Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Ivan Fogtmann ((O))
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Information om mulige ekskursionsmål uddelt til udvalget.  Der forsøges planlagt ekskursion til Børnekulturhuset på Amager og Absalons Kirke på Vesterbro.

Skrivelse til Kulturminister Bertel Haarder af 12. februar 2016 uddelt til udvalget.

Grundet licitationsbehandling afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 17. maj kl. 16.30.

Henvendelse fra Aktive Morgensvømmere omdelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Forslag fra Økonomiudvalget om at arrangere besøg for politikerne til børnehuset på Amager og til Absalons Kirke på Søndre Boulevard.
 • Orientering om Forstadsmuseet

Bilag

 1. ØU - eventuelt - 08022016 (pdf)
 2. Artikel vedr. Forstadsmuseet (pdf)

3. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 skal fagudvalgene drøfte politikområder med henblik på at finde områder med mulighed for at ændre og effektivisere.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte hvilke politik- og serviceområder forvaltningen skal arbejde videre med for at afdække mulighed for at ændre og effektivisere.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Drøftet.

Sagsfremstilling

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2017. Basisbudgettet er overslagsåret for 2017, som det var ved vedtagelsen af budget 2016. I budgetåret 2017 var der som udgangspunkt et finansieringsunderskud på 70 mio. kr. I budget 2017 er indregnet et anlægsbudget på knap 174 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det endnu er meget uvist hvorvidt kommunen får ekstraordinært likviditetstilskud og øvrige generelle tilskud, endsige den mulige størrelse af disse.

I forhold til det vedtagne budget er der på indtægtssiden i budgetåret 2017 således ikke indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære likviditetstilskud i økonomiaftalen med Regeringen. Det er et tilskud, der kun aftales for et år af gangen og som de seneste tre år har tilført kommunen mellem 26 og 30 mio. kr. om året.

Ligeledes er der ikke taget højde for eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter § 17 og § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Hvidovre har igennem de seneste år modtaget tilskud herfra i størrelsesordenen 12-15 mio. kr. årligt. Der er således potentielt ikke indregnet indtægter på op til 40 mio. kr.    

Økonomiudvalget har på mødet den 1. februar 2016 besluttet følgende:

 • Fagudvalgene drøfter politikområder med henblik på at finde områder
  med mulighed for at ændre og effektivisere
 • Der indregnes ikke 1 pct. i omprioriteringsbidrag i det kommunale budgetoplæg, idet udvalget ønsker, at afvente forhandlingerne imellem KL og Regeringen
 • Der afholdes et budgetseminar i april, hvor den videre budgetproces fastlægges. Konkret foreslås fredag den 29.april 2016 kl. 15-19

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget den 1. februar 2016 om at omprioriteringsbidraget udgår, vil der i basisbudgettet være en forventet ubalance (finansieringsunderskud) i 2017 på 95,1 mio. kr.

Efter fagudvalgenes drøftelser i marts vil Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i april dels blive præsenteret for de forslag, som fagudvalgene har bedt forvaltningerne om at udarbejde dels drøfte den videre budgetproces.

Som input til budgetseminaret vil MED-systemet drøfte budgetudfordringen i marts-april med henblik på at udarbejde mulige input.

I forlængelse af budgetseminaret den 29. april vil Økonomiudvalget behandle udkast til den videre proces for budget 2017.

Udkastet forventes som minimum at indeholde oplæg til: 

 • En budgettemadag for Kommunalbestyrelsen medio/ultimo juni, hvor der vil være en gennemgang af budgetstatus, herunder konsekvenserne af Økonomiaftale for 2017 for Hvidovre Kommune.
 • Fagudvalgsmøderne i august, hvor status på budgettet for fagudvalgets område drøftes.
 • Afholdelse af budgetseminar i Kommunalbestyrelsen ultimo august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminaret indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser af det af udvalgene bestilte materiale vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminaret.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.


4. Kontraktinstitutionernes mål for 2016 - 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget overordnede pejlemærker i forbindelse med dialogmøder med kontraktinstitutionerne på de respektive områder.
Der skal tages stilling til Kontraktinstitutionernes forslag til mål for perioden 2016 – 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende kontraktinstitutionernes mål for perioden 2016-2017.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en ny dialogbaseret styringsmodel gældende fra 2016, med henblik på at udarbejde mål for fagområderne på baggrund af meningsfuld politisk styring.
Kultur- og Fritidsudvalget har på en række udvalgsmøder været i dialog med forvaltningens kontraktinstitutioner med henblik på at udvikle kontraktmål for fagområderne for perioden 2016 – 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2015, at der skulle arbejdes videre med følgende emner inden for de respektive områder:

Idrætsområdet

 • Fokus på samspillet mellem foreningsidrætten og de selvorganiserede brugere
 • Brug det vi allerede har og brug det bedre

Biblioteksområdet

 • Fokus på tilbud m.h.t. læsning, vejledning og søgning i databaser.
 • Biblioteket som folkeoplysende virksomhed i fremtiden.

