Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. marts 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Hvidovre/Avedøre Rideklub

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering om bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi – HvidovreBibliotekerne og Jyllands Posten
 • Læselyst for 5. klasser – samarbejde mellem HvidovreBibliotekerne og skolerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Orientering om projekt vedr. læselyst – HvidovreBibliotekerne.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Orientering fra HvidovreBibliotekerne (pdf)
 2. Artikel fra Jyllandsposten om bibliotekers samfundsøkonomiske værdi (pdf)
 3. Evaluering af KFM2014 (pdf)

3. Kultur- og fritidspolitik 2015-18

Beslutningstema

Der skal tages stilling til 2. udkast af Hvidovre Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2015-18

Sagsfremstilling

Der har gennem 2014 været arbejdet på at skrive kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik. Til arbejdet har der været nedsat en administrativ styregruppe samt tre arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne præsenterede deres arbejde for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer på møde den 16. september 2014.

På baggrund af arbejdsgruppernes oplæg udarbejdede forvaltningen et 1. udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik for Hvidovre Kommune.

Oplægget til politikken tog udgangspunkt i fire overskrifter.

 • Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere
 • Vi vil udvikle talenter
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje
 • Understøtte begejstring

Udover de fire overskrifter er begreberne folkeoplysning og det aktive medborgerskab gennemgående i den nye Kultur- og Fritidspolitik. Baggrunden for dette har været at skrive folkeoplysningspolitikken ind i den nye Kultur- og Fritidspolitik.

I arbejdet med den nye politik er der taget udgangspunkt i Hvidovre Kommunes vision, hvor det fremhæves at Hvidovre skal være ’Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.

Forvaltningens 1. udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik har været sendt i høring hos kommunens foreninger, institutioner og øvrig interessenter på kultur- og fritidsområdet. Ved høringsfristens udløb den 30. januar var der indkommet 16 høringssvar.

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar tilrettet oplægget. Det er dette 2. udkast som forelægges til politisk godkendelse.

Forvaltningen anbefaler i lighed med flere af høringssvarene, at der årligt udarbejdes handlingsplaner på baggrund af tankerne i Kultur- og Fritidspolitikken. Handlingsplanerne skal virke som rettesnor for Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde i det pågældende år. Handlingsplanerne skal evalueres årligt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 16. december 2014 at sende forslaget til kommunens nye kultur- og fritidspolitik i høring.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Sammenfatning af kommenterede høringssvar (pdf)
 2. Kultur- og fritidspolitik anden udgave (pdf)

4. Den kommunale sponsorpulje

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr. årligt. Puljen var tænkt som et supplement til de eksisterende midler, der er afsat til sponsorat af HBC og Hvidovre Fodbold A/S, således det samlede budget til sponsorater ville udgøre i alt 900.000 kr.

Kommunen kan i henhold til eliteidrætsloven yde økonomisk støtte til eliteidræt, med mindre der er tale om en erhvervsvirksomhed. Sponsorpuljen på de 500.000 kr. foreslås på den baggrund allokeret som en pulje rettet mod kommunens idrætsforeninger og adskilt fra erhvervsdrivende virksomheder, herunder Hvidovre Fodbold A/S.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kriterier for tilskud fra den kommunale sponsorpulje
 2. at budgettet til sponsorpuljen udgør 600.000 kr. målrettet folkeoplysende foreninger
 3. at der afsættes 300.000 kr. til sponsorater målrettet erhvervsdrivende virksomheder

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2015 på baggrund af nye oplysninger fra Hvidovre Fodbold A/S, at udsætte sagen til mødet den 3. marts. På mødet blev der fremlagt en skrivelse fra Hvidovre Fodbold A/S, hvori de bekymrer sig over, hvorvidt de kan komme i betragtning til den kommunale sponsorpulje.

I henhold til eliteidrætsloven er der givet hjemmel til, at kommunerne kan støtte eliteidrætten, med mindre der er tale om en erhvervsvirksomhed. Det er en kommunal opgave at yde støtte til idrætsaktiviteter, og ikke til private erhvervsvirksomheder på linje med Hvidovre Fodbold A/S. 

Tidligere kunne der udelukkende gives støtte til idrætten indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Eliteidrætslovens § 7 træder således i stedet for de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. Kommunalt støtte til eliteidræt kan gives til aktiviteter, der kan opfattes som ”elite”. Det betyder dog ikke, at der er konkrete krav til det sportslige niveau. Det er f.eks. ikke et krav, at et klubhold er placeret i den bedste danske liga. Kommunen kan derfor relativt frit vurdere, hvad den betragter som ”elite”, og det kan være både talentudvikling og verdenselite.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr. årligt. Puljen var tænkt som et supplement til de eksisterende midler, der er afsat til sponsorater af Hvidovre Badminton Club (HBC) og Hvidovre Fodbold A/S, så det samlede budget til den kommunale sponsorpulje, ved de eksisterende aftalers udløb (HBC 30. juni 2016 og HF A/S den 31.december 2015), ville udgøre 900.000 kr.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at Hvidovre Fodbold A/S holdes uden for den kommunale sponsorpulje, på grund af deres virke som erhvervsdrivende virksomhed. Det anbefales, at indeværende sponsoraftale med klubben genforhandles og indgås på markedsmæssige vilkår som et ”business to business” sponsorat.

