projektet i form af tabt arbejdstid, transport og formidling dækkes af midler fra Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.


13. Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus

Beslutningstema

Valg mellem tre scenarier for etablering af nyt børnehus på adressen Bytoften 29, den tidligere politistation:

1)Ombygning og renovering af eksisterende bygninger

2)Delvis nedrivning og nybygning

3)Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte hvilket af tre scenarier for etablering af Børnehus på adressen Bytoften 29, jf. sagsfremstilling, der skal arbejdes videre med:

1) Renovering og ombygning af  eksisterende bygninger
Anlægsudgift                           44,8 mio. kr.

Totalomkostning over 50 år        77,8 mio. kr.

2) Delvis nedrivning og nybygning
Anlægsudgift                           47,5 mio. kr.
Totalomkostning over 50 år        75,2 mio. kr.

3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Anlægsudgift                           43,8 mio. kr.
Totalomkostning over 50 år        66,8 mio. kr.

 1. at merudgiften, opgjort under økonomiske konsekvenser, ved det valgte scenarie indarbejdes i investeringsoversigten i 2017 og 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april måned med henblik på kommunalbestyrelsens besigtigelse af ejendommen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 02-03-2016

Gruppe A stemte for scenarie 2

Gruppe O stemte for scenarie 3

Gruppe V stemte for scenarie 3

Gruppe H stemte for scenarie 3

Udvalget anbefaler scenarie 3

Ad 2. taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1.

Scenarie 1

Imod: Alle

Ikke godkendt.

Scenarie 2

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O, Liste H, V og Gruppe C

Ikke godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V

Imod: Gruppe A og C

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2015, punkt 13, om at anvende matriklen Bytoften 29 til nyt børnehus. Der fremlægges herunder tre mulige scenarier med en redegørelse for de total-økonomiske perspektiver jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom. I bilag ligger rapport med tegningsbilag fra rådgiver, arkitekt-firmaet Nøhr og Sigsgaard.

Totaløkonomisk perspektiv

Rapportens anvendelse af totaløkonomi-begrebet er defineret ud fra Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anbefalinger: Totaløkonomi går ud på at inddrage alle fremtidige udgifter, så de økonomiske konsekvenser af alternativer løsninger kan sammenlignes. Det gælder afdrag og renter til anskaffelsessummen, såvel som fremtidige omkostninger til forvaltning, drift og vedligehold af ejendommen. Beregningen tages over en periode på 50 år.

Som det fremgår af de totaløkonomiske beregninger for de tre scenarier er der væsentlig forskel på anlægsudgift og totaløkonomi. Det skyldes, at graden af bæredygtighed i byggerierne påvirker de efterfølgende bygnings-, forsynings- og driftsudgifter. Endelig er udnyttelsesgraden af de samlede antal m2 i hvert scenarie forskellig.

Herunder anføres ejendommens stamdata og lokalplanforhold samt præsentation af de 3 mulige scenarier med tilhørende anskaffelses-økonomi og totaløkonomi.

Ejendommens rammebetingelserEjendommen ligger på Bytoften 29, 2650 Hvidovre, matrikel nr. 45b. Matriklens samlede areal udgør 3.938 m2. Ejendommen er pr. 1. januar 2016 blevet ledig, da Justitsministeriet har opsagt lejemålet. Hvidovre Kommune er ejer af ejendommen.


Lokalplanforhold
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

Bygningerne
På grunden findes to bygninger. Den ene bygning (A) er fra 1940’erne (den nye) og består af kælder, stue og 1. sal. Den anden bygning (B) (den gamle) stammer fra 1902, og er bevaringsværdig i kategori 4 (middel bevaringsværdi).

Bevaringsværdi
Poul Sverrild fra Forstadsmuseet oplyser, at både bygning B og have har kulturhistorisk værdi. Bygningen har fungeret som skole frem til 1924 og herefter fungeret som Hvidovre Rådhus frem til 1955.

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke nedrives uden særlig forudgående procedure og tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Udearealet
Udearealet er udlagt som grønt areal øst for den gamle bygning, der og er asfalteret med parkeringspladser mellem og langs de to bygninger. Der er adgang til matriklen fra Bytoften og fra Hvidovregade.

Der er fjernvarmeforsyning på ejendommen.

Bygningernesstand
Bygning A, den nyere bygning: Bygningens generelle tilstand er dårlig. Bygning B, den gamle bygning: Bygningens generelle tilstand er middel.

Ejendomsafdelingen henviser til punkt 13 på Kommunalbestyrelsen møde den 24. juni 2015, ’Bytoften 29 – anvendelsesmuligheder’ for en detaljeret beskrivelse af bygningernes nuværende stand.

Scenarier
De tre scenarier for etablering af børnehus på Bytoften 29 er følgende:

·Renovering og ombygning af eksisterende bygninger A og B

·Bygning A nedrives og nybygning opføres. Renovering og ombygning af eksisterende bygning B

·Bygning A og B nedrives og nybygning opføres

Generelt for alle 3 scenarier gælder:

·at de kan rumme 10 børnegrupper. 1 gruppe svarer til 12 vuggestuepladser eller 24 børnehavepladser

·at udearealerne renses for forurenet jord i 0,5 meters dybde og reetableres som udeareal til brug for daginstitution

·at der er muligheder for at etablere et ude/legeareal i forbindelse med det store sammenhængende grønne, skrånende område mod øst

·at der er cykelparkeringspladser til ca. 40 voksne og 25 børn samt 28 parkeringspladser

·at inventar og øvrige bygherreleverancer ikke er inkluderet

·at der i alle scenarier tages forbehold for forurening og andre fund, der kræver lovliggørelser samt forbehold for prisudvikling i byggemarkedet

·

Ejendomsafdelingen, i samarbejde med Plan og Miljø, gør i det følgende rede for anlægsøkonomi, totaløkonomi og for planforhold i hvert af de tre scenarier.

Scenarie 1):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare de to eksisterende bygninger, hvilket forudsætter en gennemgribende renovering og ombygning til ny daginstitution. Der etableres en ny mellembygning for at optage niveauspringet mellem bygning A og bygning B.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning

Ombygning af bygning A inklusiv kælder

1236

Ombygning af bygning B inklusiv kælder

964

Etablering af ny mellembygning

34

Bygningsdriftsareal (BDA)

2055

Økonomisk vurdering

Anlægspris

44,8 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,4 mio. kr.

Forsyning/50 år

10,3 mio. kr.

Renhold/50 år

15,3 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

77,8 mio. kr.

Dette scenarie kan gennemføres uden ny lokalplanlægning, idet opførelsen af en ny mellembygning kan opføres med dispensation fra Byplanvedtægt H3 for så vidt angår etageantallet (mindre end 2½) og overskridelsen af bebyggelsesgraden (at det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2).

Scenarie 2):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare den ældste, bevaringsværdige, bygning og samtidig etablere en ny bygning, der funktionelt og arkitektonisk byder på et nyt udtryk med mulighed for varierede rumligheder. Bygning A og mellembygning nedrives. Bygning B bevares og ombygges til del af ny daginstitution.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning og nybygning

Ombygning af bygning B inklusiv kælder

964

Nybygning inklusiv kælder

1087

Bygningsdriftsareal (BDA)

1820

Økonomisk vurdering

Anlægspris

47,5 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,3 mio. kr.

Forsyning/50 år

8 mio. kr.

Renhold/50 år

12,3 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

75,2 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel.

Scenarie 3):

Scenariet tager udgangspunkt i at nedrive eksisterende bygninger og opføre en helt ny daginstitution. Det giver mulighed for bedst mulig udnyttelse af kvadratmeterne og sikrer optimal drift af bygningen ift. energi, vedligeholdelse, forsyning og renhold.

Alle eksisterende bygninger (A + B + mellembygning) nedrives, og ny bygning opføres som BR15 lavenergibyggeri.

Fordeling af brutto-m2 efter nybygning

Nybygning inklusiv kælder

1700

Bygningsdriftsareal (BDA)

1650

Økonomisk vurdering

Anlægspris

43,8 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,2 mio. kr.

Forsyning/50 år

5,3 mio. kr.

Renhold/50 år

10, 5 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

66,8 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel.

Kommuneplanens rammer er tilstrækkelige for at kunne vedtage en lokalplan, der har tilstrækkelig rummelighed for at realisere den nye bebyggelse i scenarie 3. Men Kommuneplanen indeholder desuden udpegningen af bygning B som bevaringsværdig, hvilket en lokalplan for en helt ny bebyggelse ikke vil kunne respektere.

Omfanget af ombygning og renovering ved scenarie 1) og 2)

Der kræves en gennemgribende renovering af bygning A og bygning B for at gøre bygningerne tidssvarende i etableringen af en ny daginstitution i forhold til indretning, funktionalitet, installationer og energikrav. Ændringer indebærer etablering af niveau frie adgange, supplerende flugtvejsudgange og udskiftning af installationer.

Adskillige af de eksisterende konstruktioner kan indgå i de ombyggede arealer. Dog er det flere steder nødvendigt at nedtage eksisterende bærende konstruktioner og bygge nye for at skabe større rumligheder, som er nødvendige i etableringen af en daginstitution.

