Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 7. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog som suppleant for Ømer Kuscu

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Arne Bech ønsker at få at vide, hvorfor proceduren for indstillinger er ændret, således at det nu er direktøren der indstiller.

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Formanden informerede om indbydelse til udvalget til Shinson Hapkidos sommerlejr.

Henvendelse fra Ishockey VM 2018 vedr. placering af træningsfaciliteter i Rødovre uddelt til udvalget.

Henvendelse fra ARKEN ang. afslag på tilskudsansøgning uddelt til udvalget.

Årsrapport for 2016 fra Station Next uddelt til udvalget. Årsrapporten tages op under meddelelser til næste udvalgsmøde.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om overførsel af mindreforbrug fra udvalgets puljer fra 2016 til 2017
 • Orientering om status på den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter
 • Orientering om Hvidovre Fighters

Bilag

 1. Besvarelse fra Arken vedr. Sanddag (pdf)
 2. Tilbagemelding vedr. Ishockey VM 2018 (pdf)
 3. Årsrapport Station Next 2016 (pdf)
 4. Overførsel af mindreforbrug 16-17 (docx)

3. Orientering om genbesættelse af stillingen som leder af Fritidsbutikken

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage orientering om genbesættelse af stillingen som leder af Fritidsbutikken til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage orientering om genbesættelse af stillingen som leder af Fritidsbutikken til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lederen af Fritidsbutikken Niels E. Pedersen fratræder stillingen pr. 31. maj 2017. Ifm. en snarlig genbesættelse har administrationen overvejet de fremtidige vilkår for stillingen.

Fastholdelse af nuværende funktioner

Som udgangspunkt ønskes mange af de nuværende funktioner i stillingen fastholdt. Her tænkes bl.a. på:

 • Fastholdelse af samarbejder med Avedøre Boligselskab/KAB; herunder administration af midler målrettet aktiviteter for beboerne i området (der laves pt. en lang række flotte arrangementer for, med og af de lokale beboere)
 • Fortsat understøttelse af samskabelsesprocesser og det frivillige arbejde i området
 • Fastholdelse af tovholderfunktion ift. Kulturtogrådet
 • Fastholdelse og udbyggelse af det tætte samarbejde med lederne af BuQetten og Avedøre Bibliotek

Udvidelse af opgaver

Administrationen ønsker, at der fremover skal bruges flere ressourcer på følgende opgaver:

 • Den kommende leder tænkes en større rolle i forhold til drift og aktiviteter i kulturdelen på Enghøjhuset. Lederen skal sammen med Avedøre Bibliotek være med til at skabe mere liv og flere aktiviteter i aulaen og de fire kulturlokaler
 • Der ønskes større og bedre sammenhæng i aktiviteter og samarbejde mellem Avedøre Stationsby og resten af Hvidovre Kommune. Lederen skal således indgå i tættere dialog og samarbejde med de øvrige kulturmedarbejdere i kommunen; herunder Kultur- og Fritidsafdelingen, HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet, BuQetten m.fl. Formålet er at understøtte den samlede koordinering af arrangementer i hele Hvidovre Kommune, så organisationens kompetencer udnyttes bedst muligt, og funktionerne i Fritidsbutikken gøres mindre sårbare på sigt.
 • Den nye leder skal understøtte de borgernære samskabelsesprocesser; herunder være en aktiv medspiller med de mange frivillige, som støtter op om de mange alsidige kulturaktiviteter.

Kandidatprofil

Administrationen forestiller sig følgende profil for en kommende leder af Fritidsbutikken:

 • Kandidater skal have erfaring med boligsocialt arbejde; evnen til at samarbejde med og respektere personer på alle niveauer og med vidt forskellige baggrunde er essentiel
 • Kandidater skal have erfaring med afvikling af kulturelle arrangementer
 • Kandidater skal have praktisk og teknisk snilde og ikke være bange for praktisk forefaldende arbejde
 • Kandidater skal være innovative og nytænkende, men samtidig have fokus på målgruppe og samarbejdspartnere

Den nye leder forventes ansat pr. 1. oktober 2017. I perioden fra Niels E. Pedersens ophør og til den nye leder tiltræder, vil de planlagte aktiviteter i og under Fritidsbutikken blive varetaget af lederen af BuQetten, personalet på Avedøre Bibliotek samt medarbejdere fra Kultur- og Fritidsafdelingen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgettet for Fritidsbutikken afsat midler til aflønning af ny leder.

