Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. november 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 4. november 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Der var møde kl. 18, med 3 repræsentanter - Keld Blom, Erik Brouer og Lisa Kjær fra Kulturrådet.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

-Evaluering af Befæstningsdagen 2014

-Orientering om Kultur- og Fritidsmessen

-Henvendelse vedr. HBC-Hallen samt svar fra Ejendomsafdelingen

-Ansøgning om økonomisk støtte til foreningsaktiviteter – A-Team 2650

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

Respons på henvendelse vedrørende HBC-Hallen blev uddelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Evaluering - Befæstningsdagen (pdf)
 2. Ansøgning om økonomisk støtte (pdf)
 3. Svar på ansøgning fra A-Team 2650 (pdf)
 4. Henvendelse vedr. HBC-Hallens stand (pdf)
 5. Forvaltningens svar på henvendelse vedr. HBC-Hallen (pdf)

3. Ansøgning om tilskud til afholdelse af julemarked i Avedørelejren - Forstadsmuseet og Cirkusmuseet

Beslutningstema

Cirkusmuseet og Forstadsmuseet ansøger om midler til afholdelse af det årlige julemarked i Avedørelejren.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Cirkusmuseet og Forstadsmuseet om tilskud til afholdelse af julemarked i Avedørelejren

Sagsfremstilling

Søndag d. 7. december afholdes julemarked i Avedørelejren. Forstadsmuseet og Cirkusmuseet organiserer markedet, som også har deltagelse af bl.a. Vandrerhjemmet Belægningen, Produktionsskolen og Dansk Vincenter. Markedet vil i alt have over 60 forskellige stadepladser.

Det traditionelle julemarked er den største juleevent i Hvidovre Kommune, og tiltrækker folk fra hele Storkøbenhavn. Markedet er derfor med til at profilere kommunen udadtil, og er samtidig et populært og attraktivt tilbud for byens borgere.

Der søges om 48.000 kr., som skal gå til markedsføring, leje af telte til udendørs boder samt afdækning af Fægtesalens gulv.

Markedsføringen er essentiel for arrangementets succes, og vil bl.a. bestå af annoncer i relevante medier som Vestegnen, Hvidovre Avis, Søndagsavisen og MetroXpress. Der vil desuden blive hyret en professionel fotograf.

Der er grundet årstiden desuden behov for afdækning af gulvet i Fægtesalen for at afhjælpe risikoen for fugtskader som følge af regn og sne.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Kommunalfuldmagten.

Politiske beslutninger og aftaler

Cirkusmuseet og Forstadsmuseet har i en årrække modtaget tilskud fra Profileringskontoen under Økonomiudvalget til afvikling af det årlige julemarked.

På mødet i Økonomiudvalget den 11. november 2013 blev der bevilget tilskud på 48.000 kr. til arrangementet.

Der resterer i skrivende stund 6.000 kr. på profileringskontoen under Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på i alt 48.000 kr. Tilskuddet skal bruges til:

Markedsføring

25.000 kr.

Leje og opsætning af telte

20.000 kr.

Måtter til afdækning af Fægtesalens gulv

3.000 kr.

Ud over det ansøgte har Forstads/Cirkusmuseet udgifter til følgende

Julemand

2.000 kr.

Artister

5.000 kr.

Kor

5.000 kr.

Julesang

2.000 kr.

Juletræ

700 kr.

Ekstra arbejdskraft

4.000 kr.

Koda

1.300 kr.

Ekstra rengøring

1.000 kr.

I alt

21.000 kr.

Der forventes indtægter på knap 6.000 kr. fra leje af stande.

Der resterer følgende midler På Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

13.115 kr.

Rådighedspuljen

10.380 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

42.010 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

Der ydes undtagelsesvist et tilskud på 48.000 kr. Fremover skal ansøgningen sendes til Økonomiudvalget. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter og rådighedspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til julemarked (pdf)

4. Frigivelse af restmidler fra projekt 0204 - Hvidovre Stadion - nyt lysanlæg- til optimering af lys på løbebanen og etablering af nyt adgangssystem

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om restmidlerne fra projektet vedr. etablering af nyt lysanlæg på opvisningsbanen på Hvidovre Stadion, må anvendes til at optimere belysningen på løbebanen på Hvidovre Stadion og til etablering af nyt adgangssystem.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. At godkende projekt 0204 Hvidovre Stadion, nyt lysanlæg, hvorved der er opnået et mindreforbrug på 209.000 kr.
 2. at godkende at der anvendes 70.000 kr. fra mindreforbruget på projekt 0204 Hvidovre Stadion, nyt lysanlæg, til optimering af lysanlægget ved løbebanen
 3. at godkende at der anvendes 126.000 kr. fra mindreforbruget på projekt 0204 Hvidovre Stadion, nyt lysanlæg, til etablering af nyt adgangssystem

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2013 frigivelsen af anlægsbevilling på 2.160.000 kr. til etablering af nyt lysanlæg på opvisningsbanen på Hvidovre Stadion.
Projektet er gennemført i årene 2013 og 2014. De samlede udgifter hertil udgør 1.950.686 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 209.344 kr.


