Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. oktober 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. oktober 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Der var rundvisning og møde med halinspektør, Allan Rønberg, kl. 18.00

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Kultur- og fritidsmesse – 25. oktober 2014
 • Henvendelse fra kulturministeren

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Godkendt.

Bilag

 1. Brev fra Kulturministeren - Folkeoplysningsloven og støtte til religiøse foreninger (pdf)
 2. Notat om folkeoplysningsloven og støtte til religiøse foreninger (pdf)

3. Pejlemærke og fokusområder i Sundhedspolitik 2015-2018

Beslutningstema

Der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for perioden 2015-2018.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til pejlemærke og fokusområder i den nye Sundhedspolitik.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. at drøfte forvaltningens to forslag til pejlemærker og fokusområder i den kommende Sundhedspolitik 2015-2018

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik udløber med udgangen af 2014. Social- og Sundhedsudvalget har den 2. juni 2014 godkendt procesplanen for udarbejdelse af en ny Sundhedspolitik 2015-2018.

Den seneste Sundhedsprofil fra 2013 viser, at borgerne i Hvidovre på en række områder har fået en sundere adfærd. Men der er fortsat plads til forbedring. Det er positivt, at andelen af rygere er faldet, men Sundhedsprofilen viser blandt andet også, at næsten halvdelen af kommunens borgere er moderat til svært overvægtige, samt at den sociale ulighed i sundhed fortsat er stigende.

Borgernes sundhed påvirkes af adskillige faktorer bl.a. uddannelse, sociale forhold, arbejdstilknytning og miljø, trafikforhold, livsstil, vaner og mulighed for fritidsudfoldelser. Tilrettelæggelsen af indsatser på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed. Sundhedsfremme og forebyggelse er derfor ikke kun sundhedsområdets ansvar, men et fælles ansvar for alle forvaltningsområder.

På baggrund af ovenstående udvikles den nye Sundhedspolitik i en tværgående proces, hvor alle politiske udvalg involveres i formuleringen af et overordnet pejlemærke og politikkens fokusområder. Forvaltningen besøger i perioden september til oktober, de politiske udvalg med henblik på bidrag til sundhedspolitikken. Ældrerådet og Handicaprådet er inddraget som interessenter i processen og har afgivet høringssvar, da indstillingen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2014.

Når den nye Sundhedspolitik 2015-2018 skal realiseres, vil det ske i et bredt tværgående samarbejde med relevant inddragelse af forvaltningsområder, eksterne aktører, medarbejdere og borgere.

Den nye Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitikken skal bidrage til at fremme sundhed, forebygge at borgerne bliver syge og fremme mulighederne for et godt liv med sygdom. Det foreslås at den nye sundhedspolitik samtidig har et særligt fokus på, at reducere ulighed i sundhed blandt borgerne.

Det er hensigten, at den nye sundhedspolitik sætter retningen og rammen for udviklingen af sundhedsområdet på en måde, så den også kan imødekomme ændringer i opgavevaretagelsen på sundhedsområdet samt aftaler og anbefalinger på området.

Hvidovre kommunes vision

Hvidovre Kommunes overordnede vision lyder: ”Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være: Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”. Forvaltningen foreslår, at den kommende sundhedspolitik understøtter kommunens overordnede vision, således at arbejdet på sundhedsområdet bidrager til realiseringen af visionen om Hvidovre som børnene og familiernes by.

Forslag til pejlemærke og fokusområder

Forvaltningen foreslår, at de politiske udvalg drøfter to mulige retninger i en ny sundhedspolitik, og har til hver retning lavet et forslag til et pejlemærke som udtryk for kommunens intentioner med arbejdet med sundhed. Pejlemærket understøttes af tre fokusområder, der bliver retningsgivende for arbejdet med sundhed. De tre fokusområder tager udgangspunkt i:

 • Sundhedsfremmende rammer
 • Sundhedsfremme og forebyggelse som en del af kerneydelsen
 • Sundhedstilbud til raske og syge

Forslagene adskiller sig ved, at det første forslag Sammen om sundhed bygger på, at sundhed er et fælles ansvar for kommune, borgere og andre interessenter. Det andet forslag Vi viser vejen til sundhed bygger på, at kommunen stiller tilbud og indsatser til rådighed for borgerne.

