Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 14. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Formanden orienterede om henvendelse fra cyklistforbundet.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Referat af brugerrådsmøde – Avedøre Stadion – 3. december 2013
 • Orientering om lukkedag på Avedøre Bibliotek

Bilag

 1. Referat Avedøre Stadions brugerråd 3. december 2013 (doc)
 2. Orientering om lukkedag på Avedøre Bibliotek (docx)

3. Forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Godkendt med redaktionelle ændringer, herunder at paragraf 8, stykke 2 ændres til:

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, hvis dette medlem stemmer imod en beslutning. Et medlem, der har undladt at stemme, kan kræve sin afvigende mening om procedurespørgsmål tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der skal fremsendes til andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed, kan medlemmet kræve, at disse samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem, kan senest ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsorden  

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Som følge af ændringen af udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt har det været nødvendigt, at foretage en ændring af de stående udvalgs forretningsordener. Derudover er der foretaget en modernisering af sprogbrugen og tilretning af teksten, således at den er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Der er ikke foretaget betydelige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere forretningsorden. 

Bilag

 1. Forretningsorden (docx)

4. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil give en introduktion til Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder bl.a. organisationsdiagram og økonomi på området.

Udvalget vil på møderne i februar og marts 2014 blive introduceret for kultur- og fritidsudvalgets kompetenceplan samt udvalgets institutioner.


5. Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Drøftet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte forventningerne til udvalgets arbejde i de kommende fire år

Sagsfremstilling

Da sammensætningen af medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget er ny, gives hvert medlem muligheden for kort at fortælle om dets baggrund for at sidde i udvalget og mulige forventninger til det kommende arbejde.


6. Ansøgning om deltagelse i junior VM og OL kvalifikation

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Der gives afslag med henvisning til udøverens klubtilhørsforhold.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der gives afslag på ansøgning om tilskud til deltagelse i junior VM og OL kvalifikation

Sagsfremstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget ansøgning fra en ung pige bosat i Hvidovre. Pigen dyrker taekwondo på højt plan. Pigens træning foregår for 85 % i familiens hjem, men hun stiller op for en klub fra Risskov ved Århus.

I marts måned 2014 afholdes der Junior VM og OL kvalifikation for unge under 17 år i Taiwan. De to turneringer bliver afholdt med få dages mellemrum.

Det endelige budget fra Dansk Taekwondo Forbund er ikke helt på plads, men prisen forventes at blive 8-10.000 kr.

Dansk Taekwondo Forbund har ikke ressourcer til at dække udøvernes udgifter.

Der søges på denne baggrund økoniomisk støtte til deltagelsen i junior VM og OL kvalifikation.

Kultur- og Fritidsudvalget har ved tre tidligere lejligheder behandlet ansøgninger om samme person.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 10. januar 2012 en ansøgning vedr. tilskud til deltagelse i US Open. Udvalget besluttede at give afslag på den daværende ansøgning med henvisning til gældende praksis.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 6. marts 2012 en ansøgning vedr. tilskud til deltagelse i junior VM. Udvalget bevilgede 7.000 kr. og gjorde opmærksom på, at tilskuddet blev ydet uden præcedens.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 2. oktober 2012 en ansøgning om økonomisk tilskud. Udvalget besluttede at give afslag, da udøverens aktivitet ikke udøves i en forening i Hvidovre Kommune.

I Hvidovre Kommune er der ikke tradition for at yde tilskud til udøvere, som dyrker deres idræt i en anden kommune.

På baggrund af ovenstående anbefaler Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der gives afslag på ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 10.000 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

205.910 kr.


7. Ansøgning om tilskud til orkestertur - Hvidovre Musikskoles Brassband

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Sagen oversendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Udvalget gav afslag på ansøgningen idet udvalget ikke har puljer til at finansiere orkesterturen. Udvalget anbefaler, at Musikskolen selv gør en ekstraordinær indsats for at finansiere fremtidige orkesterture.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud til orkestertur for Hvidovre Musikskoles Brassband

Sagsfremstilling

Hvidovre Musikskoles Orkesterforening forbereder en tur til Chile og Argentina for Hvidovre Musikskoles Brassband i februar 2014. Det forventes at der vil deltage 31 børn og unge i turen.

