Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. september 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 1. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog i stedet for Charlotte H. Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering om fugtskade på en del af Forstadsmuseets arkivalier

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Skriftlig orientering om vandskade på Forstadsmuseets magasin uddelt til udvalget.

Orientering om proces for helhedsplan for idrætsområdet.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Skriftlig orientering om vandskade på Forstadsmuseets magasin (pdf)

3. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel i Kultur- og Fritidsudvalget - møde med institutionsledere

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en ny dialogbaseret styringsmodel gældende fra 2016. Kultur- og Fritidsudvalget skal på en række af de resterende udvalgsmøder i 2015 i dialog med forvaltningens fagområder formulere en række mål for fagområderne, som skal være gældende fra 2016 med henblik på meningsfuld politisk styring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage orientering fra institutionsledere til efterretning
 2. at drøftelser af institutionsledernes oplæg indgår i den videre målformulering

Sagsfremstilling

På Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. august 2015 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende emner indenfor de respektive områder.

Idrætsområdet

-Fokus på samspillet mellem foreningsidrætten og de selvorganiserede brugere

-Brug det vi allerede har og brug det bedre

Biblioteksområdet

-Fokus på tilbud m.h.t. læsning, vejledning og søgning i databaser.

-Biblioteket som folkeoplysende virksomhed i fremtiden

Museumsområdet

-Styrke indsatsen overfor børn og familier gennem forskellige læringsforløb

-Museets rolle som kulturarvsformidler

På denne baggrund er institutionslederne fra idrætsområdet, biblioteksområdet og museumsområdet inviteret til dialog med udvalget.

Institutionslederne vil præsentere udvalget for deres tanker om hvorledes, de ser arbejdet med fokusområderne kan konkretiseres. På baggrund af oplæggene og udvalgets drøftelser heraf, vil der senere blive fremlagt forslag til målformuleringer for perioden 2016-2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

 1. Orienteringer taget til efterretning.
 2. Godkendt.

Bilag

 1. Oplæg idrætsområdet (pptx)
 2. Oplæg Biblioteksområdet (pdf)
 3. Oplæg Museumsområdet (pptx)

4. Fremtidig deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Hvidovre Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune ikke deltager i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen
 2. at Hvidovre Kommune deltager i den kommende Kultumetropol Copenhagen, og bevillingen på de ekstra 90.000 kr. medtages i budgetforhandlinger 2016

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har de sidste fire år deltaget i Kulturaftalen Kulturmetropol Øresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Den igangværende fireårige kulturaftale udløber til årsskiftet, og Hvidovre Kommune er blevet inviteret til at deltage i en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen (KC), for perioden 2016-2019.

Kulturmetropol Copenhagen

Formålet med den ny kulturaftale er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud, og samtidig styrke en fælles identitet. Indsatsområderne i KC er følgende:

 • Festivaler og events – målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende
 • Musikmetropolen – målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft
 • Unge i samskabelse med kulturlivet – målet er at øge unges muligheder for at udvikle og skabe nye kulturaktiviteter i samarbejde med kommunale og nationale kulturinstitutioner

Kontingentet for den nye aftale er 120.000 kr. årligt. En stigning på 90.000 kr. i forhold til KMØ.

Formålet med Hvidovres deltagelse i KMØ

Formålet med Hvidovre Kommunes oprindelige indtræden i KMØ var hovedsageligt at sikre sig adgang til den tilknyttede Copenhagen Film Fund, da medlemskab af filmfonden på dette tidspunkt var betinget af et medlemskab af KMØ. Udover adgangen til filmfonden har Hvidovre Kommune gennem kulturaftalen KMØ haft adgang til at deltage i en række netværksmøder og konferencer. Beslutningen om medlemskabet blev ikke truffet af Kultur- og Fritidsudvalget, men af daværende borgmester Milton Graff Pedersen.

