Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 27. januar 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 27. januar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Teater Vestvolden, Høvedstensvej 49

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Ivan Fogtmann ((O))
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Meddelelser taget til efterretning.

Udvalgets medlemmer har modtaget borgerhenvendelse ang. adgangsforhold til bibliotekerne, herunder adgang til ubemandede biblioteker. Forvaltningen udarbejder svar på udvalgets vegne.

Medlemsblad for sammenslutningen af lokalarkiver eftersendes.

Sagsfremstilling

 • Segmenteringsrapport om HvidovreBibliotekernes brugere
 • Uddeling af medlemsblad for Sammenslutningen af Lokalarkiver
 • Rapport om Frivillighedsugen 2015
 • Statusrapportering ang. Hvidovre Søspejdere

Bilag

 1. Rapport Frivillighedsugen 2015 (pdf)
 2. Kort sammendrag af rapport - HvidovreBibliotekerne (pdf)
 3. Segmenteringsrapport-HvidovreHovedbibliotek (pdf)

3. Fastlæggelse af Kultur- og fritidsudvalgets mødeplan 2016

Beslutningstema

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Godkendt med den bemærkning, at samtlige møder afholdes kl. 17.30 med undtagelse af budgetmødet den 16. august.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. december 2015 blevmødeplan for 2016 godkendt. Grundet overlap med politiske gruppemøder har det dog vist sig nødvendigt at revidere mødeplanen.

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet revideret forslag til mødeplan for resten af 2016. Det foreslås, at møderne skal begynde kl. 18.00 på mandage og kl. 17.00 på øvrige dage:

Mandag d. 7. marts

Mandag d. 11. april

Mandag d. 2. maj

Onsdag d. 8. juni

Tirsdag 16. august (budgetmøde kl. 14)

Onsdag d. 7. september

Onsdag d. 5. oktober

Mandag d. 31. oktober

Onsdag d. 7. december

Det foreslås, at Kultur- og fritidsudvalgets møder afholdes på skiftende lokationer i kommunen. Udvalgets medlemmer kan fremsætte ønsker om mødesteder.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 1 træffer stående udvalg under kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. september 2015 mødeplanen for Kommunalbestyrelsens møder i 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet d. 1. december 2015 mødeplanen for udvalgets møder i 2016. Grundet overlap med politiske gruppemøder har det dog vist sig nødvendigt at revidere mødeplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Kompetenceplaner for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til kompetenceplan vedrørende hele udvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at kompetenceplan vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende kompetenceplan for kultur- og fritidsområdet.

Kompetenceplanen definerer fordelingen af beslutningskompetencer inden for det lovgrundlag, som forvaltes inden for kultur- og fritidsområdet.

Den foreslåede fordeling af kompetencer følger udvalgets vante procedurer. Kompetenceplanen for Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Dele af Kultur- og Fritidsudvalgets område reguleres efter Lov om scenekunst, Lov om biblioteksvirksomhed, Museumsloven og Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Kompetenceplan KFU (pdf)

5. Kompetenceplaner for Folkeoplysningsudvalgets område

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til kompetenceplan vedrørende Folkeoplysningsudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende kompetenceplan for Folkeoplysningsområdet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende kompetenceplan for folkeoplysningsområdet.

Kompetenceplanen definerer fordelingen af beslutningskompetencer inden for det lovgrundlag, som forvaltes inden for folkeoplysningsområdet.

Den foreslåede fordeling af kompetencer følger udvalgets vante procedurer. Kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Kompetenceplan - Folkeoplysningsudvalget (pdf)

6. Udmøntning af budget 2016 og overslagsår - indarbejdelse af årligt tilbagevendende ansøgninger i budgettet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udmøntning af budgetforliget vedrørende 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Ved budgetvedtagelsen besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af en forelagt budgetanalyse, at de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner fremover indarbejdes i budgettet. Da de anviste beløb er mindre end hvad finansieringen kræver, skal det besluttes, hvordan de tilbagevendende ansøgninger indarbejdes i budgettet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvordan de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner indarbejdes i budgettet ud fra de to stillede forslag. Kultur, Miljø og Vækst anbefaler model 1, således at arrangementer kan gennemføres efter samme standard som hidtil.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Model 1 godkendes. Gruppe O stemmer imod forslaget grundet tilskuddene til Bazar og Kvindesvømning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet.

Budgetanalysens anbefalinger

Budgetvedtagelsen blev bl.a. foretaget på baggrund af en budgetanalyse udarbejdet med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen på Kultur- og Fritidsområdet. Budgetanalysen forslog at indarbejde de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner med følgende beløb:

Aktivitet:

2016

2017

2018

2019

Befæstningsdagen

30.000

30.000

30.000

30.000

Aeronautisk dag

25.000

25.000

Svømning for kvinder

15.000

15.000

15.000

15.000

Bazar

15.000

15.000

15.000

15.000

Kultur- og fritidsmesse

50.000

Julemarked i Avedørelejren

40.000

40.000

40.000

40.000

I alt:

125.000

100.000

175.000

100.000

Analysen anbefalede, at aktiviteterne bag de tilbagevendende ansøgninger finansieres via budgettet for husholdningsskoler (dette grundet manglende aktivitet), som herefter nulstilles, samt via en reduktion af lokaletilskud til foreninger.
I 2017 og 2019, hvor finansieringen overstiger det i analysen anbefalede aktivitetsniveau, tilføres differencen (10.500 kr.) profileringspuljen.