Forvaltningen indstiller, at der i kriterier og retningslinjer for tilskud fra den kommunale sponsorpulje indsættes en fast tidsfrist for ansøgninger til sponsorpuljen. Det anbefales, at der fastsættes en tidsfrist for ansøgningerne til den 29. april 2015, med en ikrafttrædelse af sponsoraterne fra og med den 1. juli 2015.

I 2015 indgås der etårige aftaler. Fra 2016 indgås der toårige aftaler, på grund af tilgang af midler til puljen, grundet aftaleudløb med HBC og af hensyn til foreningernes udviklingsarbejde.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr.

Hvidovre Kommune har indgået sponsoraftale med HBC, gældende for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016. Det afsatte budget på 100.000 kr. til sponsoraftalen med HBC overføres til den kommunale sponsorpulje ved aftalens udløb. HBC har mulighed for at ansøge tilskud på lige vilkår med andre ansøgere.

Hvidovre Kommune har indgået sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015. Såfremt parterne ønsker en forlængelse af aftalen, genforhandles denne og indgås, med lignende forhold som indeværende aftale, på markedsmæssige vilkår som et ”business to business” sponsorat.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2015 og overslagsårene 2016-2018 afsat 500.000 kr. til den kommunale sponsorpulje.


Der er i 2015 og overslagsårene 2016-2018 afsat 100.000 kr. til sponsoraftalen med HBC. Aftalen udløber 30. juni 2016.


Der er i 2015 og overslagsårene 2016-2018 afsat 300.000 kr. til sponsorat med Hvidovre Fodbold A/S. Aftalen udløber 31. december 2015.

Fra 2016 afsættes der 300.000 kr. til sponsorater målrettet erhvervsdrivende virksomheder.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Ad 1. til 3.: Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Udkast til nye retninglinjer for den kommunale sponsorpulje (pdf)

5. Ansøgning om statsanerkendelse til Forstadsmuseet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om Hvidovre Kommune skal søge en statsanerkendelse til Forstadsmuseet.

Såfremt det besluttes at søge en statsanerkendelse, ønskes vedlagte udkast til ansøgning godkendt. Ansøgningen sendes til Kulturstyrelsen efter politisk behandling i Hvidovre og Brøndbys kommunalbestyrelser.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende grundlaget for ansøgningen om statsanerkendelse

2.at godkende ansøgningen om statsanerkendelse

Sagsfremstilling

Forstadsmuseet har tidligere søgt en statsanerkendelse, og fik en entydig positiv indstilling fra Kulturstyrelsen, der vurderede, at Hvidovre Kommunes opbakning samt museets faglighed og emnefelt gjorde museet anerkendelsesværdigt. Den daværende kulturminister underkendte indstillingen og afslog at anerkende Forstadsmuseet med den begrundelse, at museet skulle være en større enhed.

I 2009 tog Brøndby Kommune initiativ til at samarbejde med Forstadsmuseet og museet har siden 2009 løst kulturarvsopgaver i de to kommuner inden for rammerne af de to kommuners bevillinger.

Foruden kulturarvsarbejdet i de to kommuner består Forstadsmuseet også af Cirkusmuseets samling og aktiviteter.

I dag er Forstadsmuseet derfor en større enhed end første gang man søgte en statsanerkendelse og dækker i dag over 90.000 borgere. Museumsloven har et nyt krav om at museer skal have fastansat personale på PhD-niveau, og det krav opfylder Forstadsmuseet også.

Kriterierne for ansøgning om statsanerkendelse er til debat i folketinget i denne tid. Af bemærkningerne til den gældende museumslov fremgår, at kommende statsanerkendelser/afslag skal begrundes og være gennemsigtige. I forbindelse med den nye ansøgning har museet været i tæt dialog med Kulturstyrelsen, hvor museet har forelagt idegrundlag og ansvarsområdet. På den baggrund opfordrede kontorchefen på museumsområdet Hvidovre og Brøndby Kommuner til at søge en statsanerkendelse.

