Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 29. oktober 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 29. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Ømer Kuscu. Mikail Erman forlod mødet under punkt 5, kl. 19.20.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget orienterede om, at Satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet er på plads. Der er afsat 250 mio. kr. over de næste fire år.

Formanden orienterede desuden om, at regeringen har vedtaget nyt refusionssystem.

Arbejdsmarkedschefen afklarede transport til JobCamp i Aalborg i næste uge, og fulgte op på spørgsmål omkring spørgeskemaundersøgelse om rehabiliteringsteamet og jobrotationsordningen fra sidste møde.

Jobcenterchefen orienterende om;

-at Jobcentret i dag har udsendt nyhedsbrev om hovedstadens rekrutteringsservice.

-at ledigheden i øjeblikket ligger på 4,1 % i Hvidovre Kommune.

-at Jobcentrets virksomhedsafdeling deltager i en landsdækkende kampagne – Jobservice Danmark. Det er en service til store virksomheder, som kan henvende sig ét sted omkring rekruttering mv.

-ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening om Praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. (Rapporten er vedhæftet)

Bilag

 1. Analyse af det praktikpladsopsgende arbejde, oktober 2015 (pdf)

3. Evaluering af projektet Fleksjob født med progression

Beslutningstema

Jobcenter Hvidovre har sammen med 29 andre af landets jobcentre deltaget i projektet Fleksjob født med progression. Projektet er afsluttet og evalueringen af projektet fremlægges for udvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ønsker med projektet Fleksjob født med progression at udvikle modeller og anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan understøtte udvikling af fleksjobansattes arbejdsevne og øge de fleksjobansattes arbejdstid. Målgruppen for projektet er fleksjobansatte i minifleksjob (arbejder maksimum ti timer pr. uge).

Progression i fleksjob kan både handle om at øge den enkelte fleksjobvisiteredes arbejdsevne eksempelvis helbred, kvalifikationer, motivation og omstillingsevne, at arbejde med virksomhedens krav og hensyn til medarbejderen, og at jobcentret sikrer, at en forbedret arbejdsevne udmønter sig i et øget timetal. Arbejdet med progression i fleksjob handler derfor i høj grad om samspillet mellem borger, virksomhed og jobcenter.

Motivationen for at igangsætte projektet har været at sikre en fuld implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen fra januar 2013. Reformen fastlagde, blandt andet:

”at jobcenteret kan (…) give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles”. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70, stk. 2).

Minifleksjob kan således bevilliges, hvis borgerens arbejdsevne vurderes at kunne udvikles.

Udviklingen af arbejdsevnen skal sikre, at borgeren fastholdes i jobbet og bliver længst muligt på arbejdsmarkedet. Dertil kommer at flere borgere nævner, at de føler, at de bliver en større del af arbejdspladsen både fagligt og socialt, når de arbejder flere timer, samt at de ikke ønsker, at deres sygdom skal styre deres liv. Borgeren vil desuden ofte få en økonomisk gevinst ved at øge arbejdstiden. Dernæst har kommunerne en økonomisk interesse i at fleksjobgodkendte udnytter deres arbejdsevne fuldt ud, da kommunens udbetaling af fleksløntilskud falder, jo flere timer borgeren arbejder.

Jobcenter Hvidovre deltager sammen med 29 af landets jobcentre i projektet Fleksjob født med progression. Projektet kørte i to bølger, hvor første bølge startede 1. august 2014. Anden bølge, som Hvidovre er del af, løb fra d. 1. oktober 2014 til 31. august 2015.

Jobcenter Hvidovre havde som projektmodel valgt at lave en frivillig indsats til borgere i minifleksjob parallelt med borgerens fleksjob. Projektets fokus var at forbedre de fleksjobansattes arbejdsevne for derved at understøtte en øgning i deres arbejdstid.

21 borgere og to virksomheder har deltaget i projektet i Hvidovre. Størstedelen af borgerne deltog i sundhedsfremmende aktiviteter.

En projektdeltager fik ny ansættelseskontrakt og øget sin arbejdstid fra 10 til 12 timer ugentligt. De fleste øvrige deltagere fik forbedret deres sundhed eller kompetencer og fik dermed forbedret deres arbejdsevne uden, at der har været progression i deres arbejdstid endnu.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, kapitel 13 § 69 - § 75 omhandler fleksjob.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

 1. EVALUERING af Fleksjob født med progression (pdf)

4. Fastlæggelse af Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2016

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt den overordnede mødekalender for 2016, som herved fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2016.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Arbejdsmarkedsudvalget i 2016:

Mandag den 04. januar    

Mandag den 25. januar

Mandag den 07. marts

Mandag den 11. april       

Mandag den 02. maj

Mandag den 30. maj

Mandag den 15. august

Mandag den 29. august

Mandag den 26. september

Mandag den 31. oktober

Mandag den 28. november

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mødet den 15. august starter kl. 14:00 og de resterende møder starter kl. 15:00.

