Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

René Langhorn deltog for Charlotte H. Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Årsrapport 2014 – Fritidsbutikken
 • Interesseportal – Boblberg.dk

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Årsrapport 2014 - Fritidsbutikken (pdf)
 2. Boblberg.dk (pdf)

3. Ny styringsmodel i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Direktionen har udarbejdet forslag til ny styringsmodel, som skal være et redskab for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Der bør laves en konkret tidsplan for, hvornår styringsmodellen rulles ud på de enkelte fagområder. Der bør være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer – i første omgang er det forslaget, at der arbejdes med dette på en konference i efteråret 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Direktionens forslag til ny styringsmodel
 2. at Direktionen efterfølgende udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde
 3. at der i efteråret 2015 afholdes konference med Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune. Baggrunden for arbejdet er, at den nuværende styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Det er Direktionens ønske, at vi får en styringsmodel, som Kommunalbestyrelsen oplever som et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så vi sikrer engagement og motivation hos chefer, ledere og medarbejdere. Der skal arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i forslaget til styringsmodel handler om dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig formulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Som bilag er vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af forslaget til ny styringsmodel. Som bilag er desuden vedlagt et notat om formen på de politiske pejlemærker og mål, herunder et konkret bud på et målskema til brug i forbindelse med styringsmodellen.

Oplægget til ny styringsmodel er udarbejdet i dialog med kommunens afdelingschefer (ChefGruppen) og Hoved-MED. Oplægget er desuden blevet drøftet og kvalificeret på Store Ledermøde den 18. november 2014, hvor alle kommunens ledere var inviteret.

Forslag til videre proces for arbejdet med udvikling af styringsmodellen

Det vil være forskelligt fra fagområde til fagområde, hvornår den nye styringsmodel skal rulles ud. Det er derfor anbefalingen, at direktionen udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde.

Det er forventningen, at styringsmodellen kan rulles ud på de første fagområder i foråret 2015, herefter løbende på de øvrige områder i resten af 2015 og 2016.

Der skal være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer med modellen. Derfor er det anbefalingen, at der i efteråret 2015 afholdes en konference for Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014, punkt 11, taget til efterretning, at Direktionen udarbejder et forslag til fremtidig styringsmodel i Hvidovre Kommune, og at der i lyset af dette arbejde ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Ad 1. - 3. Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Notat med Direktionens forslag til ny styringsmodel (pdf)
 2. Notat om politiske pejlemærker og mål (pdf)

4. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014 - KFU

Beslutningstema

Som led i forberedelsen af udkast til Kommuneplan 2014 skal Økonomiudvalget drøfte og kommentere temaafsnittene. Forud for denne behandling har alle fagudvalgene lejlighed til at forholde sig til de emner, der er af særlig interesse for det pågældende udvalg. Det er navnlig kommuneplanens temaer ’Børn og familier’, ’Kulturarv’ samt ’Landskab’, der er relevante for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at temaafsnittene drøftes med henblik på beslutning om eventuelle ændringer inden forvaltningen forelægger det samlede udkast til Kommuneplan 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nye kommuneplaner skal udarbejdes på baggrund af beslutningerne og indholdet i en vedtaget og offentliggjort strategi for kommuneplanlægningen (planlovens § 23b). Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 7. maj 2012 vedtaget Planstrategi 2011 endeligt.

Planstrategi 2011 udgør derfor sammen med Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som Børnenes og Familiernes By grundlaget for den igangværende revision af kommuneplanen. Det er heri Kommunalbestyrelsen har tegnet de store linjer for den udvikling, som man vil arbejde for de næste 10-20 år.

Kommuneplanens tematekster er udarbejdet af en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne ud fra et ønske om, at kommuneplanen bliver helhedsorienteret og ikke alene skal handle om fysisk/funktionelle arealdispositioner.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er det kommuneplanens temaer om ’Børn og familier’, ’Kulturarv’ samt ’Landskab’, der er særligt relevante.

Alle afsnit er bygget op om den samme struktur med en introducerende tekst, Kommunalbestyrelsens målsætninger, retningslinjer samt en uddybende og forklarende redegørelse.