Det er udfordrende at opfylde energikrav i bygning B, da der ikke kan efterisoleres udvendigt af hensyn til den bevaringsværdige facade i blank mur. Ligeledes er det i bygning B vanskeligt at etablere ventilations-anlæg på grund af lav loftshøjde og manglende plads over loft.

Tidsplan

Afhængig af det valgte scenarie kan ejendommen benyttes til daginstitution 2-3 år efter projektets igangsættelse.  Især ændringer af lokalplaner og beslutninger om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri vil påvirke tidsrammen.

Retsgrundlag

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2015, punkt 13, at adressen Bytoften 29 anvendes til daginstitution. Det blev desuden godkendt en tillægsbevilling på 150.000 kr. til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved anvendelsen af bygningen til daginstitution.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering af projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb for samlet 40 mio. kr. til projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29:

Projekt

2016

2017

2018

I alt

5783

1,0

9,0

30,0

40,0

Kultur, Miljø og Vækst foreslår 3 scenarier for etablering af nyt børnehus på Bytoften 29 med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie

2016

2017

2018

I alt

1

1,0

10,0

33,8

44,8

2

1,0

10,0

36,5

47,5

3

1,0

10,0

32,8

43,8

De 3 scenarier medfører således en merudgift, i forhold til den afsatte anlægssum i investeringsoversigten, med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie

2016

2017

2018

Merudgift
i alt

1

0

1,0

3,8

4,8

2

0

1,0

6,5

7,5

3

0

1,0

2,8

3,8

Merudgiften ved det valgte scenarie foreslås indarbejdet i investeringsoversigten i 2017 og 2018 og vil således indgå i prioriteringen af anlægsprojekter på investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen 2017-2020.

Miljømæssige konsekvenser

Ved etablering af Børnehus er der skærpede krav til oprensning af jord ved en eventuel forurening.

Bilag

 1. Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus - Forundesøgelse (pdf)
 2. Notat af Poul Sverrild dateret 09.03.16 om Den Gamle Skolebygning (pdf)

14. Indsats for 15 til 17 årige med pligt til uddannelse eller beskæftigelse

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte organisering i forhold til unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse samt finansiering af midler til uddannelsesindsatsen af denne gruppe unge. Der er ofte tale om unge, der forlader folkeskolen med nederlag og i vanskeligheder, som har brug for en målrettet indsats med en enkelt indgang til Kommunen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der nedsættes et fælles nævn, Uddannelsesvisitationsudvalget, der varetager bevilling af uddannelser efter indstilling fra Ungdommens Udannelsesvejledning.
 2. at der afsættes en samlet pulje under Arbejdsmarkedsudvalget til dette formål på 2,5 mio. kr. årligt.
 3. at Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget finansierer hver 1,25 mio. kr. af denne pulje.
 4. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen finansieres med 0,4 mio. kr. af centrale midler fra Skole- og Klubafdelingen og 0,4 mio. kr. af centrale midler på Familie- og Dagtilbudsafdelingen samt 0,45 mio. kr. fordelt på de skoler, som ved afslutning af skoleåret 2014/2015 havde elever, som forlod folkeskolen uden at have opnået et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik.
 5. at Arbejdsmarkedsudvalgets del af puljen finansieres af udvalgets budget til aktivering.
 6. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen overføres til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling, herunder forslag til evaluering og ændring af navn anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt med bemærkning, at udvalget efter et år får forelagt evaluering over, hvor mange ændringer udvalget har besluttet i forhold til UU’s indstilling.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-01-2016

Gruppe A stillede ændringsforslag om at sagen udsættes.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe V og Kashif Ahmad (UP).

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ad 1. – 6. Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslag: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Uddannelsesvisitationsudvalget ændres til Uddannelsesvisitationsnævnet.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd er blevet opmærksom på, at kompetencen til at træffe beslutning om, at unge ikke har pligt til at følge en uddannelse, er tillagt UU Center Syd i den oprindelige § 60 aftale mellem kommunerne om oprettelsen af UU center Syd. Derfor foreslås det, at denne opgave ikke indgår i uddannelsesvisitationsudvalgets opgaver.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune vil bidrage til, at vores unge får en ungdomsuddannelse, der både ruster dem til at blive en del af den fremtidige arbejdsstyrke og til at få et godt og sundt voksenliv, og sådan at Kommunen lever op til den nationale målsætning om at sikre, at 95% en ungdomsårgang gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Det er samtidig Hvidovre Kommunes ambition at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for udsatte unge, der er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har stor betydning for den unges fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, at den unge – som ofte er i en vanskelig situation - tilbydes én indgang med støtte til at forsætte i uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Særlig de unge 15-17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, har behov for særlige indsatser, der sikrer deres fremtidige erhvervskompetence.

Erhvervsgrunduddannelsesreformen medvirker til, at målgruppen er vokset, fordi der ikke længere er åben adgang til erhvervsuddannelser, uanset den unges prøveresultater efter grundskolen.

Hvidovre Kommunes forpligtelser

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 15-17 årige unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse, gives nødvendige tilbud, som kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer, og som kan føre til, at den unge kommer i uddannelse. Ifølge Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (i det følgende ”Vejledningsloven”) kan indgå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er Hvidovre Kommunes opgave at føre tilsyn med, at unge overholder pligten og sikre, at forældremyndighedens indehaver løbende inddrages i indsatsen, og at den unge følger sin uddannelsesplan. Målet er, at den unge så vidt muligt får en erhvervskompetencegivende uddannelse med så få omvalg eller frafald undervejs som muligt.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings (i det følgende UU) opgave er at vejlede den unge i det rigtige valg af uddannelse eller tilbud, som kan få den unge i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. UU har ansvaret for vejledningsopgaven indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

De tilbud, som Hvidovre Kommune kan henvise en ung til, følger en bekendtgørelse til Vejledningsloven, og Hvidovre Kommune kan også tilbyde en beskæftigelsesrettet indsats til den unge, for at den unge bliver klar til uddannelse.

Til understøttelse af denne indsats foreslås der oprettet et Uddannelsesvisitationsudvalg, som består af i alt tre personer fra henholdsvis

 • Kultur, Miljø og Vækst – Arbejdsmarkedsafdelingen – Jobcentret
 • Børn og velfærd – Skole- og Klubafdelingen
 • Børn og Velfærd – Familie- og Dagtilbudsafdelingen

og som skal træffe afgørelser efter Vejledningsloven om enten

 • at fritage den unge for pligt til uddannelse efter folkeskolen, eller
 • at opretholde den unges pligt til uddannelse og bevilge uddannelse

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr. til dækning af udgifter til disse unges uddannelse og erhvervsafklaring. Puljen foreslås afsat under Arbejdsmarkedsudvalget. Finansieringen af puljen sker ligeligt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Den administrative organisering foreslås forankret i Kultur, Miljø og Vækst i Arbejdsmarkedsafdelingen.  

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 995 af 12/09/2014, herunder de love, der henvises til i denne lov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der har ikke tidligere været afsat midler til gruppen af unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Målgruppens størrelse, må vurderes på et skøn forbundet med en vis usikkerhed, både fordi de unge i dag ikke er registreret, og fordi antallet varierer fra år til år. På den baggrund forventes der at være ca. 25 unge i målgruppen om året.

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr., som finansieres ligeligt mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Der følges op på forbruget i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer. Såfremt der opstår mindreforbrug i forhold til det afsatte, tilbageføres dette til de respektive udvalgs rammer og omvendt skulle det vise sig, at der opstår et merforbrug tilføres midler fordeles det ligeledes ligeligt. Der udarbejdes desuden en evaluering af forbruget pr. 1. juli 2016.

Det foreslås, at budgetbeløbet på 2,5 mio. kr. samles under Arbejdsmarkedsudvalget og budgetansvaret placeres i Arbejdsmarkedsafdelingen.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område foreslås de 1,25 mio. kr. finansieret således:

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Skole- og Klubafdelingen.

·De resterende 450.000 kr. finansieres af skolerne i forhold til, hvor mange elever fra den pågældende skole, der har forladt grundskolen, og ikke har opfyldt det faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Som en del af skolernes budgetramme fordeles de knapt 37 mio. kr. i henhold til skolernes socioøkonomi for derigennem at tildele skolerne ressourcer, der forholder sig til de vanskeligheder, unge i målgruppen er i og deraf følgende udfordringer for skolerne. Denne finansiering træder i kraft fra 2017. I 2016 finansierer Skole- og Klubafdelingen de resterende 450.000 kr. af centrale midler i afdelingen.

Arbejdsmarkedsudvalgets andel af udgifterne på området finansieres indenfor udvalgets budget til aktivering. Dette kan dog medføre et mindre aktiveringsniveau for de øvrige borgere.


15. Projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen – Beslutning om projektets omfang og økonomi

Beslutningstema

Spring- og Motorikcenteret bliver fordyret, fordi bygningskonstruktionen skal styrkes for at hindre at der trænger vand ind fra undergrunden. Kultur, Miljø og Vækst redegør for projektets omfang og økonomi og foreslår to scenarier for at

a) gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave eller

b) gennemføre projektet  indenfor budgetramme med én springgrav.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at beslutte om projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen skal:

a) Gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave, finansieret af kassebeholdningen

b) Gennemføres indenfor budgetramme med den store springgrav

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Forslaga) anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget anbefaler løsning a.