Forslag 1: Sammen om sundhed

En sundhedspolitik med pejlemærket Sammen om sundhed er kendetegnet ved at udtrykke, at sundhed er noget borgere, interessenter og kommune er fælles om. Det vil sige, at det er centralt at inddrage borgere og interessenter i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det kan bl.a. være ved inddragelse i planlægning og kvalitetsudvikling af sundhedstilbud eller ved aktiv deltagelse på et sundhedstilbud efter evne. På den måde har både borgere og kommune fælles ansvar for sundhedstilstanden i Hvidovre.

Pejlemærke: Sammen om sundhed

Fokusområder:

 • Attraktive byrum og aktivt byliv
 • Sundhed i hverdagen
 • Støtte til at leve sundt og leve med sygdom

Et eksempel på en indsats som tager afsæt i pejlemærket Sammen om sundhed er Lænkens alkoholbehandler, der er til rådighed i kommunens jobcenter en gang om ugen. Alkoholbehandleren sikrer både kompetenceudvikling af frontmedarbejderne til opsporende samtaler og tilbyder også anonym rådgivning til de borgere i jobcentret, som ønsker det.

Forslag 2: Vi viser vejen til sundhed

En sundhedspolitik med pejlemærket Vi viser vejen til sundhed er kendetegnet ved at udtrykke et fokus på det kommunale bidrag til sundhed og forudsætter at borgerne selv formår at bruge kommunens initiativer. På den måde har borgeren i højere grad selvstændigt ansvar for egen sundhed.

Pejlemærke: Vi viser vejen til sundhed

Fokusområder:

 • Byrum til bevægelse
 • Sunde løsninger til borgerne
 • At leve sundt og leve med sygdom

Et eksempel som tager afsæt i Vi viser vejen til sundhed, er kommunens tilbud om åben rådgivning i SundhedsCentret. Borgerne kan henvende sig anonymt til en samtale om livsstil, svære livssituationer eller for et sundhedstjek, og der er ingen systematisk kommunal rekruttering til tilbuddet.

Den videre proces

Forvaltningen vil med afsæt i drøftelserne i de politiske udvalg og inddragelse af Ældre- og Handicaprådet, udarbejde et forslag til Sundhedspolitikken 2015-2018. Den nye Sundhedspolitik fremlægges på Social- og sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014 og på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2014.

Retsgrundlag

Kommunernes forpligtigelse til at yde forebyggelse og sundhedsfremme fremgår af § 119 i Sundhedsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt procesplan for udarbejdelse af ny Sundhedspolitik på udvalgets møde den 2. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige sundhedsmæssige konsekvenser. En ny sundhedspolitik forventes på sigt at fremme borgernes sundhed.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Drøftet.

Udvalget ønsker en kombination af forslag 1 og 2 i den kommende Sundhedspolitik, idet begge forslag indeholder relevante og gode elementer.


4. Opfølgning på Hvidovre Handicappolitik

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage opfølgningen på Hvidovre Handicappolitik til efterretning
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Handicappolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. marts 2012. Politikken udstikker en overordnet ramme for arbejdet med at understøtte borgere med handicap i at deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen. Af politikken fremgår det, at den skal være en del af det løbende arbejde i de enkelte forvaltninger, og at politikkens målsætninger skal integreres i kommunens arbejde. Politikken er vedlagt sagen som bilag.

Hvidovre Handicapråd har på rådsmødet d. 21. maj 2014 anmodet kommunen om en status på arbejdet med Handicappolitikken. Direktionen har behandlet rådets forespørgsel og har d. 2. juli 2014 vedtaget, at redegørelsen skal fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Der er derfor udarbejdet en status over, hvordan der er arbejdet med handicappolitikken siden dens vedtagelse i 2012.

Overordnet status på forvaltningernes arbejde med handicappolitikken

Børne- og Velfærdsforvaltningen har modtaget besvarelser fra kommunens tre forvaltninger. Som følge af den nylige organisationsændring, der trådte i kraft d. 1. august 2014, er besvarelsen fra Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen dog delt op i to således, at der foreligger en besvarelse fra hhv. den tidligere By- og Teknikforvaltning og den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning.  De fire besvarelser er vedlagt som bilag.