I tilfælde af en statsanerkendelse vil Forstadsmuseet fortsat være et kommunalt museum med egne vedtægter og bestyrelse. Hvidovres og Brøndbys borgmestre vil sidde i bestyrelsen. Museet vil blive underlagt museumsloven og et sæt vedtægter, der sikrer at museet lever op til Kulturstyrelsens krav. Museet vil indgå en selvforvaltningsaftale med tilskudskommunerne, Hvidovre og Brøndby. Selvforvaltningsaftalen beskriver driftsoverenskomsten mellem det kommunale museum, Forstadsmuseet, og de to tilskudskommuner.

Brøndby Kommune har selvforvaltningsaftalen til politisk behandling i februar 2015 og er medunderskrivere på ansøgningen såfremt Hvidovre Kommune ønsker at søge en statsanerkendelse til Forstadsmuseet.

De to kommuner har orienteret Rødovre Kommune om Forstadsmuseets idéer og visioner for kulturarvsarbejdet efter en statsanerkendelse. Fra Rødovres side er der positiv interesse for de muligheder, der vil kunne være ved at indgå i samarbejdet omkring Forstadsmuseet. Derfor følger Rødovre Kommune udviklingen og overvejer sine fremtidsplaner på kulturarvsområdet. Tilsammen repræsenterer de tre kommuner små 120.000 indbyggere.

Retsgrundlag

I det tilfælde, at Kulturministeren ønsker at statsanerkende Forstadsmuseet skal museet følge museumsloven. Det gør Forstadsmuseet allerede i dag.

Politiske beslutninger og aftaler

Brøndby Kommunes kulturudvalg har godkendt ansøgningen uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En statsanerkendelse til Forstadsmuseet vil sikre et driftstilskud på ca. 1 mio. kr. fra staten til varetagelse af museets unikke ansvarsområde samt adgang til at søge puljemidler. Museets unikke ansvarsområde vil have rod i Hvidovre og Brøndby kommuner.

En statsanerkendelse til Forstadsmuseet vil være af stor økonomisk betydning og derved styrkes arbejdet fremadrettet med de to kommuners historie.

En statsanerkendelse vil ligeledes give adgang til at søge statslige puljemidler, der årligt udgør 25 mio. kr.

En statsanerkendelse vil stille museet gunstigt i forhold til fondsmidler. Fonde prioriterer samarbejde med statsanerkendte museer, idet Kulturstyrelsen er garant for faglighed og professionalisme.

Hvidovre og Brøndby Kommuner stiller lokaler og bygninger til rådighed for Forstadsmuseet. De to ejerforhold forbliver uændrede ved en statsanerkendelse. Dvs. at udgifter til lokaler samt udvendig og indvendig vedligeholdelse fortsat afholdes af henholdsvis Hvidovre og Brøndby Kommuner.

Fra Kulturstyrelsen er der krav om, at der minimum skal være et ikke statsligt driftstilskud på 2 mio. kr., derudover skal der være et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig faglig og bygningsmæssig standard.

Kulturstyrelsens krav medfører således ikke merudgifter til Hvidovre Kommune som følge af en statsanerkendelse af  Forstadsmuseet.

Personalemæssige konsekvenser

En statsanerkendelse vil give økonomisk mulighed for at styrke de administrative og faglige kompetencer på Forstadsmuseet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Ad 1. – 2.: Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Ansøgning om statsanerkendelse (pdf)
 2. 1. Vedtægter for Forstadsmuseet (pdf)
 3. 2. Forstadsmuseets ansvarsområde (pdf)
 4. 3. Arbejdsplan (pdf)
 5. 4 Vision, mission og strategi (pdf)
 6. 5 Selvforvaltningsaftale for Forstadsmuseet (pdf)
 7. 6 Historik for Forstadsmuseet (pdf)
 8. 7 Regnskab 2014 og budget 2015-2016 (pdf)
 9. 8 Personale 2015 (pdf)
 10. 9 Samarbejder og tillidsposter (pdf)
 11. 10 Danske museer i tal (pdf)
 12. 11 Krav og anbefalinger (pdf)
 13. 12 Besøgstal 2014 (pdf)
 14. 13 Undersøgelsesbaseret formidling, herunder fagfællebedømte skrifter (pdf)

6. Frigivelse af projekt 0399 - ændring og tilpasning af KFU's bygninger

Beslutningstema

På investeringsoversigten for 2015 er der til projekt nr. 0399 – ændring og tilpasning af KFU’s bygninger, afsat 1.000.000 kr.
Der skal foretages en prioritering af de indkomne ønsker.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering af projekt 0399 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2015 er der til projekt nr. 0399 – ændring og tilpasning af KFU’s bygninger, afsat 1.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 25. november 2014 anlægsbevilling til projektet. De konkrete projekter frigives efterfølgende af fagudvalget.