De godkendte beløb til aktiviteterne

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen at godkende indarbejdelsen af de tilbagevendende ansøgninger i budgettet med følgende beløb:Vedtaget på KB 6.10.2015

2016

2017

2018

2019

Tilbagevendende ansøgninger

80.000

50.000

130.000

50.000
Differencen mellem de ved budgetvedtagelsen godkendte beløb til aktiviteterne og de i budgetanalysen foreslåede beløb til aktiviteterne udgør:

2016

2017

2018

2019

Difference

45.000

50.000

45.000

50.000

Forvaltningens forslag til indarbejdelse i budgettet

Kultur, Miljø og Vækst har på denne baggrund udarbejdet 2 forslag til, hvordan aktiviteterne kan indarbejdes i budgettet:

 1. Aktiviteterne indarbejdes med de i analysen anbefalede beløb, og den manglende finansiering tages fra Kultur- og Fritidsudvalgets profileringspulje, puljen til kulturelle aktiviteter samt rådighedspuljen med følgende beløb:

Pulje:

2016

2017

2018

2019

Profileringspuljen

-15.000

-25.000

-15.000

-25.000

Kulturelle aktiviteter

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Rådighedspuljen

-10.000

-5.000

-10.000

-5.000

I alt:

-45.000

-50.000

-45.000

-50.000

Der er afsat følgende beløb til puljerne i perioden 2016-2019:

Pulje:

2016

2017

2018

2019

Profileringspuljen

133.068

143.568

133.068

143.568

Kulturelle aktiviteter

202.468

202.468

202.468

202.468

Rådighedspuljen

106.795

106.795

106.795

106.795

I alt:

442.331

452.831

442.331

452.831

Kultur, Miljø og Vækst bemærker, at ovennævnte puljer historisk set har et mindreforbrug, hvilket skyldes at ikke alle aktiviteter der bevilges tilskud til, gennemføres.

      2. Aktiviteterne indarbejdes i budgettet i reduceret udgave med
          følgende beløb:

Aktivitet:

2016

2017

2018

2019

Befæstningsdagen

18.000

15.000

18.000

15.000

Aeronautisk dag

17.000

0

17.000

0

Svømning for kvinder

10.000

7.500

10.000

7.500

Bazar

10.000

7.500

10.000

7.500

Kultur- og fritidsmesse

50.000

Julemarked i Avedørelejren

25.000

20.000

25.000

20.000

I alt:

80.000

50.000

130.000

50.000

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet med 80.000 kr. i 2016, 50.000 kr. i 2017, 130.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019.


Budgetanalysen anbefalede specifikke beløb til aktiviteterne, samt en tilsvarende finansiering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.
Differencen mellem de i analysen foreslåede beløb til aktiviteterne og de beløb, der blev godkendte ved budgetvedtagelsen (med en fastholdelse af den fulde anviste finansiering), finansierer midler til Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet to forslag til, hvordan de tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner kan indarbejdes i budgettet:

 1. Aktiviteterne indarbejdes med de i budgetanalysen anbefalede beløb, og den manglende finansiering tages fra Kultur- og Fritidsudvalgets Profileringspulje, Puljen til kulturelle aktiviteter samt Rådighedspuljen.
  Samlet reduktion af puljerne: 45.000 kr. i 2016, 50.000 kr. i 2017, 45.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019.
 2. Aktiviteterne indarbejdes i budgettet i reduceret udgave. Ingen konsekvenser for puljerne.

7. Frigivelse af projekt 0244 - ændring og tilpasning af KFU's bygninger

Beslutningstema

På investeringsoversigten for 2016 er der til projekt nr. 0244: ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” afsat 1.000.000 kr.

Der skal foretages en prioritering af de indkomne ønsker.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering af projekt 0244 ”Ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger i 2016”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Kultur, Miljø og Væksts forslag godkendes.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2016 er der til projekt nr. 0244 ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” afsat 1.000.000 kr.
Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 24. november 2015 anlægsbevilling til projektet med krav om efterfølgende prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, at der afsættes 360.000 kr. fra projekt 0244 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger til etablering af elitetræningsfaciliteter i Hvidovre Motionscenter (budgetanalyse).

For 2016 er der investeringsønsker for i alt 1.582.759 kr. En oversigt over ønskerne ses nedenfor:

Nr.:

Projekt:

Pris:

1.

Inventar til nye omklædningsfaciliteter ved skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter

387.000 kr.

2.

Ny projektor til Medborgersalen

233.000 kr.

3.

Opgradering af lydanlæg til Hvidovre Stadion

300.000 kr.

4.

Opgradering af speakerrum på Hvidovre Stadion

60.000 kr.

5.

Kunstgræsmåtter til tennisbanerne ved Hvidovre Stadion

185.000 kr.

6.

Udvidelse af nøglebriksystem til Atletikhallen og værkstedet ved Hvidovre Stadion

76.800 kr.

7.

Udvidelse af nøglebriksystem til Hvidovre Stadions 3 kontorer

58.400 kr.

8.

Briksystem til døre ved gymnastiksal 1 og 2 på Strandmarkens Fritidscenter

92.400 kr.

9.

Inventar til pauserummet på Avedøre Stadion

25.000 kr.

10.

Etablering af skydeport ved Atletikhallen på Hvidovre Stadion.

36.000 kr.

11.

Indretning af gæstefaciliteter på Cirkusmuseet og i Fægtesalen – 15 runde borde

17.625 kr.

12.

Indretning af gæstefaciliteter på Cirkusmuseet og i Fægtesalen – 30 stole

17.684 kr.

13.

Vedligeholdelse og funktionsudvidelse i Fægtesalen – ophæng til projektor

15.000 kr.

14.

Vedligeholdelse og funktionsudvidelse i Fægtesalen – behandling af gulv

30.000 kr.

15.

Vedligeholdelse og funktionsudvidelse i Fægtesalen – vogne til borde

5.750 kr.

16.

Lamper og skinner til Forstadsmuseet

19.700 kr.

17.

Lamper til Cirkusmuseet

8.400 kr.

18.

Popcornmaskine til Forstadsmuseet

15.000 kr.

I alt:

1.582.759 kr.


Beskrivelse af ønskerne:

1. Inventar til nye omklædningsfaciliteter ved skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter.
I forbindelse med etableringen af nye omklædningsfaciliteter ved skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter, er der behov for inventar, der ikke kan finansieres via byggeprojektet. Udgifterne til inventaret forventes at udgøre 387.000 kr.

2. Ny projektor til Medborgersalen.
Den nuværende projekter er slidt, og leverandøren har oplyst, at det er usikkert hvor længe den vil fungere ind i 2016. Projektoren anvendes bl.a. af AOF og Filmklubben til filmvisning, HvidovreBibliotekerne til visning af børnefilm, Musikskolen og Julerevyen i deres forestillinger og i forbindelse med afvikling af store ledermøder.
Pris: 233.000 kr.

