Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 3. juni 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Forstadsmuseet, Historiens Hus, Alarmpladsen 3

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punkt 7

Indholdsfortegnelse


1. Møde med Forstadsmuseet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Fungerende museumschef Anja Olsen og museumsinspektør Mikkel Knudsen informerede om Forstadsmuseets arbejdsområder, og museets opgaver og udfordringer blev drøftet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte Forstadsmuseets nuværende arbejdsopgaver og udfordringer.

Sagsfremstilling

Fungerende museumschef Anja Olsen informerer om Forstadsmuseets nuværende arbejdsopgaver og udfordringer.


2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Punkt 7 flyttes til sidst på dagsordenen.

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

3. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Orientering om Langhøjskolens præmiering af Springfrøprisen 2014.

Orientering om Avedøre Fodbolds oprykning til 2. division.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

Årsregnskab for 2013 – Hvidovre Nærradio

Bilag

 1. Hvidovre Nærradio - Årsregnskab 2013 (pdf)

4. Drøftelse af anlægsperiodisering 2014 - 2015

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projekt 0185, Frihedens Idrætscenter, om/udbygning omklædning, og at der samtidig afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Budget 2014 at gennemføre en anlægsrevision. Baggrunden var, at der foretages stadig større anlægsrul imellem budgetårene.

Af beslutningen fremgår det, at anlægsbudgettet i forbindelse med den årlige rullesag revurderes, og at der i den forbindelse tages stilling til, hvorvidt anlægsprojekterne enten ændres i forhold til de oprindelige beslutninger, nulstilles eller videreføres uændret. Ved gennemførelse af dette arbejde er målet, at anlægsprojekterne gennemføres inden for rimelig tid, og at anlægsbudgetterne til stadighed afspejler de aktuelle behov for anlægsprojekter.

På Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 1, der fandt sted den 25. april, blev anlægsaktiviteten i Hvidovre Kommune med udgangspunkt heri drøftet.

Drøftelsen tog afsæt i en gennemarbejdet anlægsanalyse. Denne analyse er udarbejdet med henblik på at kortlægge, hvilke allerede besluttede anlægsaktiviteter, der kan udskydes/ikke igangsættes. Dette er desuden afstemt med de ressourcer, der er til rådighed i Hvidovre Kommune, således at man i højere grad kan opnå en mere tidstro flerårig anlægsprioritering.

Der er pr. 1. maj 2014 vedtaget anlægsprojekter i Hvidovre Kommune for netto 222,5 mio. kr. Heraf ønskes der rullet 84 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Analysen indeholder en oplistning af alle anlægsprojekter i kommunen, inddelt i:

-projekter, der ikke kan standses eller udskydes, bl.a. af kontraktlige årsager. (61,2 mio.kr.)

-projekter, der kan standses med afledte konsekvenser for andre tidligere beslutninger. (119,3 mio.kr.)

-projekter, der kan udskydes, eller alternativt slet ikke igangsættes.(42,1 mio.kr.)

Drøftelsen på Budgetseminar 1 mundede ud i en beslutning om, at de enkelte fagudvalg gerne vil drøfte de relevante anlægsprojekter, samt vurdere hvorvidt disse kan udskydes, eller alternativt slet ikke igangsættes. Disse fremgår af bilag 1. Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område betyder dette, at der gives negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projekt 0185, Frihedens Idrætscenter, om/udbygning omklædning, og at der samtidig afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2015.

Der er oprindeligt afsat 6,0 mio. kr. til projektet i 2014 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet:

003231 - Projekt nr. 0185 - Frihedens Idrætscenter, om-/udbygning, omklædning

I 2007 blev der opstillet en midlertidig pavillon som omklædningsfaciliteter til ishockey. Pavillonen

har været opstillet i 5 år, og skal derfor permanentgøres. Ved en om- og udbygning af centerets nuværende omklædningsfaciliteter skabes der bedre forhold for ishockeyspillerne.

På investeringsoversigten er der i 2014 afsat kr. 6.000.000 og i 2015 kr. 4.070.000.

Økonomiske konsekvenser

Hvis direktionens indstilling følges, vil det medføre følgende konsekvenser:

Der omdisponeres for i alt 16,215 mio.kr.