Museumsområdet

 • Styrke indsatsen overfor børn og familier gennem forskellige læringsforløb
 • Museets rolle som kulturarvsformidler

Kontraktinstitutionerne har på baggrund af ovenstående og drøftelserne på dialogmøderne udarbejdet følgende mål for perioden 2016 – 2017:

Hvidovre/Avedøre Stadion vil arbejde med:

 1. At udvikle samarbejdet med skolerne omkring deres brug af idrætsfaciliteterne i forbindelse med undervisningen.
 2. At holde faciliteterne åbne når brugerne har fri og mulighed for at dyrke idræt.

Frihedens Idrætscenter vil arbejde med:

 1. At sætte fokus på hvorledes faciliteterne bliver brugt, og hvorledes de kan bruges bedre/mere.

Avedøre Idrætscenter vil arbejde med:

 1. Bedre udnyttelse af lokaler ved udvidelse af åbningstiden.
 2. At afsøge muligheden for at få opført en tilbygning, hvor der etableres en kunstig bølge.
 3. At oprette et hold bestående af forældre/barn-svømning og yoga/mindfulness. Holdet oprettes i samarbejde med Hvidovre Motionscenter.

Hvidovre Motionscenter vil arbejde med:

 1. At udvide Motionscenterets deltagelse i tværfaglige projekter, hvor Motionscenteret stiller personale og faciliteter til rådighed for andre kommunale aktører, som eksempelvis Sundhedscenteret og skolerne.
 2. At Motionscenteret bliver samlingssted for kommunens eliteidrætsudøvere.
 3. At reducere håndteringen af kontanter ved at tilbyde elektroniske betalingsløsninger som eksempelvis PBS-betaling på medlemskaber, MobilPay og mulighed for betaling med diverse kreditkort.
 4. At oprette et hold bestående af forældre/barn-svømning og yoga/mindfulness. Holdet oprettes i samarbejde med Avedøre Idrætscenter.

HvidovreBibliotekerne vil arbejde med:

 1. At bibringe Hvidovres børn i aldersgruppen 0-6 år en bedre sprogforståelse.
 2. At gennemføre en revitaliseringsproces af tilbuddene til skolerne.
 3. Litteraturformidling for voksne.
 4. At udvikle et folkeoplysende tilbud til borgere omkring hjælp til eksempelvis valg af personlige hjælpemidler inden borgeren træffer et økonomisk bindende valg.


Forstadsmuseet vil arbejde med:

 1. Kulturhistoriske formidlingsaktiviteter for børn og familier.
 2. At bidrage med en kulturhistorisk viden og oplæg til en arkitekturpolitik.
 3. At udarbejde scenarier for Cirkusmuseets udvikling i de kommende år.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2015, at der skulle arbejdes videre med følgende emner inden for de respektive områder:

Idrætsområdet:

-Fokus på samspillet mellem foreningsidrætten og de selvorganiserede brugere

-Brug det vi allerede har og brug det bedre

Biblioteksområdet:

-Fokus på tilbud m.h.t. læsning, vejledning og søgning i databaser.

-Biblioteket som folkeoplysende virksomhed i fremtiden

Museumsområdet:
-Styrke indsatsen overfor børn og familier gennem forskellige læringsforløb

-Museets rolle som kulturarvsformidler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune idet målene realiseres indenfor kontraktinstitutionernes driftsrammer.

Bilag

 1. Kontraktmål 2016 - 2017 (pdf)

5. Projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen – Beslutning om projektets omfang og økonomi

Beslutningstema

Spring- og Motorikcenteret bliver fordyret, fordi bygningskonstruktionen skal styrkes for at hindre at der trænger vand ind fra undergrunden. Kultur, Miljø og Vækst redegør for projektets omfang og økonomi og foreslår to scenarier for at

a) gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave eller

b) gennemføre projektet  indenfor budgetramme med én springgrav.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at beslutte om projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen skal:

a) Gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave, finansieret af kassebeholdningen

b) Gennemføres indenfor budgetramme med den store springgrav

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Forslaga) anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget anbefaler løsning a.

Notat om grundvandssænkning under byggeriet udarbejdes til brug for sagens videre behandling.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der redegøres for, hvorledes økonomien i projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen er sammensat. Der anvises en mulig afgrænsning af projektet.

I bilag ligger en plantegning af Spring- og Motorikcenter med begge grave samt en redegørelse for projektets økonomi for scenarie a og b.

Projekt beskrivelse
Projekt 0152 omfatter dels en skybrudssikring af Sønderkærhallen, herunder udbedring af gulv, samt etablering af et spring- og motorikcenter i samme hal. Projektet indeholder ikke udstyr til motorik.

