Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Ømer Kuscu.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Godkendt med tilføjelse af punkt 12: ”Ansøgning om økonomisk støtte til gymnast ifm. EM-deltagelse”.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om planlagt workshop d. 28. september ifm. kommende eliteidrætspolitik
 • Orientering om potentielt samarbejde med DGI
 • Orientering om status på nyt spring- og motorikcenter
 • Orientering om foreningsbrug på det tidligere posthus

3. Fastlæggelse af Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan for 2017

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Godkendt med det ændringsforslag, at starttidspunktet for møderne fremrykkes til kl. 16.00, samt at mødet d. 9. januar rykkes til d. 4 januar kl. 15.30 og  mødet d. 10. april rykkes til d. 5. april kl. 15.30.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016.

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet forslag til mødeplan for 2017. Det foreslås, at møderne skal begynde kl. 17.30:

Mandag d. 9. januar

Tirsdag d. 7. februar

Tirsdag d. 7. marts

mandag d. 10. april

Tirsdag d. 9. maj

Onsdag d. 7. juni

Tirsdag d. 15. august (budgetbehandling kl. 14)

Onsdag d. 6. september

Onsdag d. 4. oktober

Tirsdag d. 7. november

Onsdag d. 6. december

Det foreslås, at Kultur- og fritidsudvalgets møder afholdes på skiftende lokationer i kommunen. Udvalgets medlemmer kan fremsætte ønsker om mødesteder.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 1 træffer stående udvalg under kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. august 2016 mødeplanen for Kommunalbestyrelsens møder i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Udkast til mødeplan 2017 (pdf)

4. Evaluering af åbningstider på Avedøre Bibliotek

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage 1-års evaluering af Avedøre Biblioteks reviderede åbningstider til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage evaluering af Avedøre Biblioteks åbningstider til efterretning og at fastholde åbningstiden på hverdagene i vintersæson til kl. 08-18 og lukketiden i weekenden i vintersæsonen til kl. 10-14.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Taget til efterretning. Det anbefales, at åbningstiderne fastholdes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 14. september 2015 Kultur, Miljø og Væksts forslag om reviderede åbningstider på Avedøre Bibliotek, og ønskede i den forbindelse en evaluering udarbejdet efter 1 år.

Baggrund for revidering af åbningstiderne

Forvaltningens forslag om at revidere bibliotekets åbningstider i vintersæsonen udsprang bl.a. af en række problematikker med utilpassede unge, der (hovedsageligt i vintersæsonen) skabte utryghed blandt personalet og bibliotekets brugere.

For at afhjælpe problemet blev det besluttet at indføre tidligere åbningstid og lukketid i hverdagen i vintersæsonen (åbningstid kl. 08-18),tidligere lukketid om søndagen i vintersæsonen (åbningstid kl. 10-14), samt at biblioteket skulle arbejde mere målrettet med kulturaktiviteter i Enghøjhuset.

Samtidig lå der med de reviderede åbningstider et ønske om styrke bibliotekets samarbejde med institutioner og skoler.

Evaluering

De revidere åbningstider har haft generel positiv indvirkning på Avedøre Bibliotek.

De tidligere års udfordringer er blevet væsentligt reduceret. Dette har gjort biblioteket til et mere trygt og sikkert sted at være, hvilket kan aflæses i den øgede mængde af besøgende brugere.

Den tidligere åbningstid har desuden givet mulighed for mere og bedre institutions- og skolesamarbejde end tidligere, samtidig med at studerende, avislæsere, ældre medborgere og andre tidlige brugere kan benytte biblioteket i morgentimerne. Endelig har biblioteket oplevet en større tilgang af lånere fra lokalområdets mere ressourcestærke del af befolkningen.

Hvidovre Gymnasium har udtalt sig omkring det styrkede skolesamarbejde, og beskriver dette som fleksibelt, værdifuldt og meget gavnligt for eleverne.

Vagt og Sikring har ligeledes haft de reviderede åbningstider på biblioteket til udtalelse, og beskriver dem som en succes for både brugere og personalet.

