Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 8. juni 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Hovedbiblioteket

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Charlotte H. Larsen deltog i behandlingen af punkt 1 - 10. Kristina Young deltog på vegne af Arne Bech. Finn Gerdes deltog på vegne af Ømer Kuscu.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Orientering om årets DHL-stafet.

Orientering om afholdt dialogmøde med handikaprådet; herunder adgang til handikaptoiletter på Hovedbiblioteket.

Meddelelser Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om afholdt møde mellem Hvidovre Kommune og Herlev Kommune omkring Team Herlev.
 • Orientering om nyopslået stilling i Kultur- og Fritidsafdelingen.

3. Hovedbiblioteket som nøglebibliotek

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om Hovedbiblioteket skal fungere som nøglebibliotek inden for en et-årig forsøgsperiode. Nøglebibliotek er et bibliotek med adgang til udlånsområdet udover normal åbningstid.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte om Hovedbiblioteket skal fungere som nøglebibliotek inden for en et-årig forsøgsperiode

Såfremt pkt. 1 godkendes, indstiller Kultur, Miljø og Vækst endvidere til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forsøgsperioden er 1. maj 2017 til 1. maj 2018
 2. at drøfte og beslutte, om der skal udarbejdes et oplæg til budgetforhandlingerne 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Ad. 1.: Godkendt. Model 2 anbefales.

Ad. 2.: Godkendt.

Ad. 3.: Drøftet. Der udarbejdes oplæg til budgetforhandlingerne 2017.

Sagsfremstilling

Det har gennem længere tid været fremført ønske om, at Hovedbiblioteket skal fungere som nøglebibliotek; dvs. et bibliotek med adgang til udlånsområdet udenfor den betjente åbningstid. Løsningen kendes fra andre biblioteker rundt om i landet, og fungerer oftest med adgangskontrol, hvor brugerne får adgang til bibliotekerne ved scanning af sygesikringskort samt indtastning af personlig kode. Som oftest involverer løsningerne også videoovervågning.

HvidovreBibliotekerne foreslår indledningsvist at etablere nøglebibliotek som en et-årig forsøgsperiode.

Etablering

Det understreges, at en række ombygninger er nødvendige før nøglebiblioteket kan etableres, og udlånsområdet på mest hensigtsmæssige måde gøres tilgængeligt uden for den betjente åbningstid. Dette indebærer, at biblioteksrummet skal indrettes til det nye formål, at adgangssystemer og flugtveje skal opsættes, og at branddøre skal gennemgås og sikres. ”Øen” skal desuden afskærmes, så der ikke er direkte adgang til Afdelingen for Ældre og Handicappede, og alarmer og overvågningsudstyr skal installeres.

Da HvidovreBibliotekerne overgår til nyt bibliotekssystem i februar 2017, anbefales det, at forsøgsperioden etableres ved overgangen til sommerperiodens åbningstid, 1. maj 2017. Alternativt kan etableringen ske ved overgangen til vinterperiodens åbningstid, 1. september 2017.

Vedtagelse af åbningstider

Såfremt Hovedbiblioteket skal fungere som nøglebibliotek, skal Kultur- og Fritidsudvalget vedtage åbningstider gældende for forsøgsperioden.

HvidovreBibliotekerne peger på følgende to modeller:

Model 1Døgnåbent i 24 timer

Denne model giver umiddelbart brugerne den største tilgængelighed, men da de tilgængelige pc’er bliver opdateret hver nat, vil der opstå et tidsrum i løbet af natten, hvor materiellet ikke vil kunne benyttes af de besøgende borgere. Der kan desuden vise sig et sikkerhedsmæssigt problem for rengøringspersonalet, der møder ind kl. 05, og som således vil være til stede i bygningen samtidig med, at borgerne har adgang til udlånslokalet.

Model 2 - Daglig adgang fra kl. 08 til kl. 24.

Ved valg af denne model vil problematikken omkring den natlige PC-opdatering være løst, da borgerne ikke har adgang til det berørte materiel i opdateringsperioden, Problematikken ang. rengøringspersonalet vil dog stadig være til stede.

Højtider og helligdage

Der skal desuden tages stilling til, om åbningstiden skal være gældende under højtider og helligdage.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der er enighed om at etablere nøglebibliotek, vil forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 fremkomme med konkrete forslag til etablering af nøglebibliotek - herunder den forbundne økonomi.


