Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 4. februar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Formanden orienterede om undersøgelse udarbejdet af Ugebrevet A4 vedr. kommunernes forbrug på kulturområdet.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Referat af brugerrådsmøde – Frydenhøjhallen – 12. november 2013
 • Referat af brugerrådsmøde – Dansborghallen – 19. november 2013
 • Referat af brugerrådsmøde – Sønderkærhallen – 26. november 2013
 • Referat af brugerrådsmøde – Holmegårdshallen – 4. december 2013
 • Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde

Bilag

 1. Referat Brugermøde Frydenhøjhallen - 12. november 2013 (pdf)
 2. Referat Brugermøde Dansborghallen - 19. november 2013 (pdf)
 3. Referat Brugermøde Sønderkærhallen - 26. november 2013 (pdf)
 4. Referat brugermøde Holmegårdshallen 4. december 2013 (pdf)

3. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage præsentation af Kultur- og Fritidsudvalgets område til efterretning

Sagsfremstilling

Ledere fra en række af udvalgets institutioner herunder Forstadsmuseet, HvidovreBibliotekerne, Fritidsbutikken og BuQetten vil give en introduktion til deres arbejde.

Herudover vil udvalget blive præsenteret for kompetenceplan og årshjul.


4. Valg af 2 medlemmer til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Niels Ulsing og Maria Durhuus valgt. Ømer Kuscu er suppleant for Niels Ulsing. Charlotte H. Larsen er suppleant for Maria Durhuus.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at vælge 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget til Udvalget for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune

Sagsfremstilling

I henhold til Regulativ for uddeling af lederpris i Hvidovre Kommune skal Kultur- og Fritidsudvalget vælge 2 medlemmer af sin midte til Lederprisudvalget.

Udvalget har følgende sammensætning:

 • 2 medlemmer, valgt af Økonomiudvalget
 • 2 medlemmer valgt af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget
 • 1 repræsentant udpeget af fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Hvidovre
 • 1 repræsentant udpeget af Samrådet

Udvalget vælger selv sin formand.

Valget gælder for funktionsperioden 2014-2017.

Som medlemmer af udvalget har Kultur- og Fritidsudvalget tidligere haft valgt Ømer Kuscu og Arne Bech.


5. Idrætsforeninger i Danmark

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Undersøgelsen blev drøftet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte undersøgelsen ’Idrætsforeninger i Danmark’

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund har foretaget undersøgelsen ’Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår’.

Undersøgelsen har omfattet 93 danske kommuner.

Undersøgelsen bygger på 22 parametre – 11 objektive og 11 subjektive.

De 22 parametre er grupperet i 4 emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

Nedenfor ses en overordnet gennemgang af undersøgelsen.

Økonomiske parametre:

Hvidovre placerer sig samlet set i den bedste tredjedel (nr. 26), når de økonomiske parametre undersøges. Af positive ting kan det fremhæves at Hvidovre opnår en 9. plads i forhold til foreningernes vurdering af idrættens økonomiske prioritering.

I forhold til kommunernes gennemsnitlige andel af anlægsudgifter til idrætsanlæg ser det værre ud, her opnår Hvidovre kommune en 81. plads.

Facilitetsmæssige parametre:

Hvidovre placerer sig stort set i midten af kommunefeltet i forhold til de facilitetsmæssige parametre.

Der er en række flotte placeringer, men placeringen som nr. 88 på kommunernes facilitetsdækning trækker ned i det samlede billede.

Parametre omhandlende frivillighed:

Undersøgelsen placerer Hvidovre som nr. 90 på parametrene omhandlende frivillighed.

Foreningerne placerer kommunen (nr. 30) i den øverste tredjedel i forhold til anerkendelse af frivilligheden.

Derimod viser undersøgelsen at kommunens foreninger har store problemer i forhold til at rekruttere frivillige, hvilket afføder den dårlige placering.

Idrætspolitiske parametre:

Hvidovre placerer sig samlet som nr. 62 i forhold til de idrætspolitiske parametre.

