Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 16. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Orientering om aktiviteter under Vestegnens Kulturuge uddelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om Vestegnens Kulturuge 2016
 • Takkebrev fra filmproducer Andreas Bak
 • Ansøgning fra Biblioteket om afholdelse af FIFA 2017 turnering
 • Livsstilsmesse Friheden Idrætscenter
 • Ny medarbejder i Kultur- og Fritidsafdelingen

Bilag

 1. Takkebrev - Andreas Bak (pdf)
 2. Aktiviteter under Vestegnens Kulturuge - Arrangementer i Hvidovre under Vestegnens Kulturuge.pdf (pdf)

3. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 5. at Folkeoplysningsudvalgets høringssvar indgår i punktets behandling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Gruppe A ønsker, at der udarbejdes forslag til en 1,3 mio. kr. reduktion på stadion- og idrætsområdet.

Gruppe A og O ønsker, at der udarbejdes forslag til en 1,8 mio. kr. reduktion på biblioteksområdet.

Grupper A og O foreslår, at der ændres på udgiften til Eliteidrætslinjen for 2017 og fremover, således at de 300.000 kr. forbliver på foreningsområdet, og de resterende 400.000 kr. bliver en udgift på skoleområdet.

Hvidovrelisten følger Folkeoplysningsudvalgets høringssvar.

Hovedbiblioteket orienterede om det bestilte oplæg om nøglebiblioteket. Der ønskes indhentet erfaring med nøglebiblioteker fra sammenlignelige kommuner.

Ad 3. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 5. Folkeoplysningsudvalgets, handicaprådets og ældrerådets

høringssvar indgik i punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf)
 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf)
 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf)
 4. Takster til udvalg 2017 (pdf)

4. Udmøntning af budget 2016 og overslagsår 2017- 2020: tilførsel af driftsbudget til Hvidovre/Avedøre Ridecenter

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udmøntning af budgetforliget vedr. 2016 og overslagsårene 2017-2020.

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal tilføres driftsbudget til Hvidovre/Avedøre Ridecenter anvist indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Der skal tages stilling til finansieringen af Hvidovre/Avedøre Ridecenters driftsbudget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at tilførslen af driftsbudgettet til Hvidovre/Avedøre Ridecenter på 340.000 kr. i 2016 og 346.970 kr. i overslagsårene 2017-2020 finansieres af Avedøre Idrætscenters driftsramme

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var afsat driftsbudget til ridecenteret i perioden 2013-2015 under Hvidovre-Avedøre Rideklubs forsøgsperiode som driftsansvarlig for ridecenteret. Ved evalueringen af rideklubbens periode som driftsansvarlig besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en ny brugsretsaftale med rideklubben for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019, og at der skal tilføres nyt driftsbudget til ridecenteret i forbindelse med budgetbehandlingen for 2016.


Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, at tilførslen af driftsbudgettet til Hvidovre/Avedøre Ridecenter skal finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Hvidovre/Avedøre Ridecenter hører under Avedøre Idrætscenter.

Idrætscentrets regnskab for 2014 og 2015 udviser et mindreforbrug på henholdsvis 286.169 kr. og 232.953 kr. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at driftsbudgettet til ridecenteret kan finansieres indenfor Avedøre Idrætscenters driftsramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre/Avedøre Ridecenter skulle bortforpagtes, og at driftsbudgettet blev reduceret med 109.000 kr. i 2013 (af hensyn til opsigelsesvarsler), for derefter at blive nulstillet i overslagsårene 2014-2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2013, at Hvidovre-Avedøre Rideklub blev givet en forsøgsperiode på 2 år som driftsansvarlig på ridecenteret, og at besparelsen vedrørende driftsbudgettet blev tilbageført for perioden 2013-2015.
Ved 2-års evalueringen af Hvidovre-Avedøre Rideklubs virke som driftsansvarlig på ridecenteret besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015, at der skulle indgås brugsretsaftale med rideklubben, samt at der skal udarbejdes en status i 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at det i forbindelse med budgetbehandlingen 2016 drøftes at afsætte 340.000 kr. til årlig drift af ridecenteret, samt at ændringerne i ridecenteret som følge af lov om hestehold beskrives og drøftes med henblik på at indarbejde det i investeringsoversigten i overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, at driftsbudgettet vedrørende Hvidovre/Avedøre Ridecenter skal finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2015 brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre-Avedøre Rideklub for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudget til Hvidovre/Avedøre Ridecenter på 340.000 kr. i 2016 og 346.970 kr. i overslagsårene 2017-2020 finansieres via Avedøre Idrætscenters driftsramme.