Hvidovre Kommunes medlemskab af Copenhagen Film Fund er stadig en kultur- og erhvervsrelateret prioritet. Da filmfonden i dag fungerer som en selvstændig enhed, er et samtidigt medlemskab af en kulturaftale dog ikke længere en betingelse for medlemskab i filmfonden.

Forvaltningens anbefaling

Da medlemskab af filmfonden ikke længere er betinget af medlemskab af Kulturmetropol-aftalen - samt at kontingentet for kommunernes deltagelse er steget fra 30.000 kr. til 120.000 kr. - anbefaler forvaltningen, at Hvidovre Kommune ikke deltager i den kommende kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.

Retsgrundlag

Lov om regionale kulturaftaler af 29. december 1999, § 1: ”Lovens formål er gennem regionale kulturaftaler at understøtte amtskommuners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden på det regionale niveau, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommunale enheder, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og amtsgrænser. Ifølge denne kan der indgås aftale om oprettelse af kulturregioner mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner”.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. januar 2015 afgav Kultur- og Fritidsudvalget hensigtserklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen. Hensigtserklæringen blev givet på baggrund af et aftaleudkast, hvor den endelige størrelse på det årlige kontingent endnu ikke var kendt.

Økonomiske konsekvenser

Kontingentet for deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen er 120.000 kr. årligt.

Det årlige kontingent for Kulturmetropol Øresund var 30.000 kr. Et beløb, der hidtil er blevet taget fra Kultur- og Fritidsafdelingens pulje ”Kulturudviklingsprojekter”. Disse midler vil fremover kunne anvendes til lokale aktiviteter og projekter.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at tilslutte sig den ny kulturaftale, skal der findes en ekstra finansiering på 90.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

 1. Godkendt.
 2. Ikke godkendt.

5. Økonomirapportering pr. 30. juni 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2015.

Det forventes på nuværende tidspunkt at budgettet på udvalgets samlede område balancerer, det vil sige går i nul.

Vedrørende Hvidovre Motionscenter forventes der i 2015 mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Der er udarbejdet budgetanalyse for budget 2016 vedrørende centret med henblik på at videreudvikle centret.  

Vedrørende Sejlklubben Suset forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på driftsunderskuds aftale.

På baggrund af egnsteateraftalen med Teater Vestvolden forventes der et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr., og en mindreindtægt på ca. 0,05 mio. kr. vedr. refusion børneteater.

Der forventes mindreforbrug på 0,09 mio. kr.  henførende til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, idet færre elever er optaget end forventet.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til Udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2015 til Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2015 forventes budgettet at balancere på udvalgets område.   

Vedrørende merforbrug på de ovennævnte områder sker dette fortrinsvis, hvor forvaltningen rent objektivt ingen handlemuligheder har for at imødekomme et eventuelt merforbrug.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Bilag til KFUs økonomirapportering pr. 30. juni.2015 (pdf)

6. Fremtidige åbningstider i Avedøre Bibliotek

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til kommende åbningstider for Avedøre Bibliotek

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte status på arbejdsmiljø på Avedøre Bibliotek
 1. at beslutte om lukketiden i vintersæsonen fastholdes til kl. 18 med åbning kl. 8.00
 2. at beslutte om lukketiden i vintersæsonen tilbageføres til den oprindelige åbningstid til kl. 20 med åbning kl. 10
 3. at beslutte om åbningstiden om søndagen skal fastholdes til kl. 16 eller ændres til kl. 14
 4. at beslutte om personalet på Avedøre Bibliotek i vintersæsonen skal arbejde målrettet med kulturelle aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset, således at der skabes mere liv i lokalerne, og at lukketiden fastholdes til kl. 18

Sagsfremstilling

Med henvisning til tidligere mødesag omkring forholdene på Avedøre Bibliotek behandlet d. 16. december 2014 i Kommunalbestyrelsen samt d. 12. januar 2015 i Økonomiudvalget, fremlægges nu status for arbejdet med bibliotekets arbejdsmiljø. I relation hertil forelægges oplæg til fremtidige lukke- og åbningstider i vintersæsonen for Avedøre Bibliotek til behandling.

