Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. september 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 2. september 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Særlige forhold: Der var møde med Atletikklubben kl. 17.00 forud for mødet.
Mødested: Hvidovre Atletik Hvidovre Stadion, Sollentuna Alle

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog i stedet for Charlotte H. Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Møde med Hvidovre Atletik og Motion

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Atletikklubben viste rundt på Hvidovre Stadion.

Sagsfremstilling

Hvidovre Atletik og Motion ønsker at give udvalget samt øvrige inviterede en rundvisning på atletikstadion samt i atletikhallen.

Derudover vil klubben informere udvalget om klubbens ambitiøse tanker for atletikkens fremtidige udvikling med udgangspunkt i nuværende baggrund og målsætninger. Udviklingen mener klubben rækker ud over atletikkens rækker, så de har på denne baggrund inviteret

-Ena Christiansen, Formand Idrætsrådet Hvidovre

-Lars Cramer, medlem af Idrætsrådet Hvidovre og bestyrelsesmedlem HIF Fodbold

-Jette Hansen, Stadioninspektør, Hvidovre Stadion

-Helle Adelborg, Borgmester, Formand Økonomiudvalget

-Kenneth Christensen, Formand Børne- & Uddannelsesudvalget

Fra Hvidovre Atletik og Motion vil Martin Roald-Arbøl og Michael Bruun Jepsen deltage.


2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Arne Bech gjorde opmærksom på at temamøder og møder med foreninger fremover bør ligge før det formelle møde og ikke indgå i dagsordenen. Udvalget var enigt.

Dagsorden godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

3. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Arne Bech kunne ikke tage orienteringen om processen vedr. tildeling af tilskud til Hvidovre Kajak Klub til efterretning. Arne Bech ønsker en redegørelse vedr. fremgangsmåden og lovligheden heraf, da han ikke har haft indflydelse på beslutningen.

Friluftsbadet blev berørt af skybruddet natten til søndag.

Åbning af svømmehallen i Frihedens Idrætscenter forventes medio oktober.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

-Tilskud til Hvidovre Kajak Klub – DM Marathon


4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2014 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme udgør pr. 30. juni 2014 55,69 %.


Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på Kultur- og Fritidsudvalgets område overholdes.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har følgende bemærkninger til det forventede regnskab for 2014:

003231 – Stadion og idrætsanlæg

Frihedens Idrætscenter

Der forventes et merforbrug på ca. 250.000 kr. Merforbruget skyldes en generel reducering i centerets energibudgetter (el og varme, -550.000 kr. fra 2012 – 2014), der ikke er blevet kompenseret af et tilsvarende fald i udgifterne.
Dertil kommer etableringsomkostninger i forbindelse med udvidelse af endezonerne (den blå linje, der markerer angrebszonerne i ishockey) i begge skøjtehaller, samt mistede indtægter i forbindelse med lukningen af svømmehallen under den pågående renovering.

De forventede etableringsomkostninger til udvidelsen af endezonerne udgør ca. 35.000 kr. og den forventede mindreindtægt under renoveringen af svømmehallen udgør ca. 75.000 kr.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der er behov for en budgetkorrektion af Frihedens Idrætscenters energibudget for 250.000 kr.

Hvidovre Motionscenter

Hvidovre Motionscenter er fortsat udfordret af den skærpede konkurrencesituation fra de private fitnesscentre i lokalområdet, hvilket medfører at tendensen med faldende besøgstal fortsætter i 2014. Således er besøgstallet i perioden fra 1. januar 2014 – 30. juni 2014 faldet med 2.942 besøgende i forhold til samme periode i 2013. Det er især om eftermiddagen og aftenen (styrketræning og gymnastik), at der er færre besøgende.
Den eneste kundegruppe hvor der er en stigning i besøgstallet er blandt pensionisterne, hvor besøgstallet for perioden 1. januar 2014 – 30. juni 2014 er steget med 336 besøgende i forhold til samme periode i 2013.  På grund af de lavere takster for pensionisterne udgør stigningen ikke en væsentlig indtægtskilde for Motionscenteret.

