Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 1. februar 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 1. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ingen bemærkninger.


3. Budgetproces 2017

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til Proces- og tidsplan for Budget 2017

Indstilling

Økonomi og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag til Budgetproces 2017, inklusiv tidsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Gruppe A foreslog, at fagudvalgene på marts møderne drøfter politikområder med henblik på at finde områder med muligheder for at ændre og effektivisere.

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Gruppe O, V og C, som støtter forvaltningens indstilling da der bør arbejdes ansvarligt med økonomien ud fra kendte forhold.

Forslaget godkendt.

Gruppe A foreslog, at der ikke indregnes den 1 % i omprioriteringsbidrag i det kommunale budgetoplæg, idet vi vil afvente forhandlingerne imellem KL og Regeringen.

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Gruppe O, V og C med samme bemærkning.

Forslaget godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at der afholdes et budgetseminar i april, hvor den videre budgetproces fastlægges.

Sagsfremstilling

Økonomi og Stabsforvaltningen fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2017 og overslagsårene 2018-2020 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse, jf. bilag.

Planen indeholder de mest centrale tidsfrister for den kommende budgetproces, lige som der er anført relevante aktiviteter i KL-regi.

I forlængelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en administrativ budgetvejledning, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt inddragelse af MED-Udvalg.

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2017. Basisbudgettet er overslagsåret for 2017, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Heraf fremgår det, at der i 2017 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 70,1 mio. kr., mens der i 2018 er et finansieringsunderskud på 52,1 mio. kr. I 2019 udgør finansieringsunderskuddet 23,5 mio.kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

I forhold til det vedtagne budget for 2016 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene 2017- 2019 er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne, eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter §17 og §19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud og eventuel andel af 1 % omprioriteringsbidraget, der tilbageføres til kommunerne.

Hvis tilskud herfra indregnes estimeres det forventede   finansieringsunderskud at udgøre ca. 30 mio. kr. i 2017.  

Omdrejningspunktet for årets budgetproces er derfor dels udmøntningen af den 1 % i omprioriteringsbidrag som er aftalt i Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og Regeringen. I budgettet for året 2016 er omprioriterings- bidraget udmøntet, mens det i overslagsårene 2017-19 er indregnet, men ikke udmøntet. Dels er omdrejningspunktet imødegåelse af det estimerede finansieringsunderskud for 2017, det estimeres til at udgøre ca. 30 mio. kr. 

Det anbefales på den baggrund at fagudvalgene arbejder med tilvejebringelse af 2% af servicerammen, svarende til ca. 50 mio. kr. Det gøres dels ud fra behovet for imødekommelse af udmøntningen af omprioriteringsbidraget, dels imødegåelse af det bedst estimerede  finansieringsunderskud.

I korte træk foreslås følgende budgetproces: I februar vil budgetprocessen påbegyndes i Økonomiudvalget med fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs driftsrammer – herunder beløbsmæssige krav til udmøntning af omprioriteringsbidraget.  Efter at fagudvalgene i marts har givet deres bud på hvilke områder, der skal arbejdes med til imødekommelse af udmøntningskravet, koordinerer Direktionen arbejdsprocessen i forvaltningerne der foregår i perioden fra marts til juni. 

I juni vil de relevante dele af budgetforslaget udarbejdet af Direktionen skulle drøftes i de enkelte fagudvalg. Herefter fremlægges det samlede Kommunalbestyrelsen, Hvorefter det sendes i høring og udgøre det administrative oplæg til de politiske forhandlinger.

I august behandles relevante dele af budgetforslaget i fagudvalg, herunder takster.

Udover at budgetforlaget udarbejdet af Direktionen vil foreligge som udgangspunkt for de politiske forhandlinger, vil basisbudgettet tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen tillige foreligge.