Heraf indgår 2,515 mio.kr. i rul 13/14, som derved kan nedbringes med et tilsvarende beløb ved behandlingen i ØU i juni.

Af de 2,515 mio.kr. går 1,015 mio.kr. i kassen, og 1,5 mio.kr. afsættes som rådighedsbeløb i 2015-2018.

Derudover betyder det at 9,0 mio.kr. flyttes fra 2014 til overslagsår.

Bilag

 1. Prioritering af anlæg til fagudvalg (pdf)

5. Årsevaluering af Hvidovre-Avedøre Rideklub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage Hvidovre-Avedøre Rideklubs årsevaluering til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. maj 2013 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af møde med Hvidovre-Avedøre Rideklubs bestyrelse og medlemmer, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre-Avedøre Rideklub gives en forsøgsperiode på to år med evaluering efter første år.

Udvalget anbefalede ligeledes, at klubben søger konsulentbistand hos Dansk Rideforbund og evt. Danmarks Idræts Forbund med henblik på fornyede overvejelser om strukturer og fordelinger i klubben. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen på deres møde den 28. maj 2013.

Baggrund

Hvidovre-Avedøre Rideklub driver rideklub og rideskole på Hvidovre-Avedøre Ridecenter. Klubbens brug af faciliteterne i og omkring ridecenteret er reguleret via en brugsretsaftale, en forpagtningskontrakt og en lejekontrakt.

Rideklubbens virke i ridecenteret har gennem en årrække været kendetegnet af interne stridigheder og økonomiske vanskeligheder. Der har været manglende kontinuitet i bestyrelsen med hyppige udskiftninger af formænd, kasserere samt menige medlemmer af bestyrelsen. Kultur- og Fritidsafdelingen har i den forbindelse afholdt en del møder med de stridende parter, og forsøgt at mægle mellem de mange forskellige dagsordener, der har været og er i spil.

De interne stridigheder har især omhandlet uenigheder om økonomiske dispositioner og generelle dyreetiske overvejelser omkring pasning af hestene, valg af foder m.v. 

Forsøgsperioden er blevet givet i forventning om, at rideklubben fremadrettet søger at løse de beskrevne problemer, og derved sikrer ridecentret den fornødne stabilitet og kontinuitet. Lykkes dette ikke, kunne konsekvensen være en bortforpagtning af reidecentret.

1. års evaluering

Kultur- og Fritidsafdelingen har holdt skærpet tilsyn med Hvidovre-Avedøre Rideklub igennem det seneste år. Dette involverer bl.a. en gensidig aftale om, at Kultur- og Fritidsafdelingen afholder kvartalsvise møder med rideskolens bestyrelse, hvor der redegøres for hver indeværende periode. Det skal bemærkes, at bestyrelsen har efterlevet de anmodninger, som Kultur- og Fritidsafdelingen har haft i forbindelse med møder, redegørelser og andet forefaldende arbejde. Dette eksemplificeres ved seneste evalueringsrapport, jf. bilag 1.

Bestyrelsen har appelleret til bedre og bredere samarbejde mellem klubbens medlemmer. Der er indført kvartalsvise nyhedsbreve, som gør distancen mellem bestyrelsen og medlemmer kortere. Alle henvendelser, herunder kommunikation med medlemmer, er blevet gjort synlige, og sker enten via klubbens hjemmeside eller på sociale medier. Der svares hurtigere på henvendelser fra medlemmer, og der er indført personalemøder.