Motionscenteret udvikler fortsat det tværgående samarbejde i form af træning for gigt-patienter, et hold for KOL-patienter og indgåelsen af en erhvervspartneraftale med Hvidovre Fodbold A/S, der bl.a. indebærer, at spillerne fra førsteholdet træner i Motionscenteret.
Motionscenteret er ligeledes ved at undersøge samarbejdsmulighederne med den kommunale genoptræning, der efter planen skal anvende Motionscenterets faciliteter i de perioder, hvor Motionscenteret ikke er så velbesøgt. Derudover er Motionscenteret også ved at undersøge, om centeret fremover kan fungere som fælles elitetræningscenter for kommunens eliteidrætsudøvere. Dette sker med henblik på at udnytte motionscenterets kompetencer og faciliteter bedst muligt og dermed styrke Hvidovre Kommunes samlede udbud af idræts- og sundhedstilbud til borgerne.

Forvaltningen er af den opfattelse, at realiseringen af disse initiativer fortsat vil berettige, at kommunen har et motionscenter.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der i lighed med tidligere år, er behov for en budgetkorrektion af Hvidovre Motionscenters indtægtsbudget på ca. 150.000 kr.

033564 – andre kulturelle opgaver 
Medborgerhuset
I forbindelse med energirenoveringen af Medborgerhuset blev der indarbejdeten besparelse på 433.000 kr. i budgettet for 2013, svarende til to tredjedele af den årlige besparelse, og for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 649.000 kr.
De gennemførte tiltag har ikke givet den estimerede (høje) besparelse (udarbejdet af eksternt konsulentfirma), og By- og Teknikforvaltningen er derfor inddraget med henblik på at finde det reelle niveau for besparelserne, hvilket forventes klar i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2014.
På nuværende tidspunkt forventes der et væsentligt merforbrug på energiudgifterne, der formentlig vil indikere, at den indberettede besparelse er ca. 400.000 kr. for høj.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der er behov for en budgetkorrektion af Medborgerhusets energibudget på ca. 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalgets område overholdes.

Der er dog udfordringer med energibudgetterne. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetrevisionen pr. den 31. august fremkomme med de forventede korrektioner til energibudgetterne. Nedenfor stipuleres de forventede korrektioner til energibudgetterne.

Energibudgettet for Frihedens Idrætscenter forventes korrigeret med 250.000 kr. Medborgerhusets energibudget forventes korrigeret med 400.000 kr.

Indtægtsbudgettet for Hvidovre Motionscenter nedskrives med 150.000 kr.


5. Evaluering af åbningstiderne for Avedøre Bibliotek og Hovedbiblioteket

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

1 +2: Godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende åbningstiderne for Avedøre Bibliotek samt forlænge evalueringsperioden med 1 år
 2. at godkende åbningstiderne for Hovedbiblioteket

Sagsfremstilling

Ændring af Avedøre Biblioteks åbningstider

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2013 punkt 6 og punkt 7 traf udvalget beslutning om åbningstiderne for HvidovreBibliotekerne. Samtidig blev det besluttet, at udvalget ønskede en årlig evaluering af åbningstiderne for Avedøre Bibliotek.

Avedøre Biblioteks åbningstid er delt i 2 perioder:

Sommeråbningstider fra 1. maj til 31. august:

Mandag – torsdag

10 - 18

Fredag

10 - 17

Lørdag

10 - 14

Søndag

Lukket

Vinteråbningstider fra 1. september til 30. april:

Mandag – torsdag

10 - 20

Fredag

10 - 18

Lørdag

10 - 14

Søndag

10 - 16

Efter flytningen af Avedøre Bibliotek har brugen af biblioteket ændret sig. Der har været en del uro og problematik i åbningstiden, som har givet anledning til offentlig debat. Hvidovre Vagten og Vestegnens Politi har begge lagt mange ressourcer i at opretholde ro og orden samt modvirke ulovligheder i og omkring Avedøre Bibliotek. I tidsrummet fra kl. 18 til kl. 20 er der begrænset aktivitet, der kan henføres til gængs biblioteksvirksomhed eller -benyttelse. Antallet af besøgende fra kl. 18 til kl. 20 kan dog ikke præcist oplyses, da der har været flere problemer med at få persontælleren til at fungere. Der kan dog registreres udlån af materiale i tidsrummet.