4. Sponsorpuljen 2016

Beslutningstema

Fordeling af sponsorpuljen 2016

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at lave en toårig fordeling af Sponsorpuljen 2016 blandt de ansøgende foreninger

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Det anbefales, at der bevilges to-årige tilskud til følgende klubber:

HVG37: 15.000 kr. pr. år.

Hvidovre Bordtennis: 15.000 kr. pr. år.

Hvidovre Svømmeklub: 15.000 kr. pr. år.

Hvidovre Roklub: 40.000 kr. pr. År.

Hvidovre Kajakklub: 40.000 kr. pr. år.

Hvidovre Skøjte Klub: 45.000 kr. pr. år.

Hvidovre Ishockey Klub: 70.000 kr. pr. år.

Hvidovre Badminton Club: 90.000 kr. pr. år.

Hvidovre Attack: 90.000 kr. pr. år.

Hvidovre Volleyball Klub: 90.000 kr. pr. år.

Hvidovre Atletik og Motion: 90.000 kr. pr. år.

For stemmer Gruppe A, O, Liste H og Gruppe F; imod stemmer Maria Durhuus med bemærkning om, at ikke alle ansøgninger levede op til alle Sponsorpuljens vedtagne kriterier.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af sponsorpuljen på i alt 600.000 kr. mellem de ansøgende foreninger.

Retningslinjerne for Hvidovre Kommunes sponsorpulje er netop blevet revideret. De nye retningslinjer lægger dels vægt på at ansøgningerne indeholder et udviklingstræk for foreningen – og dels at foreningerne leverer en række modydelser til Hvidovre Kommune.

Der er i 2016 indkommet i alt 11 ansøgninger. Alle ansøgninger kan ses af den vedlagte oversigt, hvor indhold og modydelser også er beskrevet.

I samarbejde med de foreninger, som tildeles tilskud fra sponsorpuljen, vil Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejde specifikke aftaler, som beskriver de enkelte foreningers kravopfyldelse – herunder krav til den foreslåede udvikling af foreningen, samt krav til modydelserne til kommunen. Der udarbejdes således ikke ensartede aftaler til alle foreninger, da udgifterne forbundet med opfyldelsen af kravene kan have større økonomiske konsekvenser for den enkelte forening.

Med vedtagelsen af de nye retningslinjer for sponsorpuljen blev det besluttet at støtte toårige projekter. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt evaluering af de nye retningslinjer efter ét år.

Sponsorater træder i kraft den 1. juli og er gældende til om med den 30. juni 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

De nye retningslinjer for sponsorpuljen blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2016 og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Sponsorpuljen er på 600.000 kr. Der er i alt indkommet ansøgninger for 1.184.000 kr.

Bilag

 1. HVG - ANSØGNING OM FORTSAT DEL I SPONSOR PULJEN (pdf)
 2. Ansøgning til sponsorpuljen, Hvidovre Attack (pdf)
 3. Hvidovre Bordtennis - Ansøgning fra sponsorpulje 2016 (1) (pdf)
 4. Kommunens sponsorpulje - Ansøgning om sponsorpulje 2016 (pdf)
 5. Ansøgning sponsorpuljen Projekt Ungdomsroning 2018. (pdf)
 6. Hvidovre Skøjteklub - Ansøgning til sponsorpuljen 2016 (1) (pdf)
 7. Ansøgning_Sponsorpulje_HVSK 2016 (pdf)
 8. Ansøgning til kommunens sponsorpulje - HvIK_Sponsorpulje (pdf)
 9. Hvidovre Volley - Ansøgning om kommunalt sponsorat 2016 (pdf)
 10. Kajakkluben - Ansøgning om del af sponsorpuljen2016 - final (pdf)
 11. HBC sponsorpulje ansøgning 2016 (pdf)
 12. Samlet oversigt (pdf)
 13. Forslag til retningslinjer for sponsorpuljen (pdf)

5. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilket sponsorbeløb Hvidovre Fodbold A/S skal have i støtte for en to en halvårig periode.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indgåelse af sponsoraftale, husleje- og reklameaftale for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2018.
 2. at godkende huslejeaftale og aftale om reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.
 3. at der ydes et sponsorat jf. model 1, som indebærer, at det nuværende sponsorbeløb på 533.200 kr. videreføres, eller
 4. at der ydes et sponsorat jf. model 2, som indebærer et sponsorbeløb på 800.000 kr. Som konsekvens heraf skal der gives en tillægsbevilling på 266.800 kr., som finansieres af kassebeholdningen, som indarbejdes i budgettet for 2016-2018, eller
 5. at der ydes et sponsorat jf. model 3, som indebærer et sponsorbeløb på 905.915 kr. Som konsekvens heraf skal der gives en tillægsbevilling på 372.715 kr., som finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes i budgettet for 2016-2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Ad. 1.-2.: Anbefales  godkendt.