Notat om grundvandssænkning under byggeriet udarbejdes til brug for sagens videre behandling.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der redegøres for, hvorledes økonomien i projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen er sammensat. Der anvises en mulig afgrænsning af projektet.

I bilag ligger en plantegning af Spring- og Motorikcenter med begge grave samt en redegørelse for projektets økonomi for scenarie a og b.

Projekt beskrivelse
Projekt 0152 omfatter dels en skybrudssikring af Sønderkærhallen, herunder udbedring af gulv, samt etablering af et spring- og motorikcenter i samme hal. Projektet indeholder ikke udstyr til motorik.

Projektets budget
Der er på investeringsoversigten afsat 6,9 mio. kr. til projekt 0152. Heraf er 1,9 mio. kr. afsat fra ”forsikringspuljen” til skybrudssikring af Sønderkærhallen, som under skybrud d. 2. juli 2011 fik vandskadet gulvet. Det resterede beløb på 5 mio. kr. er afsat til etablering af et Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

Projektforslagets økonomi

Ejendomsafdelingen har nu fået gennemført en forundersøgelse og et projektforslag. Projekterende rådgiver, ingeniørfirmaet Wissenberg, har fremlagt et forslag med en samlet økonomi på 8,9 mio. kr. for skybrudsikring, udbedring af gulv samt to springgrave.

Forskel mellem det oprindelige tilbud og projektforslagets økonomi
Det fastsatte budget er baseret på et tilbud, der  indeholder én springgrav. Desuden indeholder tilbud ikke pris på forstærkning af eksisterende konstruktioner samt sikring mod opdrift.

Projektforslaget  indeholder 2 springgrave, sikring mod opdrift pga. højtliggende grundvand samt forstærkning af grave og bygningens eksisterende konstruktion. Sikring mod opdrift og sikring af den eksisterende konstruktion er et byggeteknisk krav.

Udstyr til motorik er ikke prissat i oprindeligt tilbud eller i projektforslag.

Standsning

Ejendomsafdelingen kan konstatere, at der er en brugerforventning om et Spring- og Motorikcenter med to springgrave. Såfremt denne forventning skal imødekommes vil der være en markant forskel mellem projektets budget/bevilling og projektets reelle økonomi. Ejendomsafdelingen har derfor standset projektet, indtil en politisk beslutning for projektets omfang og økonomi er truffet. Merudgift til rådgiver til standsning og genoptagelse er ikke afklaret, et estimat herfor er 200.000 kr.

Status for forbrugte midler

Håndværkeromkostninger til forundersøgelser

84.300 kr.

Rådgiveromkostninger til forundersøgelser, projektforslag, påbegyndt for- og hovedprojekt

229.500 kr.

Standsning og genoptagelse, estimeret

200.000 kr.

I alt:

513.800 kr.


I det følgende fremlægges projektøkonomien for de to scenarier.

a)Projektet gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave

Projektøkonomien for denne løsning er 8,9 mio. kr. til projektering og etablering. Ydermere er der en udgift forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til 200.000 kr. Denne økonomi indeholder ikke udstyr til motorik. I alt 9,1 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

8.900.000 kr.

I alt

9.100.000 kr.

b)Projektet gennemføres til budget med kun den store springgrav.

Dette projekt kan gennemføres indenfor bevillingen til 6,9 mio. kr. Dette inkluderer både selve projektøkonomien til 6,4 mio. kr. og udgifter forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til min. 200.000 kr. Det eventuelle overskud kan bruges på motorikudstyr til hallen. I alt 6,9 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

6.400.000 kr.

Buffer - evt. rest til udstyr, inkl. rådgiver

300.000 kr.

I alt

6.900.000 kr.

Høring af HVG37

Kultur- og Fritidsafdelingen har hørt HVG37 i forhold til, hvilken betydning de to scenarier vil have for dem og  melder følgende tilbage:

Scenarie a)
Konsekvensen ved godkendelse af en merbevilling og fuld gennemførselaf etvelfungerende og fremtidssikretSpring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil være, at Hvidovre Kommune vil være på rette vej til at kunne profilere sig som den idrætskommune, som vi ønsker at Hvidovre kommune skal være i fremtiden. Hvidovre Gymnastik har ved etablering af et velfungerende og fremtidssikretSpring- & Motorikcenteri Sønderkærhallen en forventning om et øget medlemstal pga. øget interesse for spring og motorik.Hvidovre Gymnastik vilfremadrettet også have mulighed for at tilbyde mange flere drenge at udfoldesig iet velfungerende og fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen. Det påpeges samtidig at Hvidovre Gymnastik ved gennemførsel at et velfungerendeog fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil overveje at tilbyde sig somidrætsklub med morgentræning for de kommende elever i de ny oprettede eliteidrætsklasser i Hvidovre kommune.

Scenarie b)
Gennemføres indenfor budgetramme med kun den store springgrav.

Ved gennemførsel af et Springcenter indenfor den allerede bestående budget ramme med gennemførsel af kun den store springgrav vil konsekvensen være at det ikke vil være muligtat gennemføre ugentligespringtræninger for den bestående mængde af gymnaster, der alleredeer i Hvidovre Gymnastik i dag, ej heller at kunne tilbyde weekend træningstider for andregymnastik klubber i Hvidovre. Her tænkes primært på Egevolden Gymnastik, der ogsågerne vil træne & dygtiggøre sig i et Springcenter i Sønderkærhallen. Det vil sige, at der bliver tale om en midlertidig lappeløsning uden fremtidssikring forGymnastik og Motorik i Hvidovre Kommune.

Teknisk anbefaling
Ejendomsafdelingen kan teknisk anbefale både a) og b).
Ejendomsafdelingen vurderer, at hvis anlægsbevillingen på 6,9 mio. kr. skal fastholdes, er den bedste tekniske løsning for projektet at udelade den lille springgrav. Det vil give en reduktion på 2,5 mio. kr. Budgettet på 6,9 vil omfatte udgift til sikring af eksisterende konstruktioner og opdrift og efterlade en rest på 0,5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med standsning og igangsættelse. Overskud herudover kan evt. bruges på udstyr til motorik, da disse poster ikke er indeholdt  i projektforslag.

Projektets tidsplan
Standsningen påvirker projektets tidsplan med estimeret 3 måneder grundet standsning og  politisk sagsbehandling.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. december 2015, punkt 18, at give tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter, så den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr. Tillægget på 1.000.000 skyldtes udeblevet sponsorat fra Lokale- og anlægsfonden.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. februar 2015, punkt 4, at afsætte 5,9 mio. kr. som kommunal projektfinansiering. Det blev desuden besluttet, at samarbejde med Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 om ansøgning om tilskud fra lokale- og anlægsfonden om finansiering af 1 mio. kr.

Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen erstatningsbeløb fra forsikringspuljen på 1.900.000 kr. til udbedring af skybrudsskade på gulv i Sønderkærhallen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til projekt 0152 Spring og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

HVG37s ønskede projektindhold og skybrudssikringen vil ikke vil kunne afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår derfor 2 scenarier for ændring af projekt 0152:

Nuværende anlægsbevilling

Ændring af anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Scenarie a *

6.900.000

2.200.000

9.100.000

Scenarie b

6.900.000

0

6.900.000

* Scenarie a: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Projektøkonomi for scenarierne a og b (pdf)
 2. Plantegning af Spring- og Motorikcenter.pdf (pdf)
 3. Notat af 4. marts 2016 vedrørende grundvand i projektet 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter i Sønderkærhallen (pdf)

16. Allonge til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling. Klubbens ret til lejlighedsvis at bruge publikumsfoyeren på Hvidovre Stadion skrives ud af brugsretsaftalen, idet lokalet fremadrettet skal bruges med henblik på etablering af Hvidovre Motionscenters nye elitetræningsfaciliteter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende etablering af træningsfaciliteter til  eliteidrætstræning i Hvidovre Motionscenter, skal der foretages bygningsmæssige ændringer på Hvidovre Stadion. Dette vil berøre publikumsfoyeren, som HIF fodboldafdeling i henhold til indeværende brugsretsaftale pt. har adgang til.

På denne baggrund skrives brugsretsaftalens § 1. vedrørende  publikumsfoyeren ud af brugsretsaftalen.

Afsnittet har følgende ordlyd:

”Publikumsfoyeren kan benyttes af bruger, såfremt der gives en 14-dages varsel, så Hvidovre Motionscenter har mulighed for at aflyse deres aktiviteter i god tid samt koordinere udlån i forhold til AOF Hvidovre og Hvidovre Fodbold A/S. Bruger sørger for, at publikumsfoyeren er ryddet for stole og borde m.v.”

Brugsretsaftalens øvrige punkter forbliver uændrede.

Allongen har været til udtalelse i Juridisk Afdeling og hos HIF fodboldafdeling samt inspektøren på Hvidovre Stadion, der ingen kommentarer har haft til aftalen.