Projektets budget
Der er på investeringsoversigten afsat 6,9 mio. kr. til projekt 0152. Heraf er 1,9 mio. kr. afsat fra ”forsikringspuljen” til skybrudssikring af Sønderkærhallen, som under skybrud d. 2. juli 2011 fik vandskadet gulvet. Det resterede beløb på 5 mio. kr. er afsat til etablering af et Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

Projektforslagets økonomi

Ejendomsafdelingen har nu fået gennemført en forundersøgelse og et projektforslag. Projekterende rådgiver, ingeniørfirmaet Wissenberg, har fremlagt et forslag med en samlet økonomi på 8,9 mio. kr. for skybrudsikring, udbedring af gulv samt to springgrave.

Forskel mellem det oprindelige tilbud og projektforslagets økonomi
Det fastsatte budget er baseret på et tilbud, der  indeholder én springgrav. Desuden indeholder tilbud ikke pris på forstærkning af eksisterende konstruktioner samt sikring mod opdrift.

Projektforslaget  indeholder 2 springgrave, sikring mod opdrift pga. højtliggende grundvand samt forstærkning af grave og bygningens eksisterende konstruktion. Sikring mod opdrift og sikring af den eksisterende konstruktion er et byggeteknisk krav.

Udstyr til motorik er ikke prissat i oprindeligt tilbud eller i projektforslag.

Standsning

Ejendomsafdelingen kan konstatere, at der er en brugerforventning om et Spring- og Motorikcenter med to springgrave. Såfremt denne forventning skal imødekommes vil der være en markant forskel mellem projektets budget/bevilling og projektets reelle økonomi. Ejendomsafdelingen har derfor standset projektet, indtil en politisk beslutning for projektets omfang og økonomi er truffet. Merudgift til rådgiver til standsning og genoptagelse er ikke afklaret, et estimat herfor er 200.000 kr.

Status for forbrugte midler

Håndværkeromkostninger til forundersøgelser

84.300 kr.

Rådgiveromkostninger til forundersøgelser, projektforslag, påbegyndt for- og hovedprojekt

229.500 kr.

Standsning og genoptagelse, estimeret

200.000 kr.

I alt:

513.800 kr.


I det følgende fremlægges projektøkonomien for de to scenarier.

a)Projektet gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave

Projektøkonomien for denne løsning er 8,9 mio. kr. til projektering og etablering. Ydermere er der en udgift forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til 200.000 kr. Denne økonomi indeholder ikke udstyr til motorik. I alt 9,1 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

8.900.000 kr.

I alt

9.100.000 kr.

b)Projektet gennemføres til budget med kun den store springgrav.

Dette projekt kan gennemføres indenfor bevillingen til 6,9 mio. kr. Dette inkluderer både selve projektøkonomien til 6,4 mio. kr. og udgifter forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til min. 200.000 kr. Det eventuelle overskud kan bruges på motorikudstyr til hallen. I alt 6,9 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

6.400.000 kr.

Buffer - evt. rest til udstyr, inkl. rådgiver

300.000 kr.

I alt

6.900.000 kr.

Høring af HVG37

Kultur- og Fritidsafdelingen har hørt HVG37 i forhold til, hvilken betydning de to scenarier vil have for dem og  melder følgende tilbage:

Scenarie a)
Konsekvensen ved godkendelse af en merbevilling og fuld gennemførselaf etvelfungerende og fremtidssikretSpring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil være, at Hvidovre Kommune vil være på rette vej til at kunne profilere sig som den idrætskommune, som vi ønsker at Hvidovre kommune skal være i fremtiden. Hvidovre Gymnastik har ved etablering af et velfungerende og fremtidssikretSpring- & Motorikcenteri Sønderkærhallen en forventning om et øget medlemstal pga. øget interesse for spring og motorik.Hvidovre Gymnastik vilfremadrettet også have mulighed for at tilbyde mange flere drenge at udfoldesig iet velfungerende og fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen. Det påpeges samtidig at Hvidovre Gymnastik ved gennemførsel at et velfungerendeog fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil overveje at tilbyde sig somidrætsklub med morgentræning for de kommende elever i de ny oprettede eliteidrætsklasser i Hvidovre kommune.

Scenarie b)
Gennemføres indenfor budgetramme med kun den store springgrav.

Ved gennemførsel af et Springcenter indenfor den allerede bestående budget ramme med gennemførsel af kun den store springgrav vil konsekvensen være at det ikke vil være muligtat gennemføre ugentligespringtræninger for den bestående mængde af gymnaster, der alleredeer i Hvidovre Gymnastik i dag, ej heller at kunne tilbyde weekend træningstider for andregymnastik klubber i Hvidovre. Her tænkes primært på Egevolden Gymnastik, der ogsågerne vil træne & dygtiggøre sig i et Springcenter i Sønderkærhallen. Det vil sige, at der bliver tale om en midlertidig lappeløsning uden fremtidssikring forGymnastik og Motorik i Hvidovre Kommune.