Siden handicappolitikkens vedtagelse har den fungeret som en guideline for kommunens arbejde, ligesom forvaltningerne på forskellige måder har arbejdet med den og dens målsætninger. På tværs af forvaltningerne har der i særdeleshed været fokus på tilgængelighed, både fysisk og ift. kommunikation, mens der i de enkelte forvaltninger også er arbejdet med politikkens andre fokusområder: uddannelse og læring, beskæftigelse, kultur og fritid, bolig samt rehabilitering.

I det følgende gives eksempler på, hvordan der er arbejdet med handicappolitikken i hver af forvaltningerne.

Børne- og Velfærdsforvaltningen

Handicappolitikken har sat sine spor i Børne- og Velfærdsforvaltningen. Helt overordnet fungerer politikken som guideline bl.a. i forbindelse med visitationspraksis til specialundervisning, ligesom flere kontraktmål udarbejdes med henvisning til politikken som f.eks. Børnehandicaps mål om at styrke kvaliteten og systematikken i sagsarbejdet.

På voksenområdet er der med baggrund i handicappolitikken bl.a. arbejdet med rehabiliterings- og boligområdet med henblik på at understøtte, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt og aktivt liv. I 2013 er eksempelvis afprøvet robotstøvsugere og robotgulvvaskere hos hjemmehjælpsmodtager, og der arbejdes løbende med at med at afprøve ny velfærdsteknologi. Samme år prioriterede Kommunalbestyrelsen endvidere rehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader som et særligt fokusområde, der bl.a. har betydet et mere smidigt og sammenhængende forløb for borgere i den erhvervsaktive alder med en senhjerneskade samt ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

I forlængelse af handicappolitikken har pårørendeområdet fået et særligt fokus. Der er bl.a. oprettet pårørendegrupper på demensområdet og hjerneskadeområdet, ligesom der er oprettet et fælles bruger- og pårørenderåd for kommunens bofællesskaber.

Desuden har der været arbejdet med kommunikation og informations-veje. F.eks. har Socialpsykiatrien oprettet en Facebookgruppe i forlængelse af deres ungeprojekt ”Ung i Hvidovre” for at afprøve nye måder at kommunikere og netværksdanne på. Ligeledes er alle Sundhedscentrets tilbud åbne for deltagelse af tolke, støttekontaktpersoner mm. Der samarbejdes med patientforeninger og pårørendegrupper, og der tilbydes hjælp til brobygning til det behandlende sundhedsvæsen for borgere med funktionsnedsættelse.

På børne- og ungeområdet har handicappolitikken været inddraget i arbejdet med Hvidovre Kommunes overordnede inklusionsstrategi. Det gælder i særdeles ift. arbejdet med folkeskolereformen, hvor der bl.a. er fokus på alternative læringsmiljøer og indretning af inklusionsfaciliteter og udendørsarealer med øje for børn med særlige behov. Ligeledes er der i 2013 vedtaget et serviceniveau på børnehandicapområdet med henblik på at sikre bedre kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen på området.

Den tidligere By- og Teknikforvaltning

Den tidligere By- og Teknikforvaltningen har i høj grad arbejdet med både fysisk tilgængelighed og med at indtænke tilgængelighed på Hvidovre Kommunes hjemmeside ift.  synshandicappede og ordblinde. Forvaltningen har i den forbindelse arbejdet løbende med handicappolitikkens målsætninger i arbejdet med budgetter særligt ift. udmøntningen af tilgængelighedspuljerne. Eksempelvis er der i 2014 afsat midler til at etablere en lift på indgangstrappen ved Strandmarkens Fritidscenter og til etablering af øget tilgængelighed ved Hvidovre Kirkeplads.

Den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Forvaltningen har haft stor opmærksomhed på den øgede digitalisering og indførelsen af selvbetjeningsløsninger ift. personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Bl.a. har der været afholdt flere kurser ligesom Borgerservicecentret har foretaget hjemmebesøg for bl.a. at hjælpe med at oprette NemID.

Handicappolitikken indgår desuden i den beskæftigelsespolitiske plan, som hvert år udarbejdes for Jobcenter Hvidovre. I 2013 indgik bl.a. et mål om, at 50 borgere blev fastholdt eller opnåede ansættelse med de handicapkompenserende ordninger. Dette mål blev nået med 59 borgere.