Det er værd at bemærke, at Hvidovres foreningsliv placerer sig på en 11. plads i forhold til vurderingen af deres trivsel. Ligeledes er det værd at bemærke, at Hvidovre placerer sig på en 20. plads i spørgsmålet, hvor foreningerne skal angive deres tilfredshed med den kommunale service og samarbejde.

Langt værre ser det ud når der kigges på idrætsdeltagelsen som andel af indbyggere og udviklingen i medlemstal for personer på 18+ år. Her placerer Hvidovre sig som henholdsvis 88 og 92.

Sammentælles Hvidovres placeringer på de 22 parametre giver det en samlet 56. plads ud af de deltagende 93 kommuner.

Som det er gengivet ovenfor og i sagens bilag er der en række positive ting, som er værd at værne om. Undersøgelsen viser samtidig at der er en række udfordringer på en række centrale områder, som kan være værd at bruge tid på.

I det vedhæftede notat er Hvidovres placering på de enkelte parametre kortlagt.

Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår – undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund - http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger/idraetsforeninger_i_danmark#content-top

Det 4. parameter i de facilitetsmæssige parametre bygger på nedenstående undersøgelse.

Facilitetsindeks – undersøgelse foretaget af Lokale- og Anlægsfonden - http://www.loa-fonden.dk/facilitetsdatabase/facilitetsanalyse-2013 (pr. 10. oktober 2016: analysen kan ikke længere findes på loa-fondens hjemmeside)

Bilag

 1. Notat vedr. undersøgelsen (pdf)

6. Kontraktmål for Kultur-og Fritidsudvalgets område - 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende kontraktmål for 2014

Sagsfremstilling

Folketinget har besluttet at ophæve kommunernes forpligtelse til at udarbejde kvalitetskontrakter og efterfølgende opfølgningsredegørelse. I forlængelse af denne beslutning udarbejdes der således ikke længere kvalitetskontrakt, pejlemærker og opfølgningsredegørelse i Hvidovre Kommune.

I stedet udarbejder institutionerne kontraktmål for 2014 ud fra Hvidovre Kommunes vision, budget, Direktionens Strategibrev, relevante strategier og politikker, samt Hvidovre kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

De kontraktstyrede virksomheder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er: HvidovreBibliotekerne, Hvidovre/Avedøre Stadion, Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter, Hvidovre Motionscenter og Forstadsmuseet.

Alle kontraktmål for institutionerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår af vedlagte bilag. Målene træder i kraft, så snart målene er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Formuleringen af kontraktmålene er sket i dialog med brugere og medarbejdere via brugerråd, borgermøder, personalemøder og MED-organisationen.

Der vil primo 2015 blive gjort status for målopfyldelsen, og denne status vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 1. Oversigt over kontraktmål 2014, Kultur- og Fritidsudvalget (pdf)

7. Frigivelse af projekt 0396 - ændring og tilpasning af KFU's bygninger

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

1.Godkendt

2.Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og  Kommunalbestyrelsen at restmidlerne fra puljerne: kulturelle aktiviteter, profileringspuljen, rådighedspuljen og engangspuljen fra 2013 på i alt 150.000 kr. bruges til restfinansiering af projekt 0396.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker følgende projekter gennemført i 2014.

- Strandmarkens Fritidscenter, dele af hegn omkring fodboldbanerne udskiftes – 190.000 kr.

- Udgiften til ny ismaskine reduceres til 732.000 kr.

- Hvidovre Stadion, etablering af miniarena – 182.000 kr.

- Hvidovre Stadion, udskiftning af gulvbelægning i tennishallerne – 370.000 kr.

- Udgiften til Kulturcenter Enghøj, nyt inventar til kulturdelen reduceres til 175.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Ad 2 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at projekt 0396 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger frigives.
 2. at godkende forslag til prioritering af projekter i 2014.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2014 er der til projekt nr. 0396 – ændring og tilpasning af KFU’s bygninger, afsat 1.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 28. januar 2014 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektet. De konkrete projekter firgives efterfølgende af fagudvalget.