Det skal endvidere bemærkes, at der det seneste år har været markant færre henvendelser vedrørende bestyrelsen og dens arbejde på ridecenteret. Medlemstallet er steget med 50 personer siden årsskiftet, og alle ansatte har fået udarbejdet kontrakter og afleveret en arbejdspladsvurdering (APV). Pensionærerne har fået nye og ens kontrakter og belægningen på rideskoleholdene er stigende. Se vedlagte evalueringsrapport for detaljeret beskrivelse at bestyrelsens resultater og arbejde henover det seneste år.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at siden Kultur- og Fritidsudvalgets møde med Hvidovre-Avedøre Rideklub, er nedenstående reparationer og forbedringer blevet igangsat og udarbejdet:

·Opsætning af lamper på terrassen 

·Nye vindskeder, porte og døre malet

·Udskiftning af brandskabe i ridehallen

·Udskiftning af rørsystem på toiletterne ved nyttehaverne

·Udskiftning af dyser og rør til vandingsanlæg i ridehallen

·Udskiftning af rådne brædder i hestebåse

·Opsætning af udendørs spots ved mødding

·Terrasse og dommerhus er blevet malet

·Drikkekoppesystem er blevet flyttet fra ydervæg til

      midtergang/nyt rørsystem

·Ny belægning omkring mødding

·Nye loftsplader på staklade og ridehal i forbindelse med storm

Økonomiske konsekvenser

I 2015 er der afsat 337.900 kr. til Hvidovre Kommunes drift af Hvidovre-Avedøre Ridecenter. I budget 2016 og overslagsårene, er der ikke afsat penge til driften af Hvidovre-Avedøre Ridecenter.

Bilag

 1. HVR - 1 års evaluering (pdf)

6. Udkast til nye retningslinjer for Engangspuljen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til nye retningslinjer for Engangspuljen

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag Engangspuljen, bestående af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Idrætsrådet Hvidovre samt formanden for Samrådet, ønsker at revidere puljens retningslinjer.

På baggrund af erfaringer vedr. ansøgninger i 2014 ønsker arbejdsgruppen en modernisering af reglerne, da disse ikke er tidssvarende. Følgende ønskes føjet til retningslinjerne:

Foreninger kan kun søge om aktivitetsudstyr eller materialer til opbevaring af aktivitetsudstyr.

Indkøbt aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf.

Foreninger skal redegøre for, hvem aktivitetsudstyret er til brug for.

Foreninger skal redegøre for, hvor stor en andel af klubbens medlemmer udstyret gavner.

Foreningens årsregnskab skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Bilag

 1. Gældende retningslinjer for Engangspuljen. (pdf)
 2. Arbejdsgruppens forslag til nye retningslinjer for Engangspuljen. (pdf)

7. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

HvidovreListen stemmer imod med følgende bemærkning: ”HvidovreListen ser gerne tilskud til HBC, men mener at der er tale om en urimelig forskelsbehandling i forhold til øvrige foreninger, hvorfor vi ønsker at fremføre et ændringsforslag til Kommunalbestyrelsen”.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

Sagsfremstilling

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club udløber den 30. juni 2014. Hvidovre Badminton Club ønsker at forlænge sponsoraftalen for en ny periode, gældende fra den 1. juli 2014 og frem til 30. juni 2016.

I hvert af de to år ydes der et beløb på 100.000 kr. i sponsorat til klubben. Pengene udbetales i to rater årligt, henholdsvis 1. januar og 1. juli. Hvert år den 1. januar udbetales 50.000 kr. De resterende 50.000 kr. afdrages primo juli i henhold til nuværende låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club.

Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Hvidovre Badminton Club gennemgået oplæget til den nye sponsoraftale. Foreningen har ikke haft indvendinger til det fremlagte forslag.

Hvidovre Badminton Clubs modydelser i forbindelse med sponsoratet fremgår af vedhæftede bilag.

Der har været afholdt opfølgningsmøde med klubben, hvor modydelserne i den nuværende aftale er blevet vurderet. Det bemærkes, at klubben fuldt ud lever op til aftalens forpligtigelser.

Juridisk afdeling, Hvidovre Badminton Club og inspektøren i Frihedens Idrætscenter har haft aftalen til høring, og har ingen bemærkninger hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 110.600 kr. til sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club.

Bilag

 1. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club (pdf)

8. Reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Sagsfremstilling

Hvidovre Ishockey Klubs indeværende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter udløber den 31. maj 2014. Aftalen ønskes genforhandlet.  

Reklameaftale for opvisningshallen

Hvidovre Ishockey Klub ansøgte i foråret 2013 om muligheden for at sælge reklamer i opvisningshallen, da der efter Ligahockeys konkurs var ledige reklamepladser til rådighed. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. juni 2013 reklameaftalen for et år, med mulighed for genforhandling efter aftalens udløb.