Personalemæssige konsekvenser

Den nye leder forventes ansat pr. 1. oktober 2017.


4. Præsentation af høringssvar til Eliteidrætspolitikken

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Eliteidrætspolitik 2017 og de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte administrationens kommentarer til høringssvarene; herunder forslag til rettelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Drøftet. Politikken ønskes genbehandlet på udvalgsmøde i august eller september.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar at Eliteidrætspolitik 2017 blev sendt i høring. Høringsperioden var 1. marts -1. maj 2017.

Der er i alt indkommet 9 høringssvar. Administrationen har udarbejdet en kommenteret oversigt over høringssvarene med forslag til hvordan disse indarbejdes samt en begrundelse for hvorfor nogle udelades.

Eliteidrætspolitikken indeholder de strategiske visioner for kommunens arbejde med eliteidræt i 2017-2020. Politikken indeholder en definition af eliteidræt i Hvidovre Kommune, som også skal tjene som afgrænsning i forhold til det øvrige idrætsområde.

Derudover indeholder politikken overordnede målsætninger, visioner, indsatsområder og målepunkter i forhold til tre underpunkter: udøvere, foreninger og samarbejde. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre radikalt på politikken, men en række konkrete forslag til skærpelser indarbejdes.

Eliteidrætspolitikken er et selvstændigt appendiks til Kultur- og Fritidspolitikken og skal ses i sammenhæng med andre styringsdokumenter i relation til Kultur- og Fritidspolitikken; f.eks. Helhedsplanen på idrætsområdet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen sendte i februar 2017 udkast til Eliteidrætspolitik i høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. HBC Høringssvar - Eliteidrætspolitik (pdf)
 2. Høringssvar, HvIK 2017 final (pdf)
 3. Høringssvar HIF Hovedafdeling (pdf)
 4. Volleyklubbens input til kommunens eliteidrætspolitik (pdf)
 5. Hvidovre Basketball klub - Idrætkommune høring 2017 (pdf)
 6. Eliteidrætspolitikken -ÆldreSagen (pdf)
 7. Høringssvar-idrætsrådet (pdf)
 8. Høring eliteidræt Hvidovre - Rosenhøj (pdf)
 9. Høringssvar til Eliteidrætspolitikken (pdf)
 10. Høringssvar BK friheden (pdf)
 11. Eliteidrætspolitik_rettet_efter_høringssvar.pdf (pdf)

5. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Store Cykeldag 2017

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre afd. om økonomisk støtte til arrangementet Store Cykeldag. Der søges om 7.200 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 7.200 kr. i støtte til Cyklistforbundet Brøndby-Hvidove Afd. til afholdelse af Store Cykeldag søndag d. 11. juni 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Der bevilges 7.200 kr. Midlerne tages fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Søndag den 11. juni 2017 arrangerer Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Store Cykeldag.

Ruten går gennem Hvidovre og Brøndby med planlagte stop og aktiviteter undervejs og slutter i år med et fælles arrangement på Quark v. Avedøre Tværvej. Udover borgmestrene fra begge kommuner plejer ca. 270 borgere at deltage i arrangementet.

Formålet med arrangementet er at skabe cykelglæde og opmærksomhed omkring cyklisme. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet støtte til arrangementet Store Cykeldag:

2016

7.200 kr.

2014

11.600 kr.

2013

9.800 kr.

Økonomiske konsekvenser

Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre afd. søger 7.200 kr. til afvikling af Store Cykeldag 2017.

Midlerne skal anvendes til følgende:

Rygposer til deltagere + arrangører

2.100 kr.

Juice og plastkrus ved start

200 kr.

Morgenbrød til alle deltagere ved start

600 kr.

Vandflasker til alle deltagere ved start

400 kr.

1. præmie: gavekort til cykel (Brøndby Kommune ansøges om tilsvarende tilskud)

2.500 kr.

2. præmie: gavekort til Cykelhuset Central

300 kr.

3. præmie: gavekort til Cykelhuset Central

200 kr.

Trykning af plakater

500 kr.

Udgifter til foredrag undervejs

400 kr.

I alt

7.200 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

159.342 kr.

Profileringspuljen

92.345 kr.

