Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Sollentuna Alle 1

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Maria Durhuus (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Henvendelse fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdeling

3. Midtvejsevaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte midtvejsevaluering af sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte midtvejsevaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er indgået sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2016 – 31. december 2018.

Medio 2017 indgik Center for Kultur- og Fritid dialog med Hvidovre Fodbold A/S omkring selskabets manglende levering af enkelte aftalebestemte modydelser. De fire modydelser repræsenterede en samlet værdi af 77.500 kr., som indledningsvist blev tilbageholdt ifm. udbetaling af sponsoratet.

Det drejede sig om følgende modydelser:

 • Undervisning på kommunens skoler 11 gange årligt á 1 time.
 • Undervisning én gang om ugen i græssæsonen ved morgentræning på Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasse.
 • 10 praktikophold pr. år af én uges varighed til kommunens skoleelever.
 • Afvikling af én årlig skoleturnering.

I kølvandet på selskabets redegørelse vurderede administrationen, at

selskabet fremadrettet ville opfylde aftalens krav, og det tilbageholdte

restbeløb blev samtidig udbetalt til selskabet. Det blev yderligere aftalt, at selskabet skulle udarbejde en midtvejsevaluering af aftalen ultimo 2017 til forelæggelse hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har pr. 14. november 2017 modtaget følgende

statusevaluering fra Hvidovre Fodbold A/S vedr. de ovenstående

modydelser:

 • Hvidovre Fodbold A/S har indhentet kontaktoplysninger på samtlige skoler i Hvidovre Kommune. Selskabet påtænker at etablere kontakt til skolerne snarest muligt med henblik på opstart af undervisning.
 • Det påtænkes snarest muligt at etablere kontakt med Engstrandskolen med henblik på opstart af morgentræning.
 • Selskabet kan allerede nu tilbyde praktikpladser til skoleelever; kommunens skoler har ansvar for at formidle kontakten til eleverne.
 • Forberedelserne til den årlige skoleturnering er i gang og forventes afholdt til foråret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte klubbens midtvejsevaluering af sponsoraftalen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. juni 2016 sponsoraftale, huslejeaftale samt reklameaftale med Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Underskrevet sponsorkontrakt (pdf)

4. Status dialogbaseret styringsmodel - KFU

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Direktionen lægger op til, at der for de afgående fagudvalgsmedlemmer skal ske en afrapportering på mål indgået med afsæt i den dialogbaserede styringsmodel. Dette med henblik på at vurdere om de fastsatte mål er nået som baggrund for styring og fornyet læring frem mod fornyet fokus på styringsmodellen med ny Kommunalbestyrelse i 2. kvartal 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1.at tage orientering om status på mål fastsat i den dialogbaserede styringsmodel til efterretning på baggrund af skriftlig afrapportering/status på målene indeholdende;

a.Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?

b.Hvilke erfaringer har der været i arbejdet med målene?

2.at drøfte erfaringer i arbejdet med styringsmodellen med henblik på input til arbejdet med den dialogbaserede styringsmodel i den ny valgperiode.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. februar 2015 en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Formålet med modellen er, at styringen på baggrund af modellen skal være et værdifuldt redskab for Kommunalbestyrelsen til at udstikke den politiske kurs for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er også, at politikerne får mere ejerskab over arbejdet med at opstille konkrete mål for de enkelte områder/institutioner på de  faglige centre. Dette sker via øget dialog mellem politikerne og de enkelte fagområder tidligere i processen med at opstille mål.

Modellen, som ses herunder har fire faser:

Styringsmodellen lægger op til, at der arbejdes med toårige mål.

Status på arbejdet med dialogbaseret styringsmodel er, at mange mål i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 vil have gennemgået den planlagte toårige løbeperiode. Herefter skal der jf. styringsmodellen være et fokus på læring og effekt af indsatsen under målet med henblik på et tilbageløb, der kan føre til vedtagelse af nye politiske pejlemærker sammen med politikerne som rammesættende for nye mål.