På kultur- og fritidsområdet er der fokus på adgangsforhold, så ingen borgere bliver udelukket fra kultur- og fritidstilbud i kommunen. Folkeoplysningsudvalget har desuden fået en repræsentant fra Handicaprådet valgt ind i udvalget for perioden 2014-2017 med henblik på at højne udvalgets bevidsthed om de handicappedes muligheder inden for folkeoplysningsområdet.

Økonomi- og Stabsforvaltningen

I Økonomi- og Stabsforvaltningen er der arbejdet med at sikre tilgængelig via digital borgerservice. Hvidovre Kommune fik i 2013 ny hjemmesideplatform, som i sin grundlæggende programmering lever op til tilgængelighedskravene for offentlige hjemmesider. Den er blevet testet med et positivt resultatet. Arbejdet med at sikre tilgængeligheden på hjemmesiden er fortsat en integreret del af webredaktørens daglige arbejde.

Derudover har Personaleservice også indarbejdet principper i forhold til handicappede fortrinsadgang til jobsamtaler i det offentlige.

Det videre forløb

Da arbejdet med handicappolitikken er en dynamisk og fortløbende proces, vil den fortsat blive inddraget i forvaltningernes arbejde sammen med kommunens øvrige gældende politikker.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-10-2014

Ad. 1 Taget til efterretning, med bemærkning om, at forvaltningen i samarbejde med Danske Handicaporganisationer i Hvidovre har formuleret målet i beskæftigelsesplanen for 2015, og at ministermålet i beskæftigelsesplanen for 2015 om etablering af færre fleksjob, kan blive en udfordring i forhold til de handicappede.

Ad. 2 Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-10-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Hvidovre Handicappolitik d. 20. juni 2012 - fuld version (pdf)
 2. Status på arbejde med handicappolitikken - den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til opfølgning på Hvidovre Kommunes handicappolitik (pdf)

5. Reklame- og brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club

Beslutningstema

Den nuværende reklame- og brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club udløber den 30. november 2014. Begge aftaler skal godkendes for en ny periode.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklame- og brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club for perioden 1. december 2014 til den 30. november 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med Hvidovre Kommunes køb og overtagelse af HBC Hallen i december 2009, blev det besluttet, at der efterfølgende skulle udarbejdes henholdsvis en brugsretsaftale og en reklameaftale, der regulerer Hvidovre Badminton Clubs brug af faciliteterne i hallen og muligheder for opsætning af reklamer.

Reklameaftale

Hvidovre Badminton Club har i relation til genforhandling af nærværende reklameaftale, angivet ønske om retten til at sælge halnavnet i HBC Hallen. I den anledning har Kultur- og Fritidsafdelingen tilføjet en ny paragraf i reklameaftalen (se bilag 1 - § 3 stk. 1), hvori der står:

”Hvidovre Badminton Club har ret til at sælge halnavnet i HBC Hallen. Vedrørende opsætning af reklameskilt/reklameskilte med navnesponsor i hallen, gælder § 5 stk. 5 i reklameaftalen. Er der tale om reklamering på HBC Hallens facade, skal opsætning ske inden for gældende lokalplansrammer, og der skal søges om byggetilladelse hos Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Plan og Miljøafdelingen før opsætning og ibrugtagning af reklameskiltet/reklameskiltene”.

§ 5 stk. 5 henviser til, at klubben ikke har ret til at benytte nye reklamepladser, udover de i § 3 nævnte. Og at benyttelse af nye reklamepladser skal godkendes af Hvidovre Kommune, og der skal udfærdiges en allonge til den aktuelle aftale.

Længden på aftalen er blevet ændret fra tre til fire år i lighed med kommunens andre reklameaftaler, og med det aftalegrundlag, at aftalen i aftaleperioden kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder til udgangen af førstkommende 30. juni.

Den nuværende aftale er uopsigelig i aftaleperioden.

Brugsretsaftale

Hvidovre Badminton Clubs brug af selve hallen reguleres via brugsretsaftalen med henvisning til købsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club.

Brugsretsaftalen står uændret i forhold til nuværende aftale, undtagen længden på aftalen, som er ændret fra tre til fire år, og derved tilsvarer længden på reklameaftalen.

Opdateret inventarliste fra september 2014 vedhæftes som tillæg til aftalen.

