Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 31. oktober 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 31. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Niels Ulsing spurgte ind til den politiske behandling i forbindelse med udmøntning af besparelsen for Hvidovre Motionscenter, herunder fagudvalgsbehandling af sagen. Niels Ulsing og Arne Bech anmoder om en juridisk vurdering af, hvorvidt formanden kan sætte sager på fagudvalgets dagsorden, og om borgmesteren kan underkende en sagsfremsættelse med særlig henblik på processen fra budgetvedtagelsen; endvidere ønskes der konkrete eksempler på, hvorvidt underkendelse af sædvanlige procedurer har fundet sted.

Lars Hørdum informerede om anlæggelsen af kunstgræs på tennisbanerne ved Hvidovre Stadion.

Gert Nelth informerede om Kultur- og Fritidsafdelingens forestående flytning.

Meddelelser taget til efterretning.


3. Økonomirapportering pr. 31. august 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling, der udvider udvalgets ramme.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2016 til efterretning.
 2. at mindreforbrug vedrørende Stevnsbogård, Lystbådehavnen og Vestegnens Idrætsklinik for i alt 0,33 mio. kr. overføres til dækning af forventet merforbrug på 0,33 mio. kr. vedrørende energiudgifter i Frihedens Idrætscenter.
 3. at der gives tillægsbevilling på 0,22 mio. kr. til driftsudgifter vedrørende affugteren i Frihedens Idrætscenter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

Ad. 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Inden for Servicerammen

Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således:

Hvidovre/Avedøre Stadion
Sønderkærskolen fungerer i dag som et multifunktionelt center, hvor der dels er privatskole, foreninger, Musikskole, kommunal administration mv. Skolen er i brug fra tidlig morgen til sen aften, og er også ofte i brug i weekenderne. Oprindeligt blev det vurderet, at én teknisk servicemedarbejder var tilstrækkeligt til at understøtte de mange aktiviteter på Sønderkærskolen. På kommunens øvrige skoler er der to tekniske servicemedarbejdere, og dette selvom skolerne ikke anvendes i samme omfang som Sønderkærskolen.

En teknisk servicemedarbejder til Sønderkærskolen bevirker, at mange opgaver ikke løses tilfredsstillende, fordi de simpelthen ikke kan nås af én mand. Endvidere er der en betydelig sårbarhed ved sygdom, ferie og andet fravær, hvor der må ansættes vikarer til at løse opgaverne.

Der mangler således økonomi til en ekstra servicemedarbejder samt budget til inventar, materialer mv. Manglende budget i 2016 i alt ca. 0,2 mio. kr. (ca. 230.000 kr.). Af hensyn til arbejdets omfang, sårbarhed ved fravær mv., ansættes der nu en ekstra servicemedarbejder. I dag er der afsat 10.000 kr. til materialer, inventar, beklædning og tjenesteydelser; dette budget forslår ikke; da budgetbehovet er på 0,1 mio. kr. (ca. 63.000 kr.).

Finansieringen heraf vil indgå i en tværgående prioritering indenfor rammen.

Frihedens Idrætscenter
Vedrørende Frihedens Idrætscenter forventes der i 2016 et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.
Merforbruget skyldes stigende energiudgifter relateret til driften på ca. 0,3 mio. kr., samt installationen af en affugter i opvisningshallen, hvortil der ikke er afsat budget til afledt drift (el) for ca.0,2 mio. kr.

Merforbruget vedrørende de generelle energiudgifter (ca. 0,3 mio. kr.) forventes at kunne finansieres via de nedenfor nævnte områder; Stevnsbogård, Hvidovre Lystbådehavn og Vestegnens Idrætsklinik.

Som et nyt tiltag blev der i foråret 2016 installeret en affugter i opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter. Affugteren blev installeret for at udbedre fugtproblemerne, som varmesystemet i årevis ikke har kunne håndtere. Dette har medført dannelse af skimmelsvamp på tagkonstruktionen, og krævet omfattende rengøring af flere omgange.

I forbindelse med installationen af affugteren, er der ikke afsat budget til afledt drift (el). I 2016 forventes driftsudgifterne til affugteren at udgøre ca. 0,2. mio. kr., og fra 2017 og frem forventes de årlige driftsudgifter til affugteren at udgøre ca. 0,3 mio. kr.
Via tekniske korrektioner er udfordringen vedrørende driftsbudget til affugteren løst fra 2017 og frem, og der søges derfor om en tillægsbevilling til dækningen af driftsudgifterne på 221.628 kr. i 2016.