Som led i styringsmodellen skal der inden udgangen af 2017 ske en skriftlig afrapportering på de fastsatte mål til den afgående Kommunalbestyrelse fra hvert fagudvalg med afsæt i skriftlige afrapporteringer udarbejdet af de enkelte centre.

De skriftlige afrapporteringer skal konkret indeholde orienteringer om;

 1. Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?
 2. Hvilken erfaringer har der været i arbejdet med målene?

Ikke alle mål vil have gennemløbet en toårig periode inden udgangen af 2017 jf. ovenstående. I disse tilfælde bedes centrene give en status på, hvor centret er med arbejdet indtil nu med det/de enkelte fastsatte mål.

Når man ser overordnet på alle fastsatte mål indgået under styringsmodellen til nu vurderes det, at nogle mål er mere ’målbare’ end andre. Effektmåling af indsatser kan være en udfordring, når man ser på mange af de mål, som er udarbejdet. Dette bør være et fortsat fokuspunkt i arbejdet med målformulering og opfølgning, som fundament for den videre administrative og politiske læring og i sidste ende styring, som modellen er et redskab til.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Status på kontraktinstitutionsmål 2016 - 2017 Kultur- og Fritidsudvalget (pdf)

5. Ansøgning om årligt driftstilskud: Hvidovre Nærradio

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til bevilling af driftstilskud på Hvidovre Nærradio gældende for 2018. Der ansøges om 310.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden tage stilling til, hvorvidt bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio skal uddelegeres til administrationen fremover. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der bevilges driftstilskud til Hvidovre Nærradio på 310.000 kr. til radiostationens drift i 2018
 2. at bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio uddelegeres til Center for Kultur og Fritid fremover

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsættes til behandling af det nye Kultur- og Fritidsudvalg

Sagsfremstilling

Hvidovre Nærradio ansøger om tilskud på 310.000 kr. (inkl. moms) til radiostationens drift i 2018.

Midlerne skal bl.a. anvendes til aflønning af personale, afgiftsbetaling til KODA og GRAMEX, diverse tekniske udgifter mm.

Foreningen vil i 2018 fortsat tilbyde bred dækning af Hvidovres mange tiltag og begivenheder. Foreningen har valgt at tilknytte en medarbejder med ansvar for lydkvalitet og teknisk afvikling samt en særlig sportsmedarbejder.

Foreningen har netop opdateret sit tekniske udstyr og har nu bedre mulighed for at optage og transmittere uden for foreningens studie.

Foreningen planlægger i den forbindelse at sende live fra både HIF og Hvidovre Fighters udekampe. Der er desuden lavet aftaler med begge hold om, at en medarbejder fra radioen vil have fast plads i holdenes spillerbusser.

Foreningen forventer desuden snart at kunne tilbyde streaming fra radioens hjemmeside til både pc, smartphones og tablets.

Uddelegering af bevillingskompetencen fremadrettet

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer skulle indarbejdes i budgettet.

Budgetvedtagelsen blev bl.a. foretaget med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen på Kultur- og Fritidsområdet og fik den praktiske konsekvens, at tilskudsbevilliger til visse af institutionernes faste, årligt tilbagevendende arrangementer ikke længere skulle forelægges til udvalgsbehandling, men håndteres rent administrativt.

Hvidovre Nærradio er ikke en kommunal institution. Administrationen erfarer dog, at driftstilskuddet til foreningen er et årligt tilbagevendende punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordener, selvom tilskuddet er indarbejdet i budgettet. For yderligere at kunne effektivisere sagsbehandlingen og ensrette tilskudsprocedurerne indstilles det, at bevillingskompetencen vedr. driftstilskuddet til Hvidovre Nærradio fremover uddelegeres til Center for Kultur og Fritid.   

