Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 30. september 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 30. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Ivan Fogtmann ((O))
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Formanden orienterede om indkommet ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub vedr. HSK Cup 2015. Formanden anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Udvalget ønsker at behandle ansøgningen på møde den 3. november 2015.

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Status på helhedsplan for idrætsområdet
 • Evaluering af Teater Vestvolden - Kulturstyrelsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Kulturstyrelsen - evaluering af Teater Vestvolden - følgebrev (pdf)
 2. Kulturstyrelsen - Evaluering af Teater Vestvolden (pdf)

3. Sikring af genstande fra Forstadsmuseets magasin efter vandskade

Beslutningstema

Forstadsmuseet har siden 2007 haft en del af deres arkivalier opbevaret i kælderen under Engstrandskolen. I sommeren 2015 har der været en vandskade på Forstadsmuseets magasin. Vandskaden har bevirket at en del af genstandene har taget skade og fået skimmelsvamp. Forstadsmuseet søger om tilskud til udbedring af skaderne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til at Forstadsmuseets ansøgning om tilskud på 258.000 kr. til udbedring af skader på genstande og arkivalier som følge af vandskade i opbevaringsmagasin, finansieres af kassen, såfremt skaden ikke dækkes af forsikring.

Sagsfremstilling

Forstadsmuseet har siden 2007 haft en del af deres arkivalier opbevaret i et magasin under Engstrandskolen. I løbet af sommeren 2015 konstaterer den tekniske servicemedarbejder på skolen, at der er opstået en vandskade i kælderen, som følge af en defekt grundvandspumpe. Vandskaden har også ramt Forstadsmuseets opbevaringsmagasin og der er på den baggrund frygt for skimmelsvamp i en del af museets arkivalier.

For at sikre en korrekt håndtering af de beskadigede arkivalier blev Bevaringscenter Øst (Bevaringscenterets arbejdsområder er konservering af kulturhistoriske genstande samt konsulentbistand i forbindelse med skader på arkivalier) og Teknologisk Institut tilkaldt. Der blev taget prøver fra de berørte arkivalier, og de viste spor af skimmelsvamp. Eksperterne fra Bevaringscenter Øst og Teknologisk Institut anbefalede ligeledes at magasinet blev tømt for arkivalier.

En del af materialerne fra magasinet blev flyttet til Smedjen i Avedørelejren, hvor de ligger til tørring. Der har dog ikke været plads til alle arkivalier, så en del er stadig i opbevaringsmagasinet under Engstrandskolen. Materialerne bliver løbende tilset af eksperter fra Bevaringscenter Øst, ligesom en del materialer allerede er sendt til rensning for skimmelsvamp hos Bevaringscenter Øst.

Forstadsmuseet søger om økonomisk hjælp til sikring af de beskadigede genstande.

Derudover er der en udfordring i forhold til den fremtidige placering af arkivalierne. Bestyrelsen for Forstadsmuseet ønsker at der findes kommunale lokaler til opbevaring af arkivalierne.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises egnede kommunale lokaler til opbevaring af Forstadsmuseets arkivalier. Forvaltningen foreslår i stedet, at arkivalierne opbevares hos Iron Mountain (her opbevares kommunens øvrige dokumenter) indtil en løsning kan findes i kommunale lokaler.  

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget blev orienteret om vandskaden på deres møde 1. september 2015. Forstadsmuseet har efterfølgende arbejdet videre med at sikre genstande og arkivalier.

Økonomiske konsekvenser

Forstadsmuseet har udarbejdet følgende overblik over omkostningerne ved at sikre genstandene fra det ramte opbevaringsmagasin.

Forstadsmuseet bemærker, at oversigten er et skøn over omkostningerne. Det fulde omfang af skaderne er endnu ikke kendt, da alle genstande fra magasinet endnu ikke er fjernet.

Hvidovre Rengøring – flytning af genstande fra magasin

30.000 kr.

Opbevaringscontainer til vådt materiale

10.000 kr.