For 2014 er der følgende investeringsønsker:

Nr.:

Projekt:

Pris:

1.

1.a

Strandmarkens Fritidscenter, hegn omkring fodboldbaner
(Alternativt udskiftes kun dele af hegnet)

325.000 kr.

(190.000 kr.)

2.

Frihedens Idrætscenter, ny ismaskine

900.000 kr.

3.

Hvidovre Stadion, etablering af miniarena

182.012 kr.

4.

Kulturcenter Enghøj, nyt inventar til kulturdelen

500.000 kr.

5.

Hvidovre Stadion, udskiftning af gulvbelægning i tennishallerne

370.000 kr.

6.

Medborgersalen, filmanlæg

644.000 kr.

I alt

2.921.012 kr.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår følgende prioritering af de aktuelle investeringsønsker:

Prioritet:

Projekt:

Pris:

1.

Strandmarkens Fritidscenter, dele af hegnet omkring fodboldbanerne udskiftes

190.000 kr.

2.

Frihedens Idrætscenter, ny ismaskine

900.000 kr.

3.

Hvidovre Stadion, etablering af miniarena

182.012 kr.

4.

Kulturcenter Enghøj, nyt inventar til kulturdelen

227.988 kr.

I alt

1.500.000 kr.

Beskrivelse af investeringsønskerne:

Strandmarkens Fritidscenter, hegn omkring fodboldbaner.
Hegnet omkring fodboldbanerne ved Strandmarkens Fritidscenter er nedslidt og hullet, hvilket bl.a. medfører, at der skydes bolde ud på Strandmarksvej. Hegnet foreslås derfor totalrenoveret. Pris 325.000 kr.
(Alternativt udskiftes kun dele af hegnet. Pris 190.000 kr.)

Frihedens Idrætscenter, ny ismaskine til isstadion.
Den gamle ismaskine er nedslidt, og trænger til at blive udskiftet, idet

reparation af ismaskinen ikke længere kan svare sig.
Ved at lade den gamle ismaskine indgå i handlen om en ny maskine, vil en ny maskine kunne anskaffes for ca. 900.000 kr. 

Hvidovre Stadion, etablering af miniarena.

Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen, har ansøgt om tilskud til etablering af en miniarena, en fodboldbane med tilhørende boldfang og flisebelægning. Arenaen har en størrelse på 10,4 x 20 meter og ønskes etableret for enden af tennishallen mellem Hvidovrevej og Cathrine Boothsvej. Miniarenaen koster 250.000 kr. at etablere samt 52.012 kr. til boldfang og flisebelægning. Hvidovre Idrætsforening har fået bevilget 120.000 kr. i tilskud fra DBU til etableringen af miniarenaen, og ansøger dermed om 182.012 kr. Tilskuddet er betinget af, at midlerne anvendes i 2014.
Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og service forventes at udgøre 21.540 kr.

Kulturcenter Enghøj. Nyt inventar til kulturdelen.

Der skal indkøbes nyt inventar til kulturdelen, idet der ikke er afsat midler til inventar og indretning af kulturdelen i forbindelse med etableringen af Kulturcenter Enghøj. Pris ca. 500.000 kr.

Hvidovre Stadion, udskiftning af gulvbelægningen i tennishallerne.
Tæppebelægningen i tennishallerne er meget slidt og trænger til udskiftning. Banernes belægning er fra henholdsvis 2001 og 2002, og det er ikke længere muligt at købe tæppestykker til vedligeholdelse. Gulvbelægningens dårlige stand medfører ofte et uberegneligt boldopspring til stor ulempe for spillerne.

Hvidovre Tennis har udtrykt ønske om at den nye belægning bliver en såkaldt hardcourt-belægning, således at klubben får mulighed for at tilbyde kørestolstennis. Derudover vil denne type belægning være et betydeligt kvalitetsløft i forhold til tæppebelægningen.
Hvidovre Tennisklub spiller i elitedivisionen, som er den bedste række i Danmark. Pris 370.000 kr.