Avedøre idrætscenter udviser et mindreforbrug på henholdsvis 286.169 kr. i 2014 og 232.953 kr. i 2015.


5. Økonomirapportering pr. 30. juni 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på op til 0,8 mio. kr. samt mindreudgifter på op til 0,3 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Hvidovre/Avedøre Stadion (003231)
Vedrørende Sønderkærejendommen forventes der et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. (339.000 kr.).
Merforbruget skyldes udfordringer vedrørende driften (teknisk service) af ejendommen (tidligere Sønderkær Skolen), som Hvidovre/Avedøre Stadion overtog den 1.8.2015.

Hvidovre/Avedøre Stadion har ikke modtaget tilstrækkeligt driftsbudget til ejendommen, og der er behov for en budgetkorrektion. Sønderkærejendommen benyttes af Hvidovre Privatskole, Musikskolen, Billedskolen, Kultur- og Fritidsafdelingen, AOF Hvidovre, FOF Aftenskole, Rosenhøj Boldklub, Skytteforeningen, Hvidovre Basketball Klub, Hvidovre Shinson Hapkido, Hvidovre Karateklub, Hvidovre Gymnastik af 1937 og Keglerne.

Frihedens Idrætscenter (003231)

Vedrørende Frihedens Idrætscenter forventes der i 2016 et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (ca. 518.300 kr.).
Merforbruget skyldes stigende energiudgifter relateret til driften på ca. 0,3 mio. kr. (345.000 kr.), samt installationen af en affugter i opvisningshallen, hvortil der ikke er afsat budget til afledt drift (el) for ca.0,2 mio. kr. (ca. 173.300 kr. i 2016).

Udviklingen i energiudgifterne følges hen over sommeren, hvor der erfaringsmæssigt bruges meget energi på nedkøling af ishallerne på grund af stor forskel på ude- og indetemperaturen.
Ved økonomirapporteringen pr. 31.8.2016, udarbejdes der forslag vedrørende korrektion af de generelle energibudgetter samt driftsbudget til affugteren.


Foreningsejendommen Stevnsbogård

Vedrørende foreningsejendommen Stevnsbogård forventes der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. (250.000 kr.).

Hvidovre Lystbåde Havn
Vedrørende Hvidovre Lystbådehavne (02.35.41) forventes der et nettomindreforbrug (merindtægter vedr. havneafgift) på ca. 0,04 mio. kr. (40.000 kr.).

Vestegnens Idrætsklinik
Vedrørende Vestegnens Idrætsklinik (03.38.73) forventes der et mindreforbrug på ca. 0,06 mio. kr. (65.000 kr.). Mindreforbruget skyldes, at ordningen der gav idrætsudøvere mulighed for undersøgelse på klinikken er afviklet.

Der forventes ingen merudgifter uden for servicerammen.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2016 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 forventes samlede merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. på områder inden for servicerammen.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. driften af Sønderkærejendommen, og finansieringen heraf forventes ikke at kunne anvises indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. energiudgifterne i Frihedens Idrætscenter, hvoraf ca. 0,3 mio. kr. forventes at kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme via mindreforbrug vedr. Stevnsbogård (ca. 0,2 mio. kr.), Lystbådehavnen (ca. 0,04 mio. kr..) og Vestegnens Idrætsklinik (ca. 0,06 mio. kr.).

Der forventes ikke at kunne anvises driftsbudget (ca. 0,2 mio. kr.) til den installerede affugter i Opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter.


6. Godkendelse af ændringsforslag vedr. aktivitetstilbuddet "Fritid For Dig"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forvaltningens konceptuelle ændringsforslag vedr. aktivitetstilbuddet ”Fritid For Dig”. Tilbuddet har eksisteret i sin nuværende form i 15 år, og en række ændringer er nødvendige for dels at tiltrække nye deltagere, og dels at kunne underbygge kommunens kultur- og fritidspolitik bedre.   