Allongen træder i kraft, når begge parter har undertegnet aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2015, i forbindelse med 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017 – 2019, ny profil for Hvidovre Motionscenter.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. december 2009 brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)
 2. Brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)

17. Depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til eftergivelse af erstatningskrav mod foreningen Boldklubben Friheden som følge af beskadiget areal under afholdelse af et foreningsarrangement ved Strandmarkens Fritidscenter.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til, om der fremover skal aflægges depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, så lignende uforudsete merudgifter undgås.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. ikke eftergives
 2. at der fremover skal aflægges depositum ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, på lokaliteterne: grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, græsfodboldbaner, kunstgræsbaner og Hvidovre Stadions græsbaner.
 3. at fastsætte depositummets beløbsstørrelse til 15.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Ad. 3 Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Juridisk team har haft sagen til udtalelse. Her er vurderingen, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten at eftergive erstatningskravet, idet det strider mod almennyttekriteriet. Kriteriet foreskriver, at økonomiske dispositioner skal have et almennyttigt formål og ikke må tage sigte på at begunstige enkeltpersoner og –virksomheder.

Eftergivelsen kan heller ikke anses som støtte til idræt, da en sådan eftergivelse vil ligge udenfor området for de vante kommunale puljer og tilskud på idrætsområdet, og desuden ikke vil komme enkelte idrætsudøvere direkte til gavn.

Slutteligt vurderes det, at der ikke kan ske eftergivelse af erstatningskravet, alene fordi der tidligere er sket eftergivelse af et erstatningskrav i en lignende sag, hvis også denne måtte anses for at være i strid med kommunalfuldmagten.

Det er derfor juridisk teams vurdering, at både Boldklubben Friheden og den enkelte teltholder anses som erstatningsansvarlig.

Udbedringen af skaden er vurderet til at koste 41.500 kr. Det fremgår af boldklubbens regnskab, at der i 2014 var et overskud på 91.718 kr., og at klubben ved kræmmermarkedet i 2015 tjente 129.423 kr.

Udtalelsen fra juridisk team er vedhæftet sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden afholdte i perioden 31. juli – 2. august 2015 sit årlige kræmmermarked på grusbanen ved Standmarkens Fritidscenter. Under arrangementet fløj et af teltene ved et uheld ind i det omkringstående hegn, og flere stolper blev bøjet. Reparationsudgiften blev efterfølgende anslået til 41.500 kr.

Forvaltningen har været i dialog med Boldklubben Friheden, der har talt med teltholderen, som ikke har nogen dækkende forsikring. Boldklubben Friheden mener pga. beløbets størrelse heller ikke, at de som forening kan dække erstatningskravet. Derudover refererede klubben til en lignende episode ved Rebæk Søpark i 2007, hvor der også blev forvoldt skade på kommunale arealer, og hvor den involverede forening, Avedøre IF, efterfølgende fik eftergivet erstatningskravet.

Forvaltningen anbefaler, at erstatningskravet ikke eftergives, da skadevolder må afholde de nødvendige udgifter til udbedring af skaden.

Fremtidigt krav om depositum

For at afbøde lignende situationer i fremtiden anbefaler forvaltningen, at lånere fremover pålægges at betale depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer såsom kræmmermarkeder, cirkus, tivoli o.l.

Kravet om betaling af depositum vil således gælde arrangementer afholdt ved følgende udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet:

 • Grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter
 • Græsfodboldbaner
 • Kunstgræsbaner
 • Hvidovre Stadions egen græsbane

Det anbefales, at kravet om depositum forelægges låneren i bookingbeskeden/tilladelsesbrevet, og kræves indbetalt på kommunens konto senest 14 dage før afholdelse af arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Krav om betaling af depositum anvendes allerede af Vej- og Parkafdelingen i forbindelse med udlån af udendørsarealer, og beløber sig til 40.000 kr. for lån af Cirkusgrunden i Avedøre samt Rebæk Søpark, og 15.000 kr. for lån af øvrige områder.

Beløbsstørrelsen blev godkendt af det tidligere Ejendoms- og Arealudvalg på mødet d. 31. januar 2008, og stadfæstet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31. marts 2008.

Tidligere politiske behandlinger:

På mødet d. 1. december 2015 anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ikke at eftergive erstatningskravet mod Boldklubben Friheden. Det blev samtidig anbefalet at indføre et depositum på 15.000 kr. ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer.

På mødet d. 7. december 2015 i Økonomiudvalget blev det anbefalet over for Kommunalbestyrelsen at godkende eftergivelsen af erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. via kassefinansiering. De resterende punkter udgik.

På mødet d. 15. december 2015 i Kommunalbestyrelsen blev Økonomiudvalgets beslutning kendt ugyldig, og sagen blev tilbagesendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Depositummet anbefales fastsat til 15.000 kr. Der ønskes en evaluering af ordningen efter 1 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Ad 1.

Notat med supplerende oplysninger vedrørende Boldklubbens Økonomi omdelt.

Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et regelsæt for fremadrettet udlån af kommunale lokaler og områder.

For: Gruppe A, O, V, C og Ø.

Undlader: Gruppe F.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. eftergives. Beløbet finansieres af kassen.

Ad 2.-3.

Bortfalder under henvisning til punkt 1.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2015

Borgmesteren bad om, at Kommunalbestyrelsen stemte om, hvorvidt Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C og Ø.

Undlader: Gruppe A, F og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

Da Finn Gerdes havde deltaget i Økonomiudvalgets behandling er Økonomiudvalgets beslutning ugyldig.

Sagen går tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 1. Supplerende notat vedr depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet (pdf)
 2. Boldklubben Frihedens økonomi (pdf)
 3. Notat om eftergivelse af erstatningskrav-juridisk team (pdf)

18. Godkendelse af Helhedsplan på Idrætsområdet samt høringssvar

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udkast til ny helhedsplan for idrætsområdet

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende endeligt udkast til ny Helhedsplan for idrætsområdet samt tilføjelser til planens indledning
 2. at godkende styregruppens forslag til kommentarer til de indkomne høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Gruppe A, O, V og C anbefaler forslaget godkendt med forbehold for økonomien.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Gruppe A og O anbefaler forslaget godkendt med forbehold for økonomien.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

Udkastet til helhedsplanen har været i høring i perioden fra d. 16. december 2015 til d. 1. februar 2016 blandt foreninger og interesseorganisationer, og har desuden været offentlig tilgængelig på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har modtaget i alt 11 høringssvar, som efterfølgende er bearbejdet af styregruppen, og der er på denne baggrund udarbejdet et revideret udkast til helhedsplanen. Som følge af høringssvarene har Styregruppen især fundet det væsentligt at tilføje en række præciseringer i indledningen for at fremme forståelsen af planen. Høringssvarene vil desuden blive tilføjet den endelige Helhedsplan som appendiks. 

Det ny udkast til helhedsplanen samt styregruppens kommentarer og besvarelser til de indkomne høringssvar skal godkendes.

Udkastet til Helhedsplanen, en separat specifikation af tilføjelserne til indledningen samt en sammenfatning af høringssvarene med styregruppens kommentarer er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for idrætsområdet. Planen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken, og har til formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. december 2015 blev høringsprocessen for den ny helhedsplan godkendt.

Bilag

 1. Høringssvar og kommentarer (pdf)
 2. Tilføjelser til Helhedsplanens indledning (pdf)
 3. Helhedsplan - rapport og appendiks (pdf)

19. Revision af retningslinjer for sponsorpuljen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til nye retningslinjer for Sponsorpuljen på 600.000 kr. målrettet kommunens idrætsforeninger.

Puljen blev uddelt første gang i 2015. Der har dog vist sig et stort sammenfald mellem retningslinjerne for sponsorpuljen og Elite2650-midlerne, hvorfor Sponsorpuljens retningslinjer foreslås ændret. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalget godkender nye retningslinjer for sponsorpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 24. marts 2015 retningslinjerne for den kommunale sponsorpulje. Ved behandlingen af ansøgningerne i 2015 har det dog vist sig vanskeligt at adskille kriterier og ansøgningerne fra Hvidovre Kommunes pulje til eliteidræt, Elite2650, da der er meget store sammenfald mellem ansøgerkredsen og ansøgningernes udformning, hvilket var understøttet af retningslinjerne.

Hovedsigtet med sponsorpuljen er at skabe positiv omtale af Hvidovre Kommune gennem kommunens foreninger, samt at understøtte en positiv foreningsudvikling. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet et nyt forslag til retningslinjer for sponsorpuljen, der lægger op til at der uddeles sponsorater af en størrelse, så der kan skabes betydelige projekter i foreningerne. På den måde bliver Hvidovre Kommunes sponsorpulje en pulje, der gør en endnu større forskel for modtagerne og for borgerne i Hvidovre Kommune.          

Forvaltningen foreslår, at sponsorstøtten uddeles på baggrund af foreningernes ansøgning om realisering af et toårigt projekt, som skal udvikle foreningens bredde- og/eller eliteaktiviteter, og samtidig adressere udfordringerne:

 • foreningsløse børn/unge
 • ungdomsfrafald
 • den åbne skole

Udover at starte et konkret projekt forpligter foreningerne sig til at bruge Hvidovre kommunes logo i forskellige sammenhænge, ligesom foreningerne skal aflevere midtvejs- og slutevaluering til Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Sponsoraterne foreslås som to-årige med årlige udbetalinger.

Forvaltningen indstiller, at der i 2016 bliver tidsfrist for ansøgning 29. april 2016, med en ikrafttrædelse af sponsoraterne fra 1. juli 2016-30 juni 2018.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-18 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr., der fra 2016 øges med yderligere 100.000 kr. med ophør af sponsoraftale med HBC, således at puljen nu er på 600.000 kr.

