Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 14:25
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Kenneth F. Christensen deltog på vegne af Ømer Kuscu.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Formanden informerede om mulig ansøgning til filmproduktion.

Oversigt over rul til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer uddelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Meddelelse om rul 2015/2016 (pdf)

3. Reklame-, sponsor- og huslejeaftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende udkast til reklameaftale, sponsoraftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S. De nuværende aftaler udløber 30. juni 2016, hvorfor aftalerne skal fornys. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udvidet sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden den 1. juli 2016 til 31. december 2019
 2. at såfremt punkt 1 godkendes, at drøfte finansieringen af merudgiften til udvidelsen af aftalen på 266.800 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Gruppe F og H foreslår, at klubben får et tilskud svarende til Sport Ones vurdering af sponsoratet med et loft på 508.000 kr., således at merudgiften bliver på 372.715 kr. (ekskl. moms), som finansieres af kassebeholdningen,.

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe F.

Imod: Gruppe A med henvisning til det oprindeligt stillede forslag. Dermed bortfalder dagsordenspunktets indstillingspunkter.

Gruppe O stiller ændringsforslag om, at ’Hvidovre’ fremover indgår i stadionnavnet.

For: Gruppe O.

Imod: Liste H og Gruppe F.

Liste A afventer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslaget bortfalder.

Sagsfremstilling

Indeværende og midlertidige lejekontrakt, allonge til lejekontrakt, sponsorkontrakt og reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S udløber den 30. juni 2016.

Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S om de nye aftaler. Hvidovre Fodbold A/S er bekendt med indholdet i denne aftale og er indforstået med indhold og betingelser, samtidig ønsker Hvidovre Fodbold A/S at kommunen hæver sponsoratet, da det er klubbens vurdering at et større kommunalt sponsorat, dels vil sikre at der også fremover vil være professionel fodbold i Hvidovre Kommune, dels vil kunne åbne døren for nye og større sponsorater til klubben. 

Kommunalbestyrelsen og Hvidovre Fodbold A/S har i forhandlingsperioden været i dialog om kommunens engagement i Hvidovre Fodbold A/S. Den 1. december 2015 blev der afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen om fremtiden for professionel fodbold i Hvidovre. Her gav Hvidovre Fodbold A/S et oplæg om samarbejdet mellem klubben og kommunen, og Hvidovre Fodbold A/S efterspurgte en konkret drøftelse af aftalernes indhold med henblik på at klarlægge gensidige forventninger, fremtid og visioner for professionel fodbold i Hvidovre.

Med dette som udgangspunkt har forvaltningen været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S om kommunens økonomiske engagement. Hvidovre Kommune er på flere måder opmærksomme på at give bedre vilkår for eliteidrætsudøvere i kommunen nu og i fremtiden. I budget 2016 er der således vedtaget at forberede Hvidovre Stadion til 1. divisions-kampe ved at lægge varme i banen, renovering af atletikbanen, at Hvidovre Motionscenter tilbydes til elitesportsudøvere i et særligt elitesportscenter, samt at der oprettes udskolingsklasser for elitesportsudøvere på Engstrandsskolen. For at medvirke til at sikre, at der også i fremtiden er divisionsfodbold i Hvidovre Kommune, og et attraktivt elitært fodboldmiljø i kommunen, foreslår forvaltningen, at rammen for alle tre aftaler hæves fra 526.760 kr. til i alt 1.000.000 kr. inkl. moms pr. år i aftaleperioden. Forvaltningen har mulighed for at lave en række budgetmæssige ændringer, således at der indenfor den  eksisterende ramme kan findes 211.617 kr., således finansieringsbehovet ved en ændring af aftalen er 266.800 kr.

Forvaltningen har fået vurderet værdien af kommunens sponsorat ved SportOne Danmark, som er Danmark Idrætsforbunds og Team Danmarks konsulentvirksomhed, der arbejder med sponsorater og kommercialisering af idræt. SportOne Danmark vurderer værdien af Hvidovre Kommunes sponsoraftale til 508.000 kr. (ekskl. moms).   

Aftalerne mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Fodbold A/S er i lighed med tidligere år delt i tre aftaler; en reklameaftale, der giver klubben lov til at reklamere på stadion og sælge navnet på stadion, en huslejeaftale, der beskriver en række lejemål, som fodboldklubben lejer af Hvidovre Kommune samt en sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune  får en række ydelser af Hvidovre IF Fodbold A/S, som led i et sponsorat. Strukturen for aftalerne de samme som hidtil, men beløbenes størrelse er ændret, som følge af prisfremskrivninger og forslaget om et øget sponsorat.

Første aftale er en sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune køber et sponsorat for 800.000 kr. eks. moms (1.000.000 kr. inkl. moms). For sponsoratet får Hvidovre Kommune, dels eksponering, dels en række modydelser, som f.eks. gratis adgang for børn, unge og pensionister til hjemmekampe, afholdelse af fodboldturnering for skolerne mv.