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forvaltningens konceptuelle ændringsforslag vedr. aktivitetstilbuddene under ”Fritid For Dig”
 2. at godkende, at der fremover ikke opkræves deltagerbetaling til aktiviteter under ”Fritid For Dig”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultur- og Fritidsafdelingen lancerede projektet ”Fritid For Dig” i 2001 som et åbent katalog med fritidsaktiviteter målrettet børn mellem 10-14 år bosiddende i Hvidovre Kommune.

Aktivitetstilbuddene under ”Fritid For Dig” udbydes forår og efterår , og arrangeres af både frivillige foreninger, privatpersoner og kommunens institutioner, der alle har mulighed for at søge om støtte til afholdelsen.

Der opkræves deltagerbetaling på 50 kr. pr. aktivitet. Langt de fleste aktiviteter fungerer som forløb, hvor de tilmeldte børn deltager periodevist.

Evaluering

Efter 15 års forløb tegnes et billede af, at en fast gruppe foreninger og institutioner til en vis grad udbyder de samme typer aktiviteter hvert år. Samtidig har deltagerantallet over de seneste år været stærkt svingende (222 deltagere i 2013; 335 deltagere i 2014; 273 deltagere i 2015), og det er forvaltningens vurdering, at projektet har et stort potentiale for at inddrage langt flere deltagere. 

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at projektet kræver en konceptfornyelse for at bevare sin relevans; herunder fortsat at kunne tiltrække nye og flere deltagere og aktiviteter, samt bedre at kunne leve op til kommunens kultur- og fritidspolitik.

Forvaltningen pointerer desuden, at den nylige skolereform har medført betydelige ændringer i børns prioriterede fritidsinteresser, da flere børn har sværere ved at finde tid til aktiviteter i hverdagen.

Ændringsforslag

Forvaltningen foreslår at ændre ”Fritid For Dig” således, at der både udvikles en række helt nye aktiviteter, mens nogle af de mest populære eksisterende aktiviteter bibeholdes. Det lægges hermed op til, at forvaltningen også selv vil kunne søsætte aktiviteter, og dermed ikke udelukkende være afhængig af f.eks. foreningers potentielle videreudvikling af nye aktiviteter. Ved selv at udvikle aktiviteter, vil det kunne sikres, at aktivitetskataloget temamæssigt kan strække sig langt bredere end hidtil, og dække både idræt, musik, kunst og blandet kultur.

Det foreslås så vidt muligt at afholde aktiviteterne i weekenden.

Udvikling af nye aktiviteter

Ud over at gøre de fremtidige aktiviteter mere varierede i form og indhold, foreslås det, at der fremover skal tages udgangspunkt i målsætningerne fra kommunes kultur- og fritidspolitik; særligt de fire pejlemærker:

 • Vi vil bruge det vi allerede har, men bruge det bedre og mere
 • Vi vil udvikle talenter
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje
 • Vi vil understøtte begejstring

Herudover foreslås det at lægge op til visionen for ”Børnenes og familiernes by”; således at aktivitetskataloget ikke længere vil indeholde aktiviteter udelukkende målrettet børn, men også indeholde aktiviteter for hele familien.

Slutteligt ønsker forvaltningen at arbejde meget mere med midlertidige pop-up-events, som netop også er en konkret målsætning i kultur- og fritidspolitikken. Dette vil betyde, at det fremtidige aktivitetskatalog foruden de eksisterende periodevise aktivitetsforløb også vil komme til at bestå af oplevelsesbaserede engangs-arrangementer såsom sportsturneringer, konkurrencer i byrummet, koncerter og udstillinger.

