Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 26. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om den positive udvikling i beskæftigelsen i Danmark, og om bekymringen om mangel på arbejdskraft.

Udvalgsformanden orienterede desuden om de manglende praktikpladser og det deraf stigende antal elever på praktikcentrene.

Det blev besluttet at aflyse udvalgets møde den 4. januar 2016.


3. Opsamling på jobCAMP 2015

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet samle op og dele de erfaringer, de har gjort sig i forbindelse med deltagelse i jobCAMP 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte de erfaringer udvalget har gjort sig i forbindelse med jobCAMP 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget deltog den 5. til 6. november i jobCAMP 2015. JobCAMP 2015 er KL"s årlige konference om Beskæftigelsespolitik.

Årets jobCAMP tog afsæt i beskæftigelsesindsatsen som vækstfremmer, og hvordan beskæftigelsesindsatsen kan understøtte vækst og udvikling i Danmark.

JobCAMP 2015 omhandlede bl.a. følgende punkter:

 • Dansk økonomi lige nu
 • Udfordringer på arbejdsmarkedet – er Danmark klar til vækst?
 • Hvordan får vi ledige på kanten af arbejdsmarkedet med i opsvinget?
 • Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring
 • Fremtidens arbejdsmarked

Traditionen tro var der mulighed for at tilmelde sig en af tre forskellige sessioner. De tre mulige sessioner var i år:

 1. Modtagelse og integration af flygtninge i lokalsamfundet
 2. Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring
 3. Politikudvikling efter refusionsreformen

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for drøftelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Drøftet.


4. Den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Hvidovre

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet redegøre for den virksomhedsrettede indsats som Jobcenter Hvidovre leverer. Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer skal herefter drøfte Jobcentrets virksomhedsrettede indsats.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Hvidovre.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet orientere Arbejdsmarkedsudvalget om jobcentrets virksomhedsrettede indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om hvad jobcentret er særligt fokuseret på i forbindelse med kontakter til virksomheder. Hertil vil der blive redegjort for de 5 forskellige servicespor, der i sin helhed udgør jobcentrets virksomhedsrettede indsats.

 • Service ude på virksomheder
 • Rekruttering og formidling
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Fleksjob
 • Intern service

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for drøftelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Drøftet.


5. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2015, 2. kvartal

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget får en opdatering på målopfyldelsen af Beskæftigelsesplanen for 2. kvartal.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2015 drøftes.

Sagsfremstilling

Generelt om målopfyldelsen

Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder syv mål. De syv mål har et varierende antal delmål. Der er i alt 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015. Data til vurdering af målopfyldelse er for 19 af delmålene tilgængelige for juni 2015. For de resterende tre delmål gør følgende sig gældende:

 • Da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i det meste af 2015 har arbejdet på at etablere en ny måling for mål 1A, har det ikke været muligt konkret at fastsætte mål 1A.
 • Det har ikke været muligt at udarbejde en validopgørelsesmetode for mål 1B.
 • Det har ikke været muligt at udarbejde en valid opgørelsesmetode for mål 2D.

Jobcentret har:

 • opfyldt fire af de 19 delmål, der kan opgøres for juni 2015.
 • en forventning om at opfylde alle de 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015.

Herunder er en oversigt over samtlige mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

Forventes målet at blive opfyldt?

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

1A: Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp og har afsluttet forløb i jobcentret med afslutningsårsagen "ordinær uddannelse’, skal stige til x pct. i december 2015

Der bliver arbejdet på en opgørelsesmetode

Stadig ingen data

-

Ja

1B: Arbejde for, at mindst 85 pct. af alle unge, som modtager uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse

Der bliver arbejdet på en opgørelsesmetode

Stadig ingen data

-

Ja

Mål 2: Færre på førtidspension

2A: Førtidspension max. 80 nytilkendelser

Juni 2015

31 personer

Ja

Ja

2B: Ledighedsydelse max 110 forløb

Juni 2015

122 personer

Nej

Ja

2C: Ressourceforløb, minimum 100 nytilkendelser (påbegyndte forløb) ved udgangen af 2015.

Juni 2015

84 personer

Ja (med den nuværende kadence)

Ja

2D:

Mindst 75 pct. af de arbejdsmarkedsparate handicappede skal være i ordinær beskæftigelse.