Konklusion

Baseret på ovenstående og set i lyset af de sidste års udfordringer er der meget der tyder på, at udvidede åbningstider igen vil kunne skabe uroligheder på biblioteket, og dermed afholde helt centrale grupper af brugere fra at benytte institutionen.

En del af bibliotekets medarbejdere er desuden stadig mærket af de voldsomme episoder på trods af fælles og individuel supervision. Det er således bibliotekets overordnede vurdering, at de ændrede åbningstider har haft en gavnlig effekt for bibliotekets rolle i lokalmiljøet. På denne baggrund anbefales det, at de nuværende åbningstider fortsætter et år yderligere.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremtidige åbningstider i Avedøre bibliotek blev oprindeligt behandlet i:

 • Kultur- og Fritidsudvalget på mødet d. 1. september 2015
 • Økonomiudvalget på mødet d. 14. september 2015
 • Kommunalbestyrelsen på mødet d. 29. september 2015

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Evaluering, Avedøre Bibliotek (pdf)
 2. Udtalelse fra Hvidovre Gymnasium (pdf)
 3. Udtalelse fra Vagt og Sikring (pdf)

5. Revideret egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020

Beslutningstema

Egnsteateraftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016, har været til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, der ønsker en bemærkning om Teater Vestvoldens aktiviteter tilføjet i aftalen.

Der skal tages stilling til, om bemærkningen skal tilføjes i egnsteateraftalens § 4 mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Slots- og Kulturstyrelsens bemærkning vedrørende Teater Vestvoldens aktiviteter tilføjes i egnsteateraftalens § 4 mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. februar 2016 egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.


Egnsteateraftalen har været til udtalelse hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelser vedrørende Teater Vestvoldens virke, organisatoriske og økonomiske rammer.

Projektstøtteudvalget har godkendt Teater Vestvolden som et professionelt producerende teater. Udvalget har ligeledes vurderet, at de økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at der kan gennemføres teatervirksomhed på et professionelt niveau.

Derudover har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst følgende bemærkninger:

-Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst bemærker, det af aftaleudkastet fremgår, at Teater Vestvolden udover sin primær opgave med at producere og opføre scenekunstforestillinger også skal varetage en række øvrige opgaver beskrevet under aftaleudkastets § 4 – bl.a. opgaver som undervisning, arrangere kulturelle arrangementer mv.

-Projektstøtteudvalget gør opmærksom på, at et egnsteaters primære opgave at producere og præsentere scenekunstproduktioner, jf. bekendtgørelsen om egnsteatre.
Det kommunale driftstilskud anvendt til øvrige aktiviteter som f.eks. undervisningsforløb og andre kulturelle arrangementer er udelukkende berettiget til statslig refusion, når disse aktiviteter er i tæt tilknytning til teatres primære opgave.

Det forudsættes ligeledes at disse aktiviteter altid har afsæt i teatrets scenekunstneriske profil og professionelle scenekunst-kompetencer. Dette gælder også i forhold til professionelle scenekunstproduktioner, der aktivt inddrager lokalbefolkningen.

Udvalget anbefaler derfor, at følgende tekst tilføjes under aftalens § 4:

Enhver af teatrets aktiviteter skal have afsæt i Teater Vestvoldens scenekunstneriske profil og involvere teatrets professionelle scenekunst-kompetencer.

Forvaltningen vurderer, at tilføjelsen af ovennævnte tekst i aftalen ikke har konsekvenser for Hvidovre Kommune eller aftaleforholdet mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden.

Aftalen har med revideret tekst været til udtalelse hos Teater Vestvolden uden bemærkninger.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om Egnsteater af 1. juli 2014 (jf. BEK 759 af 24.06.2014), og Lov om Scenekunst af 14. januar 2014 (jf. LBK nr. 30).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. februar 2016 egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af aftalen den 23. februar 2016 blev aftalens økonomiske aspekter også godkendte.  Der er ingen ændringer i aftalens økonomiske aspekter.