På trods af de problematiske forhold i og omkring Avedøre Bibliotek er det dog forvaltningens forventning, at Enghøj snarligt efter sin genåbning bliver et levende sted med forskellige tilbud – også efter kl. 18.  Derfor forventes det også, at brugen af biblioteket sideløbende ændrer sig. Det foreslås derfor, at nuværende vinteråbningstider for Avedøre Bibliotek bibeholdes i sæsonen 2014/2015, for dernæst at blive evalueret om 1 år.

Desuden foreslås det at udvide sommeråbningstiden med 1 time om fredagen.

Ovenstående forslag vil medføre følgende åbningstider for Avedøre Bibliotek:

Sommeråbningstider:

Mandag - fredag

10 - 18

Lørdag

10 - 14

Søndag

Lukket

Vinteråbningstider:

Mandag – torsdag

10 - 20

Fredag

10 - 18

Lørdag

10 - 14

Søndag

10 - 16

Ændring af HovedBibliotekets vinteråbningstider

Hovedbiblioteket har følgende vinteråbningstider:

Mandag til torsdag

 8 - 20

Fredag

 8 - 18

Lørdag

10 - 17

Søndag

10 - 16

De forskellige lukketider lørdag og søndag forvirrer Hovedbibliotekets brugere, hvorfor der foreslås en ensretning:

Mandag til torsdag

 8 - 20

Fredag

 8 - 18

Lørdag og søndag

10 -16

HvidovreBibliotekernes ledelse anbefaler, at både HovedBibliotekets og Avedøre Biblioteks åbningstider evalueres senest i begyndelsen af juli måned 2015, så eventuelle justeringer kan træde i kraft 1. september 2015.


6. Valg af kunstværk til Miljøpris 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Værket ’The Garden’ af Noah Norrid blev valgt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udvælge kunstværk til Miljøprisen

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune tildeler hvert andet år Miljøprisen til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre.

Et udvalg bestående af borgmesteren, formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen har udpeget modtageren til Miljøprisen 2014.

Ifølge regulativet for uddeling af Miljøprisen består denne af en kunstgenstand til en samlet værdi af højst 10.000 kr. valgt af Kultur- og Fritidsudvalget. Miljøprisen skal være frembragt af en lokal kunstner, hvilket i tidligere sammenhæng er blevet tolket som København og omegn.

Kommunens kunstbibliotekar har udvalgt fire værker, som vil blive forevist på mødet. Værkerne er desuden oplistet i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over Miljøkontoen

Bilag

 1. Forslag til kunstværker i forbindelse med uddeling af Miljøpris 2014 (pdf)

7. Hvidovre Kunstråd - ændring af vedtægter samt udpegning af nyt medlem

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

1.Anbefales godkendt

2.Det anbefales at Hvidovre kunstråds tilgodehavende honorar følger BKFs mindstesats

3.Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget at indstille over for Kommunalbestyrelsen

1.at godkende nye vedtægter for Hvidovre Kunstråd med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer

2.at tage stilling til beløbsstørrelsen på Hvidovre Kunstråds tilgodehavende honorarer

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at indstille over for Kommunalbestyrelsen

3.  at udpege Michael Boelt Fischer som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd

Sagsfremstilling

Forslag til vedtægtsændringer

Diæter (§ 6)

Hvidovre Kommune har på grundlag af beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2013 udbetalt diæter til Billedkunstrådets medlemmer svarende til Billedkunstnernes Forbunds (BKF) vejledende mindstepriser. Baggrunden for dette er, at Statens Kunstråd på daværende tidspunkt betingede økonomisk støtte til Kunstrådet (30.000 kr. i 2013 og 50.000 kr. i 2014) af, at rådets medlemmer honoreredes i overensstemmelse med disse satser (800 kr. for møder á 0-4 timer og 1.600 for møder over 4 timer).

