Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 2. december 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Avedøre Bibliotek

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Hvidovre Teaterforening – Årsregnskab 2013/14
 • Orientering fra HvidovreBibliotekerne
 • Artikel om Avedøre Bibliotek
 • Orientering om besøg fra dansk centralbibliotek i Sydslesvig
 • Orientering om lancering af apps på kultur- og fritidsområdet
 • Orientering om ny aftale på ebogsområdet i Danmark

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Hvidovre Teaterforening - Årsregnskab 2013/14 (pdf)
 2. Orientering fra HvidovreBibliotekerne (pdf)
 3. Artikel om Avedøre Bibliotek (pdf)
 4. Orientering om besøg fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (pdf)
 5. Notat om ny aftale på ebogsområdet i Danmark (pdf)

3. Kultur- og fritidspolitik

Beslutningstema

På baggrund af de nedsatte arbejdsgruppers tilbagemelding er der udarbejdet et 1. oplæg til ny kultur- og fritidspolitik for Hvidovre Kommune.

Kultur- og fritidsudvalget skal drøfte oplægget samt godkende, at oplægget sendes til høring.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte oplæg til ny kultur- og fritidspolitik
 2. at godkende at oplæg til ny kultur- og fritidspolitik sendes i høring

Sagsfremstilling

Der har gennem det sidste halve års tid været arbejdet på at skrive en ny kultur- og fritidspolitik. Til arbejdet har der været nedsat en administrativ styregruppe samt tre arbejdsgrupper, som hver især har koncentreret sig om et af de tre hovedtemaer: Idræt, det aktive fritidsliv samt kulturoplevelser.

Arbejdsgrupperne præsenterede deres arbejde for kultur- og fritidsudvalgets medlemmer på møde den 16. september 2014. På trods af at arbejdsgrupperne har arbejdet med forskellige temaer viste tilbagemeldingen, at grupperne har tænkt den nye kultur- og fritidspolitik i samme retning.

På baggrund af arbejdsgruppernes oplæg har forvaltningen udarbejdet et oplæg til ny kultur- og fritidspolitik for Hvidovre Kommune.

Oplægget til ny kultur- og fritidspolitik tager udgangspunkt i fire overskrifter.

-Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere

-Vi vil udvikle talenter

-Vi vil udvise mod og gå nye veje

-Understøtte begejstring

Udover de fire overskrifter er begreberne folkeoplysning og det aktive medborgerskab gennemgående i den nye kultur- og fritidspolitik. Baggrunden for dette har været at skrive folkeoplysningspolitikken ind i den nye kultur- og fritidspolitik.

I arbejdet med den nye kultur- og fritidspolitik er der taget udgangspunkt i Hvidovre Kommunes vision, hvor det fremhæves at Hvidovre skal være ’Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.

Høring:

Oplægget vil blive sendt til høring i Idrætsråd, aftenskoleråd, Samrådet, Folkeoplysningsudvalget, Musikråd, Kulturråd, Handicapråd, Integrationsråd, Ældreråd, Ungdomsrådet, Kunstrådet, Teater Vestvoldens bestyrelse, Musikskolens bestyrelse, brugerråd på stadions, idrætscentre og biblioteker, kommunens kulturinstitutioner og idrætscentre, øvrige forvaltninger samt på kommunens hjemmeside.

Der vil være frist for indlevering af høringssvar mandag den 12. januar 2015.

Kultur- og fritidsafdelingen vil på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejde en 2. udgave af kultur- og fritidspolitikken. Denne vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2015.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen kan godkende den endelige udgave af politikken på deres møde den 24. marts 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt.

Bilag

 1. Kultur- og Fritidspolitik 2014-2018 - første udgave (pdf)

4. Avedøre Biblioteks andel af finansieringen af servicemedarbejderen på Enghøjhuset

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om Avedøre Biblioteks medfinansiering af servicemedarbejderen på Enghøjhuset

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at anbefale over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Avedøre Biblioteks andel af finansieringen af servicemedarbejderen på Enghøjhuset for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018, svarende til 59.600 kr. årligt budgetomplaceres til Avedøre Idrætscenters driftsbudget til Enghøjhuset

Sagsfremstilling

Servicemedarbejderen på Enghøjhuset er pr. 1. juni 2014 organisatorisk overgået til Avedøre Idrætscenter, og udgifterne til servicemedarbejderen forventes at udgøre ca. 400.000 kr. årligt.

Fra 2015 og frem er der overført 208.000 kr. fra Børne- og Velfærdsforvaltningen til Avedøre Idrætscenter. De 208.000 kr. består af 108.000 kr. overført fra den tidligere By- og Teknikforvaltning og 100.000 kr. fra bevillingssagen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2014.

Den resterende udgift til lønudgifter til servicemedarbejderen (400.000 kr. - 208.000 kr.) er fordelt skønsmæssigt ud til institutionerne i Enghøjhuset.

Fra 2015 og frem er der således overført budgetmidler til Avedøre Idrætscenter fra Ungdomsskolen, Sporet, Hjemmeplejen og Sundhedsplejen.

UU-center og Ungevejledningen opkræves årligt for deres andel. 

Avedøre Biblioteks andel, svarende til 59.600 kr., er ikke budgetomplaceret grundet bevillingsbindingen (funktion 2. niveau).

