Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 26. januar 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 26. januar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Mødested: Rydultowy

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Ivan Fogtmann ((O))
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2016

Ingen.


3. Nyt koncept for idrætshædringer

Beslutningstema

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag om at ændre konceptet, herunder indførsel af nye priser samt ændring af de eksisterende priser.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Økonomi og Stabe indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende nyt koncept for uddeling af de årlige priser på fritidsområdet, herunder indførsel af nye priser samt ændring af de eksisterende priser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2016

Økonomiudvalgets indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at indførsel af ”Hædring af den bedste skole for idræt og bevægelse” udskydes til 2017 efter en drøftelse og bearbejdelse af kriterierne i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet, og som bliver arrangeret i fællesskab mellem Kultur, Miljø og Vækst, Økonomi og Stabe, Idrætsrådet og Samrådet. Arrangementet afholdes hvert år den tredje onsdag i maj.

Arrangementet har i sin nuværende form eksisteret i omtrent 5 år, og det foreslås nu at konceptet udvikles for at styrke og forbedre arrangementet, højne profileringsværdien for Hvidovre Kommune samt skærpe interessen for de involverede foreninger og deltagere.

De foreslåede ændringer består i:

 • Nye kriterier for hvilke personer/hold der kan indstilles til at blive hædret (kriterier fremgår af vedlagte bilag).
 • Indførsel af Idrætsforeningsprisen. Prisen foreslås fastlagt mellem 10.000-30.000 kr. og sponsoreret af en lokal virksomhed. Kommunens borgere tænkes inddraget i en aftstemningsproces.
 • Indførsel af Idrættens Talentpris. Værdien af prisen foreslås at tage form som stipendium eller tilskud til træningsudstyr.
 • Indførsel af Årets Idrætspræstation. Kan tildeles enten individuelt eller til hold. Idrætsrådet indstiller kandidater, og lederprisudvalget beslutter, hvem prisen tildeles.
 • Indførsel af Hædring af den bedste skole for idræt og bevægelse. Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget vælger hvilken skole, der skal hædres.
 • Den eksisterende ”Ungdomslederprisen” skifter navn til ”Spejderlederprisen”.
 • Den eksisterende ”Ungdomsidrætslederprisen” forhøjes med 1.000 kr. Udgiften afholdes af Idrætsrådet.
 • Uddeling af tilskud fra Elite2650 foreslås ikke længere at indgå i arrangementet, da uddelingerne på dette tidspunkt allerede er offentliggjorte og kendt af modtagerne.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 18. januar 2016 anbefalede Økonomiudvalget indstillingen godkendt, idet der ved indførsel af Idrætforeningsprisen udgår sætningen ”Kommunens borgere tænkes inddraget i en afstemningsproces”. Sagen sendtes desuden i behandling i Kultur- og Fritidsudvalget inden næstkommende Kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen godkendte de nuværende retningslinjer for den årlige prisuddeling på mødet 25. januar 2010.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til den årlige prisuddeling er finansieret under ØUs område.

Udgifter:

Afvikling af prisuddelingen

152.500 kr.

Bidragsydere:

Samrådet

7.500 kr.

Idrætsrådet

25.000 kr.

Hvidovre Kommune

120.000 kr.

De foreslåede nye priser samt ændringen af de eksisterende priser har ingen økonomiske konsekvenser, da udgiften til den nyetablerede Idrætsforeningspris søges dækket via sponsorer, og merudgiften til den forhøjede Ungdomsidrætslederpris afholdes af Idrætsrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2016

Sagen sendes i behandling i Kultur- og Fritidsudvalget inden kommunalbestyrelsesmødet.

Anbefales godkendt, idet ved indførsel af Idrætforeningsprisen udgår sætningen ”Kommunens borgere tænkes inddraget i en afstemningsproces”.

Bilag

 1. Kriterier for nye priser - Idrætshædringer.pdf (pdf)
 2. Kriterier for indstilling af idrætsudøvere.pdf (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-01-2016

Intet.