Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. maj 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 9. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Særlige forhold: Kristina E. Young deltog i stedet for Arne Bech.
Mødested: Multihusets kantine, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Kl. 16.00 afholdes der dialog med Hvidovre Søspejdere ang. reetablering af foreningens klublokale og tilhørende aftaler

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Uddeling af udgivelsen ”Her Skete Det”.

Administrationen orienterede om indkomne høringssvar vedr. den kommende Eliteidrætspolitik.

Formanden orienterede om dialog med Hvidovre Atletik og Motion vedr. afslag på tilskudsansøgning.

Administrationen orienterede om status på etableringen af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om status på Helhedsplan for Idrætsområdet 2017-2019
 • Orientering om den aktuelle situation vedr. Hvidovre Ishockey Klub
 • Uddeling af ”omSLAget”, medlemsblad for Sammenslutningen af Lokalarkiver

Bilag

 1. Helhedsplan for idrætsområdet - Status maj 2017 (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2017 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017, og forventer på nuværende tidspunkt at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

Administrationen gør dog opmærksom på, at der på følgende områder på nuværende tidspunkt forventes merforbrug.

Avedøre Idrætscenter

Vedrørende Avedøre Idrætscenter forventes der et merforbrug på ca. 0,1 – 0,15 mio. kr., der kan henføres til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger.

HvidovreBibliotekerne

Vedrørende HvidovreBibliotekerne forventes der et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. jævnfør udmøntningsplanen vedrørende budgetaftalen for 2017, hvor HvidovreBibliotekernes driftsramme blev reduceret med 3,6 mio. kr. Det forventede merforbrug overføres til 2018, hvor den fulde besparelse forventes realiseret.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.


4. Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til ændrede åbningstider for HvidovreBibliotekerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de forslåede åbningstider for Hovedbiblioteket fra 1. september 2017
 2. at godkende, at der fremadrettet ikke holdes søndagsåbent i Avedøre Bibliotek i vinterhalvåret 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Administrationen bemærker, at der i sagsfremstillingens første tabel, der viser Hovedbibliotekets åbningstider qua Budgetaftalen 2017-2020, er byttet om på vinter- og sommeråbningstider i weekenden.

1.Godkendt.

2.Godkendt

Sagsfremstilling

Ændring af Hovedbibliotekets åbningstider

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018. Hovedbibliotekets bemandede åbningstider bliver i perioden ændret, og biblioteket vil således være betjent på følgende tidpunkter:

Mandag

Kl. 9-17

Tirsdag

Kl. 9-17

Onsdag

Kl. 9-17

Torsdag

Kl. 9-19

Fredag

Kl. 9-17

Lørdag

Kl. 10-16 (10-14 vinter)

Søndag

Kl. 10-16 (lukket vinter)

Administrationen har dog erfaret, at Hovedbiblioteket benyttes flittigt af især børnefamilier og unge under 16 i tidsrummet 17-18. Særligt er forældre til børn i indskolingen glade for at kunne få kvalificeret vejledning til udvælgelse af bøger til deres børn. Ved at skubbe den betjente åbningstid en time frem alle hverdage vil det være muligt at yde en større service til denne borgergruppe.

Hovedbiblioteket oplever desuden størst travlhed mandag eftermiddag og aften, hvorfor det vil være oplagt at rykke ugedagen med længst betjent åbningstid fra torsdag til mandag. Historisk har det også været mandage, der har haft særlig lang åbningstid på HvidovreBibliotekerne.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket ændres i forhold til oplægget i budgetaftalen, således at Hovedbiblioteket i stedet vil være betjent på følgende tidpunkter:

Sommerhalvåret (1. maj til 31. august):

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-14

Søndag

Lukket

Vinterhalvåret (1. september til 30. april):

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-16

Søndag

Kl. 10-16

De foreslåede åbningstider afviger fra ordlyden i budgetaftalen for 2017. Ændringerne er foreslået med baggrund i en række erfaringer, bl.a. med baggrund i besøgstal fra tidligere år, som alt i alt vil være med til at fastholde et godt serviceniveau overfor borgerne.

Ændring af Avedøre Biblioteks åbningstider i vinterhalvåret

Avedøre Bibliotek oplever meget lille biblioteksmæssig brug på søndage i vinterhalvåret, og med den større adgang til Hovedbiblioteket anbefales det at holde søndagslukket hele året rundt på Avedøre Bibliotek, da netop søndagsvagterne – for at kunne blive udfyldt og bemandet forsvarligt - trækker ressourcer fra både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek.

Det vurderes, at den foreslåede ændring af de bemandede åbningstider på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek vil lede til bedre udnyttelse af personaleressourcer samt en smidigere løsning af arbejdsopgaverne, fordi personalet primært vil være til stede, når der er behov.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

HvidovreBibliotekernes forsøgsperiode som nøglebibliotek og dertilhørende åbningstider blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.