Bevaringscenter Øst

60.000 kr.

Teknologisk Institut

20.000 kr.

Syrefri materialer

100.000 kr.

I alt

220.000 kr.

Der er tidligere indhentet tilbud hos Iron Mountain i forhold til at opbevare de arkivalier, som tidligere lå i magasinet under Engstrandskolen. Udgiften hertil beløber sig til 38.000 kr. om året.

Forstadsmuseet søger på denne baggrund om en tillægsbevilling på 258.000 kr. (220.000 kr. + 38.000 kr.)

Kultur- og fritidsudvalget har ikke økonomiske midler til at kunne dække udgifterne til sikring af materialer fra det ramte opbevaringsmagasin. Det anbefales på den baggrund, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen såfremt skaden ikke kan behandles som en forsikringssag.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Udvalget anbefaler, at tilskuddet finansieres af kassen såfremt skaden ikke dækkes af forsikring.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.


4. Økonomirapportering pr. 31. august 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2015 til efterretning
 2. at godkende omplaceringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i henhold til sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2015.

Det forventes at budgettet på udvalgets samlede område balancerer.

For Sejlklubben Suset forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på driftstilskudsaftalen for Hvidovre Havn.

For Hvidovre Motionscenter forventes der i 2015 mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret af mindreforbruget under Sejlklubben Suset.

Der er udarbejdet budgetanalyse for budget 2016 vedrørende Motionscentret med henblik på at videreudvikle centret.

Der forventes et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, idet færre elever er optaget end forventet.

På baggrund af egnsteateraftalen med Teater Vestvolden forventes et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. Samtidig forventes mindreindtægt på ca. 0,05 mio. kr. vedr. refusion for børneteater – samlet en merudgift på 0,09 mio. kr. på teaterområdet, som foreslås finansieret af mindreforbruget til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede budgetkorrektioner sker inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

1. +2.: Godkendt.


5. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ny toårig driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017
 2. at godkende, at der udbetales 145.057 kr. ekskl. moms i driftstilskud i 2016 

Sagsfremstilling

Indeværende driftstilskudsaftale udløber 31. december 2015. Såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal der godkendes en ny aftale. Aftalen har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2014 til 31. december 2015.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre samt Arbejdsmarkedsafdelingen og Juridisk Afdeling i Hvidovre Kommune har haft aftalen til udtalelse. Og der er ikke foretaget ændringer i det nye aftaleudkast i forhold til indeværende aftale.

Kultur, Miljø og Vækst finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. november 2014 driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

I 2016 er der på budgettet afsat 145.057 kr. ekskl. moms. I 2017 reguleres tilskuddet efter KL´s pris- og lønskøn.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

1. + 2.: Godkendt.

Bilag

 1. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen Hvidovre (pdf)
 2. Regnskab 2014 med underskrifter (pdf)
 3. Notat om AOF Daghøjskole i Hvidovre (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til deltagelse i Nevza Club Championship

Beslutningstema

Hvidovre Volleyball Klub søger om tilskud til klubbens 1. hold for herrers deltagelse i Nevza Club Championship (NCC) – de nordiske mesterskaber.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til Hvidovre Volleyball Klubs ansøgning om tilskud til deltagelse i Nevza Club Championship

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klubs 1. hold for herrer har på baggrund af sidste sæsons 4. plads i volleyligaen kvalificeret sig til deltagelse i Nevza Club Championship (NCC) – de nordiske mesterskaber. NCC er bygget op omkring et gruppespil, hvor fra de bedste kvalificerer sig til finalespillet. Det er gruppespillet, som klubben har kvalificeret sig til.

Hvidovres indledende gruppespil skal foregå i Middelfart i weekenden 27.-29. november.

Der vil deltage 16 personer fra Hvidovre Volleyball Klub (13 spillere, 1 træner, 1 holdleder og 1 fysioterapeut)

Hvidovre Volleyball Klub er glade for at have fået muligheden for at kunne måle sig med Nordens bedste hold, og håber at kunne få økonomisk støtte til muligheden for at måle sig med Nordens bedste hold.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Volleyball Klub har ved tre tidligere lejligheder (2011, 2012 og 2014) deltaget i NCC.