Der bliver arbejdet på en opgørelsesmetode

Stadig ingen data

-

Ja

Mål 3: Langtidsledighed begrænses

Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langtidsledige til 338

Juni 2015

330 personer

Ja

Ja

Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder

4A: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 37,7 pct. i december 2015.

Juni 2015

29,9 pct.

Nej

Ja

4B: Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner

Juni 2015

2

Nej

Ja

Mål 5: En høj aktiveringsgrad

5A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct

Juni 2015

33,3 pct.

Nej

Ja

5B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Juni 2015

25,1 pct.

Nej

Ja

5C. Kontanthjælp, jobparat: 30 pct.

Juni 2015

28,8 pct.

Nej

Ja

5D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 20 pct.

Juni 2015

21,1 pct.

Ja

Ja

5E. A-dagpenge: 20 pct.

Juni 2015

14,9 pct.

Nej

Ja

5F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

Juni 2015

6,9 pct.

Nej

Ja

Mål 6: Virksomhedsnære redskaber skal anvendes

6A. A-dagpenge: 80 pct.

Juni 2015

71,8 pct.

Nej

Ja

6B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 58 pct.

Juni 2015

43,0 pct.

Nej

Ja

6C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Juni 2015

18,8 pct.

Nej

Ja

6D. Kontanthjælp, jobparat: 80 pct.

Juni 2015

76,9 pct.

Nej

Ja

6E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 40 pct.

Juni 2015

36,3 pct.

Nej

Ja

6F. Sygedagpenge: 30 pct. (delvis genoptaget arbejde)

Juni 2015

19,3 pct.

Nej

Ja

Mål 7: Begrænse langvarige sygedagpengesager

Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 30 pct. af det samlede antal sager

Juni 2015

37,7 pct.

Nej

Ja

Retsgrundlag

Kapitel 3 i Bekendtgørelse om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Beskæftigelsesplan 2015 blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014.
 2. Et tidligere arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal afgives kvartalvise afrapporteringer på opfyldelsen af målene i beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2015, 2. kvartal (pdf)

6. Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal som resten af landets kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats.

Beskæftigelsesplanen er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik og er samtidig kommunens strategi for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Kultur-, Miljø- og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Beskæftigelsesplan 2016

2.Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet indgår i det videre arbejde

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der følgende krav til indholdet af beskæftigelsesplanen.

 • Hvert år senest den 31. december skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
 • I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år.
 • Umiddelbart efter vedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen sende beskæftigelsesplanen til Det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette alle kommunens strategier, så de bliver udarbejdet efter den samme overordnede styringsmodel i alle fagudvalg i kommunen. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 i Hvidovre Kommune består af fire trin:

 1. Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen udarbejder fire politiske pejlemærker: Unge, Virksomhedsindsats, Langtidsforsørgede og Integration.
 1. Dialogmøde mellem politikere og ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver. På mødet udarbejder politikerne målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2016.
 1. Politikernes målsætninger inden for de fire pejlemærker omsættes til konkrete mål for Arbejdsmarkedsafdelingen og Jobcentret.
 1. Opfølgning på målene og dokumentation af effekt i 2016.

Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet uddeles på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget og vedlægges beskæftigelsesplanen.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med fastlæggelsen af og opfyldelsen af målene i Beskæftigelsesplan 2016. Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Udvalget besluttede at behandle beskæftigelsesplanen på næste udvalgsmøde. Bemærkninger fra Mogens Leo Hansen (Ø) fremsendes med dagsordenen.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2015

Punktet udsættes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Ad 1. Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2. Drøftet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2016 - Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Høringssvar - Integrationsrådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)
 4. Præsentation om beskæftigelsesplan 2016 (pdf)
 5. Til drøftelse - Unge og uddannelse (pdf)

7. Endelig fordeling af kvoteflygtninge for 2016

Beslutningstema

Hvidovre skal i 2016 modtage 25 kvoteflygtninge. Som følge af det stigende antal flygtninge får kommunen et samlet ekstraordinært tilskud på i alt 1,08 mio. kr. Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at tage orientering om den endelige fordeling af kvoteflygtninge for 2016 til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har udmeldt det antal kvoteflygtninge Danmark forventes at modtage i 2016. Landstallet for 2016 er foreløbigt fastsat til 12.000 personer. Heraf skal Hvidovre modtage 25 kvoteflygtninge.