For 2015 er der investeringsønsker for i alt 1.412.981 kr. En oversigt over ønskerne ses nedenfor:

Nr.:

Projekt:

Pris:

1.

Udskiftning af gulvbelægning, Hvidovre Motionscenter

110.500 kr.

2.

Udvidelse af briksystem på Tribune, Hvidovre Stadion

103.000 kr.

3.

Reparation af løbebane, Hvidovre Stadion

97.000 kr.

4.

Renovering af indgang C, Hvidovre Stadion

349.000 kr.

5.

Nyt lys på parkeringspladsen, Avedøre Stadion

56.000 kr.

6.

Etablering af briksystem på Avedøre Stadion

180.000 kr.

7.

Højttalersæt til Medborgersalen

215.665 kr.

8.

Ny mixer til Medborgersalen

47.881 kr.

9.

Projektor til Medborgersalen

106.935 kr.

10.

Etablering af baderum, Hovedbiblioteket

50.000 kr.

11.

2 vådrumsdøre til svømmehallen, Frihedens Idrætscenter

20.000 kr.

12.

50 polstrede klapstole til Cirkusmuseet

10.000 kr.

13.

Borde til Badeanstalten

35.000 kr.

14.

Møbler til mødelokale, Cirkusmuseet

32.000 kr.

I alt

1.412.981 kr.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår følgende prioritering af de aktuelle investeringsønsker:

Prioritet:

Projekt

Pris

1.

Reparation af løbebane, Hvidovre Stadion

97.000 kr.

2.

Udskiftning af gulvbelægning, Hvidovre Motionscenter

110.500 kr.

3.

Højttalersæt til Medborgersalen

215.665 kr.

4.

Ny mixer til Medborgersalen

47.881 kr.

5.

2 vådrumsdøre til svømmehallen, Frihedens Idrætscenter

20.000 kr.

6.

Renovering af indgang C, Hvidovre Stadion

349.000 kr.

7.

Nyt lys på parkeringspladsen, Avedøre Stadion

56.000 kr.

8.

Møbler til mødelokale, Cirkusmuseet

32.000 kr.

9.

50 polstrede klapstole til Cirkusmuseet

10.000 kr.

10.

Borde til Badeanstalten

35.000 kr.

I alt:

     973.046 kr.

Beskrivelse af investeringsønskerne:

1. Udskiftning af gulvbelægning, Hvidovre Motionscenter:

Gulvbelægningen i Motionscenteret er i meget dårlig stand, og trænger efter mange års småreparationer til udskiftning.
Pris: 110.500 kr. (90.500 kr. for ny gulvbelægning samt 20.000 kr. for rydning af lokale).

2. Udvidelse af briksystem på tribune, Hvidovre Stadion

Der ønskes et briksystem til yderligere 8 døre i tribunen. Der har i en lang periode været tyveri i omklædningsrummene, og med et briksystem vil personalet få et overblik over, hvilke personer som har åbnet dørene og har haft adgang.  Samtidig ønskes der et briksystem til kontorerne i tribunen.

Pris: 103.000 kr.

3. Reparation af løbebane, Hvidovre Stadion
Denne reparation er en nødvendighed,for at Hvidovre Atletik og Motion kan afholde de store stævner, som er planlagt i 2015, Copenhagen Open, der afvikles den 13. og 14. juni 2015 og DM for ungdom d. 22. og 23. august 2015. Dette er kun en midlertidig løsning indtil den store renovering kan gennemføres (på investeringsoversigten for 2017 er der til projekt 0397 – Hvidovre Stadion, ny belægning på atletikbanen, afsat 2.000.000 kr.).

Pris: 97.000 kr.

4. Renovering af indgang C, Hvidovre Stadion

Indgangen ved tælleapparaterne, på hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé, er gennemrustet og trænger til en større renovering. Taget er et glastag, med sikkerhedstråde, som ligger på stålrammer, der er delvist gennemtæret. Så udover det æstetiske, et det også et spørgsmål om mangel på sikkerhed for tilskuerne, gæsterne samt kontrollørerne, da glastaget kan risikere at falde ned på dem, der opholder sig under det. 

Pris: 349.000 kr.

5. Nyt lys på parkeringspladsen, Avedøre Stadion

Der er dårlig belysning på parkeringspladsen ved Avedøre Stadion og brugerne er utrygge ved at færdes derude, og har gennem længere tid ytret ønske om at få etableret nyt lys. Den belysning, som er derude nu, er svag og lysstanderne er meget lave. Den ønskede nye belysning vil være led-belysning, der er billigere i drift end den eksisterende. Gravearbejdet i forbindelse med etablering af det nye lys udfører Hvidovre/Avedøre Stadion selv. 

Pris: 56.000 kr.