Juridisk Afdeling, halinspektøren og Hvidovre Badminton Club har haft aftalerne til udtalelse, og har ikke haft nogen bemærkninger hertil.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Grundlaget for at indgå nærværende aftaler beror på kommunens køb og overtagelse af HBC Hallen i december 2009. I forbindelse med købet blev der indgået en rammeaftale, en købsaftale og en låneaftale.

Rammeaftalen indeholder en beskrivelse af baggrunden for aftalerne samt overordnede bestemmelser om kommunens overtagelse af hallen, overtagelsen af den til hallen knyttede halinspektør og kommunens ydelse af et lån til klubben.

Købsaftalen indeholder nærmere oplysninger om hallen, købesummen og dato for overtagelse. Aftalen indeholder endvidere oplysninger om kommunens indtræden i klubbens aftaler vedrørende hallen, herunder forpagtningsaftalen og ansættelsesforholdet til halinspektøren. Aftalen indeholder herudover bestemmelse om, at der efterfølgende vil blive udarbejdet en brugsretsaftale og en reklameaftale med klubben.

Låneaftalen indeholder de nærmere bestemmelser om lånet på op til 1. mio. kr. og om anvendelsen heraf, samt afdrag på lånet, og bestemmelser om den administrationsordning som kultur- og fritidsafdelingen administrerer.

Hvidovre Kommune har herudover indgået en sponsoraftale med Hvidovre Badminton Club. Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. juni 2014 indeværende sponsoraftale med klubben for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2012 blev sagen vedr. Hvidovre Fodbold A/S salg af stadionnavnet på Hvidovre Stadion behandlet. Det blev besluttet, at det ikke kræves, at Hvidovre indgår i stadionnavnet, idet det formodes, at ville forringe Hvidovre Fodbold A/S mulighed for at indgå en fordelagtig økonomisk aftale. Man så dog gerne, at navnet Hvidovre indgik i aftalen, såfremt det var muligt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2013 blev allonge til reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub behandlet.

Det blev besluttet at Hvidovre Ishockey Klub kan sælge arenanavnet på opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter. Det blev præciseret, at hvis klubben sælger arenanavnet, så skal navnet Hvidovre indgå.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club (pdf)
 2. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club (pdf)
 3. Inventarliste - pr. 1. oktober 2014 (pdf)

6. Allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Hvidovre Volleyball Klub har ansøgt om retten til at sælge halnavnet på boldhallen i Frihedens Idrætscenter, hvor klubben har hjemmebane, og til at opsætte reklameskilt med halnavn ovenover dobbeltdørene ind til boldhallen. Der ansøges endvidere om retten til opførelse af udendørs reklameskilte, på lokaliteter, hvor der allerede er opført lignende reklameskilte.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives tilladelse til opsætning af fire udendørs skilte.
 2. at opsætning af reklameskilt ud mod Gl. Køge Landevej ikke imødekommes.
 3. at beslutte om klubbens ansøgning om salg af halnavn – boldhallen i Frihedens Idrætscenter – kan imødekommes.
 4. at klubbens ansøgning om opsætning af reklameskilt over dobbeltdørene til boldhallen ikke imødekommes jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Ansøgning om allonge til indeværende reklameaftale

Hvidovre Volleyball Klub (HVK) har ansøgt om tilladelse til opførelse af permanente reklameskilte, på lokaliteter i kommunen, hvor der tidligere er givet tilladelse til opførelse af lignende reklameskilte.

Det drejer sig om hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej, hjørnet ved Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vejen ind til Frihedens Idrætscenter fra Hvidovrevej (se ansøgning om skiltning, bilag 4).

Til eksempel har Hvidovre Ishockey Klub erhvervet retten til at sælge reklamer til ophængning, på de af kommunens skilte, med samme placering som ovenfor nævnte reklameskilte. HVK har ansøgt om tilladelse til at opføre reklameskiltene, ved siden af de eksisterende skilte. Disse skilte har tidligere været Copenhagen Hockeys ejendom, men efter deres konkurs, overgik de til kommunen. 

Klubben ansøger ligeledes om retten til opsætning af et 2 x 20 meter bredt reklameskilt på idrætscenterets facade ud mod Gl. Køge Landevej.