Anden aftale er en lejeaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S lejer en række lokaler, træningsbane og omklædningsrum på Hvidovre Stadion, adgang til Hvidovre Stadion i forbindelse med hjemmekampe, samt kunstgræsbaner på Avedøre Stadion i vinterhalvåret. Lejen for dette modregnes udbetalingen af sponsoratet.

Tredje aftale er en reklameaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S køber retten til at sælge reklamer til ophængning på Hvidovre Stadion, samt retten til at sælge stadionnavnet. Prisen herfor modregnes ligeledes kommunens sponsorat.    

Aftalerne træder i kraft den 1. juli og løber frem til den 31. december 2019 med mulighed for genforhandling senest 6 måneder før aftalernes udløb. Kommunen tager kontakt til Hvidovre Fodbold A/S med henblik på en eventuel genforhandling. Det foreslås i aftalen, at der i aftaleperioden laves to afrapporteringer til kommunalbestyrelsen omkring enkeltpunkter i aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 1. december 2015 holdt Kommunalbestyrelsen temamøde med deltagelse af HIF Fodbold A/S omkring muligheden for fortsat at have professionel fodbold i Hvidovre Kommune.

På mødet d. 24. november 2015 (pkt. 7) besluttede Kommunalbestyrelsen at optimere fodboldbanen på Hvidovre Stadion.

I forbindelse med vedtagelsen af Budgettet for 2016 blev det desuden besluttet at etablere elitetræningsfaciliteter i forbindelse med Hvidovre Motionscenter.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringsbehovet ved en udvidet sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S på 1.000.000 kr. udgør 266.800 kr. i 2016 og overslagsårene 2017-2020.


Aftalen er en kombination af en sponsoraftale, en reklameaftale og en huslejeaftale. Inden sponsoratet (1.000.000 kr. inkl. moms) udbetales, modregnes reklameafgift (100.800 kr. ekskl. moms) og huslejeafgift (297.115 kr. ekskl. moms).

Der er ikke indarbejdet indtægt for reklameafgift i det nuværende budget til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S. Ved indarbejdelse heraf (-100.800 kr.) og en opskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende huslejeaftalen (-110.817 kr.) svarende til indtægtsniveauet, opnås der en delvis finansiering (211.617 kr.) af udgifterne til den nye sponsoraftale.

Det oprindelige kontante tilskud udgjorde 135.285 kr. (ekskl. moms). Ved en udvidet aftale vil det kontante tilskud udgøre 402.085 kr. (ekskl. moms), hvilket vil resultere i et ufinansieret beløb på 266.800 kr. (ekskl. moms).

Nedenfor ses Hvidovre Kommunes forventede nettoregnskab (finansieringsbehov) for 2016 ved en sponsoraftale på 1.000.000 kr. inkl. moms. (800.000 ekskl. moms).

Regnskabsår

2016

2016

2016

Ved aftale på 1 mio kr. (inkl. moms)                           

Forventet forbrug (ekskl. moms)

Budget (ekskl. moms)

Rest (ekskl. moms)

Samlet resultat

402.085

135.285

-266.800

Reklameafgift

-100.800

-100.800

0

Sponsoraftale Hvidovre Fodbold A/S

800.000

533.200

-266.800

HIF Huslejeindtægt

-297.115

-297.115

0

Bilag

 1. Værdi af sponsorat (pdf)
 2. Udkast til sponsoraftale - 2016-2020 (pdf)
 3. Udkast til reklameaftale 2016-2020 (pdf)
 4. Udkast til huslejeaftale 2016-2020 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage økonomirapportering til efterretning. Kultur, Miljø og Vækst har, med udgangspunkt i kendte forudsætninger, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har, med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de første 3 måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015.

Den samlede forbrugsprocent for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme udgør 26,42% pr. 31. marts 2016, og forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område overholdes, og at der forventes et lille mindreforbrug på den samlede ramme.

Kultur, Miljø og Vækst gør dog opmærksom på, at der på følgende område senere kan opstå behov for budgetkorrektioner:

003231 – Stadion og idrætsanlæg: Frihedens Idrætscenter

Der forventes en vis mindreindtægt vedrørende vandaerobic grundet færre hold, samt en vis uklarhed over entreindtægter i forbindelse med indførelsen af differentierede takster på isstadion.

Der forventes desuden en stigning i energi- og driftsudgifter grundet Ishockeyklubbens avancement til slutspillet samt generelle udfordringer med overholdelse af energibudgettet jf. tidligere års erfaringer.

Der er uklarhed vedrørende udgifter i forbindelse med reetablering af HBC-hallen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på følgende tidspunkt.


5. Retningslinjer for annoncering

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte forslag til retningslinjer for annoncering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte forvaltningens forslag til retningslinjer for annoncering

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. marts 2016 (pkt. 14) blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til retningslinjer for annoncering til drøftelse i udvalget.