Kultur, Miljø og Vækst kan endvidere oplyse om, at der ikke har været nogen episoder med de unge i sommerperioden på Avedøre Bibliotek.

Supervision

Som følge af situationen på Avedøre Bibliotek, hvor personalet har oplevet stor utryghed grundet enkelte brugeres upassende opførsel, har ledelse og personale været underlagt supervision, og en redegørende rapport over supervisionsforløbet ligger nu tilgængelig.

Rapporten konkluderer, at det daglige arbejdsklima, personalets sammenhold og den personlige ansvarlighed er blevet styrket og forandret i positiv retning - med større arbejdsglæde og overskud til følge. Personalet har fået opbygget et effektivt samarbejde som team, og har opnået reelle handlemuligheder i forhold til at udøve fornøden autoritet overfor den utilpassede ungegruppe, som er centrum for problematikken.

Rapporten konkluderer dog samtidigt, at en opbakning fra embedsmænd og politikere i forhold til effektiv beskyttelse af medarbejderne er nødvendig for at bibeholde en brugbar og langtidsholdbar løsning på biblioteket fremover, hvis stressramte medarbejdere og langtidssygemeldinger skal undgås. Samtidig er det overfor brugerne af biblioteket nødvendigt med en forebyggende indsats, da det vurderes, at mange besøgende vil holde sig væk fra biblioteket, hvis forholdene ikke stabiliseres.

Forslag til fremtidige åbningstider

Der har desuden været afholdt en række husmøder på biblioteket, hvor personalet har diskuteret arbejdsmiljøet, samt diskuteret en række løsningsforslag til fremtidige forbedringer. Referat fra husmøde afholdt 28. april 2015 er vedlagt som bilag.

På baggrund af referatet samt løbende dialog med Avedøre Bibliotek har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til fremtidige åbningstider i vintersæsonen:

Forslag 1: Udvidelse af åbningstiden i hverdagen fra kl. 08 – 18

Den tidligere åbningstid vil give mulighed for at tilgodese institutions- og skolesamarbejdet i endnu højere grad. Særligt med henblik på inddragelse af skolerne, vil det give god mening at åbne tidligere i hverdagen. Ydermere vil det give mulighed for at avislæsere, ældre medborgere og andre, der traditionelt er tidlige brugere, får mulighed for at benytte biblioteket i morgentimerne.

Biblioteket vil jævnligt arbejde med kulturelle arrangementer om aftenen, og arbejder desuden meget på at øge samarbejdet med de øvrige institutioner i lokalområdet såsom Porten, Gymnasiet, Fritidsbutikken og Avedøre Bibliotek.

Forslag 2: Tilbageførsel af åbningstiden i hverdagen til den oprindelige åbningstid fra kl. 10 - 20 

Forslag 3: Ændring af lukketiden på søndage fra kl. 16 til kl. 14

Den nuværende udvidede åbningstid fra kl. 14 – 16 anses som ressourcespild, da praktisk talt ingen almene biblioteksgæster benytter institutionen i omtalte tidsrum. Tidsrummet fra kl. 14-16 bliver stort set kun brugt af den utilpassede ungegruppe, der er centrum for de tidligere nævnte problematikker. Det anbefales derfor, at ændre åbningstiden om søndagen til kl. 10 – 14.

Forslag 4: Biblioteket vil fremtidigt arbejde målrettet med kulturelle aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset efter kl. 18

Biblioteket vil have øget fokus på at arbejde med kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag, udstillinger o.l. , så der skabes mere liv i lokalerne efter kl. 18. Dette både for at skabe bedre oplevelser for bibliotekets vante brugere, og samtidigt for at undgå, at den føromtalte utilpassede gruppe af unge får ejerskab over lokalerne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag vedr. ansættelse af pædagogiske medarbejdere til Avedøre Bibliotek blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2014 samt i Økonomiudvalget d. 12. januar 2015. Det blev besluttet at der skulle udarbejdes status for arbejdet efter 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke umiddelbart nogen personalemæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Lisbeth Stegemejer og Kim Rømer Krogh orienterede om status på Avedøre Bibliotek.