Plan- og Miljøafdelingen i Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har behandlet HVKs ansøgning, og der er ikke givet tilladelse til ophængning af reklameskilt på idrætscenterets facade ud mod Gl. Køge Landevej (se byggetilladelse, bilag 3). Det vurderes fra plan- og miljøafdelingens side, at et stort reklameskilt her vil virke skæmmende, i forhold til bebyggelsens arkitektoniske karakter.

Der er givet byggetilladelse til opsætning af fire stk. skilte, hvilket er tilføjet allongen vedrørende § 2A.

Byggetilladelsen gives på baggrund af:

 • at skiltet ved hjørnet af Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej placeres ved siden af det eksisterende skilt. Klubben har accepteret denne placering og indsendt billedmateriale på denne nye placering (se tillægsansøgning, bilag 5).
 • Ændring af holdnavn og sponsornavne kan frit ændres, under forudsætning af tredeling i skilteplade og at baggrundsfarve bibeholdes som eksisterende skilte og at forvaltningen orienteres med henvisning til denne tilladelse.
 • Før der graves ud til fundamenter, kontrolleres det, om der eventuelt er ledninger i jord og om sikkerhedsafstande til disse overholdes.      

Ansøgning om salg af halnavn og opsætning af reklameskilt over dobbeltdøren ind til boldhallen i Frihedens Idrætscenter  

HVKs motivation for at ansøge om en udvidelse af indeværende reklameaftale, herindunder salg af halnavn på boldhallen i idrætscentret, skal begrundes med klubbens udviklings- og eliteplan, hvor der arbejdes på at professionalisere elitearbejdet yderligere. Det kræver en styrket økonomi, hvilket salget af halnavn og reklamer til reklameskilte vil kunne bidrage til.

I forbindelse med retten til at sælge halnavnet, ansøges der også om muligheden for, at opføre et reklameskilt med navnesponsor til ophængning over dobbeltdørene ind til boldhallen. Skiltet har et ønsket mål på 0,5 x 4,0 m (se tillægsansøgning, bilag 5). 

Som anført i allongen tilføres reklameaftalen, såfremt udvalget beslutter dette, en § 2A, hvor der i stk. 2 står, at HVK med denne aftale, har erhvervet retten til at sælge halnavnet i boldhallen i Frihedens Idrætscenter.

Til aftalens § 3 tilskrives HVK retten til ét stk. reklameskilt over dobbeltdør ved indgangen til boldhallen, såfremt dette imødekommes af udvalget.

HVKs sociale arbejde og engagement

HVK tager stor del i det sociale arbejde i kommunen, og søger bl.a. via projektet ”Kidsvolley i Avedøre”, at understøtte foreningsløse og unge med  anden kulturel baggrund til deltagelse i foreningslivet. Hvert år deltager over 3.000 børn og unge i volleyaktiviteter i byen.

Klubben er ligeledes arrangør at et årligt skolestævne med over 1.500 deltagende skolebørn i uge 40, og desuden arrangør på projekt ”Leder for en dag” (se klubbens brochure med CSR-profil, bilag 6).

HVK har haft allongen til udtalelse, hvortil de har bemærket, at et salg af halnavn hvor navnet Hvidovre skal indgå, vil begrænse markedet for potentielle sponsorer. Det er generelt svært at finde lokale sponsorer, hvorfor man ved en håndhævelse af, at navnet Hvidovre skal indgå i halnavnet, ikke vil kunne opnå den reelle markedsværdi for reklamepladsen.     

Allongen har været til udtalelse i Juridisk Afdeling og hos halinspektøren i Frihedens Idrætscenter, som ingen bemærkninger har hertil.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2012 blev reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HVK godkendt, med den præcisering, at der ikke må opsættes reklamer på ydersiden af dørene til boldhallen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2012 fik Hvidovre Fodbold A/S godkendt ansøgning om salg af stadionnavnet på Hvidovre Stadion.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2013 blev allonge til reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub behandlet.

Det blev besluttet, at Hvidovre Ishockey Klub kan sælge arenanavnet på opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Det anbefales, at der gives afslag.

Ad 3: Anbefales godkendt, med den tilføjelse at ordet Hvidovre ikke behøver at indgå i halnavnet.