Medborgersalen, filmanlæg

Det eksisterende filmanlæg kan ikke længere anvendes, idet det ikke understøtter de nye filmformater. På nuværende tidspunkt vises filmene via en projekter, der heller ikke understøtter formatet. Det foreslås, at der anskaffes et nyt digitalt filmanlæg til Medborgersalen.
Pris på et nyt filmanlæg udgør 534.000 kr. inklusiv levering og montering. Ved tilkøb af 3D-modul til 110.000 kr. kan der ”spares” 85.000 kr. på køb af ny projekter, da det nye anlæg kan bruges i stedet. Den nuværende projekter skal udskiftes om 2-3 år.

Filmanlægget bruges bl.a. af Hvidovre Filmklub, AOF Filmklub, Bibliotek Film og Station Next og der er ca. 6.000 publikummer om året.

Pris 644.000 kr.


8. Ansøgning om forlænget is-tid i curlinghallen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

1. og 2. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Der bevilges et beløb af Økonomiudvalgets profileringspulje til dækning af nettoudgifterne ved at holde åbent til og med den 21. april 2014.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til Hvidovre Curling Clubs ansøgning om en måneds ekstra is-tid i curlinghallen i Frihedens Idrætscenter gældende for april måned 2014.
 2. at der, såfremt ansøgningen imødekommes, gives tillægsbevilling på 94.000 kr. svarende til de ekstraordinære driftsudgifter, der vil være i forbindelse med en måneds ekstra is-tid i curlinghallen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Curling Club(HCC) ansøger om ekstra is-tid i curlinghallen i Frihedens Idrætscenter for hele april måned 2014. Motivationen for HCCs ansøgning bunder i et ønske om, at udnytte den store opmærksomhed og eksponering, som klubben givetvis vil få i forbindelse med Vinter OL i februar måned. HCC repræsenterer Danmark ved OL på både herre- og damesiden med henholdsvis Team Rasmus Stjerne og Team Lene Nielsen.

HCC vil benytte deres stærke repræsentation ved OL som løftestang, til at promovere klubben og sporten via åbent hus arrangementer o.l., og derved tiltrække nye medlemmer til klubben. Ved det seneste OL fik klubben en positiv tilgang af nye medlemmer.

HCC forudser, at der vil være en del pressedækning omkring HCC qua deres repræsentation, og det faktum, at ekspertkommentatorerne kommer fra klubben, hvorfor det forventes, at klubben, hallen og sporten i al almindelighed vil blive omtalt under diverse tv-transmissioner.

Ved en forlængelse af is-tiden i april måned, vil HCC have mulighed for at afholde flere Curl’n fun og åbent hus arrangmenter, og derved få afrundet OL og is-sæsonen med et stærkt profilerende afsæt for både klubben som kommunen.

Økonomiske konsekvenser

HCCs ansøgning har været til udtalelse hos inspektøren i Frihedens Idrætscenter.

Inspektøren ser ikke problemer i at forlænge is-tiden med en måned. Dog har det nogle økonomiske konsekvenser, at holde åbent hele april måned. Og de ekstra driftsudgifter kan ikke afholdes inden for Frihedens Idrætscenters driftsramme. Se omkostninger herunder:

 • EL-omkostninger i curlinghallen (4 baner) udgør en ca. omkostning på 2.500 kr. pr. dag.
 • Varme-omkostninger udgør en ca. omkostning på 620 kr. pr. dag.
 • I alt en ca. omkostning på 94.000 kr. for april måned (30 dage).

