Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. september 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering fra HvidovreBibliotekerne om Åbent Bibliotek

Bilag

 1. Orientering om Åbent Bibliotek (pdf)

3. Placering af Kultur- og Fritidsudvalgets resterende møder i 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til valg af mødelokaliteter til årets resterende tre udvalgsmøder.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende administrationens forslag til mødelokaliteter for de resterende udvalgsmøder i 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet d. 15. august 2017 gav udvalget udtryk for et ønske om at afholde årets resterende møder på forskellige lokaliteter og institutioner i kommunen og således få mulighed for at gå i dialog med forskellige af kommunens foreninger.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet følgende forslag til mødeplaceringer:

 • Onsdag 4. oktober: Besøg og dialog hos Hvidovre Sejlklub Suset (samt rundtur hos andre foreninger på havnen; heriblandt inspicering af Roklubbens lokaler)
 • Tirsdag 7. november: Besøg på Enghøjhuset (introduktionsmøde med den nye leder af Fritidsbutikken)
 • Onsdag 6. december: Besøg på Hvidovre Stadion (evalueringsmøde med Hvidovre Fodbold A/S med særligt henblik på virksomhedens manglende opfyldelse af den aktuelle sponsoraftale   

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 15. august 2017 gav medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget udtryk for et ønske om at afholde årets resterende møder på forskellige lokaliteter og institutioner i kommunen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Ansøgning om ændring af åbningstider for offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenter: Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Hvidovre Ishockey Klub ansøger om, at åbningstiden for offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenter om lørdagen fremover skemalægges kl. 11.30-16.30.

Foreningen ansøger desuden om, at offentligt skøjteløb i Hal 2 flyttes fra mandag til tirsdag.

Center for Kultur og fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om ændring af åbningstiden for offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenter til kl. 11.30-16.30 om lørdagen
 2. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om flytning af offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenters træningshal fra mandag til tirsdag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ishockey Klub (HvIK) har ansøgt om at ændre åbningstiden for offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenter.

Baggrunden for ansøgningen er foreningens optagelse i Metalligaen med det nyetablerede hold Hvidovre Ishockey Fighters. Etableringen af det nye hold har skabt behov for flere træningstimer end hvad foreningen har haft til rådighed hidtil, og alternativet er at nedjustere træningsmængden for de øvrige hold - heriblandt ungdomsholdene – hvilket foreningen frygter vil kunne påvirke den talentudviklingen negativt.

Offentligt skøjteløb om lørdagen

Offentligt skøjteløb om lørdagen foreslås ændret fra kl. 10.30 - 16.15 til kl. 11.30 - 16.30.

Det er HvIKs opfattelse, at gæster hovedsageligt benytter tilbuddet i dette tidsrum. Ændringen vil give HvIK mulighed for at afvikle en kamp lørdag morgen, hvilket ikke kan nås med de nuværende tider.

Offentligt skøjteløb i Hal 2 flyttes fra mandag til tirsdag

Derudover ønsker foreningen, at offentligt skøjteløb i Hal 2 (træningshallen) flyttes fra mandag til tirsdag. Klubbens medlemmer har hidtil trænet om tirsdagen, men ændringen vil give medlemmerne mulighed for at overvære Metalligakampe, der ofte afvikles tirsdag aften i Hal 1.

Hvidovre Ishockey Klubs ansøgning har været til udtalelse hos både halinspektøren, forpagteren for Frihedens Idrætscenter samt Hvidovre Skøjteklub, der ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune jf udtalelse fra halinspektør og forpagter i Frihedens Idrætscenter.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

5. Forslag om ændring af Hvidovre Medborgersals navn

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte henvendelse fra Hvidovre Musik- og Kulturråd vedr. ønske om at ændre navnet på Hvidovre Medborgersal.

Center for Kultur og fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte henvendelse fra Hvidovre Musik- og Kulturråd vedr. ønske om at ændre navnet på Hvidovre Medborgersal

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Center for Kultur og Fritid igangsætter en borgerinddragende proces.

Sagsfremstilling

Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd har i fællesskab henvendt sig til Kultur- og Fritidsudvalget med ønske om at få ændret navnet på Hvidovre Medborgersal.

Baggrunden for henvendelsen er, at Musik- og Kulturrådet jævnligt oplever udfordringer med at booke kunstnere og optrædende til Medborgersalen, da de bookede kunstnere ofte har forudindtagede, negative meninger om spillestedet qua dets navn, der fremstår utidssvarende. Dette har i visse tilfælde medført, at visse kunstnere ikke har villet optræde i salen fordi de har antaget, at spillestedets tekniske og lokalemæssige faciliteter ikke har været gode nok.

Da medborgersalen dog er en yderst professionel scene med gode faciliteter, foreslås det, at salen får et mere tidssvarende navn.

Det forventes, at et nyere og mere indbydende navn ikke kun vil kunne lokke flere kunstnere til at optræde i kommunen, men også vil kunne lette markedsføringen og dermed tiltrække flere publikummer til arrangementer i salen.