Teknisk anbefaling
Ejendomsafdelingen kan teknisk anbefale både a) og b).
Ejendomsafdelingen vurderer, at hvis anlægsbevillingen på 6,9 mio. kr. skal fastholdes, er den bedste tekniske løsning for projektet at udelade den lille springgrav. Det vil give en reduktion på 2,5 mio. kr. Budgettet på 6,9 vil omfatte udgift til sikring af eksisterende konstruktioner og opdrift og efterlade en rest på 0,5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med standsning og igangsættelse. Overskud herudover kan evt. bruges på udstyr til motorik, da disse poster ikke er indeholdt  i projektforslag.

Projektets tidsplan
Standsningen påvirker projektets tidsplan med estimeret 3 måneder grundet standsning og  politisk sagsbehandling.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. december 2015, punkt 18, at give tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter, så den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr. Tillægget på 1.000.000 skyldtes udeblevet sponsorat fra Lokale- og anlægsfonden.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. februar 2015, punkt 4, at afsætte 5,9 mio. kr. som kommunal projektfinansiering. Det blev desuden besluttet, at samarbejde med Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 om ansøgning om tilskud fra lokale- og anlægsfonden om finansiering af 1 mio. kr.

Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen erstatningsbeløb fra forsikringspuljen på 1.900.000 kr. til udbedring af skybrudsskade på gulv i Sønderkærhallen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til projekt 0152 Spring og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

HVG37s ønskede projektindhold og skybrudssikringen vil ikke vil kunne afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår derfor 2 scenarier for ændring af projekt 0152:

Nuværende anlægsbevilling

Ændring af anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Scenarie a *

6.900.000

2.200.000

9.100.000

Scenarie b

6.900.000

0

6.900.000

* Scenarie a: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Projektøkonomi for scenarierne a og b (pdf)
 2. Plantegning af Spring- og Motorikcenter.pdf (pdf)

6. Depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til eftergivelse af erstatningskrav mod foreningen Boldklubben Friheden som følge af beskadiget areal under afholdelse af et foreningsarrangement ved Strandmarkens Fritidscenter.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til, om der fremover skal aflægges depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, så lignende uforudsete merudgifter undgås.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. ikke eftergives
 2. at der fremover skal aflægges depositum ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, på lokaliteterne: grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, græsfodboldbaner, kunstgræsbaner og Hvidovre Stadions græsbaner.
 3. at fastsætte depositummets beløbsstørrelse til 15.000 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Ad. 3 Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Juridisk team har haft sagen til udtalelse. Her er vurderingen, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten at eftergive erstatningskravet, idet det strider mod almennyttekriteriet. Kriteriet foreskriver, at økonomiske dispositioner skal have et almennyttigt formål og ikke må tage sigte på at begunstige enkeltpersoner og –virksomheder.

Eftergivelsen kan heller ikke anses som støtte til idræt, da en sådan eftergivelse vil ligge udenfor området for de vante kommunale puljer og tilskud på idrætsområdet, og desuden ikke vil komme enkelte idrætsudøvere direkte til gavn.

Slutteligt vurderes det, at der ikke kan ske eftergivelse af erstatningskravet, alene fordi der tidligere er sket eftergivelse af et erstatningskrav i en lignende sag, hvis også denne måtte anses for at være i strid med kommunalfuldmagten.

Det er derfor juridisk teams vurdering, at både Boldklubben Friheden og den enkelte teltholder anses som erstatningsansvarlig.

Udbedringen af skaden er vurderet til at koste 41.500 kr. Det fremgår af boldklubbens regnskab, at der i 2014 var et overskud på 91.718 kr., og at klubben ved kræmmermarkedet i 2015 tjente 129.423 kr.

Udtalelsen fra juridisk team er vedhæftet sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden afholdte i perioden 31. juli – 2. august 2015 sit årlige kræmmermarked på grusbanen ved Standmarkens Fritidscenter. Under arrangementet fløj et af teltene ved et uheld ind i det omkringstående hegn, og flere stolper blev bøjet. Reparationsudgiften blev efterfølgende anslået til 41.500 kr.

Forvaltningen har været i dialog med Boldklubben Friheden, der har talt med teltholderen, som ikke har nogen dækkende forsikring. Boldklubben Friheden mener pga. beløbets størrelse heller ikke, at de som forening kan dække erstatningskravet. Derudover refererede klubben til en lignende episode ved Rebæk Søpark i 2007, hvor der også blev forvoldt skade på kommunale arealer, og hvor den involverede forening, Avedøre IF, efterfølgende fik eftergivet erstatningskravet.

Forvaltningen anbefaler, at erstatningskravet ikke eftergives, da skadevolder må afholde de nødvendige udgifter til udbedring af skaden.