Der er adskilt herfra afsat 300.000 kr. til sponsoraftale indgået mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S. Denne aftale skal genforhandles i 2016.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til retningslinjer for sponsorpuljen (pdf)

20. Aftale om opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad

Beslutningstema

Orientering om mulighed for opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad.
Forhandling med EBO om opsætning af solvarmeanlæg mod CO2 besparelser.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Rambølls rapport dateret 10. oktober 2015 for scenarier for opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad til efterretning
 2. at tage stilling til om ejendomsafdelingen skal indgå forhandling med EBO om opsætning af solvarmeanlæg mod CO2 besparelser samt en mindre indtjening ved udleje af tag

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Imod: C

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, Liste H og V

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Rene Langhorn deltog ikke i behandlingen grundet inhabilitet.

Sagsfremstilling

Jfr.  beslutning på Teknik- og miljøudvalgsmøde den 3. juni 2015 bad Hvidovre Kommune Rambøll om at undersøge mulighederne for solvarme på Hvidovre Friluftsbad. Der var fra start opstillet 3 scenerier, som ønskes undersøgt nærmere som flg.:

1. Solvarme anlæg på hovedbygningen, 300 m2solfangere

2. Solvarme anlæg på Præstemose hallen, 340 m2solfangere

3. Solvarme anlæg på hallen og hovedbygning, i alt 640 m2solfangere

I undersøgelsen er bygninger og tekniske installationer gennemgået og afklaret i forhold til energibehov, solfangertyper samt økonomi.

De tre scenerier er ikke rentable, da tilbagebetalingstiden ligger mellem 19-23 år. Dette svarer til et solvarmeanlægs levetid, og der vil dermed ikke være noget økonomisk udbytte.

Dog fremkom der nogle alternative løsninger, som ikke beskæftiger sig med de tre originale scenarier.

Alternativ løsning

I forbindelse med undersøgelsen fremkom der en alternativ løsning, idet

Hvidovre Fjernvarme har foreslået, at de står for finansiering og drift af anlægget og betaler en mindre leje for tagarealet på Friluftsbadets hovedbygning.

Dermed vil de levere solvarmen til friluftsbadet til uændret pris som før.

Hvidovre Kommune opnår på den måde ikke en økonomisk besparelse, men en reduktion i CO2på 12,7 ton om året.

Fordel for Hvidovre Kommune:

 • ingen egen investering i anlæg eller montering
 • ingen drifts- og serviceudgifter
 • en mindre indtægt ved udlejning af tagareal
 • CO2 udledningen minimeres

Ulemper:

 • Komplicerede forhold vedr. vedligeholdelse af tagarealet samt placering af ansvar ved skade på tag grundet solvarmeanlægget
 • Lejekontrakt forløber i udgangspunktet 20 år, svarende til anlæggets forventede levetid. En evt. opsigelse af kontrakten før tid er således økonomisk problematisk.

Risiko afdækning

Forhold vedr. udlejning af kommunens tagareal samt snitflader mellem Hvidovre Fjernvarme og Hvidovre Kommuneskal skal afklares før indgåelse af aftale. Herunder forhold ved indgreb i tagflade og konstruktion, ledningsføringer, bæreevne, vedligehold af tag og anlæg, skader forårsaget af anlæg, krav til æstetisk løsning, forbehold ved mislighold af anlæg, kontrakt, lovkrav if. planlov og anden lovgivning, samt en evt. opsigelse af kontrakt før tid.

Såfremt sagen besluttes politisk vil Ejendomsafdelingen indlede en dialog med Hvidovre Fjernvarme v/ EBO Consult for en drøftelse og afklaring af ovenstående forhold forud for en aftale.

Forhold omkring solvarmeanlæg

Det skal understreges, at denne løsning kun anbefales for Hvidovre Friluftsbad, da friluftsbadet har et meget højt varmeforbrug i forhold til dens få kvadratmetre. Der er et potentiale for en stor CO2 besparelse, men det er ikke rentabelt for Hvidovre Kommune selv at investere i et anlæg.  Derudover vil et solvarmepanel ikke genere omgivelser, idet anlægget opsættes på den side af taget, der vender ind mod friluftsbadet.

Solvarmeanlæggets signalværdi
En opsætning af solvarme anlæg på friluftsbadet synliggør kommunens bestræbelser på at være energibevidst jf. aftale som Klimakommune om en 2 % årlig reduktion på CO2 udslip.

Retsgrundlag

Der er ikke retsgrundlag for beslutning

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 3. december 2014, punkt 10, prioritering af anlægspulje 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, med den ændring, at Hvidovre Friluftsbad med 500.000 kr. udgik med henblik på nærmere undersøgelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015, punkt 4, at blev 100.000 kr. fra anlægspuljen 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 prioriteret til en forundersøgelse for projektets statiske og tekniske realiserbarhed, mulige kWh produktion samt tilbagebetalingstid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Solvarme på Hvidovre Friluftsbad_ Rambøll rapport_okt. 2015 (pdf)

21. Anlægsregnskab for projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014

Beslutningstema

Kultur- Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab for projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 til godkendelse og anmoder om overførsel af mindreforbrug til nyt projekt  til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køge Landevej 276.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for  Økonomiudvalget og  Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 0207 godkendes
 2. at mindreforbrug på 1.181.815 kr. anvendes til nyt projekt til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køge Landevej 276

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel

0207/01 Udbygning af fjernvarme

U

1.700.115 kr.

2.500.000 kr.

-799.885 kr.

0207/02 Klimaambassadørordningen

U

356.293 kr.

500.000 kr.

-143.707 kr.

0207/03 Central drift og energistyring

U

957.714 kr.

900.000 kr.

57.714 kr.

0207/04 Risbjergskolen, solceller

U

 kr.

 kr.

 kr.

0207/05 Medborgerhuset lysprojekt

U

998.237 kr.

1.000.000 kr.

-1.763 kr.

0207/06 Ombygning af varmtvandsinstallationer

U

410.262 kr.

400.000 kr.

10.262 kr.

0207/07 Ventilationsopgaver

U

459.526 kr.

450.000 kr.

9.526 kr.

0207/08 Hulmursisolering

U

213.595 kr.

250.000 kr.

-36.405 kr.

0207/89 Energitilskud, projekter under Miljø- og Energipuljen 2013

I

-56.361 kr.

 kr.

-56.361 kr.

0207/99 Erstatning, FIC solceller

I

-221.196 kr.

 kr.

-221.196 kr.

Total

4.818.185 kr.

6.000.000 kr.

-1.181.815 kr.

Kultur, Miljø- og Vækst fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 1.181.815 kr. for projekt 0207.

Mindreforbruget foreslås overført til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køgelandevej 276, idet denne ejendom er energimærket E og har potentielle energibesparelser for estimeret 62.000 kr. årligt, såfremt der investeres i en energirenovering af bygningen.

Forslag til renovering:

·Energioptimering af varmeanlæg (ny veksler, ny VVB, pumper, rørisolering)

·Efterisolering af loft og mansardtag

·Udskiftning af vinduer og døre

·Evt. udvendig efterisolering af kælderydervægge (løsning afhænger af evt. fugtproblemer)

·Evt. hulmursisolering

·Evt. vandbesparende tiltag, idet ejendommen har et relativt højt vandforbrug

·Såfremt midler rækker hertil trænger ejendommen også til en facaderenovering, da den længe har fået nødtørftige lappe-reparationer

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget under projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 på 1.181.815 kr. anvendes til nyt projekt ”Køgevejens Børne- og ungdomshus, renovering”.

Bilag

 1. Anlægsregnskab for 0207 Miljø og Energipuljen 2014 (pdf)

22. Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand i 2016

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for 2016 kan godkendes.

Indstilling

Kultur, Miljø & Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2016 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Konsekvensen ved at godkende taksterne er, at  vandprisen i 2016 lander på 10,77 kr./m3 - et fald på 3 øre fra 2015, mens taksterne for afledning af spildevand i 2016 stiger med 9,16 kr. til 26,66 kr./m3 i forhold til 2015. Taksterne i 2016 ligger omtrent på niveau med 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune skal årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for hhv. vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har 10. november 2015 modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2016. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

1.at HOFOR Vand Hvidovre A/S takst – vandpris – er 10,77 kr./m3

2.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 1, jf. trappemodellen er 26,66 kr./m3

3.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 2, jf. trappemodellen er 23,46 kr./ m3

4.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 3, jf. trappemodellen er 17,07 kr./ m3

* Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2012 og frem samt betydning for taksterne i 2016 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S ses af skemaet herunder.