Foreningsejendommen Stevnsbogård
Vedrørende foreningsejendommen Stevnsbogård forventes der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. (250.000 kr.), der foreslås anvendt til dækning af forventet merforbrug vedrørende energiudgifter i Frihedens Idrætscenter.

Hvidovre Lystbåde Havn
Vedrørende Hvidovre Lystbådehavne forventes der et nettomindreforbrug (merindtægter vedr. havneafgift) på ca. 0,04 mio. kr. (40.000 kr.), der foreslås anvendt til dækning af forventet merforbrug vedrørende energiudgifter i Frihedens Idrætscenter.

Vestegnens Idrætsklinik
Vedrørende Vestegnens Idrætsklinik forventes der et mindreforbrug på ca. 0,04 mio. kr. (46.154 kr.), der foreslås anvendt til dækning af forventet merforbrug vedrørende energiudgifter i Frihedens Idrætscenter.

Mindreforbruget skyldes, at ordningen der gav idrætsudøvere mulighed for undersøgelse på klinikken er afviklet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i den samlede økonomirapportering 31. august, som forelægges Økonomiudvalget med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2016 forventes samlede merudgifter på 0,2 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.


4. Godkendelse af pilotprojekt vedr. lokalebooking: Wannasport

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til igangsættelse af et pilotprojekt vedr. IT-platformen Wannasport, der giver selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at Kultur- og Fritidsafdelingen igangsætter et pilotprojekt med IT-platformen Wannasport i perioden 1. april – 30. juni 2017.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at igangsætte et pilotprojekt med IT-platformen Wannasport i perioden 1. april – 30. juni 2017.

Wannasport er en digital platform, der samler og synliggør lokale idrætsfaciliteters ledige lokale- og haltider. Tjenesten henvender sig hovedsageligt til de selvorganiserede idrætsudøvere, der befinder sig uden for det etablerede foreningsliv, og som ikke gør brug af faste, ugentlige bookingaftaler. Brugere kan via Wannasport få et aktuelt overblik over de faciliteter, der ikke er optaget eller booket, og tjenesten er på den måde et oplagt tilbud til de selvorganiserede brugere, der har et fleksibelt ad hoc lokalebehov.

Tjenesten vil kunne fungere som et supplement til kommunens eksisterende Foreningsportal, som i dag anvendes til booking af kommunale faciliteter. Men hvor Foreningsportalen hovedsageligt henvender sig til etablerede klubber og foreninger, er Wannasport bevidst målrettet selvorganiserede idrætsudøvere.

Booking og betaling af de ledige tider vil foregå via Wannasports egen bookingportal, der kan tilgås brugervenligt via både hjemmeside og app. Tjenesten er kompatibel med forvaltningens eksisterende Foreningsportal og tilhørende bookingsystem, KMD Booking, og de to systemer vil kunne synkroniseres, således at den aktuelle lokaleledighed altid vil være overskuelig og opdateret på begge tjenester.

Da det kun bliver muligt at booke tider, som ikke i forvejen er booket af etablerede foreninger, tages der ikke tider fra den organiserede idræt. Idrætsforeninger i Hvidovre Kommune inviteres desuden til at udnytte platformen ved f.eks. at oprette åbne foreningsaktiviteter, som de kan markedsføre sig med overfor Wannasports brugere, og derigennem potentielt hverve nye medlemmer.

Wannasport er en national platform, og brug af tjenesten er dermed ikke kommunebestemt eller lokalt afgrænset. Enhver bruger af Wannasport – uanset hjemkommune – vil dermed kunne få et overblik over de institutioner og kommuner, der benytter Wannasport. Dette kan betyde, at brugere bosat i andre kommuner vil blive mere opmærksomme omk. Hvidovre Kommunes faciliteter - og potentielt anvende dem.

En række andre kommuner har etableret samarbejder med Wannasport - det drejer sig bl.a. om Gladsaxe, Høje-Taastrup, Kalundborg, Roskilde og Herlev kommuner.

Efter endt prøveperiode og evaluering vil forvaltningen tage stilling til evt. fortsat brug af Wannasport. I positiv fald vil der blive udarbejdet en sag til politisk behandling.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Implementering af en prøveperiode af Wannasport vil optimalt set maksimere den kommunale lokaleudnyttelse. På den måde vil brug af tjenesten understøtte Kultur og Fritidspolitikkens vision om en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter; at ”bruge det vi allerede har og bruge det bedre og mere”; og ikke mindst at sikre, at ”så mange som muligt får glæde og nytte af de mange kultur- idræts- og fritidstilbud som kommunen har”.