Rådighedspuljen

55.248 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - Store Cykeldag 2017 (pdf)

6. Sponsorpuljen 2016/17 - Midtvejsevaluering fra foreningerne

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage midtvejsevalueringer fra støttemodtagende foreninger i 2016 og 2017 vedr. sponsorpuljen til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at midtvejsevalueringer vedr. Sponsorpuljen drøftes og godkendes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af de nuværende retningslinjer for Sponsorpuljen besluttede Kommunalbestyrelsen pr. 29. marts 2016, at sponsortilskud fremover skal uddeles over en to-årig periode. Samtidig blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle forelægges evaluering af de nye retningslinjer efter ét år.

Sponsoraterne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende til om med den 30. juni 2018. De involverede foreninger har på nuværende tidspunkt været i gang med deres respektive projekter i snart et år.

Der blev uddelt større støtte til følgende projekter:

Hvidovre Roklub

40.000 kr. pr. år

Hvidovre Kajakklub

40.000 kr. pr. år

Hvidovre Skøjte Klub

45.000 kr. pr. år

Hvidovre Ishockey Klub

70.000 kr. pr. år

Hvidovre Badminton Club

90.000 kr. pr. år

Hvidovre Attack

90.000 kr. pr. år

Hvidovre Volleyball Klub

90.000 kr. pr. år

Hvidovre Atletik og Motion

90.000 kr. pr. år

Reguler sponsorstøtte i form af logo på tøj/bander/hjemmeside til følgende:

HVG37

15.000 kr. pr. år

Hvidovre Bordtennis

15.000 kr. pr. år

Hvidovre Svømmeklub

15.000 kr. pr. år

Center for Kultur & Fritid har løbende været i kontakt med foreningerne omkring deres projekter, og det vurderes, at der i høj grad er fremdrift og energi i projekterne. Det er administrationens vurdering, at sponsorpuljen med en mere projektorienteret tilgang i høj grad støtter op om udvikling i foreningerne til gavn for borgere, skoler og medlemmer i foreningerne, og det vurderes dermed, at de nuværende retningslinjer fungerer hensigtsmæssigt.

De foreløbige resultater er uddybet i vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende retningslinjer for sponsorpuljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 21. juni 2016 fordeling af 2-årige tilskud fra Sponsorpuljen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Sponsorpuljen - evaluering af projekter (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til deltagelse i Spejdernes Lejr 2017

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning på vegne af samtlige af Hvidovres spejdergrupper om tilskud til deltagelse i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg 22.-30. juli 2017. Der ansøges om 24.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til bevilling af 24.000 kr. til Hvidovres spejdergrupper til brug for afholdelse af Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg 22.-30. juli 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Der bevilges 24.000 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Alle Hvidovre Kommunes spejdergrupper har i fællesskab indsendt en ansøgning om økonomisk tilskud til brug for deltagelse i det store, nationale spejderarrangement Spejdernes Lejr, der i år finder sted i Sønderborg den 22. – 30. juli 2017.

Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr for både danske og internationale spejdere, og arrangementet afholdes hvert 5. år. Spejdernes Lejr opbygges i ugen op til arrangementet og nedtages i ugen efter af de mange tusinde deltagende ledere. Alle arbejder ulønnet.

Der forventes at deltage i alt 40.000 spejdere og 3.000 frivillige voksne ledere fra hele landet - heraf ca. 200 spejdere i alderen 6-18 år samt en række frivillige, ulønnede ledere fra Hvidovre. Der søges om 24.000 kr., hvilket svarer til ca. 200 kr. pr deltager fra Hvidovre.

Både spejdere og ledere betaler 2.100 kr. for deltagelse, og hertil er der behov for økonomi til aktiviteter og materialer samt transport af disse.

Midlerne skal gå til at bygge en lokal Hvidovre-lejr og til at afholde forskellige spejdermæssige aktiviteter o.l., der skal synliggøre, at de deltagende spejdere kommer fra Hvidovre.

Som tak for et evt. tilskud vil Hvidovre Kommune til dels blive omtalt i de materialer, der sendes ud til de deltagende spejdere; og dels i en pressemeddelelse og annonce i Hvidovre Avis.

Lignende ansøgning er desuden fremsendt til Hvidovre Kulturråd, Hvidovre Musikråd, Samrådet samt §18-puljen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om 24.000 kr. til brug for Hvidovres spejdergruppers deltagelse i det nationale arrangement Spejdernes Lejr 2017.

Der er til ansøgningen udarbejdet følgende budget:

Udgifter

Hvidovre mærke, broderet i farver

4.000 kr.

Bøllehatte

8.000 kr.

Bygning af lejr-aktivitet ”Badebroen”

25.000 kr.

Hvidovre flag + bannere

15.000 kr.