Brassbandet skal på turen give en række koncerter.

Det er foreningens forhåbning, at de kan arrangere et genbesøg fra et af de orkestre, som bandet skal besøge i Chile.

Økonomiske konsekvenser

Der er opstillet følgende budget for turen.

Udgifter

Rejseudgifter (31*14.300 kr.)

443.300 kr.

Indtægter

Deltagerbetaling (31*5.500 kr.)

170.500 kr.

Tilskud fra musikskole

100.000 kr.

Tilskud fra orkesterforeningen

100.000 kr.

Indtægter, total

370.050 kr.

Der mangler således at blive finansieret et beløb svarende til 72.800 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

205.910 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til orkestertur (pdf)

8. Erhvervspartneraftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

For: gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

For: Gruppe A, Ø, F, O og V.

Imod: Gruppe C.

Undlader: Liste H.

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 – 31. januar 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter har ønsket at indgå en erhvervspartneraftale. Motivationen herfor og formålet med partneraftalen er, at profilere Hvidovre Motionscenter bedst muligt i forbindelse med Hvidovre Fodbold A/S’s aktiviteter.

Hvidovre Fodbold A/S’s interesse i aftalen bunder i et ønske om, at divisionsspillerne får nemmere adgang til træningsfaciliteter tæt på Hvidovre Stadion. På nuværende tidspunkt styrke- og genoptræner spillerne i Fitness World (på Hvidovre Stationscenter 143) hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til transporttid og tilgængelighed.

Da Hvidovre Motionscenter ikke har fuld belægning på de træningstider der tilbydes, vurderer Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at det er i kommunens interesse, at der indgås en barter-aftale imellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter. En barter-aftale er en byttehandel to parter imellem. Det vil sige i stedet for at betale penge for en tjeneste eller en ydelse, så byttes der indbyrdes ydelser, der har samme værdi.

Aftalen mellem Hvidovre Motionscenter og Hvidovre Fodbold A/S vil ikke have indflydelse på Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. oktober 2013 om Hvidovre Motionscenters anvendelse som genoptræningscenter indtil det nye genoptræningscenter på Hvidovrevej 272 står klar.

Efter som Hvidovre Motionscenter er kommunalt drevet, kommer erhvervspartneraftalen til at fungere som en allonge til nuværende sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 til 31. december 2015. Allongen ophører dog pr. 1. juli 2014 eller 1. juli 2015, hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned fra 1. division (NordicBet Ligaen). Allongen kan derefter genforhandles, men ingen af partnerne har pligt til at deltage i en genforhandling.

Hvidovre Kommunes forpligtigelser

Hvidovre Kommune stiller via Hvidovre Motionscenter 35. stk. medlemskort/månedskort til rådighed til Hvidovre Fodbold A/S’s spillere og trænere til en samlet værdi på 257.600 kr. Et månedskort til fri styrketræning koster 320 kr. Det vil sige 320 kr. x 35 spillere/trænere = kr. 11.200 kr.

Aftalen kører i 23 måneder, hvilket betyder, at værdien i alt beløber sig til 11.200 kr. x 23 måneder = 257.600 kr.

Hvidovre Fodbold A/S’s forpligtigelser

Hvidovre Fodbold A/S vil arbejde aktivt på udbredelsen af kendskabet til Hvidovre Motionscenter. Herunder at opstille en bandereklame for Hvidovre Motionscenter på 5 x 0,6 meter modsat siddetribunen, så reklamen er synlig i forbindelse med tv-transmissioner. Omtale Hvidovre Motionscenter i højttalerspots ved hjemmekampe samt give tilladelse til, at der uddeles flyers med reklame for Hvidovre Motionscenter til alle hjemmekampe.