Ad. 3.: Alle imod.

Ad. 4.: For stemmer gruppe  A og O. Imod stemmer gruppe H og F. Forslaget anbefales.

Gruppe O stiller forslag om, at navnet Hvidovre skal indgå i stadionnavnet. For stemmer gruppe O, imod stemmer Liste H og Gruppe F, idet det vil være forskelsbehandling i forhold til andre klubber. Gruppe A undlader at stemme.

Ad. 5.: For stemmer Liste H og Gruppe F, imod  stemmer Gruppe A og O.

Forslaget faldet.

Sagsfremstilling

1. Optakten

Hvidovre Fodbold A/S, i det følgende blot HIF, henvendte sig til Hvidovre Kommune med henblik på at drøfte størrelsen af klubbens sponsorat. HIF er af den opfattelse, at det nuværende sponsorbeløb er for lavt, hvis klubbens fodboldaktiviteter skal udvikles og klubben fortsat skal spille i de bedste rækker. På baggrund af denne henvendelse blev der den 1. december afholdt temamøde mellem Kommunalbestyrelsen og HIF, hvor klubben på mødet understregede, hvor vigtigt det er, at øge sponsoratet, hvis klubben fortsat skal have mulighed for at fastholde sin position i de bedste spillerækker.

Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med HIF om kommunens engagement i HIF. Formålet med møderne har været at udarbejde et beslutningsoplæg til ny sponsoraftale.

I det følgende præciserer forvaltningen indholdet af de forskellige elementer i sponsoraftalen - herunder vil forvaltningen på baggrund af politiske drøftelser i udvalg mv. fremkomme med indstillinger, som afspejler disse drøftelser.

2. Hvad består sponsoratet af

Sponsorbeløbet aftales konkret og dækker tre elementer. Det første element er huslejeaftalen, det andet element er reklameaftalen, og det sidste element er restbeløbet eller kontantbeløbet, som udbetales til klubben. I det følgende gennemgås alle tre elementer.

2.1 Huslejeaftalen

Huslejeaftalen dækker de lejede lokaler og faciliteter. Huslejen er markedsprisen, og denne er indhentet hos ekstern valuar. Dette beløb er fastsat til 297.115 kr. årligt. Beløbet indekseres årligt med nettoprisindekset i januar måned.

2.2 Reklameaftalen

HIF har en række reklameindtægter for bandereklamer mv. Da disse reklameskilte er opsat på kommunal ejendom, og da HIF A/S er at betegne som en kommerciel virksomhed, skal kommunen jf. kommunalfuldmagten opkræve en reklameafgift. Dette beløb udregnes som en procentdel af de forventede reklameindtægter og er for nuværende fastsat til 100.800 kr.

I reklameaftalen er der endvidere indarbejdet en passus om, at HIF ikke har eksklusiv ret til at reklamere på Hvidovre Stadion. HIF skal respektere andre klubbers arrangementer, hvor der opsættes reklamer og hvor indtægterne herfor tilfalder de klubber, som benytter stadionfaciliteterne til arrangementer mv.

2.3 Det kontante beløb

Sponsoratet er tænkt som en økonomisk håndsrækning til HIF, og grundfilosofien er, at HIFs udgifter til husleje på 297.115 kr. og reklameafgiften på 100.800 kr. i alt 397.915 kr. modregnes i sponsoratet. Det beløb, som bliver tilbage, udbetales til klubben, hvilket illustreres nedenfor.

2.4 Spilleregler for tildeling af sponsorat

En kommune må ikke yde økonomisk støtte til et kommercielt foretagende, medmindre der er særskilt hjemmel hertil eller der leveres modydelser, hvis værdi svarer til den økonomiske støtte.