Takster

2012

2013

2014

2015

2016

15-16

Vandafledningsbidrag

21,44

28,37

25,42

17,5

26,66

52%

Vandpris

10,74

12,39

11,52

10,80

10,77

Vandafgift til staten

5,23

5,46

5,46

5,86

5,86

Statslig ressourceafgift

0,67

0,67

0,67

0,67

0,39

-42%

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter

38,08

46,89

43,07

34,83

43,68

25%

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

47,60

58,61

53,84

43,54

54,61

25%

Abonnement inkl. moms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.046

4.982

4.576

3.701

4.642

25%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

6.664

8.206

7.537

6.095

7.645

25%

Det ses af skemaet, at den samlede prisstigning på vand og spildevand fra 2015-2016 er 25 %. Vandprisen lander på samme niveau som i 2015 med et lille fald på 3 øre. Vandafledningsbidraget derimod stiger med 9,16 kr./m3 Den forøgede takst på vandafledning i 2016 skyldes, at taksten i 2015 var ekstraordinært lav pga. tilbagebetaling i 2015 af for meget opkrævet i 2013. Taksten i 2016 er således på niveau med taksten for 2014 med en mindre stigning på 1,14 kr./m3, hvilket er forårsaget af investeringer vedr. Damhusledningen.

Alle øvrige takster, f.eks. tilslutningsbidrag, omlægning/flytning af stik, er vedlagt i bilag 1: Takstbilag – HOFORs takster for vand og spildevand i Hvidovre 2016.

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i det efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Kultur, Miljø og Vækst har sammen med Økonomi og Stabe gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2016 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Samtidig er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Kultur, Miljø og Vækst, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2016 er lovlige og kan godkendes.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal ifølge Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010) og Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse 1584, 2015) årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for vand og vandafledning samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og for HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at ændre taksterne. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at taksterne ikke overholder de gældende regler, skal den afvise at godkende taksterne, med henblik på at vandselskaberne skal fastsætte ændrede takster.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at godkende HOFORs takster for vand og afledning af vand for 2013, 2014 og 2015. I den forbindelse stillede kommunen en række krav til indholdet i HOFORs fremtidige ansøgninger.

Materialet som HOFOR har leveret som beregningsgrundlag for 2016, er væsentlig mere fyldestgørende end tidligere. Der udestår dog fortsat mangler og elementer i materialet som ikke giver det fornøden indblik i argumenter for valgt af takstniveau, og sammenhæng til prisloft og investeringer mv. Eksempelvis er det tydeligt at taksterne er under prisloftet, men ikke tydeligt hvordan investeringerne påvirker taksterne, så de lander præcis hvor de gør. Disse mangler forventes at blive korrigeret i dialog og samarbejde med HOFOR, således at kommende års datagrundlag giver mere præcis mulighed for kontrol, og derved forudsætning for godkendelse af takster mv.

Økonomiske konsekvenser

Samlet forbrug for Hvidovre Kommunes institutioner mv. kan opgøres som følgende oversigt:

Forbrug

Enhed m³

Beregnet i 1.000 kr.

Ændring år til år

Faktisk 2012

123.128

4.689

Pris

Forbrug

Faktisk 2013

126.533

5.933

+23 %

+3 %

Faktisk 2014

125.271

5.395

 -8 %

- 1 %

Budget 2015

125.691

4.378

-19 %

0 %

Budget 2016

123.178

5.380

+25 %

-2 %

Der kan altså for 2016 forventes et merforbrug ift. 2015 på ca. 1 mio. kr., hvorimod forbruget ift. 2014 vil være uændret.

Da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug i forhold til de faktiske udgifter, forudsættes budgettet for 2016 derfor fortsat at være dækkende. 

Samlet for kommunen og kommunens borger, hvor det årlige forbrug vurderes til ca. 2,9 mio. m³ årligt, vil den årlig betaling til HOFOR vurderes til at være ca. 127 mio. kr. eksklusiv moms.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen beregnes til at udgør ca. 4 %.

Bilag

 1. Takstbilag - HOFORs priser på vand og spildevand i Hvidovre 2016(1).pdf (pdf)

23. Projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering

Beslutningstema

Projektering af renovering af Børnehuset Cirklen.

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, indeholdt i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering, finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6 årige.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune lejer bygningerne beliggende på Høvedstensvej 48-50 af Lejerbo. Bygningerne rummer Børnehuset Cirklen. Hvidovre Kommune står for den indvendige vedligehold og Lejerbo for den udvendige vedligehold af bygningerne.

Børnehuset Cirklen indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen) udarbejdet i 2014. Af denne plan fremgår det, at der er estimerede anlægsudgifter på 11,5 mio. kr. til udbedring af utidssvarende indretning, manglende fleksibilitet i forhold til aldersklasser, dårlige fysiske forhold og trækgener i tagetagen (børnehaveafdelingen).

Lejerbo vil, som en del af renoveringen, forestå udskiftning af taget på Cirklen for 4,7 mio. kr.

Renoveringen af Børnehuset Cirklen, herunder reorganisering af lokalerne i stueplan, vil på sigt gøre det muligt, at der kan passes yderligere 36 børn i institutionen.

Reorganiseringen af lokalerne skal godkendes af Lejerbo inden igangsættelse.

Estimatet af anlægsudgifterne på 11,5 mio. kr. er foretaget i 2013 og inden en større akut skade på børnehuset i 2015. Eftervirkningen af skaderne indgår derfor ikke i den oprindelige anlægssum fra 2013.

Der er samtidig forskel på, hvordan Cirklens to bygninger lever op til udviklingsplanens målsætninger.

Det er derfor uvist, om projektet nu vil kunne foretages inden for den estimerede anlægssum.

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, til brug for overblik over omfanget af renoveringsbehovet i de to bygninger og løsningsmuligheder for reorganisering af lokalerne til opfyldelse af udviklingsplanens målsætning.

Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til projektering vil indgå i renoveringen af børnehuset.

Politiske beslutninger og aftaler

Børnehuset Cirklen indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 26. maj 2015, punkt 13, anvendelsen af råderum i kommunens låneramme på 4,7 mio. kr. til Lejerbos renovering af Børnehuset Cirklen i forbindelse med større akut skade.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, som indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6 årige, hvortil der i investeringsoversigten er afsat 5 mio. kr. i 2016:

2016

2017

2018

2019

Projekt 5742 – Vision fysiske standarder

5.000.000

200.000

8.000.000

0

Projekt 5787 - Cirklen

800.000

0

0

0

Resterende anlægsramme for projekt 5742

4.200.000

200.000

8.000.000

0

Af ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud (10-årsplanen)” er renoveringen estimeret til 11,5 mio. kr. Beløbet er estimeret i 2013 og fremstår derfor i 2013 prisniveau.

Lejerbo forestår, som en del af renoveringen, udskiftning af tag på Cirklen for 4,7 mio. kr.

Ejendomsafdelingen afsætter som hovedregel 12 % af anlægssummen til projektering ved større anlægsprojekter.

Det foreslåede beløb til projektering på 800.000 kr. udgør således 12 % af den kommunale andel af den estimerede anlægssum på 6,8 mio. kr. i 10-årsplanen (11,5 – 4,7 mio. kr.).

Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til projektering vil indgå i renoveringen af børnehuset.


24. Projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Status og forslag til udvidelse af anlægssum eller reduktion af projekt

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har beregnet et prisoverslag for udvidelsen af Hvidovre Strand.

Anlægsarbejdet kan ikke udføres indenfor budgetrammen på grund af en stor økonomisk usikkerhed ved håndteringen af den forurenede jord og merudgifter til forureningsundersøgelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til, om udvalget vil anbefale en udvidelse af anlægssummen eller om projektet skal reduceres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt 0103 Hvidovre Strandpark gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Eller: 

 1. at der til projekt 0103 Hvidovre Strandpark gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. finansieret af henholdsvis restmidler på 320.000 kr. fra projekt 0214 Plant et træ og 380.000 kr. fra kassebeholdningen.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ikke anbefaler punkt 1 eller 2 indstiller Kultur, Miljø og Vækst til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket forslag til besparelse, som Kultur, Miljø og Vækst skal arbejde videre med:

a)Stranden udvides kun i den bugt, hvor der er strand i dag.

b)Stranden reduceres i bredden i forhold til projektforslaget og de skulpturelle lege- og siddekanter erstattes af græsskråninger.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Indstilling 2 anbefales.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Status på myndighedsansøgninger

Hvidovre Kommune har fået tilladelse til at udvide stranden fraKystdirektoratet, Fredningsnævnet og Naturstyrelsen. Naturstyrelsens tilladelse omfatter kun reservatbekendtgørelsen for Kalveboderne.

På nuværende tidspunkt mangler der følgende tilladelser før stranden og legepladsen kan etableres:

 • Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (Naturstyrelsen).
 • Landzonetilladelse (TMU).
 • § 8 tilladelse jf. jordforureningsloven. (Plan- og Miljøafdelingen er myndighed og Region Hovedstaden er høringsberettiget).
 • Byggetilladelse til legepladsen (Plan- og Miljøafdelingen).

Kunststøtte

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 656.000 kr. i kunststøtte fra A. P Møller Fonden til de skulpturelle sidde- og legekanter.

Kunststøtten gives med Hvidovre Kommune som medfinansiør. Fordelingen er ca. 50 %. Rammebudgettet for de skulpturelle siddekanter er 1.268.000 kr., heraf betaler Hvidovre Kommune 612.000 kr. 

Jordforurening

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 24. november 2015 orienteret om at jorden, som skulle udgraves i forbindelse ned det nye sandareal var væsentlig mere forurenet end først antaget. Dette kunne betyde en mulig reduktion af projektet.