3. Opgradering af lydanlæg til Hvidovre Stadion
Lydanlægget ønskes opgraderet med flere højtaler, da det nuværende anlægs kapacitet ikke er tilstrækkelig til at kunne nå ud til alle tilskuerrækkerne, hvilket der har været klaget over.
Pris: 300.000 kr.

4. Opgradering af speakerrum på Hvidovre Stadion
Klubberne, der bruger speakerboksene på Hvidovre Stadion, ønsker at få de to speakerbokse lagt sammen og opgraderede.

Pris: 60.000 kr.

5. Kunstgræsmåtter til tennisbanerne ved Hvidovre Stadion
Fodboldklubben ønsker, at få lagt kunstgræsmåtter på tennisbanerne i vinterhalvåret til brug for træning for de mindre årgange.
Erfaringerne fra andre steder viser, at tiltaget har været en fordel for forårsklargøringen af tennisbanerne, idet kunstgræsmåtterne har en beskyttende effekt i forhold til påvirkninger fra vind og vejr.
Pris: 185.000 kr.

6. Udvidelse af nøglebriksystem til Atletikhallen og værkstedet ved Hvidovre Stadion
Atletikklubben har længe efterspurgt et nøglebriksystem til Atletikhallen, for at opnå en mere fleksibel adgang til hallen udenfor normal åbningstid, og får bedre at kunne administrere, hvem der har adgang til hallen.
Hvidovre Stadion ønsker ligeledes etableret nøglebriksystem til værkstedet, der er bygget sammen med Atletikhallen.
Pris: 76.800 kr.

7. Udvidelse af nøglebriksystem til Hvidovre Stadion’s 3 kontorer
Hvidovre Stadion ønsker at få etableret nøglebriksystem på deres 3 kontorer, samt det nye kontor, der er ved at blive etableret.

Pris: 58.400 kr.

8. Briksystem til døre ved gymnastiksal 1 og 2 på Strandmarkens Fritidscenter

Strandmarkens Fritidscenter har i længere tid været plaget af personer, der skaffer sig ureglementeret adgang til gymnastiksal 1 og 2. Der  ønskes anskaffet et briksystem til de 4 døre ind til de 2 gymnastiksale. Briksystemet vil efterfølgende kunne udvides eller placeres andre steder efter behov.

Pris: 92.400 kr.

9. Inventar til pauserummet ved Avedøre Stadion.
I forbindelse med etableringen af pauserummet ved Avedøre Stadion er der behov for inventar, der ikke kan finansieres via byggeprojektet. Udgifterne til inventaret forventes at udgøre ca. 25.000 kr.

10. Etablering af skydeport ved Atletikhallen på Hvidovre Stadion.

Porten til indkørslen ved Atletikhallen har været brudt op flere gange, og er desuden meget slidt. Porten ønskes udskiftet til en skydeport.
Pris: 36.000 kr.

11.+ 12 Indretning af gæstefaciliteter på Cirkusmuseet og i Fægtesalen - 15 runde borde og 30 stole.
Ved en række arrangementer bruger museet caféopstilling, og i den forbindelse er der behov for nye borde og stole, der er mobile og samtidigt kan erstatte udslidt materiale.
Priser: borde: 17.625 kr. stole: 17.684 kr.

13., 14., + 15. Vedligeholdelse og funktionsudvidelse i Fægtesalen
Fægtesalen bruges til mange forskellige arrangementer, hvor der er behov for en projektor, og der ønskes et permanent ophæng til denne.

Gulvet i Fægtesalen er slidt, og trænger både til at blive behandlet af æstetiske hensyn men også for at sikre, at der ikke kommer splinter i gulvbrædderne, der kan være til fare for brugerne.
Til arrangementerne i Fægtesalen anvendes der plastborde, der pt. ikke kan opbevares hensigtsmæssigt eller håndteres forsvarligt i forhold til tunge løft. Der ønskes der 2 vogne til håndteringen af bordene.
Priser: projektor: 15.000 kr., gulvbehandling: 30.000 kr. og vogne til borde: 5.750 kr.

16. Lamper og skinner til Forstadsmuseet
Da Forstadsmuseet flyttede ind i officersmessen, blev der indrettet en læsesal, der nu er omdannet til arbejdspladser. Belysninger er ikke egnet som arbejdslys, hvorfor der ønskes opsat skinner til en mere fleksibel belysning med mulighed for individuel tilpasning.
Pris: 19.700 kr.

17. Lamper til Cirkusmuseet
Lampeskærmene ved trappeopgangene i Cirkusmuseet falder med jævne mellemrum ned til fare for museets gæster, og ønskes derfor udskiftet.
Pris: 8.400 kr.

18. Popcornmaskine til Forstadsmuseet
Til museets store arrangementer som udstillingsåbninger, julemarked, filmcafeer og andre events ønskes er en popcornmaskine et vigtigt bestanddel.
Pris: 15.000 kr.


Kultur, Miljø og Vækst foreslår følgende prioritering af investeringsønskerne:

Prioritet:

Projekt:

Pris:

1.

Hvidovre Motionscenter, Etablering af elitetræningsfaciliteter (KB 6.10.2015, budgetvedtagelse 2016)

360.000 kr.

2.

Inventar til pauserummet på Avedøre Stadion

25.000 kr.

3.

Inventar til nye omklædningsfaciliteter ved skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter

387.000 kr.

4.

Kunstgræsmåtter til tennisbanerne ved Hvidovre Stadion

185.000 kr.

5.

Etablering af skydeport ved Atletikhallen på Hvidovre Stadion.

36.000 kr.

I alt:

993.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 6. oktober 2015, at der afsættes 360.000 kr. fra projekt 0244 – ændring og tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger til etablering af elitetræningsfaciliteter i Hvidovre Motionscenter (budgetanalyse).

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. november 2015 punkt 19, givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0244 med krav om efterfølgende prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2016 afsat 1.000.000 kr. på investeringsoversigten til projekt 0244 ændring og tilpasning af KFU’s bygninger.

Den samlede pris på de foreslåede projekter udgør 993.000 kr.


8. Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ny fireårig egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden. Aftalen afløser den nuværende aftale, der løber til og med 31. december 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Aftaleudkast og formalia

Egnsteateraftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden udløber den 31. december 2016. Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet udkast til ny aftale, i henhold til ny lov om egnsteatre af 2014, og på baggrund af Kulturstyrelsens anbefaling om, at nye egnsteateraftaler udformes efter Kulturstyrelsens skabelon. Dette skal sikre, at aftaleudkastet lever op til alle krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Den nye egnsteateraftale skal senest indsendes til Kulturstyrelsen den 1. april 2016. Kulturstyrelsen skal efterfølgende have den endelige egnsteateraftale i underskrevet stand senest den 31. december 2016 år. Af hensyn til Kulturstyrelsens mulighed for at beregne og udmelde størrelsen af den statslige refusion af kommunens driftsudgifter før årsskiftet, henstiller styrelsen til, at kommunen indsender den endelige underskrevne aftale senest den 30. november 2016.

Evaluering af Teater Vestvolden

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig evaluering af egnsteatret, Teater Vestvolden i Hvidovre, i forbindelse med teatrets indeværende aftaleperiode (2013-2016).

Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Teater Vestvolden har udviklet sig på alle parametre: økonomisk, kunstnerisk og forankringsmæssigt. Evaluator anbefaler bl.a., at Hvidovre Kommune omlægger huslejemodellen og lader teateret betale husleje på linje med andre egnsteatre. Med en omlægning af huslejen, hvor den ikke er indeholdt i driftstilskuddet, men lægges oven i driftstilskuddet, vil kommunen kunne få refusion af huslejen, og Teater Vestvolden vil få ekstra midler at producere teater for (se økonomiske konsekvenser).

Evaluator anbefaler endvidere, at Hvidovre Kommune viderefører egnsteateraftalen med Teater Vestvolden (se bilag 2 – evalueringsrapport).

Aftalen har været til udtalelse hos Juridisk Team og Teater Vestvolden, og der har ingen bemærkninger været hertil.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om Egnsteater af 1. juli 2014 (jf. BEK 759 af 24.06.2014), og Lov om Scenekunst af 14. januar 2014 (jf. LBK nr. 30).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. november 2011 indeværende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. november 2015 Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Den nye egnsteateraftale medfører en styrkelse af teaterområdet i form af et øget tilskud (+201.434 kr.), der består af et driftstilskud (4.499.205 kr.), samt udbetaling af udgifter til husleje (+454.300 kr.). Det øgede tilskud finansieres via refusion for støtte til egnsteater (-1.827.843 kr.) og opkrævning af husleje (-454.300 kr.). Kunststyrelsen har beregnet refusionen af kommunernes driftstilskud til egnsteatre for 2016 til minimum 36,9 pct. Den endelige refusionsprocent for 2016 udmeldes i januar 2016.

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning på egnsteaterområdet. Lovændringen har blandt andet til formål at synkronisere egnsteateraftalernes løbetid. Hensigten er at give kommunerne budgetsikkerhed, i forhold til størrelsen af den statslige refusion af driftsudgifterne, i hele den 4-årige aftaleperiode. Første gang egnsteateraftalers løbetid synkroniseres bliver 1.januar 2017, og fra 2021 vil samtlige egnsteateraftaler skulle følge samme 4-årige aftaleperiode.

Nedenfor ses forskellen i Hvidovre Kommunes nettoudgifter mellem den gældende egnsteateraftale for 2013 -2016 og forslag til ny aftale for perioden 2017- 2020:

Udgifter/indtægter:

Egnsteateraftale 2016

Egnsteateraftale 2017-2020

Driftstilskud 2016

4.297.771 kr.

4.499.205 kr.

Tilskud til husleje

454.300 kr.

Refusionsgrundlag

4.297.771 kr.

4.953.505 kr.

Refusion (forudsat 36,9%)

-1.585.877 kr.

-1.827.843 kr.

Husleje

-454.300 kr.

Nettoudgifter vedrørende egnsteateraftale:

2.711.894 kr.

2.670.819 kr.


Differencen mellem nettoudgifterne vedrørende egnsteateraftalen i 2016 og for perioden 2017-2020 skyldes, at refusionsprocenten for perioden 2017-2020 først udmeldes af Kunststyrelsen i efteråret 2016, hvor omfanget af alle egnsteateraftaler er kendte.
Den endelige synkronisering af alle egnsteateraftaler med fastsættelsen af en refusionsprocent for hele aftaleperioden, træder først i kraft fra 2021.
Ovenstående er baseret på et skøn om en forventet refusionsprocent på 36,9 % hvorved udgifterne og refusionen vedrørende egnsteateraftalen med Teater Vestvolden forventes at balancere.

Bilag

 1. Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune ogTeater Vestvolden for perioden 2017-2020 (pdf)
 2. Statens Kunstfonds evaluering af Teater Vestvolden (pdf)

9. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende en del af arealet af matrikel nummer 24 ir, Hvidovre By, Strandmark. Arealet udgør ca. 2.850 m2 og stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben til brug for placering af klub- og/eller bådehus.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
 2. at tage stilling til hvorvidt Hvidovre Sejlklub Suset skal tildeles råderet over én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd, eller om denne skal disponeres ind under klubbens nuværende fem pladser.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

Gruppe A afventer stillingtagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indeværende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklubben Suset udløber den 31. december 2015. Der er således behov for en ny aftale, hvis klubben fortsat skal kunne benytte arealet på havnen.

Kultur, Miljø og Vækst har været i dialog med Hvidovre Sejlklub Suset om en ny brugsretsaftale, for en del af arealet, på matrikel nummer 24 ir, Hvidovre By, Strandmark (Se vedlagte kort).

Klubben ønsker at forlænge aftalen, og har fremsat ønske om at få tilført én ekstra b-bøjeplads i lystbådehavnen, til brug for klubbens RIB gummibåd. Båden er blevet anskaffet som følgebåd til klubbens kapsejladser, og vil derudover kunne tilbydes som redningsassistance i forbindelse med opståede nødsituationer i Køge Bugt. Klubben råder i dag over 5 bøjepladser, som bruges til klubbens 3 senior skolebåde, 1 ynglingsbåd og 1 følge/arbejdsbåd.