1. Drøftet

2. Anbefales godkendt

3. Anbefales afvist

4. Det anbefales at åbningstiden ændres til kl. 14

5. Anbefales godkendt


7. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Hvidovre Volleyball Klubs ansøgning om forlængelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2019

Sagsfremstilling

Indeværende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub udløber den 31. oktober 2015. Klubben har i den forbindelse ansøgt Kultur, Miljø og Vækst om en forlængelse af reklameaftalen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. november allonge til reklameaftale af 1. november 2012 mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub. Heri gives klubben retten til at sælge halnavnet på boldhallen i Frihedens Idrætscenter, herunder opsætning af reklameskilt med halnavn ovenover dobbeltdørene ind til boldhallen, samt retten til at opføre udendørs reklameskilte, på følgende lokaliteter – Hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge landevej, hjørnet af Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vejen ind til Frihedens Idrætscenter fra Hvidovrevej.

På de nævnte lokaliteter er der i forvejen opført lignende reklameskilte for Hvidovre Ishockey klub.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at reklameaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub godkendes med de eksisterende vilkår for perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2019.

Plan- og Miljøafdelingen i Kultur, Miljø og Vækst har givet byggetilladelse til opførelse af de fire reklameskilte og klubben står på nuværende tidspunkt overfor at påbegynde opførelsen af skiltene.

Reklameaftalen har været til udtalelse hos inspektøren i Frihedens Idrætscenter og hos henholdsvis formand og sportschef i Hvidovre Volleyball Klub, som ingen kommentarer har til aftalen.

I forhold til den hidtidige reklameaftale af 1. november 2012 er ændringerne, at klubben har fået tilladelse til at sælge halnavnet på boldhallen i Frihedens Idrætscenter, herunder opsætning af reklameskilt med halnavn ovenover dobbeltdørene ind til boldhallen, samt retten til at opføre udendørs reklameskilte, på følgende lokaliteter – Hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge landevej, hjørnet af Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vejen ind til Frihedens Idrætscenter fra Hvidovrevej.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, på mødet den 25. november 2014, at godkende allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub, med den præcisering, at godkendelse af reklameaftalen alene er gældende til udløb af aftalen den 31. oktober 2015, og ikke danner præcedens for kommende godkendelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Anbefales godkendt.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 2. Allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 3. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)

8. Forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens Restaurant for perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2020

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og den nuværende forpagter, vedrørende HBC Hallens Restaurant - for perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2020.

I indeværende aftale, der løber i perioden 1. juni 2012 – 30. juni 2016, er henholdsvis forpagtningsaftale og huslejeaftale vedr. forpagters lejlighed, beliggende på 2. sal i HBC Hallen, samlet i én aftale.

Restauranten (køkkenet) og lejligheden er i øjeblikket ved at blive renoveret efter branden den 5. juni 2015. Af hensyn til forpagterens videre planlægning af investeringer, foreslås det, at der oprettes to særskilte aftaler; en forpagtningsaftale og en lejeaftale.

Forpagtningsaftalen bliver gældende for perioden 1. juli.2016 til 30. juni 2020. Lejeaftalen udarbejdes når renoveringen af lejligheden er færdig og lejeniveauet kan fastsættes.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Den 5. juni 2015 opstod der brand i HBC Hallens køkken, som medførte skader på køkkenet, restauranten og den tilhørende lejlighed. Skaderne er ved at blive udbedret, og køkkenet og lejligheden forventes at kunne tages i brug igen ultimo 2015 eller primo 2016.

