Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 13. januar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)

Bemærkninger

Kristina E. Young deltog for Arne Bech

Indholdsfortegnelse


. 


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Afrapportering Kunstrådet 2014
 • Nyhedsbrev fra Copenhagen Film Fund – december 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at der arrangeres tur til Børnekulturhus Ama’r for Kommunalbestyrelsen.

Orientering om hærværk på Avedøre Bibliotek.

Orientering om kvartervandring i Avedøre Stationsby den 14. januar og 18. februar.

Orientering om forpagtningskontrakt.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Afrapportering fra Kunstrådet 2014 (pdf)
 2. Nyhedsbrev - Copenhagen Film Fund - december 2014 (pdf)

3. Kommunal sponsorpulje

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat en fast årlig sponsorpulje på 500.000 kr.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ændringen af afsnittet ’Ansøgningen’, jf. udkast til nye retningslinjer for sponsorpuljen

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det vedtaget, at der skulle afsættes 500.000 kr. årligt til en kommunal sponsorpulje, hvorved den samlede sponsorpulje beløber sig til 900.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 28. august 2012 retningslinjer for tildeling af sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune.

Forvaltningen indstiller, at afsnittet ’Ansøgningen’, som i det oprindelige regelsæt hedder ’praktisk’ ændres. Det anbefales, at ansøgninger om sponsorater kan ske løbende, i stedet for én gang årligt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet, at afsætte en sponsorpulje på 500.000 kr. årligt fra 2015 og fremefter.

I 2012 blev der udfærdiget retningslinjer for sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune. Retningslinjerne blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra 2015 afsat en årlig sponsorpulje på 500.000 kr.

Udover den nyligt afsatte sponsorpulje har Hvidovre Kommune to sponsorkontrakter med henholdsvis Hvidovre Badminton Club (HBC) og Hvidovre Fodbold A/S.

I budget 2015 er der afsat 110.400 kr. til sponsorkontrakten med HBC. Kontrakten udløber 30. juni 2016.

I budget 2015 er der afsat 316.500 kr. til sponsorkontrakten med Hvidovre Fodbold A/S. Kontrakten udløber 31. december 2015.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Henvendelse fra Hvidovre Fodbold A/S uddelt til udvalget.

På baggrund af nye oplysninger besluttede udvalget at udsætte sagen til mødet i marts.

Bilag

 1. Udkast til nye samt tidligere vedtagne retningslinjer for sponsorpuljen (pdf)
 2. Henvendelse fra Hvidovre Fodbold A/S (pdf)

4. Lancering af kultur-app

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage markedsføringsplan vedr. forvaltningens nye kulturelle smartphone-apps til efterretning.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage redegørelse for lancering af kommende smartphone-applikationer på kulturområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur-app

Kultur- og fritidsafdelingen er i skrivende stund ved at få udviklet smartphone-applikationen ”Mit Hvidovre”. Den mobile kulturportal vil indeholde en aktivitetskalender, et kort over relevante steder/adresser på kultur- og fritidsområdet, et kartotek med aktuelle hæfter og programmer samt en interaktiv platform, hvor brugerne kan uploade billeder og kommentarer. ”Mit Hvidovre” forventes færdigudviklet og klar til lancering primo marts 2015.

Biblioteks-app

I mellemtiden har et tværgående nationalt samarbejde om udvikling af en fælles dansk biblioteks-applikation, ”Biblioteket”, resulteret i, at HvidovreBibliotekerne også har fået en smartphone-applikation. Med biblioteks-app’en kan brugerne reservere materialer, foretage lån, se bibliotekets aktuelle arrangementer m.m. Bibliotekernes app er allerede nu tilgængelig som download, men lanceres samtidig med kultur-appen.

Fælles promovering

For at skabe den stærkeste og bedste promovering af de nye apps har Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Udvikling og Kommunikation udarbejdet en markedsføringsplan, hvor de to nye apps præsenteres sammen i en fælles kampagne. Indledningsvist planlægges en officiel offentliggørelse ved Borgmesteren og Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor de to kulturelle applikationer personligt præsenteres og vises frem – enten i tilknytning til et større, offentligt event; eller som en særlig artikel bragt i Hvidovre Avis.

Derudover udarbejdes der kampagneplakater med tilhørende QR-kode og link til direkte download af kommune-applikationerne. Denne kampagne vil sekundært gøre opmærksom på kommunens andre eksisterende apps (Giv et Prej og Affaldsportal), og dermed overordnet set reklamere for samtlige af kommunens app-baserede services.