6. Etablering af briksystem på Avedøre Stadion

På trods af at der er opsat kameraovervågning, er der fortsat problemer med tyverier ved omklædningsrummene på Avedøre Stadion.
Derforønskes der etableret et briksystem, så personalet får et overblik over hvem, der færdes hvilke steder i bygningen.

Der er indhentet en overslagspris på 15.000 kr. pr. dør, der dog i nogle tilfælde kan blive lidt billigere, alt efter hvilken dør det er. Der ønskes etableret briksystem på 10 døre.

Pris: 180.000 kr.

7. Højttalersæt til Medborgersalen
Højtalersættet, der er 16 år gammelt, er meget slidt og kan gå i stykker når som helst. Det ønskes derfor udskiftet.

Pris: 215.665 kr.

8. Ny mixer til Medborgersalen
Mixeren er meget slidt og har svigtet flere gange ved brug. Derudover er den analog og når den bruges, er personalet nødt til at slukke for den digitale udsendelse til høreapparater, da de ikke kan køre sammen (borgerne får en hyletone i øret). Mixeren, der er 10 år gammel, ønskes derfor udskiftet.

Pris: 47.881 kr.

9. Projektor til Medborgersalen

Den eksisterende projektor er blevet undersøgt af et firma, der vurderer, at den vil kunne fungere i resten af 2015. Derefter skal den udskiftes.

Pris: 106.935 kr.

10. Etablering af baderum, Hovedbiblioteket

Som forholdene har udviklet sig, kan cyklende medarbejdere ikke længere få et bad, når de ankommer på arbejdspladsen. Derfor ønskes et af de nuværende personaletoiletter omdannet til et baderum.

Pris: 50.000 kr.

11. 2 vådrumsdøre til svømmehallen, Frihedens Idrætscenter

De eksisterende døre er i meget dårlig stand. Derudover er de eksisterende døre ikke reelle vådrumsdøre, og ønskes derfor udskiftet.

Pris: 20.000 kr.

12. 50 polstrede klapstole til Cirkusmuseet

Cirkusmuseets 2. sal bliver brugt til foredrag, spisning og arrangementer. I den forbindelse er der behov for et mobilt møblement. I dag bliver møblerne fra Fægtesalen brugt, hvilket medfører meget flytteri. Der ønskes anskaffet 50 polstrede klapstole.

Pris: 10.000 kr.

13. Borde til Badeanstalten

Badeanstalten bliver brugt til møde- og spiselokale i hverdagen og til arrangementer hver weekend. Dels er de eksisterende borde for brede, og dels er de for tunge til at én medarbejder, som der ofte kun er på i weekenden, kan flytte dem. Derfor er der brug for nye borde, for dels at medarbejderne ikke laver uhensigtsmæssige løft, og for at lokalet kan fungere optimalt.

Pris: 35.000 kr.

14. Møbler til mødelokale, Cirkusmuseet

Badeanstalten er efterhånden så booket af eksterne, at den ikke længere kan bruges til at afholde interne spontane møder, og der ønskes derfor inventar til etablering af mødefaciliteter på Cirkusmuseet.

Pris: 32.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0399 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger, med bemærkninger om, at de konkrete projekter efterfølgende skal frigives i fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2015 afsat 1.000.000 kr. i investeringsoversigten til projekt 0399 – ændring og tilpasning af KFU’s bygninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Godkendt.


7. Engangspuljen 2015

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til indstilling om fordelingen af Engangspuljen 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til fordeling af Engangspuljen 2015

Sagsfremstilling

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud fra Engangspuljen 2015. Der kan søges om tilskud fra Engangspuljen til aktivitetsudstyr eller materialer til opbevaring af aktivitetsudstyr som den enkelte forening har stort behov for. Aktivitetsudstyret skal have relation til foreningens formålsparagraf.

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 dele af det ansøgte beløb og foreningen skal selv stå for finansieringen af minimum den sidste 1/3.

Arbejdsgruppen der står for forslaget til fordeling af Engangspuljen 2015 består af:

-Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

-Formanden for Idrætsrådet

-Formanden for Samrådet

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget 22 ansøgninger om tilskud fra Engangspuljen 2015.

Der er blevet afholdt møde i arbejdsgruppen den 27. januar 2015, hvor samtlige ansøgninger er blevet behandlet. Visse ansøgninger har arbejdsgruppen indstillet til afslag, enten pga. det ansøgte falder udenfor kriterierne eller pga. det ansøgte beløb er for stort i forhold til puljens størrelse og de mange ansøgninger.

Andre ansøgninger er indstillet til at blive imødekommet med en del af det ansøgte, samt nogle til at få fuldt tilskud.

Arbejdsgruppen har i behandlingen af ansøgningerne, taget højde for kriterierne, således at der blev indstillet tilskud til foreninger som søger om aktivitetsudstyr eller til materialer til opbevaring af aktivitetsudstyr. 