Forpagteren har fremsat ønske om, at aftalen genforhandles med henblik på, at forpagteren skal foretage en række langsigtede investeringer for at reetablere køkkenfaciliteterne. Forpagteren ønsker at kunne planlægge investeringerne i forhold til en længere periode end til den nuværende aftales udløb den 30. juni 2016.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at der oprettes to separate aftaler; en forpagtningsaftale vedrørende HBC Hallens Restaurant og en lejeaftale vedrørende lejligheden beliggende på 2. sal i HBC-hallen.
Forpagtningsaftalen bliver gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020, hvilket giver forpagteren det ønskede tidsrum i forhold til langsigtede investeringer.

Den nye aftale fortsætter på uændrede vilkår i forhold til indeværende aftale. Det skal hertil bemærkes, at der endnu ikke kan udarbejdes en inventarliste til forpagtningen, førend renoveringsarbejdet er afsluttet og restauranten står færdig til ibrugtagning. Inventarlisten udarbejdes umiddelbart herefter og tilføjes aftalen. 

Lejeaftalen udfærdiges når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der kan indhentes lejevurdering fra en mægler. Lejeaftalen bliver ligeledes gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Halinspektøren fra HBC Hallen har udtrykt fuld opbakning til den nuværende forpagter af HBC Hallens Restaurant.
Hvidovre Badminton Club har ligeledes udtrykt fuld opbakning og stor tilfredshed med forpagter.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. maj 2012 indeværende forpagtningsaftale og lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og forpagteren vedrørende HBC Hallens Restaurant samt lejlighed til beboelse for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.


Økonomiske konsekvenser

Forpagteren betaler månedligt en afgift for el, vand og varme som i 2015 udgør 1.523 kr. Afgiften betales månedsvis bagud og forpagteren er fritaget for opkrævning i juli og august måned.
Derudover betaler forpagteren en forpagtningsafgift svarende til 5 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger en million kr. pr. kalenderår.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC Hallens Restaurant (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til nyt fyr og vinduer - Hvidovre Roklub

Beslutningstema

Hvidovre Roklub har henvendt sig til Hvidovre Kommune, da klubbens nuværende fyr er gået i stykker og ikke kan repareres. Klubben søger om tilskud til indkøb af nyt fyr og vinduer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at meddele klubben, at de skal søge om tilskud til nyt fyr og nye vinduer i forbindelse med lokaletilskud for 2016.

Sagsfremstilling

Hvidovre Roklubs fyr er gået i stykker, og en professionel vurdering har konkluderet, at det ikke kan repareres. Klubben er således uden opvarmning og varmt vand. Dette bliver en udfordring, når vi nærmer os efteråret og vinteren.

Vinduerne i klubbens klubhus er fra midten af 1960’erne og flere af dem er i dårlig stand, da der er råd i flere vinduesrammer ligesom en del termoruder er punkteret. Vinduerne trænger til udskiftning, hvilket vil have en positiv indvirkning på klubbens varmeregnskab.

Der kan argumenteres for, at det nye fyr og vinduer skal opfattes som to separate ansøgninger, men klubben har valgt at medtage begge i samme ansøgning. De bemærker dog, at det nye fyr har 1. prioritet for klubben.

Klubben er inde i en positiv udvikling, hvor de seneste 3 år har vist en medlemsfremgang på 10 % om året og man råder igen over en ungdomsafdeling. Klubben er urolig for medlemmernes reaktion på manglende varme og varmt vand.

Klubbens økonomi tillader ikke, at de selv investerer i det nye fyr samt vinduer.

Retsgrundlag

I forhold til den specifikke ansøgning er der ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Hvis man anser ansøgningen, som en ansøgning om lokaletilskud sker tilskuddet i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens § 25, som beskrives nedenfor.

Politiske beslutninger og aftaler

Såfremt en forening ejer deres eget hus, gives der lokaletilskud til foreningen med henvisning til Folkeoplysningsloven.

Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge tilskud til driftsudgifter.

Af kommunens tilskuds- og regnskabsfolder fremgår det at der bl.a. ydes tilskud til

•        Udgifter til almindelig vedligeholdelse.

•        Opvarmning.

Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifterne. Hvis mere end

10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes

driftstilskuddet forholdsmæssigt. For Hvidovre Roklub vil dette betyde en reduktion i tilskuddet på 38,10 %.

Foreninger søger om lokaletilskud til det efterfølgende år senest 31. oktober.

Hvidovre Roklub har søgt Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud i 2015, men ikke til fyret og vinduer.

Folkeoplysningsudvalgets midler til lokaletilskud er brugt for 2015, så de vil ikke kunne behandle ansøgningen.

For at illustrere tilskuddet, som Hvidovre Roklub vil kunne opnå gennem Folkeoplysningsudvalget er nedenstående regnestykker opstillet.

Nyt fyr og installationers anskaffelsespris

95.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 95.000 kr.)

68.400 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 68.400 kr.)

26.060 kr.

Beregnet lokaletilskud (68.400 – 26.060)

42.340 kr.

Nye vinduers anskaffelsespris

40.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 40.000 kr.)

28.800 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 28.800 kr.)

10.973 kr.

Beregnet lokaletilskud (28.800 – 10.973)

17.827 kr.

Hvidovre Roklub vil kunne søge om lokaletilskud til det nye fyr og vinduer i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets tildeling af lokaletilskud for 2016.

Forvaltningen anbefaler, at klubben får repareret fyret, og vinduesudskiftningen anbefales henvist til ansøgning om lokaletilskud inden den 31. oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til nyt fyr og nye vinduer.

Udgifterne til nyt fyr og installationer er opgivet til 95.000 kr.

Udgifterne til nye vinduer er angivet til ca. 40.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Udtalelse fra Hvidovre Roklub uddelt til udvalget.

Punktet udsættes med henblik på en besigtigelsestur for udvalget. Sagen tages op på det kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at udsætte behandlingen af Hvidovre Roklubs ansøgning om tilskud til indkøb af nyt fyr og vinduer, blev der den 20. august 2015 afholdt møde mellem bestyrelsen for Hvidovre Roklub og Kultur- og Fritidsudvalget. Målet med mødet var at klarlægge behovet for renovering af Hvidovre Roklubs klubhus.

Øverst på listen for renoveringsprojekter er udskiftning af vinduer i klubhuset og tag på bådhallen. Klubben har indhentet tilbud på vinduer og er i gang med at indhente tilbud på renovering af tag.

Klubben har set sig nødsaget til at indkøbe et nyt fyr. Fyret er finansieret af klubbens opsparing til indkøb af nye både samt driftmidler.

På baggrund af de nye oplysninger i sagen, fremlægges den til fornyet politisk drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling om at der indgås dialog med Hvidovre Roklub omkring kommunalisering af klubhuset.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til nyt fyr - Hvidovre Roklub (pdf)
 2. Udtalelse fra Hvidovre Roklub (pdf)
 3. Revideret ansøgning - Hvidovre Roklub (pdf)
 4. Notat vedrørende eventuel økonomisk hjælp til Hvidovre Roklub (pdf)

10. Ansøgning om støtte til afvikling af FIFA16-turnering

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Hovedbibliotek om støtte til afvikling af en videospilsturnering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Hovedbibliotek om støtte til afvikling af videospilsturnering

Sagsfremstilling

En række af Hvidovres fritidsklubber og Hovedbibliotekets Børneudlån er gået sammen om at afvikle en turnering i det verdenskendte fodboldspil FIFA på Playstation 3.

Hvidovres bedste spillere bliver fundet via lokale turneringsrunder i klubberne, efterfulgt af en lokal finalerunde på Hovedbiblioteket fredag 13. november 2015, hvor 32 spillere deltager.