Bilag

 1. Revideret egnsteater med Teater Vestvolden for perioden 2017-2020 (pdf)
 2. Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger til egnsteateraftale (pdf)

6. Reklameaftale - HIF Fodbold amatørafdeling

Beslutningstema

HIF Fodbold amatørafdeling har ansøgt om at få en reklameaftale med Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende løbende reklameaftale mellem HIF Fodbold amatørafdeling og Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Idrætsforening – Fodbold (HIF) amatørafdeling har fremsendt ansøgning om indgåelse af reklameaftale med Hvidovre Kommune.

Foreningen har spillested på Hvidovre Stadion, og har store ambitioner om at bibeholde deres nuværende position som en stærk talentudviklingsklub og samtidig styrke deres brede ungdomsarbejde. Dette kræver øgede indtægter bl.a. i form af reklameindtægter.

Foreningen søger på denne baggrund at øge deres indtjeningsmuligheder, bl.a. via denne ansøgning om indgåelse af reklameaftale. Idrætsinspektøren på Hvidovre Stadion er indforstået med indholdet i aftalen.

Plangrundlaget omkring Hvidovre Stadion giver ikke mulighed for ophængning af reklamer på trådhegn, der vender ud mod de omkringliggende matrikler. Derfor indeholder aftalen udelukkende mobile reklamer. Plan- og Miljøafdelingen har haft nærværende ansøgning til udtalelse, og har ingen bemærkninger til eventuel ophængning af mobile reklamer. 

HIF Fodbold amatørafdeling havde pr. 31. december 2015 1173 medlemmer. Af disse er 944 medlemmer under 25 år.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er normalt at kommunens folkeoplysende foreninger opnår mulighed for at ophænge reklamer i kommune idrætsanlæg. Hvidovre Kommune har således aftaler med Avedøre Idrætsforening, Frihedens BK, Hvidovre Attack Floorball og Hvidovre Volleyball.   

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Reklameaftale HIF - udkast (docx)

7. Ansøgning om rentefrit lån fra Hvidovre Kommune - Hvidovre Vinterbadere

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Vinterbadere om bevilling af rentefrit lån på op til 450.000 kr. til udgifter forbundet med etablering af nye badefaciliteter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Vinterbadere om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på op til 450.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Anbefales af Gruppe A og F.

Gruppe O og Liste H afventer stillingtagen fra Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Vinterbadere har fremsendt ansøgning om bevilling af 10-årigt rentefrit lån fra Hvidovre Kommune på op til 450.000 kr. Lånet skal dække udgifter forbundet med etableringen af foreningens planlagte badefaciliteter.

Tilskudsbevilling i 2015

På mødet i Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2015 fik Hvidovre Vinterbadere bevilget et økonomisk tilskud på 250.000 kr. til etablering af en flydende pontonflåde indeholdende sauna, omklædningsrum og baderampe.

Projektet havde på daværende tidspunkt en samlet budgetramme på 400.000 kr., og tilskuddet blev bevilget under forudsætning af, at foreningen selv fremskaffede den resterende finansiering på 150.000 kr.

Revideret budgetramme

Hvidovre Vinterbadere har via henvendelse til forvaltningen gjort opmærksom på, at projektets budgetramme er blevet væsentligt udvidet siden den oprindelige projektansøgning i 2015. Således lyder den samlede budgetramme nu på 1.235.500 kr., altså 835.500 kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Den udvidede budgetramme skyldes flere forskellige faktorer:

 • Undersøgelser af bundforhold har vist, at der bliver behov for at forankre pontonen helt ude i Kalveboderne, mens der samtidig skal anlægges en adgangsbro og bygges forbedrede bølgebrydere.
 • Leverandøren NBC Marine har vurderet, at pontonen skal opføres som en helbetonløsning og ikke en konstruktion af træ og beton som oprindeligt foreslået.
 • Det har ikke som forventet været muligt at engagere skolepraktikanter fra Teknisk Skole, hvorfor al anlægsarbejde skal udføres af professionelle kræfter.

Fondsbevillinger og andre indtægter

Hvidovre Vinterbadere har udover det bevilgede tilskud på 250.000 kr. fra Hvidovre Kommune fået bevilget tilskud fra:

 • Lokale og Anlægsfonden: 180.000 kr.
 • Frilufstrådet: 100.000 kr.
 • Nordeafonden: 30.000 kr.