Fælles samlingsområde (bænke, borde mm.)

10.000 kr.

Dagsaktivitet: Spejdernes kulturdag

15.000 kr.

Armbånd med Hvidovre-logo

19.500 kr.

Transport af ca. 10 tons materialer

14.000 kr.

Aftenunderholdning: bål, fakler mm.

7.000 kr.

Hvidovre Café, forældredag og borgmesterdag

6.500 kr.

Annoncering i Hvidovre Avis

12.000 kr.

I alt

136.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

159.342 kr.

Profileringspuljen

92.345 kr.

Rådighedspuljen

55.248 kr.

Bilag

 1. Beskrivelse og budget (pdf)
 2. Ansøgning (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til koncertafholdelse - Barokorkestret Camerata Øresund

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra barokorkestret Camerata Øresund om økonomisk støtte på 35.000 kr. til brug for afholdelse af Koncert i Risbjerg kirke den 28. oktober 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning på 35.000 kr. til barokorkestret Camerata Øresund til brug for afholdelse af koncert i Risbejrg Kirke

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Der bevilges 15.000 kr. Tilskuddet ydes uden præcedens. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Barokorkestret Camerata Øresund ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte på 35.000 kr. til brug for afholdelse af koncert i Risbjerg kirke den 28. oktober 2017.

Det ansete barokensemble Camerata Øresund er et professionelt ensemble med speciale i tidlig musik og historisk opførelsespraksis, der spiller på originale, gamle instrumenter. Camerata Øresund samler musikere fra begge sider af Øresund og har koncertaktivitet i hele norden.

Orkestret er blevet inviteret til at spille koncert i Risbjerg Kirke i forbindelse med fejringen af 250-året for barokkomponisten Georg Philipp Telemanns død. Koncerten vil derfor fokusere på værker af netop Telemann.

Risbjerg Kirkes eget budget kan ikke dække orkestrets omkostninger ifm. arrangementet, hvorfor Camerata Øresund ansøger udvalget om 35.000 kr. til delvis dækning af projektets udgifter.

Ved bevilget støtte vil Hvidovre Kommunes logo blive anvendt i markedsføringsmateriale på plakater, hjemmeside og Facebook.

Der vil være gratis entré til arrangementet.

Retsgrundlag

Ansøgningen har været udtalelse hos JURA, hvis vurdering er, at barakorkestres aktiviteter som udgangspunkt er støtteberettigede, og at et tilskud kan tage form som støtte til lønudgifter samt instrumenter, forplejning etc.

JURAS udtalelse er vedhæftet som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Camerata Øresund ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 35.000 kr. i økonomisk støtte. Ansøger har udarbejdet følgende budget for arrangementet:

Indtægter

Kultur- og Fritidsudvalget (søgt)

35.000 kr.

Statens Kunstfond (bevilget)

22.000 kr.

Private fonde (forventet)

55.000 kr.

Honorar, Risbjerg Kirke

20.000 kr.

I alt

132.000 kr.

Udgifter

Honorar til 13 musikere + solist (2 prøver og 1 koncert)

97.900 kr.

Omkostninger ved leje af musikudstyr samt øvelokale

7.000 kr.

PR og markedsføring

5.000 kr.

Administration

9.000 kr.

Transport og forplejning

10.000 kr.

Uforudsete udgifter

3.100 kr.

I alt

132.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

159.342 kr.

Profileringspuljen

92.345 kr.

Rådighedspuljen

55.248 kr.

Bilag

 1. camerat Øresund_budget (pdf)
 2. Camerata Øresund_ansøgning (pdf)
 3. Camearat Øresund_CV (pdf)
 4. Udtalelse fra juridisk afdeling (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til toiletvogn - Boldklubben Friheden

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Boldklubben Friheden om økonomisk tilskud på 10.000 kr. til brug for leje af toilet til stævnearrangementet KræmmerCup den 5. og 6. august 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til bevilling af økonomisk støtte til Boldklubben Friheden til brug for leje af toiletfaciliteter ifm. arrangementet KræmmerCup

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Der ydes 10.000 kr. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til dækning af udgifter ved leje af toiletvogn til brug ved afholdelse af ungdomsstævnet ”KræmmerCup” den 5. og 6. august 2017.

KræmmerCup er et ungdomsstævne over to dage med deltagelse af ca. 60 hold fra forskellige fodboldklubber på Sjælland.