De fire bedste spillere fra Hvidovre går efterfølgende videre til den store ”Vestegnsfinale” på Vallensbæk Skole, der afholdes fredag 27. november 2015. Her vil Hvidovres spillere møde 4-6 udfordrere fra en række andre vestegnskommuner. 

Det er 3. gang Vestegnsfinalen i FIFA afholdes – Hvidovre deltog sidste gang i 2013.

FIFA-turneringen skaber en god ramme for samarbejdet mellem Hvidovres klubber og Hovedbiblioteket, og er samtidig en meget populær aktivitet for især drenge – og der er i hverken klub- eller biblioteksregi mange digitale aktiviteter til denne gruppe.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges på denne baggrund om 15.000 kr. til afvikling af den lokale FIFA-turnering, samt deltagelse i Vestegnsfinalen i Vallensbæk.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 15.000 kr.

Midlerne vil dække følgende:

Transport af møbler og konsoller til lokalt stævne på Hovedbiblioteket

3.500 kr.

Bespisning af deltagere og ledere

3.500 kr.

Stævne-t-shirts til deltagere og ledere

3.500 kr.

Præmier til vindere

500 kr.

Hvidovres bidrag til afvikling af stævne i Vallensbæk

2.500 kr.

Transport af deltagere og ledere til Vallensbæk

500 kr.

Diverse

1.000 kr.

Hvidovre Hovedbibliotek dækker selv følgende udgifter:

Indkøb af FIFA-spil i klubberne

4.994 kr.

Tilmeldingsgebyrer fra klubber

1.800 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

116.556 kr.

Rådighedspuljen

29.956 kr.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Der ydes tilskud på 15.000 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.


11. Ansøgning om tilskud til afvikling teaterforestilling - Dansk Etnisk Samvirke

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke om tilskud til afvikling af teaterforestilling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke om støtte til afvikling af en teaterforestilling på Hvidovre Hovedbibliotek

Sagsfremstilling

Den københavnske forening Dansk-Etnisk Samvirke ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om midler til afvikling af en teaterforestilling i Hvidovre Medborgersal fredag 30. oktober 2015.

Forestillingen omhandler en mellemøstlig familie, hvis to børn orienterer sig forskelligt: den ene mod vestlig kultur, den anden mod islam. Forestillingen italesætter med humor og kærlighed forældrenes konflikt og forsøg på at samle familien i et fremmed land under pres fra det omgivende samfund. Den opførende teatergruppe består af 5 personer fra Tyskland, som har blandet dansk og udenlandsk etnisk oprindelse.

Med teaterstykket ønsker Dansk-Etnisk Samvirke at bringe Hvidovres forskellige befolkningsgrupper sammen i socialt samvær om en god og sjov oplevelse for både børn og voksne, og herigennem skabe bedre forståelse på tværs af grupperne. Målgruppen for teaterstykket er således alle - uanset etnisk herkomst. Der vil være gratis entre for børn.

Foreningen Dansk-Etnisk Samvirke har som formål at bygge bro mellem etniske danskere og andre etniske grupper, men er ikke hjemmehørende i Hvidovre Kommune. Foreningen ønsker at afholde teaterarrangementet i Hvidovre, fordi en af foreningens medlemmer bor i kommunen. Samtidig finder foreningen Medborgersalen særligt egnet til formålet.

På baggrund af ovenstående ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om 27.000 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 27.000 kr.

Foreningen forventer følgende udgifter:

Leje af sal                                                            

5.000 kr.

PR og plakat                                                                        

5.500 kr.

Musikgruppe

16.000 kr.

Børneunderholdning                                              

3.500 kr.

Transportudgifter    

16.500 kr.

Leje af musikinstrumenter samt lydmand                                       

16.000 kr.

Total

62.500 kr.

Foreningen budgetterer med følgende indtægter:

Entreindtægt(gratis for børn)                                                         

30.000 kr.

Foreningens egenfinansiering

5.500 kr.