Foreningen har pr. 8. august 2016 fået afslag på støtte fra A.P. Møller fonden, og afventer pt. svar fra 5. juni-fonden samt Jubilæumsfonden.

Sammen med diverse indtægter fra medlemskontingenter, depositummer samt mindre lån mm. har foreningen sammenlagt indsamlet 790.000 kr.På den baggrund mangler foreningen 445.500 kr. for at kunne realisere projektet ud fra den reviderede budgetramme.

Da foreningen vurderer, at yderligerefondsmidler til projektet efterhånden er afsøgt, og at foreningen ikke har økonomisk ballast til at kunne optage et lån hos et pengeinstitut, ansøges der om et 10-årigt rentefrit lån fra Hvidovre Kommune på op til 450.000 kr.

Foreningen vil sideløbende arbejde med private indskudsbeviser og donationer såvel som fonde for evt. at afvikle lånet hurtigere.

Elforsyning

Der skal anvendes el til de nye badefaciliteter, og Hvidovre Vinterbadere er i gang med at undersøge muligheden for at tilkoble sig allerede eksisterende el-faciliteter i området. Foreningen har dog indtil da budgetteret med en potentiel etablering af helt ny elforsyning, og har således angivet en anslået maksimal pris på 230.000 kr.

Hvidovre Vinterbadere foreslår at afholde etableringsudgiften inden for lånerammen på 450.000 kroner.

Såfremt Hvidovre Kommune på et senere tidspunkt etablerer faciliteter på havnen, der kræver tilslutning til den af Hvidovre Vinterbadere etablerede elforsyning, aftales forbrugsvilkår mm. i dialog med foreningen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. november 2015 at bevilge økonomisk tilskud til Hvidovre Vinterbadere på 250.000 kr. under forudsætning af, at foreningen selv fremskaffede den resterende finansiering på 150.000 kr. inden for den oprindelige budgetramme.

Tilskuddet blev finansieret af midler afsat til Det Maritime Center.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Vinterbadere ansøger Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på op til 450.000 kr., der kassefinansieres.

Hvis de samlede udgifter – herunder bl.a. udgifter til etablering af elforsyning – viser sig at blive mindre end oprindeligt budgetteret, effektueres kun en mindre del af det samlede, ansøgte beløb.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 45.000 kr. årligt, således at første betaling foreligger 1. oktober 2017, og sidste betaling foreligger 1. oktober 2026.

Vilkårene – herunder evt. antal af årlige rater – aftales i dialog med Hvidovre Vinterbadere.

Såfremt Hvidovre Kommune på et senere tidspunkt etablerer faciliteter på havnen, der kræver tilslutning til den af Hvidovre Vinterbadere etablerede elforsyning, aftales forbrugsvilkår mm. i dialog med foreningen.

Hvidovre Vinterbaderes reviderede budget for etablering af nye badefaciliteter fremgår af vedhæftede bilag.

Bilag

 1. Redegørelse for behov for udvidet økonomi (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Vinterbadere - afdragsfrit lån (pdf)
 3. Budget (pdf)

8. Ansøgning om støtte til kortfilmproduktion: 'Regndans'

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra producerassistent Stine Vesterskov om støtte til kortfilmproduktion på 20.000 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at tage stilling til ansøgning fra producerassistent Stine Vesterskov om tilskud til produktion af kortfilmen Regndans

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Der bevilges 14.600 kr. Bevillingen danner ikke præcedens for kommende ansøgninger til filmprojekter. Hvidovrelisten stemmer imod, da der ønskes en klar belysning af, i hvor høj grad Hvidovre Kommune skal støtte kortfilmproduktion, og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. Midlernes tages fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra producerassistent Stine Vesterskov om tilskud til produktion af kortfilmen Regndans, der skrives og instrueres af debutanten Michael Steleson

Produktionen er tilknyttet Zentropa, og skal planmæssigt optages i weekenderne i uge 36 og 37 – hovedsageligt i Hvidovre (Zentropa, Filmbyen, Hvidovre Hospital og en lokal have).

Filmens handling kredser om de sociale forhold ved en barndom præget af forældres misbrug og depression. Et af filmens formål er således at iscenesætte problematikker, der ikke altid ses eller tales om.