Forvaltningen bemærker, at der er fuld belægning på bøjepladserne i lystbådehavnen, og at der på nuværende tidspunkt står 56 personer på venteliste til en bøjeplads. 16 personer er aktivt ventende (8 hvidoverborgere og 8 udenbys borgere) og 40 personer står opskrevet som passive på ventelisten (24 hvidoverborgere og 16 udenbys borgere). I henhold til Hvidovre Kommunes Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn jf. § 2. stk. 1. har bådejere med folkeregisteradresse i Hvidovre Kommune førsteret til bøjepladser i Hvidovre Lystbådehavn. Ledige bøjepladser tildeles herefter efter ventelisteplacering.

 Der er blevet tilført nyt afsnit i aftalens § 1. stk. 5, hvori der står:

”Joller, robåde, pramme og lignende småbåde, som er ejet af klubben og bruges i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter, kan vederlagsfrit henlægges på den dertil indrettede jolleplads i lystbådehavnen, efter nærmere aftale med havnens administrator”.

Denne tilføjelse vil blive tilført samtlige brugsretsaftaler med klubberne i lystbådehavnen, i forbindelse med genforhandling af nye brugsretsaftaler, og i det omfang klubberne selv ønsker denne mulighed. Primært for at give klubberne nemmere adgang til isætning og optagning af deres småbåde, og fordi belægningsgraden på jollepladsen tillader denne mulighed. Aftaleforholdet står herudover uændret i forhold til indeværende aftale.

Aftalen har været til udtalelse hos Vej og Park, Plan- og Miljø, Juridisk Afdeling og Hvidovre Sejlklub Suset, der ingen bemærkninger har til aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre kommune har på nuværende tidspunkt to igangværende aftaler med Hvidovre Sejlklub Suset.

Indeværende brugsretsaftale blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015.

Indeværende driftsaftale, vedrørende klubbens varetagelse af den daglige drift i lystbådehavnen, blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2013 for perioden 31. juli 2013 til 31. december 2017

Økonomiske konsekvenser

Tildeling af én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd i Hvidovre Lystbådehavn, vil betyde en årlig mindreindtægt af kommunale havneafgifter på i alt 4.935 kr. i 2016-niveau.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Ad 1.

Udvalget foreslog, at perioden ændres til 31. december 2018.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Ad 2.

Notat om tydeliggørelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning omdelt.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende at Hvidovre Sejlklub Suset skal tildeles råderet over én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2015

Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at få undersøgt om det er muligt at få en kommunal repræsentant i bestyrelsen for Suset.

Bilag

 1. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019 (pdf)
 2. Brugsretsaftale Hvidovre Sejlklub Suset - kort (pdf)
 3. Notat vedr. tydeliggørelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (pdf)
 4. Notat ang. mulig indsættelse af kommunal repræsentant i bestyrelsen for Hvidovre Sejlklub Suset.pdf (pdf)

10. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om udvidet is-tid

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om forlænget is-tid i træningshallen i Frihedens Idrætscenter i perioden 4.4.2016 – 24.4.2016.


De nuværende sæsonperioder medfører en lang brugspause fra marts til august måned, hvor skøjteklubbens medlemmer ikke har mulighed for at træne på is i Frihedens Idrætscenter.


Hvidovre Skøjteklub har i deres ansøgning udarbejdet 2 forslag til placering af træningstider i den ønskede periode.

Merudgifterne ved de to forslag kan ikke anvises indenfor Frihedens Idrætscenters driftsramme, hvorfor det forslag der eventuelt vælges, finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om udvidelse af deres is-tid i Frihedens Idrætscenter i perioden 4.4.2016 – 24.4.2016.
 2. at de ekstraordinære driftsudgifter på enten 110.750 kr. (forslag 1) eller 114.535 kr. (forslag 2) afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme såfremt ansøgningen imødekommes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Der gives afslag på ansøgningen grundet beløbets størrelse. Sagen tages op i forbindelse med drøftelser om budget 2017.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjteklub ansøger om udvidelse af deres is-tid (træningstider) i træningshallen i Frihedens Idrætscenter i perioden fra den 4.– 24. april 2016. Træningshallen er den hal, der er forbundet med Curlinghallen.


Skøjteklubbens ansøgning er motiveret af, at klubben ønsker at kunne fortsætte den positive udvikling, som klubben har gennemgået og stadig gennemgår. Klubben oplever, at den normale forårs- og sommerpause, der er ca. 4 måneder lang, har en negativ indflydelse på klubbens virke og udvikling, hvorfor de ansøger om udvidelse af deres tid på isen i Frihedens Idrætscenter.

For de cirka 120 børn og unge på klubbens Skøjteskole- og Funskatehold betyder dette, at der er 4 måneder, hvor de stort set ikke kan træne på is. Derudover har det konsekvenser for klubbens cirka 25 eliteløbere der har svært ved at udvikle deres talent i denne periode, og dermed har vanskeligere ved at konkurrere med medlemmer fra andre skøjteklubber. Klubben forsøger at kompensere for den manglende istid med ”off ice”-træning (træning af kondition, smidighed og styrke), dans og ballettræning, samt nogle ugers fællestræning med 8 andre sjællandske klubber i Rødovre, men for de fleste af klubbens løbere er den lange pause stadig et problem.
Konsekvenserne af den korte is-sæson er, at Skøjteklubben hvert år mister mellem 20 til 30 procent af deres medlemmer hen over foråret.

Forslag
Hvidovre Skøjteklub har udarbejdet 2 forslag til træningstider, der kan dække klubbens behov i perioden fra den 4. – 24. april 2016:

1. Opretholdelse af klubbens almindelige træningstilbud (minimumsbehov).

2. Opretholdelse af klubbens sædvanlige tilbud om selvtræning og soloundervisning.

Ugedag:

Forslag 1

Forslag 2

Mandag:

16.15 – 18.30

14.30 – 18.30

Tirsdag:

16.45 – 19.30

14.30 – 20.00

Onsdag:

16.00 – 20.45

14.30 – 22.00

Torsdag:

Intet behov

Intet behov

Fredag:

16.00 – 18.15

14.30 – 18.15

Lørdag:

09.15 – 12.45

08.00 – 12.45

Søndag:

12.00 – 13.45

10.15 – 13.45


Hvidovre Skøjteklubs ansøgning har været til udtalelse hos halinspektøren i Frihedens Idrætscenter, der ikke ser problemer i at forlænge klubbens is-tid, men gør opmærksom på de økonomiske konsekvenser i form af ekstra driftsudgifter, der ikke kan afholdes inden for Frihedens Idrætscenters driftsramme. De økonomiske konsekvenser af henholdsvis forslag 1 og 2 ses nedenfor:

Ugedag:

Forslag 1

Forslag 2

El:

66.500 kr.