Retsgrundlag

Jævnfør Styrelseslovens §37 er det Økonomiudvalget der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Bilag

 1. Tidsplan for budgetproces 2017 (pdf)

4. Implementering af Smartpulje

Beslutningstema

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat en smartpulje på 5 mio. kr. til konkrete effektiviseringstiltag. Smartpuljen er en aktiv lånepulje, som over år skal være selvfinansierende. Aktiviteterne i Smartpuljen kan omfatte digitaliseringsinitiativer, afbureaukratisering, effektiviseringer og velfærdsteknologiske tiltag.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal drøfte rammerne for implementeringen af Smartpuljen.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rammerne for implementeringen af Smartpuljen

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat en smartpulje på 5 mio. kr. til konkrete effektiviseringstiltag. Smartpuljen udformes som en aktiv lånepulje, der over år skal være selvfinansierende. Aktiviteterne i Smartpuljen kan omfatte digitaliseringsinitiativer, afbureaukratisering, effektiviseringer og velfærdsteknologiske tiltag.

Smartpuljen er inspireret af Københavns Kommune, hvor der i forbindelse med implementeringen af kanalstrategi 2013-2015 på digitaliseringsområdet (Citizen.12) er udmøntet initiativer vedrørende obligatorisk selvbetjening. Der er efterfølgende beregnet et egentligt effektiviseringspotentiale for området.  

Udmøntning og kriterier for Smartpuljen i Hvidovre Kommune

Ansøgninger til puljen kan komme fra alle dele af kommunen. Smartpuljen er ikke forankret i kommunens øvrige initiativer og er således ikke bundet specifikt op på it- eller digitaliseringsinitiativer.

Kriterierne og rammerne for udmøntning af midler fra Smartpuljen foreslås at være følgende:

 • Der er kvartalsmæssig mulighed for at ansøge om midler fra puljen
 • Aktiviteterne i puljen beskrives i konkrete positive business cases hvortil der er tilknyttet et afkastkrav
 • Af den enkelte business case skal fremgå hvilken tilbagebetalingsperiode der gælder for lånebeløbet, der er opnået fra Smartpuljen
 • Besparelser udover lånebeløbet kan indgå i forvaltningernes fremadrettede imødekommelse af besparelseskrav/effektiviseringer
 • De økonomiske effekter af aktiviteterne opgøres i et gevinstregnskab
 • Én gang årligt afrapporteres gevinstregnskabet vedrørende Smartpuljen til Økonomiudvalget

Der etableres en styregruppe for Smartpuljen som består af Direktionen.

Det betyder, at de ressourcemæssige gevinster i en økonomisk opgørelse registreres i et gevinstregnskab med henblik på realisering på det tidspunkt, der er forudsat i business casen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Etablering af ”Smartpuljen” skete på baggrund af budgetaftalen budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2017 til Smartpuljen. Der afrapporteres én gang årligt til Økonomiudvalget.  


5. Anlægsregnskab - Projekt 6194, IT-udviklingspulje 2013

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab

Indstilling

Økonomi & Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab vedr. projekt 6194, IT-udviklingspulje 2013 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Forvaltningen indstillede supplerende, at de ledige midler på 285.700 kr. overføres til IT- udviklingspuljen 2016.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev på investeringsoversigten for 2013 afsat 3.500.000 kr. til IT-udviklingspuljen.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           3.214.300 kr.

Bevilling                           3.500.000 kr.

Mindreudgift                        285.700 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

Logiværtserklæringer

98.200

TDS skabeloncenter

23.500

Bølgeplan 1 og 2

20.550

Digitalisering på udsatte Børn og Ungeområdet / Digitalisering på Handicap og udsatte Voksenområdet

959.435

Mobility løsning m.m. Dropbox

188.541

Bygningsdata web-viewer

54.828

Digital kompetenceudvikling m.m.

14.792

Digital politikerbetjening

39.666

E-learning

45.251

ESDH udbud

358.206

Forananlyse til udbud af gis-desktop-løs

98.979

Formidling af vision 2020

24.854

Forprojekt til fælles bibliotekssystem

45.000

Indkøbssystem

235.000

Indskudslån

1.500

Integration mellem Acadre og weblager

78.341

Integration ml. Acadre og KMD..