Økonomiske konsekvenser

Wannasport stiller sin tjeneste gratis til rådighed under prøveperiodens 3 måneder. Efter endt prøveperiode kan tjenesten tilkøbes til en årlig pris svarende til 1 kr. pr. borger bosat i Kommunen. Dette vil svare til ca. 53.000 kr. årligt.


5. VM i curling for kvinder 2019 i Hvidovre

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal på baggrund af oplæg fra Dansk Curling Forbund, Hvidovre Curling Club og Sport Event Denmark godkende, at der ansøges om værtskab for afholdelse af VM i curling for kvinder i 2019 i Hvidovre; samt at Hvidovre Kommune medfinansierer arrangementet og stiller lokaler og faciliteter til rådighed.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der søges om værtskab for afholdelse af VM i curling for kvinder i 2019 i Hvidovre; herunder at Hvidovre Kommune finansierer et kontanttilskud på 1.542.500 kr. samt stiller lokaler og faciliteter til rådighed ifm. arrangementet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Indsigelse fra Hvidovre Ishockey Klub fremsendt til udvalget.

Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at der føres en dialog med relevante aktører omkring afholdelse af arrangementet.

Liste H stemmer imod med en bemærkning om, at beslutningsgrundlaget – som det f.eks. fremgår af brev fra Hvidovre Ishockey Klub – er særdeles problematisk, og at beløbet – som budgetprocessen viser – ville kunne anvendes til områder med store behov som f.eks. Hvidovre Motionscenter m.v.

Sagsfremstilling

Baggrund

VM i curling for kvinder i 2019 skal afholdes i Danmark d. 16.-24. marts. Esbjerg skulle oprindeligt danne ramme om arrangementet, men har trukket sig fra værtskabet, da byggeriet af de krævede faciliteter sandsynligvis ikke kan nå at blive færdig til tiden. 

Dansk Curling Forbund har derfor rettet henvendelse til Hvidovre Curling Club med henblik på afholdelse af arrangementet i Hvidovre, da klubben traditionelt er en af landets stærkeste eliteklubber, og kommunen har gode faciliteter samt en geografisk placering, der er velegnet til afholdelse af et stort event som VM. Sammen med Interesseorganisationen Sport Event Denmark anmoder dansk Curling Forbund og Hvidovre Curling Club om godkendelse til, at der ansøges om værtskab til afholdelse af arrangementet hos World Curling Federation (WCF), og at Hvidovre Kommune samtidig medfinansierer arrangementet og stiller relevante lokaler og faciliteter til rådighed under arrangementet. 

Lokale- og facilitetsbehov

Der deltager 12 hold med hver 5 deltagere. Herudover forventes deltagelse af ledere, trænere, officials, pressefolk og medarbejdere fra WCF; i alt ca. 150 udlændinge i 10 dage samt et ukendt antal udenlandske tilskuere (ved VM i Esbjerg i 2011 deltog ca. 300 udenlandske tilskuere).

Arrangementet tænkes afholdt i Frihedens Idrætscenter. Konkurrencerne skal finde sted i skøjtehallen, træning og publikumsaktiviteter i curlinghallen, mens en række øvrige lokaler skal bruges til administration, omklædning, pressecenter, tv-crew, anti-doping, bespisning, frivillig-lounge mv.

Det er en betingelse for afholdelse af VM, at alle eksisterende reklamer i de anvendte faciliteter tildækkes, da WCF har eneret til salg af reklamer under arrangementet. Dog vil både Sport Event Denmark og Hvidovre Kommunes logo blive synlige på både is samt opsatte reklamer.

Da isen i skøjtehallen skal klargøres til konkurrenceafholdelse inden arrangementets start, er det nødvendigt at Dansk Curling Forbund kan disponere over hallen i sammenlagt 14-15 dage. Det vil derfor blive nødvendigt at flytte Hvidovre Ishockey Klubs træning og kampafvikling til træningshallen i FIC. 

Organisering

Arrangementet organiseres med en ansat projektleder (indarbejdet i budgettet) og en økonomiansvarlig styregruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Curling Forbund, Sport Event Denmark, Hvidovre curling Club og Hvidovre Kommune.

Den praktiske afvikling af arrangementet varetages af Hvidovre Curling Club og en række frivillige.