Kulturstyrelsen har imidlertid i brev af 2. september 2013 oplyst til Vejle Kommune, som har klaget over kravet om honorering, at Statens Kunstråds Billedkunstudvalgs beslutning om at betinge et statsligt tilskud til lokale billedkunstudvalg af, at de professionelt arbejdende billedkunstnere, som er medlemmer af udvalget, ydes et givet vederlag, ikke er lovligt.

Forvaltningen er blevet opmærksom på dette brev og har kontaktet Statens Kunstråd, som har bekræftet, at dette krav ikke længere stilles som betingelse for at yde støtte. Spørgsmålet om honorering af medlemmerne af de lokale billedkunstudvalg skal således afgøres efter den kommunale styrelseslovgivning.

Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan således ifølge styrelsesloven ydes for ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen. Dvs. at det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal ydes diæter m.v. Efter § 4 i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension for varetagelsen af kommunale hver, kan diæterne dog maksimalt udgøre 400 kr. for møder under 4 timer og 800 for møder over 4 timer.

For fortsat at kunne fastholde og tiltrække professionelt arbejdende og sagkyndige kunstnere indstilles det, at Kunstrådets medlemmer fortsat honoreres med diæter, men alene med de i § 4 i bekendtgørelsen fastsatte diæter, som udgør 400 kr. for møder under 4 timer og 800 kr. for møder over 4 timer.

Udpegning af medlemmer (§ 6)

Det følger af bestemmelserne ovenfor, at en af forudsætningerne for at yde diæter er, at diæterne alene kan ydes for deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen.

Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen og ikke Kultur- og Fritidsudvalget fremover godkender Kunstrådets medlemssammensætning efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Billedkunstrådet.

Beløbsstørrelsen på Hvidovre Kunstråds tilgodehavende honorarer

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som følge af ovenstående problematik ang. beløbsstørrelsen på Kunstrådets honorarer valgt at udsætte udbetalingen af mødediæter ifm. Kunstådets seneste møde pr. 19. juni 2014 indtil Kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse i sagen og vedtaget en fortløbende honorarsats.

Det skal dog påpeges, at tvivlspørgsmålet om honorarstørrelsen er opstået efter afholdelsen af rådets seneste møde, hvorfor medlemmerne i god tro forventer at få udbetalt et honorar svarende til BKFs mindstepriser, da denne honorarsats var indskrevet i vedtægterne på tidspunktet for mødeafholdelsen.

Det indstilles derfor til Kommunalbestyrelsen at pege på en beløbsstørrelse, der enten: a) følger styrelsesloven (6 medlemmer x 400 kr. = 2.400 kr.) eller b) følger BKFs mindstesats (6 medlemmer x 850 kr. = 5.100 kr.).

Udpegning af nyt medlem

Ved seneste møde i Hvidovre Kunstråd valgte Christian Hansen at udtræde. Ifølge Kunstrådets vedtægter skal rådet bestå af 7 medlemmer, hvorfor der skal udpeges et nyt rådsmedlem.

Hvidovre Kuntråd peger på Michael Boelt Fischer, underviser på Hvidovre Billedskole, som nyt medlem.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kunstråds tilgodehavende honorarsats skal svare til en af følgende diætsatser:

Styrelsesloven (6 medlemmer x 400 kr.)

2.400 kr.

BKFs mindstesats (6 medlemmer x 850 kr.)

5.100 kr.

Kunstrådet råder over følgende midler i 2014

Kommunalt afsatte midler

89.850 kr.

Støtte fra Statens Kunstråd

50.000 kr.

Forbrug

- 18.623 kr.

I alt

121.227 kr.

Bilag

 1. Juridisk hjemmelsgrundlag - Hvidovre Kunstråd (pdf)
 2. Forslåede vedtægter for Hvidovre Kunstråd pr. 2. september 2014 (pdf)

8. Udvidelse af billedskolekoordinatorstillingen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Udvalget oversender ansøgningen til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte ansøgning fra Billedskolen om udvidelse af billedskolekoordinatorstillingen

Sagsfremstilling

Billedskolekoordinatorens arbejdsopgaver består delvist af undervisning samt koordinering af og medvirken ved tværkommunale og eksterne projekter og arrangementer. Stillingen har hidtil været normeret til 10 timer ugentligt.