Allonge til reklameaftale for opvisningshallen

Klubben ansøgte i november 2013 om retten til at sælge reklamer til ophængning på Hvidovre Kommunes fire reklameskilte. Disse er beliggende på hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej, hjørnet ved Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vej ind til Frihedens Idrætscenter. I samme ombæring ansøgte klubben om retten til at sælge opvisningshallens arenanavn.

På anførte baggrund udarbejdedes en allonge til reklameaftalen for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2013.

I den vedtagne allonge er målene på reklameskiltene dog ukorrekt noteret. Ifølge § 2A, stk. 1 noteres skiltenes mål: 2,2m (B) x 2,0m (H). Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan bekræfte, at de faktiske mål på reklameskiltene er 2,0m (B) x 2.2m (H), som oprindeligt noteret.

Da de korrekte mål på reklameskiltene endnu ikke er korrigeret i den indeværende aftale, anbefaler Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at reklameaftalen godkendes med de faktiske mål. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2013 blev der desuden stillet ændringsforslag om, at navnet ”Hvidovre” skal indgå i et nyt arenanavn i forbindelse med evt. salg heraf.

Op til genforhandling af aftalen, har formanden for Hvidovre Ishockey Klub bemærket, at man stiller sig uforstående over for, at navnet Hvidovre skal indgå i et salg af arenanavnet. Der henvises ydermere til, at dette ikke tidligere har været et krav for andre foreninger, eksempelvis på Hvidovre Stadion.

Indeværende aftaler med Hvidovre Ishockey Klub

Hvidovre Kommune har to reklameaftaler med Hvidovre Ishockey Klub, gældende for henholdsvis træningshallen og opvisningshallen. Den nuværende reklameaftale for træningshallen løber til og med den 30. juni 2017. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at reklameaftalen for opvisningshallen periodemæssigt følger aftalen for træningshallen, således at begge aftaler udløber 30. juni 2017.

Det er en forudsætning for nærværende aftale, at klubben gennem hele aftaleperioden fortsat drives som en amatørklub uden økonomisk fortjeneste for øje. Hvis klubben helt eller delvist ændrer formål/status i så henseende, ophører aftalen øjeblikkeligt. Klubben er forpligtet til at orientere kommunen herom, jf. aftalens § 13. 

Aftale til udtalelse

Formanden for Hvidovre Ishockey Klub har haft aftalen til udtalelse, og har ikke andre bemærkninger til aftalen udover kommentarerne nævnt i afsnittet vedrørende allongen til reklameaftalen for opvisningshallen.

Plan- og miljøafdelingen i By- og Teknikforvaltningen har været inddraget i aftalens udarbejdelse, hvortil det blev bemærket, at opsætningen af de i allongen nævnte reklamer skal ske inden for gældende lokalplansrammer. Derudover skal der ansøges om byggetilladelse hos By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen før opsætning og ibrugtagning af skiltene.

Juridisk Afdeling har haft aftalen til udtalelse og har ikke haft nogen bemærkninger til aftalen.

Inspektøren af Frihedens Idrætscenter har ligeledes haft aftalen til udtalelse og har ikke haft nogen bemærkninger hertil.

Bilag

 1. Reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til Vestegnens Kulturuge 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

HvidovreListen undlader at stemme.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra HvidovreBibliotekerne om tilskud til afvikling af Hvidovre Fortællelaboratorium under Vestegnens Kulturuge 2014

Sagsfremstilling

I uge 37 afvikles Vestegnens Kulturuge. I den anledning ønsker HvidovreBibliotekerne i samarbejde med Teater Vestvolden at oprette Hvidovre Fortællelaboratorium: et kursusforløb om historiefortælling.

HvidovreBibliotekerne har de seneste to år samarbejdet med Teater Vestvolden om historiefortælling og formidling, bl.a. med støtte fra Kulturstyrelsen, og ønsker med dette tiltag at fortsætte samarbejdet.