66.500 kr.

Varme:

39.600 kr.

39.600 kr.

Tillæg vagter, aften og weekend:

650 kr.

1.935 kr.

Iskørsel (klargøring):

4.000 kr.

6.500 kr.

I alt:

110.750 kr.

114.535 kr.


Forvaltningen har undersøgt sæsonlængden for skøjtehallerne i de 2 omegnskommuner Herlev og Rødovre Kommune. Nedenfor ses sæsontiderne i skøjtehallerne i Hvidovre, Herlev og Rødovre:

Opvisningshal

Træningshal

Bemærkning

Hvidovre

10.8 – 2.4

Skøjteklubben afvikler 2 stævner i opvisningshallen, fra den 18. – 20.9.2015 og fra den 1. – 3.4.2016.

Hvidovre

10.8 – 2.4

Skøjteklubben har sæsontider i denne periode.

Herlev

1.8. – 31.3

Turnering og træning.
Forlænges kun såfremt Herlev Ishockey Klub kommer i slutspil.

Herlev

Ingen træningshal

Rødovre

1.8. – 31.3
1.4. – 26.4.


27.4. – 24.5

Turnering og træning.
Eventuelt slutspil samt udlejning til diverse klubber. Dansk Skøjte Union betaler en del af driftsudgifterne i denne periode.
Dansk Skøjte Union lejer hallen hvert år i denne periode, men måske er det sidste sæson, at dette sker.
Såfremt unionens leje ophører, vil åbningstiden fremover være 1.8 – 31.3, og eventuelt forlænges ved slutspil i ishockey.

Rødovre

1.9. – 31.3


Hvidovre Skøjteklub har mulighed for at leje opvisningshallen i Rødovre til 500 kr. pr time (minimum 2 timer ad gangen), hvilket de ifølge inspektøren af Rødovre Skøjtehal forventes at gøre 3-4 gange i 2016.
Den lave pris skyldes, at Dansk Skøjteunion betaler en del af driftsudgifterne i perioden 1.4 – 26.4, og at Unionen har lejet hallen i perioden fra den 27.4 – 24.5, hvilket gør klubbernes egenbetaling lavere.

Hvidovre Skøjteklub betaler i henhold til Folkeoplysningslovens § 22 ikke for klubbens sæsontider i Frihedens Idrætscenter. Såfremt klubbens is-tid forlænges, vil der ikke kunne opkræves betaling herfor.


Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De ekstraordinære driftsudgifter forventes ikke at kunne finansieres inden for Frihedens Idrætscenters driftsramme i 2016. Såfremt ansøgningen imødekommes finansieres de ekstraordinære driftsudgifter inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med enten 110.750 kr. (forslag 1) eller 114.535 kr. (forslag 2).

Forvaltningen foreslår, at finansieringen anvises i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31.8.2016.

Miljømæssige konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst gør opmærksom på, at Hvidovre Kommune i 2008 blev udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening. Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2020. I arbejdet med at reducere kommunens CO2-udledning forsøger vi løbende at tænke miljø og klima på nye måder. Vores indsats deler sig i to:

 1. Renovering af vores bygninger, så forbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre.
 2. Oplysning og undervisning, så vi bliver mere bevidste om, hvordan vi kan opføre os klimavenligt i hverdagen.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om udvidet is-tid (pdf)

11. Ansøgning om brug af skøjtehal til ugentlig morgentræning - Hvidovre ishockey Klub

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub om mulighed for at benytte skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter til ugentlig morgentræning for U13- og U15-hold.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give Hvidovre Ishockey Klub mulighed for at benytte skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter til ugentlig morgentræning onsdage kl. 6:30-7:30
 2. at udgiften på 12.000 kr. til den påkrævede ekstra iskørsel finansieres via Rådighedspuljen 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ishockey Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om mulighed for at anvende isen i Frihedens Idrætscenters skøjtehal onsdage i tidsrummet 6:30-7:30 for U13- og U15-hold.

Morgentræning er et populært initiativ blandt flere ishockeyklubber i landet, og et tilbud som har en stor effekt på spillernes udvikling. Dele af Hvidovre Ishockey Klubs medlemmer deltager i dag i morgentræningen i Rødovre Skøjtehal, der afholdes 3 morgener pr. uge.

Ved selv at afholde én ugentlig morgentræning vil Hvidovre Ishockey Klub delvist kunne følge med i landsudviklingen, og samtidig fastholde egne udøvere på egen grund.

Hvidovre Ishockey Klub afholder allerede i dag formiddagstræning med positive og mærkbare resultater. Men da formiddagstræningen ligger i skoletiden, har U13- og U15-spillere begrænset mulighed for at deltage.  Klubben vil med en ugentlig morgentræning således kunne tilbyde ekstra skøjtetræning til flere yngre spillere.

Hvidovre Ishockey Klub afholder selv instruktørudgifterne, og vil selv kunne få adgang til skøjtehallen via centrets brikbaserede låsesystem. Udgifterne for Hvidovre Kommune drejer sig dermed om ekstra iskørsel inden morgentræningen de pågældende onsdage, hvilket beløber sig til 12.000 kr. for i alt 30 træningsgange.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at udgifterne til den påkrævede ekstra iskørsel finansieres via Rådighedspuljen.  

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Anvendelsen af skøjtehallen kræver ekstra iskørsel inden morgentræningen, hvilket medfører følgende udgift:

30 træningsgange x 400 kr. = 12.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at udgiften finansieres via Rådighedspuljen.  