Kultur- og fritidsudvalget bevilgede på mødet den 4. oktober 2011 et tilskud på 15.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klubs deltagelse i NCC.

Hvidovre Volleyball Klub arrangerede et indledende gruppespil af NCC i 2012. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på 25.000 kr. til dette. Tilskuddet blev givet på mødet den 2. oktober 2012.

På mødet den 21. oktober 2014 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 27.085 kr. til Hvidovre Volleyball Klubs deltagelse i NCC.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 33.000 kr. Tilskuddet skal bruges til.

Overnatning og forplejning

18.000 kr.

Transport

12.000 kr.

Deltagelsesgebyr

3.000 kr.

I alt

33.000 kr.

Hvidovre Volleyball Klub dækker de udgifter, som der ikke opnås tilskud til.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

14.119 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

101.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Der ydes tilskud på 33.000 kr. Tilskuddet ydes fra puljen til kulturelle aktiviteter.

Bilag

 1. Redigeret ansøgning om støtte til NCC 2015/16 (pdf)

7. Annoncering i blad til DM i svømning på kortbane

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse om interesse i at annoncere i programmet, som udformes i forbindelse med DM i svømning på kortbane.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til om der skal annonceres i program til DM i svømning på kortbane

Sagsfremstilling

I dagene 26.-29. november 2015 afholdes der DM i svømning på kortbane i Gladsaxe Svømmehal. I forbindelse med stævnet vil der blive udarbejdet et program til deltagere og øvrige interesserede.

Firmaet som udformer programmet, har kontaktet Hvidovre Kommune med henblik på at undersøge, om kommunen kunne have interesse i at annoncere i programmet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har ved tidligere lejligheder annonceret i lignende programmer, som blev udarbejdet til Danish Junior Cup i badminton. Det skal her bemærkes, at der deltog spillere fra Hvidovre og en del af stævnet blev spillet i Hvidovre.

Der deltager ca. 15 svømmere fra Hvidovre Svømmeklub til stævnet.

Økonomiske konsekvenser

Der kan købes 4 størrelser af annoncer i programmet. Herunder er priserne oplistet.

1/8 side

800 kr.

¼ side

1.500 kr.

½ side

2.500 kr.

1 side

4.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

14.119 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

101.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Liste H stiller ændringsforslag om, at der bruges 4.000 kr. til annoncering i Hvidovre Svømmeklubs blad.

For: Liste H

Imod: Gruppe A, V og F.

Ændringsforslag falder.

Ansøgningen imødekommes med tilskud på 4.000 kr. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Liste H stemmer imod med henvisning til eget ændringsforslag.

Bilag

 1. DM i Svømning på Kortbane 2015 - Prisliste (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til arrangement - Hvidovre Harmonika Venner

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner om tilskud til musikalsk arrangement.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner om økonomisk tilskud på 2.000 kr. til musikalsk arrangement den 31. oktober 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Harmonika Venner planlægger et åbent musikalsk arrangement på Risbjerggård den 31. oktober 2015. Til arrangementet er Præstø Harmonikaforening inviteret. De to foreningers medlemmer vil i fællesskab spille op til musik og dans.

Til arrangementet vil der være gratis entre for alle borgere i Hvidovre. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget behandlede på deres møde den 3. juni 2014 en lignende ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner. Udvalget bevilgede et tilskud på 2.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 2.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

14.119 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

101.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.


9. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Ømer Kuscu orienterede om flotte resultater fra Hvidovre Atletik og Motion.

Ømer Kuscu udtrykte begejstring for tiltaget – Biblioteket – lige til døren.

Ømer Kuscu orienterede om kritisable rengøringsforhold i Lille Friheden.

Udvalget ønsker et eksemplar af programmet til DM i svømning på kortbane.