Hvidovre Fortællelaboratorium har som mål at skabe et historiefortæller-miljø i Hvidovre, da historiefortælling er en kompetence, der kan bruges i mange sammenhænge: personligt, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Aftenkurserne er for alle borgere, der vil lære at fortælle historier.

Undervisningen består af instruktion, øvelser og feedback ved professionelle historiefortællere. Der kan være 15 deltagere i laboratoriet. Derudover vil der være bibliotekspersonale til stede på kurserne.

Fortællelaboratoriet skydes i gang under Kulturugen torsdag den 11. september, med et oplæg ved skuespillerinden Vigga Bro. Herefter vil der være 5 kursusgange på skift i Kommunens to biblioteker i perioden september til december, samt en afsluttende fortælleaften på Teater Vestvolden. Det er herefter planen, at samarbejdet mellem HvidovreBibliotekerne og Teater Vestvolden fortsætter i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 10.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovrebibliotekerne om tilskud til Kulturugen 2014.docx (pdf)

10. Ansøgning om tilskud til Befæstningsdagen 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 23.000 kr. Tilskuddet ydes med 20.000 kr. fra Profileringspuljen til markedsføring og 3.000 kr. fra Rådighedspuljen til leje af toiletter.

HvidovreListen undlader at stemme for tilskud til markedsføring.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Forstadsmuseet om et tilskud på 23.000 kr. til Befæstningsdagen 2014

Sagsfremstilling

Søndag d. 27. september afholdes Befæstningsdagen på Vestvolden.

Arrangementet afholdes hvert år, og i 2013 var der ca. 300 besøgende.

Befæstningsdagen arrangeres i fællesskab af Avedøre Bibliotek, Buqetten, Forstadsmuseet, Fritidsbutikken, Hvidovre produktionsskole, Kulturpaletten og Quark Centret. Forstadsmuseet er primus motor for arrangementet.

Arrangementet er særligt målrettet børnefamilier med børn i alderen 6-12 år, og er et historisk rollespil, hvor deltagerne føres tilbage til Vestvolden under 1. Verdenskrig. Deltagerne skal igennem forskellige prøver og udfordringer, hvor de får mulighed for både at opleve naturen og historien bag området.

Formålet med dagen er først og fremmest at give deltagerne en stor oplevelse, og samtidig at skabe interesse for Vestvoldens historie samt Hvidovres grønne og rekreative områder. 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til trykning af plakater, annoncering i trykte og online medier samt hyre af fotograf. Derudover ansøges om tilskud til leje af toiletter.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 23.000 kr.

Tilskuddet skal bruges til

Markedsføring

20.000 kr.

Leje af toiletter

3.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til Befæstningsdagen (pdf)

11. Ansøgning om tilskud til Befæstningsdagen 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ydes fra Profileringspuljen.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Københavns Befæstningsforening om tilskud til Københavns Befæstningsdag 2014

Sagsfremstilling

Den 28. september 2014 afholdes den årlige Københavns Befæstningsdag. Befæstningsdagen markeres med arrangementer 10 steder i det storkøbenhavnske område. Arrangementet tiltrak i 2012 omkring 9000 besøgende.

Københavns Befæstningsdag er koordineret af Københavns Befæstningsforening, som formidler og annoncerer landsdækkende og regionalt for dagens forskellige arrangementer. Bag arrangementerne står foreninger, kommunale institutioner, lokalhistoriske arkiver o.l.

Københavns Befæstningsdag søger primært tilskud til markedsføring. Dette vil bl.a. ske gennem et fælles program, hjemmeside samt annoncering i landsdækkende og regionale medier.

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år bevilget 10.000 kr. til arrangementet. 

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsafdelingen ansøges om tilskud i størrelsesordenen 5.000 kr. – 10.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Befæstningsdagen 2014 (pdf)

12. Ansøgning om tilskud til Store Cykeldag 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 11.600 kr. under forudsætning af, at midlerne benyttes til Hvidovre Kommunes del af arrangementet. Tilskuddet ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Cyklistforbundet – Hvidovre/Brøndby afdeling om tilskud til afholdelse af Store Cykeldag 2014

Sagsfremstilling

Søndag den 15. juni afholdes den årlige Store Cykeldag. Cyklistforbundet - Hvidovre/Brøndby afdeling står for den praktiske planlægning.