Sponsorbeløbets værdi består i princippet af to dele, nemlig det beløb som udgør den maksimale værdi af kontantbeløbet, og hvor der er krav om modydelser. Dette beløb er af Sport One vurderet til at være 508.000 kr. jf. den vedlagte rapport. Den anden del repræsenterer reklame eller brandingværdien af HIF. Denne værdi er fastsat til at være 397.915 kr. svarende til huslejen og reklameafgiften. Sidstnævnte del har Sport One ikke vurderet, men her har administrationen taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede rapporter fra Bysted, hvor brandingværdien ligeledes blev vurderet.

Opmærksomheden henledes på, at både Sport One og Bysteds rapporter er vurderinger og kun vejledende. En rimelig afvigelse fra rapportens vurderinger kan forsvares, hvis den er ledsaget af en saglig begrundelse.

2.5 Aftaleperioden

Det anbefales, at sponsoraftalen træder i kraft fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2018. Det betyder, at sponsorbeløbet i 2016 udbetales med et beløb, svarende til 6/12 af sponsorbeløbet. 

3. Tre forslag til sponsorater

I det følgende vises de kommunaløkonomiske konsekvenser af tre forslag til sponsoraftaler.

3.1 Model 1

Model 1 er en videreførelse af den nuværende sponsoraftale, som er på 533.200 kr. Denne aftale indebærer, at HIF får et kontantbeløb på 135.285 kr., som fremkommer ved, at der fra de 533.200 kr. fratrækkes huslejebeløbet og reklameafgiften på henholdsvis 297.115 kr. og 100.800 kr. Model 1 medfører ikke yderligere udgifter for kommunen.

3.2 Model 2

Model 2 er et sponsorbeløb på 800.000 kr., som svarer til hvad andre lignende klubber oppebærer. Dette sponsorbeløb skal også fratrækkes husleje og reklameafgift på henholdsvis 297.115 kr. og 100.800 kr., hvorved det kontante beløb bliver 402.085 kr. Vælges denne løsning, vil der være behov for at tillægsbevilge hvad der svarer til 266.800 kr., som fremkommer ved at fratrække 533.200 kr. (det nuværende sponsorat) fra de 800.000 kr.

3.3 Model 3

Model 3 udnytter det maksimale, som Hvidovre Kommune må erlægge i kontantbeløb til klubben jf. den udarbejdede rapport fra Sport One jf. ovenfor. Dette beløb er på 508.000 kr. I denne situation skal huslejebeløbet på 297.115 kr. og reklameafgiften på 100.800 kr. tillægges, for at finde det samlede sponsorbeløb, som er på 905.915 kr.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Kommunalfuldmagten.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 1. december 2015 holdt Kommunalbestyrelsen temamøde med deltagelse af HIF omkring muligheden for fortsat at have professionel fodbold i Hvidovre Kommune.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 23. maj 2016, punkt 13, at en ny sag affattes med de forslag, som har været til politisk drøftelse i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj og Økonomiudvalget den 23. maj.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj blev der stillet ændringsforslag, gruppe F og H foreslog, at klubben får et tilskud svarende til Sport Ones vurdering af sponsoratet med et loft på 508.000 kr., således at merudgiften bliver på 372.715 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Gruppe O stillede ligeledes et ændringsforslag, at ”Hvidovre” fremover indgår i stadionnavnet.

Økonomiske konsekvenser

Model 1 er indarbejdet i det nuværende budget.

Model 2 kræver en tillægsbevilling på 266.800 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Model 3 kræver en tillægsbevilling på 372.715 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Dagsordenspunkt fra Økonomiudvalgsmøde 23-05-2016 (pdf)
 2. Værdi af sponsorat (pdf)
 3. Udkast til reklameaftale 2016-2018 (pdf)
 4. Udkast til huslejeaftale 2016-2018 (pdf)
 5. Udkast til sponsoraftale 2016-2018 (pdf)

6. Procesplan for ny eliteidrætspolitik

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende procesplan for ny eliteidrætspolitik

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende procesplan for ny eliteidrætspolitik samt forslag til sammensætning af styregruppe

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 7. marts 2016 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en kort procesplan for arbejdet med den ny eliteidrætspolitik.

Nærværende forslag skitserer en procesplan frem mod forventet godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 20 december 2016.