Lysanlægget, der anvendes til belysning af løbebanen på Hvidovre Stadion, giver ikke et optimalt lys, idet det kun lyser i hjørnerne af banen og ikke hele løbebanen rundt. Det medfører, at atletikklubben ikke kan benytte løbebanen året rundt.
Der ansøges derfor om, at bruge nogle af restmidlerne fra etableringen af lysanlægget til opvisningsbanen til at optimere lysanlægget ved løbebanen.
Personalet fra Hvidovre Stadion ønsker at opsætte 15 projektører på 150 W svarende til et energiforbrug på 2.250 W i timen. De 2 eksisterende lyskilder bruger 3.000 W i timen, som er et væsentligt højere forbrug end det nye, som samtidig forbedrer lysforholdene på stadion i forhold til de gamle energiforbrugende lamper.


Energibesparelsen som optimeringen af lysanlægget vil medføre, forventes at kompensere for det øgede brug af anlægget.
Projektørerne kan opsættes på de eksisterende højttalermaster og derved give en asymmetrisk spredning af lyset ned mod løbebanen.
Udgiften til optimeringen af lysanlægget til løbebanen forventes at udgøre ca. 70.000 kr.


Det nuværende adgangssystem (låsesystem) på Hvidovre Stadion er af ældre dato, og baseret på udlevering af fysiske nøgler til brugerne, hvilket giver meget arbejde med fremstilling af og administration af nøgler. Derudover har Hvidovre Stadion på det seneste oplevet et stigende antal tyverier, hvor der ikke er synlige tegn på indbrud. Hvidovre Stadion ønsker derfor at etablere et nyt adgangssystem baseret på elektroniske adgangsbrikker, dels for at effektivisere de administrative arbejdsgange og dels af sikkerhedsmæssige hensyn.

Udgifterne til etablering af nyt adgangssystem forventes at udgøre ca. 126.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2013 frigivelsen af anlægsbevilling på 2.160.000 kr. til etablering af nyt lysanlæg til opvisningsbanen på Hvidovre Stadion.
Etableringen blev påbegyndt i 2013 og videreført i 2014 med et resterende budget på 2.003.600 kr.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af lysanlægget blev påbegyndt i 2013 og videreført i 2014, hvor projektet blev afsluttet. I 2013 var der afsat en anlægsbevilling på 2.160.000 kr. til projektet og der blev afholdt udgifter på 156.430 kr., restbeløbet på 2.003.600 kr. (Difference på 30 kr., idet der rulles i hele 100-kroner.) blev rullet til færdiggørelse af projektet i 2014. I 2014 blev der afholdt udgifter for i alt 1.794.256 kr. Etablering af lysanlægget på opvisningsbanen er færdig, og der er et samlet mindreforbrug på 209.344 kr. på projektet (afrundet 209.000 kr.).

Optimeringen af lysanlægget ved løbebanen, der forventes at udgøre ca. 70.000 kr., og etableringen af nyt adgangssystem, der forventes at udgøre ca. 126.000 kr., finansieres via mindreforbruget fra etableringen af lysanlægget til opvisningsbanen.

Miljømæssige konsekvenser

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune i 2008 blev udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening. Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025.I arbejdet med at reducere kommunens CO2 forsøger vi løbende at tænke miljø og klima på nye måder. Vores indsats deler sig i to:

1. Renovering afvores bygninger, såforbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre.

2. Oplysning og undervisning, så vi bliver merebevidste om, hvordan vi kan opføre os klimavenligt i hverdagen.

Energibesparelsen som optimeringen af lysanlægget vil medføre, forventes at kompensere for det øgede brug af anlægget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

1.-3. Anbefales godkendt.


5. Økonomiafrapportering pr. 31. august 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2014.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at økonomirapportering pr. 31. august 2014 tages til efterretning
 2. at give tillægsbevilling på 650.000 kr. til dækning af det forventede merforbrug på Frihedens Idrætscenter og Medborgerhuset til energiudgifter
 3. at godkende at mindreindtægten på Hvidovre Motionscenter dækkes af forventet mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige områder

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme udgør pr. 31. august 2014 67,68 %. Norm forbrugsprocent pr. 31. august er 67,78 %.

Kultur- , Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har følgende bemærkninger til det forventede regnskab for 2014:

003231 - Stadion og idrætsanlæg

Frihedens Idrætscenter

Der forventes et merforbrug på ca. 250.000 kr. Merforbruget skyldes en generel reducering i centerets energibudgetter (el og varme, -550.000 kr. fra 2012 – 2014), der ikke er blevet kompenseret af et tilsvarende fald i udgifterne.
Dertil kommer etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af endezonerne (den blå linje, der markerer angrebszonerne i ishockey) i begge skøjtehaller, samt mistede indtægter i forbindelse med lukningen af svømmehallen under den pågående renovering.