Fordelingen af kvoteflygtninge til vestegnskommunerne er således:

Fordeling af kvoteflygtninge

Albertslund

0

Brøndby

0

Glostrup

18

Hvidovre

25

Høje-Taastrup

0

Ishøj

0

Rødovre

30

Vallensbæk

10

Vestegnen i alt

83

Komplet oversigt over kommunernes kvoter kan findes i bilag.

Kommuner der modtager kvoteflygtninge modtager tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet til investeringer i forhold til modtagelse og integration. I 2016 vil der udover tilskuddet til investeringer være et ekstraordinært integrationstilskud, som alle kommuner får en andel i.

Hvidovre Kommune vil i 2016 modtage 264.000 kr. til investeringer og herudover et ekstraordinært integrationstilskud på 816.000 kr. Hvidovre modtager derfor i alt et tilskud på 1.080.000 kr. i 2016.

Fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 til vestegnskommunerne er således:

Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016

Kommune

Investeringstilskud

Ekstraordinært tilskud

Tilskud i alt

Albertslund

0

192.000

192.000

Brøndby

0

372.000

372.000

Glostrup

192.000

432.000

624.000

Hvidovre

264.000

816.000

1.080.000

Høje-Taastrup

0

492.000

492.000

Ishøj

0

276.000

276.000

Rødovre

312.000

612.000

924.000

Vallensbæk

108.000

216.000

324.000

Vestegnen i alt

876.000

3.408.000

4.284.000

Komplet oversigt over fordeling af tilskud til kommunerne kan findes i bilag.

Kommunernes ønsker

Udlændingestyrelsen udsender hvert år (typisk i 1. kvartal af året) en profilbeskrivelse af de grupper af flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i det kommende år. Med udgangspunkt i denne profilbeskrivelse kan kommunerne tilkendegive særlige ønsker til profilen på de flygtningegrupper, man ønsker at modtage. Det kan fx være flygtninge fra udvalgte lande. Udlændingestyrelsen vil så vidt muligt tage højde for kommunernes ønsker, men skal dog fortsat, tage udgangspunkt i kvotefordelingen og den enkelte flygtnings forhold. Hvidovre Kommune har gennem årene bedt om at få familier, da det er det bedste match i forhold til boligmassen.

Retsgrundlag

Kvoteflygtningene fordeles efter følgende parametre

Udlændingestyrelsen fastsætter regions- og kommunekvoter ved beregning ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen fastlægges på baggrund af:

 • den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning
 • den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt
 • antallet af familiesammenførte udlændinge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune.

Procedurerne omkring fastlæggelse af kvoterne er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Kommunekvoter 2016 (pdf)
 2. Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 (pdf)

8. Ankestyrelsens afgørelser på Beskæftigelsesområdet, 1. halvår 2015

Beslutningstema

For at tilse, at der bliver forvaltet korrekt efter de love, der gælder for Arbejdsmarkedsudvalgets område, bliver Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om antallet og udfaldet af de sager, der har været behandlet i Ankestyrelsen i 1. halvår af 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet en statistik (vedlagt som bilag, Ankestatistik, 1. halvår 2015, Hvidovre Kommune) over de afgørelser, de har truffet i 1. halvår af 2015 på det sociale- og beskæftigelsesrettede område for Hvidovre Kommune og hele Danmark.

Statistikken viser, at Hvidovre Kommunes omgørelsesprocent inden for Jobcentret, Ydelsescentret og Pensionsnævnet er højere end landsgennemsnittet. På sygedagpengeområdet ligger omgørelsesprocenten i Hvidovre Kommune lavere end landsgennemsnittet.

Det er vigtigt at påpege, at en enkelt sags udfald på nogle af områder har stor betydning for omgørelsesprocenten, da antallet af ankede sager er lav.

En uddybende redegørelse er vedlagt som bilag (Redegørelse - Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse på beskæftigelsesområdet).

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §79a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Ankestatistik, 1. halvår 2015, Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Redegørelse - Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på beskæftigelsesområdet.pdf (pdf)

9. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Ingen sager i træffetiden.


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26-11-2015

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker medarbejdere og ledere i Arbejdsmarkedsafdelingen god jul og godt nytår.