5. Håndtering af fremtidige ansøgninger vedr. film- og tv-produktion

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte administrationens forslag til behandling af fremtidige ansøgninger vedr. tv- og filmproduktion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at spørgsmålet om en eventuelt mere målrettet filmstøtte bør afvente en evaluering af kommunens filmsatsning i regi af erhvervspolitikken
 2. at der indtil der er foretaget en evaluering kan bevilges filmstøtte, såfremt filmen overvejende optages på lokaliteter i Hvidovre Kommune, og filmens sigte er et almennyttigt, ikke kommercielt formål

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

1.Godkendt

2.Godkendt

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har over en længere periode arbejdet strategisk på at udvikle og brande sig som filmby. Af nuværende politiske satsninger underbygger Erhvervspolitikken 2015-2018 bl.a. filmområdet ved at stille skarpt på lokal filmproduktion og støtte Copenhagen Film Fund.

På kulturområdet er der sideløbende hermed arbejdet med forskellige filmrelaterede kulturaktiviteter, der bl.a. tæller open-air filmforevisninger samt ’Oregon-’ og ’Next-’ filmfestivalerne. 

Kommunens satsning på filmområdet har desuden medført, at filmskoleelever, som ikke nødvendigvis er uddannet på Station Next, er begyndt at søge kommunen om økonomisk tilskud til forskellige typer tv- og filmproduktioner. 

Siden administrationen modtog den første ansøgning om støtte til kortfilmsproduktion i 2014, har antallet af ansøgninger været støt stigende. Ansøgningerne er primært fra filmstuderende på Zentropas filmuddannelse og studerende fra den alternative filmskole Super16. Kultur- og Fritidsudvalget har støttet en del af de modtagne filmansøgninger med beløb på mellem 14.600 til 25.000 kr.

Administrationen vurderer, at en eventuelt støtte til filmproduktion som minimum skal leve op til kravet om et ikkekommercielt, almennyttigt formål. Endvidere anbefales det, at en eventuel praksis for tildeling af filmstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget puljer må afvente en evaluering af kommunens filmsatsning. Formålet med dette er at sikre, at Kultur- og Fritidsudvalget puljer går til aktiviteter, som gavner flest mulige.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

Udvalgsmøde

Filmprojekt

Støttebeløb

KFU 25. september 2016

”Regndans”

14.600 kr.

KFU 25. september 2016

”Akvarieklubben”

21.000 kr.

KFU 17. maj 2016

”NÅR VI SES IGEN”

25. 000 kr.

KFU 7. februar 2017

”MAX”

9.950 kr. til brug for leje af Avedøre Svømmehal

Kultur- og Fritidsudvalget gav 7. februar 2017 afslag på ansøgning til filmen ”Forward” med den begrundelse, at ansøgningen lå uden for udvalgets puljers formål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Fordeling af Elite2650-puljen 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af midler fra Elite2650-puljen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at 30.000 kr. tilbageføres fra Idrætsrådet til Elite2650-puljen
 2. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af Elite 2650-puljen for 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

1. Godkendt.

2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Elite2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsforeninger og sigter mod at opretholde eller højne foreningernes idrætslige niveau.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2017 modtaget 10 ansøgninger til Elite 2650-puljen. Ansøgningerne udgør en samlet sum på 2.066.000 kr.

Elite2650-puljen er i 2017 på 962.240 kr. ekskl. moms. Da 83.673 kr. kan momsrefunderes via SKAT (jf. den såkaldte positivliste) kan der reelt bevilges støtte for 1.045.913 kr.    

Tilbageførsel af ubrugte midler fra Idrætsrådet

Idrætsrådet fik i 2016 ifm. uddeling af Elite2650 rådighed over 30.000 kr. på vegne af kommunens fodboldklubber vedr. projekt om fælleskommunal talentudvikling. Projektet kunne ikke gennemføres grundet fodboldklubbernes manglende ressourcer, og det foreslås derfor at de ubrugte midler føres tilbage til Elite2650-puljen.

Arbejdsgruppen indstiller på denne baggrund samlet 1.075.000 kr. til fordeling i 2017. Specificeret fordeling fremgår af vedhæftede bilag.

Arbejdsgruppen

Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget medlemmer til arbejdsgruppen for fordeling af Elite 2650-midlerne. Arbejdsgruppen består af 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget (Niels Ulsing og Charlotte Larsen) og 2 repræsentanter fra Idrætsrådet Hvidovre (Ena Christiansen og Michael Bruun Jepsen).

Arbejdsgruppen har fordelt Elite 2650-midlerne efter gældende retningslinjer, samt taget hensyn til ansøgernes placeringer i diverse forbund og sportslige resultater. Derudover har arbejdsgruppen i lighed med tidligere år benyttet den såkaldte ”idrætsmodel” til vurdering af ansøgerne og taget foreningernes idrætslige niveau, organisation, faciliteter samt supportmuligheder i betragtning.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste tre år fordelt følgende beløb:

2016

1.055.000 kr.