De forventede etableringsomkostninger til udvidelsen af endezonerne udgør ca. 35.000 kr. og den forventede mindreindtægt under renoveringen af svømmehallen udgør ca. 75.000 kr.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der er behov for en budgetkorrektion af Frihedens Idrætscenters energibudget for 250.000 kr.

Hvidovre Motionscenter

Hvidovre Motionscenter er fortsat udfordret af den skærpede konkurrencesituation fra de private fitnesscentre i lokalområdet, hvilket medfører at tendensen med faldende besøgstal fortsætter i 2014. Således er besøgstallet i perioden fra 1. januar 2014 – 31. august 2014 faldet med 4.054 besøgende i forhold til samme periode i 2013. Det er især om eftermiddagen og aftenen (styrketræning og gymnastik), at der er færre besøgende.
Den eneste kundegruppe hvor der er en stigning i besøgstallet er blandt pensionisterne, hvor besøgstallet for perioden 1. januar 2014 – 31. august 2014 er steget med 176 besøgende i forhold til samme periode i 2013.  På grund af de lavere takster for pensionisterne udgør stigningen ikke en væsentlig indtægtskilde for Motionscenteret.

Motionscenteret udvikler fortsat det tværgående samarbejde i form af træning for gigt-patienter, et hold for KOL-patienter og indgåelsen af en erhvervspartneraftale med Hvidovre Fodbold A/S, der bl.a. indebærer, at spillerne fra førsteholdet træner i Motionscenteret.
Motionscenteret er ligeledes ved at undersøge samarbejdsmulighederne med den kommunale genoptræning, der efter planen skal anvende Motionscenterets faciliteter i de perioder, hvor Motionscenteret ikke er så velbesøgt. Derudover er Motionscenteret også ved at undersøge, om centeret fremover kan fungere som fælles elitetræningscenter for kommunens eliteidrætsudøvere. Dette sker med henblik på at udnytte motionscenterets kompetencer og faciliteter bedst muligt og dermed styrke Hvidovre Kommunes samlede udbud af idræts- og sundhedstilbud til borgerne.

Forvaltningen er af den opfattelse, at realiseringen af disse initiativer fortsat vil berettige, at kommunen har et motionscenter.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der i lighed med tidligere år, er behov for en budgetkorrektion af Hvidovre Motionscenters indtægtsbudget på ca. 150.000 kr.

033564 – andre kulturelle opgaver 
Medborgerhuset
I forbindelse med energirenoveringen af Medborgerhuset blev der indarbejdeten besparelse på 433.000 kr. i budgettet for 2013, svarende til to tredjedele af den årlige besparelse, og for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 649.000 kr.
De gennemførte tiltag har ikke givet den estimerede (høje) besparelse (udarbejdet af eksternt konsulentfirma). På nuværende tidspunkt forventes der et væsentligt merforbrug på energiudgifterne, der formentlig vil indikere, at den indberettede besparelse er ca. 400.000 kr. for høj.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der er behov for en budgetkorrektion af Medborgerhusets energibudget på ca. 400.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august forventes samlet indenfor servicerammen merudgifter på 650.000 kr. (003231 – 250.000 kr. og 033564 – 400.000 kr.) og mindreindtægter på 150.000 kr.

For Kultur- og Fritidsudvalget udviser økonomirapporteringen et forventet netto merforbrug på 800.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling dækning er merudgiften til energi på 650.000 kr.

Mindreindtægten på Hvidovre Motionscenter på 150.000 kr. foreslås dækket af forventede mindreudgifter på Hvidovre Havn samt mindreforbrug på øvrige af Kultur- og Fritidsudvalgets konti.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

1.-3. Anbefales godkendt.


6. Mødeplan 2015 - Kultur- og fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2015

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt udvalgets møder i 2015.

Det foreslås at kultur- og fritidsudvalgets møder afholdes på skiftende lokationer i kommunen. Udvalgets medlemmer kan fremsætte ønsker om mødesteder.

Det foreslås, at møderne i 2015 skal begynde kl. 18.00 på følgende dage:

13. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

11. august

1. september

1. oktober

3. november

1. december

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 1 træffer stående udvalg under kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

Godkendt.


7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2014

Formanden informerede om henvendelse vedr. adgangsforholdene og toiletforhold for personer med handicap ved Avedøre Idrætscenter og Avedøre Bibliotek.

Ømer Kuscu videregav brugernes glæde over den nye overdækning ved Avedøre IFs klubhus.

Ømer Kuscu påpegede Hvidovre Petanque Klubs 30 års jubilæum 4. december 2014.

Ømer Kuscu spurgte ind til de politiske partiers lokaler på Strandmarkens Fritidscenter.

Maria Durhuus påpegede problemer ved tildeling af træningstider til børn og unges idrætsaktiviteter.