Synes udvalget, at der er emner, der er mangler i kommuneplanens tekster? Eller er der tekst om bestemte emner, som man ønsker fjernet/ændret?

Er de foreslåede målsætninger dækkende for udvalgets mål? Gælder det også på lidt længere sigt? Husk at kommuneplanens tidshorisont er 12 år frem.

Giver de foreslåede retningslinjer mening for udvalget? Husk at Kommunalbestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre kommuneplanens indhold.

Retsgrundlag

Kommuneplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 23b. Indholdet i kommuneplanen skal leve op til de krav, der er indeholdt i planlovens §§ 11 og 11a-f.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 18. august 2014, punkt 15, det overordnede indhold og den politiske proces for godkendelse af et udkast til Kommuneplan 2014. Det er indeholdt i processen, at Økonomiudvalget i løbet af arbejdsprocessen drøfter udvalgte emner. Herunder skulle Økonomiudvalget i januar 2015 drøfte det foreløbige indhold i temaerne. På grund af tidsmangel i processen sker denne drøftelse i stedet på mødet den 16. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Udvalget anbefaler at formuleringen i afsnit 1.3 – Redegørelse – Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Kultur- og fritidspolitikken er et fælles arbejds- og værdigrundlag for familielivet i Hvidovre. Sundheds- og forebyggelsespolitikken gælder for alle borgere…

ændres til

Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Kultur- og fritidspolitikken er et fælles arbejds- og værdigrundlag for familielivet i Hvidovre. Begge politikker gælder for alle borgere…

Temaafsnittene blev drøftet.

Bilag

 1. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014, dateret den 8. januar 2015 (pdf)

5. Udvikling af Varmecentralen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til renovering af varmecentralen i Avedørelejren.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at renoveringen af varmecentralen i Avedørelejren oversendes til budgetbehandlingerne for 2016.

Sagsfremstilling

Cirkusmuseet ønsker at renovere den tidligere Varmecentral i Avedørelejren. Bygningen ligger i direkte forlængelse af Fægtesalen, som blev renoveret i 2008 ud fra et arkitekttegnet projektforslag, der dengang inkluderede en senere renovering af Varmecentralen.

Bygningen

Den eksisterende bygning blev opført i 1952 som varmecentral for Avedørelejren. I 2000 blev varmecentralen indrettet til garage for kommunens renholdelsesredskaber. I dag anvendes rummene som oplagsplads, og kælderen er ikke i brug.

Nuværende problemer

Den manglende renovering af Varmecentralen skaber pt. en række problemer og uønskede omkostninger:

 • Lokalerne er uden varme og dårligt isoleret, og er derfor en stor belastning for Cirkusmuseets grønne regnskab.
 • Der er ofte vand i kælderen, som derfor er ubrugelig til opbevaring af væsentlige genstande. Derudover giver klimaet i kælderen stor risiko for svamp.
 • Hvis ikke Varmecentralen istandsættes, vil den inden for en overskuelig fremtid skulle rives ned. Dette ville medføre yderligere behov for etablering af alternative støttefaciliteter til Fægtesalen.

Fordele og muligheder ved renovering

Varmecentralens umiddelbare nærhed til Fægtesalen danner ved en evt. renovering grundlag for flere positive synergieffekter og forbedret lokalebrug:

 • En renovering vil potentielt give mulighed for at udvide aktivitetskapaciteten og dermed få flere brugere til museet (Efterspørgslen på Cirkusmuseets tilbud overstiger pt. museets kapacitet; over halvdelen af museets kundeforespørgsler kunne i november 2014 således ikke realiseres).
 • Det stigende aktivitetsniveau i Fægtesalen bevirker, at Cirkus Arcus ikke har samme fleksible vilkår som tidligere, og at deres træningstider er pressede. Ved at øge kapaciteten ville Cirkus Arcus få bedre træningsmuligheder og opbevaringsfaciliteter.
 • Varmecentralen er eneste uistandsatte kommunale bygning i Avedørelejren. En istandsættelse vil bidrage til lejrens fortsatte positive og æstetiske udtryk til glæde for beboerne og lejrens gæster.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Tegnestuen Raadvaad, der stod bag Fægtesalens ombygning i 2008, beregnede på daværende tidspunkt en udgiftssum på 2.380.000 kr. for istandsættelse af varmecentralen (ekskl. arkitekthonorar).