2015

1.022.500 kr.

2014

1.021.800 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er indkommet ansøgninger for i alt 2.066.000 kr.

Elite2650-puljen er i 2017 på 962.240 kr. ekskl. moms. Da 83.673 kr. kan momsrefunderes via SKAT (jf. den såkaldte positivliste) kan der reelt bevilges støtte for 1.045.913 kr.   

Det foreslås, at 30.000 kr. tilbageføres fra Idrætsrådet til Elite2650-puljen, således at 1.075.000 kr. samlet indstilles til fordeling.

Bilag

 1. Ansøgningsoversigt (pdf)

7. Ansøgning om tilskud - Band Battle '17

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Kulturtoget i Avedøre om tilskud til afvikling af Band Battle ’17. Der ansøges om 8.400 kr. til diverse udgifter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 8.400 kr. til Kulturtogrådets Forretningsudvalg til brug for afvikling af Band Battle ’17

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Der bevilges 8.400 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

For at fremme musikmiljøet i Hvidovre ønsker Kulturtoget i Avedøre at afvikle arrangementet Band Battle lørdag den 20. maj 2017 i Enghøjhusets aula.

Arrangementet går ud på, at bands fra Hvidovre og omegn spiller deres egne originalnumre foran tre dommere og et live publikum. Det bedste band vinder muligheden for at spille på en større scene til årets Midsommerfest i Avedøre, hvor Henning Stærk Band i år er hovednavn.

Der forventes deltagelse af 8–10 bands foruden sidste års vindere.

Kulturtoget inviterer bredt ud via Facebook og ophænger plakater på gymnasier og i det offentlige rum.

Kulturtoget bruger desuden eget netværk til at skaffe ca. 5 hjælpere til at sørge for, at arrangementet forløber godt.

Kulturtoget er en paraplyorganisation for frivillige foreninger og offentlige institutioner i Avedøre-området, der arbejder med offentlige events. Kulturtoget afholdt første gang Band Battle i 2016 i forbindelse med arrangementet Danmark Dejligst.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kulturtoget i Avedøre ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 8.400 kr. til brug for diverse udgifter forbundet med afvikling af Band Battle ’17.

Budget

Honorar og transport til BLACK DOOR PAROLE (vindere af Band Battle ’16)

5.000 kr.

Forplejning til bands, lydmænd, dommere og hjælpere

1.500 kr.

Gaver til 3 frivillige dommere

500 kr.

Produktion af plakater og flyers

400 kr.

Diverse materialer

1.000 kr.

I alt

8.400 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalget puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

133.442 kr.

Profileringspuljen

64.545 kr.

Rådighedspuljen

46.847 kr.

Bilag

 1. Plakat - Band Battle (pdf)
 2. Ansøgning - Band Battle (pdf)

8. Ansøgning om tilskud - Stafet for livet 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til afvikling af Stafet For Livet, der afholdes den 2. og 3. september 2017 på Hvidovre Stadion. Der ansøges om 4.800 kr. til brug for leje af handikaptoiletter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 4.800 kr. til leje af 2 stk. handikaptoiletter til brug for arrangementet Stafet For Livet 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Der bevilges 4.800 kr. Midlerne ydes fra Rådighedspuljen.

Maria Durhuus deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse står bag støttearrangementet Stafet For Livet, der afholdes hvert år for at sætte fokus på kampen mod kræft.

Den 2.-3. september 2017 afholdes arrangementet for tredje gang i Hvidovre, og i år afvikles arrangementet på Hvidovre Stadion.

Arrangementet planlægges af ca. 40 frivillige, og alt overskud går til Kræftens Bekæmpelse til oplysning, patientstøtte og forskning. I 2016 havde arrangementet i Hvidovre 570 deltagere, og der blev indsamlet over 200.000 kr.

Da Hvidovre Stadion ikke kan stille handicaptoiletter til rådighed, søger arrangørgruppen bag Stafet For Livet om tilskud på 4.800 kr. (eks. moms) til leje af to transportable handicaptoiletter.

Administrationen påpeger, at der planlægges etablering af permanente handicaptoiletfaciliteter på Hvidovre Stadion i løbet af 2017. Da etableringsdatoen ikke kan præciseres nærmere, anbefales det, at tilskudsbeløbet bevilges under forudsætning af, at de kommende permanente toiletfaciliteter endnu ikke er etableret ved arrangementets afholdelse.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet støtte til arrangementet Stafet For Livet til leje af handikaptoiletter:

2015

3.225 kr.

2016

4.031 kr.