Hvidovre Fodbold A/S fremsender reklame eller tilbud for Hvidovre Motionscenter til HIF’s medlemmer (amatørklubben Hvidovre Idrætsforenings medlemmer) og til Hvidovre Fodbold A/S’s øvrige sponsorer tre til fire gange årligt. Herudover vil fire til fem spillere fra divisionsholdet besøge skoler og fritidshjem i Hvidovre Kommune, og sætte fokus på interessen for motion og sundhed koblet med muligheden for at benytte Hvidovre Motionscenter. Derudover indgår pr-materiale for motionscenteret på Hvidovre Fodbold A/S’s hjemmeside samt logotryk på dækkeservietter i restauranten på Hvidovre Stadion.

Ovenstående markedsføringsmæssige forpligtigelser for Hvidovre Fodbold A/S er skønsmæssigt fastsat til en værdi, der svarer til førnævnte 257.600 kr. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering er funderet på Bysted A/S’s notat af november 2007 (se bilag 3).

Bysted A/S vurderede i notat af november 2007 markedsværdien af reklamerettigheder på Hvidovre Stadion for Hvidovre Kommune samt værdien af kommunens sponsorat med Hvidovre Fodbold A/S. Den daværende vurdering blev foretaget på et tidspunkt, hvor Hvidovre Fodbold A/S netop var rykket op i 1. division. I dag spiller Hvidovre Fodbold A/S igen i 1. division. Klubben rykkede op i 1. division i den foregående sæson, og sidst de spillede i 1. division var i sæsonen 2010/2011.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at den daværende reklameværdi ikke har ændret sig væsentligt siden Bysteds notat i 2007, idet Hvidovre Fodbold A/S ikke har ligget permanent i 1. division frem til nu. Den kommercielle værdi må derfor antages at være på et lignende niveau i dag.

Selvom erhvervspartneraftalen udgør en værdi på 257.600 kr., så overstiger det samlede sponsorat til Hvidovre Fodbold A/S ikke Bysteds vurdering af den kommercielle reklameværdi for Hvidovre Kommune.

Allongen har været til udtalelse hos Hvidovre Motionscenter, Hvidovre Fodbold A/S og juridisk afdeling. Der har ikke været bemærkninger til allongen.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en barter-aftale, er der ingen likviditetsmæssig påvirkning af kommunens budget. Det betyder med andre ord, at aftalen er udgiftsneutral for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 2. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 3. Bysted notat af november 2007 (pdf)

9. Projekt 'Skovhekse og puslingemænd' - Fritidsbutikken

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Der ydes tilskud på 17.300 kr. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Fritidsbutikken om tilskud til projektet ’Skovhekse og Puslingemænd’

Sagsfremstilling

Avedøre Bibliotek, BuQetten og Fritidsbutikken er gået sammen for at lave projektet ’Skovhekse og Puslingemænd’.

Det er arrangørgruppens målsætning, at projektet vil finde sted i perioden 3. marts til 14. juni 2014.

Projektet vil tage form i kraft af en række af workshops – under ledelse af billedkunstneren og fortælleren John Normand. Herudover vil der være en række events i forløbet.

Det endelige mål for de forskellige workshops er en stor udstilling af scenarier fra Astrid Lindgrens fantastiske univers. Fokus vil være Niels Karlsson-Pusling for de mindre og Ronja Røverdatter for de store.

Udstillingen vil være i Avedøre Biblioteks nye lokaler.

Projektet vil ske i samarbejde med foreninger, institutioner og familier i Avedøre-området. Det forventes, at 120 børn og deres familier vil deltage i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 17.300 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

205.910 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til KFU vedr. støtte til projekt "Skovhekse og Puslingemænd" (pdf)

10. Valg af medlem til arbejdsgruppen for indstilling af Elite 2650 puljen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

 1. Arne Bech.
 2. Arne Bech vælges som medlem i 2014. Herefter tages sagen op til fornyet behandling med henblik på at alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget får mulighed for at deltage i arbejdsgruppen.