Arbejdsgruppens indstilling kan ses som bilag. 

Arbejdsgruppen foreslår, at der fremover annonceres om puljens størrelse, idet ansøgningerne ofte er meget store.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 78.152 kr. inkl. moms til Engangspuljen 2015. Arbejdsgruppen foreslår 78.113 kr. fordelt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Oversigt "Engangspuljen 2015" (pdf)

8. Hvidovre Petanque Klub - ansøgning om tilskud til leje af toiletvogn

Beslutningstema

Hvidovre Petanque Klub ansøger om tilskud til leje af toiletvogn til deres årlige turnering Hvidovre Mix og Open.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om tilskud på 5.300 kr. til leje af toiletvogn

Sagsfremstilling

Hvidovre Petanque Klub afholder deres årlige turnering - Hvidovre Mix og Open – i weekenden d. 9 og 10. maj 2015.

Klubbens toiletfaciliteter kan ikke håndtere presset fra de mange deltagere, og der søges på den baggrund om tilskud til leje af toiletvogn.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har de foregående år bevilget støtte til klubbens leje af toiletvogne i forbindelse med stævnet – Hvidovre Mix og Open. Udgiften til leje af toiletvogne har varieret over de seneste år, men har ligget på ca. 5.000 kr. plus moms.

Økonomiske konsekvenser

Klubben har indhentet tilbud på leje af toiletvogn. Tilbuddet lyder på 5.300 kr. uden moms.

Der søges om tilskud på 5.300 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

97.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

195.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning - Hvidovre Mix og Open 2015 - Hvidovre Petanque Klub (pdf)

9. Hvidovre Ishockey Klub - Ansøgning om ændring af åbningstider for offentligt skøjteløb

Beslutningstema

Hvidovre Ishockey Klub ansøger om at åbningstiden for offentlig skøjteløb i Frihedens Idrætscenter om lørdagen ændres fra kl. 10.30-16.15 til kl. 12-17.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give afslag på ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om ændring af åbningstiden om lørdagen for offentlig skøjteløb i Frihedens Idrætscenter fra kl. 10.30-16.15 til kl. 12-17

Sagsfremstilling

Hvidovre Ishockey Klub (HVIK) har fremsendt ansøgning om ændring af åbningstiden for det offentlige skøjteløb om lørdagen. HVIK ønsker at den nuværende åbningstid fra kl. 10.30-16.15 ændres til kl. 12-17.

HVIK begrunder deres ansøgning med, at det vil give dem mulighed for en bedre sammenhængende trænings- og kamp afvikling. Samtidig har de registreret, at fremmødet i den offentlige åbningstid fra kl. 10.30 til kl. 11.45 ikke er stort.

Derudover fremfører HVIK, at den foreslåede ændring vil gøre det nemmere for de offentlige brugere at huske den offentlige åbningstid, da den vil være den samme som om søndagen.

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter har haft ansøgningen til udtalelse. Halinspektøren indstiller til udvalget, at den nuværende åbningstid bibeholdes.

Opfordringen til status quo begrundes dels med de flotte besøgstal i den offentlige åbningstid.

Nedenfor er besøgstallet for den offentlige åbningstid om lørdagen i tidsrummet kl. 10.30 til kl. 11.45 gengivet.

3. januar 2015 - 111 personer

10.januar 2015 - 72 personer

17.januar 2015 - 78 personer

24.januar 2015 - 103 personer

31.januar 2015 - 206 personer

Derudover vil en ændring af åbningstiden få økonomiske konsekvenser for Frihedens Idrætscenter.

Arbejdstiden for den tekniske servicemedarbejder, som har opsyn samt sælger billetter til svømmehal og skøjtehal, er om lørdagen fra kl. 08.00 – 16.15.

En ændring af åbningstiden til kl. 17.00 vil betyde, at servicemedarbejderen skal blive en time længere hver lørdag og have overarbejdsbetaling for dette.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgning om ændring af arbejdstid imødekommes vil det betyde omlægning af arbejdstiden for den tekniske servicemedarbejder i Frihedens Idrætscenter. Arbejdstiden for den tekniske servicemedarbejder om lørdagen, som har opsyn samt sælger billetter til svømmehal og skøjtehal, er nu fra kl. 08.00 – 16.15.

En ændring af åbningstiden til kl. 17.00 vil betyde, at servicemedarbejderen skal blive en time længere hver lørdag og have overarbejdsbetaling for dette.

Såfremt der gives tilladelse til ændring af åbningstiden vil merudgiften til servicemedarbejderen skulle afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Henvendelse fra Hvidovre Ishockey Klub og Frihedens Idrætscenter uddelt til udvalget.