50.600

IT-kompetenceudvikling

5.600

Kanalstrategi og bølgeplaner

28.036

Kontaktcenter

203.268

Kultur app

180.180

MDM sikkerhedssystem

237.640

Nyt intranet (forprojekt)

34.303

Signaturcentral

108.350

Sundheds IT, del 1

70.680

System til udsøgn. velkomstpakker

9.000

I alt

3.214.300

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbrug på 285.700 kr. tilføres kassebeholdningen


6. Besøg på kommunens og regionens EU-kontor

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til besøg på Copenhagen EU Office i Bruxelles.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Økonomiudvalget besøger Copenhagen EU Office i Bruxelles.
 2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 38.482

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Copenhagen EU Office er ejet af Hvidovre Kommune sammen med Region Hovedstaden og de 28 andre hovedstadskommuner. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden stiftede en forening for samarbejdet i maj 2014.

Copenhagen EU Office skal fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen ved at:

 • tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen
 • styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer
 • styrke ejernes viden om og ageren i EU
 • øge regionens synlighed i EU.

På et besøg hos Copenhagen EU Office i Bruxelles vil Økonomiudvalget se paletten af muligheder for at søge midler fra EU til kommunale udviklingsprojekter. Det vil dermed give bedre mulighed for at tiltrække midler inden for den kommunale kerneopgave og erhvervsudvikling, og for at indgå relevante partnerskaber med danske og europæiske kommuner, virksomheder og institutioner.

Forslag til program

Dag 1

Kl.  9.30:       Ankomst til EU-kontoret

Kl.10.00:       Oplæg ved EU-kontoret

Kontorets strategi og handlingsplan, status på arbejdet, hvordan arbejder de, hvorfor og hvordan søge støtte og hvad er der støtte til.

Kl.12.00:       Frokost – buffet leveret til EU-kontoret

Kl.13.00:       Fundraising i Hvidovre Kommune: Organisering og fokusområder

Kl.15.00:       Rundvisning i Europa-Parlamentet.

Kl.16.00:       Besøg hos MEP’ere - Hvad er den politiske retning i EU?

Kl.19.00:       Middag

Dag 2

Kl. 9.30:        Besøg hos KL - primært om deres rolle som lobbyister. Hvordan kan de arbejde for kommunerne generelt og for særlige interesser?

Kl.10.30:       Besøg – enten i Kommissionen eller på et andet regionskontor

Kl.12.00:       Frokost

Kl.ca. 15:      Afgang til København

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for besøget er på kr. 38.482 for 12 deltagere og dækker transport, forplejning og overnatning. Vedlagt som bilag: Udspecificeret budget for besøg på kommunens og regionens EU kontor i 2016.

De 12 deltagere er Økonomiudvalget, Direktionen, udviklingschef samt udviklingskonsulent (fundraisingkoordinator).

Der ansøges om tillægsbevilling til studieturen.

Bilag

Bilag

 1. Udspecificeret budget for besøg på kommunens og regionens EU-kontor 2016 (pdf)

7. Firkantmøde den 19. maj - 20. maj 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er vært ved Firkantmødet 2016, som er mødet i venskabsbysamarbejdet, der afvikles hvert andet år.

Der skal træffes beslutning om udpegning af deltagere til Firkantmøde 2016, der afvikles af Hvidovre Kommune. Samtidig orienteres der om program for Firkantmøde 2016.

Indstilling

Økonomi & Stabe indstiller til Økonomiudvalget,

 1. at programmet for firkantmøde den 19.-20. maj 2016 tages til efterretning
 2. at der udpeges deltagere fra Økonomiudvalget til firkantmøde den 19. – 20. maj 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalgets medlemmer deltager i Firkantmøde den 19. maj – 20. maj 2016.

Sagsfremstilling

Hvert andet år afholdes møde i Hvidovre Kommunes venskabsbysamarbejde, det såkaldte Firkantmøde.

Den 19. og 20. maj 2016 er Hvidovre Kommune vært for Firkantmøde. I denne sammenhæng fremlægger administrationen udkast til program for Firkantmødet 2016 og beder Økonomiudvalget udpege deltagere til Firkantmøde 2016.

Retsgrundlag

Der er intet retsligt grundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger

Økonomiske konsekvenser

Firkantmødet afholdes indenfor de udmeldte rammer. Der er i 2016 afsat 50.600 kr. til Firkantmøde 2016.