Fremtidigt krav om depositum

For at afbøde lignende situationer i fremtiden anbefaler forvaltningen, at lånere fremover pålægges at betale depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer såsom kræmmermarkeder, cirkus, tivoli o.l.

Kravet om betaling af depositum vil således gælde arrangementer afholdt ved følgende udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet:

 • Grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter
 • Græsfodboldbaner
 • Kunstgræsbaner
 • Hvidovre Stadions egen græsbane

Det anbefales, at kravet om depositum forelægges låneren i bookingbeskeden/tilladelsesbrevet, og kræves indbetalt på kommunens konto senest 14 dage før afholdelse af arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Krav om betaling af depositum anvendes allerede af Vej- og Parkafdelingen i forbindelse med udlån af udendørsarealer, og beløber sig til 40.000 kr. for lån af Cirkusgrunden i Avedøre samt Rebæk Søpark, og 15.000 kr. for lån af øvrige områder.

Beløbsstørrelsen blev godkendt af det tidligere Ejendoms- og Arealudvalg på mødet d. 31. januar 2008, og stadfæstet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31. marts 2008.

Tidligere politiske behandlinger:

På mødet d. 1. december 2015 anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ikke at eftergive erstatningskravet mod Boldklubben Friheden. Det blev samtidig anbefalet at indføre et depositum på 15.000 kr. ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer.

På mødet d. 7. december 2015 i Økonomiudvalget blev det anbefalet over for Kommunalbestyrelsen at godkende eftergivelsen af erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. via kassefinansiering. De resterende punkter udgik.

På mødet d. 15. december 2015 i Kommunalbestyrelsen blev Økonomiudvalgets beslutning kendt ugyldig, og sagen blev tilbagesendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Depositummet anbefales fastsat til 15.000 kr. Der ønskes en evaluering af ordningen efter 1 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Ad 1.

Notat med supplerende oplysninger vedrørende Boldklubbens Økonomi omdelt.

Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et regelsæt for fremadrettet udlån af kommunale lokaler og områder.

For: Gruppe A, O, V, C og Ø.

Undlader: Gruppe F.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. eftergives. Beløbet finansieres af kassen.

Ad 2.-3.

Bortfalder under henvisning til punkt 1.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2015

Borgmesteren bad om, at Kommunalbestyrelsen stemte om, hvorvidt Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C og Ø.

Undlader: Gruppe A, F og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

Da Finn Gerdes havde deltaget i Økonomiudvalgets behandling er Økonomiudvalgets beslutning ugyldig.

Sagen går tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 1. Supplerende notat vedr depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet (pdf)
 2. Boldklubben Frihedens økonomi (pdf)
 3. Notat om eftergivelse af erstatningskrav-juridisk team (pdf)

7. Godkendelse af Helhedsplan på Idrætsområdet samt høringssvar

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udkast til ny helhedsplan for idrætsområdet

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende endeligt udkast til ny Helhedsplan for idrætsområdet samt tilføjelser til planens indledning
 2. at godkende styregruppens forslag til kommentarer til de indkomne høringssvar

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Gruppe A og O anbefaler forslaget godkendt med forbehold for økonomien.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

Udkastet til helhedsplanen har været i høring i perioden fra d. 16. december 2015 til d. 1. februar 2016 blandt foreninger og interesseorganisationer, og har desuden været offentlig tilgængelig på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har modtaget i alt 11 høringssvar, som efterfølgende er bearbejdet af styregruppen, og der er på denne baggrund udarbejdet et revideret udkast til helhedsplanen. Som følge af høringssvarene har Styregruppen især fundet det væsentligt at tilføje en række præciseringer i indledningen for at fremme forståelsen af planen. Høringssvarene vil desuden blive tilføjet den endelige Helhedsplan som appendiks. 

Det ny udkast til helhedsplanen samt styregruppens kommentarer og besvarelser til de indkomne høringssvar skal godkendes.

Udkastet til Helhedsplanen, en separat specifikation af tilføjelserne til indledningen samt en sammenfatning af høringssvarene med styregruppens kommentarer er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for idrætsområdet. Planen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken, og har til formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. december 2015 blev høringsprocessen for den ny helhedsplan godkendt.

Bilag

 1. Høringssvar og kommentarer (pdf)
 2. Tilføjelser til Helhedsplanens indledning (pdf)
 3. Helhedsplan - rapport og appendiks (pdf)

8. Engangspuljen 2016

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordelingen af Engangspuljen 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til fordeling af Engangspuljen 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud fra Engangspuljen. Puljen dækker tilskud til aktivitetsudstyr eller materialer til opbevaring af samme. Aktivitetsudstyret skal have relation til foreningens formålsparagraf.

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 af det ansøgte beløb, og foreningen skal som minimum selv finansiere den sidste 1/3.