Branding og PR

Arrangementet forventes i lighed med tidligere år at blive dækket af tv-stationen Eurosport og vil ligeledes blive streamet på WCFs hjemmeside.

Arrangementet vil blive markedsført til et udenlandsk publikum med tilbud om pakkeløsninger med hotel, entre mm. Dette var en succes ved VM i både 2011 og 2015 med besøgende gæster fra især Canada, Kina, Tyskland, Norge, Sverige og Skotland.

I Danmark nyder de danske curlere generelt god opmærksomhed i medierne i forbindelse med internationale mesterskaber, og der forventes derfor nyhedsdækning fra både landsdækkende og regionale tv-kanaler.

WCF er til stede på mange sociale medieplatforme, og der vil blandt de danske arrangører og WCF blive arbejdet på at skabe opmærksomhed om mesterskaberne på både sociale og digitale medieplatforme.

Hvidovre Kommune vil som partner på eventet blive eksponeret med logo o.a. på de platforme, som indgår i aftalen med WCF. Det vil gælde skriftligt og digitalt, på tv og i arenaen generelt. Værtsbyen vil blive præsenteret som ”Hvidovre, Copenhagen”.

Hvidovre kommunes erhvervsliv tænkes inddraget i arrangementet på relevante måder, f.eks. gennem sponsorater, netværksmøder e.l. Konkrete planer ift. Inddragelse af lokale samarbejdspartnere vil ske efter sagens politiske behandling.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget beløber sig til 5.750.000kr. Hvidovre Kommune ansøges om et økonomisk tilskud på 1,5 mio. kr.

Indtægter

Deltagergebyrer

0 kr.

Sponsorer

150.000 kr.

Entre

350.000 kr.

Salg af mad og merchandise

450.000 kr.

Program

20.000 kr.

Indkvartering

900.000 kr.

Tilskud fra Hvidovre Kommune

1.542.500 kr.

Anslået værdi af lån af lokaler og faciliteter

400.000 kr.

Tilskud fra Sport Event Denmark

1.942.500 kr.

I alt

5.755.000 kr.

Udgifter

Organisationskomiteen

450.000 kr.

Sekretariat (1 ansat projektleder)

300.000 kr.

Frivillige/hjælpere

200.000 kr.

Beklædning

125.000 kr.

Internationalt forbund

225.000 kr.

Venue

980.000 kr.

Transport

300.000 kr.

TV-produktion

0 kr.

Receptioner og hospitality

350.000 kr.

Afslutningsbanket

150.000 kr.

Indkvartering

1.550.000 kr.

Forplejning

300.000 kr.

PR/Markedsføring

320.000 kr.

Uforudsete udgifter

500.000 kr.

I alt

5.750.000 kr.

Sport Event Denmark bidrager med et kontanttilskud, som modsvarer kommunens kontantbidrag samt lejeværdien af faciliteter og lokaler, der anslås til ca. 400.000 kr.; dvs. minimums tilskud på samlet 1,9 mio. kr.

På baggrund af de forventede besøg fra udenlandske deltagere, estimeres den udenlandske turismeomsætning til ca. 2,2 mio. kr. (ekskl. omsætning fra tilskuere).

Der er tale om et rammebudget, som baserer sig på regnskabet for VM 2011, der blev afviklet i Esbjerg. Økonomien styres af den økonomiansvarlige styregruppe, men den økonomiske risiko ligger alene hos Dansk Curling Forbund.

Der er ikke afsat midler til afholdelse af arrangementet i budgettet.

Bilag

 1. Oplæg fra Hvidovre Curling Club (pdf)
 2. Indsigelsesbrev til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 31-10-2016 , pkt. 5 (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til afholdelse af nordiske mesterskaber - Hvidovre Volleyball Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om økonomisk støtte til brug for afholdelse af gruppespil ifm. Nordiske Mesterskaber 2016-2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub og bevilge op til 41.445 kr. i støtte til brug for afholdelse af gruppespil ifm. de nordiske mesterskaber 2016-2017.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Der bevilges 25.000 kr.

Midlerne tages fra Profileringspuljen og Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klubs (HVKs) ligahold for herrer har på baggrund af sidste sæsons 3. plads i VolleyLigaen kvalificeret sig til deltagelse i det indledende gruppespil i Nevza Club Championship (NCC) – de nordiske mesterskaber.

Det er femte gang HVK deltager i gruppespillet. I år vil kampene i HVKs pulje blive spillet lokalt i Frihedens Idrætscenter i perioden fredag d. 18. november til søndag d. 20. november 2016.