Bilag

 1. Program for besøg den 19. - 20. maj 2016 (pdf)

8. Mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv for perioden 2016-2017

Beslutningstema

Økonomiudvalget har valgt, at der i forbindelse med implementeringen af Hvidovre Kommunes styringsmodel skal formuleres mål for områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv. På baggrund af dialogmøder mellem Økonomiudvalget og disse områder har forvaltningen nu udarbejdet forslag til overordnede politiske pejlemærker og mål for perioden 2016-2017.

Indstilling

Økonomi og Stabe og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende politiske pejlemærker og mål for perioden 2016-2017 for områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv
 2. at drøfte eventuelle ønsker til andre eller yderligere politiske pejlemærker og mål for områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte de politiske pejlemærker og mål for perioden 2016-2017 for områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede yderligere politiske pejlemærker og mål for områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv.

Sagsfremstilling

Kernen i Hvidovre Kommunes styringsmodel er dialog, hvor fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Formålet er at give Kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte den politiske kurs for de enkelte fagområder.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at forvaltningen i forhold til Økonomiudvalget skal arbejde videre med mål for følgende faglige områder: Borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv.

Der har været dialogmøder mellem Økonomiudvalget og de valgte faglige områder. På møderne har områderne præsenteret Økonomiudvalget for strategier, nøgletal og udviklingspotentialer. Forvaltningens præsentationer fra dialogmøderne er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har nu i forlængelse af disse dialogmøder og Økonomiudvalgets bemærkninger på møderne udarbejdet et forslag til overordnede politiske pejlemærker og mål for perioden 2016-2017.

Forvaltningens forslag til overordnede politiske pejlemærker er:

 • Borgerservice: Kvalitet og effektivitet i borgerservice
 • It og digitalisering: Værdifuld, sikker og pålidelig it
 • Indkøb: Effektivt indkøb og øget brug af indkøbsaftaler
 • Kommunikation: Brugervenlig kommunikation og fortælling af den gode historie til medierne
 • Erhverv: En god og dynamisk erhvervskommune

Oversigt med forslag til mål er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende de politiske pejlemærker og mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv for perioden 2016-2017 samt at drøfte eventuelle ønsker til yderligere mål. Hvis Økonomiudvalget har andre og yderligere ønsker til politiske pejlemærker og mål, vil forvaltningen fremlægge et justeret forslag til mål på et kommende møde i Økonomiudvalget.

I det vedlagte bilag med forslag til mål beskrives, hvad den overordnede effekt skal være af målene. Der vil ske opfølgning på, i hvor høj grad målene er nået, både løbende og om ca. to år i forbindelse med de næste dialogmøder og formuleringen af nye mål. I bilaget med forslag til mål er det beskrevet, hvordan forvaltningen vil følge op på og måle, om målet er nået.

Hvis der er behov for det, kan målene, inden de to år er gået, justeres, fx i lyset af senere politiske prioriteringer, herunder i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 – i så fald vil de justerede mål blive fremlagt til politisk behandling.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalgets møde den 2. november 2015, den 16. november 2015, den 30. november 2015 og den 11. januar 2016:

På møderne har Økonomiudvalget været i dialog med områderne borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv.

Økonomiudvalget har på samtlige møder taget de uddybende præsentationer fra afdelingscheferne til efterretning.

Økonomiudvalgets bemærkninger fra møderne indgår i forslaget til mål.

Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende faglige områder: Borgerservice, kommunikation og presse, erhvervspolitik 2015-2018, digitalisering (lokal og tværkommunal) og indkøbspolitik.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2015:

Kommunalbestyrelsen godkendte ny styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet målene kan realiseres inden for den økonomiske ramme på området.