Billedskolen oplever en væsentlig stigning i efterspørgslen af undervisningstimer og afvikling af ekstra projektforløb fra skolernes side. Med koordinatorens nuværende timetal, kan denne efterspørgsel ikke imødekommes, og Billedskolen ansøger derfor om midler til en udvidelse af koordinatorens timetal til 17 timer ugentlig.

Med en udvidelse af koordinatorens timetal vil koordinatoren bl.a. kunne varetage følgende opgaver:

 • Åbent hus på Musik- og Billedskolen
 • Strukturering af billedskolens materialelager
 • Udsmykninger (synliggørelse af billedskolen)
 • Udstilling med Vestegnens billedskoler på Ishøj Kulturskole i forbindelse med kulturugen
 • Deltagelse i Børn Kunst og Billeders seminarer (vidensdeling og sparring med billedskolelærere- og ledere fra hele landet)
 • Billedskolernes Dag (Hvidovre er værter for arrangementet i 2015, hvor alle billedskoler på Sjælland inviteres til at deltage)
 • Udarbejde Billedskolefolder (tekst og billedmateriale)
 • Udstilling af elevværker på Billedskolen

Derudover vil det være muligt, at fokusere på skolereformsrelaterede opgaver som eksempelvis udvikling af tværgående samarbejdsformer med musikskolen.

Økonomiske konsekvenser

Til driften af Billedskolen er der afsat 244.000 kr. i 2015 og 241.000 kr. i overslagsårene 2016 – 2018.

Udvidelsen af koordinatorstillingen med 7 timer ugentligt svarer til en udgift på 56.000 kr.


Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke anvise finansiering til udvidelsen.9. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

1+2: Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015
 2. at godkende at der udbetales 139.720 kr. i driftstilskud i 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Den nuværende driftstilskudsaftale udløb den 31.12.2013, og såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal der godkendes en ny aftale.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre, Arbejdsmarkedsmarkedsafdelingen i Hvidovre Kommune og Juridisk afdeling i Hvidovre Kommune har haft aftalen til udtalelse.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 er der på budgettet afsat 139.720 kr. excl. Moms

I 2015 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn.

Bilag

 1. AOF DHS Årsregnskab 2013 (pdf)
 2. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen Hvidovre (pdf)

10. Ansøgning om tilskud til overdækket terrasse - Avedøre Idrætsforening

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Der bevilges tilskud på 34.600 kr. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen. Arbejdet varetages af Hvidovre Stadion.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Avedøre Idrætsforening, Fodboldafdelingen om tilskud til etablering af overdækket terrasse

Sagsfremstilling

Avedøre Idrætsforening, Fodboldafdelingen ønsker at udvikle faciliteterne omkring Avedøre Stadion og klubhuset med en overdækket terrasse. Udbygningen skal sikre tilskuere og besøgende en bedre oplevelse på Avedøre Stadion, og desuden gøre det lettere og mere attraktivt for klubbens frivillige hjælpere at udføre opgaver under klubbens kampe.

Service og forplejning

I forbindelse med klubbens oprykning til 2. division forventes et markant øget tilskuertal til hjemmekampe, og dermed øget pres på tilskuerforplejning. Avedøre Stadions nuværende faciliteter kræver, at alt udstyr og materiel forbundet med tilskuerforplejning flyttes frem og tilbage ved alle hjemmekampe for at kunne servicere tilskuerne. Dette for at undgå, at tilskuerne skal hele vejen ind i klubhuset for at købe forplejning.

I mangel af fast overdækning har klubben grundet regnvejr flere gange opgivet at have udsalg i umiddelbar nærhed af banen, hvilket har givet lange køer og stor trængsel i og omkring klubhuset. Brug af pavilloner har vist sig utilstrækkelig pga. vindfølsomhed, lav holdbarhed o.l.