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Jobcamp 2016 afholdes den 10. og 11. november 2016.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk 1 træffer Arbejdsmarkedsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens beslutning om møderækker for 2016 fra 29. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Udvalget godkendte forslaget til mødedage og tidspunkter for møder i 2016.

Bilag

 1. Mødekalender 2016 (pdf)

5. Orientering om aftale om et nyt dagpengesystem

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer vil på mødet blive orienteret om aftalen om et nyt dagpengesystem.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orientering om et nyt dagpengesystem tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den tidligere regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) nedsatte i juni 2014 en Dagpengekommission, der havde til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan fremtidssikres.

Dagpengekommissionens samlede anbefalinger blev fremlagt den 19. oktober. Den 22. oktober indgik regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om et nyt dagpengesystem.

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet kort orientere Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer om aftalens indhold og Dagpengekommissionens anbefalinger.

Aftaleteksten og Dagpengekommissionens hovedanbefalinger kan findes i bilag.

Oversigt over relevante dokumenter om det nye dagpengesystem kan findes ved at følge dette link:

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/10/Bred%20aftale%20skaber%20ro%20om%20dagpengesystemet.aspx

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

 1. Fakta Hovedanbefalinger (pdf)
 2. Aftale om et tryggere dagpengesystem (pdf)

6. Orientering om produktionsskolens modtagelse af elever fra Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er at orientere Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer om produktionsskolens henvendelse til Borgmesteren ang. oplevelsen af et fald af elever fra Hvidovre, samt den efterfølgende undersøgelses resultater.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orientering om tilgangen af elever fra Ungdommens Uddannelsesvejledning til Produktionsskolen i Hvidovre tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Et medlem fra produktionsskolens bestyrelse har henvendt sig til Borgmesteren, hvori man undrer sig over, hvorfor Produktionsskolen ikke modtager elever fra Hvidovre Kommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (i det følgende UU). I den forbindelse har Kultur, Miljø og Vækst undersøgt:

 1. Om der et faldende antal elevhenvisninger fra Hvidovre Kommune til Produktionsskolen.
 1. Om Hvidovre Kommune har ændret sine procedurer, som skulle medføre, at der visiteres færre unge fra Hvidovre til Produktionsskolen.

1. Om der er en faldende elevhenvisning fra Hvidovre Kommune

Der er indhentet tal fra UU, som viser at elevhenvisningerne fra Hvidovre Kommune til Hvidovre Produktionsskole i kalenderåret 2014 og 2015 (i perioden 1/1 - 8/10 2015) har været på det samme niveau, nemlig 54 elever.

01.01.14-31.12.2014

01.01.15-08.10.15

Produktions-

Skole →

Hvidovre

Glostrup

Brøndby

Hvidovre

Glostrup

Brøndby

Elever fra ↓

Brøndby

6

61

17

4

31

10

Hvidovre

54

14

4

54

12

7

Ishøj

6

4

1

4

3

4

Vallensbæk

2

7

2

1

0

2

I alt

68

86

24

63

46

23

Konklusionen er, at Hvidovres unge i samme grad som tidligere vælger at uddanne sig på produktionsskolerne, herunder at søgning til Hvidovre Produktionsskole er den samme.

Noget tyder på, at det er elever fra andre kommuner og måske især fra kommuner uden for UUCenter Syd’s område (Brøndby, Hvidovre og Ishøj kommuner), der i et mindre omfang vælger Hvidovre Produktionsskole.

Derudover kan erhvervsskolereformen påvirke antallet af unge, som søger mod produktionsskolerne. Da man nu skal have karakteren 2, for at komme ind på en erhvervsuddannelse, kan nogle af de unge søge andre supplerende uddannelser for at opnå karakteren 2 i stedet for at søge ind på en produktionsskole. Omvendt kan den nye ”Kombineret Ungdomsuddannelse” (KUU) give Hvidovre Produktionsskole flere elever, da skolen netop har oprettet en kombineret ungdomsuddannelse, hvor den unge bliver erhvervsassistent inden for café-området. Uddannelsen er ligeledes for de unge, som ikke kan komme ind på en erhvervsskole.

2. Om Hvidovre Kommune har ændret sine procedurer, som skulle medføre, at der visiteres færre unge fra Hvidovre til Produktionsskolen.