Indstilling

Kultur- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udvælge medlem til arbejdsgruppen som indstiller forslag til fordeling af Elite 2650 puljen
 2. at beslutte for hvor længe disse medlemmer skal være en del af arbejdsgruppen for Elite 2650

Sagsfremstilling

Elite 2650 er en pulje som er beregnet til at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger.

Elite 2650 puljen bliver endeligt fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af:

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

- Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

- Formanden for Idrætsrådet Hvidovre

- Medlem af Idrætsrådet Hvidovre

Konstellationen i arbejdsgruppen har set således ud i mange år.

Arbejdsgruppen behandler samtlige ansøgninger som indkommer, og indstiller en fordeling af midlerne til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes beslutte hvilket medlem, udover formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, som skal sidde i arbejdsgruppen.

Derudover bedes udvalget drøfte, om det kunne være hensigtsmæssigt, at hvert af de fire medlemmer af udvalget, bortset fra formanden, i valgperioden får muligheden for på skift at sidde i arbejdsgruppen for fremme af elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Elite 2650 puljen for år 2014 er på i alt 920.830 kr. ekskl. moms, hvilket udgør en pulje på i alt 1.000.900 kr. inkl. moms.


11. Ændring af Hvidovre Kunstråds vedtægter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

 1. Godkendt.
 2. Medlemssammensætningen anbefales godkendt. Pernille Fonnesbech foreslås som det syvende medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den bemærkning, at i vedtægterne ændres ”Hvidovre Billedkunstråd” til ”Hvidovre Kunstråd” alle steder.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende foreslået ændring i Hvidovre Kunstråds vedtægter.
 2. at indstille foreslået medlemssammensætning af Hvidovre Kunstråd til Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

3.  at godkende den af Kultur- og Fritidsudvalget foreslået  medlemssammensætning af Hvidovre Kunstråd.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kunstråd blev konstitueret den 22. maj 2012 på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af vedtægter og forslag til daværende medlemssammensætning. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er dog siden blevet gjort opmærksom på, at kompetencen til at godkende Kunstrådets medlemssammensætning bør ligge hos Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at  §6 i Kunstrådets vedtægter  ændres, således at Kommunalbestyrelsen fremover godkender Kunstrådets medlemssammensætning på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Ifølge vedtægterne udpeges 7 medlemmer for en 4-årig periode, der følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Grundet Kommunalbestyrelsens nylige rekonstituering er det derfor nødvendigt at indstille Kunstrådets medlemmer til godkendelse på ny.  

Forslag til sammensætning af Hvidovre Kunstråd:

Medlemmer tidligere udpeget af Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 • Charlotte Bagger Brandt, cand. mag., kurator og kunstrådgiver
 • Marianne Bargeman, mag. art., Enhedsleder, Statens Museum for Kunst
 • Linda Bjørnskov, billedkunstner
 • Christian Hansen, kunstmaler

Medlemmer tidligere udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Solveig Isbrand, medlem af Kulturrådet
 • Anne Lise Gøthche, formand for Hvidovre Kunstforening

Bilag

 1. Forslag til vedtægter for Hvidovre Billedkunstråd (docx)

12. Hvidovre Lokalhistorisk Selskab – valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Niels Ulsing og Charlotte H. Larsen vælges som medlemmer. Ømer Kuscu vælges som suppleant for Niels Ulsing, Maria Durhuus vælges som suppleant for Charlotte H. Larsen.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at vælge to medlemmer til Hvidovre Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse samt suppleanter

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Hvidovre Lokalhistorisk Selskab deltager Kultur- og Fritidsudvalget med 2 medlemmer i selskabets bestyrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om, at vælge 2 repræsentanter og 2 suppleanter til Hvidovre Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse af og blandt udvalgets midte.


13. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Ømer Kuscu spurgte til muligheden for studietur for udvalget.

Maria Durhuus spurgte til muligheden for dialogmøder med borgere.