Arbejdsgruppen bag fordelingen af Engangspuljen 2016 består af:

-Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

-Formanden for Idrætsrådet

-Formanden for Samrådet (måtte melde afbud til mødet)

27. januar 2016 blev samtlige 24 ansøgninger behandlet af arbejdsgruppen. Pga. det høje antal ansøgninger har arbejdsgruppen måtte prioritere sine indstillinger, og enkelte ansøgninger er derfor indstillet til afslag – bl.a. grundet de ansøgte beløbs størrelse. Andre ansøgninger er indstillet til hel eller delvis bevilling af de ansøgte beløb.

Udover puljens formelle kriterier har Arbejdsgruppen under behandlingen af ansøgningerne taget højde for foreningernes medlemstal under og over 25 år. 

Arbejdsgruppens indstilling kan ses som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 74.900 kr. inkl. moms til Engangspuljen 2016. Arbejdsgruppen foreslår 74.900 kr. fordelt.

Bilag

 1. Oversigt vedr. Engangspuljen 2016. (pdf)

9. Revision af retningslinjer for sponsorpuljen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til nye retningslinjer for Sponsorpuljen på 600.000 kr. målrettet kommunens idrætsforeninger.

Puljen blev uddelt første gang i 2015. Der har dog vist sig et stort sammenfald mellem retningslinjerne for sponsorpuljen og Elite2650-midlerne, hvorfor Sponsorpuljens retningslinjer foreslås ændret. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalget godkender nye retningslinjer for sponsorpuljen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 24. marts 2015 retningslinjerne for den kommunale sponsorpulje. Ved behandlingen af ansøgningerne i 2015 har det dog vist sig vanskeligt at adskille kriterier og ansøgningerne fra Hvidovre Kommunes pulje til eliteidræt, Elite2650, da der er meget store sammenfald mellem ansøgerkredsen og ansøgningernes udformning, hvilket var understøttet af retningslinjerne.

Hovedsigtet med sponsorpuljen er at skabe positiv omtale af Hvidovre Kommune gennem kommunens foreninger, samt at understøtte en positiv foreningsudvikling. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet et nyt forslag til retningslinjer for sponsorpuljen, der lægger op til at der uddeles sponsorater af en størrelse, så der kan skabes betydelige projekter i foreningerne. På den måde bliver Hvidovre Kommunes sponsorpulje en pulje, der gør en endnu større forskel for modtagerne og for borgerne i Hvidovre Kommune.          

Forvaltningen foreslår, at sponsorstøtten uddeles på baggrund af foreningernes ansøgning om realisering af et toårigt projekt, som skal udvikle foreningens bredde- og/eller eliteaktiviteter, og samtidig adressere udfordringerne:

 • foreningsløse børn/unge
 • ungdomsfrafald
 • den åbne skole

Udover at starte et konkret projekt forpligter foreningerne sig til at bruge Hvidovre kommunes logo i forskellige sammenhænge, ligesom foreningerne skal aflevere midtvejs- og slutevaluering til Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Sponsoraterne foreslås som to-årige med årlige udbetalinger.

Forvaltningen indstiller, at der i 2016 bliver tidsfrist for ansøgning 29. april 2016, med en ikrafttrædelse af sponsoraterne fra 1. juli 2016-30 juni 2018.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-18 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr., der fra 2016 øges med yderligere 100.000 kr. med ophør af sponsoraftale med HBC, således at puljen nu er på 600.000 kr.

Der er adskilt herfra afsat 300.000 kr. til sponsoraftale indgået mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S. Denne aftale skal genforhandles i 2016.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til retningslinjer for sponsorpuljen (pdf)

10. Allonge til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling. Klubbens ret til lejlighedsvis at bruge publikumsfoyeren på Hvidovre Stadion skrives ud af brugsretsaftalen, idet lokalet fremadrettet skal bruges med henblik på etablering af Hvidovre Motionscenters nye elitetræningsfaciliteter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende etablering af træningsfaciliteter til  eliteidrætstræning i Hvidovre Motionscenter, skal der foretages bygningsmæssige ændringer på Hvidovre Stadion. Dette vil berøre publikumsfoyeren, som HIF fodboldafdeling i henhold til indeværende brugsretsaftale pt. har adgang til.

På denne baggrund skrives brugsretsaftalens § 1. vedrørende  publikumsfoyeren ud af brugsretsaftalen.

Afsnittet har følgende ordlyd:

”Publikumsfoyeren kan benyttes af bruger, såfremt der gives en 14-dages varsel, så Hvidovre Motionscenter har mulighed for at aflyse deres aktiviteter i god tid samt koordinere udlån i forhold til AOF Hvidovre og Hvidovre Fodbold A/S. Bruger sørger for, at publikumsfoyeren er ryddet for stole og borde m.v.”

Brugsretsaftalens øvrige punkter forbliver uændrede.

Allongen har været til udtalelse i Juridisk Afdeling og hos HIF fodboldafdeling samt inspektøren på Hvidovre Stadion, der ingen kommentarer har haft til aftalen.