Den færdige film tænkes at blive tilbudt forskellige forbund som varetager børns vilkår.

Holdet bag filmen samt alle skuespillere er alle frivillige.

Kultur- og Fritidsafdelingen har siden 2009 haft særligt fokus på film, og har herigennem arbejdet målrettet på at afdække potentialet for Hvidovre som filmby. I 2013 medførte dette indtrædelsen i den regionale filmfond, Copenhagen Film Fund. Under overskriften Film og Medier 2013 iværksatte Kultur- og Fritidsafdelingen sideløbende en indsats for film og mediers synliggørelse gennem en klar, handlingsorienteret strategi på film- og medieområdet, med den hensigt at profilere Hvidovre som en attraktiv kommune for især børn og unge.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktion:

- Mødet den 17. maj 2016 med 25.000 kr. til ”NÅR VI SES IGEN”

- Mødet den 2. september 2014 med 25.000 kr. til ”KING”

Økonomiske konsekvenser

Kortfilmen har et beskedent budget på 23.800 kr., hvilket muliggøres af frivillighed og engagement.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 20.000 kr. Projektets samlede finansiering består af følgende:

Egen investering

2.000 kr.

Hvidovre Kommune

20.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

14.489 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

53.793 kr.

Bilag

 1. Støtteansøgning REGNDANS (pdf)
 2. Instruktør intentioner - REGNDANS (pdf)
 3. REGNDANS - PITCH (pdf)
 4. Budget REGNDANS (pdf)

9. Ansøgning om støtte til kortfilmproduktion: 'Akvarieklubben'

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om støtte til kortfilmproduktion fra producer Sofie Brandt på 25.000 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra producer Sofie Brandt om tilskud til produktion af kortfilmen Akvarieklubben

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Der bevilges 21.000 kr. Bevillingen danner ikke præcedens for kommende ansøgninger til filmprojekter. Hvidovrelisten stemmer imod, da der ønskes en klar belysning af, i hvor høj grad Hvidovre Kommune skal støtte kortfilmproduktion, og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Midlerne tages fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra filmproducer Sofie Brandt om tilskud til produktion af kortfilmen Akvarieklubben.

Produktionen er tilknyttet Zentropa, og skal planmæssigt optages i uge 40 eller 41 – hovedsageligt i Hvidovre (dette gælder både locations, evt. bygning af kulisser, køb af forplejning m.m.)

Sofie Brandt, som er tidligere ”småtte” på filmselskabet Zentropa, skal producere en af de nuværende ”småtter” Andrea Windings manuskript Akvarieklubben i samarbejde med instruktør og ”småtte” Peter Ahlén.

”Småtteuddannelsen” er filmselskabet Zentropas egen 3-årige filmuddannelse. Uddannelsen er i høj grad praktisk baseret og drager nytte af de mange store kapaciteter, der er tilknyttet Zentropa inden for de forskellige stadier af filmproduktion.

Kultur- og Fritidsafdelingen har siden 2009 haft særligt fokus på film, og har herigennem arbejdet målrettet på at afdække potentialet for Hvidovre som filmby. I 2013 medførte dette indtrædelsen i den regionale filmfond, Copenhagen Film Fund. Under overskriften Film og Medier 2013 iværksatte Kultur- og Fritidsafdelingen sideløbende en indsats for film og mediers synliggørelse gennem en klar, handlingsorienteret strategi på film- og medieområdet, med den hensigt at profilere Hvidovre som en attraktiv kommune for især børn og unge.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

- KFU 17. maj 2016, ”NÅR VI SES IGEN” (25.000 kr.)

- KFU 2. september 2014, ”KING” (25.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser

Akvarieklubben har et budget på 51.500 kr. En del af budgettet skal bruges på at købe og bygge rekvisitter samt til køb af teknisk udstyr.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 25.000 kr. Projektets samlede finansiering består af følgende:

Filmværkstedet

20.000 kr.

Zentropa Invest

6.500 kr.