Programmet for dagen starter ved Hvidovre Rådhusplads med åbningstale af viceborgmester Mikkel Dencker, og slutter ved Middelalderlandsbyen i Brøndby. Her vil viceborgmester Mikkel Dencker og Brøndbys borgmester Ib Terp afslutte arrangementet med lodtrækning af præmier blandt deltagerne.

Formålet med arrangementet er at skabe cykelglæde og opmærksomhed omkring cyklisme.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 11.600 kr.

Tilskuddet skal bruges til

Produktion af rygposer til forventede deltagere + arrangører (i alt 120)

5.000 kr.

Juice og plastkrus til start og afslutning

800 kr.

Boller/rundstykker/smør til alle deltagere ifm. start

1.600 kr.

½ l. vandflasker til alle deltagere ifm. start

700 kr.

1. præmie (gavekort til cykel fra Cykelhuset – Brøndby kommune søges om tilsvarende tilskud)

2.500 kr.

Trykning af plakater hos Rådhustrykkeriet

1.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60. 980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Store Cykeldag 2014 (pdf)

13. Ansøgning om tilskud til Sanddag 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 3.000 kr. Tilskuddet ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Der ønskes en opgørelse over, hvor mange institutioner fra Hvidovre Kommune, der deltager i arrangementet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra ARKEN om tilskud til afholdelse af Sanddag 2014

Sagsfremstilling

ARKEN – Museum for moderne kunst – afholder hvert år Sanddag. Årets arrangement er planlagt til den 6. juni 2014.

Sanddag er et arrangement hvor Region Hovedstadens og Region Sjællands skoler og daginstitutioner inviteres til at deltage. Børnene skal udforme sandskulpturer og spiraler ud fra årets tema, der dette år er inspireret af museets udstilling om kunstneren og økoaktivisten Hundertwasser.

Efter fejring af de bedste skulpturer, vil dagen blive afsluttet med en koncert med WonderBrazz.

Der har ved sidste års arrangement deltaget ca. 2000 børn.

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2007 støttet arrangementet med 5.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 5.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Sanddag 2014 (pdf)

14. Ansøgning om tilskud til annoncering - Hvidovre Harmonika-Venner

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der bevilges tilskud på 2.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Tilskuddet ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Harmonika-Venner om tilskud til annoncering

Sagsfremstilling

Foreningen Hvidovre Harmonika-Venner søger tilskud til annoncering i Hvidovre Avis i forbindelse med en koncert i Risbjerggård, der planmæssigt afholdes i oktober eller november 2014.

Foreningen har tidligere afholdt lignende arrangementer på Risbjerggård, og planlægger denne gang at indbyde to andre orkestre til at underholde ved arrangementet.

Der vil være gratis adgang til koncerten.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til annoncering i Hvidovre Avis.

Hvidovre avis har følgende annoncepriser:

Ottendedelsside-annonce (86x120mm)

2.230,56 kr.

Kvartside-annonce

(131x180mm)

3.593,76 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

93.200 kr.

Rådighedspuljen

60.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra hvidovre harmonika Venner om tilskud til annoncering 14 maj 2014.docx (pdf)

15. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Der ønskes en undersøgelse af mulighederne for selvbetjeningsløsninger på Hovedbiblioteket, herunder udlån og aflevering uden for åbningstiden.

Ømer Kuscu spurgte ind til vedligeholdelsen af reklameskilte ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu roste reparationen af den gamle kunstgræsbane ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu spurgte ind til muligheden for afholdelse af studietur.

Der ønskes en undersøgelse af mulige temaer for en eventuel studietur.

Arne Bech ønsker, at udvalget fremover for forelagt bevillingslister for de tre tilskudspuljer.

Arne Bech ønsker en redegørelse for, hvor store tilskud Hvidovre Kommune samlet bevilger Aeronautisk Dag samt Kultur- og Fritidsmessen.


16. Udbud af forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant "Halvleg" i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen og Hvidovre Friluftsbad

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Anbefales godkendt.