Fastholdelse og rekruttering af frivillige

Frivillige hjælpere er essentielle for klubben, som ønsker at give de bedste arbejdsbetingelser for de frivillige. En overdækket terrasse vil i den forbindelse give bedre vilkår for de arbejdende frivillige, og samtidig danne ramme for et sted, hvor klubben kan rekruttere nye frivillige hjælpere.

Forbedring af økonomi

Det er samtidig klubbens forventning, at et forbedret forplejningsområde vil bidrage til klubbens beskedne økonomi. Som 2. divisionshold har klubben et forholdsvis lille budget samt kontingentbetalende 1.holdsspillere, hvorfor selv små forbedringer af økonomien vil have stor betydning for klubbens konkurrenceevne.

Tegning og budget for den overdækkede terrasse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 43.250 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til overdækket terrasse - budget (pdf)
 2. Tegning af overdækket terrasse (pdf)

11. Ansøgning om støtte til filmproduktion: KING

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Der ydes tilskud på 25.000 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra filmproducer Kasper Dissing om tilskud til produktion af filmen ”KING” 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra filmproducer og filmskoleelev Kasper Dissing om tilskud til produktion af filmen ”KING”; et 2. års-projekt på filmskolen Super16.

Filmen, der udspiller sig i en forstad til København, skal planmæssigt optages over ni dage i oktober og november – hovedsageligt i Hvidovre.

Den selvstændige filmskole Super16 er pt. det eneste alternativ til Den Danske Filmskole. Det er en treårig uddannelse, hvor hver elev årligt producerer en film. Super16 er dog samtidig en forening, hvor medlemmerne betaler kontingent, selv skaffer midler til drift og produktion, og ikke modtager nogen fast støtte.

Super16’s film har premiere på filmfestivalen CPH:PIX til april. Filmene bliver omtalt i medierne og anmeldt efter premieren, og er derfor et oplagt medie til promovering af Hvidovre som filmvenlig kommune og arbejdsplads.

Kultur- Fritidsafdelingen har siden 2009 haft særligt fokus på film, og har herigennem arbejdet målrettet på at afdække potentialet for Hvidovre som Filmby. I 2013 medførte dette indtrædelsen i den regionale filmfond, Copenhagen Film Fund. Under overskriften Film og Medier 2013 iværksatte Kultur- og Fritidsafdelingen sideløbende en indsats for film og mediers synliggørelse gennem en klar, handlingsorienteret strategi på film- og medieområdet, med den hensigt at profilere Hvidovre som en attraktiv kommune for især børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Filmen har et budget på 150.000 kr. – et beskedent beløb ift. filmproduktion - hvilket muliggøres af gratis arbejdskraft med undtagelse af enkelte skuespillere, som delvist honoreres af Dansk Skuespillerforbund.

Det er ikke muligt for producenten at søge støtte hos Copenhagen Film Fund, da fonden ikke tildeler midler til skolefilm.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 25.000 kr.

Projektets samlede finansiering består af følgende:

Super16

60.000 kr.

Filmselskabet Zentropa

20.000 kr.

DFI/Filmværkstedet

25.000 kr.

Svenska Filminstitutet

20.000 kr.

Hvidovre Kommune

25.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Plakater fra filmen KING (pdf)
 2. Ansøgning og beskrivelse af filmproduktion: KING (pdf)

12. Ansøgning om tilskud til Svømning for kvinder - Kulturhuset BuQetten

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Stemmer for: Gruppe A, Liste H og Gruppe F

Stemmer imod: Gruppe O

Ivan Fogtmann benytter standsningsretten og begærer sagen indbragt for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra kulturhuset BuQetten om tilskud på 13.000 kr. til lønudbetaling til 2 svømmeinstruktører i efterårssæsonen 2014

Sagsfremstilling

Tilbuddet om svømning for kvinder har eksisteret siden foråret 2011, og er igennem årene blevet et mere og mere populært tilbud, der har formået at aktivere flere kvinder gennem svømmeundervisning.

Undervisningen er tilrettelagt på den måde, at der den første del af timen varmes op med vandaerobic til musik, efterfulgt af svømmeundervisning tilrettelagt efter den enkeltes behov og formåen.