Ad 4: Det anbefales, at der gives tilladelse til opsætning af reklameskilt over den hvide indgangsdør. Hvidovre Volleyball Klub anmodes om at komme med et passende æstetisk oplæg vedr. skiltets udseende til sagens videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Allonge til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 2. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 3. Byggetilladelse fra Plan- og Miljøafdelingen (pdf)
 4. Tillæg til ansøgning vedr. allonge til reklameaftale (pdf)
 5. HVK Brochure - CSR profil (pdf)
 6. Ansøgning om skiltning ved Frihedens Idrætscenter (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til deltagelse i Nevza Club Championship - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Hvidovre Volleyball Klub søger om tilskud til klubbens 1. hold for herrers deltagelse i Nevza Club Championship – de nordiske mesterskaber.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om deltagelse i Nevza Club Championship

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klubs 1. hold for herrer er på trods af sidste sæsons 6. plads i volleyligaen blevet tilbudt et wildcard til deltagelse i Nevza Club Championship(NCC) – de nordiske mesterskaber.  NCC er bygget op omkring et gruppespil, hvor fra de bedste kvalificerer sig til finalespillet. Det er gruppespillet, som klubben har fået et wildcard til.

Et wildcard er en invitation til en turnering, som klubben ikke har kvalificeret sig til via placering i den hjemlige liga.

Hvidovres indledende gruppespil skal foregå i Middelfart i weekenden 31. oktober til 2. november.

Hvidovre er kommet i pulje med de norske mestre fra BK Tromsø, og de svenske mestre fra Falkenberg samt Middelfart Volleyball Klub som vandt DM bronze sidste sæson.

Hvidovre Volleyball Klub er glade for at have fået muligheden for at kunne måle sig med Nordens bedste hold, og håber at kunne få økonomisk støtte til den store mulighed.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Kommunalfuldmagten.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Volleyball Klub har ved to tidligere lejligheder (2011 og 2012) deltaget i NCC.

Kultur- og fritidsudvalget bevilgede på mødet den 4. oktober 2011 et tilskud på 15.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klubs deltagelse i NCC.

Hvidovre Volleyball Klub arrangerede et indledende gruppespil af NCC i 2012. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på 25.000 kr. til dette. Tilskuddet blev givet på mødet den 2. oktober 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 27.085 kr. Tilskuddet skal dække følgende udgifter.

Forplejning og overnatning

19.125 kr.

Transport

4.960 kr.

Deltagergebyr

3.000 kr.

I alt

27.085 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

55.200 kr.

Rådighedspuljen

18.380 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

42.010 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Der gives tilskud på 27.085 kr. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til Nevza Club Championship (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til køb af kidsvolley udstyr - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Hvidovre Volleyball Klub søger om tilskud til indkøb af udstyr til deres kidsvolley projekt i Avedøre.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til indkøb af kidsvolley udstyr

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klub har siden foråret 2010 kørt et kidsvolley projekt i Avedøre.

Målsætningen med projektet er, at klubben arbejder med at opsøge og inkludere foreningsløse børn og unge, med særlig fokus på børn med anden etnisk baggrund end dansk, samt deres forældre i et aktivt foreningsliv i Hvidovre.

Hvidovre Volleyball Klub har i samarbejde med fritidshjem, skoler og gymnasiet i området, arbejdet på at skabe et attraktivt volleyballmiljø i Avedøre, og har med stor succes øget kendskabet til volleyball og skabt en ny platform for inkludering af børn i foreningsverdenen.

Det har bl.a. resulteret i at klubben har oprettet en satellit afdeling i Avedøre, som benytter Avedøre Idræts Center.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2010 ydet tilskud til projektet. I 2010 blev der ydet 28.000 kr., i årene 2011, 2012 og 2013 er der ydet et tilskud på 40.000 kr.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2014 blev der bevilget tilskud på 20.000 kr. til projektet. Af beslutningsprotokollen fremgår det, at Udvalget skal bemærke, at der ikke fortsat kan forventes tilskud til projektet fremover.

Hvidovre Volleyball Klub har tidligere modtaget økonomisk støtte fra projektet ’Avedøre for Alle’ til indkøb af udstyr til kidsvolley projektet i Avedøre.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 27.000 kr. Tilskuddet skal bruges til.

Anskaffelse af rekvisitter i Kidsvolleyprojektet

Boldvogn og redskaber

2.000 kr.

Drikkedunke og andre småfornødenheder

2.000 kr.

Bolde og kidsvolleysstænger/net

6.000 kr.