Kampagnen tænkes bragt følgende steder:

 • Reklameskilte ved udvalgte busholdepladser
 • Plakatstandere i de kommunale institutioner
 • Infoskærme i de kommunale institutioner
 • Roll-ups i indkøbscentre (disse er mobile og kan derfor desuden medbringes andre steder til fremtidige events)
 • Bogmærker på bibliotekerne
 • Annoncer og pressemeddelelser i Hvidovre Avis
 • Der vil desuden blive produceret video-præsentationer til brug på hvidovre.dk og kommunens facebook-side.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Redegørelse taget til efterretning.


5. Ansøgning om tilskud til miniarena - HIF Fodbold

Beslutningstema

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen søger om tilskud til opførsel af mini kunststofbane ved Risbjergskolen.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at bevillingen på 182.000 kr. rulles fra budgetår 2014 til 2015
 2. at tage stilling til ansøgning fra HIF Fodbold om yderligere økonomisk tilskud til etablering af mini kunststofbane

Sagsfremstilling

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen, har tidligere ansøgt om tilskud til etablering af en miniarena, en fodboldbane med tilhørende boldfang og flisebelægning. Arenaen skulle have en størrelse på 10,4 x 20 meter og ønskes etableret for enden af tennishallen mellem Hvidovrevej og Cathrine Boothsvej.

Miniarenaen kostede 250.000 kr. at etablere samt 52.012 kr. til boldfang og flisebelægning.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen har fået bevilget 120.000 kr. i tilskud fra DBU til etableringen af miniarenaen, og ansøgte Hvidovre Kommune om resten, som udgjorde 182.012 kr.

Midlerne fra Hvidovre Kommune blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2014 som en del af projekt 0396 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen har konstateret, at den foreslåede placering ikke var optimal, og ønsker i stedet at få etableret en miniarena på arealer ved Risbjergskolen. Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen har ligeledes konstateret, at den oprindelige miniarena vil være for lille til den brug, som de forventer. De ønsker en bane på 18 x 30 meter mod den oprindelige banes størrelse på 10,4 x 20 meter.

Banen er med dens fysiske placering på skolens arealer tænkt som et tæt samarbejde mellem foreningsliv, Risbjergskolen og institutioner.

Banen kan således også bruges af skolen og SFO og på den baggrund være med til at opfylde den nye skolereforms krav om 45 minutters idræt, motion og bevægelse til børnene hver dag.

Risbjergskolen er bekendt med Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingens ansøgning og er meget interesseret i at få miniarenaen placeret på deres område.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 blev der på investeringsoversigten for 2014 afsat 1.500.000 kr. til projekt nr. 0396 – ændring og tilpasning af KFUs bygninger.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2014 blev midlerne til projekt nr. 0396 - ændring og tilpasning af KFUs bygninger frigivet. Herunder blev der frigivet 182.000 kr. til etablering af miniarena på Hvidovre Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den oprindelige miniarena udgjorde:

Etablering af miniarena

250.000 kr.

Boldfang og flisebelægning

52.012 kr.

I alt

302.012 kr.

Oprindelig miniarena blev finansieret via:

DBU

120.000 kr.

Hvidovre Kommune

182.012 kr.

I alt

302.012 kr.

Udgifter til den nye og større miniarena udgør ifølge Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen 481.000 kr.

DBU ønsker stadig at yde et tilskud på 120.000 kr.

Såfremt det besluttes at rulle den tidligere vedtagne bevilling på 182.012 kr. resterer der stadig et beløb på:

(481.000 kr. – 120.000 kr. – 182.012 kr.) = 178.988 kr. 

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen søger på denne baggrund om et yderligere tilskud på 178.988 kr. til etablering af miniarena på arealerne ved Risbjergskolen, som foreslås finansieret af kassen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. HIFs forslag anbefales af Gruppe O og F.

Ømer Kuscu (A) stemte imod.

Kristina E. Young (H) og Maria Durhuus (A) undlod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Borgmesteren stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur– og Fritidsudvalget med henblik på yderligere undersøgelser.

For: Gruppe A, O, F, V og Ø

Imod: Gruppe C

Forslaget godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Gruppe A stemte imod med bemærkning om, at banen bør placeres på Hvidovre Stadion som oprindeligt tiltænkt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-04-2015

Ad 1.

For Gruppe O, V og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe A med henvisning til placeringen af banen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe O, V og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe A med henvisning til placeringen af banen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

For: Gruppe O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe A og C. Gruppe A med bemærkning om, at banen bør placeres på Hvidovre Stadion, som oprindeligt planlagt.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, F, Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christoff (UP).

Imod: Gruppe A og C. Gruppe A med bemærkning om, at banen bør placeres på Hvidovre Stadion, som oprindeligt planlagt.

Økonomiudvalgets indstilling om at etablere en miniarena på Risbjergskolens arealer godkendt.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til miniarena - HIF Fodbold (pdf)