Tilskud fra Kultur- og fritidsudvalget

27.000 kr.

Total

62.500 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

116.556 kr.

Rådighedspuljen

29.956 kr.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Der meddeles afslag til ansøgningen.


12. Ansøgning om tilskud til floorball udøver

Beslutningstema

Der søges om økonomisk støtte til en ung kvindelig floorball udøver, som er bosat i Hvidovre Kommune. Hun spiller i Hvidovre Attack Floorball Klub og for det danske landshold.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om økonomisk støtte til kvindelig floorball udøver.

Sagsfremstilling

Der søges om tilskud til en ung kvindelig floorball udøver, som spiller og træner floorball 3 gange ugentlig plus kampe for Hvidovre Attack Floorball Klub. Derudover er hun udtaget til det danske landshold og deltager i samlinger og kampe herfor.

Specielt i forhold til deltagelsen på landsholdet er der en række udgifter forbundet hermed. Det dækker bl.a. udgifter til transport og egen betaling if. med landsholdsamlinger og internationale turneringer. I 2015 er der bl.a. en udgift på 5.000 kr. til deltagelse i VM.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kultur- og fritidsudvalgets møde den 3. februar 2015 blev en ansøgning om støtte til samme kvindelige udøver behandlet. På daværende tidspunkt spillede hun for en svensk klub. Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da aktiviteten ikke blev udøvet i Hvidovre Kommune.

Kultur- og fritidsudvalget har tidligere behandlet ansøgninger fra unge idrætsudøvere, som har store udgifter forbundet med udøvelsen af deres idræt.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. oktober 2012 blev der bevilget et tilskud på 7.000 kr. til en ung taekwondo kæmpers deltagelse i junior VM. Den samme udøver har fået afslag på 2 ansøgninger henholdsvis den 10. januar 2012 og 2. oktober 2012. ansøgningerne skulle dække udgifter forbundet med deltagelse i internationale stævner.

På møde den 5. marts 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 8.000 kr. til en ung mands deltagelse i fodboldlandsholdet for døves deltagelse i Deaflympics.

Der blev ydet et tilskud på 8.000 kr. til en kvindelig atlets deltagelse i EM i bowling for døve på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på op til 15.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

116.556 kr.

Rådighedspuljen

29.956 kr.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Der meddeles afslag til ansøgningen.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til floorball udøver (pdf)
 2. Budget (pdf)

13. Ansøgning om tilskud til 3 borde - Hvidovre Bordtennisklub

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Bordtennisklub om tilskud til indkøb af 3 nye bordtennisborde.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Bordtennisklub om tilskud til indkøb af 3 bordtennisborde.

Sagsfremstilling

Hvidovre Bordtennisklub er i den situation, at 3 af deres borde er i en så dårlig stand, at de ikke lever op til kravene fra Danmarks Bordtennis Union.

Klubben har på den baggrund fået et tilbud på indkøb af 3 nye borde. Prisen for et enkelt bord er sat ned fra 6.599 kr. til 5.279 kr.

Klubbens borde benyttes ligeledes af elever fra Engstrandskolen samt Ældresagen.

Hvidovre Bordtennisklub er inde i en god udvikling med stigende medlemstal og flotte resultater til forskellige stævner. På den baggrund er Hvidovre Bordtennisklub i 2015 blevet kåret til årets bordtennisklub i Danmark af Danmarks Bordtennis Union.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til indkøb af 3 bordtennisborde. Klubben har fået tilbudt bordene til en pris af 5.279 kr. pr. styk.

Der søges om tilskud på (3 x 5.279 kr.)                        15.837 kr.  

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

116.556 kr.

Rådighedspuljen

29.956 kr.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Der ydes tilskud på 15.837 kr. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.


14. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2015

Ømer Kuscu (A) spurgte ind til kompetenceplanen i forhold til godkendelse af aftaler.

Niels Ulsing (F) spurgte ind til muligheden for datering af bilag.