Retsgrundlag

Regler om udøvelse af lokalradiovirksomhed er fastsat i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed udstedet efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til drift af lokal radiovirksomhed:

2017

304.867 kr. ekskl. moms (331.377 kr. inkl. moms)

2016

294.814 kr. ekskl. moms (320.450 kr. inkl. moms)

2015

294.300 kr. ekskl. moms (319.871 kr. inkl. moms)

2014

299.255 kr. ekskl. moms (323.195 kr. inkl. moms)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet med 80.000 kr. i 2016, 50.000 kr. i 2017, 130.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018 afsat 313.403 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til tilskud til Hvidovre Nærradio.

Hvidovre Nærradio ansøger om driftstilskud på 310.000 kr.

Ved bevilling af 310.000 kr. udbetales 336.957 kr. pga. særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud til lokalradiovirksomhed. Den reelle udgift for Hvidovre Kommune vil således udgøre 310.000 kr., fordi de 26.957 kr. udbetales af SKAT.

Bilag

 1. Ansøgning og budget fra Hvidovre Nærradio (pdf)

6. Ansøgning om udvidet istid: Hvidovre Skøjteklub

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018
 2. at der, såfremt ansøgningen imødekommes, gives en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb hvorved der gives en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr. som finansieres via et forventet mindreforbrug i 2017 på KFU’s ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.
 3. at det, i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Ad 1.

Høringssvar fra Hvidovre Ishockey Klub udleveret til udvalget. Ansøgning drøftet.

Ad 2.

Det anbefales, at ansøgningen imødekommes. Administrationen undersøger udgifterne forbundet med 14 dages tidligere opstart af skøjtesæsonen i Ny skøjtehal.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om udvidelse af istiden i Frihedens Idrætscenter i perioden 1. april 2018 til 30. april 2018.

De to haller i Frihedens Idrætscenter er almindeligvis begge lukket i april måned. Klubben ansøger dermed om at en af hallerne holdes åbent i en måned længere end normalt.

Baggrund for ansøgningen

Is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter varer ordinært fra midt august til udgangen af marts måned, hvilket medfører en periode på ca. 4 måneder, hvor isen ikke kan benyttes. Perioden uden is har en række konsekvenser for klubben og dens medlemmer, da der i denne periode ikke kan foretages normal istræning.

Klubben anslår således, at 25-30% af medlemmerne (begyndere og letøvede) som regel udmelder sig henover foråret.

For eliteudøverne påvirker træningspausen desuden talentudviklingen, og udøvernes konkurrenceevne svækkes, da det ikke er muligt at opnå samme niveau som udøvere fra andre klubber med længerevarende is-sæsoner.

Under normale omstændigheder flytter Hvidovre Skøjte Klub enkelte træningspas til nærliggende haller i den omtalte periode (heriblandt årlig forårstræning i Rødovre i maj arrangeret af Dansk Skøjteunion), men da der i 2018 afholdes VM i ishockey er alle nærliggende haller booket og kan ikke benyttes.

Administrationens anbefaling

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om udvidet istid i Ny Ishal. Administrationen anbefaler dog i stedet, at istiden i Gl. Skøjtehal (Opvisningshallen) udvides, da dette vil give en langt bedre facilitetsudnyttelse.

Ny Ishal har en begrænset tilskuerkapacitet (140 personer), og ved anvendelse af Gl. Skøjtehal vil også Hvidovre Ishockey Klub kunne udnytte faciliteterne, såfremt klubben skal deltage i slutspilsrunder e.l.

En udvidet istid i Gl. Skøjtehal vil medføre omkostninger for ca. 227.608 kr., mens en udvidet istid i Ny Ishal vil medføre omkostninger for ca. 190.002 kr.

Der vil ved en imødekommelse af ansøgningen blive foretaget en administrativ dialog med de involverede klubber mhp. en hensigtsmæssig timefordeling for den udvidede isperiode, således at begge klubber får tilgodeset deres behov, og brugen af istiden optimeres.

Administration bemærker desuden, at en positiv afledt effekt af en udvidelse af istiden kunne være en samtidig udvidelse af den offentlige skøjtetid.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 27. januar 2016 ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om udvidet istid i Ny Ishal i Frihedens Idrætscenter.