·8. juni 2016, Kultur- og Fritidsudvalget: præsentation og godkendelse af procesplan samt nedsættelse af styregruppe

·August/september 2016: styregruppen afholder workshops med lokale eliteidrætsklubber og udarbejder efterfølgende udkast til høringsmateriale

·5. oktober 2016, Kultur- og Fritidsudvalget: godkendelse af høringsmateriale

·6. oktober – 23. oktober: Høringsproces

·24. oktober – 30. november 2016: styregruppen udarbejder endeligt udkast til eliteidrætspolitik på baggrund af indkomne høringssvar.

·7. december 2016, Kultur- og Fritidsudvalget: anbefalet godkendelse af endeligt udkast til eliteidrætspolitik

·12. december 2016, Økonomiudvalget: godkendelse af endeligt udkast til eliteidrætspolitik

·20. december 2016: godkendelse af endeligt udkast til eliteidrætspolitik i KB

Nedsættelse af styregruppe

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden godkende sammensætningen af den styregruppe, der skal varetage udarbejdelsen af eliteidrætspolitikken. Det foreslås, at styregruppen sammensættes af 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen, 2 repræsentanter fra Idrætsrådet samt 2 foreningsrepræsentanter udpeget af Folkeoplysningsudvalget.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 7. marts 2016 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en kort procesplan for arbejdet med den ny eliteidrætspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.


7. Ansøgning om tilskud til arrangementet Danmark Dejligst - Fritidsbutikken

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Fritidsbutikken om økonomisk støtte til afvikling af arrangementet Danmark Dejligst.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 26.000 kr. til Fritidsbutikken til afvikling af arrangementet Danmark Dejligst.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Der bevilges 26.000 kr. Tilskuddet ydes fra Puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af konceptet

Danmark Dejligst er et koncept startet af musikeren Rasmus Nøhr. Konceptet går ud på at afvikle musikalske og kulturelle arrangementer i mindre kendte områder af Danmark, og arrangementet forsøger samtidig at underbygge det sammenhold og foreningsliv, der findes i lokalområderne. Danmark Dejligst har eksisteret siden 2012, og har udviklet sig fra små lokale havefester rundt omkring i landet til store koncertarrangementer, der i år besøger omkring 30 byer i landet.

Danmark Dejligst i Avedøre

Fritidsbutikken har på initiativ fra en lokal beboer i Store Hus taget kontakt til Danmark Dejligst ift. at lave en havefest/festival i Byparken i Avedøre. Rasmus Nøhr og flere kendte, danske bands har tilbudt at komme og levere en gratis festival i Byparken i Avedøre den 19. august 2016. Lokalsamfundet skal til gengæld bidrage med frivillige hænder til diverse praktiske gøremål; bl.a. hjælp til at arrangere aktiviteter på dagen, samt planlægning og afvikling af selve festivalen. Danmark Dejligst kvitterer med betaling pr. person til foreninger eller personer, som stiller op til at tage vagter i Danmarks Dejligsts egne barer eller boder.

Frivilligt initiativ

Fritidsbutikken har i regi af Kulturtoget nedsat en arrangørgruppe og etableret en ”Avedøre-Venners”- gruppe, for bedre at kunne afvikle et større event, som kan profilere Hvidovre og lokalt Avedøre - på bedste vis. Arrangørgruppen består af repræsentanter fra Beboerklubben, Foreningen Store Hus, Avedøre Vinklub, Foreningen Kontrast, Avedøres Venner, Kulturhuset BuQuetten og Fritidsbutikken. Nærværende ansøgning er udarbejdet på vegne af arrangørgruppen.

Målgruppe og lokalt engagement

Arrangementet har børnefamilier, foreningsfolk, musikelskere og borgere, der normalt ikke går til f.eks. Grøn Koncert som målgruppe. Arrangørgruppen arbejder på at få dagen til at blive en byfest for hele Hvidovres borgere, og det skønnes, at arrangementet har potentiale til at samle folk i Avedøre og give et positivt løft til områdets image.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2015-2018 har kommunen en vision på kultur- og fritidsområdet, der lyder som følger:

”Vi vil udbygge vores i forvejen gode samarbejde med borgerne; inddrage og engagere dem, og give mere plads til deres ideer og initiativer... gøre dem til medskabere, der igangsætter aktiviteter, events, oplevelser, og vi vil stille faciliteter og vejledning til rådighed for dem. Vi vil på denne måde lave partnerskaber og alliancer mellem kommunen og borgerne, så begge parter kan trække på hinandens ressourcer. Det kræver, at vi tør lægge et vist ansvar over i borgernes hænder. Ved at uddelegere særlige opgaver og områder til kompetente borgere med kendskab til lokalområdet sikres samtidig et kendskab til de behov, der skal dækkes”.  