Et kommende aktivitetskatalog kunne dermed bestå af f.eks.:

Periodevise forløb:

Rulleskøjte-workshop

Klatring og rappelling i byrummet

Pop-up-events:

Åbent idrætscenter

En dag på vandet

Koncerter

Udstillinger

Diverse:

Talentudviklende workshops i f.eks. fodboldtricks el. streetart

Deltagerbetaling

Der har hidtil været opkrævet deltagerbetaling på 50 kr. pr. aktivitet under ”Fritid For Dig”. Forvaltningen foreslår, at der fremover ikke opkræves deltagerbetaling. Formålet med dette er dels at øge deltagerantallet, da forvaltningen har erfaring for at gratis deltagelse giver større tilslutning ved arrangementerne, dels for at lette deltagelsen for foreningerne, der melder tilbage at opkrævning af deltagerbetaling er besværligt og kan føles ubehageligt. Det er endvidere ikke forvaltningens vurdering at den manglende deltagerbetaling vil have betydning for aktivitetsniveauet og –udbuddet.  

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 31. maj 2001 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at iværksætte projektet ”Fritid For Dig”.

På mødet d. 26. februar 2002 fastsatte Kommunalbestyrelsen taksten for deltagelse på 50 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2016 er afsat 231.443 kr. til aktiviteterunder ”Fritid For Dig”.


7. Ansøgning om tilskud til stævne - Hvidovre Petanque Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om tilskud på 6.625 kr. til afvikling af stævne i september 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6.625 kr. til Hvidovre Petanque Klub til brug for leje af toiletvogne ifm. stævne d. 2.-9. september.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Der bevilges 6.625 kr. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Petanque Klub søger om tilskud på 6.625 kr. til leje af toiletvogne ifm. afholdelse af veteranturnering d. 2.-5. september 2016.

Stævnet afholdes på klubbens anlæg på Byvej 98, og vil få deltagelse af i alt 85 spillere fra Finland, Norge, Holland, Østrig, Wales, Skotland, Ukraine og Danmark.

Der forventes desuden ca. 75 tilskuere, heriblandt pårørende samt medlemmer fra andre klubber i Danmark. Grundet de mange deltagere er klubbens egne toiletfaciliteter er ikke tilstrækkelige.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til Hvidovre Petanque Klub til lignende formål:

2016: 6.625 kr. til leje af toiletvogne ifm. stævnet Hvidovre Open

2015: 5.300 kr. til leje af toiletvogne ifm. stævnet Hvidovre Mix

2015: 6.375 kr. til leje af toiletvogne ifm. EM for veteraner

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Petanque Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 6.625 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

60.793 kr.

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

21.114 kr.

Bilag

 1. Ansøgning toiletvogne 2016 (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til koncertarrangement - Hvidovre Harmonika Venner

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner om tilskud på 2.000 kr. til afvikling af koncert d. 8. oktober 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 2.000 kr. til Hvidovre Harmonika Venner til brug for afholdelse af koncert på Risbjerggård

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Der bevilges 2.000 kr. Midlerne ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Harmonika Venner søger om 2.000 kr. til diverse udgifter ifm. afholdelse af koncert på Risbjerggård lørdag d. 8. oktober 2016.

Der vil være gratis adgang til arrangementet, hvor Præstø Harmonikaforening også er inviteret til at spille.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til Hvidovre Harmonika Venner til lignende formål:

2015: 2.000 kr. til afholdelse af koncertarrangement

2014: 2.000 kr. til afholdelse af koncertarrangement

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Harmonika Venner ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 2.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

60.793 kr.

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

21.114 kr.

Bilag

 1. Supplerende ansøgning fra Hvidovre Harmonika-Venner (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Harmonika-venner (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til Befæstningsdagen 2016 - Københavns Befæstningsforening

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Københavns Befæstningsforening om støtte på 5.000 kr. til promovering af Københavns Befæstningsdag 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 5.000 kr. i støtte til Københavns Befæstningsforening til brug for promovering af arrangementet Københavns Befæstningsdag d. 25. september 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Der bevilges 5.000 kr. Midlerne ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Københavns Befæstningsforening søger et tilskud i størrelsesordenen  5.000-10.000 kr. til afholdelse af den årlige Befæstningsdag, der i år finder sted søndag d. 25. september 2016. De ansøgte midler vil blive anvendt til en samlet promovering af Befæstningsdagen gennem et fælles program samt fælles annoncering.

Befæstningsdagen afholdes på tværs af befæstningsanlæggene i forstadskommunerne, og formidler gennem familierettede aktiviteter områdernes militære historie.