Der gives afslag på ansøgningen.

Bilag

 1. Henvendelse fra Hvidovre Ishockey Klub og Frihedens Idrætscenter (pdf)

10. Ansøgning om forlængelse af issæson i curlinghallen - Hvidovre Curling Club

Beslutningstema

På baggrund af forberedelse til deltagelse i internationale mesterskaber for hold fra Hvidovre ansøger Hvidovre Curling Club om forlængelse af issæsonen i curlinghallen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til Hvidovre Curling Clubs ansøgning om forlængelse af issæsonen i curlinghallen i Frihedens Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Frihedens Idrætscenter planlægger at starte fjernelsen af isen fra curlinghallen den 29. marts 2015. Hvidovre Curling Club ansøger om at denne proces udsættes til den 19. april 2015.

Baggrunden for Hvidovre Curling Clubs ansøgning er, at de har et damehold, som skal deltage i VM (slutningen af marts) og et hold, som skal deltage i VM for Oldboys (slutningen af april). Klubben ønsker at give begge hold de bedste muligheder for at forberede sig.

Herudover skal der spilles EM kvalifikationsturnering i slutningen af marts og starten af april i Danmark. Dansk Curling Forbund har spurgt om Hvidovre Curling Club kan lægge baner til.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Curling Club ansøgte i 2014 om forlængelse af issæsonen for april måned, da man ønskede at udnytte eksponeringen fra OL.

Økonomiudvalget godkendte ansøgningen på deres møde den 17. februar 2014 og besluttede samtidig at bevilge et beløb af Økonomiudvalgets profileringspulje til dækning af nettoudgifterne ved den forlængede åbningstid til og med den 21. april.

Økonomiske konsekvenser

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter har haft ansøgningen til udtalelse. Han har ikke indvendinger mod den forlængede åbningstid, men han bemærker, at den vil have økonomiske konsekvenser for Frihedens Idrætscenter.

El og varme udgør en omkostning på 3.150 kr. pr. dag

21 dage a 3.150 kr.

66.150 kr.

Tilsyn med anlæg 2 gange i påsken

8 timer a 275 kr.

2.200 kr.

I alt

68.350 kr.

Halinspektøren gør samtidig opmærksom på, at Hvidovre Curling Club i forbindelse med udvidelse af åbningstiden i 2014, udlejede 46 baner af 1.800 kr. pr. bane til Curl n’ Fun arrangementer.

Såfremt der udlejes baner til Curl n’ Fun arrangementer, vil der tilgå Frihedens Idrætscenter 500 kr. pr. bane.

Det indstilles at Frihedens Idrætscenter bliver kompenseret for de merudgifter, som den forlængede åbningstid medfører, fratrukket de indtægter som udlejning af baner til Curl n’ Fun genererer.

Hvis Hvidovre Curling Club kan afholde samme antal Curl n’ Fun arrangementer i 2015 som i 2014, vil regnskabet se således ud:

(68.350 kr. – (46 x 500 kr.)) = 45.350 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

97.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

195.800 kr.

Miljømæssige konsekvenser

Såfremt ansøgningen imødekommes vil energiudgifterne for Frihedens Idrætscenter stige.

Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune i 2008 blev udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening. Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025. I arbejdet med at reducere kommunens CO2 forsøger vi løbende at tænke miljø og klima på nye måder. Vores indsats deler sig i to:

1. Renovering af vores bygninger, så forbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre.

2. Oplysning og undervisning, så vi bliver mere bevidste om, hvordan vi kan opføre os klimavenligt i hverdagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Der gives tilskud på 20.000 kr., tilskuddet ydes af profileringspuljen.


11. Ansøgning om tilskud til Skate Copenhagen 2015 - Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om tilskud til oppyntning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter i forbindelse med deres internationale konkurrence Skate Copenhagen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud på 9.000 kr. til oppyntning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub afholder i weekenden den 27.-29. marts den internationale kunstskøjteløbs konkurrence Skate Copenhagen.

Konkurrencen har deltagelse af løbere fra Danmark samt de øvrige skandinaviske lande – Sverige, Norge, Finland og Island. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt knap 100 skøjteløbere – primært udenlandske.

Hvidovre Skøjte Klub søger om tilskud til oppyntning af skøjtehallen, så den kan præsentere klubben og kommunen på den bedst mulige måde.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Skøjte Klub i de foregående år.

I 2011 og 2012 blev der bevilget tilskud på 8.000 kr. og i 2013 blev der bevilget tilskud på 9.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 9.000 kr. til oppyntning af skøjtehallen.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

97.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

195.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Godkendt.

Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Skate Copenhagen 2015 (pdf)

12. Ansøgning om støtte til koncert - Frihedens Linedance

Beslutningstema

Der søges om støtte til afvikling af koncert i Medborgerhuset.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Frihedens Linedance om støtte til afvikling af countrykoncert i Medborgerhuset 29. maj 2015.

