Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 1. april 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna I

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Orientering om kick-off møde vedr. ny Kultur- og Fritidspolitik.

Orientering fra HvidovreBibliotekerne uddelt til udvalget.

Flytning af foreninger til Strandmarkens Fritidscenter er igangsat.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Bilag

 1. Orientering fra HvidovreBibliotekerne (pdf)

3. Budgetanalyse - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at begge budgetanalyser igangsættes.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der udarbejdes en budgetanalyse omhandlende kommunens fysiske idrætsinfrastruktur.

Sagsfremstilling

Et element i den vedtagne politiske procesplan for budget 2015 er, at alle fagudvalgene på deres møder i april drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke budgetanalyser der bør/kan igangsættes. Det sker med henblik på at Kommunalbestyrelsen kan drøfte prioriterede områder for 2015.

Direktionen har forud for det kommende arbejde med budgettet for 2015-2018 drøftet målet og potentialet ved at gennemføre en række analyser inden for de forskellige forvaltningsområder.

Indholdsmæssigt er det overordnede udgangspunkt for drøftelserne Hvidovre Kommunes vision, der sigter mod at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Hertil kommer Kommuneplanen, samt det enkelte fagområdes politikker, strategier og planer.

Økonomisk er det overordnede udgangspunkt overslagsåret 2015, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014. Heraf fremgår det, at der i 2015 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 18,8 mio. kr. For årene 2016 og 2017 ventes finansieringsunderskuddet at vende til et finansieringsoverskud. Disse beløb kan ændre sig i takt med, at de endelige skøn for en række elementer i budgettet kendes. Det sker kontinuerligt gennem 1. halvår 2014.

Ud fra et finansieringssynspunkt er der flere håndtag at gribe fat i, for at imødegå budgetubalancen. Man kan vælge et eller flere af nedenstående elementer i kombination.

-Man kan regulere på driftsudgifterne.

-Man kan regulere det afsatte beløb til anlægsinvesteringer.

-Man kan ændre på afdragsprofilen for gældsafvikling.

-Man kan ændre f.eks. skatteprocenten.

-Man kan ændre låneoptaget.

Hvidovre Kommune står overfor at skulle skære i det allerede lagte anlægsbudget for 2015, da man forventer at kommuneaftalen ikke vil åbne økonomisk rum for at have et anlægsbudget der er større end for 2014.

Bruttoanlægsrammen for 2014 udgør 136 mio. kr. og for 2015 udgør den 165 mio. kr.

Ved en budgetprioritering på anlægsområdet der bringer bruttoanlægsrammen for 2015 på niveau med 2014 vil man imødegå den samlede finansieringsubalance for 2015. På det foreliggende grundlag er det følgelig direktionens vurdering at budgetanalyserne i vidt omfang vil kunne udarbejdes som grundlag for Kommunalbestyrelsens samlede drøftelser af omprioriteringer indenfor den bestående ramme, samt budgettilretninger.

Derudover er der endnu uudmøntet besparelser for 2015 og 2016 fra den tidligere 0,5 % - 2,0 % besparelse. Disse behandles særskilt, idet der skal udarbejdes forslag til udmøntning af dette udestående.

Analyserne skal dermed dels ses som et led i det almindelige administrative budgetarbejde, hvor der løbende foretages en vurdering af de nuværende budgetter, og det kommende udgiftsbehov. Dels er det en mulighed for – igennem analyser - at afdække områder med henblik på eventuelle beslutninger om omprioritering.

På Kultur- og fritidsområdet foreslår administrationen, at der udarbejdes en budgetanalyse, som omhandler den fysiske idrætsinfrastruktur og en analyse, som viser effekten af de indsatte budgetmidler på idrætsområdet.

Budgetanalyse 1 – Helhedsplan for idrætsfaciliteterne

Forvaltningen oplever et stigende pres fra foreningslivet i forhold til at opnå træningstid i kommunens idrætsfaciliteter, herudover er der med den nuværende idrætsinfrastruktur en fare for, at denne ikke er optimal i forhold til effektiv idrætsudfoldelse. F.eks. er der flere og flere idrætsgrene, som har brug for at integrere andre idrætsaktiviteter i træningen, såsom styrketræning, massage eller andre aktiviteter, for at kunne  tilrettelægge træningen  efter moderne principper.

På baggrund af ovennævnte er der indikationer på, at udbuddet af idrætsfaciliteter efterhånden ikke matcher efterspørgslen og i en række tilfælde er faciliteterne heller ikke tidssvarende.

Det stigende indbyggerantal udfordrer også kapaciteten på idrætsområdet og kommunens vision - børnenes og familiernes by -udfordrer ambitionen om, at et godt fritidsliv er fundamentalt vigtigt for et godt og sundt liv, for både børn og voksne; men her er forudsætningen også, at faciliteterne kan understøtte realiseringen af visionen.

Udover nye idrætsfaciliteter er der ligeledes behov for renovering af en række af de eksisterende anlæg.

Eksterne undersøgelser foretaget af Danmarks Idræts Forbund samt Lokale- og Anlægsfonden, viser, at Hvidovre Kommune har en udfordring på idrætsfacilitetssiden, når der sammenlignes med andre kommuner på parameteren idrætsanlæg sat i forhold til antal indbyggere, her fik kommunen en placering som nr. 93 ud af 98 mulige.

Formålet med analysen er tredelt. Den ene kortlægning er en vurdering af det aktuelle og kommende behov for idrætsfaciliteter. Den anden kortlægning skal sikre en optimering af idrætsfaciliteterne således at idrætten får optimale vilkår for udøvelse og udvikling af deres sport, og endelig skal kortlægningen sikre, at faciliteterne er økonomisk bæredygtige.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at der udarbejdes budgetanalyse på Kultur- og Fritidsudvalgets område, benævnt - Helhedsplan for idrætsfaciliteter.