Det er alene UU, der kan visitere elever til produktionsskoler. Det følger af lov om produktionsskoler, § 1 stk. 6. UU oplyser, at de fortsat vejleder unge bredt om de muligheder for uddannelser, der er, og at de ikke oplever, at Hvidovres unge fravælger Produktionsskolen i Hvidovre.

De unge, som UU visiterer til et forløb på en produktionsskole, kan frit vælge hvilken produktionsskole, de vil gå på. UU kan således ikke visitere til en bestemt skole, men kan kun vejlede om de muligheder de forskellige skoler har.

UU oplyser, at de oplever, at årsagerne til at unge vælger en bestemt produktionsskole bl.a. skal findes i, hvor tæt skolen ligger på deres hjem samt hvilke fag/tilbud produktionsskolen udbyder.

Hvad angår de unge som Jobcentret er i kontakt med, så samarbejdes der fortsat med UU, når de unge skal henvises til en produktionsskole. Det er fortsat UU, der har visitationskompetencen.

Derudover kan det oplyses, at der ikke har været lovændringer på beskæftigelsesområdet, som gør det vanskeligere for den unge at tilvælge produktionsskolen, når de fylder 18 år og tilknyttes Jobcentret.

Det er fortsat sådan, at man for at modtage en månedlig ydelse, skal have lagt en uddannelsesplan i Jobcentret, hvor fokus skal være, at man hurtigst muligt bliver klar til gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Jobcentret oplyser, at der naturligvis er unge, som kun har gennemført 9. eller 10. klasse, og som derfor vil have mulighed for at vælge produktionsskolen, selvom de er over 18 år og melder sig ledig i Jobcentret.

Jobcentret oplever dog, at flere unge i Jobcentres målgrupper allerede har gennemført produktionsskole. Det er Jobcentrets opgave at bygge oven på, snarere end at gentage uddannelse på en produktionsskole. Derudover er der den begrænsning, at man samlet kun kan gå i forløb på produktionsskoler i et år i alt. En del af de unge har allerede opbrugt denne mulighed, når de møder op i Jobcentret.

Jobcentret kan pålægge den unge at søge ind på bestemte uddannelser, men Jobcentret vil altid forsøge at afstemme det med den unges interesser og niveau, da det er den mest givtige vej for at den unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Taget til efterretning.


7. Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal som resten af landets kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats.

Beskæftigelsesplanen er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik og er samtidig kommunens strategi for beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Kultur-, Miljø- og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Beskæftigelsesplan 2016

2.Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet indgår i det videre arbejde

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der følgende krav til indholdet af beskæftigelsesplanen.

 • Hvert år senest den 31. december skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.
 • I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år.
 • Umiddelbart efter vedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen sende beskæftigelsesplanen til Det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette alle kommunens strategier, så de bliver udarbejdet efter den samme overordnede styringsmodel i alle fagudvalg i kommunen. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016 i Hvidovre Kommune består af fire trin:

 1. Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen udarbejder fire politiske pejlemærker: Unge, Virksomhedsindsats, Langtidsforsørgede og Integration.
 1. Dialogmøde mellem politikere og ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver. På mødet udarbejder politikerne målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2016.
 1. Politikernes målsætninger inden for de fire pejlemærker omsættes til konkrete mål for Arbejdsmarkedsafdelingen og Jobcentret.
 1. Opfølgning på målene og dokumentation af effekt i 2016.

Høringssvar fra Handicaprådet og Integrationsrådet uddeles på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget og vedlægges beskæftigelsesplanen.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med fastlæggelsen af og opfyldelsen af målene i Beskæftigelsesplan 2016. Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ad 1. Udvalget besluttede at behandle beskæftigelsesplanen på næste udvalgsmøde. Bemærkninger fra Mogens Leo Hansen (Ø) fremsendes med dagsordenen.

Ad 2. Drøftet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2016 - Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Høringssvar - Integrationsrådet (pdf)
 3. ARU 29/10 - powerpoint præsentation om beskæftigelsesplan 2016 (pptx)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet (msg)
 5. Til drøftelse - Unge og uddannelse (pdf)

8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ingen sager i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-10-2015

Ivan Fogtmann (O) orienterede om en borger, der har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen vedrørende sagsbehandlingen i jobcentret. Forvaltningen er i gang med at udarbejde en redegørelse omkring henvendelsen, som sendes til Kommunalbestyrelsen. Redegørelsen drøftes på næste udvalgsmøde.

Ivan Fogtmann (O) spurgte til, om der er områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.