Klubben påregner, at ca. 600 personer vil besøge arrangementet. Da klubbens egne toiletforhold er begrænsede, vil det derfor være nødvendigt at supplere med mindst én stor toiletvogn.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Boldklubben Friheden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr. til brug for leje af toiletfaciliteter ifm. stævnet KræmmerCup.

Boldklubben Friheden har udarbejdet følgende budget for arrangementet:

Indtægter

Deltagergebyr fra 60 hold

21.000 kr.

Salg af kage og sodavand

3.000 kr.

I alt

24.000 kr.

Udgifter

Toiletvogn

10.000 kr.

Præmier

6.000 kr.

Dommere

3.000 kr.

Administration

1.000 kr.

I alt

20.000 kr.

Administrationen har været i dialog med Boldklubben Friheden, der understreger, at det oplyste deltagerantal er et estimat, hvorfor klubbens indtægter potentielt kan blive væsentligt lavere end oplyst.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

159.342 kr.

Profileringspuljen

92.345 kr.

Rådighedspuljen

55.248 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Boldklubben Friheden (pdf)

10. Ansøgning om tilskud via annoncering i stævneprogrammer - Dansk Svømmeunion

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Dansk Svømmeunion ang. mulig annoncering i kommende stævneprogrammer

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til annoncering i et eller flere af Dansk Svømmeunions stævneprogrammer for 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Der gives afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der ikke er tale om en lokalt forankret aktivitet.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion, der søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget gennem annoncering i et eller flere af unionens årlige stævneprogrammer.

Udvalget har i 2017 mulighed for at annoncere ifm. følgende stævner:

 • DM på langbane 2017 i Bellahøj Svømmestadion 29. – 2. juli 2017 (annoncer koster fra 800 kr. - 3.500 kr.)
 • DM på kortbane 2017 i Greve Svømmehal, 9. – 12. november 2017 (annoncer koster fra 800 kr. – 4.000 kr.)
 • EM i svømning 2017 i Royal Arena, 13. – 17. december 2017 (annoncer koster fra 1.200 kr. - 6.500 kr.)

Kultur- og Fritidsudvalget har i både 2016 og 2017 annonceret i lignende stævneprogrammer.

Hvidovre Svømmeklub er ikke involveret i ansøgningen, og ingen af stævnerne foregår lokalt.

Administrationen har været i dialog med Hvidovre Svømmeklub, der har oplyst, foreningen udelukkende deltager til DM på kortbane 2017 i Greve Svømmehal med 14-16 svømmere.

Dansk Svømmeunion og reklamefirmaet FL Sport Marketing vil være modtagere af et potentielt støttebeløb. 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til lignende formål:

 • 4. januar 2017 bevilgede udvalget 2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2017
 • 7. marts 2016 bevilgede udvalget 2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2016

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet d. 2/5-2016 kriterieliste vedr. annoncering. Den komplette kriterieliste er vedhæftet som bilag.

I forhold til kriterielisten har arrangementet DM i kortbane 2017 en vis lokal relevans, da 14-16 deltagere fra Hvidovre Svømmeklub forventes at deltage. Stævnet har desuden en vis indholdsmæssig relevans ift. Hvidovre Kommunes kulturpoltiske indsatsområder, og tidligere annoncer har bl.a. promoveret Hvidovre Kommunes idrætspolitik med fokus på talentudvikling (eksempel på tidligere annonce vedhæftet som bilag). 

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til annoncering i et eller flere af Dansk Svømmeunions årlige stævneprogrammer. Der vil udelukkende være lokal repræsentation ved Hvidovre Svømmeklub til DM i kortbane i Greve Svømmehal d. 9.-12. november 2017.

Prisliste til stævnebladet ifm. DM i kortbane 2017:

1/8 side

800 kr.

1/4 side

1.500 kr.

1/2 side

2.500 kr.

1/1 side

4.000 kr.


Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

159.342 kr.

Profileringspuljen

92.345 kr.

Rådighedspuljen

55.248 kr.

Bilag

 1. prisliste_kortbane (pdf)
 2. prisliste_langbane2017 (pdf)
 3. Prisliste_EM (pdf)
 4. Kriterieliste vedr. annoncering - KFU (pdf)
 5. Annonce til stævneprogram fra 2016 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Arne Bech spurgte ind til muligheden for bogaflevering på Hovedbiblioteket efter lukketid.

Forslag fra administration om, at der fremover gives svar på spørgsmål stillet under Eventuelt på efterfølgende udvalgsmøder.