Der var udarbejdet 2 forslag til udvidelse af klubbens istid, der begge medførte ekstra driftsudgifter for Frihedens Idrætscenter på ca. 110.000 kr.

Udvalget gav afslag på ansøgningen grundet beløbets størrelse, og besluttede at sagen skulle tages op i forbindelse med drøftelser om budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter har foretaget en anslået beregning af omkostningerne ved udvidet istid i perioden 1. april - 30. april 2018.

Ny Ishal

El

115.255 kr.

Varme

35.616 kr.

Forhøjede energiudgifter, 15%[1]

22.631 kr.

Ekstra vagter

16.500 kr.

I alt

190.002 kr.

Gl. Ishal (Opvisningshallen)

El

129.321 kr.

Varme

54.251 kr.

Forhøjede energiudgifter, 15%

27.536 kr.

Ekstra vagter

16.500 kr.

I alt

227.608 kr.

En udvidelse af den offentlige skøjtetid i ovennævnte periode resulterer i estimerede merindtægter fra billetsalg på ca. 40.000 kr. Såfremt dette beløb fragår i udgifterne vedr. Gl. Ishal bliver der tale om et nettobeløb på 187.608 kr. (i stedet for 227.608 kr.) hvilket svarer til udgifterne vedr. Ny Ishal på 190.002 kr.

Der er et forventet mindreforbrug i 2017 på KFU’s ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter. Udgifterne til udvidelsen af istiden foreslås finansieret via dette mindreforbrug, der overføres til 2018.

Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 drøftes, hvorvidt en permanent udvidelse af istiden i Frihedens Idrætscenter skal indskrives i budgettet.

[1] Ovenstående driftsomkostninger viser et beregnet gennemsnit af de seneste to års udgifter gældende for marts måned. Da temperaturen dog typisk er højere i april måned vil der ligeledes være højere udgifter til køling af is mm., og de samlede omkostninger til el og varme estimeres at stige med minimum 15%.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub (pdf)
 2. Høringssvar fra Hvidovre ishockey Klub (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til juleshow: Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om tilskud på 15.500 kr. til brug for afholdelse af foreningens juleshow fredag d. 15. december 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 15.500 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for afholdelse af juleshow

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Der bevilges 15.500 kr. Midlerne tages fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til et juleshow for børn i Hvidovre Kommune. Juleshowet bliver en nyfortolkning af Nøddeknækkeren, som planmæssigt skal vises for op til 500 børn fra kommunens institutioner og skoler. Dagen afsluttes med julefrokost for familie og venner.

Ud over at skabe et hyggeligt julearrangement håber klubben via juleshowet at kunne udbrede kendskabet til klubben og rekruttere nye medlemmer.   

Klubbens medlemmer deltager selv i skøjteshowet, og der ansøges om tilskud til kostumer, kulisser, oppyntning og PR.

Der vil være gratis adgang til arrangementet for skoler og institutioner.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere bevilget Hvidovre Skøjte Klub støtte til et lignende arrangement.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede d. 5. april 2017 8.600 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til afholdelse af stævnet Skate Copenhagen 2017.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Skøjte Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 15.500 kr. til brug for afholdelse af juleshow. Klubben har oplyst følgende udgifter ifm. arrangementet:

Kulisser

6.000 kr.

Oppyntning

2.000 kr.

Udgifter til informationsfoldere

1.500 kr.

Kostumer

6.000 kr.

I alt

15.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

17.363 kr.

Profileringspuljen

0 kr.

Rådighedspuljen

30.655 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til Hvidovre Kommune juleshow 2017 (pdf)

8. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til indkøb af UV udstyr

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud på 12.801 kr. til indkøb af UV-udstyr, så klubben kan afholde kampe med ultraviolet lys, såkaldt ”black light volley”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 12.801 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til indkøb af UV-udstyr

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Der bevilges 12.801 kr. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 12.801 kr. til indkøb af UV-udstyr, så klubben kan afholde kampe og arrangementer med ultraviolet lys, såkaldt ”black light volley”.