Budgetanalyse 2 – Foreningslivets rammevilkår

Kommunen anvender forholdsvis mange penge på idrætten, hvilket undersøgelsen – Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår, udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund også viser. Kommunen placerer sig i den bedste tredjedel, (nr. 26), når de økonomiske parametre tages i betragtning. I samme undersøgelse har man spurgt foreningerne, hvordan de vurderer kommunens økonomiske støtte; og her korresponderer vurderingen med undersøgelsen.

Foreningerne anerkender også den kommunale service som værende tilfredsstillende. Trivslen i foreningerne vurderes ligeledes at være generel god.

Af udfordringer kan blandt andet nævnes idrætsdeltagelsen, som er vigende og relativt lav; her er kommunens indplaceret som nr. 92 i DIF’s undersøgelse, når der fokuseres på alderskategorien 18 plus. Ligeledes er foreningerne udfordret på frivilligheden. Det er vanskeligt at rekruttere frivillige til foreningslivet. 

Budgetanalysen skal kortlægge, hvorvidt de økonomiske tilskud til idrætten anvendes effektivt - sat i forhold til foreningernes muligheder for at kunne profilere og facilitere bredde og eliteidrætten i kommunen. I forlængelse af dette skal det ligeledes klarlægges, om vanskelighederne med at rekruttere frivillige, påvirker foreningernes økonomiske rammevilkår på en negativ måde.

De to budgetanalyser supplerer hinanden. F.eks. skal det kortlægges, om der er en sammenhæng mellem budgetanalyse 1’s undersøgelse af det aktuelle behov for idrætsfaciliteter kombineret med budgetanalyses 2’s vigende antal idrætsudøvere i alderskategorien 18 plus.


4. Kassation af skulpturen 'Stræben'

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende kassation af skulpturen ’Stræben’

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune erhvervede i 1969 bronzeskulpturen ’Stræben’ af den nu afdøde billedkunstner Ib Braun. Skulpturen har været placeret foran Strandmarkskirken.

I efteråret 2013 blev skulpturen udsat for hærværk. Den øverste del af skulpturen blev fjernet, denne del mangler, og skulpturen blev delvist afmonteret af soklen. Tyveriet og hærværket blev politianmeldt, men er ikke opklaret.

Udendørs kunstværker er ikke omfattet af kommunens forsikring.

Den ødelagte skulptur opbevares pt. i parkeringskælderen under Hovedbiblioteket.

Lars Braun, arving og kontaktperson for Ib Brauns værker, oplyser, at der ikke foreligger arbejdstegninger eller andet over skulpturen, der ville kunne anvendes til rekonstruktion af skulpturen og har på den baggrund pr. telefon den 14. februar 2014 givet tilladelse til, at skulpturen kasseres.

Kulturstyrelsen har vurderet, at Hvidovre Kommune har gjort, hvad der var muligt med henblik på at rekonstruere skulpturen. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at kassere skulpturen er der ikke andre myndigheder, som skal høres i sagen.


5. Ansøgning om tilskud til deltagelse i EM i bowling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Der ydes tilskud på 8.000 kr. uden præcedens. Tilskuddet ydes af profileringspuljen.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om deltagelse i EM i bowling for døve

Sagsfremstilling

EM i bowling for døve afholdes i Østrig i perioden 14. - 25. maj 2014.

En lokal borger er blevet udtaget til at deltage. Hun har i den forbindelse fremsendt ansøgning om tilskud til deltagelse. Deltagelsen koster 11.400 kr. der søges helt eller delvist tilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget har ved en tidligere lejlighed bevilget tilskud (8.000 kr.) for en borgers deltagelse i EM i fodbold for døve.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på maks. 11.400 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

126.300 kr.

Rådighedspuljen

70.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

128.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til deltagelse - KFU (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til forestillingen 'Spring Awakening' - Foreningen Fragmentet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Der ydes tilskud på 15.750 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle arrangementer.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Fragmentet om tilskud til forestillingen ’Spring Awakening’

Sagsfremstilling

Musik- og Teaterforeningen Fragmentet søger tilskud til en kommende større musical-produktion, der startes ved auditions i foråret, og har forventet prøvestart i september 2014.

Musicalen som foreningen ønsker at opføre er ’Spring Awakening’

Projektet skal kulminere med at ’Spring Awakening’ opføres på Teater Vestvolden i januar 2015.

Der vil blive opført maks. otte forestillinger på Teater Vestvolden,

inklusiv skoleforestillinger for de ældste folkeskoleklasser i Hvidovre.

Fragmentet påregner, at opsætningen af ’Spring Awakening’vil involvere omtrent 25 unge aktører, et orkester på ca. otte musikere, samt en mindre produktionsgruppe. En stor del af de medvirkende vil være under 25 år.

Fragmentet fungerer ved hjælp af frivilligt arbejde, men det påregnes at instruktøren af ’Spring Awakening’vil modtage et honorar for sit arbejde.

I forbindelse med et eventuelt tilskud fra Hvidovre Kommune, ønsker Fragmentet at gå i dialog om, hvorledes dette engagement i foreningen på bedste vis synliggøres for offentligheden.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til:

Scenografi og kostumer

30.000 kr.

Make-up

1.500 kr.

Lydudstyr

20.000 kr.

I alt

51.500 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

126.300 kr.

Rådighedspuljen

70.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

128.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til Spring Awakening (pdf)
 2. Nyt budget (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 01-04-2014

Intet.