Hvidovre Kommune

25.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

14.489 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

53.793 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - mail (pdf)
 2. Finansieringsplan AKVARIEKLUBBEN (pdf)
 3. Budget AKVARIEKLUBBEN (pdf)

10. Årsregnskab for Teater Vestvolden 2015/2016

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2015/2016. Årsregnskabet viser et overskud på 194.225 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende årsregnskabet for Teater Vestvolden for sæsonen 2015/2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 revideret af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Regnskabet indeholder revisors påtegninger, teatrets ledelsesberetning, årsregnskab samt noter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af teatrets aktiver for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med regnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

Årets resultat for sæsonen 2015/2016 udgør et overskud på 194.225 kr., og teaterets egenkapital er pr. 30. juni 2015 på i alt 404.253 kr.

Teateret har opnået besøg af samlet 8.102 publikummer til de i alt 67 opførte stationære forestillinger og arrangementer. På turne har Teater Vestvolden præsenteret sine forestillinger for cirka 11.000 publikummer.

Retsgrundlag

Ifølge Bekendtgørelse om egnsteatre i lov om scenekunst, § 1, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre kommune og Teater Vestvolden har indgået egnsteateraftale gældende for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Teater Vestvoldens nettoomsætning udgør 5.886.176 kr. for sæsonen 2015/2016 mod 5.007.519 kr. i regnskabsår 2014/2015. Årets resultat udgør et overskud på 194.225 kr. mod et overskud på 203.423 kr. i regnskabsår 2014/2015.

Bilag

 1. Årsberetning for Teater Vestvolden 2015-16 (pdf)
 2. Årsrapport for Teater Vestvolden (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Ingen bemærkninger.


12. Ansøgning om økonomisk støtte til gymnast ifm. EM-deltagelse

Beslutningstema

En lokal borger har henvendt sig til Borgmester Helle Adelborg mhp. muligheden for at søge økonomisk støtte til sin datters deltagelse i EM i TeamGym. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte ansøgningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2016

Der bevilges 12.000 kr. Bevillingen danner ikke præcedens for lignende fremtidige ansøgninger.

Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

En lokal borger har henvendt sig til Borgmester Helle Adelborg mhp. at opnå økonomisk støtte til sin datter, der er blevet udtaget til EM i TeamGym i Slovenien. Konkurrencen finder sted d. 10.-16. oktober 2016.

TeamGym er en konkurrenceform, hvor man konkurrerer i både rytme og spring. Danmarks Gymnastikforbund yder intet tilskud til udtagne udøvere, så familien skal selv afholde udgiften til transport og overnatning i forbindelse med EM-deltagelsen. De ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et økonomisk tilskud til at dække familiens egenbetaling på ca. 12.000 kr.

Ansøgers datter er borger i Hvidovre og elev på kommunens nye eliteidrætslinje på Engstrandskolen. Hun dyrker gymnastik i Nivå i klubben Nivå Gymnastik.

Retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere modtaget lignende ansøgninger:

KFU 10/1-2012: Udvalget gav afslag på ansøgning vedr. tilskud til en taekwondoudøver til deltagelse i US Open. Afslaget blev givet med henvisning til gældende praksis.

KFU 6/3-2012: Udvalget behandlede på mødet en ansøgning vedr. tilskud til deltagelse i junior VM til samme taekwondoudøver. Udvalget bevilgede 7.000 kr. og gjorde opmærksom på, at tilskuddet blev ydet uden præcedens.

KFU 2/10-2012: Udvalget gav afslag på ansøgning fra samme taekwondoudøver vedr. deltagelse i stævner og træningslejre med henblik på deltagelse i OL 2016. Afslaget blev givet med den begrundelse, at aktiviteten ikke udøvedes i en forening i Hvidovre Kommune.

KFU 7/4-2015: Udvalget gav afslag på ansøgning fra samme taekwondoudøver vedr. forberedelse og deltagelse i senior VM.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om økonomisk støtte til at dække familiens egenbetaling på ca. 12.000 kr. ifm. EM i TeamGym 2016.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

19.317 kr.

Rådighedspuljen

14.489 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

53.793 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til eliteidrætsudøver på landshold_bilag til Kultur- og Fritidsudvalget 05.10.2016 (pdf)