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

202.468 kr.

Profileringspuljen

133.068 kr.

Rådighedspuljen

106.795 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om morgentræning (pdf)

12. Ansøgning om støtte til OL-deltagelse - Hvidovre Atletik & Motion

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Atletik & Motion om støtte på 35.000 kr. til træningsudgifter mm. til maratonløber Abdi Hakin Ulad ifm. kvalifikation til det kommende OL i Rio de Janeiro.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Atletik & Motion om støtte på 35.000 kr. til maratonløber Abdi Hakin Ulad ifm. kvalifikation til det kommende OL i Rio de Janeiro

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Der bevilges tilskud på 35.000 kr. Tilskuddet ydes fra profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Atletik og Motion søger støtte til maratonløber Abdi Hakin Ulad til udgifter forbundet med kvalifikation til det kommende OL i Rio de Janeiro.

Abdi Hakin Ulad er OL-kandidat på maratondistancen, og en af Danmarks bedste langdistanceløbere. Han vandt i 2015 fem danske mesterskaber - fra 5.000 meter til halvmaraton, og var ved hans maratondebut i Frankfurt kun 45 sekunder fra at opnå OL-kravet på 2.15.15 timer.

I april 2016 deltager Abdi i maratonløbet i Hamburg, hvor Hvidovre Atletik & Motion i høj grad forventer, at han tidsmæssigt opnår OL-kravet.

Eksponering via Danmarks Radio

Danmarks Radio sender i perioden april-maj 2016 6-8 dokumentarudsendelser på hovedkanalen DR1, som henover vinteren og foråret følger en række oplagte OL-kandidater i deres kamp frem mod kvalifikation og deltagelse ved OL. Hver OL-kandidat forventes at få en samlet tv-eksponeringstid på ca. 1 time.

Abdi Hakin Ulad er med i udsendelsesrækken, og vil derfor blive eksponeret i en periode over knap 2 måneder på landsdækkende tv, og har her mulighed for at brande Hvidovre Kommune nationalt.

Hvidovre Atletik & Motion nævner i denne sammenhæng en række oplagte muligheder for eksponering af Hvidovre Kommune:

 • Optimal eksponering på DR1 ift. tv-optagelser og fotos med kommunens logo placeret på brystet af konkurrencetøj og overtræksdragt
 • Eksponering i diverse andre tv-indslag på både DR1 og andre kanaler. I 2015 optrådte Abdi hakin Ulad i indslag hos DR1, TV2 og to af TV2’s regionalstationer
 • Eksponering i landsdækkende og lokale elektroniske og trykte medier. I 2015 var Abdi afbilledet i artikler hos store landsdækkende aviser som BT, Jyllandsposten og Ekstra Bladet, og lokalt i Hvidovre Avis samt andre lokale medier på hhv. Bornholm og i Slagelse
 • Eksponering på online atletikrelaterede medier via hjemmesider, Facebook og Twitter

Hvidovre Atletik & Motion søger på denne baggrund 35.000 kr. i støtte til træningsudgifter for Abdi Hakin Ulad og hans træner Leo Madsen frem til OL-kvalifikationen - herunder 3 træningslejre i Kenya på i alt 12 uger samt diverse udenlandske konkurrencer – med det endelige mål at sende en atlet fra Hvidovre med til de olympiske lege i Rio de Janeiro.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Atletik & Motion søger Kultur- og Fritidsudvalget om 35.000 kr.

Den økonomiske støtte vil blive brugt til at dække udgifter forbundet med træningslejre og international konkurrence-deltagelse, samt udgifter til trykning af Hvidovre Kommunes logo på konkurrencetøj og overtræksdragt.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

202.468 kr.

Profileringspuljen

133.068 kr.

Rådighedspuljen

106.795 kr.

Bilag

 1. Ansøgning OL-støtte Abdi Hakin Ulad, Hvidovre AM (pdf)

13. Ansøgning om støtte til voltigeringsstævne - Hvidovre/Avedøre Rideklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre/Avedøre Rideklub om støtte til afholdelse af Voltigeringsstævne

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre/Avedøre Rideklub om tilskud til afholdelse af voltigeringsstævne 27.-29. maj 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Der bevilges tilskud på 23.375 kr. til brug for leje af rejsestald. Midlerne ydes fra puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre/Avedøre Rideklub søger økonomisk støtte til afholdelse af voltigeringsstævne d. 27.-29. maj 2016.

Stævnet er et udtagelsesstævne til VM og EM for den danske elite, og vil være det eneste på dansk grund i 2016. Der forventes deltagelse af ca. 140 udøvere fra Danmark og Sverige; op mod 34 heste; danske og internationale dommere samt 400-600 gæster.

Stævnet afholdes på opfordring af Voltigeringsudvalget under Dansk Rideforbund, som stiller specifikke krav til forholdene under arrangementet. Hvidovre/Avedøre Rideklub søger økonomisk tilskud for at kunne leve op til disse krav:

Leje af rejsestald

Rideklubben har behov for at leje en godkendt rejsestald med stævnebokse for op til 34 udefrakommende heste. De udefrakommende heste kan ikke huses i rideklubbens eget staldanlæg, da dette allerede er optaget af klubben egne heste. Grundet risiko for kritiske hestesygdomme ville brug af det eksisterende staldanlæg desuden kræve en omfattende desinficering både før og efter besøget af de fremmede heste.

Leje af ophold-, spise- og omklædningstelte

Rideklubben disponerer kun over en enkelt rytterstue, der af sikkerhedshensyn kun må rumme max. 120 personer. Herunder er der ca. 50 siddepladser til disposition. Klubben er derfor nødsaget til at benytte sig af et opholdstelt til brug for både udøvere og gæster.

Der er desuden behov for et forplejningstelt til de forventede 100-120 udøvere og ca. 50 tilknyttede trænere og hjælpere, som skal bespises flere gange i løbet af arrangementet, og da rideklubben ikke råder over egne omklædningsfaciliteter, er der desuden også behov for et omklædningstelt.

I 2014 og 2015 lånte rideklubben telte af kommunen til samme formål, men teltene er i den pågældende weekend ikke ledige.