Befæstningsdagen har været afholdt siden 2000, og Københavns Befæstningsforening har fungeret som koordinator af de involverede kommuners lokalaktiviteter siden 2005. I Hvidovre er det bl.a. Forstadsmuseet, Fritidsbutikken, Buqetten m.fl. der arrangerer de lokale aktiviteter.

På nationalt plan har Befæstningsdagen årligt samlet 7.000-9.000 besøgende de sidste år. Hvidovres lokale aktivitet havde i 2015 besøg af ca. 300 gæster; halvdelen var børn.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Lokal markedsføring

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet. Der er således indarbejdet 30.000 kr. årligt til Forstadsmuseets afvikling af Befæstningsdagen. Dette beløb dækker bl.a. Forstadsmuseets egen lokale markedsføring af arrangementet.     

Samlet, regional markedsføring

Københavns Befæstningsforening fungerer som paraplyorganisation for de deltagende aktører under Befæstningsdagen, og Befæstningsforeningen står derfor for en samlet markedsføring af det samlede program på dagen.

I forhold til forvaltningens udarbejdede kriterieliste vedr. annoncering (godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget d. 2. maj 2016) vurderes annonceringen af det samlede program at have en vis relevans for Hvidovre Kommune, da en større, regional annoncering kan være med til at skabe opmærksomhed om arrangementet ud over kommunegrænsen.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støtte til Københavns Befæstningsforening til brug for markedsføringen af det samlede program:

2015: 5.000 kr.

2014: 10.000 kr.

2013: 10.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Københavns Befæstningsforening ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om et støttebeløb i størrelsen 5.000 kr. - 10.000 kr.

Københavns Befæstningsforening har oplyst følgende udgiftsposter ifm. ansøgningen:

Programfolder

20.000 kr.

Website: befæstningsdagen.dk

500 kr.

Annoncering i landsdækkende og regionale aviser

5.000 kr.

Annoncering på Kultunaut mm.

3.000 kr.

Fællesarrangementer, skiltning, transport mm.

10.000 kr.

Øvrige fællesudgifter

5.000 kr.

I alt

43.500 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

60.793 kr.

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

21.114 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Københavs Befæstningsforening (pdf)
 2. Kriterieliste vedr. annoncering - KFU (pdf)

10. Ansøgning om tilskud til motionsarrangementet Stafet For Livet Hvidovre

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om støtte på 4.031,25 kr. til brug for leje af handicaptoiletter til arrangementet Stafet For Livet, der afholdes d. 3.-4. september 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 4.031,25 kr. til arrangørerne bag Stafet For Livet Hvidovre til brug for leje af handicaptoilet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Der bevilges 4.031,25 kr. Midlerne ydes fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Den 3. -4. september 2016 afholdes for anden gang motionsarrangementet Stafet For Livet i Hvidovre, der sætter fokus på kræftsagen. I år er arrangementet henlagt til området bag ved Dansborghallen.

Arrangementet planlægges af ca. 40 frivillige, og alt overskud går til Kræftens Bekæmpelse til oplysning, patientstøtte og forskning.

Der forventes omkring 1000 deltagere til arrangementet, samt et deltagende hold bestående af handicappede.

Da Dansborghallen ikke kan stille handicaptoiletter til rådighed, søger arrangørgruppen bag Stafet For Livet om tilskud på 4.031,25 kr. (3.225 kr. + moms) til leje af to transportable handicaptoiletter.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet d. 11. august 2015 3.225 kr. (+ moms) til Stafet For Livet Hvidovre til leje af handikaptoiletter.

Økonomiske konsekvenser

Stafet For Livet Hvidovre ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 4.031,25 kr. (3.225 kr. + moms).

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

60.793 kr.

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

21.114 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - Stafet for livet (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Maria Durhuus spurgte ind til forholdene omkring arrangementet Stafet For Livets afholdelse på Hvidovre Stadion.

Maria Durhuus spurgte ind til muligheden for afholdelse af 24 timers svømmearrangement i forbindelse med Stafet for Livet.

Ømer Kuscu henstiller til, at der ikke gives tilladelse til brug af tunge køretøjer på Hvidovre Stadion.


12. Meddelelser

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016

Taget til efterretning.