Præmier

1.000 kr.

I alt

11.000 kr.

Anskaffelse af rekvisitter klubsatellit i Avedøre

Motorikudstyr og andet specialudstyr

8.000 kr.

Drikkedunke og andre fornødenheder

1.000 kr.

Bolde og boldnet

6.000 kr.

Trænerudstyr

1.000 kr.

I alt

16.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

55.200 kr.

Rådighedspuljen

18.380 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

42.010 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Der ydes tilskud på 8.000 kr. til motorik og specialudstyr. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.


9. Ansøgning om tilskud til Copenhagen International - Hvidovre Curling Club

Beslutningstema

Hvidovre Curling Club afholder i weekenden 14. – 16. november 2014 en international curling turnering. Klubben ønsker økonomisk støtte til markedsføring og transport.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Curling Club om økonomisk tilskud til afholdelse af den internationale turnering Copenhagen International

Sagsfremstilling

Hvidovre Curling Club afholder i weekenden 14.-16. november turneringen Copenhagen International. Turneringen er som navnet antyder international og der er på nuværende tidspunkt tilmeldt hold fra Danmark, Finland, Tyskland, Tjekkiet og Skotland.

Copenhagen International er placeret en uge før Europamesterskaberne. Det er forventningen at turneringen vil blive brugt af en del hold, som den sidste opvarmning inden det går løs i Letland ugen efter.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 15.000 kr. I ansøgningen beskrives det, at tilskuddet bl.a. skal bruges til markedsføring og transport. Klubbens budget for stævnet er vedhæftet som bilag.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

55.200 kr.

Rådighedspuljen

18.380 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

42.010 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Der ydes tilskud på 15.000 kr. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Copenhagen International (pdf)
 2. Budget for Copenhagen International - Hvidovre Curling Club (pdf)

10. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015
 2. at godkende at der udbetales 139.720 kr. i driftstilskud i 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Den nuværende driftstilskudsaftale udløb den 31.12.2013, og såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal der godkendes en ny aftale.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre, Arbejdsmarkedsmarkedsafdelingen i Hvidovre Kommune og Juridisk afdeling i Hvidovre Kommune har haft aftalen til udtalelse.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 er der på budgettet afsat 139.720 kr. excl. Moms

I 2015 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

1+2: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-09-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-09-2014

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke i behandlingen.

Sagen sendes tilbage til Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Notat om AOF Daghøjskolen i Hvidovre blev uddelt til udvalget.

1 – 2: Anbefales godkendt.

Bilag

 1. AOF DHS Årsregnskab 2013 (pdf)
 2. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen Hvidovre (pdf)
 3. Notat om AOF Daghøjskole i Hvidovre (pdf)

11. Årsregnskab for Teater Vestvolden 2013/2014

Beslutningstema

Godkendelse af Teater Vestvoldens årsregnskab

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende regnskabet for Teater Vestvolden for regnskabsår 2013/2014

Sagsfremstilling

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 2013/2014 revideret af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Regnskabet indeholder revisors påtegninger, teatrets ledelsesberetning, årsregnskab samt noter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af teatrets aktiver for regnskabsåret 1. juli 2013 – 20. juni 2014 i overensstemmelse med regnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

Teater Vestvolden havde under sin tidligere ledelse oparbejdet en negativ egenkapital, hvilket fik den ny ledelse til i 2011 at iværksætte besparelser og reviderede budgetter. Teatret har på tilfredsstillende vis fuldt planen i forhold til udligning af det tidligere oppebårne merforbrug, og har i indeværende årsregnskab formået at reetablere sin egenkapital.   

Retsgrundlag

Ifølge Bekendtgørelse om egnsteatre i lov om scenekunst, § 1,  yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden har indgået egnsteateraftale gældende i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Teater Vestvoldens nettoomsætning udgør 5.696.920 kr. mod 5.458.171 kr. i regnskabsår 2012/2013. Årets resultat udgør et overskud på 505.487 kr. mod et underskud på -44.822 kr. i regnskabsår 2012/2013.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Godkendt.


12. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2014

Ømer Kuscu påpegede problemer med regnvand på grusbanen ved Friheden.

Ømer Kuscu påpegede problemer med hundeluftning på Engstrandskolens boldbane.

Forvaltningen gav mundtlig besvarelse på spørgsmålene.