Allongen træder i kraft, når begge parter har undertegnet aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2015, i forbindelse med 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017 – 2019, ny profil for Hvidovre Motionscenter.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. december 2009 brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)
 2. Brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)

11. Ansøgning om økonomisk tilskud til leje af toiletvogne - Hvidovre Petanque Klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om støtte på 6.625 kr. til leje af toiletvogne ifm. afholdelse af stævne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 6.625 kr. til Hvidovre Petanque Klub til leje af toiletvogne ifm. afholdelse af stævne

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Godkendt. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Petanque Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud på 6.625 kr. til leje af 2 toiletvogne ifm. afholdelse af stævnet Hvidovre Open, der finder sted 7. - 8. maj 2016.

Der forventes 100-120 deltagere og gæster over begge dage, og foreningens egne toiletfaciliteter har ikke kapacitet til at blive anvendt til arrangementet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 11. august 2015 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 6.375. kr. til Hvidovre Petanque Klub til leje af toiletvogne ifm. afholdelse af EM for veteraner 2015.

På mødet d. 3. marts 2015 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 5.300 kr. til leje af toiletvogne ifm. afholdelse af Hvidovre Open 2015.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Petanque Klub søger Kultur- og Fritidsudvalget om 6.625 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

84.795 kr.

Bilag

 1. Mail fra Hvidovre Petanque Klub - ansøgning, toiletvogne (pdf)

12. Ansøgning om tilskud til etablering af naturområde - FDF Hvidovre

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra FDF Hvidovre om tilskud på 35.000 kr. til etablering af naturområde ved Ingeborg.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte FDF Hvidovres ansøgning om 35.000 kr. i tilskud til etablering af naturområde ved Ingeborg. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Der bevilges 35.000 kr. i tilskud. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

FDF Hvidovre søger om støtte til etablering af et såkaldt naturområde på deres lejrplads Ingeborg beliggende ved Ølsted ned til Roskilde Fjord, som hvert år har op imod 3.000 brugere.

Foreningen har over 200 medlemmer og laver idébestemt børne- og ungdomsarbejde med udgangspunkt i friluftsliv og socialt samvær. Lejrpladsen Ingeborg bruges af foreningen selv og udlånes til andre FDF-grupper, spejdere og skoleklasser, samt forbipasserende friluftsfolk og lokale.

Foreningen vil etablere et areal med bålhytte, shelter og borde/bænke, der indbyder til overnatning, undervisning, madlavning og motion. Foreningen vil konkret etablere:

·Bålhytte med shelter

·Svævebane

·Klargøring af træer til klatring

·Tumlehøj

Budgettet for  hele projektet er 350.000 kr. Foreningen vil finansiere det resterende beløb ved fondsansøgninger og egne indtægter.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

FDF Hvidovre søger Kultur- og Fritidsudvalget om 35.000 kr.

Projektet har et samlet budget på 350.000 kr. Foreningen har udover ansøgningen til Kultur- og Fritidsudvalget ansøgt forskellige fonde om støtte, og har på nuværende tidspunkt fået tilsagn om 115.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

Foreningen modtager i 2016 både aktivitetstilskud og lokaletilskud, som dækker henholdsvis foreningsaktiviteter for medlemmer under 25 år og driftsudgifter – herunder lejeudgifter og almindelig vedligehold.     

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

84.795 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud fra rådighedspuljen (pdf)
 2. Naturområde beskrivelse (pdf)

13. Ansøgning om tilskud til koncerter - Hvidovre Jazz klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Jazz Klub om tilskud på 20.000 kr. til brug for afholdelse af koncerter i første halvår af 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der ikke bevilges 20.000 kr. i tilskud til Hvidovre Jazz Klub til afholdelse af 4 koncerter i første halvår af 2016, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 4. februar 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Jazz Klub søger om økonomisk tilskud til afholdelse af 4 jazzkoncerter på Risbjerggård.

Foreningen, der består af ca. 50 medlemmer, afholder hvert år 8 forskellige jazzkoncerter indenfor forskellige afarter af jazz, og har derfor store udgifter til indkøb af musik.  Den nærværende ansøgning dækker foreningens planlagte 4 koncertarrangementer for første halvår af 2016:

 • Søndag d. 24. januar 2016: Peruna Jazzmen
 • Søndag d. 14. februar 2016: Katja og Fjeldsøes Katjazzer
 • Søndag d. 13. marts 2016: Nielsens Swingtime
 • Søndag d. 10. april 2016: The Spirit of New Orleans

Der tages entré på 50 kr. pr. koncert for medlemmer af foreningen og 85 kr. for ikke-medlemmer.

Forvaltningen bemærker, at to af de i ansøgningen nævnte arrangementer allerede er afholdt.