Økonomiske konsekvenser

For at arrangementet Danmark Dejligst Avedøre kan afvikles sikkert og roligt, ansøges der om støtte til sikkerhedsansvarlige, samaritter og toiletvogn. Og da der opereres med et stort antal frivillige til afviklingen af arrangementet, ansøges der desuden om støtte til forplejning af arrangørgruppen.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på i alt 26.000 kr.

Vagter

5.000 kr.

Samaritter

2.000 kr.

Sikkerhedsansvarlig

3.000 kr.

Toiletvogn

10.000 kr.

Frivillighedspleje

6.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.993 kr.

Profileringspuljen

44.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til Danmark Dejligst fra Fritidsbutikken (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til Frivillighedsuge og Frivillig Fredag

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 24.700 kr. til afholdelse af Frivillighedsuge samt Frivillig Fredag.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge tilskud til afholdelse af Frivillighedsugen samt Frivillig Fredag.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Der bevilges 18.000 kr. Tilskuddet ydes fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Der søges om tilskud til afholdelse af den årlige Frivillighedsuge i uge 39.

Frivillighedsugen er en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på frivilligt arbejde i Hvidovre. Det er både en ugelang fejring af de lokale frivillige, og samtidig en platform, hvor de frivillige kan blive eksponeret via forskellige arrangementer. Frivillighedsugen kulminerer som vanligt med den nationale festdag Frivillig Fredag, der i år afholdes d. 30. september 2016.

Frivillighedsugen arrangeres af en arrangørgruppe bestående af Fritidsbutikken samt medlemmer af Frivillighedsrådet. Der søges om tilskud på i alt 24.700 kr. til udgifter forbundet med planlægning og afholdelse af forskellige aktiviteter - heriblandt fotoprojekterne Tørresnoren og Gadegalleriet; improteater m. Teater Vestvolden samt aktiviteten ”Gæt en forening”. Tilskuddet skal desuden dække udgifter til annoncer og plakater.

Sidste års Frivillighedsuge var meget velbesøgt, og fik flot presseomtale i både Hvidovre Avis og Tv2 Lorry.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til afholdelse af Frivillighedsugen:

2015

18.350 kr.

2013

20.000 kr.

2012

8.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Arrangørgruppen bag Frivillighedsugen søger om tilskud på i alt 24.700 kr., og har vedlagt nedenstående budget til ansøgningen:

Udgifter

Forplejning til frivillige møder og workshops

1.200 kr.

Paptallerkener, krus, kaffe mv.

1.000 kr.

Præmier til aktiviteten  ”Gæt en forening”

1.000 kr.

Udgifter til workshopstand

500 kr.

Farvepatroner + papir

5.500 kr.

Annonce, Hvidovre Avis

5.500 kr.

Kagebord i Cafe Hjertetræet

4.000 kr.

Tryk af plakater mv.

3.000 kr.

Teater Vestvolden

12.000 kr.

Oppyntning af Medborgersalen

3.000 kr.

I alt

36.700 kr.

Indtægter

Bevilget tilskud fra Ældre & Handicap

6.000 kr.

Tilskud fra Teater Vestvolden

6.000 kr.

I alt

12.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.993 kr.

Profileringspuljen

44.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Bilag

 1. Ansøgning_KFU_Frivillig Fredag2016.pdf (pdf)

9. Ansøgning om tilskud til Sprint Cup 2016 - Hvidovre Kajakklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Kajakklub om tilskud på 25.000 kr. til afvikling af kajakstævne d. 3. juli 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 25.000 kr. i tilskud til Hvidovre Kajakklub til afvikling af stævnet Sprint Cup 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Der bevilges 25.000 kr. Tilskuddet ydes fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kajakklub søger økonomisk tilskud til brug for afholdelse af stævnet Sprint Cup 2016 i Hvidovre Havn. Stævnet er et nyudviklet pilotprojekt, som klubben forventer fremover vil blive en tilbagevendende begivenhed.