En provisorisk prisfremskrivning inkl. arkitekthonorar beregner sig omtrentligt til 3.000.000 kr.

Det understreges, at projektforslaget og prisoverslaget fra 2008 ikke kan overføres 1:1, da behovene og brugen ift. Varmecentralen har ændret sig, men vil kunne benyttes som udgangspunkt for det videre sagsforløb.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Projektforslag 2008 - udvikling af Varmecentralen (pdf)
 2. Projektforslag 2008 - prisoverslag (pdf)
 3. Udviklingsmuligheder for Varmecentralen (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til nye mål - Avedøre Monarchs

Beslutningstema

Avedøre Monarchs søger om tilskud til indkøb af nye mål.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Avedøre Monarchs om tilskud på 10.000 kr. til indkøb af nye mål

Sagsfremstilling

Avedøre Monarchs er, efter at have været nede i en bølgedal rent medlemsmæssigt, på vej op igen. I 2014 gik de fra 40 til 60 medlemmer, og forhåbningen er, at medlemstilgangen fortsætter i 2015. Klubben oplever, at de har spillere på stort set alle årgangshold fra u10 og op til seniorniveau.

Klubbens nuværende mål er godt brugte og står foran en snarlig udskiftning. I den forbindelse har klubben fået tilbudt et sæt brugte mål. Nyprisen for målene er 80.000 kr., mens klubben har fået dem tilbudt til 10.000 kr.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 10.000 kr. til indkøb af nye mål.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

107.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

200.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til nye mål - Avedøre Monarchs (pdf)

7. Ansøgning om opstartsmidler - Hvidovre Langbue Laug

Beslutningstema

Den nystiftede forening Hvidovre Langbue Laug – Ulls Sønner ansøger om økonomisk tilskud til indkøb af skydeskiver og sikkerhedsnet.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Langbue Laug om tilskud til indkøb af skydeskiver og sikkerhedsnet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Langbue Laug – Ulls Sønner blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget på møde den 23. oktober 2014.

Foreningen har siden godkendelsen været på jagt efter lokaler, som kan bruges til træning for klubbens knap 20 medlemmer. I skrivende stund ser det ud til, at træningslokalerne er på plads.

Foreningen søger om tilskud til indkøb af skydeskiver og sikkerhedsnet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 5.000 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

107.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

200.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Der ydes tilskud på 5.000 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.


8. Ansøgning om støtte til floorball udøver

Beslutningstema

Der søges om økonomisk støtte til en ung kvindelig floorball udøver, som er bosat i Hvidovre Kommune. Hun spiller og træner for en svensk klub såvel som for det danske landshold.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der meddeles afslag på det ansøgte.

Sagsfremstilling

I Hvidovre kommune bor en 17-årig pige med et stort talent for floorball spillet. Hun har tidligere spillet i Hvidovre Attack Floorball klub, men er rykket til Malmø FBC, hvor hun har bedre muligheder for at udvikle sit talent.Hun spiller og træner floorball 3 gange ugentlig plus kampe i Malmø FBC.

Hun er ligeledes udtaget til det danske landshold i floorball.

På baggrund af hendes skift til den svenske klub modtager hun ingen støtte eller midler fra de udviklingsmidler, som tildeles danske klubber.

Dette bevirker at den unge floorball udøver har store udgifter til transport og egen betaling if. med landsholdsamlinger og internationale turneringer.

Hun skal bl.a. til Letland den 2. februar 2015, som landsholdspiller,

hvor Danmarks Damelandshold skal spille i den internationale VM kvalifikation om VM deltagelse i Finland i december 2015.