Miljømæssige konsekvenser

Såfremt ansøgningen imødekommes og der gives en tillægsbevilling på 94.000 kr. vil energiudgifterne for Frihedens Idrætscenter stige tilsvarende.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune i 2008 blev udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening. Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025.I arbejdet med at reducere kommunens CO2 forsøger vi løbende at tænke miljø og klima på nye måder. Vores indsats deler sig i to:

1. Renovering afvores bygninger, såforbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre.

2. Oplysning og undervisning, så vi bliver merebevidste om, hvordan vi kan opføre os klimavenligt i hverdagen.

Bilag

 1. Hvidovre Curling Club - ansøgning om udvidelse af istid. (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til afholdelse af kultur- og fritidsmesse 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Der bevilges tilskud på 50.000 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at der i budgettet for de kommende år indarbejdes et beløb til aktiviteten.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud til afholdelse af kultur- og fritidsmesse 2014

Sagsfremstilling

Fritidsbutikken og BuQetten søger på vegne af arrangørgruppen bag Kultur- og Fritidsmessen om økonomisk tilskud til afholdelsen.

Messen skal foregå lørdag den 25. oktober 2014 kl. 10 – 17 i Avedøre Idrætscenter.

Arrangørerne ønsker for 5. gang at give foreninger og kulturinstitutioner mulighed for at vise hvad de kan, og samtidig profilere Hvidovre Kommune som en kommune med en mangfoldighed af tilbud.

Kultur- og Fritidsmessen vil i 2014 sætte fokus på foreningslivet for alle aldersgrupper. På messen vil der både være underholdning for børnefamilierne samt debatter for ældre segmenter.

Der vil ikke være udgifter forbundet med at få en stand på messen, ligesom entreen til messen vil være gratis.

Kultur- og Fritidsudvalget har ved tidligere lejligheder bevilget tilskud til Kultur- og Fritidsmessen.

2004

24.900 kr.

2006

90.500 kr.

2008

50.000 kr.

2011

40.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om økonomisk tilskud på 50.000 kr. samt fritagelse for leje af Avedøre Idrætscenter.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

188.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til KFU vedr. støtte til afholdese af Kultur- og Fritidsmesse (pdf)

10. Ansøgning om kids-/teenvolleyudstyr til Sønderkærhallen - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2013

Punktet udsættes til behandling på udvalgets møde i januar 2014 på grund af udvalgets manglende midler. Ansøgningen oversendes til behandling i Skoleudvalget.

Beslutning i Skoleudvalget den 05-12-2013

Udvalget sender sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget da Skoleudvalget ikke har puljer til rådighed.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Ansøgningen kan ikke imødekommes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, idet valgfagsaktiviteter bør finansieres via skolernes egne driftsrammer.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til indkøb af kids-/teenvolleyudstyr til Sønderkærhallen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 5. november 2013 ansøgningen om tilskud til kids-/teenvolleyudstyr til Sønderkærhallen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til Skoleudvalget, da aktiviteten foregår i skoletiden og er målrettet eleverne i folkeskolen.

Hvidovre Volleyball Klub har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af kids-/teenvolleyudstyr til Sønderkærhallen.

Hvidovre Volleyball Klub har haft ansøgningen til behandling i forbindelse med uddeling af §18-puljen (pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde) samt hos skoleafdelingen. Begge steder er der givet afslag på ansøgningen, hvorfor den nu havner hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Udstyret skal permanent opbevares i Sønderkærhallen og skal bl.a. bruges til volleyballklubbens valgfagsprojekt med Gungehusskolen og Præstemoseskolen.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet sagen.

Hvidovre Volleyball Klub har tidligere fået finansieret kids-/teenvolleyudstyr til andre skoler af DGI. Denne mulighed eksisterer ikke længere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 30.579 kr.

Tilskuddet skal bruges til indkøb af

Kidsvolleystolper til 5 baner

21.995 kr.

Volleynet til 5 baner

2.085 kr.

Vogn

6.499 kr.

I alt

30.579 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

188.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om kids-/teenvolley udstyr til Sønderkær hallen - Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 2. Volleyforløb for udskolingsklasser (pdf)
 3. Ansøgning om kids-teenvolleyudstyr til Sønderkærhallen - Hvidovre Volleyball Klub (pdf)

11. Ansøgning om tilskud til kidsvolley 2014 - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Der bevilges tilskud på 20.000 kr. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.