Forvaltningen har udarbejdet en kriterieliste med 4 punkter til brug for fremtidige mødesager ang. annoncering i elektroniske og trykte medier såsom magasiner, aviser, foldere, kampprogrammer o.l.

Kriterielisten er tænkt som en støttende vejviser, som udvalget kan læne sig opad og herigennem lettere træffe beslutninger vedr. annoncering. Forslagene er vejledende, og alle henvendelser til udvalget vedr. annoncering bør behandles enkeltvis.

Kriterielisten er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. marts 2016 (pkt. 14) blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til retningslinjer for annoncering til drøftelse i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Kriterieliste vedr. annoncering - KFU (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til Skate Copenhagen 2016 - Hvidovre Skøjte Klub

Beslutningstema

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om tilskud til oppyntning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter og promovering af klubben i forbindelse med deres internationale konkurrence Skate Copenhagen 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til brug for oppyntning af skøjtehal samt promovering af klubben i forbindelse med den internationale konkurrence Skate Copenhagen 2016.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Der bevilges 6.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub. Midlerne ydes fra Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub afholdte i perioden 1. – 3. april 2016 den internationale konkurrence Skate Copenhagen 2016 i Frihedens Idrætscenter. Til stævnet deltog 105 skøjteløbere fra 7 lande. Hvidovre Skøjte Klub søger om tilskud til oppyntning af skøjtehallen og til promovering af klubben.

På grund af en fejl i forvaltningen blev ansøgningen ikke forelagt til politisk behandling i tide.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget har behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Skøjteklub i de foregående år, og har bevilget følgende tilskud:

År:

Tilskud:

2011

8.000 kr.

2012

8.000 kr.

2013

9.000 kr.

2015

9.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 10.000 kr. til oppyntning af skøjtehallen og til promovering af klubben.

Skøjteklubbens budget for arrangementet er vedhæftet som bilag. Af budgettet fremgår det, at udgifter til blomster, bannere, programmer og plakater udgør samlet 6.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

111.593 kr.

Profileringspuljen

50.317 kr.

Rådighedspuljen

35.770 kr.

Bilag

 1. Skate Copenhagen 2016 ansøgning om tilskud (pdf)
 2. Budget for SC16 (pdf)

7. Ansøgning fra ARKEN om tilskud til Sanddag For Børn

Beslutningstema

Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra ARKEN Museum for Moderne Kunst om økonomisk støtte til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 5.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst til afvikling af arrangementet Sanddag For Børn

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Redegørelse over lokal tilslutning til arrangementet uddelt til udvalget.

Der bevilges 5.000 kr. til ARKEN Museum for Moderne Kunst. Midlerne ydes fra Puljen til Kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

ARKEN Museum for moderne kunst afholder hvert år Sanddag For Børn: et arrangement, hvor skoler og dagsinstitutioner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland dyster om at skabe de mest eventyrlige sandslotte og skulpturer på stranden foran ARKEN.

Årets arrangement er skemalagt til fredag den 10. juni 2016. Efter fejring af de bedste skulpturer sluttes dagen af med en koncert med bandet WonderBrazz.

De sidste år har arrangementet tiltrukket ca. 2.000 børn. Forvaltningen har udsendt en rundspørge til kommunens børnehaver, for at afklare hvor mange institutioner og børn fra Hvidovre, der har deltaget i arrangementet. Konklusionen vil blive forelagt til udvalgsmødet.   

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget har behandlet ansøgninger fra ARKEN vedr. Sanddag i de foregående år, og har bevilget følgende tilskud:

År:

Tilskud:

2012

5.000 kr.

2013

5.000 kr.

2014

3.000 kr.

2015

5.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

ARKEN Museum for Moderne Kunst søger Kultur- og Fritidsudvalget om 5.000 kr. i økonomisk støtte. Museet har vedlagt følgende budget:

Kopiering og udsendelse af invitationer

9.000 kr.

Koncert med WonderBrazz

16.000 kr.

Rettighedsafgifter ifm. koncert

5.500 kr.

Leje af scene og udstyr

5.000 kr.

Aflønning af tekniker

3.000 kr.

HT Ekstra buskørsel

10.000 kr.

Præmier til bedste skulpturer

2.000 kr.

Aflønning af personale, 15 personer i 7 timer á 150 kr. + timer til planlægning

40.000 kr.

Leje af telt

2.500 kr.

Forplejning

2.000 kr.

Udgifter i alt

95.000 kr.

Der restere følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

111.593 kr.

Profileringspuljen

50.317 kr.

Rådighedspuljen

35.770 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra ARKEN-sanddag2016 (pdf)
 2. Lokale institutioners deltagelse i Sanddag 2016 (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016

Charlotte H. Larsen (O) efterspurgte en oversigt over de foreninger, der modtog tilskud vedr. Elite2650, og det bevilgede samlede tilskud i 2015.

Maria Durhuus ønskede fortsat afholdt udvalgsmøde i september/oktober hos Hvidovre Ishockey Klub.