Økonomiske konsekvenser

Lokalafdelingen af Stafet For Livet under Kræftens Bekæmpelse ansøger om økonomisk tilskud på 4.800 kr. til brug for leje af handikaptoiletter.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalget puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

133.442 kr.

Profileringspuljen

64.545 kr.

Rådighedspuljen

46.847 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Handicaptoilet (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til Vild Med Vand Dag 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Sejlklub Suset ang. tilskud til arrangementet Vild Med Vand Dag 2017, der afholdes på Hvidovre Havn den 10. juni 2017, og arrangeres af samtlige af havnens foreninger i fællesskab.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6900 kr. til Hvidovre Sejlklub Suset til afholdelse af arrangementet Vild Med Vand Dag 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Der bevilges 6.900 kr. Midlerne ydes fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Sejlklub Suset har på vegne af samtlige foreninger på Hvidovre Havn ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til brug for afholdelse af arrangementet Vild Med Vand Dag den 10. juni 2017.

Vild Med Vand Dag – også kaldet Havnens Dag - er et landsdækkende arrangement, der afholdes i samarbejde mellem Flid (organisationen for lystbådehavne i Danmark) og Dansk Sejlunion. Arrangementet har som formål at skabe oplevelser på havnen og på havet for et bredt udsnit af den danske befolkning. Samtlige foreninger på Hvidovre Havn afholder det lokale arrangementet i fællesskab, og Hvidovre Sejlklub Suset er tovholder på projektet.

Arrangementet støttes af Nordea Fonden, hvorfra arrangørerne modtager et kontant tilskud på 5000 kr. Da det samlede budget lyder på 11.900 kr., søges der om tilskud på 6.900 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Sejlklub Suset søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på op til 6.900 kr. til brug for arrangementet Vild Med Vand 2017.

Hvidovre Sejlklub Suset har indsendt følgende budget for arrangementet:

Udgifter

Borde og bænke

1.200 kr.

Morgenmad til frivillige og gæster

1.000 kr.

Bestik + service

400 kr.

Popcorn

400 kr.

2 x hoppeborge

2.300 kr.

Forplejning til musikere

600 kr.

Leje af toiletvogne

6.000 kr.

I alt

11.900 kr.

Indtægter

Støtte fra Nordea Fonden

5.000 kr.

Potentiel støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget

6.900 kr.

I alt

11.900 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalget puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

133.442 kr.

Profileringspuljen

64.545 kr.

Rådighedspuljen

46.847 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - Vild med vand dag d. 10 juni 2017 (pdf)

10. Ansøgning fra ARKEN om tilskud til Sandag For Børn 2017

Beslutningstema

Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra ARKEN Museum for Moderne Kunst om økonomisk støtte til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn. Der søges i lighed med tidligere år om 5.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 5.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Der gives afslag på ansøgningen med henvisning til, at der mangler dokumentation for lokale Hvidovreborgeres og intuitioners deltagelse i arrangementet.

Sagsfremstilling

ARKEN Museum for moderne kunst afholder hvert år Sanddag For Børn: et arrangement, hvor skoler og daginstitutioner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland dyster om at skabe de mest eventyrlige sandslotte og skulpturer på stranden foran ARKEN.

Årets arrangement er skemalagt til fredag den 9. juni 2017. Efter fejring af de bedste skulpturer sluttes dagen af med en koncert med bandet WonderBrazz.

De sidste år har arrangementet tiltrukket ca. 1.800 børn.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet ansøgninger fra ARKEN vedr. Sanddag i de foregående år og har bevilget følgende tilskud:

År:

Tilskud:

2013

5.000 kr.

2014

3.000 kr.

2015

5.000 kr.

2016

5.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

ARKEN Museum for Moderne Kunst søger Kultur- og Fritidsudvalget om 5.000 kr. i økonomisk støtte. Museet har fremsendt følgende budget:

Invitationer og grafiker

9.000 kr.

Koncert med WonderBrazz

16.000 kr.

Rettighedsafgifter ifm. koncert

5.500 kr.

Leje af scene og udstyr

5.000 kr.

Aflønning af tekniker

3.000 kr.

HT Ekstra buskørsel

10.000 kr.

Præmier til bedste skulpturer

2.000 kr.

Aflønning af personale, 15 personer i 7 timer á 150 kr. + timer til planlægning

40.000 kr.

Leje af telt

2.500 kr.

Forplejning

2.000 kr.

Udgifter i alt

95.000 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra ARKEN (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Maria Durhuus spurgte ind til sikkerhedsforholdene ved omklædningsfaciliteterne i Avedøre Idrætscenters svømmehal.

Charlotte H. Larsen spurgte ind til Hvidovre Basketballs mulighed for udvidet adgang til træning i Holmegårdshallen i sommerferien.

Formanden spurgte ind til besættelsen af stillingen som leder af Fritidsbutikken.