Kultur, Miljø og Vækst har siden udvalgets møde i november 2015 haft projektet i høring hos Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har anbefalet, at der blev taget flere prøver langs med kystlinjen. Kultur, Miljø og Vækst har derfor taget flere prøver.

Der er blandt andet taget prøver af havbunden ud fra den sydligste bugt, hvor kystlinjen skal rykkes ud i vandet. Analyseresultaterne har vist, at havbunden er lettere forurenet. Derfor skal der fjernes 10 – 30 cm af havbunden inden der lægges et nyt sandlag.

Afgiften for deponering af våd jord er langt højere end afgiften for tør jord.

For bedre at kunne håndtere gravearbejdet tæt ved kystlinjen, vil det være nødvendigt i en kort periode, at lægge en form for vandspærre langs kystlinjen.

Der er desuden taget prøver af havbunden i den nye kystlinje, der viser, at havbunden er ren.

Vandprøver

Der er taget 6 prøver af det terrænnære grundvand, som badegæsterne kan komme i kontakt med, når de graver i sandet. Prøverne er taget på land, ca. 1 meter fra den nuværende kystlinje.

I en enkel prøve blev der konstateret en mindre overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet (drikkevandskriteriet). 

For at være sikker på, at dette ikke kunne være sundhedsskadeligt for badegæster har Kultur, Miljø og Vækst bedt embedslægen om en vurdering.

Embedslægen har jf. bilag 1 vurderet, at overskridelsen af grundvandskvalitetskriteriet ikke er sundhedsskadelig.

Embedslægen anbefaler at der løbende bliver taget vandprøver i det terrænnære grundvand.

Prisoverslag

Kultur, Miljø og Vækst har jf. bilag 2 beregnet et prisoverslag for udvidelsen af stranden og en sammenligning af det oprindelig prisoverslag med det nuværende prisoverslag.

Udgiften til jordprøver og analyser beløber sig på nuværende tidspunkt til 335.854 kr. Dette er langt højere end først antaget. 

Der er en stor usikkerhed på økonomien i forbindelse med håndteringen af den forurenede jord, derfor er de uforudsete udgifter til post nr. 8 og nr. 9 sat til 30 %.

De høje uforudsete udgifter kan betyde, at anlægsarbejdet overskrider budgetrammen med 0 – 15 %, svarende til 0 - 700.000 kr.

For at mindske det mulige merforbrug kunne midlerne til legepladsen anvendes til etableringen af stranden. Dermed ville budgetrammen overskrides med 0 – 8 %, svarende til 0 - 380.000 kr.

Mulige besparelser

Ved at reducere sandarealet i bredden eller i længden vil gravearbejdet og udgiften til bortskaffelsen af det forurenede jord mindskes.

Kultur, Miljø og Vækst har overvejet, at sandarealet blev smallere, ved at rykke de skulpturelle sidde– og legekanter længere frem mod kystlinjen. Denne løsning er dog ikke mulig. Dette skyldes, at kystdirektoratet ikke ønsker de skulpturelle sidde- og legekanterplaceret tæt på kystlinjen, da kanterne ikke må fungere som kystsikring. Desuden vil der også være en høj risiko for at de skulpturelle sidde- og legekanterne bliver oversvømmet og ødelagt ved højvande på grund af det lave terræn tæt ved vandet.

En anden mulighed er at reducere eller helt fjerne de skulpturelle sidde- og legekanter trods de skulpturelle sidde- og legekanter fra starten af projektet har været en vigtig del af konceptet. Herved sparer Hvidovre Kommune egenbetalingen.

Tanken bag de skulpturelle sidde- og legekanterne har været, at udformningen skulle invitere til leg og ophold, holde på opfyldet og danne en organisk og naturlig afgrænsning mellem stranden og det bagved liggende græsareal.

To forslag til besparelse

Kultur, Miljø og Vækst har jf. bilag 3 udarbejdet to forslag til besparelse:

a)Stranden udvides kun i den bugt, hvor der er strand i dag. Det betyder at sandarealet bliver 1/3 mindre end planlagt og dermed  reduceres omkostningerne til bortskaffelse af jord.

Endvidere reduceres de skulpturelle sidde- og legekanter med ca. 1/3. Hvidovre Kommune vil derved modtage ca. 1/3 mindre i kunststøtte (ca. 200.000 kr.) fra A.P. Møller Fonden.

Forslaget medfører desuden, at der skal omprojekteres. Det forventes at koste ca. 60.000 – 80.000 kr.

b)Stranden reduceres i bredden i for hold til projektforslaget og de skulpturelle sidde- og legekanter erstattes af græsskråninger. Herved sparer Hvidovre Kommune egenbetalingen på 612.000 kr. til de skulpturelle siddekanter. Kunststøtten fra A.P. Møller Fonden på 656.000 kr. bortfalder.

Forslaget medfører desuden, at der skal omprojekteres. Det forventes at koste ca. 80.000 – 100.000 kr.

Tidsplan

Da Hvidovre Kommune endnu ikke har fået alle tilladelser til at udvide stranden, forventer Kultur, Miljø og Vækst først at etablere stranden i efteråret 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. november 2015 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. til projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Endvidere godkendte udvalget orienteringen om status for Hvidovre Strand.

Den 4. marts 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget: ”Idé og koncept for Hvidovre Strand”, tidsplan for etablering, at forvaltningen ansøgte relevante myndigheder om tilladelse til at realisere projektet og at forvaltningen søgte eventuelle fondsmidler.

Den 16. december 2014 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 0103 til projektering for udvikling af Hvidovre Strand.

Den 28. oktober 2014 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projekt 0214 Plant et træ til etablering af en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken.

Den 7. oktober 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalerne 2015-2018, at Hvidovre Strand skulle udvikles i henhold til ”Den store” idéskitse.

Den 11. august 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at ”Den lille” og ”den store” idéskitse skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2015.

Den 15. januar 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at der blev udarbejdet 2 – 3 idéskitser med særlig vægt på to af temaerne fra idékataloget: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”.

Den 18. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark og der blev til projekt 0103 givet anlægsbevilling på 268.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt 0103 Hvidovre Strandpark samlet givet anlægsbevilling på 4.768.000 kr. Det godkendte projektindhold vil ikke vil kunne afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår derfor 4 scenarier for ændring af projekt 0103:

Nuværende anlægssum

Ændring af anlægssum finansieret af kassen

Ændring af anlægssum finansieret af projekt 0214 Plant et træ

Anlægssum
i alt

Indstilling 1

4.768.000

700.000

0

5.468.000

Indstilling 2

4.768.000

380.000

320.000

5.468.000

Indstilling 3a

4.768.000

0

0

4.768.000

Indstilling 3b

4.768.000

0

0

4.768.000

Der er til projekt 0214 Plant et træ givet anlægsbevilling på 700.000 kr.

Projektet har ultimo 2015 et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 320.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

 1. Embedslægens svar til Kultur, Miljø og Vækst, dateret den 2. februar 2016 (pdf)
 2. Prisoverslag udarbejdet af Kultur, Miljø og Vækst, dateret den 4. februar 2016 (pdf)
 3. Forslag til reduktion af projektet, dateret den 4. februar 2016 (pdf)
 4. Hvidovre Strandpark. Sammenligning af prisoverslag fra TMU august 2014 med prisoverslag fra TMU marts 2016. (pdf)

25. Etablering af midlertidige boliger til flygtninge

Beslutningstema

Renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger. Forslag til midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedørelejren til Bytoften 29, den tidligere politistation, indtil Stevnsbogård er indflytningsklar.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger

2.at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til renovering af længe på Stevnsbogård, finansieret af kassebeholdningen

3.såfremt punkt 1 og punkt 2 godkendes, at beslutte om der skal ske en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedøre lejren til Bytoften 29, indtil længe på Stevnsbogård er klar til beboelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, V og C

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales ikke godkendt.

a)Gruppe A foreslog, at der bruges op til 15 pladser på Belægningen til midlertidige flygtningeboliger.

Anbefales godkendt

b)Niels Ulsing(F) foreslog, at det undersøges om, der kan laves aftale med kollegierne, om der kan gøres brug af kollegieværelser og klubværelser på torvet.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

c)Steen Ørskov (C) foreslog, at det undersøges om der kan etableres beboelsespavilloner på Byvej.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

d)Gruppe A foreslog, at der undersøges alternative placeringer for beboelsespavilloner i kommunen.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

På mødet uddeltes mail fra Kultur, Miljø & Vækst med supplerende notat til ansøgning om etablering af opholdssted for flygtninge på Stevnsbogård.

Ad 1. – 2. 

For: Gruppe A og Liste H.

Imod: Gruppe V og C.

Gruppe O afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe V og C stiller ændringsforslag om, at der sker en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedørelejren til Bytoften 29.

For: Gruppe V, Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe A og O.

Ikke godkendt.

Forvaltningens indstilling

Imod: Gruppe O, V og C.

Gruppe A og Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 24. november 2015, punkt 28, at Ejendomsafdelingen skulle estimere udgiften til renovering og indretning af en længe på Stevnsbogård med henblik på midlertidig bolig til flygtninge.

Herunder følger Ejendomsafdelingens redegørelse for ombygningen af længen på Stevnsbogård samt udgifter hertil. Den specifikke længe kan identificeres i bilag. Der redegøres ligeledes for placering af flygtninge frem til ibrugtagning af Stevnsbogård.