Sprint Cup 2016 er et såkaldt ”knockout”-stævne, hvor deltagerne på en knap 100 meter lang bane deltager rundevist. De bedste deltagere avancerer efter hver runde, mens resten udgår. Færre og færre deltagere vil efterhånden restere, og stævnet vil ende med en enkelt vinder. Seniorer deltagere enkeltvis, mens børn og unge dyster i hold. Der forventes 200-250 deltagere fra hele landet – heraf omkring 75-100 unge under 25 år.

Hvidovre kajakklub forventer mange publikummer til stævnet, og dermed megen aktivitet ved både havne- og strandområdet. Arrangementet afholdes i samarbejde med klubbens venskabsklub Maribo Kajakklub.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kajakklub var d. 6.-7. september 2014 vært for DM Marathon i kajak. Kultur- og Fritidsudvalget støttede arrangementet med 23.600 kr.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kajakklub søger om 25.000 kr. i tilskud til Sprint Cup 2016. Nedenstående budget vedrører kun Hvidovre Kajakklubs indtægter og udgifter.

Indtægter

Deltagergebyr, 200 á 200,00 kr.

40.000 kr.

I alt

40.000 kr.

Udgifter

Præmier

20.000 kr.

Stævneur

16.000 kr.

Toiletvogne, flagallé, affaldsspande, afspærringer og andet praktisk

15.000 kr.

Bøjeindkøb og bådleje, benzin og forplejning

7.000 kr.

Podie, og bådnumre – lånes af DKF(Dansk Kano og Kajakforbund)

2.000 kr.

Officials, samarittjeneste/massør

5.000 kr.

Plakater og andet markedsføring

5.000 kr.

Blomster og andet oppyntning

5.000 kr.

I alt

75.000 kr.

Hvidovre Kajakklub søger desuden sponsorer til præmier hos Craft og Nelo (kajakleverandør) mm.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.993 kr.

Profileringspuljen

44.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til Sprint Cup 2016 (pdf)
 2. Budget Sprint Cup 2016 (pdf)

10. Ansøgning om tilskud til containere og ekstra træning - Hvidovre Gymnastik

Beslutningstema

I forbindelse med etablering af det kommende Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen, skal foreningen Hvidovre Gymnastik placeres et midlertidigt sted.

Foreningen søger i den forbindelse tilskud til leje af container til redskabsopbevaring. Derudover søges der tilskud til springtræning i en anden kommune samt tilskud til bustransport til ekstern træning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge tilskud på 35.500 kr. til Hvidovre Gymnastik til leje af to containere samt tilskud på 4.056 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr.
 2. at meddele afslag på Hvidovre Gymnastiks ansøgning om tilskud på 35.000 kr. til springtræning i enten Køge eller Gladsaxe.
 3. at meddele afslag på Hvidovre Gymnastiks ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til bustransport i forbindelse med springtræning i enten Køge eller Gladsaxe.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Skrivelse fra HVG37 og Idrætsrådet modtaget. 

Ad. 1.: Der bevilges 35.500 kr. til leje containere og 4.056 kr. til byggesagsbehandlingsgebyr. Tilskuddet ydes fra Rådighedspuljen.

Ad. 2.: Der gives afslag på ansøgning om tilskud til udenbys springtræning.

Ad. 3.: Der gives afslag på ansøgning om tilskud til bustransport.

Forvaltningen bistår med assistance til at finde egnede lokaler.

Sagsfremstilling

Hvidovre Gymnastik skal i forbindelse med etableringen af det nye Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen midlertidigt genplaceres i byggeperioden fra den 1. august 2016 til 1. januar 2017.

Kultur- og Fritidsafdelingen har i samarbejde med Hvidovre Gymnastik fundet tid og plads i Avedøre Skoles to gymnastiksale.

Tilskud til containeropstilling

I forbindelse med genplaceringen har foreningen en del redskaber, der skal opbevares. Til dette søges der et tilskud på 35.500 kr. til opstilling af 2 containere, samt et tilskud på 4.056 kr. til sagsbehandling af byggetilladelsen forud for opstillingen. Forvaltningen anbefaler imødekommelse af denne ansøgning.