UV-Volley spilles i mørke, hvor det ultraviolette lys får alt hvidt til at lyse op; f.eks. bolden, sidelinjer, net, spillernes tøj og evt. ansigtsmaling. Effekten giver en festlig, sjov og anderledes oplevelse af volleyballspillet, og det er klubbens erfaring, at UV-volley er et godt redskab til at få børn og unge motiveret.

Hvidovre Volleyball Klub har tidligere lånt volleyballforbundets udstyr til brug for UV-arrangementer til stor glæde for foreningens medlemmer (i efterårsferien afholdte klubben eksempelvis en stor UV-volley camp). Forbundets udstyr er dog både stort og tungt og samtidig til rådighed for foreninger over hele landet, hvorfor det efterhånden fremstår meget slidt. Hvidovre Volleyball Klub ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til at kunne indkøbe eget UV-udstyr. 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere i 2017 bevilget tilskud til Hvidovre Volleyball Klub:

34.249 kr.

Indkøb af teknisk udstyr til håndtering af videooptagelser mm. samt banebander

30.450 kr.

Deltagelse i turneringen NCC

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 12.801 kr. til indkøb af UV-udstyr. Foreningen har oplyst følgende udgifter:

8 stk. Marconi LED UV-anlæg

9.592 kr.

Forlængerledning på kabeltromle

3.209 kr.

I alt

12.801 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

17.363 kr.

Profileringspuljen

0 kr.

Rådighedspuljen

30.655 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til UV udstyr (pdf)
 2. Eksempel på afholdt UV-volley camp (pdf)

9. Evaluering på udvalgsperioden

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

På baggrund af det netop afholdte kommunalvalg udløber Kultur- og Fritidsudvalgets valgperiode snart, hvorfor udvalgsmødet den 6. december 2017 er det sidste i det aktuelle udvalgs funktionsperiode. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte og evaluere forløbet af den forgange udvalgsperiode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte og evaluere Kultur- og Fritidsudvalgets valgperiode

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Udvalgets valgperiode blev drøftet og evalueret.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget konstitueres for en periode på 4 år, og den afgrænsede valgperiode udløber ved udgangen af 2017.

Kultur- og fritidsudvalgets funktionsperiode har været præget af udvikling af en Kultur- og fritidspolitik, en eliteidrætspolitik og en helhedsplan for idrætsfacilitetsområdet.

I 2015 blev den nye Kultur- og fritidspolitik for perioden 2015-2018 godkendt. Politikken tager udgangspunkt I Hvidovre Kommunes Vision, om at Hvidovre skal være børnene og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Kultur- og Fritidspolitikken har fire tematiske overskrifter:

 • Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre.
 • Vi vil udvikle talenter.
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje.
 • Vi vil understøtte begejstring.

I 2017 blev Eliteidrætspolitikken for perioden 2017 – 2020 godkendt.

Eliteidrætspolitikken er et selvstændigt appendix til Kultur- og fritidspolitikken og skal ses i sammenhæng med Helhedsplanen på idrætsområdet, der giver en retning på udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter fremadrettet.

Helhedsplanen på idrætsområdet er en langsigtet 10-årig helhedsplan for idrætsfacilitetsområdet, der blev godkendt i 2016. Der arbejdes pt. med en konkret handlingsplan for helhedsplanen.

Kultur- og Fritidsudvalget har i dialog med kontraktinstitutionerne på området formuleret en række konkrete emner, der har dannet udgangspunkt for kontraktinstitutionernes kontraktmål for perioden 2016-2017.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Formanden påpegede problemer på Rytterskolen vedr. mangel på synlige brugervejledninger samt mangel på diverse inventar i huset. Administrationen følger op på at problemet løses.

Udvalget takkede for de sidste 4 år og ønskede god jul og godt nytår til alle samarbejdspartnere.