Bebyggelse

Bygningen ligger på Stevnsbogårdvej 1, 2650 Hvidovre. Hele ejendommen består af 9 større og mindre bygninger, hvoraf flere er udlejet til hestepension. Flygtningeboligerne indrettes i en 1½ etages bygning på 480 m2, De øvrige bygninger på ejendommen inddrages ikke i projektet.

Planforhold

Stevnsbogård er i sin helhed omfattet af den rekreative grønne kile i Hvidovre, og er i Fingerplan 2013 derfor begrænset til en anvendelse som overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Området må ikke inddrages til byzone, og det skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål samt for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug.

Ifølge lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 kapitel 2e Midlertidige opholdssteder til flygtninge af 23. november 2015, kan Erhvervsstyrelsen dispensere fra landsplandirektiver til etablering af midlertidige opholdssteder for flygtninge. Hvidovre Kommune har ansøgt om en sådan dispensation og afventer svar herpå.

Bygningens stand
Bygningen fremstår uisoleret med staldvinduer. Bygningen er i generel dårlig stand og kræver en renovering for at etablere beboelse. Der mangler tekniske installationer til vand, el, varme og ventilation i hele bygningen, og der skal isoleres. Bygningen skal renoveres i henhold til gældende krav til energiramme jf. bygnings- reglement BR 15.

Renovering

Ejendomsafdelingen foreslår at etablere to ’boliggrupper’ i bygningen – en på stueplan og en på første sal med værelser og fælles faciliteter. Der er estimeret plads til 12 voksne beboere i stueplan og 10 voksne beboere på 1. sal. Handicaptoilet og konsultationsværelse i stueetage deles af begge boliggrupper.  

Beskrivelse Stueplan - ca. 280 m²

Der indrettes fire værelser til to beboere pr. værelse samt to familie rum med plads til to voksne og to børn. De fælles faciliteter vil bestå af vindfang, garderobe, trappe til 1. sal, baderum, toiletter, handicaptoilet samt køkken, spiseplads og opholdsstue i et samlet rum. Hertil kommer konsultationsværelse (indrettet med skrivebord og lille mødebord til 4 personer) til brug af læge, socialforsorg, juridisk bistand m.v.

Beskrivelse 1. sal - ca. 200 m²

På grund af saddeltag er væggene på 1. sal skrå og har derfor mindre areal med oprejst ståhøjde. Der skal etableres nyt gulv og loft. Inddækninger og lysninger m.m. omkring ovenlys skal færdiggøres.

Der etableres 10 enkeltværelser. Fælles faciliteter vil bestå af garderobe, baderum og toiletter samt køkken, spiseplads og opholdsstue i ét.

1.sal har flugtvejstrappe i gavlen.

Kvadratmeter pr. beboer

Der etableres beboelse til i alt 22 voksne og fire børn på 480 m², hvilket svarer til ca. 20 m² brutto til hver beboer. Til sammenligning kan nævnes, at voksendøgninstitutioner typisk har ca. 40 m² brutto pr. beboer.

Estimerede udgifter til renovering af Stevnsbogård
Den samlede estimerede udgift til renovering af Stevnsbogård er 6,3 mio. kr. og forudsætter

·at der tages forbehold for forurening og miljøskadelige byggematerialer

·at der dispenseres fra hanebjælkers højde på 1. sal eller at disse ikke skal flyttes af hensyn til flugtvej

·at der er plads til det anslåede antal beboere efter rådgivers disponering

·at myndighedskrav kan indeholdes i budget

·at der dispenseres for anvendelse (bolig/erhverv)


Der er i beregningerne taget udgangspunkt i en m2 pris på 10.000 kr. pga. bygningens generelle dårlige stand.

Håndværkeromkostninger

Istandsættelse til beboelse – entreprise

4,6 mio. kr.

Uforudsete omkostninger - 15 %*

0,7 mio. kr.

Håndværkeromkostninger I alt

5,3 mio. kr.

Byggeplads – 7 %*

0,3 mio. kr.

Vinterforanstaltninger 2 %*

0,1 mio. kr.

Rådgiverhonorar 13 %*

0,6 mio. kr.

Samlet estimeret udgift

6,3 mio. kr.

*procentdel af entrepriseomkostninger

Tidsplan

Der vil gå ca. 10 måneder fra projektet igangsættes til der kan flytte beboere ind. Tidsplanen forudsætter politisk godkendelse og dispensationer fra landsplandirektiver og dispensation for højde på 1. salen.

Placering af flygtninge i 2016
Det har vist sig vanskeligt at finde boliger til indplacering af flygtninge. Kommunen har afsat en ramme på 8 mio. kr. til køb af et begrænset antal boliger. Herudover vil der være udgifter til supplerende fremlejer med efterfølgende fraflytningsudgifter. Disse investeringer og udgifter kan undgås ved en placering af flygtninge på Stevnsbogård-længden.

Vandrehjemmet ”Belægningen” huser p.t. 10 flygtninge. Vandrehjemmet imødeser en ny sæson, hvor der er brug for alle sengepladser og bør derfor  ikke længere benyttes som midlertidig placering af flygtninge, - dels fordi kommunen kommer til at mangle en indtægt på Belægningen, - dels fordi Station Next ikke kan arrangere ophold for overnattende skoleklasser, hvis Belægningen fortsat benyttes til flygtningeboliger.

Indtil Stevnsbogårdlængden er færdigrenoveret  ultimo 2016/primo 2017 foreslår Kultur, Miljø og Vækst derfor, at flygtninge, der p.t. er indkvarteret på vandrehjemmet, overflyttes til Bytoften 29 for senere at overflyttes til længe på Stevnsbogård ultimo 2016/primo 2017.

Dette er muligt, fordi Bytoften 29 står tom frem til ultimo 2016 og først herefter omdannes til daginstitution. I 2016 vil der blive arbejdet med forundersøgelser og projektering af den ny daginstitution, og det egentlige byggeri, herunder en evt. nedrivning af nyere del,  vil skulle påbegyndes ultimo 2016/primo 2017.

Udgifter til midlertidig husning af flygtninge på Bytoften 29 begrænses til en tilpasning af  sanitære bade- og køkkenforhold inden for rammerne af den eksisterende indretning. Hertil kommer etablering af låse på døre.

Såfremt der opstår udfordringer omkring timing af de 2 byggeprojekter, så som evt. forsinkelser ved renovering af længe på Stevnsbogård eller behov for fremskyndelse af nedrivning og byggeri på Bytoften 29, foreslås flygtninge midlertidigt tilbageflyttet til vandrehjemmet ”Belægningen” i vinterhalvåret.

Retsgrundlag

Der skal søges dispensation fra landsplandirektivet fra Erhvervsstyrelsen

Der skal søges dispensation for loftshøjde på 1. salen.

Politiske beslutninger og aftaler

24. november 2015 blev der på Kommunalbestyrelsens møde under punkt 28, Midlertidig boligplacering af Flygtninge, drøftet en placering af flygtninge på Stevnsbogård. 

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, til nyt anlægsprojekt til renovering af Stevnsbogård til brug for midlertidige flygtningeboliger.

Udgiften til midlertidig indretning af Bytoften 29 forventes at udgøre 50.000 kr., som afholdes af Bygningsvedligeholdelsespuljen.

Bilag

 1. Oversigt over ejendommen Stevnsbogård (pdf)
 2. Mail fra sonja Granager, Stevnsbogaard Hestepension om flygtninge (pdf)

26. Decisionskrivelse for sociale regnskaber 2014

Beslutningstema

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Kommunen er kun berettiget til statsrefusion, hvis Jobcenter Hvidovre og Ydelsescentret administrerer lovligt efter reglerne. Derfor sendes kommunens sociale  regnskab med revisorbemærkninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som beslutter (decision), hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på som udfordringer for kommunen. De politiske udvalg skal orienteres om decisionen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering vedrørende decisionsskrivelse taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Taget til efterretning og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion til Hvidovre Kommune for de beskæftigelsesrettede områder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet alle personssagsområder på beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Derudover har der været en Temarevision i 2015, som omhandlede tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud. Også her har STAR gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet Jobcenter Hvidovre generelt har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, generelt følger regler og praksis, samt hjemtager korrekt refusion.

Ministeriet er dog opmærksom på, at Jobcenter Hvidovre forsat skal have fokus på

 • At alle relevante oplysninger i arbejdsgivertilbuddet er udfyldt
 • At der udarbejdes (nye) arbejdsgange
 • At der vil ske en kompetenceudvikling af medarbejderne

Jobcenter Hvidovre har opdateret sine arbejdsgange for løntilskud i september og oktober 2015 og for virksomhedspraktik i april 2015.

Medarbejderne har modtaget kompetenceudvikling inden for området i forbindelse med afdelingens teammøder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 522 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse om inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressort områder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Decision - Revisionsberetning for 2014 - Hvidovre Kommune - Hvidovre.pdf (pdf)

27. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Karl Erik Høholt Jensen spurgte til slaghuller på Åmarksvej.

Borgmesteren spurgte til slaghuller på Nadverporten.

Mogens Leo Hansen spurgte til miljøgodkendelse af kunstgræsplæner.