Tilskud til brug af eksternt sprincenter

Udover de tilbudte faciliteter, der stilles til rådighed i Avedøre Skole, har Hvidovre Gymnastik brug for springtræning i et eksternt springcenter i enten Køge Springcenter eller Gyngemosen i Gladsaxe.

Der søges derfor yderligere om et tilskud på 35.000 kr. til brug af eksternt springcenter, samt et tilskud på 30.000 kr. til den nødvendige bustransport dertil.

Det er forvaltningens principielle holdning, at udgifter til træning på andre lokationer påhviler klubben. At Kommunen er ved at etablere gode og moderne springfaciliteter i Sønderkærhallen medfører ikke en kommunal forpligtelse til at dække klubbens afledte træningsudgifter.

Herudover vil en anerkendelse af kravet være præcedensskabende for andre klubber, som står i en lignende situation.

Dokumenteret korrespondance mellem forvaltningen og foreningen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. marts 2016 etableringen af nyt spring- og motorikcenter i Sønderkærhallen med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Gymnastikforening søger 104.556 kr. i tilskud til udgifter i forbindelse med midlertidig genplacering af klubben.

Leje af container

1 stk. 20 fods + 1 stk. 40 fods container i 6 måneder inkl. 1 x levering og 1 x afhentning

35.500 kr.

Byggetilladelse

Hvidovre Gymnastik er pt. i gang med at søge om byggetilladelse til opstilling af containerne. Behandlingstiden på en ansøgning om en byggetilladelse er på 20 uger. Prisen for tilladelsen beregnes ud fra en sagsbehandlingstid på 676,00 kr. pr. time. Det vurderes, at det uden komplikationer vil tage 6 timer at behandle ansøgningen

4.056 kr.

Brug af eksternt springcenter

6 x springtræning á 4 timer i enten Køge Springcenter eller Gyngemosen i Gladsaxe

35.000 kr.

Transport til eksternt springcenter

6 x bustransport til springtræning á 4 timer til og fra enten Køge Springcenter eller Gyngemosen i Gladsaxe

30.000 kr.

I alt

104.556 kr.

Der er ikke reserveret midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget til det ansøgte.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.993 kr.

Profileringspuljen

44.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Gymnastik vedr. containere og ekstra træning (pdf)
 2. Henvendelse fra Idrætsrådet og Hvidovre Gymnastik (pdf)

11. Ansøgning om tilskud til Store Cykeldag 2016 - Cyklistforbundet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre afd. om økonomisk støtte til arrangementet Store Cykeldag. Der søges om 7.200 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 7.200 kr. i støtte til Cyklistforbundet Brøndby-Hvidove Afd. til afvikling af Store Cykeldag søndag d. 12. juni 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Der bevilges 7.200 kr. Tilskuddet ydes fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Søndag den 12. juni 2016 arrangerer Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Store Cykeldag.

Årets 10 km. lange rute starter ved Hvidovre Medborgerhus, går gennem både Hvidovre og Brøndby, og indeholder planlagte stop ved Risbjerggård, Den Røde Barak på Vestvolden og Middelalderlansbyen i Brøndby.

Formålet med arrangementet er at skabe cykelglæde og opmærksomhed omkring cyklisme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet støtte til arrangementet Store Cykeldag:

2014

11.600 kr.

2013

9.800 kr.

2012

7.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre afd. søger 7.200 kr. til afvikling af Store Cykeldag 2016.

Midlerne skal anvendes til følgende:

Rygposer til deltagere + arrangører

2.500 kr.

Juice og plastkrus ved start

200 kr.

Morgenbrød til alle deltagere ved start

600 kr.

Vandflasker til alle deltagere ved start

400 kr.

1. præmie: gavekort til cykel (Brøndby Kommune ansøges om tilsvarende tilskud)

2.500 kr.

2. præmie: gavekort til Cykelhuset Central

300 kr.

3. præmie: gavekort til Cykelhuset Central

200 kr.

Trykning af plakater

500 kr.

I alt

7.200 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.993 kr.

Profileringspuljen

44.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Bilag

 1. Budget - DCF.docx (pdf)
 2. Ansøgning om tilskud til Store Cykel Dag.pdf (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Finn Gerdes spurgte ind til opsyn og vedligehold på Rytterskolen.

Maria Durhuus spurgte ind til muligheden for afholdelse af weekendtur med lektiecafeen på Stevnsbogaard på Vig kolonien.