Leje af musikanlæg

Voltigeringsudøverne gennemfører deres programmer og øvelser til selvvalgt musik, som skal styres minutiøst af en kvalificeret lydtekniker, da den tekniske præcision vægtes højt af Dansk Rideforbund. 

RideKlubben råder i dag kun over et forældet lydanlæg af dårlig kvalitet, hvorfor rideklubben ønsker at leje både professionelt teknisk udstyr samt en lydtekniker. 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Hvidovre/Avedøre Rideklub til afholdelse af voltigeringsstævner. Klubben fik således bevilget 17.875 kr. på mødet d. 7. april 2015, og 16.500 kr. på mødet d. 4. marts 2014.

Begge tilskud blev bevilget til leje af rejsestalde.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre/Avedøre Rideklub søger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud på 47.325 kr. Budgettet for stævnet udviser et forventet underskud på 36.175 kr.

Beløbet skal anvendes til følgende:

Leje af rejsestald

23.375 kr.

Leje af telte

17.700 kr.

Leje af lys- og lydanlæg

6.250 kr.

I alt

47.325 kr.

Hvidovre/Avedøre Rideklub har udarbejdet følgende budget:

Indtægter

Udgifter

Indskud, klubber

17.100 kr.

Rejsestald

23.375 kr.

Indskud, deltagere

18.050 kr.

Dommerudgifter

7.800 kr.

Tilskud, DRF

0 kr.

Rosetter

2.000 kr.

Sponsorater

2.000 kr.

Stævnemapper

400 kr.

Overnatning

7.500 kr.

Vingaver

600 kr.

Forplejning

22.500 kr.

Præmier

2.000 kr.

Hvidovre Kommune

0 kr.

Kontorudstyr

1.000 kr.

Baneadskiller

3.000 kr.

Samaritter

1.500 kr.

Forplejning

33.000 kr.

Musikanlæg

6.250 kr.

Toiletvogne

1.500 kr.

Telte

17.700 kr.

Spåner

2.000 kr.

Søm og skruer

1.000 kr.

Gulerødder

200 kr.

I alt

67.150 kr.

I alt

103.325 kr.

Resultat

 -36.175 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

202.468 kr.

Profileringspuljen

133.068 kr.

Rådighedspuljen

106.795 kr.

Bilag

 1. Ansøgning Hvidovre- Avedøre Rideklub Voltigeringsstævne 27-29 maj 2016 - HVR ansøgning Voltige stævne 2016 - JMY (pdf)

14. Ansøgning om støtte til Familie-floorball - Hvidovre Attack

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Attack FC ang. tilskud til afvikling af ny aktivitet for børnefamilier.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Attack FC om støtte på 15.000 kr. til afvikling af aktiviteten ”Familie-floorball”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Der bevilges tilskud på 15.000 kr. Tilskuddet ydes fra puljen til kulturelle aktiviteter.

Sagsfremstilling

Foreningen Hvidovre Attack FC søger 15.000 kr. i støtte til afvikling af et nyt koncept, ”Familie-floorball”, hvor børn i alderen 4-7 år spiller og leger floorball med deres forældre hver lørdag formiddag.

Formålet er at skabe en familieorienteret aktivitet, hvor børn og forældre får mulighed for at dyrke motion og boldspil sammen med andre familier. Konceptet er afprøvet med stor succes i andre kommuner, bl.a. i samarbejde med DGI.

Praktik ang. aktiviteten

Hvidovre Attack FC ønsker at opstarte aktiviteten som pilotforløb i perioden marts – juni 2016, hvor konceptet skal markedsføres, afprøves og justeres. Aktiviteten skal foregå i Frydenhøjhallen, hvor klubben er blevet tildelt en ekstra tid hver lørdag kl. 10-11.

2-3 af klubbens unge, talentfulde spillere vil blive tilknyttet som trænere, mens en frivillig fra bestyrelsen vil have det overordnede ansvar og være til stede under forløbene. Træningen vil fokusere på leg og grundlæggende motorik for børnene med udgangspunkt i floorballøvelser og småspil.

Hvidovre Attack FC vil tilbyde pilotforløbet gratis til interesserede familier mod en forventning om efterfølgende indmeldelse i klubben. Familierne kan derefter fortsætte på Familiefloorball-holdet eller selvstændigt på henholdsvis U5/U7-hold eller voksenhold.

Efter pilotfasen vil projektet planmæssigt fortsætte som fast aktivitet i klubben, og det forventes, at projektet implementeres i sæson 2016/2017 med faste træningstider, kontingentbetaling mv. på lige fod med klubbens øvrige hold.

Hvidovre Attack FC vil fra februar 2016 markedsføre aktiviteten gennem flere kanaler: omtale via egne medlemmer; Facebook; hjemmeside; foldere uddelt i Hvidovres børnehaver, fritidshjem og 0.-1. klasser; info via Hvidovre Avis; plakater på biblioteker mm.

Foreningens mål er, at 10 familier (10 voksne og 10 børn) tilmelder sig i pilotfasen.

Del af national satsning – ”Bevæg dig for livet”

Igangsættelsen af Familie-floorball tager udgangspunkt i Nordea Fonden, DIF, DGI og Trygfondens store nationale satsning ”Bevæg dig for livet”. Satsningen går ud på, at 50% af danskerne skal være medlem af en idrætsforening og 75% af befolkningen skal være fysisk aktive i år 2025. Floorball er herunder udpeget som fokusidrætsgren og Hvidovre Attack FC udpeget som spydspidsforening. Klubben skal bidrage til at rekruttere i alt 30.000 nye floorball-spillere inden 2025.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Attack FC søger Kultur- og Fritidsudvalget om 15.000 kr. i økonomisk støtte.

Budget

Honorarer til instruktører

7.000 kr.

PR-materiale

3.000 kr.

Rekvisitter (primært små stave og bolde)

5.000 kr.

I alt

15.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

202.468 kr.

Profileringspuljen

133.068 kr.

Rådighedspuljen

106.795 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - Familiefloorball - Hvidovre Attack (pdf)

15. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Ømer Kuscu (A) spurgte ind til placering af hjertestarter ved kunstgræsbanerne.

Arne Bech (H) spurgte ind til brevveksling med FUM.