Sagsfremstilling

Den lokale forening Frihedens Linedance ønsker at afholde en countrykoncert i Medborgerhuset d. 29. maj 2015 med Heather Myles, en kendt countrysangerinde fra USA. Foreningen har modtaget et særtilbud fra sangerinden, som har tilbudt selv at betale transporten fra USA.

Foreningen satser på at sælge 250 billetter á 175 kr., og søger om tilskud til underskudsdækning, hvis billetsalget ikke går som planlagt.

Frihedens Linedance har haft kontakt til Hvidovre Kulturråd i forhold til afholdelse af koncerten i fællesskab. Kulturrådet kunne ikke imødekomme ansøgningen, da de havde afsat deres økonomiske midler for 2015.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og fritidsudvalget ansøges om 34.184 kr. Beløbet dækker en del af kunstnerhonoraret (25.000 kr.), leje af Medborgersalen (5684 kr.) og tilhørende personale (3.500 kr.)

Frihedens Linedance har udarbejdet nedenstående budget for arrangementet.

Indtægter

Entréindtægter (250 billetter x 175 kr.)

43.750 kr.

Salg af drikkevarer (250 personer x 75 kr.)

18.750 kr.

I alt

62.500 kr.

Udgifter

Heather Myles inkl. band

53.600 kr. (8.000 dollars x aktuel valutakurs)

Drikkevarer (250 x 55 kr.)

13.750 kr.

Leje af Medborgersalen

5.684 kr.

Personale fra Medborgersalen

3.500 kr.

Borddækning og pynt

1.000 kr.

Ekstra personale

3.000 kr.

Reklame

500 kr.

Diverse

1.500 kr.

I alt

82.534 kr.

Forventet underskud = 20.034 kr.

Der resterer følgende på beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

97.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

195.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Der ydes tilskud på 11.684 kr. Tilskuddet skal bruges til leje af Medborgersalen, personale fra Medborgersalen og ekstra personale. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Bilag

 1. Ansøgning fra Frihedens Linedance (pdf)
 2. Budget Heather Myles (pdf)

13. Ansøgning om støtte til billedrammer

Beslutningstema

Der søges om støtte til indramning af billeder til en kommende kunstudstilling på Hovedbiblioteket

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der gives afslag på ansøgning fra kunstneren Noah Norrid om støtte til indramning af billeder til en kommende udstilling på Hovedbiblioteket

Sagsfremstilling

Den lokale kunstner Noah Norrid er blevet inviteret af Hvidovre Hovedbibliotek til at udstille 27 værker.  Udstillingen, der især henvender sig til børn og unge, er baseret på Æsops dyrefabler, og vil planmæssigt løbe fra d. 23. september – d. 30. oktober 2015.

Noah Norrid ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til materiel ift. indramning af sine værker.

Biblioteket udbetaler et fast honorar på 6750 kr. til Noah Norrid for en udstilling af 6 ugers varighed (svarende til Billedkunstnernes Fagforbunds mindstesatser), men dækker ikke udgifter til materiel o.l. Dette står udstillerne altid selv for.

Noah Norrid er født og opvokset i USA, men flyttede til Danmark i 2003 og er bosiddende i Hvidovre. Norrid er autodidakt illustrator, og har bl.a. illustreret og udgivet flere børnebøger.

Norrid fik antaget fire værker på Hvidovre Censurerede Udstilling 2014, og var kunstneren bag Hvidovre Miljøpris samme år. Hans illustrationer har desuden været brugt i fagblade og på diverse postkort siden 2006.

Billedeksempler fra Noah Norrids kommende udstilling er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 9.961 kr.

Indramning af værker, specialmål

8.761 kr.

Indramning af værker, standardmål

1.200 kr.

Total

9.961 kr.

Der resterende følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

97.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

195.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

Der gives afslag på ansøgningen.

Bilag

 1. Billedeksempel - The Vain Crow Part II (pdf)
 2. Billedeksempel - XVII The Vain Crow pt.1 (pdf)
 3. Billedeksempel - AESOP XXXIX-Tortoise & Hare (pdf)
 4. Ansøgning fra Noah Norrid (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2015

-Ømer Kuscu spurgte til forbudsskilte til kommunens kunststofbaner.

-Ømer Kuscu påpegede manglende hjul på målene på kommunens kunststofbaner.

-Ømer Kuscu påpegede problemer med tyveri på Avedøre Stadion og Strandmarkens Fritidscenter.

-Charlotte H. Larsen spurgte til årets hædringer.

-Charlotte H. Larsen spurgte til forholdene på Avedøre Bibliotek.