Forvaltningen er af den principielle opfattelse, at tilskud til atleter, som dyrker idræt udenfor kommunens grænser, bør sikre sig økonomiske tilskud via deres klub, fonde mv. med mindre der er helt særlige forhold, der gør sig gældende.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet ansøgninger fra idrætsudøvere, som er bosat i Hvidovre Kommune, men udøver deres idræt i en anden kommune og/eller er på landsholdet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. oktober 2012 blev der bevilget et tilskud på 7.000 kr. til en ung taekwondo kæmpers deltagelse i junior VM. Den samme udøver har fået afslag på 2 ansøgninger henholdsvis den 10. januar 2012 og 2. oktober 2012. ansøgningerne skulle dække udgifter forbundet med deltagelse i internationale stævner.

På møde den 5. marts 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 8.000 kr. til en ung mands deltagelse i fodboldlandsholdet for døves deltagelse i Deaflympics.

Der blev ydet et tilskud på 8.000 kr. til en kvindelig atlets deltagelse i EM i bowling for døve på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om økonomisk tilskud til udgifter forbundet med landsholdsdeltagelse samt transport til og fra udenlandsk klub.

Udgifter sæson 2015/16

Transport til og fra klub

16.200 kr.

Medlemskab klub

1.800 kr.

Udstyr

5.000 kr.

Landsholdssamlinger

3.400 kr.

Egenbetaling VM

5.000 kr.

I alt

31.400 kr.

Som modydelse til et evt. økonomisk tilskud vil floorball udøveren gerne profilere Hvidovre Kommune med logo på landsholdets spillertøj.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

143.000 kr.

Rådighedspuljen

107.200 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

200.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Der meddeles afslag til ansøgningen, da aktiviteten ikke bliver udøvet i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Budget 2015/16 - Malmø FBC og landshold (pdf)

9. Udpegning af 2 medlemmer til styregruppe for helhedsplan på idrætsområdet

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal udpege to medlemmer til styregruppen for ’Helhedsplan på idrætsområdet’.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udpege to medlemmer til styregruppen for ’Helhedsplan på idrætsområdet’.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for idrætsområdet.

Forvaltningen har afholdt møder med DGI og IDAN (Idrættens Analyse Institut), som er de to organisationer, der i samarbejde med Hvidovre Kommune skal udarbejde helhedsplanen.

Helhedsplanen vil bestå af en borger- og brugerundersøgelse og en facilitetsanalyse.

Borger- og brugerundersøgelsen vil indeholde

-en spørgeskemaundersøgelse til kommunens skoleelever i 4.-10. klasse,

-en spørgeskemaundersøgelse til 3.000 tilfældigt udvalgte Hvidovreborgere

-samt en række workshops med idrætsområdets brugere og institutioner.

Facilitetsanalysen vil dels bestå af en kapacitetsundersøgelse på kommunens idrætsfaciliteter, men også en nærmere analyse af de enkelte idrætsfaciliteter.

Den overordnede styring af projektet vedr. udarbejdelse af helhedsplan for idrætsområdet varetages af en styregruppe. Styregruppen sammensættes af følgende personer:

-2 repræsentanter fra Kultur- og fritidsudvalget

-Direktøren for Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

-Kultur- og fritidschefen  

-1 medarbejder fra kultur- og fritidsafdelingen

-1 medarbejder fra ejendomsafdelingen

-2 repræsentanter fra Idrætsrådet i Hvidovre

-1 medarbejder fra IDAN

-2 medarbejdere fra DGI

Derudover nedsættes en arbejdsgruppe, som varetager det løbende arbejde med og koordinering af processen vedr. udarbejdelse af helhedsplanen.

Arbejdsgruppen sammensættes af følgende personer:

-1 medarbejder fra kultur- og fritidsafdelingen

-1 medarbejder fra DGI

-1 repræsentant fra Idrætsrådet i Hvidovre.

Arbejdsgruppen kan løbende invitere relevante ressourcepersoner ind til møde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politiske beslutninger og aftaler

Helhedsplan for idrætsområdet er en del af budgetaftalen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. i 2015 til udarbejdelse af helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Niels Ulsing og Maria Durhuus blev udpeget til styregruppen.

Bilag

 1. Projektforslag fra DGI (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Ømer Kuscu spurgte til lokaler til DK26 Hvidovre.

Maria Durhuus spurgte til A-Teams benyttelse af klubhus ved fodboldbaner i stationsbyen.