Bilag

 1. Forvaltningens præsentation fra dialogmøde om borgerservice (pdf)
 2. Forvaltningens præsentation fra dialogmøde om it og digitalisering (pdf)
 3. Forvaltningens præsentation fra dialogmøde om indkøb (pdf)
 4. Forvaltningens præsentation fra dialogmøde om erhverv (pdf)
 5. Forvaltningens præsentation fra dialogmøde om kommunikation (pdf)
 6. Forslag til mål for borgerservice, it og digitalisering, indkøb, kommunikation og erhverv for perioden 2016-2017 (pdf)

9. Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisning af boliger

Beslutningstema

Der skal tages stilling til aftale om anvisning af boliger i Avedøre Stationsby

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at aftalen mellem Avedøre Stationsby og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornys indtil 31. december 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden den 1. juli 1997 udøvet den fulde anvisningsret i Avedøre Stationsby.

Den hidtidige aftale, som udløb 31. december 2015, er forlænget indtil ny aftale træder i kraft.

Der har været afholdt møde med Avedøre Boligselskab den 21. januar, hvor der var et gensidigt ønske om at forny aftalen.

Kommunen har siden overtagelse af anvisningsretten udarbejdet øjebliksbilleder over situationen i Avedøre Stationsby. Seneste øjebliksbillede blev behandlet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2015. Det er vurderingen, at den kommunale anvisning i Avedøre Stationsby har haft en gavnlig virkning på udviklingen i området.

Den foreliggende aftale svarer til den hidtil gældende aftale.

Retsgrundlag

Aftalen er indgået i henhold til § 59 i almenboligloven (lbkg. nr. 1023 af 21/08/13).

Bilag

 1. Referat 200116.pdf (pdf)
 2. Administrativ samarbejdsaftale 2016-2017 (pdf)
 3. Anvisningsaftale 2016-2017 (pdf)

10. Forslag til Erhvervspolitisk handleplan 2016

Beslutningstema

Til Erhvervspolitik 2015-2018 godkender Økonomiudvalget en handlingsplan for et år ad gangen. 

Indstilling

Udvikling, Erhverv og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag til erhvervspolitisk handleplan 2016
 2. at tage statusorientering på erhvervspolitisk handleplan 2015 til efterretning  

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte forslag til erhvervspolitisk handleplan 2016.

Ad 2.

Økonomiudvalget tog statusorientering på erhvervspolitisk handleplan 2015 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forslag til erhvervspolitisk handlingsplan 2016 er blevet drøftet i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg og den har med justeringer og en tilføjelse af et nyt punkt om kommunikationsplan fået udvalgets anbefalinger til økonomiudvalgets godkendelse.

Status på Erhvervshandlingsplanen for 2015 er ligeledes blevet gennemgået på seneste møde i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Politiske beslutninger og aftaler

Erhvervspolitik 2015-2018 blev vedtaget i december 2014 og samtidig blev handlingsplanen for 2015 godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene i handleplan for erhvervspolitikken i 2016 gennemføres med midler fra erhvervsfremmekontoen.

Visionsarbejdet fra Avedøre Holme afholdes indenfor kommunaldirektørens udviklingskonto.

Bilag

 1. Handleplan for erhvervspolitikken 2016 (pdf)
 2. Handleplan og status på erhvervspolitikken 2015 (pdf)

11. HOFOR Vand Hvidovre - Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om udvalget vil anbefale, at Hvidovre Kommune stiller garanti for byggekreditter og lån der optages i KommuneKredit, af HOFOR Vand Hvidovre A/S.

HOFOR Vand Hvidovre A/S skal bruge lånene til anlægsinvesteringer i årene 2015-2019. Finansieringen skal dække den del af anlægsinvesteringerne som går ud over hvad der kan opkræves via taksterne i investeringsåret.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at yde HOFOR Vand Hvidovre A/S den ansøgte udvidelse af eksisterende garantiramme på 15 mio. kr. til 31,2 mio. kr., vedrørende lånefinansiering af anlægsinvesteringer for årene 2015 til 2019.
 2. at HOFOR Vand Hvidovre A/S skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på 0, 2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR Vand Hvidovre A/S har med ansøgning af 15. december 2015 anmodet Hvidovre Kommune om en kommunal garantistillelse på 31,2mio. kr.

Baggrunden for ansøgningen er, at de udmeldte investeringsprislofter fra Forsyningssekretariatet ikke fuldt ud kan indeholde de planlagte og godkendte investeringer for 2015-2019.

Prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver hvor meget af investeringerne, forsyningen maksimalt må indarbejde i taksten i de enkelte år. Investeringerne kan således, afhængig af årets investeringsvolumen, kun delvist finansieres over de pågældende års takster. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves i det pågældende års takster, forudsættes finansieret via låntagning, som så indregnes i taksterne i de efterfølgende år.

HOFOR Vand Hvidovre A/S har derfor behov for optagelse af lån for fuldt ud at finansiere investeringerne i 2015-2019, og ønsker derfor en ramme for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån i Kommunekredit med ejerkommunernes garantistillelse, jf. nedenstående oversigt.

Oversigt i mio. kr.

2015-2019

Planlagte og godkendte anlægsinvesteringer

49,8

Investeringsmargin 10 %, sikre ramme mod udsving

5,0

Investeringer der kan finansieres via taksterne

-37,3

Afdrag på gælden i perioden, frigiver del af ramme

-3,7

= Udvidelse af finansieringsbehov i perioden 2015-2019

13,8

Eksisterende restgæld for anlægsinvesteringer 2011-2014

17,4

Godkendt (KB 17.12.2013) garantiramme vedrørende anlægsinvesteringer 2011-2014

-15,0

= Behov for udvidelse af eksisterende garantiramme

16,2

Den maksimale løbetid på lånene for anlægsudgifter er 40 år,  for anlægsinvesteringer fra og med 2013.

Den ansøgte garantiramme er opgjort som det maksimale lånebehov, på baggrund af de budgetterede anlægsinvesteringer for årene, og da der kun hjemtages de nødvendige lån til anlægsinvesteringer, kan den endelige låneoptagelse for perioden 2014-2019 blive mindre.

Idet vandselskabet har monopol på vandforsyningsområdet og i øvrigt forudsættes at kunne takstfinansiere de nødvendige omkostninger til renter og afdrag, vurderes risikoen at være begrænset.

Trods at HOFOR Vand Hvidovre A/S indgår i den nye fælles vandforsyningskoncern, bevarer HOFOR Vand Hvidovre A/S sit eget forsyningsområde. Det følger af § 2, stk. 3, i den ejeraftale, som ligger til grund for stiftelsen af det fælles HOFOR Vand Holding A/S, at vandselskaberne indtil videre fortsætter som separate selskaber.

Det fremgår derudover af § 6, stk. 2, i ejeraftalen, at eventuelle garantier for lån, der optages af et vandselskab, stilles af den ejerkommune, hvor det enkelte vandselskab har sit primære forsyningsområde.

Advokatfirmaet Horten har i notat af marts 2011 oplyst, at uanset om en garanti ydes med hjemmel i vandsektorloven eller kommunalfuld-magten, skal selskabet betale en provision, der svarer til markedsprisen.

Garantiprovisionens størrelse skal være baseret på markedsmæssige vilkår, hvor provisionsbetalingen modsvarer den risiko, som Hvidovre Kommune påtager sig ved at stille garantien.

Garantiprovision ydet på markedsvilkår udløser ikke modregning i bloktilskuddet.

Det indstilles, at garantiprovisionen fastsættes til 0, 2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Retsgrundlag

Efter § 16 i vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter, som er målrettet indvinding og distribution af brugsvand, samt investeringsudgifter til kloakering og rensningsanlæg, forudsat at lånet kan indregnes i vandprisen.

Ansøgningen vurderes at være omfattet af § 16.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, at stille garanti for 15 mio. kr., på lån optaget i Kommunekredit, til anlægsinvesteringer for 2011-2014 i HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Økonomiske konsekvenser

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3 om kommunernes låntagning (bekendtgørelse nr. 1238 af 15/12/2011) skal lån eller garantier for lån til kloakering m.m. ikke henregnes til kommunernes låntagning.

Kommunen modtager halvårligt bagud i 2. og 4 kvartal en garantiprovision på 0,2 %, beregnet på grundlag af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien. HOFOR fremsender i januar en årlig opgørelse af garantirammer og låneportefølje, samt ved ændringer i disse, en løbende rapportering.

Som tidligere nævnt betragtes eventuelle risici i forbindelse med denne forpligtigelse, at være begrænsede.