HVK vil tilbyde gratis adgang til børn og pensionister, og forventer derfor et stort fremmøde til arrangementet, som får besøg af hold fra Danmark, Norge og Island. Der forventes  live-transmittering fra Frihedens Idrætscenter under en del af kampene, og arrangementet vil derfor give mulighed for at eksponere Hvidovre både nationalt og internationalt.

Der er formelle krav til afvikling af gruppespillet, hvilket medfører en række påkrævede udgifter til dommere, bolde, bannere mm. Derudover har HVK budgetteret med overnatning og transport af gæster samt forplejningen fra Restaurant Halvleg. Samlet ansøger HVK om 41.445 kr. i økonomisk støtte.

Foreningen arbejder sideløbende med denne ansøgning på at styrke indtægtssiden via sponsorater.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 30. september 2015 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 33.000 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til deltagelse i Nevza Club Championship i Middelfart.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 41.445 kr. i økonomisk støtte til brug for afvikling af Nevza Club Championship.

Følgende budget ligger til grund for ansøgningen:

Udgifter

Forplejning

24.000 kr.

Overnatning

22.330 kr.

Transport

13.500 kr.

Dommere

4.500 kr.

Technical Supervisor

1.125 kr.

Deltagergebyr

3.000 kr.

Bolde(10 x MVA 200)

4.490 kr.

Banner, flag

6.000 kr.

Lægetaske mm.

2.000 kr.

Kontormaterialer + diverse

1.000 kr.

I alt

81.945 kr.

Indtægter

Egenbetaling

36.750 kr.

Tilskud fra NCC

3750 kr.

I alt

40.500 kr.

Estimeret underskud = 41.445 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

2.489 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

18.193 kr.

I alt:

39.999 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til NCC værtskab 2016_17_v2 (pdf)
 2. NEVZA CLUB CHAMPIONSHIPS REGULATIONS 2016-2017 (pdf)

7. Anmodning om ændring af bevilling - Danmark Dejligst Avedøre

Beslutningstema

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til Fritidsbutikkens anmodning om tilladelse til at ændre anvendelsen af tidligere bevilgede midler til arrangementet Danmark Dejligst Avedøre.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fredag den 19. august 2016 afviklede Fritidsbutikken i samarbejde med lokale foreninger byfesten Danmark Dejligst i Byparken i Avedøre. Arrangementet var et stort tilløbsstykke, der fik besøg af ca. 2500-3000 tilskuere, og involverede omkring 80 frivillige.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet d. 8. juni 2016 26.000 kr. til arrangementet. Ifølge udvalgsbeslutningen skulle midlerne dække følgende udgifter:

Vagter

5.000 kr.

Samaritter

2.000 kr.

Sikkerhedsansvarlig

3.000 kr.

Toiletvogn

10.000 kr.

Frivillighedspleje

6.000 kr.

Umiddelbart inden arrangementets afholdelse blev Fritidsbutikken af politiet gjort opmærksom på, at det ikke var nødvendigt at hyre hverken vagter, samaritter eller sikkerhedsansvarlig. Fritidsbutikken har derfor ikke haft behov for at anvende de tiltænkte 10.000 kr. på disse planlagte udgiftsposter.

Efter arrangementet har der dog vist sig uventede ekstraudgifter i form af  leje af teknisk udstyr, produktion af plakater og flyers, toiletvogn samt udgifter til frivillighedspleje. Disse ekstraudgifter beløber sig til i alt 23.920 kr.

Specifikation af ekstraudgifterne fremgår af nedenstående.

Lys og lydanlæg

11.148,00 kr.

Flyers

2.900,00 kr.

Toiletvogn

3.738,75 kr.

Frivillighedspleje

6.133,25 kr.

I alt

23.920,00 kr.

På baggrund af ovenstående anmoder Fritidsbutikken om lov til at anvende 10.000 kr. af de oprindeligt bevilgede midler til at dække de uventede ekstraudgifter.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet d. 8. juni 2016 26.000 kr. til arrangementet Danmark Dejligst Avedøre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning Ændrede udgiftsposter DanmarkDejligst2016 (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2016

Ømer Kuscu  spurgte ind til Avedøre Svømmeklubs tider og brug af babybassinet i Avedøre idrætscenter

Charlotte H. Larsen spurgte ind til muligheden for at afholde udvalgsmøder på forskellige lokaliteter, eller besøg hos forskellige foreninger.