Det er forvaltningens vurdering, at Jazz Klubben ikke er berettiget til tilskud, da foreningens ansøgte arrangementer er kommercielle og dermed ikke er støtteberettiget.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet 4. februar 2014 (pkt. 12)

10.000 kr. til Hvidovre Jazz Klub til afholdelse af jazzkoncerter.

Udvalget bemærkede i den forbindelse, at foreningen ikke ville kunne forvente tilskud til lignende arrangementer fremover.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Jazz Klub søger Kultur- og Fritidsudvalget om 20.000 kr. til afvikling af 4 koncerter.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

84.795 kr.

Foreningen har desuden søgt midler hos Hvidovre Musikråd, der dog har måtte give afslag på ansøgningen, da rådet allerede har programsat sine årlige aktiviteter og disponeret sit budget. 

Bilag

 1. Ansøgning - Hvidovre Jazzklub (pdf)

14. Ansøgning fra Muskelsvindfonden

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse ang. mulig annoncering i Muskelsvindfondens foreningsblad Muskelkraft.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til annoncering i Muskelsvindfondens foreningsblad Muskelkraft.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Der bevilges 5.000 kr. til en 1/3 sides annonce i farve. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Forvaltningen udarbejder forslag til retningslinjer for annoncering til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af Muskelsvindfonden, der søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget gennem annoncering i foreningsbladet Muskelkraft.

Hvidovre Kommune har tidligere støttet Muskelsvindfonden med en annonce bragt i Muskelkraft i 2008. Der var dengang tale om én 1/8-sides annonce i farve til 2.200 kr. Den tidligere annonce findes som bilag.

Forvaltningen påpeger, at en evt. annoncering omhandlende Hvidovre som handicapvenlig idrætsby kan tænkes sammen med afholdelse Special Olympics i Holstebro d. 20.-22. maj 2016. Special Olympics i Danmark er et nationalt idrætsstævne for mennesker med et udviklingshandicap, som afholdes hvert andet år.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har tidligere støttet Muskelsvindfonden med en annonce i foreningsbladet Muskelkraft i 2008.

En evt. annoncering omhandlende Hvidovre som handikapvenlig idrætsby understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens afsnit omhandlende ”kultur- og fritidsaktiviteter for alle”.

Økonomiske konsekvenser

Muskelkraft oplyser følgende prisliste ift. annoncering:

Annonce-type

Pris, sort/hvid

Pris, farve

1/1 side

9.000 kr.

9.900 kr.

1/2 side

4.800 kr.

6.000 kr.

1/3 side

3.200 kr.

5.000 kr.

1/4 side

2.500 kr.

3.600 kr.

1/6 side

1.700 kr.

3.000 kr.

1/8 side

1.500 kr.

2.200 kr.

1/12 side

900 kr.

1.800 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

84.795 kr.

Bilag

 1. Tidligere Hvidovre-annonce (pdf)
 2. Prisliste (pdf)

15. Ansøgning fra Dansk Svømmeunion

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Dansk Svømmeunion ang. mulig annoncering i stævneprogrammet til Danish Open 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til annoncering i stævneprogrammet til Danish Open 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Der bevilges 2.400 kr. til en ½ sides annonce. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion, der søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget gennem annoncering i stævneprogrammet til Danish Open, der afholdes 13.–17. april 2016 i Bellahøj Svømmestadion.

Til Danish Open mødes Danmarks allerbedste svømmere, og der konkurreres om kvalifikation til OL. Der er gratis adgang til stævnet, og Dansk Svømmeunion forventer mange deltagere og tilskuere. Der forventes deltagelse af 8-10 svømmere fra Hvidovre Svømmeklub.

Hvidovre Kommune har tidligere haft annoncer med i stævneprogrammet, og er på den baggrund blevet lovet 20% rabat på evt. annoncekøb.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har tidligere annonceret i stævneprogrammet til Danish Open.

Økonomiske konsekvenser

Dansk Svømmeunion oplyser følgende prisliste ift. annoncering. Hvidovre Kommune er blevet tilbudt 20 % rabat.

Annonce-type

Pris

Pris inkl. rabat

1/1 side

5.500 kr.

4.400 kr.

1/2 side

3.000 kr.

2.400 kr.

1/4 side

1.700 kr.

1.360 kr.

1/8 side

900 kr.

720 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

84.795 kr.

Bilag

 1. Danish Open 13-17 april 2016 - Prisliste.pdf (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ømer Kuscu spurgte ind til placering af hjertestarteren ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu spurgte ind til problemer med unge ved  Strandmarkens Fritidscenter.

Ømer Kuscu spurgte ind til skiltning ved Gl. Køge Landevej

Arne Bech spurgte ind til brugerrepræsentation i forhold til etablering af nye omklædningsfaciliteter ved Frihedens Idrætscenter.

Ivan Fogtmann spurgte ind til forpagtningen af Restaurant Halvleg.