Bilag

 1. Ansøgning om udvidelse af garantiramme anlægsinvesteringer 2011-2019, fra HOFOR Vand Hvidovre A/S (pdf)
 2. Bilag 1a, specifikation af ny fast garantiramme til 2019 for HOFOR Vand Hvidovre A/S (pdf)

12. Opløsning af I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalieaffald).

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at opløse I/S SMOKA – Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald, der var et fælleskommunalt interessentskab, i overensstemmelse med de øvrige interessenter.

Opløsningen af I/S SMOKA medføre udlodning af 655.000 kr. til Hvidovre kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I/S SMOKA – Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald – var et fælleskommunalt interessentskab med hjemmel i styrelseslovens § 60. Der bestod af følgende kommuner i det storkøbenhavnske område: Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyndby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25.2.2014, i overensstemmelse med de øvrige interessenter, at opløse I/S SMOKA

Aktiver med videre er overdraget til interessentskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter, der hver ejer og internt hæfter 50/50.

Det betyder, at Nyt SMOKA ledes af et driftsudvalg bestående af direktørerne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. Alle beslutninger i driftsudvalget kræver enstemmighed. Bestyrelserne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding træffer beslutninger om Nyt SMOKA’s opgaver, budget, herunder takster, årsregnskab samt valg af revisor.

Ydelserne opdeles i en basisydelse og i andre tilvalgsydelser.

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv. samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt.

Basisydelsen finansieres af en kapacitetstakst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke forbrugsafhængige takster (a-takst), fastsat og opkrævet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Tilvalgsydelserne består af de ydelser, som I/S SMOKA også varetager i dag. Tilvalgsydelserne finansieres ved variable takster, der beregnes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af farligt affald i forbindelse med den enkelte ydelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 17.02.2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at udlodningen på 825.889,00 kr. fordeles således, at andelen svarende til det oprindelige driftstilskud konteres på den konto, hvor kommunen i sin tid konterede beløbet. Den resterende andel af udlodningen konteres på konto 1.38.64 ”Ordninger for farligt affald”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.02.2014:

 1. at godkende en opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald),
 2. at godkende revisionsfirmaet Deloitte A/S’s anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af I/S SMOKA’s likvide formue.

Økonomiske konsekvenser

Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, og de vedtagne vilkår indebærer, at interessantkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen udbetales forlods til interessentkommunerne hvorefter den resterende kapital udloddes til interessent kommunerne i forhold til det seneste opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

Ifølge det oprindelige estimat skulle Hvidovre kommune have 825.889 kr. retur, men det endelige beløb blev 655.000 kr. Dette skyldes, at der har været bevægelser på interessentselskabets kapital og ændringer i værdiansættelsen grundet afskrivninger.

Kapital til udlodning var oprindeligt opgjort til omkring 19.000.000 kr. Dette er justeret til 15.108.000 kr. ved opløsningen af I/S SMOKA den 19.11.2015.

På baggrund af den valgte fordelingsmodel udloddes det oprindelige driftsindskud som er indskudt af Hvidovre kommune. Dette udgør 70.402 kr. Den resterende kapital udloddes efter indbyggertallet pr. 31.12.2014 (51.842). Udlodning er i denne forbindelse beregnet til 585.000 kr. I alt fordeles 655.000 kr. til Hvidovre kommune.

Ved Hvidovre Kommunes seneste opgjorte regnskab, for 2014, er værdien af I/S SMOKA noteret til 672.705. Der vil derfor være et tab på 17.705 kr., som belaster området.

Deloitte anbefaler at udlodningen fordeles således at driftsindskuddet konteres på det område, hvor kommunen i sin tid konterede beløbet. Den resterende andel konteres på funktion 01.38.64 ordninger for farligt affald.


13. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Borgmesteren spurgte til DK-nyt på nettet. Økonomiudvalget ønsker at fortsætte med det.

Steen Ørskov Larsen spurgte til en borgersag.


14. Orientering om taxa udbud

Lukket sag

15. Udlejning af Sønderkærskolen

Lukket sag

16. Salg af Langkildevej 1

Lukket sag