Avedøre Biblioteks andel foreslås omplaceret til Enghøjhuset under Avedøre Idrætscenter

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. februar 2014 at bevilge 100.000 kr. til servicemedarbejderfunktionen på Enghøjhuset.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetomplaceres 59.600 kr. i 2015 og overslagsårene 2016 - 2017 fra Biblioteksområdet (konto 3.50) til Enghøjhuset under Avedøre Idrætscenter (konto 0.32).

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Godkendt.


5. Ansøgning fra Hvidovre Nærradio om driftstilskud for 2015

Beslutningstema

KTMA indstiller til KF at Der skal tages stilling til Hvidovre Nærradios ansøgning om driftstilskud på 330.000 kr. inkl. moms for 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der bevilges driftstilskud til Hvidovre Nærradio på 294.300 kr. ekskl. moms

Sagsfremstilling

Hvidovre Nærradio ansøger om tilskud på 330.000 kr. inkl. moms til radiostationens drift i 2015.

Driftstilskuddet for 2015 skal bl.a. bruges til fortsat at opdatere og udbedre radiostationens IT-system, herunder ”streaming” af radiosignal, IT/Link System samt dertilhørende indkøb af PC.

Ovenfornævnte sker med henblik på de tekniske tiltag, som er udstukket fra Telestyrelsen, i forbindelse med Hvidovre Nærradios frekvenstilladelse. Hvidovre Nærradio arbejder fortsat på at holde sendeudstyret på et teknisk og tidssvarende niveau, således de på den bedst mulige måde, kan gengive deres lydfiler på FM båndet og via ”streaming” på netradio.

Hvidovre Nærradio har en bred sendeflade, hvor der i dag sendes flere live- og oplysningsprogrammer. Radioens programmer sendes bl.a. på Hvidovre og Glostrup Hospital.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler ansøgningen godkendt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse den 9. oktober 2012, blev der jf. budgetforliget godkendt en række reduktionsforslag. Tilskud til lokal radiovirksomhed blev reduceret med nedenstående beløb. Reduktionen er indregnet i støttebeløbet.

År

Beløb

2013

7.000 kr.

2014

16.000 kr.

2015

23.500 kr.

2016

32.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beskrivelse af KL’s positivliste   

Ifølge afsnit 2.6 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, modregnes der af visse udgifter (eksempelvis tilskud til foreninger, konteret på funktionen ”andre kulturelle opgaver”) ikke 25% moms.

For hver funktion på positivlisten, er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momspålagt.

Der er i budget 2015 afsat 294.300 kr. ekskl. moms til lokal radiovirksomhed. Omregnet efter KL’s positivliste udgør udbetalingen 319.871 kr. inkl. moms.

I 2014 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 299.255 kr. ekskl. moms. Omregnet efter KL’s positivliste fik Hvidovre Nærradio udbetalt 323.195 kr. inkl. moms.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Godkendt.

Bilag

 1. Ansøgning om driftstilskud for 2015 (pdf)
 2. Budget - Hvidovre Nærradio - 2015 (pdf)

6. Valg af medlem til arbejdsgruppen for Elite 2650 puljen år 2015

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte hvilket ordinært medlem af Kultur- og Fritidsudvalget som sammen med formanden skal repræsentere Kultur- og Fritidsudvalget i arbejdsgruppen for Elite 2650 puljen i 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udpege medlem af Kultur- og Fritidsudvalget som deltager i arbejdsgruppen for Elite 2650 puljen i 2015

Sagsfremstilling

Elite 2650 er en pulje som har til formål at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger.

Elite 2650 puljen bliver endeligt fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af:

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

- Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

- Formanden for Idrætsrådet Hvidovre

- Medlem af Idrætsrådet Hvidovre

Arbejdsgruppens opgave er, at behandle samtlige ansøgninger som indkommer, og indstille en fordeling af midlerne til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes beslutte hvilket medlem, udover formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, som skal sidde i arbejdsgruppen i år 2015.

En forventet mødedato for arbejdsgruppen vil være en dato i perioden 23. marts – 22. april 2015, alt afhængig af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære mødekalender.

Sidste år lå arbejdsgruppens mødedato den 2. april 2014.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 14. januar 2014, at Arne Bech blev valgt som medlem i år 2014. Sagen skulle herefter til fornyet behandling, med henblik på at alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget får mulighed for at deltage i arbejdsgruppen. Udvalget havde således et ønske om, at arbejdsgruppedeltagelsen skulle gå på skift i blandt udvalgsmedlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Ømer Kuscu blev udpeget til arbejdsgruppen.


7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Maria Durhuus (A) spurgte til muligheden for foreningslokaler til Avedøre Monarchs.

Maria Durhuus (A) spurgte til mulighederne for foreningen af førtidspensionister.

Ømer Kuscu (A) påpegede problemer med parkering og dermed hindret adgang til Hvidovre Petanque Klub.

Ømer Kuscu (A) påpegede problemer med tyveri fra omklædningsrummene på Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu (A) spurgte til muligheden for gratis adgang for pensionister til Avedøre Ifs 1. holds kampe.


8. Orientering om den aktuelle situation på Avedøre bibliotek

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2014

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt. Åbningstiden fastholdes til kl. 18 på hverdage indtil personalegruppen føler at der er skabt ro.