Flere andre kommuner har allerede med succes ændret navnene på deres medborgerhuse; heriblandt Viften (tidl. Rødovre Medborgersal), Portalen (tidl. Hundige Medborgersal) og Trommen

Forslag til proces

Musik- og Kulturrådet henstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at beslutte, hvordan et nyt navn skal findes og udvælges.

Der foreslås dog umiddelbart igangsat en borgerinddragende proces, hvor kommunens borgere over en periode kan indsende navneforslag, som efterfølgende vil blive vurderet af en nedsat gruppe bestående af Medborgersalens aktive brugergrupper (Hvidovre Teaterforening, Ældresagen, Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd) samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag om navneændring af Hvidovre Medborgersal (pdf)

6. Godkendelse af vedtægtsændringer: Teater Vestvolden

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende Teater Vestvoldens nye vedtægter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende Teater Vestvoldens nye vedtægter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovres egnsteater, Teater Vestvolden, har udarbejdet nye vedtægter. Teatrets vedtægter blev senest revideret i 1989, og i takt med statens nylige evaluering af egnsteatre har det vist sig nødvendigt med et mere tidssvarende indhold samt en opdatering af fagtermer mm.   

Teatrets bestyrelse har haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre medlemmer af bestyrelsen. Arbejdsgruppens forslag til ændringer er efterfølgende behandlet på tre bestyrelsesmøder.

De nye vedtægter træder i kraft 1. januar 2018.

Retsgrundlag

Teater Vestvoldens vedtægter underbygger Bekendtgørelse om egnsteatre jf. Lov om Scenekunst

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommuner.

Bilag

 1. Nye vedtægter for Teater Vestvolden 2018 (pdf)
 2. Gamle vedtægter Teater Vestvolden 1989 (pdf)

7. Ansøgning om økonomisk tilskud til teknisk udstyr og opsætning af bander - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om økonomisk tilskud til indkøb af diverse teknisk udstyr samt banebander.

Indkøbene er en konsekvens af øgede krav fra forbundet Volleyball Danmark.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge tilskud på op til 34.249 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til indkøb af diverse teknisk udstyr og banebander.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Der bevilges 34.249 kr. Midlerne tages fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Det danske volleyballforbund Volleyball Danmark har nedsat en række skærpede krav til kampafvikling for de danske ligaklubber; heriblandt Hvidovre Volleyball Klub.

Kravene involverer bl.a. brug af særligt teknisk udstyr til videooptagelse af kampe samt opsætning af banebander. Kravene medfører en række tvungne investeringer for Hvidovre Volleyball Klub, hvorfor klubben ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til indkøb af det krævede udstyr og inventar.

Krav om teknisk udstyr er gældende fra sæson 2017/2018 og krav om nye banebander er gældende fra sæson 2018/2019 med en gradvis øgning af krav om bandeantal frem til sæson 2022/2023.

Teknisk udstyr
Klubbens nuværende tekniske udstyr til brug for videooptagelser, håndtering af online statistik mm. lever ikke op til forbundets skærpede krav, og der er derfor behov for indkøb af nyt teknisk udstyr.

Kravet er gældende fra sæson 2017/2018.

Banebander

Fremover skal kampbaner være omgivet af bander ca. 4 meter fra sidelinjen og 6 meter fra baglinjen. Fra sæson 2018/2019 skal kampbaner være omgivet af minimum 8 bander af størrelsen 1x3 meter. Fra sæson 2022/2023 skal kampbaner være fuldt omgivet af 24 bander af størrelsen 1x3 meter.    

Opsætning af mobile banebander er indskrevet i gældende reklameaftale mellem Hvidovre Volleyball Klub og Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Volleyball Klub påregner en samlet udgift på 69.249 kr.

Klubben har en egenfinansiering på 35.000 kr. og ansøger således Kultur- og Fritidsudvalget om et økonomisk tilskud på op til 34.249 kr.

Budget

Indkøb

Udgift

Licens til systemet Datavideo4

14.100 kr.

Ekstern Harddisk

630 kr.

Videokamera

1.550 kr.

Ekstra batteri til kamera

1.204 kr.

Gorillapod, 2 stk.

1.676 kr.

SD kort, 2 stk.

720 kr.

USB nøgle, 64 gb, 3 stk.

999 kr.

Trådløst modem

2.014 kr.

Kamerataske

358 kr.

Transporttaske til udstyr

1.000 kr.

Scout PC

7.499 kr.

Client PC

7.499 kr.

Bandetilbud, pakke 1

16.000 kr.

Løber, 40 m.

4.000 kr.

Tilknytning af statistiker/scout

10.000 kr.

I alt

69.249 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

91.920 kr.

Profileringspuljen

96.990 kr.

Rådighedspuljen

36.456 kr.

Bilag

 1. Tilbud på bander (pdf)
 2. Hal bane og rekvisitreglement 2017 (pdf)
 3. Propositioner for Danmarksturneringen 2017 (pdf)
 4. Ansøgning fra HVK (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-09-2017

Ømer Kuscu nævnte, at Petanqueklubben har ytret ønske om møde med Kultur og Fritidsudvalget.