Tilbuddet gives til alle kvinder uanset nationalitet over 18 år, samt kvinder, der ikke ønsker at gå på hold/svømmeundervisning med adgang for begge køn. Svømmeundervisningen er opdelt i et hold for begyndere/let øvede og et hold for øvede. I seneste periode deltog 13 kvinder på holdet for begyndere og 6 kvinder på holdet for øvede.

En spørgeskemaundersøgelse pr. 2013 har vist, at de deltagende kvinder har været meget glade for aktivitetstilbuddet. De fleste oplevede mere overskud og glæde i hverdagen, samt et ønske om flere svømmedage.

BuQetten har engageret 2 svømmeinstruktører til at undervise. Svømmeundervisningen foregår i Langhøjbadet.

BuQetten ansøger om midler til dækning af løn til 2 svømmeinstruktører i efterårssæsonen 2014 (september til og med december = 15 undervisningsgange).

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 13.000 kr.

Tilskuddet skal bruges til

Aflønning af 2 svømmeinstruktører (15 gange á 1.200 kr.)

18.000 kr.

Forventet indkomst

- 5000 kr.

I alt

13.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget angående svømning for kvinder i efterår 2014 (pdf)

13. Ansøgning om midler til indkøb af musikanlæg - Foreningen Seniorer Danser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Udvalget besluttede, at yde tilskud på maks. 5.000 kr., idet det dog forventes at forvaltningen undersøger de eksisterende muligheder. Anlægget vil tilhøre Risbjerggård.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Seniorer Danser om tilskud på 5.000 kr. til indkøb af musikanlæg

Sagsfremstilling

Den folkeoplysende forening Seniorer Danser har fra september 2014 hver mandag fået råderet over Risbjerggård til afvikling af danseaktiviteter.

Lokalets eksisterende musikanlæg har ikke kapacitet til at spille højt nok, hvorfor foreningen ansøger om midler til indkøb af et nyt musikanlæg, bestående af en forstærker; en cd-afspiller; to højttalere mm.

Foreningen har på forhånd undersøgt prislejet på passende musikanlæg, og søger på denne baggrund 5.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 5.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til køb af musikanlæg (pdf)

14. Ansøgning om tilskud til HSK Cup 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Der bevilges tilskud på 8.000 kr. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om tilskud til HSK Cup 2014

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub afholder HSK Cup i weekenden 3.-5. oktober 2014.

Der vil deltage skøjteløbere fra Danmark, Sverige og Norge.

Skøjteklubben ansøger om tilskud til oppyntning af hallen.

Kultur- og Fritidsudvalget har ved tidligere lejligheder ydet tilskud på 8.000 kr. til HSK Cup.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tilskud på 8.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Ansøgning HSK Cup 2014 - Hvidovre Skøjte Klub (pdf)

15. Ansøgning om tilskud til foredrag - BuQetten

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Stemmer for: Gruppe A og F

Stemmer imod: Gruppe O

Undlader: Liste H

Ansøgning godkendt. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende ansøgning fra Kulturhuset BuQetten om tilskud til foredrag

Sagsfremstilling

Kulturhuset BuQetten har hyret psykolog og foredragsholder Basim Izzeldin Osman til at holde et oplæg den 24 september 2014 med titlen ’At være bedstemor i DK – når bedstemødre har rødder i hjemlandet og børn samt børnebørn har fødder i Danmark

Foredraget er en del af en foredragsrække i Avedøre.

Oplægget vil adressere den problemstilling, der kan være ved at pendle frem og tilbage mellem forskellige kulturer. Fokus vil primært være på de konsekvenser, som det kan have for bedsteforældre generationen.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 6.250 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

63.200 kr.

Rådighedspuljen

57.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

86.260 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til foredrag - BuQetten (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-09-2014

Ømer Kuscu spurgte til aflysning af Sjov Lørdag arrangement.

Ømer Kuscu påpegede problemer vedr. parkering og toiletforhold ved et ellers succesrigt voltigeringsstævne.