Udvalget skal bemærke, at der ikke fortsat kan forventes tilskud til projektet fremover.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til kidsvolley

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball klub har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte til deres kidsvolley-projekt i Avedøre.

Projektet blev startet af Hvidovre Volleyball Klub i foråret 2010. Målsætningen med projektet er, at klubben arbejder med at opsøge og inkludere foreningsløse børn og unge, med særlig fokus på børn med anden etnisk baggrund end dansk, samt deres forældre i et aktivt foreningsliv i Hvidovre.

Hvidovre Volleyball Klub har i samarbejde med fritidshjem, skoler og gymnasiet i området, arbejdet på at skabe et attraktivt volleyballmiljø i Avedøre, og har med stor succes øget kendskabet til volleyball og skabt en ny platform for inkludering af børn i foreningsverdenen.

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2010 ydet tilskud til projektet. I 2010 blev der ydet 28.000 kr., i årene 2011, 2012 og 2013 er der ydet et tilskud på 40.000 kr.

Se klubbens projektbeskrivelse og ansøgning for uddybning af tanker bag projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om økonomisk tilskud på 121.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

188.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning 2014 - Kidsvolley i Avedøre (pdf)
 2. Kidsvolley i Avedøre - projektbeskrivelse 2014 (pdf)
 3. Budget Finansieringsplan - Kidsvolley i Avedøre (pdf)

12. Ansøgning om økonomisk tilskud - Hvidovre Jazzklub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Der bevilges tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Udvalget skal bemærke at der ikke fortsat kan forventes tilskud til arrangementerne fremover.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Jazzklub om økonomisk tilskud

Sagsfremstilling

Hvidovre Jazzklub har fremsendt ansøgning om økonomisk tilskud på 50.000 kr. til klubbens arrangementer i 2014.

Hvidovre Jazzklub håber at kunne præsentere mere kendte og internationale orkestre i år.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede i 2012 et tilskud på 10.000 kr. til jazzklubbens arrangementer. I 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et tilskud på 15.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 50.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

188.610 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om økonomisk tilskud - Hvidovre Jazzklub (pdf)

13. Nye regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning i Hvidovre Kommune

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-12-2013

Anbefales godkendt med foreslåede redaktionelle ændringer.

Kenneth F. Christensen og Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende nye regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning i Hvidovre Kommune

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet nye regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning i Hvidovre Kommune.

De nye regnskabs- og revisionsbestemmelser er udarbejdet for at gøre processen omkring regnskabsaflæggelser mere overskuelige for kommunens foreninger og aftenskoler. Derudover er kommunens krav og kravene til foreningernes revisorer blevet yderligere klarlagt.

Bilag

 1. Udkast til nye regnskabs- og revisionsbestemmelser (endeligt udkast) (pdf)
 2. Foreningsoplysninger (pdf)

14. Mødeplan 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Mødetidspunktet ændres til kl. 18.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte mødetidspunkter for udvalgets møder i 2014.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev nedenstående mødeplan godkendt.

Tirsdag den 14 januar

Tirsdag den 4. februar

Tirsdag den 4. marts

Tirsdag den 1. april

Tirsdag den 6. maj

Tirsdag den 3. juni

Tirsdag den 12. august (budgetmøde)

Tirsdag den 2. september

Tirsdag den 21. oktober

Tirsdag den 4. november

Tirsdag den 2. december

Møde tidspunktet blev fastsat til 17.15, undtaget møderne i januar og februar, som blev fastsat til kl. 19.

På baggrund af drøftelser på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. januar 2014 fremsætter forvaltningen forslag om, at udvalget fastsætter mødetidspunkter for årets resterende møder.


15. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-02-2014

Maria Durhuus spurgte til Vestegnens Kulturuge. Udvalget vil blive præsenteret for Vestegnens Kulturinvesteringsråds arbejde på det kommende møde.

Arne Bech ønsker et notat om den aktuelle situation vedr. kommunens kunststofbaner herunder fordelingsprincipper og belysning af den reelle brug.